LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Nad rámec návrhu zákona Žiadame predkladateľa upraviť ustanovenie § 124 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nasledovnom znení: "(1) Vyhlasovateľ je povinný zostaviť najmenej päťčlennú porotu zloženú z fyzických osôb, ktoré odborne posúdia predložené návrhy. Ak sa od účastníkov vyžaduje určitá odborná kvalifikácia, najmenej tretina členov poroty musí mať rovnakú alebo rovnocennú odbornú kvalifikáciu.". Ďalej žiadame predkladateľa upraviť ustanovenie § 124 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nasledovnom znení: "(3) Úlohou poroty je a) vyhodnotiť predložené návrhy a zostaviť poradie predložených návrhov podľa kritérií určených v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov a v súťažných podmienkach, b) rozhodnúť o udelení cien za návrhy a odmien účastníkom podľa súťažných podmienok, c) vyhotoviť zápisnicu.". Taktiež žiadame predkladateľa vložiť nový § 124a v nasledovnom znení: "§ 124a (1) Vyhlasovateľ pred zostavením poroty vymenúva pomocné orgány poroty. Pomocné orgány poroty sú sekretár súťaže a overovateľ. (2) Sekretár súťaže a) zabezpečuje sprístupňovanie súťažných podmienok, b) zabezpečuje komunikáciu účastníkov s porotou a poroty s vyhlasovateľom, c) preberá od účastníkov návrhy a potvrdzuje ich prevzatie, d) označuje návrhy poradovým číslom s uvedením dátumu a hodiny prevzatia, e) vypracúva zoznam návrhov v poradí, v akom boli predložené, a uschováva predložené návrhy do zasadnutia poroty, f) kontroluje dodržiavanie súťažných podmienok počas súťaže návrhov, g) vyhotovuje s porotou zápisnice o zasadnutiach poroty a h) uskutočňuje ďalšie organizačné a administratívne úkony podľa súťažných podmienok a podľa pokynov predsedu poroty. (3) Overovateľ overuje, či predložené návrhy spĺňajú požiadavky na formu a úplnosť podľa súťažných podmienok, a uskutočňuje prípravné práce potrebné na činnosť poroty. Overovateľ vylúči návrhy predložené po lehote alebo podané na nepríslušnom mieste a návrhy, pri ktorých bola porušená anonymita, alebo ktoré inak nevyhoveli požiadavkám podľa súťažných podmienok.". Odôvodnenie: Smernica 2014/24/EU o verejnom obstarávaní („Smernica“) neupravuje podrobnosti o momente kreovania poroty. Smernica ale výslovne stanovuje čo je úlohou poroty, a to posúdenie a rozhodnutie o návrhoch predložených záujemcami, v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní „účastníkmi. Smernica v žiadnom prípade neukladá porote povinnosť vopred posudzovať aj súťažné podmienky či kontrolovať formálnu úplnosť predložených návrhov. Relevantné ustanovenia Smernice: Článok 81 Porotu tvoria výlučne fyzické osoby, ktoré sú nezávislé od účastníkov súťaže. Ak sa od účastníkov súťaže vyžaduje určitá odborná kvalifikácia, aspoň jedna tretina členov poroty musí mať rovnakú alebo rovnocennú kvalifikáciu. Článok 82 1. Porota je pri prijímaní svojich rozhodnutí alebo stanovísk nezávislá. 2. Plány a projekty predložené záujemcami vyhodnocuje anonymne a výlučne na základe kritérií uvedených v oznámení o vyhlásení súťaže. 3. Poradie projektov zostavené podľa kvality každého projektu zaznamená v správe podpísanej členmi poroty, spolu s poznámkami a prípadnými ďalšími bodmi, ktoré si vyžadujú objasnenie. Porota musí byť kreovaná až po formálnom overení doručených návrhov, v čase keď už bude všetko organizačne a formálne pripravené na samotné zasadnutie a rozhodovanie poroty. Výhodou tohto riešenia je výrazné zníženie priestoru pre ovplyvňovanie členov poroty pri hodnotení návrhov (zúžením času medzi kreovaním/zverejnením členov poroty a ich hodnotením). Porota bude vykonávať len svoju primárnu funkciu – odborné hodnotenie návrhov a rozhodovanie o víťazovi/víťazoch. Tento návrh však so sebou prenesie potrebu vytvorenia pomocných orgánov (inšpiráciou je čiastočne aj Vyhláška ÚVO č. 157/2016 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty), ktorý by mal na starosti administratívne spracovanie podkladov pre súťaž a formálne overenie návrhov. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Nad rámec návrhu zákona Žiadame predkladateľa upraviť § 124 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nasledovnom znení: "(1) Vyhlasovateľ je povinný zostaviť najmenej päťčlennú porotu zloženú z fyzických osôb, ktoré odborne posúdia súťažné podmienky a predložené návrhy. Ak sa od účastníkov vyžaduje určitá odborná kvalifikácia, najmenej tretina členov poroty musí mať rovnakú alebo rovnocennú odbornú kvalifikáciu1).". 1) Zoznam členov poroty pri obstarávaní informačno-komunikačných technológií vedie Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v zmysle § 4 zákona č. 95/2019 o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odôvodnenie: v zmysle zákona č. 95/2019 o informačných technológiách vo verejnej správe Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zabezpečuje úlohy národného prevádzkovateľa centrálnej informačnej infraštruktúry a centrálnej komunikačnej infraštruktúry Slovenskej republiky pre verejnú správu. Z toho dôvodu navrhujeme aby Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu viedol zoznam odborníkov, pri obstarávaní informačno- komunikačných technológiách ako vecný garant v zmysle vyššie uvedeného zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) doložke vplyvov V doložke vplyvov žiadame predkladateľa vyznačiť pozitívny vplyv na informatizáciu a v analýze vplyvov na informatizáciu spoločnosti žiadame do bodu 6.1. a 6.2. doplniť kód služby a kód informačného systému. Odôvodnenie: V prípade, že materiál vykazuje akýkoľvek vplyv, je nutné túto skutočnosť uviesť aj v doložke vplyvov a vypracovať kompletnú analýzu vplyvov. Podľa § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení sú správcovia informačných technológií verejnej správy povinní bezodkladne sprístupňovať informácie o poskytovaných elektronických službách verejnej správy prostredníctvom centrálneho metainformačného systému verejnej správy (ďalej len „MetaIS“). Do tohto systému sa zapisujú nielen reálne poskytované ale aj plánované služby. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.7.2019 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Nad rámec predkladanej novely zákona č. 343.2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony uplatňujeme nasledovnú zásadnú pripomienku. Žiadame do návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony doplniť nový novelizačný bod č. 1, ktorý znie: „1. V § 1 sa odsek 2 dopĺňa písmenom aj), ktoré znie: „aj) civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom je spracovanie návrhu pôvodnej slovenskej technickej normy alebo návrhu pôvodnej technickej normalizačnej informácie alebo spracovanie návrhu slovenskej technickej normy alebo návrhu technickej normalizačnej informácie podľa osobitného predpisu.11a)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie: „11a) Zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii.“.“. Odôvodnenie: Slovenské technické normy a technické normalizačné informácie (ďalej spolu ako „STN“) zohľadňujú a odrážajú vedecko-technický pokrok (sú pravidelne revidované/aktualizované), obsahujú najnovšie poznatky vedy a techniky daného obdobia, zohľadňujú aplikačnú prax, konkretizujú postupy výroby, postupy skúšania výrobkov a iné technologické postupy, preto musia byť tvorené vedecko-technickými pracovníkmi a odborníkmi z praxe, ktorí sa danej oblasti dlhodobo venujú a pre potreby normalizácie sú združení v technických komisiách. Títo odborníci sú k dispozícii používateľom STN, aj po vydaní STN na prípadné vysvetlenia a vyjasnenia textu STN, pri revízii/aktualizácii príslušnej STN, dokonca aj po jej zrušení. Spracovanie návrhu STN je špecifická, vysoko odborná činnosť, ktorú ÚNMS SR ako národný normalizačný orgán (ďalej len „NNO“) zabezpečuje podľa zákona 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii prostredníctvom spracovateľa, ktorý je na základe zmluvy s ÚNMS SR zodpovedný za spracovanie jej návrhu. Zároveň táto činnosť úzko súvisí s činnosťami európskych a medzinárodných normalizačných orgánov, na ktorých sa ÚNMS SR podieľa ako NNO, ako aj s povinnosťou pri európskych technických normách priebežne do stanoveného termínu ich prevziať a prijať ako STN, čo je elementárna podmienka harmonizácie technických noriem členských štátov EÚ a EZVO. Pri plánovaní spracúvania konkrétneho okruhu STN, ÚNMS SR ako NNO vychádza z tejto povinnosti, a zároveň z potrieb národného hospodárstva a širokej technickej verejnosti, a preto nevie vopred predpokladať, ktorých oblastí sa bude spracovanie STN týkať, a teda aký okruh odborníkov bude potrebné osloviť. Výber spracovateľa závisí od toho, akej odbornej oblasti sa STN určená na spracovanie týka. Požiadavky na odbornosť spracovateľa návrhu STN vyplývajú z náročnosti danej oblasti, pričom môže ísť o predmet STN týkajúci sa všeobecných technických záležitostí až po vysoko špecializované oblasti. Pri výbere spracovateľa návrhu STN nie je možné určiť cenovo najvýhodnejšiu ponuku ako jednoznačné kritérium, resp. vybrať dodávateľa – spracovateľa STN len na základe písomných dokladov a potvrdení. V danom prípade ide o výber dodávateľa – spracovateľa návrhu STN, u ktorého je nutné poznať hlavne jeho odbornosť v danej oblasti, v ktorej je spracovanie návrhu STN potrebné a jeho jazykovú znalosť, a to najmä terminologickú zdatnosť v danej odbornej oblasti. Splnenie a zistenie úrovne týchto predpokladov u potenciálneho spracovateľa STN je možné na základe preukázania jeho odbornej spôsobilosti, napr. aj osobným rozhovorom, na základe poznania jeho prednáškovej činnosti, publikačnej činnosti a podobne. Spravidla sú títo odborníci združení v národných technických komisiách a pracovných skupinách, pretože sú zainteresovaní na tvorbe STN komplexne. Pri spracovaní návrhu STN je veľkou výhodou, ak sa daný odborník – spracovateľ návrhu STN, zúčastňuje na spracovaní návrhu príslušnej normy už na európskej alebo medzinárodnej úrovni, z čoho vyplýva aj jeho následná odborná a terminologická znalosť, a preto je nevyhnutné uvedeného spracovateľa uprednostniť pred ostatnými potenciálnymi spracovateľmi návrhu STN. STN sa vypracúvajú pre niekoľko základných technických odborov (stavebníctvo, chémia a životné prostredie, strojárstvo, elektrotechnika), prierezové oblasti (kvalita, informácie a dokumentácia, štatistika) a pre oblasť služieb, ktoré sa podrobnejšie delia na podskupiny a svojím charakterom môžu byť značne odlišné. Pracovné skupiny, ktoré sa venujú tvorbe STN si vyžadujú pri svojej práci vysoko erudovaných špecialistov. V praxi často nastáva situácia, že pri spracúvaní návrhu STN sa nájde v danom odbore, resp. danej problematike, len jeden potenciálny spracovateľ. Pri ÚNMS SR pracujú národné technické komisie, ktoré sú poradnými orgánmi NNO a sústreďujú zástupcov, odborníkov, spracovateľov zo všetkých zainteresovaných subjektov od orgánov štátnej správy, cez priemysel, podnikateľskú sféru, malé a stredné podnikanie, výskumné ústavy, autorizované osoby, výskum, vysoké školy a pod., pracujú na základe pracovných programov technických komisií, subkomisií a pracovných skupín. Z uvedeného vyplýva, že výber spracovateľa STN je v prvom rade potrebné podmieniť požiadavkami na jeho odbornú erudovanosť a jeho znalosti v danom špecifickom odbore, pre ktorý sa návrh STN spracúva. Výber spracovateľa je takisto podmienený aj jeho profesnou zainteresovanosťou v technickej normalizácii ako aj jeho zainteresovanosťou ako používateľa STN. Zároveň zásadnou podmienkou pri vypracúvaní návrhov STN je úzka väzba a spolupráca spracovateľa návrhu STN s príslušnou technickou komisiou alebo pracovnou skupinou. Zásadná pripomienka Odoslaná 11.7.2019 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I Do čl. I sa navrhuje sa vložiť nasledujúce novelizačné body, ktorými sa mení zákon č. 343/2015 Z. z.: 1. V § 186 ods. 1 sa slová "Všeobecný predpis o správnom konaní 75)" nahrádzajú slovami "Správny poriadok". 2. V § 186 ods. 2 sa slová "všeobecný predpis o správnom konaní,75)" nahrádzajú slovami "správny poriadok," a slová "všeobecného predpisu o správnom konaní" sa nahrádzajú slovami "správneho poriadku". Odôvodnenie: Pri príležitosti novelizácie tohto zákona sa navrhuje do návrhu novely zapracovať aj túto legislatívno-technickú pripomienku, ktorá (explicitne) vyplýva z bodov 8 a 22.9 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR, ako aj potreby spresnenia a zosúladenia legislatívnej techniky v tomto zákone s novou zaužívanou praxou v ostatných právnych predpisoch. Na správny poriadok by sa v ostatných predpisoch (zákonoch) nemalo odkazovať nepresným a neurčitým pojmom "všeobecný predpis o správnom konaní", obzvlášť, ak zákon stanovuje, ktoré ustanovenia (paragrafy) správneho poriadku sa (ne)použijú. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2019 Detail