LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) Nad rámec predkladanej novely zákona č. 343.2015 Z. z. Odstránenie chýb uvedených v novele zákona č. 345/2018 Z.z.: podľa metodického usmernenia UVO č. 11500-5000/2018 definitívne zahrnúť medzi subjekty, ktoré sú oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch, okrem orgánov verejnej moci aj ďalšie subjekty, ktoré sú v postavení verejného obstarávateľa/obstarávateľa podľa zákona o verejnom obstarávaní Odôvodnenie bodu č. 4: pre jednoznačné vymedzenie povinností verejných obstarávateľov/ obstarávateľov a uchádzačov je nevyhnutné stanoviť, ktorí verejní obstarávatelia podľa § 7 majú rovnaké právomoci a povinnosti získavať a používať údaje z informačných systémov verejnej správy pri preukazovaní splnenia podmienok účasti vo vzťahu k zákonu č. 177/2018 Z.z. v § 7 alebo v § 32 ods. 3 ako orgány verejnej moci Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) Nad rámec predkladanej novely zákona č. 343.2015 Z. z. Odstránenie chýb uvedených v novele zákona č. 345/2018 Z.z.: zmena § 117 ods. 2: Pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou verejný obstarávateľ primerane použije ustanovenia prvej časti zákona. Odôvodnenie: Súčasné znenie spôsobuje nejasnosti a nedorozumenia pri posudzovaní toho, či sa uvedené ustanovenie vzťahuje iba na prvú časť alebo na všetky časti, a pri súčasnom znení zbytočne zvyšuje povinnosti verejných obstarávateľov súvisiace s preukazovaním účasti potenciálnych uchádzačov na prípravných konaniach, preukazovaní prípadného konfliktu záujmov, ba dokonca súčasný právny stav neumožňuje použiť pri ZNH elektronickú komunikáciu podľa § 20 Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) Nad rámec predkladanej novely zákona č. 343.2015 Z. z. Zmena § 1 ods. 14: Tento zákon sa nevzťahuje na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 15.000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. Zmena ustanovení § 5 ods. 4 v zmysle vyššie uvedeného Odôvodnenie: súčasný právny stav zvyšuje administratívnu náročnosť verejného obstarávania súvisiacu s rozlišovaním zákaziek, na ktoré sa zákon nevzťahuje od zákaziek s nízkou hodnotou a nadväzujúcimi povinnosťami súvisiacimi so zmenou charakteru zákazky v priebehu kalendárneho roka podľa finančného limitu Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) Nad rámec predkladanej novely zákona č. 343.2015 Z. z. Odstránenie chýb uvedených v novele zákona č. 345/2018 Z.z.: 1. Zrušenie termínu „stavebné práce „ v ustanoveniach §§ 58 – 64 – Dynamický nákupný systém Odôvodnenie: zosúladenie výkladu zákona pri obstarávaní stavebných prác ako zákaziek nie bežne dostupných s ustanoveniami týkajúcimi sa elektronického trhoviska (§ 13 a 14) ako aj ustanoveniami § 109 až 111 zákona (zásadná pripomienka) Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) Nad rámec predkladanej novely zákona č. 343.2015 Z. z. Odstránenie chýb uvedených v novele zákona č. 345/2018 Z.z.: stanoviť primeraný finančný limit pre podlimitné koncesie, ktoré sa podľa súčasného znenia zákona nachádzajú v limite od 0.- do 5. 548.000,00 € Odôvodnenie: zosúladiť lehotu uchovávania dokumentácie v rámci jednotlivých postupov a pravidiel pri obstarávaní zákaziek Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) k bodu 21 Zmeniť text nasledovne: „(6) Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ak uchádzač v lehote na predkladanie ponúk predloží viac ponúk, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ prihliada iba na ponuku, ktorá bola predložená najneskôr. Na ostatné ponuky neprihliada rovnako ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na predkladanie ponúk.“ Odôvodnenie: uvedené znenie nemá logiku, pretože jednotlivé verzie ponúk neboli predložené po lehote na predkladanie ponúk, ale skôr než posledné znenie ponuky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) Nad rámec predkladanej novely zákona č. 343.2015 Z. z. Odstránenie chýb uvedených v novele zákona č. 345/2018 Z.z.: správne prečíslovanie bodov § 10, do ktorého pribudli body 10 a 11, ale § 10 nemá body 8 a 9 (formálna pripomienka Odôvodnenie: odstrániť formálne chyby uvedené v novele zákona č. 343/2018 Z.z. (formálna pripomienka) Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) k bodu 23 Zmeniť text nasledovne: „Ak sa ponuky predkladajú prostredníctvom elektronického prostriedku podľa § 20, umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie sprístupnenie návrhov na plnenie kritérií prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie, a to v rozsahu podľa predchádzajúcej vety.“ Odôvodnenie: Pokiaľ by verejný obstarávateľ prostredníctvom príslušného elektronického prostriedku nezabezpečil štruktúrovanosť ponuky, tak by nemohol zabezpečiť sprístupnenie iba v rozsahu uvedenom podľa prvej vety ods. 2. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) K bodu 3 . V § 10 odsek 10 znie: „(10) Ak to nevylučujú osobitné predpisy,32b) verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní poslať úradu na uverejnenie vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle úradu súhrnnú správu o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 5 000 eur, ktoré uzavreli za obdobie kalendárneho polroka a na ktoré sa podľa § 1 ods. 2 až 13 nevzťahuje tento zákon a to priebežne počas kalendárneho polroka alebo hromadne najneskôr do 60 dní po skončení kalendárneho polroka. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v súhrnnej správe za každú takúto zákazku uvedú najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky, identifikáciu dodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo a ustanovenie § 1 ods. 2 až 13, na základe ktorého bola zmluva uzavretá. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nie sú povinní v súhrnnej správe podľa prvej vety uviesť zmluvy, ktoré boli zverejnené v Centrálnom registri zmlúv.“. - navrhujeme výslovne uviesť, že táto povinnosť sa týka zmlúv so zmluvnými cenami vyššími ako 5 000 eur s DPH, nakoľko absencia jednoznačnej úpravy, či zmluvná cena je uvedená s DPH alebo bez DPH v praxi verejným obstarávateľom a obstarávateľom spôsobuje nejednoznačný výklad a pochybnosti ohľadom splnenia si uvedenej povinnosti - na zváženie ponechávame vypustiť dátum narodenia ako povinný údaj o dodávateľovi v prípade, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, a to vzhľadom na ochranu osobných údajov, keďže tieto údaje budú verejne prístupné, pričom podľa nášho názoru uvedenie tohto údaja nie je nevyhnutné – obdobne sa dátum narodenia uvádza aj v bode 27. a 34. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I K bodu 7 [§ 19 ods. 1 písm. d)] V navrhovanom znení sa viaže právo obstarávateľa alebo verejného obstarávateľa odstúpiť od zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy k právoplatnému rozhodnutiu, ktorým bola uložená pokuta. Ustanovenie žiadam preformulovať tak, aby vo všeobecnosti pokrývalo všetky možnosti uloženia sankcie, to znamená nielen uloženie pokuty, pretože obstarávateľ alebo verejný obstarávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy nielen na základe právoplatného rozhodnutia Protimonopolného úradu SR, ale aj právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu na ochranu hospodárskej súťaže iného členského štátu alebo Európskej komisie. V súvislosti s podmienkou právoplatnosti rozhodnutia príslušného orgánu upozorňujem, že navrhované znenie nepokrýva situácie, ku ktorým v praxi bežne dochádza. Zároveň z navrhovaného znenia nie je zrejmé, či je obstarávateľ alebo verejný obstarávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy v súlade s týmto ustanovením aj v prípade, ak je rozhodnutie príslušného orgánu právoplatné, ale vykonateľnosť rozhodnutia je odložená alebo v prípade, ak je rozhodnutie príslušného orgánu právoplatné, ale v dôsledku podania správnej žaloby alebo kasačnej sťažnosti podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok stále prebieha konanie na súde a nemožno hovoriť o konečnom rozhodnutí podľa § 32 ods. 6 zákona. Uvedené prípady žiadam v navrhovanom znení tohto ustanovenia upraviť. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) K bodu 23 V § 52 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa ponuky predkladajú prostredníctvom elektronického prostriedku podľa § 20, umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie, a to v rozsahu podľa predchádzajúcej vety.“ - doterajšie ustanovenie § 52 ods. 2 uvádza: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní umožniť účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk alebo v lehote na predkladanie konečných ponúk. Pred otvorením ponúk alebo konečných ponúk sa overí ich neporušenosť. Komisia zverejní obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom; ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú. - v prípade, ak sa k doterajšiemu ustanoveniu má pripojiť vyššie uvedená veta, navrhujeme zmeniť aj doterajšie znenie, a to nasledovne: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní umožniť účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk alebo v lehote na predkladanie konečných ponúk. Pred otvorením ponúk alebo konečných ponúk sa overí ich neporušenosť, ak sa ponuky nepredkladajú prostredníctvom elektronického prostriedku podľa § 20. Komisia zverejní obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom; ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú. - máme za to, že overiť neporušenosť ponúk je možné iba vtedy, ak tieto neboli predložené elektronicky, t.j. len v prípadoch, ak boli doručené poštou, resp. osobne. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) k bodu 46 Zmeniť text nasledovne: Ods. 8 písm. b) b) úradu v listinnej podobe, v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu74) alebo v elektronickej podobe funkcionalitou elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje. ak tento elektronický prostriedok doručenie námietok úradu umožňuje.“ Odôvodnenie: uvedené znenie je v rozpore s povinnosťou uvedenou v § 20 ods. 11 písm. h), ktoré znie: „h) bolo možné doručovať v elektronickej podobe žiadosť o nápravu podľa § 164 ods. 3 a námietky podľa § 170 ods. 8 písm. a), bod 1.“. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) k bodu 25 a 26 Vymeniť body Odôvodnenie: § 61 ods. 1 predchádza § 61 ods. 4 Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) Bod 41, § 166 ods. 3 Navrhované ustanovenie § 166 ods. 3 znie: „(3) Pri výkone prešetrovania podľa odseku 1 alebo dohľadu nad verejným obstarávaním môže úrad uložiť povinnosť predložiť v stanovenej lehote znalecký posudok alebo odborné stanovisko osobe, ktorá disponuje odbornými znalosťami alebo ktorá sa špecializuje na činnosť, ktorá má byť obsahom znaleckého posudku alebo odborného stanoviska. Ak to okolnosti prípadu vyžadujú, osobe, ktorá spracováva znalecký posudok alebo odborné stanovisko, sa umožní, aby sa v potrebnom rozsahu oboznámila s obsahom spisu. Osoba, ktorá vypracovala znalecký posudok alebo odborné stanovisko, má nárok na náhradu nevyhnutných výdavkov a ušlej mzdy, alebo iného preukázateľného ušlého príjmu. O skutočnostiach, o ktorých sa táto osoba dozvedela v priebehu výkonu prešetrovania alebo dohľadu nad verejným obstarávaním, je povinná zachovávať mlčanlivosť.“ Z uvedeného ustanovenia nie je zrejmé, aká bude maximálna lehota na vypracovanie znaleckého posudku. Zároveň odporúčame, pre lepšiu zrozumiteľnosť uviesť, kto bude znášať trovy vypracovania znaleckého posudku. Pre potreby vypracovania znaleckého posudku alebo odborného stanoviska budú musieť byť znalci zapísaní v zozname znalcov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky? Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
KOMARCH (Slovenská komora architektov) Navrhovaný nový novelizačný bod (doplnený za novelizačný bod Čl. I. bod 36): V § 123 ods. 2 písm. i) sa za slovo „účastníkom“ vkladajú slová „za návrhy“ a slovo „nebola“ sa nahrádza slovami „nemôže byť“. Odôvodnenie: Pripomienkou sa z hľadiska logickej časovej následnosti jednotlivých fáz súťaže návrhov navrhuje dať do jazykového súladu ust. § 123 ods. 2 písm. i) zákona. V zmysle § 123 ods. 2 písm. h) zákona sa v súťažných podmienkach uvedie „celková hodnota odmien účastníkom, ktorým nebola udelená cena“, pričom je evidentné, že vo fáze zverejnenia súťažných podmienok ešte nebola žiadna cena za návrhy udelená a táto bude udelená až v budúcnosti. Pripomienkou sa zároveň spresňuje, že odmena účastníkov je za spracované návrhy v súťaži návrhov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 1. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod 2 Navrhujeme, aby bol vydaný všeobecne záväzný právny predpis, ktorý by určoval zoznam štátov, ktoré zabezpečujú recipročný prístup k verejnému obstarávaniu pre subjekty so sídlom na území Slovenskej republiky. Ak to nie je z akýchkoľvek dôvodov možné, alternatívne navrhujeme, aby úrad viedol zoznam platných medzinárodných zmlúv, dohôd GPA, prípadne uviedol konkrétne odkazy, kde možno nájsť zoznam takýchto zmlúv, ak je to možné aj identifikoval také zmluvy alebo dohody, kde je zrejmé, že krajina nemá funkčné verejné obstarávanie. Taktiež navrhujeme, zohľadniť v tejto súvislosti skutočnosť, že úrad nesmie zapísať do zoznamu hospodárskych subjektov (a ak sú zapísané tak ich vyškrtnúť) hospodárske subjekty so sídlom v krajinách na spomínanom zozname. Odôvodnenie: Nemáme pripomienky k regulácii možnosti obmedzenia prístupu hospodárskych subjektov z tretích krajín do verejného obstarávania v Slovenskej republiky. Máme však pochybnosti, či verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ, bude schopný vyhodnotiť správne a včas, či existuje medzinárodná zmluva, ktorá zaručuje rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v treťom štáte. Ako sa bude postupovať, ak medzinárodná zmluva alebo dohoda GPA upravuje rovnako účinne prístup subjektov k verejnému obstarávaniu avšak v treťom štáte národnou legislatívou došlo k jej znefunkčneniu v oblasti verejného obstarávania t.j. dohoda existuje, ale podmienky sa v treťom štáte neuplatňujú? Domnievame sa, že pre aplikáciu tohto ustanovenia v praxi je nevyhnutné, aby relevantný orgán verejnej moci vydal záväzný zoznam štátov, ktoré zabezpečujú recipročný prístup k verejnému obstarávaniu pre subjekty so sídlom na území Slovenskej republiky. Odporúčame, aby úrad viedol zoznam platných medzinárodných zmlúv, dohôd GPA, prípadne uviedol konkrétne odkazy, kde možno nájsť zoznam takýchto zmlúv, ak je to možné aj identifikoval také zmluvy alebo dohody, kde je zrejmé, že krajina nemá funkčné verejné obstarávanie. V opačnom prípade sa do procesu vnáša nejednoznačnosť, netransparentnosť a potenciálne porušenie princípu rovnakého zaobchádzania. Je to nepredvídateľné pre obstarávajúce subjekty a pre hospodárske subjekty, ktoré pri príprave žiadosti o účasť/ponuky majú záujem spolupracovať s hospodárskymi subjektmi z tretích krajín. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 10. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod 21 S cieľom odstrániť výkladovú nejednoznačnosť navrhujeme upraviť § 49 ods. 6 nasledovne: „ (6) Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač, ktorý predložil len jednu ponuku, nemôže byť súčasne osobou, prostredníctvom ktorej iný uchádzač v tom istom verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý podal viacero ponúk samostatne alebo spoločne s inými uchádzačmi, alebo predložil ponuku a zároveň je osobou, prostredníctvom ktorej iný uchádzač v tom istom verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.“ Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) 2. - § 10 ods. 4 Nesúhlasíme s navrhovanou právnou úpravou, nakoľko rozhodovanie o „obmedzení účasti vo verejnom obstarávaní – najmä vylučovanie“ je ponechané na verejného obstarávateľa, obstarávateľa, ktorí nemajú dostatočné možnosti na overenie, či tretí štát zaručuje rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. Alter. Navrhujeme, aby bolo znenie doplnené o vetu: Úrad na svojom webovom sídle zverejňuje a aktualizuje zoznam tretích štátov, ktoré nezaručujú rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. Odôvodnenie: Pre právno-aplikačnú prax je neprípustné, aby sa ďalšie povinnosti zavádzali pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov a títo nie sú technicky, administratívne a ani nástrojovo pripravení na plnenie nových povinností bez náležitej asistencie a podpory štátu. Práve ústredné orgány štátnej správy by mali plniť riadnu podpornú funkciu pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov. V prípade, ak úrad bude trvať na navrhovanom znení, žiadame o dopracovanie novely zmenou príslušných zákonných ustanovení tak, aby pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov bolo zrejmé, akým úkonom dôjde k vymieneniu predmetného obmedzenia (napr. v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch), nakoľko formulácia „môže“ nasvedčuje fakultatívnosti predmetného obmedzenia a zároveň z formulácie predmetného ustanovenia pri súčasnom znení nie je zrejmé, na základe ktorého zákonného ustanovenia má v prípade ustanovenia obmedzenia účasti pre uvedené hospodárske subjekty dôjsť k vylúčeniu uchádzača (tak § 40 ods. 6 ako aj § 53 zákona o verejnom obstarávaní podľa nášho názoru v súčasnosti nezakladajú právo na ich uplatnenie, nakoľko nejde ani o podmienku účasti ani o požiadavku na predmet zákazky). Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
SEPS (Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.) § 40 ods. 6 písm. g) Navrhujeme toto ustanovenie ponechať v pôvodnom znení: „g) na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž, ak sa táto podmienka uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž,“ Zdôvodnenie: V praxi sa toto ustanovenie veľmi ťažko preskúmava, veľmi ťažko vyhodnocuje, preto navrhujeme ponechať toto ustanovenie v pôvodnom znení, t. j., aby sa sám verejný obstarávateľ a obstarávateľ mohol rozhodnúť, či bude posudzovať aj túto podmienku, v prípade, že ju uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Získať dôveryhodné informácie je ťažké aj z toho dôvodu, že verejný obstarávateľ a obstarávateľ nie sú v postavení orgánov činných v trestnom konaní, resp. Protimonopolného úradu SR. Najťažšiu situáciu majú verejný obstarávateľ a obstarávateľ pri posudzovaní tejto podmienky v prípade záujemcu alebo uchádzača so sídlom mimo územia SR, kedy sa do rôznych registrov vôbec nedostane, resp. vzhľadom na jazykovú bariéru ich nevie preskúmať. Navyše návrh zákona uvažuje, že záujemca alebo uchádzač bude môcť v záujme splnenia tejto podmienky využiť inštitút samoočistenia, preto snaha a námaha, ktorú bude musieť verejný obstarávateľ a obstarávateľ vynaložiť na preskúmanie tejto podmienky bude vzápätí tak povediac zbytočná, keďže záujemca alebo uchádzač využije samoočistenie. Uvedenú podmienku nie je vhodné formulovať ako povinnú podmienku, ktorú musí verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ preskúmať, preukázať a vyhodnotiť. Práve naopak uvedená podmienka by mala byť formulovaná ako povinnosť záujemcu alebo uchádzača, aby túto podmienku preukázal a splnil. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ZSPS (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska) čl. I. k bodu 2 žiadame vypustiť navrhovaný § 10 odsek 4 a: a) nahradiť ho ustanovením, že predkladateľ ÚVO vedie na webovom sídle zoznam krajín, s ktorými nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike b) zohľadniť v tejto súvislosti skutočnosť, že predkladateľ nesmie zapísať do zoznamu hospodárskych subjektov (a ak sú zapísané tak ich vyškrtnúť) hospodárske subjekty so sídlom v krajinách na spomínanom zozname. Odôvodnenie V navrhovanom znení § 10 odsek 4 je na svojvôli verejného obstarávateľa/obstarávateľa „obmedziť alebo neobmedziť“ ...účasť hospodárskym subjektom. Postup verejného obstarávateľa má byť naopak v záujme zachovania právnej istoty transparentný a predvídateľný. Ak sa má uplatňovať obmedzovanie účasti vo verejnom obstarávaní podľa krajiny sídla žiadame, aby ÚVO viedlo na webovom sídle príslušný zoznam. V opačnom prípade sa do procesu vnáša nejednoznačnosť, netransparentnosť a potenciálne porušenie princípu rovnakého zaobchádzania. Je to nepredvídateľné pre obstarávajúce subjekty a pre hospodárske subjekty, ktoré pri príprave žiadosti o účasť/ponuky majú záujem spolupracovať s hospodárskymi subjektmi z tretích krajín. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail