LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícii a k tabuľke zhody so smernicou 92.13.EHS v platnom znení: 4. V záhlaví tabuľky zhody žiadame upraviť nesprávne uvedený názov smernice nasledovne: „Smernica Rady 92/13/EHS z 25. februára 1992 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania pravidiel Spoločenstva pre postupy verejného obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a telekomunikácií v platnom znení“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
BBSK (Banskobystrický samosprávny kraj) Nad rámec novely (k § 58 ods. 1) § 58 ods. 1 znie: „Dynamický nákupný systém na účely tohto zákona je elektronický proces určený na obstarávanie tovaru, stavebných prác alebo služieb verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom všeobecne používaných alebo bežne dostupných na trhu definovaných minimálne v rozsahu skupiny podľa slovníka obstarávania, ktorých charakteristiky spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa.“ Odôvodnenie: zosúladenie národnej legislatívy s čl. 63 smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní (anglické znenie), konkrétne s nasledovným znením: „This purchasing technique allows the contracting authority to have a particularly broad range of tenders and hence to ensure optimum use of public funds through broad competition in respect of commonly used or off-the-shelf products, works or services which are generally available on the market.“. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
BBSK (Banskobystrický samosprávny kraj) Nad rámec novely (k § 2 ods. 5) Navrhujeme v § 2 ods. 5 za písm. n) vložiť nové písm. o) v nasledovnom znení: „o) všeobecne používanými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ bežne používa na zabezpečenie plnenia svojich úloh,“ Následne sa pôvodné písm. o) zmení na p), pôvodné písm. p) na q) a novo navrhované písm. q) na r). Odôvodnenie: doplnenie definície všeobecne používaných komodít v súvislosti s navrhovaným zavedením tohto nového termínu v § 58 ods. 1 zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) čl. I bodu 20 návrhu zákona Žiadame vypustiť novelizačný bod 20. Odôvodnenie Žiadame vypustiť povinnosť verejného obstarávateľa informovať uchádzača alebo záujemcu o povinnosti spolu s námietkami zložiť kauciu podľa § 172. Navrhovanou právnou úpravou sa prenáša na verejného obstarávateľa zodpovednosť za správne zloženie kaucie. Podľa platného znenia § 40 ods. 13 písm. a) je povinnosťou verejného obstarávateľa upovedomiť vylúčeného uchádzača alebo záujemcu o konkrétnej zákonnej lehote, v ktorej môže doručiť námietky. Poukazujeme na rozhodovaciu prax Úradu pre verejné obstarávanie, podľa ktorej sa od verejného obstarávateľa vyžaduje, aby túto lehotu v upovedomení uchádzača alebo záujemcu aj konkrétne špecifikoval v súlade s § 170 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Týmto verejný obstarávateľ zodpovedá za včasné doručenie námietok podľa poučenia v oznámení o vylúčení uchádzača alebo záujemcu. Vzhľadom na uvedené preto možno očakávať, že od verejného obstarávateľa sa bude požadovať, aby rovnako konkrétne špecifikoval aj kauciu podľa § 172. Nesúhlasíme s tým, aby bola zodpovednosť za zloženie kaucie prenesená na verejného obstarávateľa, keďže je všeobecne známy problém s určovaním jej správnej výšky, následkom čoho je zastavenie konania o námietkach. Túto pripomienku považuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) čl. I bodu 53 návrhu zákona V navrhovanom znení ustanovenia § 173 ods. 16 odporúčame na konci bodku nahradiť čiarkou a pripojiť tieto slová: „ak nejde o štátnu rozpočtovú organizáciu.x)“. Poznámka pod čiarou k odkazu x znie: „x) § 26 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. Odôvodnenie Navrhujeme zladiť znenie § 173 ods. 16 s úpravou uvedenou v § 26 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorej štátne rozpočtové organizácie si navzájom poskytujú výkony vo svojej pôsobnosti bezplatne. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: 3. V bode 3 písm. b) doložky zlučiteľnosti žiadame citáciu smernice 89/665/EHS v platnom znení zmeniť nasledovne: „Smernica Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác (Ú. v. ES L 395, 30.12.1989; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1) v platnom znení.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: 4. V bode 3 písm. b) doložky zlučiteľnosti žiadame publikačný zdroj smernice 92/13/EHS v platnom znení upraviť nasledovne: „(Ú. v. ES L 76, 23.3.1992; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1) v platnom znení.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: 5. Bod 4 písm. c) doložky zlučiteľnosti je vyplnený nesprávne. Do tohto bodu je potrebné uviesť jednotlivo každú smernicu z bodu 3 písm. b) doložky zlučiteľnosti a ku nej uviesť právne predpisy SR, ktoré danú smernicu preberajú alebo prebrali. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: 2. Do bodu 3 písm. b) doložky zlučiteľnosti žiadame doplniť úplnú citáciu smernice 2009/81/ES v platnom znení a smernice 2014/23/EÚ v platnom znení vrátane ich gestorov. Gestorov žiadame uviesť aj k ostatne uvedeným smerniciam EÚ. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) čl. I bodu 18 návrhu zákona Žiadame vypustiť novelizačný bod 18. Odôvodnenie Nesúhlasíme so znením navrhovaného ustanovenia § 40 ods. 6 písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu jeho nejasnosti, neurčitosti a rizika zneužívania zo strany verejných obstarávateľov. Ako jeden z problémov navrhovaného znenia vnímame definíciu zdroja informácií, z ktorých môže verejný obstarávateľ vychádzať pri rozhodovaní o vylúčení uchádzača alebo záujemcu. Slovné spojenia „na základe dôveryhodných informácií” a „má dôvodné podozrenie” sú neurčité a nespĺňajú požiadavky z hľadiska právnej istoty a stability, ktoré majú vplyv na správanie a racionálne očakávania účastníkov vo verejnom obstarávaní. Vylúčenie záujemcu alebo uchádzača z procesu verejného obstarávania je závažným zásahom do jeho práv a povinností. Preto nie je vhodné, aby verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, najmä s prihliadnutím na časovú tieseň a dodržiavanie lehôt určených na ďalšie úkony po vyhodnocovaní podmienok účasti, posudzoval často zložité personálne a majetkové prepojenia záujemcov alebo uchádzačov a ich vzájomnú koordináciu pri príprave ponúk vo verejnom obstarávaní bez toho, aby mal na to jasne stanovené pravidlá. Vhodným riešením by mohla byť formulácia „na základe informácií z verejných registrov“, avšak ani samotné majetkové a personálne prepojenia vyplývajúce z obchodného registra alebo registra partnerov verejného sektora automaticky neznamenajú, že dvaja alebo viacerí záujemcovia alebo uchádzači uzatvorili v danom verejnom obstarávaní dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku účasť. V tejto súvislosti považujeme za potrebné jasne stanovené pravidlá. Podľa § 25 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy je ústredným orgánom štátnej správy na ochranu a podporu hospodárskej súťaže Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, ktorý disponuje personálnymi a odbornými kapacitami na posúdenie prípadov narušenia alebo obmedzenia hospodárskej súťaže. Len Protimonopolný úrad Slovenskej republiky je oprávnený vydávať konštitutívne rozhodnutia v uvedených prípadoch. Verejnému obstarávateľovi neprislúcha právomoc vydávať konštitutívne rozhodnutia v prípadoch nedovoleného obmedzovania hospodárskej súťaže podľa zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane hospodárskej súťaže“). Upozorňujeme, že subjektívne rozhodnutie verejného obstarávateľa, ktorému nepredchádza riadne správne konanie upravené v zákone o ochrane hospodárskej súťaže, môže zásadne zasiahnuť do práv záujemcov a uchádzačov a spôsobiť im ujmu. Správne konanie podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže má jasne stanovený proces a jasne stanovené pravidlá, vrátane práv účastníka konania podľa § 25 ods. 3 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, ako sú napr. právo vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia pred jeho vydaním podľa § 33 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, ale najmä právo účastníka konania využiť opravný prostriedok - rozklad podľa § 34 zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Záujemca alebo uchádzač, ktorý by sa mal štandardne vyjadriť k podozreniu v riadnom správnom konaní, uplatňovať v ňom svoje práva s následnou možnosťou využiť opravný prostriedok podľa zákona o hospodárskej súťaže, by tieto práva vo verejnom obstarávaní nemal možnosť uplatniť. Na kvalifikované posudzovanie prípadov obmedzenia hospodárskej súťaže s následkom vylúčenia vo verejnom obstarávaní a straty zákazky nemajú verejní obstarávatelia odbornú kvalifikáciu, skúsenosti, personálne kapacity a zákonné oprávnenia. Je potrebné vziať do úvahy, že verejný obstarávatelia rozhodujú o zložitých otázkach v postupoch verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek, ktoré dosahujú výšku jednotlivo aj niekoľkých miliónov eur, pričom im na jednotlivé úkony plynú prísne zákonné lehoty. Plnenie týchto zákaziek je v podmienkach rezortu ministerstva obrany častokrát časovo a vecne naviazané na iné plánované udalosti vyplývajúce z medzinárodných zmlúv, ktoré majú pevne stanovený termín plnenia ako napríklad zabezpečenie medzinárodných vojenských cvičení a pod. a pri ktorých si nemôže Ministerstvo obrany Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ dovoliť pozastaviť proces verejného obstarávania na dodanie nevyhnutne potrebného vojenského vybavenia na konkrétne cvičenie pre vyriešenie skutkovo zložitej právno-ekonomickej otázky narušenia hospodárskej súťaže, ktorej rozhodnutie s konštitutívnymi účinkami prináleží inému ústrednému orgánu štátnej správy. Ďalej je potrebné upozorniť, že po prípadnom vylúčení záujemcu alebo uchádzača verejným obstarávateľom podľa navrhovaného ustanovenia § 40 ods. 6 písm. g) by záujemca alebo uchádzač, ktorý v danom verejnom obstarávaní podal ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku mohol podať návrh na začatie konania podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže, pričom po následnom rozhodnutí Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, podľa ktorého sa záujemca alebo uchádzač nedopustil nedovoleného obmedzenia hospodárskej súťaže, by mohol žalovať verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa o náhradu škody (ušlý zisk), ktorý utrpel v dôsledku jeho vylúčenia a následného nezadania zákazky. V neposlednom rade je potrebné uviesť, že navrhované ustanovenie, v dôsledku už spomenutej neurčitosti, nejasnosti, možnosti uplatniť subjektívne dôvody na vylúčenie a možnosti jeho extenzívneho výkladu vytvára predpoklady na jeho zneužívanie, čo je v rozpore s princípmi transparentnosti, rovnosti zaobchádzania a nediskriminácie hospodárskych subjektov vo verejnom obstarávaní. Podľa čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky „štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon“. Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je predpis prevažne z oblasti správneho práva, a preto by mal jasne a určito definovať postupy a pôsobnosť orgánov verejnej moci pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb, čo navrhované ustanovenia nespĺňa, naopak vnáša právnu neistotu a svojvôľu. Túto pripomienku považuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) čl. I bodom 41 až 43 a 72 návrhu zákona Žiadame vypustiť navrhované kompetencie spočívajúce v „prešetrovaní“, ktorými by mal disponovať Úrad pre verejné obstarávanie. Odôvodnenie: Úrad pre verejné obstarávanie by mal vykonávať dozorné činnosti výlučne na základe jasným a určitým spôsobom identifikovanej skutočnosti tak, ako to bolo v doteraz platnej úprave, t. j. z vlastného podnetu alebo na základe podnetu tretích osôb. Máme za to, že navrhované nové kompetencie Úradu pre verejné obstarávanie spočívajúce v „prešetrovaní“ zásadným spôsobom presahujú rámec účelu zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo vzťahu k činnostiam, na ktoré bol Úrad pre verejné obstarávanie zriadený a ktoré majú spočívať najmä na dozorných činnostiach a kontrole procesov verejného obstarávania a prijímaní účinných a efektívnych opatrení pre uľahčenie a zjednodušenie procesov verejného obstarávania. Kompetenciami, ktoré má touto úpravou Úrad pre verejné obstarávanie získať disponuje v súčasnosti niekoľko štátnych orgánov, na základe čoho považujeme navrhovanú úpravu za duplicitu vo vykonávaných činnostiach a na druhej strane za postupné vytrácanie zmyslu a účelu zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Navrhovaná pôsobnosť rovnako nevyplýva ani zo smerníc Európskej únie. Navrhovanou úpravou vznikajú predpoklady na vytváranie ďalších pravidiel a povinností zameraných na vyšetrovanie a zisťovanie neurčitých a pravdepodobných skutočností, ktoré verejným obstarávateľom a obstarávateľom s určitosťou nepomáhajú, ale naopak sťažujú im podmienky v oblasti verejného obstarávania. Navrhovaný inštitút prešetrovania by mal negatívny vplyv na procesy verejného obstarávania spojené s ich brzdením a s enormnou administratívnou záťažou na strane verejného obstarávateľa a v konečnom dôsledku s negatívnym vplyvom aj na zamestnanosť. Uvítali by sme naopak právnu úpravu smerujúcu k profesionalizácii a k zefektívneniu verejného obstarávania. Vzhľadom na účel zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov žiadame navrhované kompetencie ponechať štátnym orgánom, v Slovenskej republike na to zriadeným, pričom Úrad pre verejné obstarávanie, ako aj verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ má v prípade existencie relevantnej skutočnosti týmto orgánom len poskytovať súčinnosť. Rovnako v tejto súvislosti nesúhlasíme s úpravou v § 187f ods. 7, konkrétne s úpravou retroaktívneho pôsobenia nového inštitútu „prešetrovania“ na konanie verejného obstarávateľa, ku ktorému došlo pred účinnosťou návrhu zákona. Túto pripomienku považuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) čl. I bodu 31 návrhu zákona Žiadame vypustiť novelizačný bod 31 Odôvodnenie Žiadame vypustiť povinnosť posudzovať dôvody na vylúčenie rovnakým spôsobom, ako sa posudzujú podmienky účasti, a žiadame ponechať ustanovenie § 114 ods. 5 v pôvodnom znení. V zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je upravený jasný a určitý mechanizmus, aké konkrétne skutočnosti, v akom rozsahu a podľa akých pravidiel majú byť vo vzťahu k dôvodom vylúčenia podľa § 40 ods. 6 písm. d) až h) posudzované. Ustanovenia § 40 ods. 4 až 14, na ktoré navrhovaná úprava odkazuje, taktiež uvedený mechanizmus neupravujú. Pre porovnanie pri podmienkach účasti si ich verejný obstarávateľ jasným a určitým spôsobom stanoví, uvedie ich vo výzve na predkladanie ponúk a v súlade s ňou ich splnenie posudzuje. Dôvody vylúčenia podľa § 40 ods. 6 písm. d) až h) nemožno klásť do rovnakej roviny a ich posudzovanie je neporovnateľné s posudzovaním podmienok účasti. V opačnom prípade je dôsledkom vytváranie subjektívnych názorov na vylúčenie nielen zo strany verejných obstarávateľov, ale aj zo strany kontrolných orgánov, ktoré môžu mať odlišný názor na to, ako mal verejný obstarávateľ dôvody posudzovať, ale ich v konkrétnych prípadoch neposudzoval. Nepovažujeme za prijateľné ukladať verejnému obstarávateľovi povinnosť založenú na hľadaní a zisťovaní týchto dôvodov na základe všeobecných opisov a pravdepodobnosti ich existencie, bez úpravy konkrétnych a objektívnych kritérií v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Preto požadovanie od verejného obstarávateľa, aby jednotlivé dôvody vylúčenia posudzoval rovnako, ako posudzuje podmienky účasti, považujeme za neprimeranú záťaž, neúnosné a neefektívne predlžovanie procesov verejného obstarávania a v neposlednom rade za prenášanie povinností a zodpovedností prináležiacich kontrolným a vyšetrovacím orgánom na verejných obstarávateľov. Uvedená povinnosť zásadným spôsobom presahuje rámec účelu zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Považujeme za potrebné ponechať doterajšiu právnu úpravu, podľa ktorej verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a vylúči uchádzača z dôvodov podľa § 40 ods. 6, ak takýto dôvod v priebehu verejného obstarávania verejný obstarávateľ identifikuje. Túto pripomienku považuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) čl. I bodu 16 návrhu zákona Žiadame vypustiť novelizačný bod 16. Odôvodnenie V zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je upravený jasný a určitý mechanizmus, aké konkrétne skutočnosti, v akom rozsahu a podľa akých pravidiel majú byť vo vzťahu k dôvodom vylúčenia podľa § 40 ods. 6 písm. d) až h) posudzované. Pre porovnanie pri podmienkach účasti si ich verejný obstarávateľ jasným a určitým spôsobom stanoví, uvedie ich vo výzve na predkladanie ponúk a v súlade s ňou ich splnenie posudzuje. Dôvody vylúčenia podľa § 40 ods. 6 písm. d) až h) nemožno klásť do rovnakej roviny a ich posudzovanie je neporovnateľné s posudzovaním podmienok účasti. V opačnom prípade je dôsledkom vytváranie subjektívnych názorov na vylúčenie nielen zo strany verejných obstarávateľov, ale aj zo strany kontrolných orgánov, ktoré môžu mať odlišný názor na to, ako mal verejný obstarávateľ dôvody posudzovať, ale ich v konkrétnych prípadoch neposudzoval. Nepovažujeme za prijateľné ukladať verejnému obstarávateľovi povinnosť založenú na hľadaní a zisťovaní týchto dôvodov na základe všeobecných opisov a pravdepodobnosti ich existencie, spôsobom „či sa na uchádzača alebo záujemcu nevzťahuje dôvod na vylúčenie“, bez úpravy konkrétnych a objektívnych kritérií v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Preto požadovanie od verejného obstarávateľa, aby jednotlivé dôvody vylúčenia posudzoval rovnako, ako posudzuje podmienky účasti, považujeme za neprimeranú záťaž, neúnosné a neefektívne predlžovanie procesov verejného obstarávania a v neposlednom rade za prenášanie povinností a zodpovedností prináležiacich kontrolným a vyšetrovacím orgánom na verejných obstarávateľov. Uvedená povinnosť zásadným spôsobom presahuje rámec účelu zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Považujeme za potrebné ponechať doterajšiu právnu úpravu, podľa ktorej verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a vylúči uchádzača z dôvodov podľa § 40 ods. 6, ak takýto dôvod v priebehu verejného obstarávania verejný obstarávateľ identifikuje. Túto pripomienku považuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) čl. I bodu 2 návrhu zákona Žiadame vypustiť novelizačný bod 2, alebo doplniť jasné pravidlá pre vylúčenie ponuky alebo obmedzenie účasti hospodárskeho subjektu so sídlom v tretej krajine z verejného obstarávaní. Odôvodnenie Právnu úpravu vylúčenia ponuky hospodárskeho subjektu, ktorý má sídlo v treťom štáte, alebo obmedzenie jeho účasti vo verejnom obstarávaní, za ustanovenej podmienky, že nie je uzatvorená medzinárodná zmluva zaručujúca rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike, považujeme v praxi za nepoužiteľnú, keďže danú podmienku nemožno objektívne posúdiť. Na verejného obstarávateľa sa prenáša ťarcha dokazovania „rovnakého“ a „účinného“ prístupu k verejnému obstarávaniu v treťom štáte, pričom zo znenia ustanovenia nevyplýva, čo má byť záväzným podkladom na rozhodnutie verejného obstarávateľa vylúčiť ponuku alebo obmedziť účasť vo verejnom obstarávaní. Pre verejného obstarávateľa je problematické posúdenie, čo je objektívne rovnaký a čo je objektívne účinný prístup hospodárskych subjektov so sídlom v Slovenskej republiky k verejnému obstarávaniu v inom štáte. Tieto kritériá objektívneho posúdenia považujeme za nevyhnutné bližšie definovať, keďže sú dôležité, aby verejný obstarávateľ legitímne a legálne vylúčil ponuku alebo obmedzil účasť vo verejnom obstarávaní. V súvislosti s navrhovaným znením § 10 ods. 4 odporúčame zvážiť úpravu pôsobnosti napríklad Úradu pre verejné obstarávanie vyhotoviť a zverejniť (resp. sprístupniť) zoznam štátov, s ktorými má Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu reciprocitu. Verejní obstarávatelia by tak mohli aplikovať ustanovenie § 10 ods. 4 bez potreby overovania reciprocity v jednotlivých prípadoch verejného obstarávania na príslušných veľvyslanectvách, ako sa to predpokladá v odôvodnení ustanovenia. Túto pripomienku považuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) K Čl. I – k bodu 2 – k § 10 ods. 4 V § 10 navrhujeme znenie ods. 4 upraviť nasledovne: „(4) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže obmedziť účasť vo verejnom obstarávaní hospodárskemu subjektu, najmä vylúčiť hospodársky subjekt z verejného obstarávania, ak má tento hospodársky subjekt sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike.“. Odôvodnenie: Navrhované novelizačné ustanovenie § 10 ods. 4 upravuje možnosť vylúčenia ponuky hospodárskeho subjektu, ktorý má sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. Navrhujeme upraviť možnosť vylúčenia hospodárskeho subjektu z verejného obstarávania (tzn. kedykoľvek), nie len jeho ponuky, nakoľko napríklad pri tzv. viackolových postupoch vo verejnom obstarávaní (užšia súťaž, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg) sa ponuky predkladajú až po predkladaní a vyhodnotení žiadostí o účasť, pričom môže ísť o viackolové postupy s obmedzením počtu záujemcov, kedy sa môže kvalifikovať práve hospodársky subjekt z tretieho štátu a až následne predloží ponuku, čím sa môže obmedziť možnosť predloženia ponuky hospodárskemu subjektu, ktorý má sídlo napríklad v členskom štáte EÚ. Z novelizačného ustanovenia § 10 ods. 4 ďalej nie je zrejmé, či možno toto ustanovenie uplatniť aj v prípade, ak je členom skupiny dodávateľov hospodársky subjekt, ktorý má sídlo v treťom štáte alebo ak je tzv. treťou osobou (a tým pádom následne možným subdodávateľom) hospodársky subjekt, ktorý má sídlo v treťom štáte. Z novelizačného ustanovenia § 10 ods. 4 zároveň nie je zrejmé, čo znamená, že „verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže obmedziť účasť vo verejnom obstarávaní hospodárskemu subjektu...“ a akým spôsobom tak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže urobiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.7.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K Čl. I bod 26 Zásadne žiadam v Čl. I bod 26 navrhované znenie § 64 ods. 1 písmeno b) nahradiť znením: „;ak ide o zadávanie zákaziek prostredníctvom dynamického nákupného systému zverejňuje sa iba ponuka úspešného uchádzača, zápisnica z otvárania ponúk, zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti a zápisnica z vyhodnotenia ponúk sa nezverejňujú,“ Odôvodnenie: Navrhovaná úprava má za cieľ zabezpečiť kontrolu postupu verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa pri vyhodnocovaní ponuky úspešného uchádzača z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a možnosť následného uplatnenia revíznych postupov. Úspešný uchádzač je už aj tak známy všetkým uchádzačom predkladajúcim ponuku v zákazke vyhlásenej v príslušnom dynamickom nákupnom systéme z informácie o výsledku, prípadne zo zmluvy zverejnenej v centrálnom registri zmlúv. Zásadná pripomienka Odoslaná 17.7.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K Čl. I bod 41 Zásadne žiadam v Čl. I bod 41 vypustiť. Nasledujúce novelizačné body odporúčam primerane preznačiť. Odôvodnenie: Mám za to, že navrhované ustanovenie § 166 zákona umožní Úradu pre verejné obstarávanie uplatňovať pri vybavovaní podnetov nerovnaké zaobchádzanie. Úrad pre verejné obstarávanie je revíznym orgánom vykonávajúcim dohľad nad verejným obstarávaním. Na základe toho sa aj v súčasnosti musí zaoberať každým jedným doručeným podnetom a posudzovať, či je dôvod na začatie konania o preskúmania úkonov kontrolovaného. Poukazujem na ustanovenie § 24 ods. 6 zákona, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie oprávňuje kedykoľvek vyzvať verejného obstarávateľa, obstarávateľa a osobu, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ na predloženie kópie kompletnej dokumentácie, ktorá poskytuje Úradu pre verejné obstarávanie dostatočnú možnosť pred začatím konania prešetriť dôvodnosť podnetu na začatie konania podľa zákona. Orgány verejnej moci si poskytujú súčinnosť na základe osobitného predpisu. Pre konanie Úradu pre verejné obstarávanie je dôležité, aby dotknutá fyzická osoba alebo právnická osoba poskytovala informácie, dokumentáciu a pod. priamo v predmetnom konaní (dôkazné bremeno) a nie v rámci tzv. inštitútu prešetrovania. Zásadná pripomienka Odoslaná 17.7.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K Čl. I bod 21 Zásadne žiadam v Čl. I bod 21 v navrhovanom § 49 odsek 6 nahradiť týmto znením: „(6) Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Elektronický prostriedok, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje zabezpečí, že uchádzač môže predložiť ďalšiu ponuku až po stiahnutí už predloženej ponuky. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.“ Odôvodnenie: Navrhovaná právna úprava má za cieľ zamedziť manipulácii s ponukami v elektronických prostriedkoch. Z uvedeného dôvodu navrhujem, aby zákon neumožňoval ponechanie viacerých ponúk od jedného uchádzača v elektronických prostriedkoch, a aby uchádzač mohol ďalšie ponuky predkladať výhradne až po stiahnutí už predloženej ponuky. V predmetnom ustanovení zároveň navrhujem ponechať zákaz účasti uchádzača v tom istom postupe zadávania zákazky ako člena skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Tým, že sa umožní podať uchádzačovi ponuku samostatne aj v skupine dodávateľov sa priamo umožňuje kolúzne správanie uchádzačov na trhu. Zásadná pripomienka Odoslaná 17.7.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K Čl. I bod 35 Zásadne žiadam v Čl. I bod 35 v navrhovanom § 118 odsek 4 vložiť za slová „o podlimitných koncesiách,“ slová „ktoré zadal za obdobie kalendárneho polroka a to priebežne počas kalendárneho polroka alebo hromadne najneskôr do 60 dní po skončení kalendárneho polroka,“. Odôvodnenie: V navrhovanom predloženom znení § 118 odsek 4 zákona chýba lehota do kedy majú byť súhrnné správy o podlimitných koncesiách zasielané Úradu pre verejné obstarávanie na uverejnenie. Vychádzajúc z dôvodovej správy k novelizačnému bodu 34 a 35 predpokladám, že úmyslom zákonodarcu bolo aj v prípade týchto súhrnných správ zadefinovať obdobie kalendárneho polroka a ich zasielanie priebežne počas kalendárneho polroka alebo hromadne najneskôr do 60 dní po jeho skončení. Zásadná pripomienka Odoslaná 17.7.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K Čl. I bod 13 Odporúčam v Čl. I bod 13 v navrhovanom § 24 odsek 1 nahradiť týmto znením: „(1) Ak trvanie zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy presiahne časové obdobie desiatich rokov odo dňa odoslania oznámenia o výsledku verejného obstarávania, verejný obstarávateľ a obstarávateľ uchovávajú kompletnú dokumentáciu do uplynutia troch rokov odo dňa skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak osobitný predpis46a) neustanovuje inak.“. Odôvodnenie: Vzhľadom na dĺžku platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného príspevku. Podľa § 39 ods. 3 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2017 Z. z. prijímateľ a partner sú povinní uchovávať v origináli kompletnú dokumentáciu týkajúcu sa realizácie projektu, verejného obstarávania, účtovnú dokumentáciu, evidenciu a inú dokumentáciu týkajúcu sa projektu v súlade s osobitným predpisom do 31. decembra 2028 alebo aj po tomto dátume, ak do 31. decembra 2028 nedošlo k vysporiadaniu finančných vzťahov medzi poskytovateľom a prijímateľom a v súlade so zmluvou alebo rozhodnutím; rovnopis zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, uzavretej ako výsledok verejného obstarávania, prijímateľ a partner sú povinní uchovávať počas celej doby jej trvania. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.7.2019 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) K Čl. I – k bodu 35 – k § 118 ods. 4 V § 118 navrhujeme znenie ods. 4 upraviť nasledovne: „(4) Verejný obstarávateľ je povinný poslať úradu na uverejnenie vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle úradu súhrnnú správu o podlimitných koncesiách, ktoré zadal za obdobie kalendárneho polroka a to priebežne počas kalendárneho polroka alebo hromadne najneskôr do 60 dní po skončení kalendárneho polroka, v ktorej pre každú podlimitnú koncesiu uvedie najmä hodnotu koncesie, predmet koncesie a identifikáciu dodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo; túto správu môže uverejniť aj na svojom webovom sídle, v periodickej tlači alebo iným spôsobom publikovať.“. Odôvodnenie: V kontexte dôvodovej správy, ako aj v kontexte novelizácie iných ustanovení za účelom systematického zjednotenia právnej úpravy pre posielanie súhrnných správ máme za to, že v novelizačnom ustanovení § 118 ods. 4 absentuje časť vety „ktoré zadal za obdobie kalendárneho polroka a to priebežne počas kalendárneho polroka alebo hromadne najneskôr do 60 dní po skončení kalendárneho polroka,“, ktorú navrhujeme doplniť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.7.2019 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) K Čl. I – k bodu 18 – k § 40 ods. 6 písm. g) V § 40 ods. 6 navrhujeme znenie písm. g) upraviť nasledovne: „g) na základe dôveryhodných informácií, bez potreby vydania predchádzajúceho rozhodnutia akýmkoľvek orgánom verejnej moci, má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž, a to bez ohľadu na akýkoľvek majetkový, zmluvný alebo personálny vzťah medzi týmto uchádzačom alebo záujemcom a daným hospodárskym subjektom. V prípade, ak dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž podľa prvej vety uzavreli viacerí uchádzači alebo záujemcovia medzi sebou navzájom, verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia kedykoľvek počas verejného obstarávania všetkých týchto uchádzačov alebo záujemcov,“. Odôvodnenie: Máme za to, že zo znenia § 40 ods. 6 písm. g) by malo exaktne vyplývať, že v prípade, ak dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž uzavreli viacerí uchádzači alebo záujemcovia medzi sebou navzájom, mali by byť vylúčení všetci takíto uchádzači alebo záujemcovia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.7.2019 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) K Čl. I – k bodu 21 – k § 49 ods. 6 Máme za to, že z novelizačného ustanovenia nie je zrejmé, či v prípade, ak uchádzač predloží ponuku samostatne a zároveň aj ako člen skupiny dodávateľov, považuje sa takáto situácia za situáciu, ktorú predpokladá novelizačné ustanovenie § 49 ods. 6, teda pôjde o viac ponúk a verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ majú prihliadať iba na najneskôr predloženú ponuku, alebo bude môcť takýto uchádzač ďalej súťažiť aj ako samostatný uchádzač a aj ako člen skupiny dodávateľov. Navrhujeme uvedenú situáciu exaktne vysvetliť aspoň v dôvodovej správe. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.7.2019 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) K Čl. I – k bodu 53 – k § 173 ods. 16 V § 173 navrhujeme znenie ods. 16 upraviť nasledovne: „(16) Účastníci konania a ich zástupcovia majú právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov alebo dostať informácie zo spisov iným spôsobom s výnimkou identifikácie zamestnanca, ktorému bol spis pridelený, identifikácie odborníka alebo znalca, ktorý bol požiadaný o vypracovanie odborného stanoviska alebo znaleckého posudku, pred jeho vypracovaním, internej komunikácie úradu, zápisníc z porád, zápisníc o hlasovaní, prístupu do vnútorných informačných systémov úradu, v ktorých sa spis alebo jeho časť nachádza, informácií o podaní podnetu na iný orgán, informácií o podnete alebo jeho autorovi, ak by ich sprístupnenie mohlo zmariť konanie vedené iným orgánom alebo ak ide o informácie, ktorých sprístupnenie by mohlo zmariť konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného. Dokumentáciu podľa § 24 možno postupom podľa prvej vety sprístupniť len kontrolovanému. Úrad poskytuje kópie spisov za úhradu materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, zadovážením technických nosičov a s ich odoslaním. Úrad účastníkom konania umožní nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov alebo dostať informácie zo spisov iným spôsobom podľa prvej vety najneskôr do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti účastníka konania úradu“. Odôvodnenie: Navrhujeme doplniť lehotu, v ktorej je Úrad pre verejné obstarávanie povinný umožniť účastníkom konania nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov alebo dostať informácie zo spisov iným spôsobom, a to v záujme účinnej ochrany práv účastníkov konania a práva na vyjadrenie sa ku všetkým vykonávaným dôkazom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.7.2019 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) Nad rámec návrhu - k § 172 ods. 2 V § 172 navrhujeme znenie ods. 2 upraviť nasledovne: „(2) Výška kaucie pri podaní námietok je 0,5 % z predpokladanej hodnoty zákazky alebo koncesie, najmenej však 2 000 eur a najviac a) 20 000 eur, ak ide o námietky podľa § 170 ods. 3 písm. a) a b), b) 50 000 eur, ak ide o iné námietky, ako uvedené v písmene a).“. Odôvodnenie: Navrhujeme, aby pri podaní námietok bola upravená výška kaucie, a to smerom nahor. Máme za to, že špekulatívne, alebo zjavne nedôvodné námietky sú podávané predovšetkým podľa § 170 ods. 3 písm. a) a b), a teda povinnosť zložiť vyššiu kauciu by mohla navrhovateľov odradiť od podávania špekulatívnych námietok s cieľom zmariť proces verejného obstarávania. Na základe skúseností máme za to, že aktuálna úprava výšky kaucie nie je spôsobilá odradiť špekulatívnych navrhovateľov od podávania účelových námietok, pričom sumárne majú v tom istom čase na účte Úradu pre verejné obstarávanie zložené kaucie vo výške, ktoré sa približujú ich ročnému obratu, čo je v zjavnom nepomere s vykazovanou hospodárskou činnosťou. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 17.7.2019 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) K Čl. I – k bodu 58 – k § 176 ods. 2 V § 176 navrhujeme znenie pripájaných viet k ods. 2 upraviť nasledovne: „Úrad uloží navrhovateľovi, ktorý vzal späť podané námietky a ktorý podal námietky, ktoré sú zjavne nedôvodné, povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré vznikli úradu v súvislosti s vypracovaním odborného stanoviska alebo znaleckého posudku. O výške náhrady trov konania rozhodne úrad v rozhodnutí o námietkach.“. Odôvodnenie: Navrhujeme, aby aj pri podaní zjavne nedôvodných námietok bola upravená povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré vznikli úradu v súvislosti s vypracovaním odborného stanoviska alebo znaleckého posudku navrhovateľom. Máme za to, že napríklad pri situácii podľa § 174 ods. 2 písm. a), teda v situácii, ak je v námietkach nepravdivo uvedená podstatná skutočnosť, Úrad pre verejné obstarávanie uvedenú informáciu zistí a posúdi predovšetkým (nie však výhradne) na základe odborného stanoviska alebo znaleckého posudku. Preto, z dôvodu eliminácie špekulatívneho správania aj hrozbou náhrady trov konania, navrhujeme uvedenú úpravu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.7.2019 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) K Čl. I – k bodu 42 – k § 167 ods. 3 V § 167 ods. 3 navrhujeme nasledovné znenie poznámky pod čiarou k odkazu 71: „71) Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 11 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov.“. Odôvodnenie: Do poznámky pod čiarou k odkazu 71 navrhujeme explicitne uviesť aj zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o KI“), nakoľko § 2 písm. k) zákona o KI upravuje tzv. citlivú informáciu o kritickej infraštruktúre, ktorou sa rozumie neverejná informácia, ktorej zverejnenie by sa mohlo zneužiť na činnosť smerujúcu k narušeniu alebo zničeniu prvku kritickej infraštruktúry. Na základe uvedeného máme za to, že aj o citlivých informáciách o kritickej infraštruktúre by mala byť zachovávaná mlčanlivosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.7.2019 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) K Čl. I – k bodu 56 – k § 174 ods. 2 písm. a) Máme za to, že z novelizačného ustanovenia nie je zrejmé, čo sa myslí pod pojmom „podstatná skutočnosť“. Zároveň máme za to, že nie je zrejmé, či na zastavenie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 174 ods. 1 písm. q) z dôvodu podľa § 174 ods. 2 písm. a) bude postačovať iba jedna nepravdivo uvedená podstatná skutočnosť. Na základe skúseností totiž možno konštatovať, že v prípade námietok, ktoré sú zjavne špekulatívne, býva namietaných veľké množstvo skutočností a len s ťažkosťami možno očakávať, že by všetky mohli byť označené za podstatné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.7.2019 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) K Čl. I – k bodu 20 – k § 40 ods. 13 písm. a) Navrhujeme uvedený bod vypustiť. Odôvodnenie: Máme za to, že toto novelizačné ustanovenie zavádza ďalšiu byrokraciu a povinnosť pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ktorá nenaplní účel a cieľ novely zákona. Na jednej strane zákon zavádza sankcie za nezloženie kaucie, čo je taktiež jedným z nástrojov na zabránenie účelovému zdržiavaniu procesu verejného obstarávania, na druhej strane sa zavádza ďalšia povinnosť pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov upozorňovať uchádzačov na ich povinnosti, ktoré by pri uplatňovaní tak zásadného inštitútu, akým je podanie námietok, bezpochyby mali vedieť a poznať. Okrem toho ani Úrad pre verejné obstarávanie vo svojich prvostupňových rozhodnutiach v poučení neuvádza účastníkom konania informáciu o povinnosti s podaním odvolania zložiť kauciu. Ďalej máme za to, že ide nekoncepčné ustanovenie, nakoľko pri vylučovaní podľa § 53 sa nezavádza povinnosť uvádzať informáciu o povinnosti s podaním námietok zložiť kauciu. Máme za to, že navrhované novelizačné ustanovenie je disproporčné, pridáva nezmyselné povinnosti zrejmé zo zákona verejným obstarávateľom a obstarávateľom a dáva viac „priestoru“ uchádzačom, pričom aj to sú subjekty, ktoré majú byť znalé zákona a schopné ho čítať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.7.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K Čl. I bod 11 Zásadne žiadam v Čl. I bod 11 v navrhovanom § 20 odsek 19 nahradiť týmto znením: „(19) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný sprístupniť na odôvodnenú žiadosť orgánu podľa § 24 ods. 5, spôsobom, v lehote a v rozsahu uvedeným v žiadosti, informácie alebo dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania, ktoré sa v ním prevádzkovanom elektronickom prostriedku nachádzajú.“ Odôvodnenie: Navrhovaná právna úprava má za cieľ zamedziť sprístupneniu informácií alebo dokumentov týkajúcich sa verejného obstarávania orgánom podľa § 24 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon“) bez vedomia verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa a zamedziť tak možnému manipulatívnemu konaniu. V zmysle § 24 ods. 5 zákona verejný obstarávateľ a obstarávateľ na požiadanie predložia správu o každej zákazke, rámcovej dohode, koncesii, súťaži návrhov a o každom zriadení dynamického nákupného systému, alebo kompletnú dokumentáciu Európskej komisii, Úradu pre verejné obstarávanie, Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, súdom a orgánom činným v trestnom konaní, ako aj ďalším kontrolným orgánom, ak tak ustanovuje zákon. Nakoľko zo zákona nie je zrejmé aké „ďalšie kontrolné orgány“ má zákonodarca na mysli, z uvedeného vyplýva, že informácie alebo dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania môžu byť na požiadanie sprístupnené prakticky akémukoľvek kontrolnému úradu. S poukazujem na skutočnosť, že podľa § 24 ods. 5 zákona správu o každej zákazke, rámcovej dohode, koncesii, súťaži návrhov a o každom zriadení dynamického nákupného systému alebo kompletnú dokumentáciu nepredkladá na požiadanie Európskej komisii, úradu, Protimonopolnému úradu, súdom a orgánom činným v trestnom konaní, ako aj ďalším kontrolným orgánom prevádzkovateľ elektronického prostriedku, ale verejný obstarávateľ a obstarávateľ. Prevádzkovateľovi elektronického prostriedku by malo byť umožnené sprístupniť informácie, dáta, prípadne dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania bez vedomia verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa len po predchádzajúcom schválení súdom. V ostatných prípadoch prevádzkovateľ elektronického prostriedku musí vždy informovať verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, nakoľko prevádzkovateľ elektronického prostriedku je len správca systému, ktorý iba spravuje dáta, ktoré vlastní verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ. Zásadná pripomienka Odoslaná 17.7.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K Čl. I bod 16 Zásadne žiadam v Čl. I znenie bodu 16 nahradiť znením: „16. V § 40 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druha veta, ktorá znie: „Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže písomne požiadať uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť, či sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa odseku 6 písm. c) až m).“.“ Odôvodnenie: Pôvodné znenie § 40 ods. 4 zákona taxatívne ukladá verejnému obstarávateľovi povinnosť požiadať uchádzača o vysvetlenie aj v situáciách, kedy už vysvetlenie požadované bolo (§ 40 ods. 6 písm. i) až m) zákona). V praxi by to napríklad znamenalo, že verejný obstarávateľ by bol povinný požiadať o vysvetlenie uchádzača aj po tom, ak mu po písomnej žiadosti v určenej lehote nepredložil vysvetlenie, doklady nahradené jednotným európskym dokumentom, prípadne v určenej lehote nenahradil osobu, ktorá nespĺňa určené požiadavky. Uvedené by mohlo viesť k špekulatívnemu konaniu uchádzačov, ktorí by umelo predlžovali proces verejného obstarávania nepredložením dokladov v určenej lehote. Navrhovaná úprava má za cieľ ponechať na zvážení verejného obstarávateľa, či inštitút vysvetlenia použije, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. c) až m) zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 17.7.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K Čl. I bod 18 Zásadne žiadam v Čl. I znenie bodu 18 nahradiť znením: „18. V § 40 ods. 6 sa vypúšťa písmeno g). Doterajšie písmená h) až m) sa označujú ako písmená g) až l).“ Odôvodnenie: V n