LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
SEPS (Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.) § 20 ods. 19 Navrhujeme slová „Prevádzkovateľ elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, je“ nahradiť slovami „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú“. Zároveň za slová „informácie alebo dokumenty týkajúce sa“ navrhujeme doplniť slovo „kontrolovaného“. Zdôvodnenie: Vzhľadom na skutočnosť, že zákon nedefinuje, kto je prevádzkovateľom elektronického prostriedku, môže ním byť verejný obstarávateľ a obstarávateľ, ale aj samotný dodávateľ elektronického prostriedku, navrhujeme toto ustanovenie zmeniť ako povinnosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa, aby nedochádzalo k poskytovaniu informácií a dokumentov nachádzajúcich sa v elektronickom prostriedku v rámci kontrolovaného verejného obstarávania bez vedomia verejného obstarávateľa a obstarávateľa v prípade, že vzhľadom na formu poskytnutia príslušného elektronického prostriedku bude jeho prevádzkovateľom samotný dodávateľ elektronického prostriedku. Zároveň je potrebné doplniť, že bude povinný poskytnúť informácie a dokumenty týkajúce sa konkrétneho kontrolovaného verejného obstarávania. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
SEPS (Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.) § 22 ods. 3 Navrhované znenie zákona navrhujeme vypustiť. Zdôvodnenie: V nadväznosti na predchádzajúcu pripomienku je potrebné upraviť toto ustanovenie. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 23. Zásadná pripomienka k čl. I., bod 49 RÚZ navrhuje vypustiť novelizačný bod bez náhrady. Odôvodnenie: Nesúhlasíme s návrhom (prvá veta) na rozšírenie taxatívneho výpočtu prípadov, kedy námietky prepadnú v prospech štátu, nakoľko podľa novely nie je jednoznačne zrejmé čo sú to „zjavne nedôvodné námietky“. Tiež nesúhlasíme s návrhom na prepadnutie kaucie v takomto prípade vo výške 100 % kaucie, nakoľko v tomto prípade nebolo úradom vydané meritórne rozhodnutie vo veci, najmä nebolo riadne preskúmané namietané porušenie zákona kontrolovaným, resp. námietky neboli zamietnuté. V prípade námietok ide o výkon práva uchádzača garantovaný zákonom a smernicami EÚ. Právne nie je možné „zastrašovať“ uchádzačov takýmto spôsobom, aby nepodávali námietky. Napokon v každom prípade zastavenia konania z tohto dôvodu by v konečnom dôsledku išlo iba o subjektívne posúdenie veci úradom, a to bez nutnosti aplikovania objektívnych procesných pravidiel alebo doloženia dôkazov, čo je v rozpore s princípmi právneho štátu. Tiež nesúhlasíme (druhá veta) s návrhom na zvýšenie percentuálneho podielu výšky kaucie, ktorá prepadne v prospech štátu v prípade zobratia námietok späť na 50 %, nakoľko pôvodne uvedený podiel vo výške 35 % kaucie považujeme za plne postačujúci. Na doplnenie k tomuto bodu považujeme za dôležité uviesť, že situácia si vyžaduje iné zákonné riešenia. V prvom rade je nutné uvedomiť si, čo je účelom Zákona o verejnom obstarávaní, zjednodušene povedané (i) zaťažiť povinnosťami VO/O, ktorí nakladajú s verejnými financiami, ich dôsledná kontrola, vrátane sankcionovania za porušenie povinností zo zákona, a na druhej strane (ii) ochrana hospodárskej súťaže a ochrana uchádzačov. Preto predložené návrhy na zmenu zákona, ktoré predstavujú opačný prístup, t.j. rôzne druhy postihov a sankcií na strane uchádzačov za výkon ich základného práva, nie je možné považovať za správnu cestu, ani očakávať efektívne výsledky. Pokus o riešenie veci od konca (najskôr odstrániť následky a potom príčiny) nemôže viesť k dosiahnutiu zamýšľaného cieľa. Sme toho názoru, že najskôr je nevyhnutné vyriešiť príčiny existujúceho stavu spočívajúce jednoznačne na strane VO/O (nedostatočná príprava súťaže, neznalosť zákona alebo úmyselné nerešpektovanie zákona zo strany VO/O, nesprávny postup komisií pri vyhodnocovaní podmienok účasti alebo vyhodnocovaní ponúk, bezdôvodné vylučovanie ... atď). Odstránenie zaužívaných nezdravých a nezákonných praktík a postupov na strane VO/O iste povedie aj k väčšej dôvere v proces VO a v konanie VO/O, a napokon prirodzene aj k zníženiu neodôvodnene podávaných námietok zo strany záujemcov/uchádzačov. ÚVO by sa mal viac zaujímať o návrhy na zmeny legislatívy vo VO zo strany záujemcov/uchádzačov, nakoľko zo strany VO/O nie je možné očakávať konštruktívne návrhy na odstránenie ich nekalých praktík bežne používaných vo verejnom obstarávaní.Veci by tiež pomohlo prehodnotenie a znovu zavedenie povinnosti vykonávania verejného obstarávania prostredníctvom „odborne spôsobilých osôb“, ako aj vyvodzovanie osobnej zodpovednosti voči zamestnanom a konateľom VO/O za porušenie zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I K bodu 56 (§ 174 ods. 2) Nový odsek 2 definuje, čo sa považuje za zjavne neodôvodnené námietky (napríklad námietky, ktorých zrejmým hlavným účelom je predĺženie procesu verejného obstarávania, námietky, ktorých zrejmým hlavným účelom je spôsobenie ujmy kontrolovanému, námietky, ktoré boli podané so zrejmým hlavným účelom späťvzatia námietok výmenou za poskytnutie akéhokoľvek prospechu od iného hospodárskeho subjektu). Takto nastavené dôvody zastavenia konania na základe zjavne neodôvodnenej námietky majú subjektívny charakter a je veľmi komplikované dokázať úmysel osoby, ktorá podáva námietky, či jej cieľom je predĺženie procesu verejného obstarávania alebo poškodenie kontrolovaného. Odporúčam zvážiť navrhované situácie, kedy sa námietka bude považovať za zjavne neodôvodnenú a to tak, aby námietky bolo možné reálne preskúmať alebo upraviť metodiku Úradu pre verejné obstarávanie o spôsobe preukazovania námietok. Obdobná pripomienka platí aj pre bod 62 (§ 177 ods. 17). Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ZSPS (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska) nad rámec predkladanej novely Žiadame zmeniť znenie prvej vety § 182 ods. 3 nasledovne: "Úrad môže uložiť". Odôvodnenie: Úrad by mal mať možnosť zvážiť či vôbec uloží sankciu, najmä v prípade, ak ide o sankciu s potenciálom ekonomicky zlikvidovať podnikateľa a tým (pri veľkom zamestnávateľovi) ekonomicky destabilizovať celý dotknutý región. Tak ako bolo uvedené vyššie v bode 18.8, kombinácia odstúpenia spolu s automatickým uložením zákazu účasti je vo svojej podstate nebezpečným nástrojom a Úrad by nemal byť len v pozícii orgánu, ktorý automaticky musí (bez ohľadu na okolnosti) uložiť sankciu. Dôvody uvedené vyššie v bode 18.7 sa použijú primerane aj pri tomto bode. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) § 24 Za odsek 1 navrhujeme vložiť nový odsek 2, ktorý znie: „(2) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú oprávnení spracúvať osobné údaje všetkých osôb zúčastnených v procese verejného obstarávania v nevyhnutnom rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia bez potreby oboznámenia a udelenia súhlasu podľa osobitného zákona.“ Doterajší odsek 2 sa označí ako odsek 3. Doterajší odsek 3 sa označí ako odsek 4. Doterajší odsek 4 sa označí ako odsek 5. Poznámka pod čiarou: zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odôvodnenie: doplnenie existujúcej právnej úpravy s cieľom získať odpovede na otázky, ktorých úprava v zákone absentuje. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) § 64 ods. 1 písm. b) Za slovo „ponuky“ sa vkladajú slová „alebo konečné ponuky“. Odôvodnenie: spresnenie výkladu existujúcej právnej úpravy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
KOMARCH (Slovenská komora architektov) čl. I bod 36 § 121 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie: „(5) Ak ide o súťaž návrhov, na ktorú nadväzuje zadanie zákazky na poskytnutie služby podľa § 81 písm. h) alebo § 98 ods. 1 písm. i), verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže určiť podmienky účasti podľa § 32, a ak ide o súťaž návrhov podľa § 122 ods. 3 aj podmienky účasti podľa § 33 a 34, a doklady, ktorými možno preukázať ich splnenie; ak ich určí, uvedie ich v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov a v súťažných podmienkach, ak boli uverejnené podľa § 43 ods. 2. Na účely účasti v súťaži návrhov účastník predbežne nahrádza doklady podľa prvej vety čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a obstarávateľom.“ Odôvodnenie: Súťaž návrhov, ktorej cieľom je okrem získania návrhu aj výber spracovateľa potrebnej projektovej dokumentácie a súvisiacich služieb architekta v osobe víťazného účastníka s autorským vzťahom k návrhu, nie je postupom zadávania zákazky, ktorým je až priame rokovacie konanie ako samostatný postup vo verejnom obstarávaní. Preto nie je potrebné ani žiaduce vyžadovať splnenie osobných podmienok účasti od účastníkov takejto súťaže návrhov, pretože doklady bude predkladať v samostatnom verejnom obstarávaní víťaz (víťazi) súťaže návrhov. Tento administratívny úkon, vrátane prípadného vyrovnania nevedomých pohľadávok voči daňovému úradu či poisťovniam, je možné vykonať v obvyklej lehote od výzvy na účasť v priamom rokovacom konaní. To neplatí o oprávnení dodať službu tzv. projektovej činnosti v oblasti územného plánovania, architektúry, krajinnej architektúry a stavebného inžinierstva, ktorá je vybranou činnosťou vo výstavbe [§ 45. ods. 1, písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)] a ktorú môžu vykonávať len oprávnené fyzické osoby podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch – autorizovaní architekti, autorizovaní krajinní architekti a autorizovaní stavení inžinieri. Pre získanie oprávnenia je nevyhnutné splniť zákonné požiadavky na vzdelanie a prax a predovšetkým zložiť autorizačnú skúšku. Ide teda o dlhší proces, ktorého výsledok je nezávislý od subjektívnej vôle žiadateľa o autorizáciu. Z toho vyplýva, že v prípade, ak súčasťou budúcej zákazky viažucej sa k návrhu má byť činnosť vyhradená autorizovaným architektom, krajinným architektom a stavebným inžinierom – teda vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie, dokumentácie pre stavebné povolenie, dozor projektanta nad vyhotovením stavby a autorský dozor – je potrebné, aby porota vyberala len z návrhov, ktoré boli vypracované účastníkmi, ktorí majú oprávnenie na vyššie uvedené činnosti. Keďže v prípade autorizácie vedú verejne dostupné aktualizované zoznamy oprávnených osôb Slovenská komora architektov (ďalej len „SKA“) a Slovenská komora stavebných inžinierov (ďalej len „SKSI“), ak vzniknú pochybnosti o pravdivosti vyhlásenia účastníka o disponovaní takýmto oprávnením, považujeme za účinnú kontrolu nahliadnutie do príslušného zoznamu. Obdobne sa dajú overiť oprávnenia zahraničných účastníkov; v prípade nejasností môže vyhlasovateľ súťaže návrhov konzultovať s niektorým zo slovenských regulátorov vybraných činností (SKA, SKSI), ktorí zo zákona vykonávajú zápis hosťujúcich zahraničných osôb s ekvivalentným oprávnením v mieste ich profesijného usadenia. Ak si predmet súťaže návrhov a zákazka, nadväzujúca na súťaž návrhov, svojím rozsahom, komplexnosťou riešenia a náročnosťou výkonov v korelácii s požadovanými termínmi zákazky vyžaduje špeciálne ekonomické a finančné postavenie a predovšetkým technickú a odbornú spôsobilosť, je efektívne použiť užšiu súťaž návrhov a vyššie uvedené požiadavky na účastníka primerane stanoviť ako kritériá výberu účastníkov, ktorí predložia súťažný návrh. V tomto prípade má verejný obstarávateľ a obstarávateľ v § 123, ods. 3, 4 a 7 zákona dostatočný nástroj na výber takých účastníkov, ktorí mu budú môcť v prípade víťazstva ich návrhu v súťaži návrhov poskytnúť službu zodpovedajúcu zvýšeným nárokom na jej kvalitu. Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že doklady môže verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyžadovať v prípade akéhokoľvek typu súťaže návrhov, t. j. aj v prípade verejnej súťaže návrhov aj v prípade užšej súťaže návrhov. Požadovať splnenie podmienok ekonomického postavenia a odbornej spôsobilosti vo verejnej súťaži návrhov, teda vtedy, ak by doklady neslúžili na výber účastníkov predkladajúcich návrh, ale boli by predkladané spolu s návrhom, považujeme za neprimeranú záťaž kladenú na účastníkov, ktorých hlavné úsilie späté so spracovaním návrhu by bolo zmarené, pokiaľ by nesplnili podmienky účasti a teda ich návrhy by neboli hodnotené. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Článok 1, bod 41 žiadame nahradiť § 166 ods. 3 Zákona o VO predposledná veta nasledovne: „Osoba, ktorá vypracovala znalecký posudok alebo odborné stanovisko, má voči úradu nárok na náhradu nevyhnutných výdavkov a ušlej mzdy, alebo iného preukázateľného ušlého príjmu.“ Odôvodnenie: Z pôvodného znenia nebolo zrejmé, voči komu vzniká osobe, ktorá vypracovala znalecký posudok alebo odborné stanovisko, nárok na náhradu nevyhnutných výdavkov a ušlej mzdy, alebo iného preukázateľného ušlého príjmu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I K bodu 13 (§ 24 ods. 1) Odporúčam na konci bodku nahradiť čiarkou a pripojiť slová „ak osobitný predpis46a) neustanovuje inak.“, vo väzbe na znenie § 39 ods. 3 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré upravuje uchovávanie dokumentácie. Odkaz na osobitný predpis je už zavedený v platnom znení zákona ako 46a vrátane príslušnej poznámky pod čiarou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) 53. - § 173 ods. 16 Znenie ods. 16 navrhujeme preformulovať nasledovne: Účastníci konania a ich zástupcovia majú právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov alebo dostať informácie zo spisov iným spôsobom s výnimkou identifikácie zamestnanca, ktorému bol spis pridelený, identifikácie odborníka alebo znalca, ktorý bol požiadaný o vypracovanie odborného stanoviska alebo znaleckého posudku, pred jeho vypracovaním, internej komunikácie úradu, prístupu do vnútorných informačných systémov úradu, v ktorých sa spis alebo jeho časť nachádza, informácií o podaní podnetu na iný orgán, informácií o podnete alebo jeho autorovi, ak by ich sprístupnenie mohlo zmariť konanie vedené iným orgánom alebo ak ide o informácie, ktorých sprístupnenie by mohlo zmariť konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného. Dokumentáciu podľa § 24 možno postupom podľa prvej vety sprístupniť len kontrolovanému. Úrad poskytuje kópie spisov za úhradu materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, zadovážením technických nosičov a s ich odoslaním. Odôvodnenie: Zápisnice z porád a zápisnice o hlasovaní majú podstatný význam pre procesnú obranu dotknutého účastníka konania, nakoľko môžu obsahovať odlišný právny názor, ktorý môže byť pre účastníka konania priaznivejší. Aj úrad a kontrolné inštitúcie majú prístup k zápisniciam, ktoré robia členovia komisie verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa. Je žiaduce, aby v súlade s princípom transparentnosti mali prístup k týmto materiálom aj účastníci konania. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) 34. - § 117 ods. 6 Predmetné ustanovenie navrhujeme doplniť o vetu: Úrad poskytuje k systémom (elektronickým prostriedkom), ktorých je správcom bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov za účelom automatizovaného plnenia oznamovacích a zverejňovacích povinností podľa tohto zákona. Odôvodnenie: Pripomienkou sa sleduje odstránenie potreby manuálneho vkladania informácií do systémov (prostriedkov) úradu. Predmetná úprava by umožnila, aby úrad sprístupnil svoje systémy (prostriedky) a tieto by sa spojili (napojili) na systémy verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ktorí by informácie vkladali do systémov ako napr. JOSEPHINE, interné systémy, iné systémy iba raz a tieto by automaticky zasielali potrebné informácie úradu. Týmto by sa odstránila administratívna záťaž spojená s oznamovaním informácií úradu. Tieto informácie sa v súčasnosti manuálne prepisujú a kopírujú. Proces je chybový, časovo náročný a oberá verejných obstarávateľov a obstarávateľov o čas, ktorý by sa dal využiť na iné podstatnejšie činnosti vo verejnom obstarávaní ako manuálne prepisovanie a kopírovanie údajov. Ak úrad potrebuje k uvedenému vydať vykonávací predpis navrhujeme, aby si do zákona uviedol povinnosť vydať vykonávací predpis. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) 35. - § 118 ods. 4 Predmetné ustanovenie navrhujeme doplniť o vetu: Úrad poskytuje k systémom (prostriedkom), ktorých je správcom bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov za účelom automatizovaného plnenia oznamovacích a zverejňovacích povinností podľa tohto zákona. Odôvodnenie: Pripomienkou sa sleduje odstránenie potreby manuálneho vkladania informácií do systémov (prostriedkov) úradu. Predmetná úprava by umožnila, aby úrad sprístupnil svoje systémy (prostriedky) a tieto by sa spojili (napojili) na systémy verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ktorí by informácie vkladali do systémov ako napr. JOSEPHINE, interné systémy, iné systémy iba raz a tieto by automaticky zasielali potrebné informácie úradu. Týmto by sa odstránila administratívna záťaž spojená s oznamovaním informácií úradu. Tieto informácie sa v súčasnosti manuálne prepisujú a kopírujú. Proces je chybový, časovo náročný a oberá verejných obstarávateľov a obstarávateľov o čas, ktorý by sa dal využiť na iné podstatnejšie činnosti vo verejnom obstarávaní ako manuálne prepisovanie a kopírovanie údajov. Ak úrad potrebuje k uvedenému vydať vykonávací predpis navrhujeme, aby si do zákona uviedol povinnosť vydať vykonávací predpis. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) 66. - § 182 ods. 2 Úvodnú vetu § 182 ods. 2 žiadame preformulovať nasledovne: „Úrad uloží verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi pokutu od 500 eur do 15 000 eur, ak“. Odôvodnenie: Výška pokút vo verejnom obstarávaní je neúnosná práve pre samosprávu, kde má sankcia v podobe pokuty značný účinok pre rozpočty samospráv, narozdiel od ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy, kde je pokuta v podstate účtovnou operáciou, nakoľko všetky pokuty si ukladá Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi sama sebe. Zo stránky ÚVO - https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/spravne-delikty/prehlad-rozhodnuti-o-ulozeni-pokuty-pre-verejneho-obstaravatela-a-obstaravatela-49b.html vyplýva, že úrad v roku 2019 uložil pokutu: 24 x orgánom samosprávy a len 5 x ministerstvám alebo ústredným orgánom štátnej správy. Z uvedeného vyplýva, že je nepomer v trestaní samosprávy a ústrednej štátnej správy, kde sankcie nemajú taký kruciálny dopad na rozpočet ako v prípade samosprávy. Na základe uvedeného navrhujeme zníženie hornej hranice deliktov podľa ods. 2 aspoň pre samosprávu, ak úrad uváži, že chce zaviesť iné sankcie podľa kategórie verejných obstarávateľov Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) 33. - § 117 ods. 5 Nesúhlasíme s navrhovanou úpravou. Nesúhlasíme s navrhovanou právnou úpravou, nakoľko túto môžu rôzne dohľadové orgány právnoaplikačnou činnosťou premeniť na povinnosť, čím dôjde ku komplikáciám a predĺženiu procesu verejného obstarávania aj pri zákazkách s nízkou hodnotou. V prípade, ak úrad na zavedení povinného skúmania dôvodu na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní trvá aj v prípade zadávania zákaziek s nízkou hodnotou, navrhujeme § 117 ods. 5 formulovať nasledovne: „Ak nejde o postup podľa odseku 4, verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) a g). Ustanovenie § 11 tým nie je dotknuté.“ Máme za to, že úradom navrhovaná formulácia – „môže kedykoľvek počas verejného obstarávania vylúčiť uchádzača“ nie je pre zákazku s nízkou hodnotou, v rámci ktorej nie je ustanovený žiaden formálny zákonný postup, vhodná, nakoľko v prípade, že skutočnosti podľa § 40 ods. 6 písm. g) nastanú, bude verejný obstarávateľ povinný postupovať formálnym úkonom – vylúčením uchádzača. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) 30. - § 113 ods. 2 písm. c) Nesúhlasíme s navrhovanou úpravou. Odôvodnenie: Máme za to, že vylučovanie na povinnej podmienke podľa § 40 ods. 6 písm. g) môže neprimerane skomplikovať procesy verejného obstarávania a spomaliť už teraz pomalé verejné obstarávania. Vylučovanie na § 40 ods. 6 písm. g) bude vždy pre verejného obstarávateľa problematické, nakoľko je možné očakávať uplatnenie revíznych postupov. Postupy podlimitných zákaziek sú práve najčastejšie postupy pre krajské mestá a zabrzdenie týchto postupov revíznymi postupmi riešiacimi „dôveryhodnosť informácií o kolúzii“ spôsobí ešte väčšie prieťahy, čo súvisí s dvojstupňovým rozhodovaním úrad a rada úradu. Voľba predmetnej podmienky by mala byť zachovaná aspoň pre podlimitné zákazky, ktorých právna úprava je v gescii členských štátov EÚ. Ak by predkladateľ trval na uvedenej úprave navrhujeme, aby zrušil dvojinštančné rozhodovanie o námietkach a z kompetencií rady úradu je potrebné vyňať rozhodovanie o námietkach s cieľom zrýchliť rozhodovacie procesy úradu. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) 28. - § 112 ods. 4 Nesúhlasíme s navrhovanou úpravou. Odôvodnenie: Máme za to, že vylučovanie na povinnej podmienke podľa § 40 ods. 6 písm. g) môže neprimerane skomplikovať procesy verejného obstarávania a spomaliť už teraz pomalé verejné obstarávania. Vylučovanie na § 40 ods. 6 písm. g) bude vždy pre verejného obstarávateľa problematické, nakoľko je možné očakávať uplatnenie revíznych postupov. Postupy podlimitných zákaziek sú práve najčastejšie postupy pre krajské mestá a zabrzdenie týchto postupov revíznymi postupmi riešiacimi „dôveryhodnosť informácií o kolúzii“ spôsobí ešte väčšie prieťahy, čo súvisí s dvojstupňovým rozhodovaním úrad a rada úradu. Ak by predkladateľ trval na uvedenej úprave navrhujeme, aby zrušil dvojinštančné rozhodovanie o námietkach a z kompetencií rady úradu je potrebné vyňať rozhodovanie o námietkach s cieľom zrýchliť rozhodovacie procesy úradu. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) 43. - § 167 Ods. 7 žiadame formulovať nasledovne: Úrad, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže požiadať Protimonopolný úrad Slovenskej republiky o súčinnosť tak, aby úrad, verejný obstarávateľ a obstarávateľ mohol zohľadniť aj vyjadrenie ústredného orgánu štátnej správy na ochranu a podporu hospodárskej súťaže v Slovenskej republike73). Akýkoľvek úkon alebo rozhodnutie verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo úradu, ktoré sa týka dôvodu na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. g), nezaväzuje a neobmedzuje Protimonopolný úrad Slovenskej republiky v konaní a rozhodovaní podľa osobitného predpisu73a). Odôvodnenie: Nie len úrad potrebuje súčinnosť od PMÚ SR, ale aj ostatní verejní obstarávatelia a obstarávatelia. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) Nad rámec novelizácie – § 177 ods. 6 Žiadame preformulovať nasledovne: S podaním odvolania je osoba, ktorá odvolanie podáva, povinná zložiť na účet úradu kauciu; táto povinnosť sa nevzťahuje na podanie odvolania, ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok nevydal rozhodnutie v lehote podľa § 175 ods. 5, ak odvolanie podáva orgán štátnej správy podľa § 170 ods. 1 písm. e) ak odvolanie podáva verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b). Odôvodnenie: Žiadame, aby od povinnosti platiť kauciu za odvolanie boli oslobodení verejní obstarávatelia – obce. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) Nad rámec predkladanej novely zákona č. 343.2015 Z. z. -Doplniť do ustanovenia § 1 ods. 2 výnimku zo zákona týkajúcu sa školského stravovania pri obstarávaní potravín, alebo -Zmeniť ustanovenia § 5 ods. 3 a 4 tak, že potraviny v členení podľa zmysluplných sortimentov ponechať vo finančných limitoch ostatných tovarov Odôvodnenie: školské stravovanie sa riadi špecifickým zákonom a normatívami vrátane cenových normatívov, ktoré predurčujú stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky iným spôsobom než je uvedený v § 6. Súčasné znenie zákona v oblasti týkajúcej sa potravín je v rozpore s ustanoveniami § 3, ktoré definujú tovar ako predmet zákazky, ustanoveniami § 42, ktoré popisujú povinnosť verejných obstarávateľov dostatočne jednoznačne presne špecifikovať tovar podľa jeho charakteristík a parametrov vrátane kvalitatívnych ukazovateľov jednotlivých druhov potravín ako tovaru a spôsobuje porušovanie nariadenia vlády č. 168 a schválených Zásad pre zvýšenie bezpečnosti nakupovaných potravín, ktoré priamo ukladajú školským zariadeniam využívanie potravinových zdrojov v spádovej oblasti škôl Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail