LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
SSD (Stredoslovenská distribučná, a. s.) Bod 70 (§ 185 ods. 1) § 185 ods. 1 znie: „(1) Všeobecný predpis o správnom konaní75) sa nevzťahuje na konania podľa tohto zákona, okrem konania podľa § 151, § 154, § 156 ods. 6, § 158 ods. 2 prvej vety, 158b, § 182 a o proteste prokurátora.“ Odôvodnenie: Obdobne ako v prípade konaní vo veci certifikácie systému na uskutočnenie elektronickej aukcie, či v prípade konania vo veci zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov, by sa mal zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vzťahovať aj na konanie vo veci zápisu do zoznamu elektronických prostriedkov. Máme za to, že zamietnutie zápisu, či vyčiarknutie elektronického prostriedku zo zoznamu elektronických prostriedkov, predstavuje významný zásah do práv prevádzkovateľa elektronického prostriedku ako aj do práv verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktorý elektronický prostriedok používa, preto musí byť takéto rozhodnutie riadne odôvodnené a musia byť voči nemu prípustné opravné prostriedky podľa správneho poriadku. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
Klub 500 (Klub 500) K § 22 ods. 2 zákona V § 22 ods. 2 navrhujeme doplniť za slová „obchodné tajomstvo“ text „vrátane jednotkových cien, pokiaľ tvoria jeho súčasť“. Odôvodnenie: obchodným tajomstvom je nielen spôsob výpočtu jednotkových cien, ale predovšetkým ich ponúkaná výška. Práve zverejnenie jednotkových cien (JC) u stavebných prác by zásadným spôsobom porušilo dôverný charakter, pretože by sa ostatným uchádzačom a nielen im (aj zahraničným subjektom) umožnilo porovnať svoje JC s cenami víťazného uchádzača. Tým by došlo k jeho diskriminácii v budúcich súťažiach. Upozorňujeme, že naša požiadavka nie je v rozpore so Smernicami EP a R. Pre ilustráciu uvádzame, že napr. u jednej diaľničnej stavby je počet JC viac ako 1 tisíc. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
Klub 500 (Klub 500) K Čl. I bodu 19 návrhu zákona V § 40 ods. 8 navrhujeme na konci vložiť novú vetu: „Ak sa tieto opatrenia považujú za dostatočné, dotknutý hospodársky subjekt sa nevylúči z postupu obstarávania.“ Odôvodnenie: Je potrebné zosúladiť predmetné ustanovenie s článkom 57 ods. 6 smernice 2014/24/EU o verejnom obstarávaní nakoľko navrhovaná právna úprava by bola prísnejšia ako dané ustanovenie Smernice, čím by teda dochádzalo k neopodstatnenému “goldplatingu”. Je preto podľa nášho názoru potrebné zakotviť v návrhu zákona nami navrhované znenie, čo by prispelo k stavu právnej istoty pre záujemcu alebo uchádzača. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
Klub 500 (Klub 500) K Čl. I bod 21 návrhu Zmena znenia ustanovenia § 49 odsek 6 môže v prípade špekulatívneho konania niektorého z uchádzačov viesť k vylúčeniu napr. skupiny dodávateľov / združenia, ak sa jeden z členov skupiny / združenia rozhodne, že na poslednú chvíľu podá ponuku v inom zoskupení alebo sám. Takto je možné „odstrániť“ z obstarávania uchádzačov, ktorí nebudú z nejakého dôvodu niekomu vyhovovať. Z vyššie uvedeného dôvodu žiadame toto ustanovenie preformulovať alebo ponechať v platnom znení. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
SSD (Stredoslovenská distribučná, a. s.) Bod 38 (§ 158b ods. 1) § 158b ods. 1 znie: „(1) Úrad zapíše elektronický prostriedok na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní do zoznamu elektronických prostriedkov na základe žiadosti prevádzkovateľa elektronického prostriedku a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti prevádzkovateľa elektronického prostriedku.“ Odôvodnenie: V navrhovanej právnej úprave týkajúcej sa vedenia zoznamu elektronických prostriedkov chýba stanovenie lehoty, v ktorej úrad zapíše elektronický prostriedok. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) § 10 ods. 4 § 10 ods. 4 znie: „(4) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže obmedziť účasť vo verejnom obstarávaní hospodárskemu subjektu, najmä vylúčiť jeho ponuku, ak má tento hospodársky subjekt sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike.“ Je navrhované ustanovenie v súlade s normami medzinárodného práva platnými v Slovenskej republike, Európskej únii, alebo s medzinárodnými zmluvami, ktoré Slovenská republika ratifikovala? Ako sa bude postupovať, ak medzinárodná zmluva alebo dohoda GPA upravuje rovnako účinne prístup subjektov k verejnému obstarávaniu avšak v treťom štáte národnou legislatívou došlo k jej znefunkčneniu v oblasti verejného obstarávania t.j. dohoda existuje, ale podmienky sa v treťom štáte neuplatňujú? Odporúčame, aby úrad viedol zoznam platných medzinárodných zmlúv, dohôd GPA, prípadne uviedol konkrétne odkazy, kde možno nájsť zoznam takýchto zmlúv, ak je to možné aj identifikoval také zmluvy alebo dohody, kde je zrejmé, že krajina nemá funkčné verejné obstarávanie. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
SSD (Stredoslovenská distribučná, a. s.) Bod 11 (§ 20 ods. 19) § 20 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie: „(19) Ak verejný obstarávateľ, obstarávateľ a osoba podľa § 8 neposkytne úradu súčinnosť podľa § 24 ods. 6, je prevádzkovateľ elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, povinný sprístupniť na žiadosť orgánu podľa § 24 ods. 5, spôsobom, v lehote a v rozsahu uvedeným v žiadosti, informácie alebo dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania, ktoré sa v ním prevádzkovanom elektronickom prostriedku nachádzajú.“ Odôvodnenie: Navrhujeme, aby povinnosť prevádzkovateľa elektronického prostriedku bola daná len subsidiárne a to vtedy, ak súčinnosť odmietne samotný verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 8. Samotná dôvodová správa počíta s uplatnením navrhovaného ustanovenia vtedy, keď sprístupnenie elektronickej podoby dokumentácie odmieta z rôznych dôvodov samotný verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 8, a to napriek povinnosti podľa § 24 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Navrhované znenie tento zámer nereflektujte a umožňuje úradu, aby povinnosťou zaťažil dva subjekty súčasne. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) § 10 ods. 4 Navrhujeme upraviť znenie § 10 ods. 4 nasledovne: „Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže obmedziť účasť vo verejnom obstarávaní hospodárskemu subjektu, najmä vylúčiť jeho ponuku, ak má tento hospodársky subjekt sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. Za tretie štáty sa na účely tohto zákona považujú štáty, ktoré nie sú vymenované v prílohe č. .... Odôvodnenie: Je na zváženie spracovanie prílohy k zákonu č. 343/2015 Z. z., v ktorom by boli výslovne vymenované krajiny, na ktoré sa navrhované ustanovenie vzťahovať nebude s tým, že na štáty v nej neuvedené by sa citované ustanovenie aplikovať mohlo. Nepovažujeme za úplne vhodné, aby zisťovanie aplikovateľnosti § 10 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. bolo iba na zodpovednosti verejných obstarávateľov, či obstarávateľov. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) § 40 ods. 6 písmeno g) Navrhujeme zároveň upraviť znenie § 40 ods. 6 písmeno g) nasledovne: „g) na základe dôveryhodných informácií, bez potreby vydania predchádzajúceho rozhodnutia akýmkoľvek orgánom verejnej moci, má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž. Za dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž sa na účely tohto zákona považuje akákoľvek takáto dohoda bez ohľadu na akýkoľvek majetkový, zmluvný alebo personálny vzťah medzi uchádzačom alebo záujemcom a iným hospodárskym subjektom“. Odôvodnenie: Navrhujeme spresnenie citovaného ustanovenia tak, aby bolo výslovne zrejmé, že dohoda obmedzujúca, či narúšajúca súťaž sa v oblasti verejného obstarávania vzťahuje aj na majetkovo, či personálne prepojené subjekty. Pôvodne navrhované znenie totiž nevylučuje opačný výklad, keďže označenie dohody narúšajúcej, či obmedzujúcej súťaž sa môže vykladať podľa zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Protimonopolný úrad pritom zastáva názor, podľa ktorého dohody obmedzujúce súťaž sa vzťahujú výlučne na podnikateľov, ktorí sú nezávislí a svoju podnikateľskú činnosť vykonávajú na základe vlastných autonómnych rozhodnutí . Bez ohľadu na vyššie uvedené poukazujeme na skutočnosť, že z dôvodovej správy k tomuto ustanoveniu vyplýva, že by sa vecne malo vzťahovať aj na iné dohody ako na dohody obmedzujúce súťaž podľa už spomínaného zákona č. 136/2001 Z. z. Následne sa však v dôvodovej správe neuvádza o aké dohody ide čo podľa nášho názoru neprispieva k právnej istote adresátov zákona č. 343/2015 Z. z. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami navrhujeme upraviť tak, aby: (1) odsek 1 - vyžadoval zverejnenie ponuky vo Vestníku ÚVO, prípadne jej vypracovanie a zaslanie ÚVO na uverejnenie – naplnenie princípu transparentnosti (2) odsek 5 – aby uzavretie zmluvy bolo podmienené povinnosťou vyhodnotiť minimálne tri predložené ponuky alebo splnením povinnosti zverejnenia ponuky vo Vestníku ÚVO Odôvodnenie: Zmeny zákona o verejnom obstarávaní v roku 2018 mali za cieľ zjednodušiť a zefektívniť proces verejného obstarávania pre všetky subjekty verejného obstarávania. Prax však opäť potvrdila, že procesy sa síce zjednodušili, ale na úkor základného účelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorým je zabezpečenie účelného a hospodárneho vynakladania verejných finančných prostriedkov. Obstarávatelia totiž robia všetko preto, aby hodnotu zákaziek znížili pod úroveň 70.000€, vyhli sa tak povinnostiam pri verejnom obstarávaní a vyberali si dodávateľov podľa vlastného uváženia. Dôsledkom zvýšenia finančných limitov pre podlimitné civilné zákazky teda narástol počet zákaziek s nízkou hodnotou (ZNH), ktorých zadávanie je do značnej miery ponechané na verejnom obstarávateľovi. K 1.4.2019 ÚVO umožnilo zverejňovanie ZNH vo Vestníku, čím urobilo dôležitý krok k zvýšeniu transparentnosti obstarávania, avšak len veľmi málo obstarávateľov túto možnosť využilo. Zakotvenie povinnosti náležite uverejniť výzvu na predkladanie ponúk pri ZNH vo Vestníku a povinnosti vyhodnotiť minimálne tri predložené ponuky majú priniesť do procesu verejného obstarávania ZNH záruku zachovania transparentnosti a hospodárskej súťaže. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) § 40 ods. 6 písmeno g) V § 40 ods. 6 písm. g) znie: „na základe dôveryhodných informácií, bez potreby vydania predchádzajúceho rozhodnutia akýmkoľvek orgánom verejnej moci, má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž, a to bez ohľadu na akýkoľvek majetkový, zmluvný alebo personálny vzťah medzi týmto uchádzačom alebo záujemcom a daným hospodárskym subjektom,“ Uvedené ustanovenie považujeme za nástroj prevencie, na predchádzanie kolúzneho správania vo verejnom obstarávaní. Jeho aplikáciu v praxi, v rozsahu uplatňovania práv verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa vnímame ako zjavne obmedzenú, čo potvrdzuje aj výklad tohto ustanovenia uvedený v dôvodovej správe vo väzbe na možnosť aplikácie samoočisťovacieho mechanizmu v zmysle § 40 ods. 8 a 10. Nakoľko uplatňovanie práv sa na strane verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v zmysle tohto ustanovenia javí ako značne obmedzené, navrhujeme, aby v dôvodovej správe spomínané čestné vyhlásenie o nezávislom stanovení ponuky bolo zahrnuté medzi povinne vyžadované podmienky účasti vo verejnom obstarávaní. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) Bod 41, § 166 ods. 3 Navrhované ustanovenie § 166 ods. 3 znie: „(3) Pri výkone prešetrovania podľa odseku 1 alebo dohľadu nad verejným obstarávaním môže úrad uložiť povinnosť predložiť v stanovenej lehote znalecký posudok alebo odborné stanovisko osobe, ktorá disponuje odbornými znalosťami alebo ktorá sa špecializuje na činnosť, ktorá má byť obsahom znaleckého posudku alebo odborného stanoviska. Ak to okolnosti prípadu vyžadujú, osobe, ktorá spracováva znalecký posudok alebo odborné stanovisko, sa umožní, aby sa v potrebnom rozsahu oboznámila s obsahom spisu. Osoba, ktorá vypracovala znalecký posudok alebo odborné stanovisko, má nárok na náhradu nevyhnutných výdavkov a ušlej mzdy, alebo iného preukázateľného ušlého príjmu. O skutočnostiach, o ktorých sa táto osoba dozvedela v priebehu výkonu prešetrovania alebo dohľadu nad verejným obstarávaním, je povinná zachovávať mlčanlivosť.“ Z uvedeného ustanovenia nie je zrejmé, aká bude maximálna lehota na vypracovanie znaleckého posudku. Zároveň odporúčame, pre lepšiu zrozumiteľnosť uviesť, kto bude znášať trovy vypracovania znaleckého posudku. Pre potreby vypracovania znaleckého posudku alebo odborného stanoviska budú musieť byť znalci zapísaní v zozname znalcov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky? Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) Bod 21, § 49 ods. 6 V § 49 ods. 6 znie: „(6) Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ak uchádzač v lehote na predkladanie ponúk predloží viac ponúk, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ prihliada iba na ponuku, ktorá bola predložená najneskôr. Na ostatné ponuky prihliada rovnako ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na predkladanie ponúk.“ Uvedené ustanovenie považujeme za nedostatočné. S cieľom odstrániť výkladovú nejednoznačnosť navrhujeme upraviť § 49 ods. 6 nasledovne: „Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač, ktorý predložil len jednu ponuku, nemôže byť súčasne osobou, prostredníctvom ktorej iný uchádzač v tom istom verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý podal viacero ponúk samostatne alebo spoločne s inými uchádzačmi, alebo predložil ponuku a zároveň je osobou, prostredníctvom ktorej iný uchádzač v tom istom verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov“ Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) Bod 41, § 166 ods. 2 Navrhujeme, aby znenie § 166 ods. 2 bolo nasledovné: „(2) Orgány verejnej moci, fyzické osoby alebo právnické osoby sú povinné na žiadosť oznámiť úradu skutočnosti alebo informácie, predložiť veci, dokumenty alebo doklady, ktoré majú význam pre výkon prešetrovania podľa odseku 1, pre výkon dohľadu nad verejným obstarávaním alebo pre iné konanie podľa tohto zákona, a to v lehote určenej úradom, ktorá nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní, od doručenia žiadosti.“ Odôvodnenie: Nakoľko z uvedeného ustanovenia nie je jasný a zrozumiteľný začiatok lehoty od kedy sú orgány verejnej moci, fyzické alebo právnické osoby povinné splniť svoju informačnú povinnosť resp. poskytnúť súčinnosť úradu, navrhujeme aby vyššie uvedené ustanovenie bolo doplnené, že orgány verejnej moci, fyzické osoby alebo právnické osoby sú povinné splniť si svoju oznamovaciu povinnosť v lehote určenej úradom, ktorá nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní, od doručenia žiadosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) Bod 11, § 20 ods. 19 V § 20 ods. 19 znie: „(19) Prevádzkovateľ elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, je povinný sprístupniť na žiadosť orgánu podľa § 24 ods. 5, spôsobom, v lehote a v rozsahu uvedeným v žiadosti, informácie alebo dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania, ktoré sa v ním prevádzkovanom elektronickom prostriedku nachádzajú.“ Navrhujeme zaviesť informačnú povinnosť pre prevádzkovateľa elektronického prostriedku, aby zabezpečil informovanosť verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v prípade, že došlo k žiadosti orgánu podľa § 24 ods. 5. Odôvodnenie: Máme za to, že prevádzkovateľ elektronického prostriedku by mal informovať verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa o tom, že príslušný orgán si vyžiadal dokumentáciu k verejnému obstarávaniu, ak to osobitný predpis nevylučuje. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) § 52 ods. 2 Na konci odseku navrhujeme pripojiť vetu, ktorá znie: „Pri otváraní základných ponúk verejný obstarávateľ a obstarávateľ nepostupujú podľa predchádzajúcej vety.“ Odôvodnenie: spresnenie výkladu existujúcej právnej úpravy Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ZSPS (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska) čl. I ., bod 18 žiadame tento a všetky s ním súvisiace body z návrhu novely ZVO vypustiť, resp. prijať alternatívne riešenie – viď nižšie. Odôvodnenie Doplnené ustanovenie § 40 ods. 6 písm. g), na základe ktorého dôvodné podozrenie o uzavretí dohody narúšajúcej alebo obmedzujúcej hospodársku súťaž nemusí byť podložené vydaním rozhodnutia akýmkoľvek orgánom verejnej moci, vytvára pre hospodárske subjekty zúčastňujúce sa procesov verejného obstarávania právnu neistotu. Hospodárske subjekty, ktoré by boli takýmto spôsobom konaním VO/O v konkrétnom verejnom obstarávaní postihnuté, sa nemôžu efektívne a účinne brániť, a to aj v kontexte ďalších novelizovaných ustanovení ZVO (napr. bod 56 – nedôvodné námietky). Navrhovateľ neberie do úvahy, že o tom, či bola alebo nebola uzavretá dohoda narúšajúca alebo obmedzujúca verejnú súťaž, rozhoduje Protimonopolný úrad, príp. v konečnom dôsledku až súdy Slovenskej republiky. Pokiaľ takéto rozhodnutie príslušným orgánom verejnej moci nebolo prijaté, a VO/O len na základe dôvodného podozrenia vylúči hospodársky subjekt, pôjde o porušenie princípov právneho štátu. Máme za to, že zákonodarca v danom prípade postupuje nad rámec čl. 57 ods. 4 písm. d) Smernice 2014/24/EU o verejnom obstarávaní (ďalej len „Smernica EÚ“), nakoľko možnosť „nespoliehať sa na príslušný orgán hospodárskej súťaže či iný orgán verejnej moci“, ktorý vydáva príslušné rozhodnutia potvrdzujúce kartel vo verejnom obstarávaní, resp. ukladá zákaz účasti vo verejných obstarávaniach, v tejto smernici nie je uvedená. Smernica EÚ v danom kontexte rovnako nerieši účasť majetkovo, zmluvne alebo personálne prepojených hospodárskych subjektov vo verejnom obstarávaní. Napriek skutočnosti, že dôkazné bremeno o dôvodnom podozrení z uzavretia dohody narúšajúcej alebo obmedzujúcej hospodársku súťaž leží na VO/O, doplnené ustanovenie vnímame ako šikanózne – umožňujúce VO/O prostredníctvom žiadosti o vysvetlenie predložených dokladov podľa § 40 ods. 4 alebo žiadosti o vysvetlenie ponuky podľa § 53 ods. 1 skúmať ponuky uchádzačov z hľadiska indícií, ktoré nie sú založené na relevantných dôkazoch (napr. len základe medializovaných informácií, podnetov právnických alebo fyzických osôb zúčastnených alebo dokonca nezúčastnených konkrétneho verejného obstarávania a pod.), a to neobmedzený čas. Uchádzač nemá ani reálnu možnosť riešiť všetky svoje (predovšetkým majetkovo prepojené) spoločnosti a skúmať, či náhodou niektoré z nich nepodali ponuku na rovnaký predmet verejného obstarávania. Ide o samostatné právne subjekty, ktorých základným cieľom je vytvárať zisk, a teda nie je možné im zakazovať účasť v konkrétnom verejnom obstarávaní. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE V prípade, že predkladateľ je rozhodnutý zotrvať v predmetnom návrhu, žiadame, aby upravil znenie nového § 40 ods. 6 písm. g) ZVO tak, že nahradí znenie: „na základe dôveryhodných informácií, bez potreby vydania predchádzajúceho rozhodnutia akýmkoľvek orgánom verejnej moci“ znením: „na základe objektívne preukázaných skutočností“. Odôvodnenie: Podľa Smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES, konkrétne Článku 57 (Dôvody na vylúčenie) ods. 4 písm. d) môžu VO z účasti na postupe obstarávania vylúčiť každý hospodársky subjekt alebo od nich môžu členské štáty požadovať, aby z účasti na postupe obstarávania vylúčili ktorýkoľvek hospodársky subjekt v situácii ak má VO dostatočne vierohodné indície na to, aby mohol dospieť k záveru, že hospodársky subjekt uzavrel dohody s inými hospodárskymi subjektmi s cieľom narušiť hospodársku súťaž. Transpozícia tohto článku smernice do nového znenia § 40 ods. 6 písm. g) ZVO bola zákonodarcom vykonaná nad rámec samotného znenia smernice. Snahou zákonodarcu bolo v zmysle Dôvodovej správy (v osobitnej časti) k tomuto návrhu zákona zefektívnenie boja proti nežiadúcim dohodám vo verejnom obstarávaní a prenesenie väčšej zodpovednosti na plecia VO a O. Podľa zákonodarcu na preukázanie kolúzie, ktorej cieľom je nezákonne ovplyvniť výsledok verejného obstarávania postačuje pri uplatnení dôvodu na vylúčenie podľa nového § 40 ods. 6 písm. g) ZVO dôkazný štandard „dôvodné podozrenie“ o existencii takejto dohody, ktorý musí byť založený na dôveryhodných informáciách, pričom od VO alebo O nevyžaduje preukázanie existencie dohody narúšajúcej alebo obmedzujúcej hospodársku súťaž. S názorom zákonodarcu sa nestotožňujeme a „dôvodné podozrenie“ ako dôkazný štandard neakceptujeme. Sme toho názoru, že takáto právna úprava môže viesť k svojvôli zo strany niektorých VO alebo O v procese verejného obstarávania voči niektorým hospodárskym subjektom, čím môže dochádzať k porušovaniu princípov verejného obstarávania – predovšetkým rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky môže stanoviť, že ide o dohodu obmedzujúcu súťaž len rozhodnutím vydaným v správnom konaní, nie „iba“ na základe dôvodného podozrenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ZSPS (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska) k čl. I., bod 17 žiadame vypustiť novelizačný bod bez náhrady. Odôvodnenie: Nesúhlasíme s návrhom, aby VO/O mohol v procese VO vyhodnocovať splnenie podmienok účasti záujemcov/uchádzačov kedykoľvek a vylúčiť ich zo súťaže kedykoľvek. Proces VO je založený na troch základných krokoch, ktorých postupnosť a poradie musí byť dodržané, inak nie sú splnené podmienky na vykonanie ďalšieho kroku alebo vyhodnotenie ponúk podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk v zmysle požiadaviek zákona. Uvedené nie je v súlade ani s navrhovaným postupom „prehodnocovania podmienok účasti“ v iných navrhovaných ustanoveniach zákona (napr. § 117/5), kde sa navrhuje takýto postup uplatniť iba v prípade jednej podmienky účasti, a to v prípade podmienky podľa § 40 ods. 6 písm. g/ („dôvodné podozrenie na dohody uchádzačov“). Na doplnenie uvádzame, že z pohľadu praxe uchádzačov sa rovnako neosvedčil „reverzný alebo superreverzný postup“, ktorý neguje základné kroky a pravidlá procesu VO, v dôsledku čoho sú ponuky uchádzačov buď porovnávané s ponukami uchádzačov, ktorí ani nespĺňajú podmienky účasti alebo s ponukami, ktoré nespĺňajú ani základné požiadavky na predmet zákazky, nehovoriac o posudzovaní mimoriadne nízkej ponuky (§ 53/3) alebo sú bezdôvodne a účelovo vylučované osoby alebo ponuky uchádzačov, a teda aplikácia týchto ustanovení vzhľadom na ostatné ustanovenia (procesné pravidlá) zákona je veľmi problematická a najmä má negatívne dopady na nezávislé a objektívne vyhodnocovanie ponúk uchádzačov. Pôvodne aj „dvojobálkový systém“ vyslovene zakazoval účelové rozhodovanie VO/O podľa predbežného poradia ponúk uchádzačov podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk, čo naopak reverzný/superreverzný postup toleruje, čo považujeme za absolútne nesprávny prístup. Účelom zákona by nemalo byť podporovať nekalé praktiky VO/O vo VO, ale práve naopak presadzovanie dôsledného dodržiavania zákona a sankcionovanie VO/O za porušenie ZoVO. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ZSPS (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska) k čl. I., bod 21 navrhujeme vypustiť novelizačný bod bez náhrady. Odôvodnenie Zmena znenia ustanovenia § 49 odsek 6 môže v prípade špekulatívneho konania niektorého z uchádzačov viesť k vylúčeniu napr. skupiny dodávateľov / združenia, ak sa jeden z členov skupiny / združenia rozhodne, že na poslednú chvíľu podá ponuku v inom zoskupení alebo sám. Takto je možné „odstrániť“ z obstarávania uchádzačov, ktorí nebudú z nejakého dôvodu niekomu vyhovovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ZSPS (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska) k čl. I., bod 33 k § 117 ods. 5 (Zákazky s nízkou hodnotou – „dohody uchádzačov“) – žiadame vypustiť novelizačný bod bez náhrady. Odôvodnenie Rovnako v nadlimite s "vyhodnocovaním podmienok účasti kedykoľvek zásadne nesúhlasíme. Tiež nesúhlasíme so zaradením dôvodov na vylúčenie osoby / zo súťaže z dôvodu „dôvodného podozrenia na dohody uchádzačov“ do Vyhodnotenia podmienok účasti / z dôvodov vyššie uvedených, nakoľko skôr patrí do Vyhodnotenia ponúk a do dôvodov na vylúčenie ponúk. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail