LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I bodu 42 Znenie bodu 42 považujeme za nejasné. Dôvodová správa síce uvádza, že ide o úpravu povinnosti zachovávať mlčanlivosť vo väzbe na novo upravený inštitút nazerania do spisu, avšak nie je zrejmé, na ktoré prípady sa nazeranie do spisu vzťahuje a taktiež máme zato, že v nadväznosti na túto skutočnosť je potrebné presnejšie vymedziť „účastníkov konania alebo ich zástupcov“ v zmysle navrhovaného ustanovenia. V nadväznosti na uvedené žiadame vypustiť § 167 ods. 4 z platného znenia zákona, ktorý odporuje účelu zákona o verejnom obstarávaní a porušuje princíp prezumpcie neviny garantovaný čl. 50 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I bodu 41 Navrhované znenie § 166 v predloženej forme považujeme za zmätočné a nie celkom v súlade s dôvodovou správou, najmä, čo sa týka špecifikácie „konania podľa tohto zákona“ v odseku 1 a špecifikácie pojmu „pre iné konanie podľa tohto zákona“ v navrhovanom odseku 2. V súvislosti s navrhovanou právnou úpravou odseku 3 poukazujeme na nutnosť odkázať na zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje podmienky znaleckej a inej činnosti, ako aj odmenu znalca. Z uvedených dôvodov odporúčame ustanovenie § 166 upraviť obsahovo aj gramaticky. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I bodu 36 Obsah navrhovaného znenia odseku 5 nie je celkom zrozumiteľný, najmä v časti upravujúcej „doklady“. Túto skutočnosť nijakým spôsobom neobjasňuje ani dôvodová správa. Text tohto ustanovenia odporúčame doplniť o úpravu „dokladov“, presnejšie vymedziť, k čomu sa vzťahujú, aké sú to listiny, aký subjekt ich má predkladať a podobne, pretože z navrhovaného znenia nie je jednoznačne zrejmé, či ide o doklady podľa § 32 ods. 2 alebo aj iné. Taktiež odporúčame upraviť text za bodkočiarkou (legislatívno-technická pripomienka). Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I bodu 31 Znenie navrhovanej právnej úpravy žiadame upraviť nasledovne: „Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti v súlade s výzvou na predkladanie ponúk, pričom postupuje podľa § 40 ods. 4 až 14 a taktiež posudzuje dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6.“. Uvedená zmena je potrebná z dôvodu zosúladenia príslušných zákonných ustanovení, keďže pri vylúčení z verejného obstarávania z dôvodov podľa § 40 ods. 6 zákona sa neaplikujú ustanovenia § 40 ods. 4 až 14 zákona. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I bodu 38 (§ 158b) V navrhovanom znení § 158b ods. 2 písm. f) odporúčame vypustiť slovo „kompletne“. V odseku 3 navrhujeme v prvej vete vypustiť slová „všetky požadované“ a za slovo „náležitosti“ vložiť slová „podľa odseku 2“ (legislatívno-technická pripomienka). V navrhovanom znení odseku 4 odporúčame z dôvodu absencie úpravy doplniť, ako bude úrad postupovať v prípade, ak prevádzkovateľ nenahlási zmenu údajov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V súvislosti so zmenou ustanovení týkajúcich sa nových správnych deliktov pre prevádzkovateľov elektronických prostriedkov za porušenie zákona (čl. I bod 68) odporúčam posúdiť tento vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy a ak z tohto titulu je možno predpokladať len marginálny vplyv, odporúčam to uviesť v doložke vplyvov bode 10. Poznámky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) návrhu K návrhu uvedeného zákona nemáme vecné pripomienky. Z legislatívno-technického hľadiska odporúčame v návrhu upraviť písanie čiarok (body 1, 11, 68, 69,71, 72). Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I bodu 48 Poslednú vetu navrhovaného odseku 1 odporúčame z dôvodu zrozumiteľnosti obsahu zosúladiť s dôvodovou správou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Nad rámec návrhu V čl. I žiadam vložiť nový bod 1, ktorý znie: „1. V § 1 sa odsek 2 dopĺňa písmenom aj), ktoré znie: „aj) civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom sú služby poskytované v súvislosti s prípravou riešenia a riešením krízových situácií na finančnom trhu.11a).“.“. Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie: „11a) Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla 2014, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 (Ú.v. EÚ L 225, 30.7.2014) v platnom znení.“. Z pôsobnosti zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov žiadam vyňať civilné zákazky a koncesie na služby spojené s prípravou riešenia a riešením krízových situácií na finančnom trhu podľa zákona č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa do slovenského právneho poriadku transponovala smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/59 z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ, a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. L 173, 12.6.2014). Riešenie krízových situácií bánk sa realizuje v rámci osobitného konania, ktoré má podľa recitálu č. 5 smernice 2014/59/EÚ v platnom znení zabezpečiť dostatočne včasnú a rýchlu intervenciu do zlyhávajúcej banky tak, aby sa závažne neprerušila kontinuita jej zásadných finančných a ekonomických funkcií a aby sa minimalizoval vplyv zlyhania na hospodársky a finančný systém. V záujme zachovania dôvery vo finančný trh, stability finančného trhu a minimalizovania negatívnych dôsledkov zlyhania bánk na hospodársky systém a finančný systém, je nevyhnutné veľmi rýchle a koordinované konanie orgánov zodpovedných za riešenie krízových situácií na finančnom trhu, ktoré zároveň vyžaduje vysokú mieru flexibility. Vzhľadom na obmedzený časový priestor určený pre takéto konanie je potrebné v maximálnej miere znížiť administratívnu záťaž pri výbere subjektov, ktoré sa na riešení krízových situácií podieľajú, a teda obmedziť osobitné administratívne požiadavky ustanovené zákonom. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I K bodu 43 (§ 167) 1. V odseku 7 prvej vete žiadam slovo „vyjadrenie“ nahradiť slovami „jeho vyjadrenie ako“, prípadne slovami „vyjadrenie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky ako“. 2. V odseku 8 prvej vete žiadam za slová „alebo veci“ vložiť slová „vo verejnom obstarávaní“. Zároveň na konci odseku 8 žiadam pripojiť túto vetu: „Týmto nie je dotknutá povinnosť zachovávať mlčanlivosť o utajovaných skutočnostiach65) a skutočnostiach chránených podľa osobitných predpisov.71)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 71 znie: „71) Napríklad čl. 37 ods. 37.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016) v platnom znení, § 40 a 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 5 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 11 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. Predmetné úpravy navrhujem v záujme zabezpečenia transparentnosti a jednoznačnosti dopĺňaných nových ustanovení § 167 ods. 7 a 8 vrátane jednoznačného zabezpečenia rešpektovania povinnosti mlčanlivosti podľa osobitných predpisov, a to aj služobného tajomstva podľa pravidiel Európskeho systému centrálnych bánk. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I K bodu 38 (§ 158a a 158b) 1. V navrhovanom znení § 158b ods. 1 odporúčam doplniť lehotu, v ktorej je Úrad pre verejné obstarávanie povinný zapísať elektronický prostriedok na elektronickú komunikáciu do zoznamu elektronických prostriedkov, aby bola ustanovená objektívna lehota pre úrad zapísať elektronický prostriedok na elektronickú komunikáciu do zoznamu elektronických prostriedkov, ak žiadosť spĺňa všetky požadované náležitosti. 2. V § 158b ods. 2 písm. e) odporúčam zvážiť, či na účely preukázania, že elektronický prostriedok spĺňa požiadavky podľa § 20 a všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 186 ods. 6, postačuje len čestné vyhlásenie prevádzkovateľa. Čestné vyhlásenie nie je zárukou skutočnosti, že elektronický prostriedok, prostredníctvom ktorého sa uskutočňuje verejné obstarávanie spĺňa požiadavky, napríklad na bezpečnosť, spoľahlivosť, správnosť spracúvania údajov, audit trail (evidencia a uchovávanie histórie zmien údajov, dokladov, informácií v informačných systémoch vrátane uvedenia osoby, ktorá zmeny vykonala) a iné atribúty informačných systémov. Odporúčam zvážiť iné vhodné spôsoby na zabezpečenie uistenia sa o tom, že elektronický prostriedok spĺňa relevantné požiadavky, napríklad formou preverenia a certifikácie elektronického prostriedku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I K bodu 23 (§ 52 ods. 2) Tento novelizačný bod odporúčam vypustiť a znenie § 52 ods. 2 ponechať v pôvodnom znení. Z navrhovaného znenia nie je zrejmé, čo konkrétne by sa rozumelo sprístupnením ponúk pomocou funkcionality elektronického prostriedku, ani či by to vôbec bolo technicky možné. Aj keby sa zaviedlo pravidlo, že uchádzači musia predložiť kritériá na hodnotenie ponúk v nejakom formulári určitým spôsobom, ktorý by sa po otvorení automaticky v danom rozsahu sprístupnil všetkým uchádzačom, vždy môže nastať situácia, že niektorý z uchádzačov nedodrží formu určenú v súťažných podkladoch a kritériá predloží inak, pričom ide iba o formálnu chybu, za ktorú nie je možné vylučovať. Okrem uvedeného, všetky údaje, ktoré sa majú takto uchádzačom sprístupniť, budú uchádzačom oznámené formou zaslanej zápisnice z otvárania ponúk. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Nad rámec návrhu Do § 10 žiadam vložiť nový odsek 5 v tomto znení: „(5) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ, na ktorého sa vzťahuje povinnosť vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti podľa osobitného predpisu32aa), je povinný zohľadniť hodnotenie Ministerstva financií Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu32aa).“. Poznámka pod čiarou k odkazu 32aa znie: „32aa) § 19a zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 372/2018 Z. z.“. S cieľom posilniť princíp efektívnosti a hospodárnosti verejného obstarávania je kľúčové pri významných zákazkách (investíciách alebo koncesiách) pracovať s odporúčaniami uvedenými v hodnotení k štúdii uskutočniteľnosti súvisiacej s predmetným verejným obstarávaním najmä s ohľadom na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky, zreálnenie predpokladaných nákladov a celkového nastavenia kritérií verejného obstarávania. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I K bodu 41 (§ 166) V odseku 1 odporúčam prvú vetu preformulovať takto: „Úrad vykonáva prešetrovanie procesu verejného obstarávania na účel zistenia, či je dôvod na začatie konania podľa tohto zákona, len ak úrad koná v celom procese verejného obstarávania.“. Úrad pre verejné obstarávanie je orgánom vykonávajúcim dohľad nad verejným obstarávaním. Prešetrenie je nový inštitút, ktorý v dôležitých prípadoch má zabezpečiť odborný dohľad nad verejným obstarávaním od jeho prípravnej fázy až po úkony bezprostredne súvisiace s uzatvorením zmluvy. Uvedený inštitút by mal zabezpečiť záštitu zo strany Úradu pre verejné obstarávanie nad opisom predmetu zákazky a vypracovaním súťažných podkladov v súlade so zákonom. Tento inštitút by mal zrýchliť proces verejného obstarávania a minimalizovať revízne postupy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Nad rámec návrhu V § 15 ods. 2 písm. a) žiadam na konci pripojiť slová „a obstarávateľov“. Toto doplnenie rozširuje právomoc verejného obstarávateľa byť centrálnou obstarávacou organizáciou aj v mene obstarávateľa. Doterajšia právna úprava takýto postup nepredpokladá, čo nie je v úplnom súlade s myšlienkou centrálneho obstarávania ako takého, ktorého účelom je zníženie nákladov a transakčných poplatkov na dodávku tovarov a služieb vo verejnej správe. Uvedená zmena súvisí aj so znením § 7 a 9 zákona z dôvodu, že pri inštitúte obstarávateľa zo samotnej definície vyplýva, že verejný obstarávateľ disponuje majetkovými právami v entite obstarávateľa. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I K bodu 33 (§ 117 ods. 5) Vo vzťahu k zákazke s nízkou hodnotou sa doplnila možnosť pre verejného obstarávateľa kedykoľvek počas verejného obstarávania vylúčiť uchádzača, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. g) spočívajúce v porušení pravidiel hospodárskej súťaže. Odporúčam uvedené ustanoviť ako povinnosť, obdobne, ako je to pri nadlimitných zákazkách a podlimitných zákazkách. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I K bodu 66 [§ 182 ods. 2 písm. b)] Odporúčam slová „§ 10 ods. 10 alebo § 117 ods. 6“ nahradiť slovami „§ 10 ods. 10, § 111 ods. 2 alebo § 117 ods. 6“. Úpravu tohto ustanovenia navrhujem z dôvodu, že návrhom sa zjednocuje právna úprava posielania súhrnných správ (§ 10 ods. 10, § 111 ods. 2 a § 117 ods. 6), čo je potrebné vyjadriť aj v ustanovení upravujúcom skutkovú podstatu správneho deliktu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Článok 1, bod 3 žiadame upraviť navrhované znenie § 10 ods. 10 Zákona o VO nasledovne „(10) Ak to nevylučujú osobitné predpisy,32b) verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní poslať úradu na uverejnenie vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle úradu súhrnnú správu o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 5 000 eur, ktoré uzavreli za obdobie kalendárneho polroka a na ktoré sa podľa § 1 ods. 2 až 13 nevzťahuje tento zákon a to priebežne počas kalendárneho polroka alebo hromadne najneskôr do 60 dní po skončení kalendárneho polroka. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v súhrnnej správe za každú takúto zákazku uvedú najmä zmluvnú cenu, predmet zákazky, identifikáciu dodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo a ustanovenie § 1 ods. 2 až 13, na základe ktorého bola zmluva uzavretá. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nie sú povinní v súhrnnej správe podľa prvej vety uviesť zmluvy, ktoré boli zverejnené v Centrálnom registri zmlúv.“. Odôvodnenie: Zákon o VO nepozná pojem "hodnota zákazky". V súvislosti s hodnotou sa v zákone používa len pojem "predpokladaná hodnota zákazky". Pokiaľ zákonodarca v súhrnnej správe nežiada uvedenie predpokladanej hodnoty zákazky, vzhľadom na neurčitý pojem "hodnota zákazky" žiadame jeho nahradenie pojmom "zmluvná cena". Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Článok 1, bod 27 žiadame upraviť navrhované znenie § 111 ods. 2 Zákona o VO nasledovne „(2) Verejný obstarávateľ je povinný poslať úradu na uverejnenie vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle úradu súhrnnú správu o zákazkách podľa § 109 a 110, ktoré zadal za obdobie kalendárneho polroka a to priebežne počas kalendárneho polroka alebo hromadne najneskôr do 60 dní po skončení kalendárneho polroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä zmluvnú cenu, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo.“. Odôvodnenie: Zákon o VO nepozná pojem "hodnota zákazky". V súvislosti s hodnotou sa v zákone používa len pojem "predpokladaná hodnota zákazky". Pokiaľ zákonodarca v súhrnnej správe nežiada uvedenie predpokladanej hodnoty zákazky, vzhľadom na neurčitý pojem "hodnota zákazky" žiadame jeho nahradenie pojmom "zmluvná cena". Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Nad rámec návrhu V § 168 žiadam vložiť nový odsek 2 v tomto znení: „(2) Úrad povinne vykoná ex ante posúdenie zákazky alebo koncesie, ku ktorej bola vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti podľa osobitného predpisu.32aa) Ex ante posúdenie podľa prvej vety sa môže vzťahovať na posudzovanie požiadaviek na technické špecifikácie, výkonnostné a funkčné požiadavky a charakteristiky a odborné požiadavky predmetu zákazky podľa § 42 s ohľadom na hodnotenie Ministerstva financií Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu32aa).“. Vzhľadom na deklarované skúsenosti Úradu pre verejné obstarávanie s pozitívnym vplyvom ex ante posúdení na kvalitu celého procesu verejného obstarávania sa domnievam, že v prípade zákaziek vzťahujúcich sa na významné investície alebo koncesie je ešte dôležitejšie dbať na kvalitatívnu stránku procesu. K tej môže zásadne prispieť práve povinnosť ex ante posúdenia a v rámci neho zohľadnenie odporúčaní uvedených v hodnotení Ministerstva financií SR zameraných na skvalitnenie samotného projektu, ktorý je predmetom štúdie uskutočniteľnosti súvisiacej s predmetným verejným obstarávaním. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail