LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) 27 Navrhujeme doplniť možnosť, aby EKS malo funkcionalitu na to, aby dokázalo automaticky vygenerovať súhrnnú správu vo formáte, ktorý chce UVO a zaslalo ju automaticky na UVO. Rovnako to je dnes už aj pri referenciách, kde to EKS musí umožniť – viď § 13 ods. 2 písm. n). Odôvodnenie: Dnes sa dalo vygenerovať cez EKS súhrnnú správu a uverejniť v profile – teraz to bude povinné robiť na UVO cez ich formulár, čo zvyšuje administratívnu záťaž verejných obstarávateľov. Keďže oba systémy prevádzkuje štát, nie je možnosť, aby EKS malo funkcionalitu na to, aby dokázalo automaticky vygenerovať súhrnnú správu vo formáte, ktorý chce UVO a zaslalo ju tam? Rovnako to je dnes už aj pri referenciách, kde to EKS musí umožniť – viď § 13 ods. 2 písm. n). Ak je argumentom proti automatickému generovaniu správy o zákazkách podľa § 111 ods. 2 cez EKS to, že by sem automaticky zaradilo aj zákazky podľa § 117, ktoré sa robili cez EKS, tak sa to dá vyriešiť tým, že by sa upravilo znenie § 117 ods. 6, kde by sa doplnilo, že ZsNH, ktoré sa realizovali cez EKS sú súčasťou správy podľa § 111 ods. 2. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) Nad rámec novelizácie k § 64 ods. 1 Z ustanovenia § 64 ods. 1 žiadame vypustiť písm. d). Odôvodnenie: Povinnosť zverejňovať v profile sumu skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody považujeme za nepodstatný údaj, keď v zmysle § 64 ods. 1 písm. c) sa v profile uverejňuje zmluva, koncesnú zmluva, rámcová dohoda a každá ich zmena, pričom zmluva obsahuje podstatný údaj o cene a rovnako tento údaj obsahuje aj zmena zmluvy (dodatok), ak predmetom zmeny bolo navýšenie alebo zníženie zmluvnej ceny. V praxi sa tak väčšinou v profile zverejňuje identický údaj, ako je údaj o cene za predmet zákazky. Cieľom danej pripomienky je znižovať administratívnu záťaž pre verejných obstarávateľov spojenú s plnením oznamovacích povinností voči profilu verejného obstarávateľa. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) Nad rámec novelizácie k § 64 ods. 1 Písm. c) žiadame preformulovať nasledovne: zmluvu, koncesnú zmluvu, rámcovú dohodu a každú ich zmenu ak nebola zverejnená podľa osobitného predpisu x), a to do siedmich pracovných dní odo dňa ich uzavretia; to neplatí vo vzťahu k zmluve, koncesnej zmluve, rámcovej dohode, ich zmene, alebo ich častiam, ktoré obsahujú informácie chránené podľa osobitného predpisu,56) x) zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Odôvodnenie: Zabránenie duplicitnému zverejňovaniu zmlúv – webové sídla miest a obcí/CRZ a profil. Odbúravanie administratívnej náročnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) Pripomienka nad rámec novelizácie k § 182 ods. 5 V § 182 ods. 5 sa vypúšťa veta „Zmluvnou cenou na účely výpočtu výšky pokuty podľa odseku 2 písm. b) sa rozumie cena, o ktorú sa zvyšuje zmluvná cena určená v pôvodnej zmluve, v pôvodnej rámcovej dohode alebo v pôvodnej koncesnej zmluve. “.“ Odôvodnenie: Odôvodnenie: Veta obsahuje obsolentný odkaz. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) § 124 ods. 1 a ods. 3 Navrhujeme ods. 1 a ods. 3 upraviť nasledovne: „V § 124 ods. 1 sa nahrádza nasledovným novým znením, ktoré znie: (1) Vyhlasovateľ je povinný zostaviť najmenej päťčlennú porotu zloženú z fyzických osôb, ktoré odborne posúdia predložené návrhy. Ak sa od účastníkov vyžaduje určitá odborná kvalifikácia, najmenej tretina členov poroty musí mať rovnakú alebo rovnocennú odbornú kvalifikáciu. Ods. 3 navrhujeme upraviť nasledovne: (3) Úlohou poroty je e) vyhodnotiť predložené návrhy a zostaviť poradie predložených návrhov podľa kritérií určených v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov a v súťažných podmienkach, f) rozhodnúť o udelení cien za návrhy a odmien účastníkom podľa súťažných podmienok, g) vyhotoviť zápisnicu. Navrhujeme ods. 1 a ods. 3 upraviť nasledovne: „V § 124 ods. 1 sa nahrádza nasledovným novým znením, ktoré znie: (1) Vyhlasovateľ je povinný zostaviť najmenej päťčlennú porotu zloženú z fyzických osôb, ktoré odborne posúdia súťažné podmienky a predložené návrhy. Ak sa od účastníkov vyžaduje určitá odborná kvalifikácia, najmenej tretina členov poroty musí mať rovnakú alebo rovnocennú odbornú kvalifikáciu. Ods. 3 navrhujeme upraviť nasledovne: (3) Úlohou poroty je a) posúdiť súťažné podmienky pred vyhlásením súťaže návrhov, b) kontrolovať dodržiavanie súťažných podmienok počas súťaže návrhov, c) skontrolovať úplnosť predložených návrhov podľa súťažných podmienok, d) vylúčiť návrhy predložené po lehote alebo podané na nepríslušnom mieste a návrhy, pri ktorých bola porušená anonymita, alebo ktoré inak nevyhoveli požiadavkám podľa súťažných podmienok, e) vyhodnotiť predložené návrhy a zostaviť poradie predložených návrhov podľa kritérií určených v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov a v súťažných podmienkach, f) rozhodnúť o udelení cien za návrhy a odmien účastníkom podľa súťažných podmienok, g) vyhotoviť zápisnicu. Zároveň navrhujeme doplniť nové ustanovenie § 124a v znení: (1) Vyhlasovateľ pred zostavením poroty vymenúva pomocné orgány poroty. Pomocné orgány poroty sú sekretár súťaže a overovateľ. (2) Sekretár súťaže a) zabezpečuje sprístupňovanie súťažných podmienok, b) zabezpečuje komunikáciu účastníkov s porotou a poroty s vyhlasovateľom, c) preberá od účastníkov návrhy a potvrdzuje ich prevzatie, d) označuje návrhy poradovým číslom s uvedením dátumu a hodiny prevzatia, e) vypracúva zoznam návrhov v poradí, v akom boli predložené, a uschováva predložené návrhy do zasadnutia poroty, f) kontroluje dodržiavanie súťažných podmienok počas súťaže návrhov, g) vyhotovuje s porotou zápisnice o zasadnutiach poroty a h) uskutočňuje ďalšie organizačné a administratívne úkony podľa súťažných podmienok a podľa pokynov predsedu poroty. (3) Overovateľ overuje, či predložené návrhy spĺňajú požiadavky na formu a úplnosť podľa súťažných podmienok, a uskutočňuje prípravné práce potrebné na činnosť poroty. Overovateľ vylúči návrhy predložené po lehote alebo podané na nepríslušnom mieste a návrhy, pri ktorých bola porušená anonymita, alebo ktoré inak nevyhoveli požiadavkám podľa súťažných podmienok. Odôvodnenie: Smernica 2014/24/EU o verejnom obstarávaní („Smernica“) neupravuje podrobnosti o momente kreovania poroty. Smernica ale výslovne stanovuje čo je úlohou poroty, a to posúdenie a rozhodnutie o návrhoch predložených záujemcami. Smernica v žiadnom prípade neukladá porote povinnosť vopred posudzovať aj súťažné podmienky či kontrolovať formálnu úplnosť predložených návrhov. Relevantné ustanovenia Smernice: Článok 81 Porotu tvoria výlučne fyzické osoby, ktoré sú nezávislé od účastníkov súťaže. Ak sa od účastníkov súťaže vyžaduje určitá odborná kvalifikácia, aspoň jedna tretina členov poroty musí mať rovnakú alebo rovnocennú kvalifikáciu. Článok 82 1. Porota je pri prijímaní svojich rozhodnutí alebo stanovísk nezávislá. 2. Plány a projekty predložené záujemcami vyhodnocuje anonymne a výlučne na základe kritérií uvedených v oznámení o vyhlásení súťaže. 3. Poradie projektov zostavené podľa kvality každého projektu zaznamená v správe podpísanej členmi poroty, spolu s poznámkami a prípadnými ďalšími bodmi, ktoré si vyžadujú objasnenie. Porota musí byť kreovaná až po formálnom overení doručených návrhov, v čase keď už bude všetko organizačne a formálne pripravené na samotné zasadnutie a rozhodovanie poroty. Výhodou tohto riešenia je výrazné zníženie priestoru pre ovplyvňovanie členov poroty pri hodnotení návrhov (zúžením času medzi kreovaním/zverejnením členov poroty a ich hodnotením). Porota bude vykonávať len svoju primárnu funkciu – odborné hodnotenie návrhov a rozhodovanie o víťazovi/víťazoch. Tento návrh však so sebou prenesie potrebu vytvorenia pomocných orgánov (inšpiráciou je čiastočne aj Vyhláška ÚVO č. 157/2016 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty), ktorý by mal na starosti administratívne spracovanie podkladov pre súťaž a formálne overenie návrhov. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
KOMARCH (Slovenská komora architektov) Navrhovaný nový novelizačný bod (doplnený za novelizačný bod Čl. I. bod 36): § 125 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie: „(7) Ak účastník, ktorého návrh určila porota ako víťazný, neposkytne potrebnú súčinnosť a nemožno s ním uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ a obstarávateľ postupujú primerane podľa § 56.“ Odôvodnenie: V súčasnej úprave zákona môže verejný obstarávateľ a obstarávateľ nadlimitných zákaziek, viazaných na návrh, postupovať po skončení súťaže návrhov priamym rokovacím konaním [§81 písm. h) a § 98, ods. 1 písm. i) zákona] len s účastníkom „ ktorého návrh vyhodnotila porota ako víťazný alebo jeden z víťazných v súťaži návrhov; ak je viac víťazných účastníkov, na rokovania musí vyzvať všetkých“. § 124 ods. 4 zákona definuje víťazný návrh ako ten, ktorý sa v zostavenom poradí umiestnil na prvom mieste a viacero víťazných návrhov existuje v prípade, „ak sa na prvom mieste umiestnia dva návrhy alebo viaceré návrhy“. Takéto nastavenie odstránilo neodôvodnené obchádzanie poradia návrhov v priamom rokovacom konaní, kedy sa spravidla na všetky tri najvyššie umiestnené návrhy pozeralo ako na rovnocenné a jediným alebo dominantným kritériom pre uzavretie zmluvy bola cena či „na mieru“ nastavené zmluvné podmienky. Na druhej strane však neprimerane posilnilo postavenie víťazného účastníka v rokovacom konaní, keďže neuzatvorením zmluvy s verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom došlo k zmareniu cieľa a účelu súťaže návrhov, po ktorej malo nasledovať zadanie zákazky ako ďalšieho dopracovania návrhu potrebného pre naplnenie zámeru verejného obstarávateľa či obstarávateľa najmä v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva a spracovania dát. Postup v prípade, keď nemôže byť uzavretá zmluva z dôvodov na strane úspešného uchádzača je upravená v druhej časti zákona (Postupy zadávania nadlimitných zákaziek a nadlimitných koncesií), prvej hlave (Spoločné procesné ustanovenia) §56 Uzavretie zmluvy v odsekoch 8 až 11. Aplikácia obdobného procesného postupu - ktorá analogicky umožňuje považovať za víťazný návrh aj návrh na druhom, resp. treťom mieste v prípade objektívnej prekážky pre uzavretie zmluvy s účastníkom, ktorého návrh sa umiestnil na prvom resp. druhom mieste v súťaži návrhov - výrazne zmenšuje riziko zmarenia účelu súťaže návrhov po ktorej nasleduje zadanie zákazky, bez toho aby zadávanie zákazky anulovalo výsledné poradie návrhov. Transparentnosť procesu, ktorého použitie avizuje vyhlasovateľ súťaže návrhov v oznámení o vyhlásení súťaže a v súťažných podmienkach, má aj preventívny dopad na prípadné zneužitie postavenia víťazného účastníka súťaže návrhov v priamom rokovacom konaní. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
KOMARCH (Slovenská komora architektov) Navrhovaný nový novelizačný bod (doplnený za novelizačný bod Čl. I. bod 36): V § 123 ods. 2 sa za písmeno k) vkladajú nové písmená l) a m), ktoré znejú: „l) podmienky účasti a doklady podľa § 121 ods. 5, m) zmluvné podmienky, od ktorých sa pri zadaní zákazky na poskytnutie služby podľa § 81 písm. h) alebo § 98 ods. 1 písm. i) nemožno odchýliť,“. Doterajšie písmeno l) sa označuje ako písmeno n). Odôvodnenie: V súlade so znením pripomienky č. 1 je potrebné primerane upraviť aj povinný rozsah (obsah) súťažných podmienok, ktoré ustanovuje § 123 ods. 2 zákona. Za účinné opatrenie proti zmareniu alebo neúspešnému ukončeniu priameho rokovacieho konania, ktorým môže byť neschopnosť víťaza splniť podmienky účasti alebo dodanie zákazky v cenových, časových, technických a iných limitoch, ktoré objektívne stanovil verejný obstarávateľ a lebo obstarávateľ, považujeme transparentné zverejnenie podmienok účasti a dokladov podľa § 121 ods. 5 zákona a zároveň zmluvných podmienok, od ktorých sa pri zadaní zákazky na poskytnutie služby podľa § 81 písm. h) alebo § 98 ods. 1 písm. i) nemožno odchýliť. Ide teda o podmienky účasti a zásadné zmluvné podmienky, ktoré vyhlasovateľ súťaže návrhov uplatní a bude vyžadovať v zadaní priameho rokovacieho konania. V praxi posledných rokov v oblasti architektonických súťaží návrhov tak vyhlasovatelia už postupujú, obvykle spolu s vyžadovaním čestného vyhlásenia od účastníka súťaže návrhov, že v prípade, ak jeho návrh bude porotou vybraný ako víťazný alebo jeden z víťazných, spĺňa podmienky pre účasť v zadaní zákazky a jeho ponuka splní zverejnené limity (zmluvné podmienky). Z praxe tiež vyplýva požiadavka, aby podmienky účasti v tzv. projektovej súťaži návrhov a predpokladané podmienky účasti v priamom rokovacom konaní boli okrem taxatívneho zverejnenia v oznámení o vyhlásení súťaže aj podrobnejšie opísané v súťažných podmienkach. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) K bodu 7 dôvodovej správy, časti B. Osobitná časť V bode 7 osobitnej časti dôvodovej správy v súvislosti s právomocou orgánov na ochranu hospodárskej súťaže iných členských štátov a Európskej komisie rozhodovať o dohodách obmedzujúcich hospodársku súťaž v rámci jednotného vnútorného trhu sa uvádza odkaz na smernicu EÚ č. 2019/1 o posilnení právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch na účely účinnejšieho presadzovania práva a o zabezpečení riadneho fungovania vnútorného trhu, pričom právomoc týchto orgánov priamo aplikovať článok 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) nie je primárne uvedená v smernici č. 2019/1, ale vyplýva z Nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82. Smernica č. 2019/1 v tomto smere ďalej upravuje právomoci orgánov na ochranu hospodárskej súťaže pri aplikácií článkov 101 a 102 ZFEÚ. V tomto smere navrhujeme upraviť osobitnú časť dôvodovej správy a nesprávny odkaz nahradiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) K bodu 21 V § 49 odsek 6 znie: „(6) Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ak uchádzač v lehote na predkladanie ponúk predloží viac ponúk, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ prihliada iba na ponuku, ktorá bola predložená najneskôr. Na ostatné ponuky prihliada rovnako ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na predkladanie ponúk.“. - v súvislosti s novelizáciou § 49 navrhujeme zmeniť aj § 49 odsek 1 písm. a). Doterajšie znenie § 49 odsek 1 písm. a) uvádza, že ak sa ponuka predkladá elektronicky, tak s uvedením obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača a heslom súťaže – navrhujeme vypustiť slovné spojenie a heslom súťaže, nakoľko máme za to, že v prípade, ak sa ponuka predkladá elektronicky, požiadavka uviesť heslo súťaže nemá opodstatnenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
KOMARCH (Slovenská komora architektov) Navrhovaný nový novelizačný bod (doplnený za novelizačný bod Čl. I. bod 36): V § 123 ods. 2 písm. h) sa slovo „umiestnili“ nahrádza slovom „umiestnia“. Odôvodnenie: Pripomienkou sa z hľadiska logickej časovej následnosti jednotlivých fáz súťaže návrhov navrhuje dať do jazykového súladu ust. § 123 ods. 2 písm. h) zákona. V zmysle § 123 ods. 2 písm. h) zákona sa v súťažných podmienkach uvedie „počet a hodnota cien udeľovaných účastníkom, ktorých návrhy sa umiestnili na určených miestach v poradí porotou hodnotených návrhov“, pričom je evidentné, že vo fáze zverejnenia súťažných podmienok sa ešte žiadne návrhy neumiestnili na určených miestach, ale tieto sa v budúcnosti ešte len umiestnia na určených miestach. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
Klub 500 (Klub 500) K Čl. I bod 62 Ide o identickú úpravu súvisiacu s inštitútom nedôvodného odvolania, ktorá kopíruje úpravu zjavne nedôvodných námietok. Z rovnakých dôvodov, aké sú uvedené v pripomienkach k bodu 55 až 57, žiadame všetky body upravujúce inštitút nedôvodného odvolania z návrhu novely ZVO vypustiť. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I K bodu 18 [§ 40 ods. 6 písm. g)] Znenie ustanovenia § 40 ods. 6 písm. g) žiadam ponechať v platnom znení s tým, že je potrebné definovať pojem „dôveryhodné informácie“. Navrhované ustanovenie striktne ukladá verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi vylúčiť z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, pričom sa odstraňuje podmienka uvedenia tohto dôvodu v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a dopĺňa sa text „bez potreby vydania predchádzajúceho rozhodnutia akýmkoľvek orgánom verejnej moci“ a „bez ohľadu na akýkoľvek majetkový, zmluvný alebo personálny vzťah medzi týmto uchádzačom alebo záujemcom a daným hospodárskym subjektom“. Pojem „dôveryhodné informácie“ nie je v zákone definovaný. Uvedený pojem sa síce nachádza už v platnom zákone, avšak v spojení s doplneným textom ustanovenia nadobúda iný význam. Kým doposiaľ týmito dôveryhodnými informáciami mohli byť práve vydané rozhodnutia iného orgánu, prípadne zistené majetkové, zmluvné alebo personálne prepojenia, po doplnení ustanovenia si pojem „dôveryhodné informácie“ možno vyložiť úplne svojvoľne a rôzne. Toto môže viesť k situácii, kedy rôzne inštitúcie budú uplatňovať odlišný výklad tohto pojmu a vykladať si jednotlivé situácie rôzne. Verejný obstarávateľ môže napríklad v dobrej viere posúdiť, že informácie, ktoré má k dispozícii nie sú dôveryhodné, avšak kontrolný orgán ich za dôveryhodné považovať bude. Dôkazné bremeno o dôvodnom podozrení z uzavretia dohody narúšajúcej alebo obmedzujúcej hospodársku súťaž je na verejnom obstarávateľovi alebo obstarávateľovi. Voľba dôkazných prostriedkov a ich získanie je ponechané na verejnom obstarávateľovi, preto je potrebné zadefinovať pojem „dôveryhodné informácie“. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I K bodu 21 (§ 49 ods. 6) Navrhované znenie odporúčam precizovať, pretože nie je zrejmé, ako bude obstarávateľ alebo verejný obstarávateľ postupovať, ak uchádzač predloží ponuku v rámci skupiny dodávateľov a následne predloží ponuku sám za seba, čim by bola automaticky diskvalifikovaná ponuka skupiny uchádzačov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I bodu 18 Z navrhovaného znenia ani z dôvodovej správy nie je celkom zrozumiteľný zámer predkladateľa a z neho vyplývajúci obsah formulácie týkajúci sa „vydania predchádzajúceho rozhodnutia“ akýmkoľvek orgánom verejnej moci. Uvedenú skutočnosť odporúčame upraviť, respektíve obsahovo presnejšie vymedziť, aké rozhodnutia nie sú potrebné pre konštatovanie dôvodného podozrenia v zmysle ustanovenia § 40 ods. 6 písm. g) návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I bodu 19 Časť vety za slovami „na vykonanie nápravy,“ navrhujeme vypustiť ako nadbytočnú, keďže z druhej vety platného znenia zákona je zrejmé, že opatrenia na vykonanie nápravy sa vzťahujú len na záujemcu alebo uchádzača podľa prvej vety a teda nie je dôvod exaktne ho vymenúvať. Pokiaľ ide o navrhovanú „aktívnu spoluprácu“ záujemcu alebo uchádzača s verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, máme za to, že je možné uviesť ju v druhej vete (legislatívno-technická pripomienka). Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I bodu 11 Znenie odseku 19 navrhujeme upraviť nasledovne: „(19) Prevádzkovateľ elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, je povinný na žiadosť orgánu podľa § 24 ods. 5 sprístupniť informácie alebo dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania, ktoré sa v ním prevádzkovanom elektronickom prostriedku nachádzajú, a to spôsobom, v lehote a rozsahu uvedenom v žiadosti.“ (gramatická úprava textu). Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I bodu 25 Obsah bodu 25 navrhujeme z dôvodu upresnenia zákaziek upraviť, nakoľko jeho predložené znenie nekorešponduje s dôvodovou správou a taktiež by bolo v rozpore s ustanovením § 52 ods. 2 a 3 platného znenia zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I k bodu 4 Za slovom „písmeno“ odporúčame vypustiť bodku (oprava zrejmej nesprávnosti). Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 1. K čl. I bodu 2 V navrhovanom odseku 4 odporúčame za slovami „vo verejnom obstarávaní“ vypustiť slová „hospodárskemu subjektu“ a vložiť ich za slovo „účasť“ (gramatická úprava textu). Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V doložke vybraných vplyvov (ďalej len „doložka vplyvov“) je označený žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy. Viaceré ustanovenia návrhu sa však týkajú elektronických prostriedkov, pričom z predloženého materiálu nie je zrejmé, či si návrh nevyžiada úpravu informačných systémov dotknutých subjektov verejnej správy. Z tohto dôvodu žiadam v doložke vplyvov jednoznačne uviesť, či návrh z tohto titulu bude mať vplyv na rozpočet verejnej správy. V prípade identifikovania vplyvu je potrebné vypracovať Analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu s príslušnou kvantifikáciou a uvedením finančného krytia. Ak nie je možné predložiť kvantifikáciu, žiadam túto skutočnosť uviesť v doložke vplyvov bode 10. Poznámky, vrátane konštatovania, že prípadné výdavky vyplývajúce z návrhu budú zabezpečené v rámci schválených limitov rozpočtu jednotlivých subjektov verejnej správy, bez dodatočných požiadaviek na rozpočet verejnej správy. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail