LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
SEPS (Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.) § 147 Navrhujeme doplniť o písmeno t) v znení: „t) vedie zoznam elektronických prostriedkov.“ Zdôvodnenie: Vzhľadom na návrhom zákona zavádzaný zoznam elektronických prostriedkov je potrebné doplniť § 147 – Pôsobnosť úradu a to v súlade s tým, či bude úrad iba viesť zoznam alebo bude jednotlivé elektronické prostriedky aj posudzovať. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) 10. – § 20 ods. 11 Nesúhlasíme s predmetnou úpravou, nakoľko žiadosť o nápravu ako aj námietky považujeme za jeden z množstva dokumentov, ktoré je možné zasielať elektronicky aj bez výslovnej zmienky týchto dokumentov. Odôvodnenie: Nerozumieme prečo by právna úprava mala špecificky vymenovávať žiadosť o nápravu a námietky. Ide pritom len o dva dokumenty z množstva, ktoré sa vo verejnom obstarávaní komunikujú cez informačné systémy (elektronické prostriedky). V dôvodovej správe predkladateľ uvádza „Navrhovanou úpravou sa vymedzuje obligatórna požiadavka na funkcionalitu elektronického prostriedku, v intenciách ktorej musí byť elektronický prostriedok technicky spôsobilý pre doručovanie revíznych prostriedkov (žiadosti o nápravu a námietok) verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi, ktorý elektronický prostriedok využíva na elektronickú komunikáciu.“ Obávame sa, že pri revíznych prostriedkoch je náležitosť podaní aj podpis. V elektronických systémoch pritom pracujú osoby, ktoré zväčša nie sú konateľmi (pracovníci poverení predkladaním ponúk, žiadostí o účasť, pracovníci oprávnení na vysvetľovanie). Títo pracovníci a ich oprávnenia nemusia znamenať, že títo pracovníci sú oprávnení aj na podpísanie žiadosti o nápravu a námietok. Je preto otázne ako bude úrad v praxi riešiť otázku podpisu týchto podaní ak sa v systéme osoba konajúca za hospodársky subjekt identifikuje a autentifikuje (ako sa nastavuje rozsah jej oprávnenia na podpisovanie?), avšak nie je osobou oprávnenou na podanie žiadosti o nápravu alebo námietok. Javí sa nám preto potrebné zachovať súčasný stav, kedy sa nepomenúvajú jednotlivé dokumenty, ktoré sa prenášajú cez elektronické systémy, resp. prostriedky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) 11. - § 20 ods. 19 Žiadame doplniť vetu: O žiadosti podľa § 20 ods. 19 informuje orgán podľa § 24 ods. 5 dotknutého verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa. Odôvodnenie: Podľa dôvodovej správy „Upravuje sa povinnosť pre prevádzkovateľa elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, poskytnúť prístup orgánom, ktoré sa zaoberajú súladom verejného obstarávania s právnymi predpismi o verejnom obstarávaní (teda napr. Európskej komisii, Úradu pre verejné obstarávanie, Protimonopolnému úradu, orgánom činným v trestnom konaní alebo súdom), a to v zásade k všetkým dokumentom alebo informáciám, ktoré sa v danom prevádzkovanom elektronickom prostriedku nachádzajú. Uvedený prístup je potrebný napr. v situácii, keď sprístupnenie elektronickej podoby dokumentácie odmieta z rôznych dôvodov samotný verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 8, a to napriek povinnosti podľa § 24 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Za nesplnenie danej zákonnej povinnosti podľa § 20 ods. 19 zákona o verejnom obstarávaní hrozí prevádzkovateľovi elektronického prostriedku pokuta do 30 000 eur, ktorú ukladá úrad. Zároveň sa v zmysle § 22 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní na takéto sprístupnenie dokumentov alebo informácií pre príslušné orgány nevzťahuje povinnosť zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených uchádzačom alebo záujemcom ako dôverné.“ Uvedené oprávnenie orgánov by malo byť spojené s povinnosťou informovať kontrolovaný subjekt, aby tento vôbec vedel, že jeho dokumentácia je predmetom skúmania, t.j. majú k nej prístup osoby mimo kontrolnú právomoc verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) 3. - § 10 ods. 10 Predmetné ustanovenie navrhujeme doplniť o vetu: Úrad poskytuje k systémom (elektronickým prostriedkom), ktorých je správcom bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov za účelom automatizovaného plnenia oznamovacích a zverejňovacích povinností podľa tohto zákona. Odôvodnenie: Pripomienkou sa sleduje odstránenie potreby manuálneho vkladania informácií do systémov (elektronických prostriedkov) úradu. Predmetná úprava by umožnila, aby úrad sprístupnil svoje systémy (elektronické prostriedky) a tieto by sa spojili (napojili) na systémy (elektronické prostriedky) verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ktorí by informácie vkladali do systémov (elektronických prostriedkov) ako napr. JOSEPHINE, interné systémy, iné systémy na VO iba raz a tieto by automaticky zasielali potrebné informácie úradu. Týmto by sa odstránila administratívna záťaž spojená s oznamovaním informácií úradu. Tieto informácie sa v súčasnosti manuálne prepisujú a kopírujú. Proces je chybový, časovo náročný a oberá verejných obstarávateľov a obstarávateľov o čas, ktorý by sa dal využiť na iné podstatnejšie činnosti vo verejnom obstarávaní ako manuálne prepisovanie a kopírovanie identických údajov zo systému do systému (z elektronického prostriedku do elektronického prostriedku). Ak úrad potrebuje k uvedenému vydať vykonávací predpis navrhujeme, aby si do zákona uviedol povinnosť vydať vykonávací predpis. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) 3. - § 10 ods. 10 Navrhujeme, aby bola posledná veta preformulovaná nasledovne: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nie sú povinní v súhrnnej správe podľa prvej vety uviesť zmluvy, ktoré boli zverejnené v Centrálnom registri zmlúv alebo boli zverejnené podľa osobitného právneho predpisu x). V pozn. pod čiarou uviesť odkaz x) zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Odôvodnenie: Podľa § 5a ods. 9 zákona č. 211/2000 Z. z. v platnom znení povinne zverejňovaná zmluva, ktorá sa nezverejňuje v registri, sa zverejňuje na webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzatvára, a to bezodkladne po uzavretí zmluvy alebo po doručení súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu. Ak táto osoba nemá webové sídlo, zmluva sa zverejňuje na webovom sídle jej zriaďovateľa alebo bezodplatne v Obchodnom vestníku.7e) Mestá a obce povinne zverejňujú zmluvy na svojich webových sídlach. Nie je nám jasné, prečo zákon o verejnom obstarávaní preferuje Centrálny register zmlúv, ak zákon o slobode informácií uznáva obe formy zverejnenia za rovnocenné. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) 16. - § 40 ods. 4 Nesúhlasíme s predmetnou právnou úpravou. Odôvodnenie: Podľa dôvodovej správy „Verejný obstarávateľ musí mať v každej fáze verejného obstarávania jednoznačnú legislatívnu oporu v tom, aby si vyžiadal vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, tak aby mohol vyhodnotiť, či nenastal niektorý z dôvodov na vylúčenie daného záujemcu alebo uchádzača podľa § 40 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Z uvedeného dôvodu sa do predmetného ustanovenia dopĺňa aj možnosť žiadať vysvetlenie vo vzťahu k dôvodom na vylúčenie reglementovaných v § 40 ods. 6.“ Odôvodnenie predmetnej právnej úpravy nekorešponduje s jej znením, nakoľko už z dnes platného znenia vyplýva, že verejný obstarávateľ má možnosť vyhodnocovať predložené doklady. Máme za to, že navrhovaná právna úprava spôsobí, že kontrolné orgány budú predmetné ustanovenie vykladať tak, že každému vylúčeniu podľa § 40 ods. 6 bude musieť predchádzať vysvetľovanie. Takúto prax nepovažujeme za správnu, nakoľko niektoré z dôvodov podľa § 40 ods. 6 nevyžadujú ďalšie vysvetľovanie (tam kde to je nutné, to ustanovuje zákonodarca priamo napr. § 40 ods. 7 – predchádzajúce vyjadrenie). Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) 17. - § 40 ods. 6 Nesúhlasíme s navrhovanou právnou úpravou, nakoľko sa nemení súčasný právny stav a do procesov verejného obstarávania sa vnesie ešte viac neurčitosti. Slová „kedykoľvek počas verejného obstarávania“ neprispievajú k zvýšeniu právnej istoty. V metodických usmerneniach úrad viackrát potvrdil, že súčasný právny stav nevylučuje aj opakované hodnotenie splnenia podmienok. Odôvodnenie: Dôvodová správa „V navrhovanom ustanovení sa vyslovene určuje, že jednotlivé dôvody na vylúčenie uvedené v § 40 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní sa uplatnia kedykoľvek počas procesu verejného obstarávania, teda nielen pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti, ale aj napr. vo fáze pred podpisom zmluvy“. Prečo nie sú rovnaké slová použité v súvislosti s požiadavkami na predmet zákazky a/alebo dokladmi predkladanými v súčinnosti na uzatvorenie zmluvy. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) 21. - § 49 ods. 6 Navrhujeme vypustiť poslednú navrhovanú vetu. Odôvodnenie: Z vety „Na ostatné ponuky prihliada rovnako ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na predkladanie ponúk.“ vyplýva, že na ostatné ponuky (iné ako na poslednú ponuku uchádzača sa neprihliada, čo dostatočne vyplýva už z prvej vety. Úprava pôsobí mätúco. Zároveň nad rámec novelizácie navrhujeme, aby úrad v zákone analogicky, ako pri uchádzačoch predkladajúcich ponuku, upravil aj obmedzenie pre záujemcov predkladajúcich žiadosť o účasť (v užšej súťaži a v dynamických nákupných systémoch), nakoľko v súčasnosti predmetná úprava absentuje, a teda je možné kvalifikovať aj záujemcu aj záujemcu ako člena skupiny dodávateľov a vylúčiť je ho možné až v prípade, ak nastane situácia uvedená v §49 ods. 6 – dvojité predloženie ponuky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) 18. - § 40 ods. 6 písm. g) Navrhujeme nasledovné znenie písm. g) „na základe dôveryhodných informácií, bez potreby vydania predchádzajúceho rozhodnutia akýmkoľvek orgánom verejnej moci, má dôvodné podozrenie, že hospodársky subjekt uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž, a to bez ohľadu na akýkoľvek majetkový, zmluvný alebo personálny vzťah medzi týmto hospodárskymi subjektmi“ Odôvodnenie: Dohody narúšajúce hospodársku súťaž sa nemusia diať len na úrovni záujemca/uchádzač a iný hospodársky subjekt, ale aj na úrovni hospodársky subjekt – subdodávateľ a iný hospodársky subjekt subdodávateľ iného uchádzača. Návrh úradu sa dá v praxi ľahko obísť. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) k bodu 20 Ponechať pôvodné znenie ustanovenia Odôvodnenie: Uchádzači a záujemcovia sú regulárne a legitímne subjekty zúčastňujúce sa procesu verejného obstarávania, ktoré majú povinnosť poznať zákon rovnako ako verejní obstarávatelia vrátane svojich práv a povinností súvisiacich s uplatnením revíznych postupov a zloženia kaucie Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ZSPS (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska) nad rámec predkladanej novely Žiadame: a) zapracovať do predkladanej novely nový § 182 ods. 3 písm. b), ktorého znenie bude nasledovné: „uchádzačovi, záujemcovi alebo hospodárskemu subjektu pokutu od 1000 eur do 100 000 eur, ak došlo k odstúpeniu od zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody zo strany verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa,“. b) súčasne vypustiť zo zákona § 182 ods. 3 písm. b) bod 2., a doterajšie písmená c), d), e) f) a g) v § 182 ods. 3 nahradiť písmenami d), e), f), g) a h). Odôvodnenie: Navrhovanú právnu úpravu predložilo ÚVO ako súčasť novely zákona v rámci legislatívneho procesu LP/2017/620. V dôvodovej správe k navrhovanému právnemu textu ÚVO konštatoval, že zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov je neprimerane tvrdá sankcia. Zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov je sankcia, ktorá ekonomicky zlikviduje každý hospodársky subjekt. Ekonomická likvidácia hospodárskeho subjektu nemôže byť za žiadnych okolností adekvátnym postihom, nech už je jeho previnenie akékoľvek. Osobitne v prípade, keď zákon ponecháva na absolútne svojvoľné rozhodnutie verejného obstarávateľa a obstarávateľa určenie dôvodov porušenia zmluvy podstatným spôsobom. Dôvodom porušenia zmluvy podstatným spôsobom sa tak môžu stať aj absurdné dôvody, ktoré si verejný obstarávateľ podľa ľubovôle naformuluje do zmluvy a to s jediným cieľom - odradiť nepohodlné hospodárske subjekty od podania ponuky. Mnohé dôvody porušenia zmluvy podstatným spôsobom, pritom takúto kvalifikáciu vôbec nespĺňajú. Proti absurdným dôvodom označeným ako porušenie zmluvy podstatným spôsobom sa pritom hospodárske subjekty nemôžu žiadnym spôsobom brániť, nakoľko sú zapracované do zmluvy, ktorú uchádzač nemôže pripomienkovať a s ktorou úspešný uchádzač musí súhlasiť. Jediným riešením je tak pre hospodársky subjekt nepodanie ponuky. Hrozba odstúpenia od zmluvy z dôvodu jej podstatného porušenia je najefektívnejším „legálnym“ spôsobom manipulácie s verejným obstarávaním a práve Úrad sankciou zákazu účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov takúto manipuláciu zákonnou úpravou umožňuje. Určenie dôvodov, ktoré bude verejný obstarávateľ považovať za dôvody na odstúpenie od zmluvy pre jej podstatné porušenie, pritom nemôže spochybniť Úrad a ani súd, nakoľko ide o oblasť zmluvnej voľnosti. Uplatnenie odstúpenia od zmluvy z dôvodu jej podstatného porušenia je pritom len na verejnom obstarávateľovi. V prípade ak súťaž vyhrá ten „nesprávny“ hospodársky subjekt, verejný obstarávateľ urobí všetko preto, aby niektorí z týchto dôvodov uplatnil a naopak v prípade „správneho“ hospodárskeho subjektu tieto dôvody neuplatní a to ani v prípade, ak budú reálne dané. Inštitút odstúpenia od zmluvy z dôvodu jej porušenia podstatným spôsobom sa tak vzhľadom na likvidačnú sankciu stáva veľmi silným a efektívnym nástrojom manipulácie s verejným obstarávaním. Žiaden hospodársky subjekt nebude riskovať ekonomickú likvidáciu účasťou v problémovom verejnom obstarávaní. Dokazovanie neexistencie dôvodu na odstúpenie od zmluvy pre jej porušenie podstatným spôsobom je pre hospodárske subjekty pritom extrémne náročné a to osobitne z dôvodu, že Úrad začne konanie o uloženie sankcie zákazu účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov ex offo a sankciu uloží bez toho, aby skúmal či dôvody pre odstúpenie od zmluvy pre jej porušenie podstatným spôsobom sú naozaj dané. Konanie o uloženie sankcie zákazu účasti na dobu troch rokov ex offo, robí z Úradu asistenta možnej manipulácie s verejným obstarávaním. Nepoctivý verejný obstarávateľ tak môže jednoduchým spôsobom ekonomicky zničiť akýkoľvek hospodársky subjekt. Nepoctivému verejnému obstarávateľovi stačí odstúpiť od zmluvy pre jej údajné porušenie podstatným spôsobom alebo z absurdného dôvodu, ktorý si sám verejný obstarávateľ určil ako podstatný a Úrad už všetko ostatné zariadi. Sankcia zákazu účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov má priamy vplyv na hospodársku súťaž a jej obmedzením aj priamy dopad na naplnenie hlavného cieľa verejného obstarávania, ktorým je získanie ekonomickej najvýhodnejšej ponuky. Už len z dôvodu možného zneužitia hrozby uloženia sankcie zákazu účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch, ktorej uplatnenie ekonomicky zlikviduje každý hospodársky subjekt, by mal Úrad pristúpiť k jej nahradeniu inou menej fatálnou sankciou. Možnosť uloženia pokuty až do výšky 100 000 eur je pritom pre každý hospodársky subjekt dostatočne odstrašujúca. Popri uloženej pokute hospodársky subjekt zároveň s odstúpením od zmluvy stratí zákazku a uplatnia sa voči nemu aj zmluvné pokuty. Posudzovanie výšky uloženej pokuty zároveň dáva úradu možnosť uplatniť hodnotiaci úsudok zohľadňujúci spoločenskú závažnosť pochybenia hospodárskeho subjektu realizujúceho zákazku. Máme za to, že je zásadný rozdiel, či sa hospodársky subjekt dopustí pochybenia v strategickej zákazke za 100 000 000 eur alebo v zákazke za 50 000 eur zadanej cez elektronické trhovisko. Zároveň je zásadný rozdiel aj v uplatnenom dôvode odstúpenia od zmluvy pre jej porušenie podstatným spôsobom. Nemôže byť rovnako sankcionované odstúpenie od zmluvy z dôvodu, že úspešný uchádzač nezložil na účet verejného obstarávateľa výkonovú zábezpeku do troch dní od uzavretia zmluvy na zákazku s nízkou hodnotou (čo je na hrane možností bankového prevodu) a nedokončenie tunela za desiatky miliónov eur riadne a včas. Sankcionovanie všetkých prípadov odstúpenia od zmluvy z dôvodu jej porušenia podstatným spôsobom, bez zohľadnenia okolností, za ktorých k odstúpeniu došlo, ekonomickou likvidáciou hospodárskeho subjektu je neprimerané, nevyvážené a v rozpore s elementárnymi pravidlami spravodlivosti. Zásadný rozpor s princípom spravodlivosti predstavuje aj ukladanie sankcie zákazu účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov ako dôsledok účelového konania nepoctivého verejného obstarávateľa. Spravodlivé ukladanie primeraných sankcií patrí k elementárnym princípom právneho štátu a je vyjadrením ústavného práva na spravodlivé prejednanie veci každého subjektu. Požiadavku na spravodlivé a primerané sankcie zvýrazňuje aj skutočnosť, že aj napr. hospodársky subjekt s vynikajúcim renomé dlhodobo pôsobiaci na Slovenskom trhu, ktorý má stovky referencií s najvyšším hodnotením od desiatok rôznych verejných obstarávateľov, môže byť ekonomicky zlikvidovaný len kvôli jedinému pochybeniu napr. pri realizácii zákazky s nízkou hodnotou, alebo ako dôsledok účelového konania nepoctivého verejného obstarávateľa. Dôraz na spravodlivé ukladanie primeraných sankcií zvýrazňuje aj fakt, že v prípade uloženia zákazu účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov dôjde k ekonomickej likvidácii hospodárskeho subjektu a teda aj k likvidácii všetkých pracovných miest viazaných na tento hospodársky subjekt. Zároveň a to najmä v prípade ekonomickej likvidácie veľkých hospodárskych subjektov dôjde k zániku mnohých subdodávateľov ekonomicky závislých na tomto hospodárskom subjekte. ÚVO pri úprave sankcie zákazu účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov zjavne nezohľadnil katastrofálne sociálne dopady uloženia takejto sankcie. Skutočne potrestanými budú zamestnanci ekonomicky zlikvidovaného hospodárskeho subjektu, rodiny týchto zamestnancov, ktoré tak prídu spravidla o hlavný zdroj príjmov ako aj drobní podnikatelia, ktorí prídu o svojho kľúčového ekonomického partnera. V záujme naplnenia princípu spravodlivosti, ako aj v záujme zmiernenia neakceptovateľných sociálnych dopadov je nevyhnutné sankciu zákazu účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov zo zákona vypustiť a nahradiť ju právne a sociálne spravodlivejšou peňažnou pokutou s možnosťou jej odstupňovania. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) celému materiálu Zadefinovať zákonnú podmienku pre účastníka súťaže, ktorý má záujem o výkony v železničnej osobnej doprave preukázať, že na súťažnú činnosť a jej rozsah má minimálne 50% vlastných zamestnancov z celkového počtu pracovníkov potrebných na jej zabezpečenie. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) celému materiálu 2) Všetci poskytovatelia činnosti vo verejnom záujme sú povinný verejne obstarávať (tovary, služby, nástroje, stroje, mobilné prostriedky atď., ktoré spotrebúvajú a využívajú na činnosť vo verejnom záujme) v súlade s ustanoveniami zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) Nad rámec predkladanej novely zákona č. 343.2015 Z. z. Upraviť lehotu uchovávania dokumentácie z verejného obstarávania uvedenú v § 118 na 10 rokov Odôvodnenie: zosúladiť lehotu uchovávania dokumentácie v rámci jednotlivých postupov a pravidiel pri obstarávaní zákaziek Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) 23. - § 52 ods. 2 ods. 3 Ods. 2 navrhujeme vypustiť a ods. 3 formulovať nasledovne: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa otvárania ponúk alebo konečných ponúk podľa odseku 2 pošlú všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk alebo v lehote na predkladanie konečných ponúk, zápisnicu z ich otvárania. Zápisnica obsahuje poradie uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom; ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú. Obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov uchádzačov sa v zápisnici neuvádzajú. Nad rámec novelizácie navrhujeme, aby úrad zákonom upravil, že (obzvlášť v prípadoch elektronického predpokladania ponúk prostredníctvom nástroja, ktorý je súladný s požiadavkami v zmysle § 20 zákona), je postačujúce, ak úkon otvorenia (sprístupnenia) ponúk vykoná jeden (poverený) člen komisie. Odôvodnenie: Ak má byť cieľom novely bojovať proti dohodám obmedzujúcim súťaž vo verejnom obstarávaní je žiaduce, aby uchádzači nepoznali svoju identitu, t.j.. aby sa nevytvárali predpoklady pre dohody a prípadné dohody o tzv. prepustení miesta v poradí (súčinnosť pred podpisom zmluvy), kde sa dá lacnejší uchádzač vylúčiť a zákazku „prenecháva“ drahšiemu uchádzačovi, pričom zisk zo zákazky si rozdelia. Viď. novelizačný bod 25, kde sa v dôvodovej správe uvádza „Z dôvodu zamedzenia kolúzie medzi hospodárskymi subjektmi kvalifikovanými v dynamickom nákupnom systéme sa navrhuje neverejné otváranie ponúk a nezverejňovanie zápisníc z otvárania ponúk v prípade zadávania zákaziek v rámci dynamického nákupného systému. Z uvedeného dôvodu sa taktiež navrhuje v prípade zákaziek zadávaných prostredníctvom dynamického nákupného systému obmedziť zverejňovanie predložených ponúk, zápisnicu z otvárania ponúk a zápisnicu z vyhodnotenia ponúk v profile. “ Kolúzie nevznikajú iba v DNS ale aj pri inštitúte „súčinnosti“. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) Nad rámec novelizácie k § 173 ods. 3 1. Ustanovenie § 173 ods. 3 žiadame upraviť nasledovne: „(3) V konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 3 a 4 môže úrad vydať rozhodnutie o prerušení konania, ktorým kontrolovanému nariadi doručiť úradu vyjadrenie kontrolovaného a informácie potrebné na výkon dohľadu v lehote určenej úradom. Lehota podľa § 175 ods. 5 neplynie od vydania rozhodnutia o prerušení konania do doručenia vyjadrenia kontrolovaného a informácií potrebných na výkon dohľadu alebo do uplynutia lehoty podľa prvej vety, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vyjadrenia kontrolovaného a informácií potrebných na výkon dohľadu pokračuje plynutie lehoty na vydanie rozhodnutia.“ Ustanovenie § 173 ods. 4 žiadame upraviť nasledovne: „(4) Ak kontrolovaný nedoručí úradu kompletnú dokumentáciu v origináli podľa odseku 1, úrad vydá rozhodnutie o prerušení konania, ktorým kontrolovanému nariadi doručiť úradu kompletnú dokumentáciu v origináli v lehote určenej úradom. Na žiadosť kontrolovaného môže úrad rozhodnúť o určení dodatočnej lehoty, ak sú na to objektívne dôvody. Prerušenie konania trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa konanie prerušilo. Od vydania rozhodnutia o prerušení konania do doručenia kompletnej dokumentácie v origináli úradu lehota podľa § 175 ods. 5 neplynie. Dňom nasledujúcim po dni doručenia chýbajúcej časti dokumentácie pokračuje plynutie lehoty na vydanie rozhodnutia.“ Zároveň je v prípade akceptovania pripomienky potrebné primerane upraviť ustanovenie § 175 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní Odôvodnenie: Pripomienka reaguje na nežiaduci trend v rozhodovaní v konaní o námietkach a pri preskúmaní úkonov kontrolovaného pred/ po uzavretí zmluvy, keď ÚVO posledný deň lehoty na vydanie rozhodnutie preruší konanie, nakoľko podľa jeho záverov dokumentácia nie je kompletná, čo má za následok dvojnásobné predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia, nakoľko lehota začne plynúť odznovu. V rozhodnutí o prerušení konania pritom ÚVO spravidla neidentifikuje konkrétne chýbajúce doklady, ale žiada predložiť vyhlásenie, že predložená dokumentácia je kompletná, resp. že nie sú k dispozícii žiadne ďalšie doklady k zákazke. Uvedený stav je dlhodobo neudržateľný, nakoľko neúmerne predlžuje proces zadávania zákaziek. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) 2 Navrhujeme doplniť, ktorý orgán vydá potvrdenie pre verejného obstarávateľa o tom, či krajina, v ktorej má hospodársky subjekt sídlo má alebo nemá so Slovenskou republikou alebo Európskou úniou uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. Odôvodnenie: V podstate rozumný návrh – vynárajú sa nám však praktické otázky: a) verejný obstarávateľ bude mať praktický problém posúdiť či táto krajina má alebo nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. b) ako to bude prebiehať prakticky? Treba túto podmienku uviesť už v oznámení o vyhlásení alebo stačí, ak to bude aplikovať až ak to bude aktuálne? c) Túto podmienku budem posudzovať asi až vo fáze vyhodnocovania? Vyhodnocovania ponúk alebo vyhodnocovania podmienok účasti? T.z. príklad – ponuku dá uchádzač z takejto krajiny – predloží v ponuke napr. JED – t.z. nechám ho pri vyhodnocovaní (napr. aj v aukcii) a až keď bude jeho ponuka úspešná tak si zvážim či toto ustanovenie využijem alebo nie? d) je to aplikovateľné aj na nadlimitné zákazky? e) ak verejný obstarávateľ prijme ponuku takéhoto subjektu – je potrebné odôvodňovať jej prijatie? V dôvodovej správe sa uvádza: Tretie krajiny majú často inú právnu kultúru ako Slovenská republika a Európska únia, od formálneho podpísania určitej medzinárodnej zmluvy tieto tretie krajiny mohli prijať množstvo ďalších legislatívnych a nelegislatívnych aktov, ktoré túto medzinárodnú zmluvu v praxi negujú alebo znefunkčňujú – t.z. ako verejný obstarávateľ bude vedieť, či táto krajina má len formálne podpísanú zmluvu alebo naozaj túto dohodu majú aj funkčnú? Vystaví niekto o tomto potvrdenie? Ak áno, kto? Ak nie, ako dokáže verejný obstarávateľ posúdiť naplnenie tohto dôvodu pre vylúčenia a následne ustojí prípadné námietky na UVO? Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) Nad rámec novelizácie k § 64 ods. 1 Písm. b) žiadame preformulovať nasledovne: zápisnicu z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti okrem zápisnice podľa § 60 ods. 6, zápisnicu z otvárania ponúk, zápisnicu z vyhodnotenia ponúk, zápisnicu zo zasadnutia poroty, a to bezodkladne po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy, rámcovej dohody alebo bezodkladne po zrušení verejného obstarávania. Odôvodnenie: Zverejňovanie ponúk nepovažujeme za potrebné, nakoľko podľa výkladov úradu sa nemusia zverejňovať podmienky účasti, resp. tento výklad by mal byť aktuálny. Stále preto nie je jasné, čo je ponukou, či len návrh na plnenie kritérií, všetky ostatné doklady okrem dokladov na preukázanie podmienok účasti alebo aj tieto doklady. Tento právny stav spôsobuje, že verejní obstarávatelia a obstarávatelia k zverejňovaniu pristupujú rôzne. Do toho treba prirátať administratívne náročný proces zabieľovania alebo ochrany určitých častí ponúk a stále nejasné výklady osobitných právnych predpisov (zákon o ochrane osobných údajov, spory o to, čo je a čo nie je obchodným tajomstvom a pod.). Zamestnanci verejných obstarávateľov sú preto vystavení administratívnej záťaži pri zverejňovaní údajov a informácií, ktoré sú predmetom sporov a rôznych výkladov. Z uvedeného dôvodu navrhujeme vypustiť zverejňovanie ponúk na profile. Podstatné informácie z ponúk sú premietnuté do zmlúv a ich príloh, ktoré sa takisto zverejňujú na profile. Zároveň žiadame neuverejňovať na profile správu o zákazke, nakoľko táto sa predkladá pri kontrole kontrolným orgánom, ak si ju vyžiadajú a informácie sú uvedené v zápisniciach, ktoré sa zverejňujú v profile. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) Nad rámec novelizácie k § 55 ods. 2 Predmetné ustanovenie žiadame formulovať nasledovne: „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku 1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámia, že jeho ponuku alebo ponuky prijímajú. Neúspešnému uchádzačovi oznámia, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedú aj informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka. Obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov uchádzačov sa neoznamujú a ani neuverejňujú. Dátum odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk preukazujú verejný obstarávateľ a obstarávateľ.“ Odôvodnenie: Ak má byť cieľom novely bojovať proti dohodám obmedzujúcim súťaž vo verejnom obstarávaní je žiaduce, aby uchádzači nepoznali svoju identitu, t.j.. aby sa nevytvárali predpoklady pre dohody a prípadné dohody o tzv. prepustení miesta v poradí (súčinnosť pred podpisom zmluvy), kde sa dá lacnejší uchádzač vylúčiť a zákazku „prenecháva“ drahšiemu uchádzačovi, pričom zisk zo zákazky si rozdelia. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) 27. k § 111 ods. 2 Žiadame vypustiť ustanovenie § 111 ods. 2. Odôvodnenie: Žiadame vypustiť pravidlo, podľa ktorého by verejný obstarávateľ bol povinný za obdobie kalendárneho polroka zasielať na ÚVO súhrnnú správu o zákazkách s využitím elektronického trhoviska. Predmetné informácie má ÚVO k dispozícii na webovom sídle www.eks.sk , pričom zmluvy uzavreté s využitím elektronického trhoviska sú automaticky zverejňované aj v CRZ. ÚVO tak má priestor získať požadované údaje pre štatistické účely z webového sídla EKS alebo CRZ. V tomto kontexte pripomíname, že podľa aktuálne platného zákona o verejnom obstarávaní (§ 10 ods. 10) sa povinnosť zasielať súhrnné správy netýka zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní (tzv. výnimky podľa § 1 ods. 1 až 14), ktoré boli zverejnené v CRZ. Cieľom pripomienky je znížiť zbytočnú administratívnu záťaž kladenú na verejných obstarávateľov. Rozumieme snahe docieliť informovanosť o zákazkách tohto typu, avšak informačná povinnosť voči laickej aj odbornej verejnosti je zabezpečená tým, že predmetné zmluvy, uzavreté ako výsledok tohto postupu sú zverejňované v CRZ a zároveň v EKS. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail