LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 38 § 158a ods. 2 Odporúčame slovo "obsahujúci" nahradiť slovami "ktorý obsahuje". Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 12 Odporúčame slová "medzi slová "podľa tohto zákona" a slová "a tiež povinnosti"" nahradiť slovami "za slová "podľa tohto zákona"". Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 60 Odporúčame znenie novelizačného bodu preformulovať nasledovne: "V § 177 ods. 10 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie: ...". Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 40 Odporúčame v písm. a) a b) na začiatku vypustiť slovo "v" a vložiť ho na koniec úvodnej vety. Legislatívno-technická pripomienka. Túto pripomienku uplatňujeme aj k bodu 46. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodom 71 a 72 Odporúčame na konci novelizačných bodov vložiť chýbajúce úvodzovky a bodku. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 62 Odporúčame slová "tretia veta" nahradiť slovami "tretej vety". Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 67 Odporúčame za slovami "19,"" čiarku nahradiť bodkou. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 54 Odporúčame v celom texte vypustiť slovo "v". Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) nad rámec návrhu zákona k § 23 ods. 2 Žiadame jednoznačne upraviť konflikt záujmov v § 23 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. v súlade s bodom 46 rozsudku ESD z 12. marca 2015 vo veci eVigilo, podľa ktorého: „Bez toho, aby bolo dotknuté dodržanie povinností vyplývajúcich z práva Únie a konkrétne povinností uvedených v bode 43 tohto rozsudku, pojem „zaujatosť“ a jeho kritériá má definovať vnútroštátne právo. To isté platí pre pravidlá týkajúce sa právnych následkov prípadnej zaujatosti. Prináleží teda vnútroštátnemu právu určiť, či a v akom rozsahu musia príslušné správne a súdne orgány prihliadať na okolnosť, že prípadná zaujatosť odborníkov nemala vplyv na rozhodnutie o zadaní zákazky.“. Odôvodnenie: V praxi sa konflikt záujmov vníma, ak je naplnený subjektívny prvok (t.j. osoba má finančný, ekonomický alebo iný záujem), a teda pri verejnom obstarávaní dotknutý subjekt neoznámi možný konflikt záujmov, ak sa sám subjektívne necíti byť v konflikte záujmov. Rozhodovacia aplikačná prax práve naopak na základe rozsudku eVigilo považuje za konflikt záujmov aj takú situáciu, ktorá vychádza len z objektívnych väzieb medzi osobami, bez bližšieho skúmania subjektívneho záujmu (subjektívneho prvku). Vážnym problémom takéhoto vnímania však je, že nijakým spôsobom nedefinuje okruh a stupeň vzájomných väzieb osôb, ktoré sú takouto situáciou dotknuté. Uvedená situácia spôsobuje vysokú mieru právnej neistoty, a to s vážnymi následnými dopadmi na verejných obstarávateľov vo forme korekcií. Žiadame preto presne upraviť situácie, ktoré majú byť priamo označené za konflikt záujmov, a to aj vtedy, ak nie je preukázaný subjektívny prvok a odlíšiť túto situáciu od toho, kedy je potrebné pri konštatovaní konfliktu záujmov preukázať aj tento subjektívny prvok (subjektívny záujem). Túto pripomienku považuje MŠVVaŠ SR za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 20 Odporúčame preformulovať slová "a informácie o povinnosti s podaním námietok zložiť kauciu podľa § 172" z dôvodu, že nie je zrejmé, ku ktorému textu sa táto povinnosť viaže a z dôvodu nezrozumiteľnosti. Jazyková pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) Vlastnému materiálu V čl. I odporúčame vypustiť bodku za rímskou jednotkou uvedenou ako označenie článku. Odôvodnenie: Pripomienka formálneho charakteru Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) Vlastnému materiálu V čl. I bod 72 § 187f a § 187g) odporúčame na konci textu vložených ustanovení vložiť koncové úvodzovky a bodku. Odôvodnenie: Pripomienka formálneho charakteru Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) názvu návrhu zákona Odporúčame vypustiť slová "a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony" z dôvodu, že návrh zákona nemení a nedopĺňa žiadne zákony. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) Vlastnému materiálu V čl. I bod 71 § 186a ods. 2 odporúčame na konci odseku vložiť koncové úvodzovky a bodku. Odôvodnenie: Pripomienka formálneho charakteru Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) Vlastnému materiálu V čl. I bod 72 § 187f ods. 4 odporúčame medzi slová „námietky ktoré“ a „3 sa“ vložiť čiarky. Odôvodnenie: Pripomienka formálneho charakteru Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) Vlastnému materiálu V čl. I bod 69 § 182 ods. 4 štvrtá veta odporúčame vložiť medzeru medzi „50%“. Odôvodnenie: Pripomienka formálneho charakteru Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) Vlastnému materiálu V čl. I bod 68 § 182 ods. 3 písm. j) odporúčame vložiť medzeru v číslovke „5000“. Odôvodnenie: Pripomienka formálneho charakteru Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) Vlastnému materiálu V čl. I bod 68 § 182 ods. 3 písm. l) odporúčame vložiť medzeru medzi „ods.2“. Odôvodnenie: Pripomienka formálneho charakteru Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Nad rámec návrhu zákona Žiadame predkladateľa upraviť ustanovenie § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nasledovnom znení: „verejný obstarávateľ, ktorý poskytuje centralizované činnosti vo verejnom obstarávaní a ktorý môže poskytovať aj podporné činnosti vo verejnom obstarávaní pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov“ Odôvodnenie: takáto zmena rozširuje právomoc verejného obstarávateľa byť centrálnou obstarávacou organizáciou aj v mene obstarávateľa. Súčasná právna úprava takýto postup nepredpokladá, čo nie je v úplnom súlade s myšlienkou centrálneho obstarávania ako takého, ktorého účelom je zníženie nákladov a transakčných poplatkov na dodávku tovarov a služieb vo verejnej správe. Odôvodňujeme okrem iného uvedenú zmenu aj logikou znenia ustanovenia § 7 v kombinácii s § 9 zákona o verejnom obstarávaní, z dôvodu že pri inštitúte „obstarávateľa“ zo samotnej definície vyplýva, že verejný obstarávateľ disponuje majetkovými právami v entite obstarávateľa. Z vyššie uvedeného dôvodu nemožnosť centrálneho obstarávateľa obstarávať aj pre tieto entity je z nášho pohľadu nelogickým a neúčelným výkladom zákona o verejnom obstarávaní. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Nad rámec návrhu zákona Žiadame predkladateľa upraviť § 119 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nasledovnom znení: "(1)Súťaž návrhov na účely tohto zákona je postup, ktorý umožňuje vyhlasovateľovi súťaže návrhov (ďalej len „vyhlasovateľ“) získať najmä v oblasti architektúry, územného plánovania, stavebného inžinierstva, informačno-komunikačných technológií a spracovania dát návrh, ktorý vybrala porota z návrhov predložených do súťaže návrhov s udeľovaním cien, alebo bez udeľovania cien.". Odôvodnenie: táto zmena poskytuje rozšírenie použitia súťaže návrhov ako jednej z foriem verejného obstarávania aj na obstaranie informačno- komunikačných technológií. Použitie tejto formy verejného obstarávania sa spomína aj v schválenej Koncepcií nákupu IT vo verejnej správe. Doplnenie do už existujúceho ustanovenia poskytne pre vyhlasovateľa väčší okruh možností ako informačno- komunikačné technológie obstarať a tým mu poskytne aj možnosť použiť čo najlepší postup pre dosiahnutie vytýčeného cieľa. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail