LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) Vlastnému materiálu V čl. I bod 11 § 20 odporúčame za koncové úvodzovky doplniť bodku. Odôvodnenie: Pripomienka formálneho charakteru Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) Vlastnému materiálu V čl. I bod 52 § 173 ods. 14 odporúčame za koncové úvodzovky doplniť bodku. Odôvodnenie: Pripomienka formálneho charakteru Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) Vlastnému materiálu V čl. I bod 39 § 164 ods. 2 písm. f) odporúčame medzi slová „prostriedku prostredníctvom“ doplniť čiarku. Odôvodnenie: Pripomienka formálneho charakteru Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) Vlastnému materiálu V čl. I bod 55 § 174 ods. 1 odporúčame za koncové úvodzovky doplniť bodku. Odôvodnenie: Pripomienka formálneho charakteru Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) Vlastnému materiálu V čl. I bod 62 § 177 odporúčame medzi číslovku a slovo „18 ktoré“ doplniť čiarku. Odôvodnenie: Pripomienka formálneho charakteru Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) Vlastnému materiálu V čl. I bod 62 § 177 ods. 17 odporúčame v predvetí za slovo „odvolanie“ doplniť čiarku. Odôvodnenie: Pripomienka formálneho charakteru Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) Vlastnému materiálu V čl. I bod 56 § 174 ods. 2 odporúčame v predvetí za slovo „námietky“ doplniť čiarku. Odôvodnenie: Pripomienka formálneho charakteru Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) Vlastnému materiálu V čl. I bod 63 §179 ods. 3 odporúčame pred koncové úvodzovky doplniť bodku. Odôvodnenie: Pripomienka formálneho charakteru Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k poznámke pod čiarou k odkazom 39b, 39c a 73a Odporúčame - v poznámkach pod čiarou k odkazom 39b, 39c a 73a vypustiť slová "o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov." z dôvodu, že názov celého zákona je uvedený v poznámke pod čiarou k odkazu 39a, - v poznámkach pod čiarou k odkazom 39b a 39c na konci doplniť slová "v znení zákona č. 151/2014 Z. z." vzhľadom na to, že príslušné ustanovenie bolo novelizované iba jedenkrát, - na konci novelizačného bodu 7 vložiť chýbajúcu bodku. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) celému návrhu zákona Odporúčame vložiť čiarku v čl. I - bode 1 § 2 ods. 5 písm. q) na konci v druhom bode a treťom bode, - bode 27 § 111 ods. 2 a 34 § 117 ods. 6 za slová "obdobie kalendárneho polroka", - bode 38 § 158a ods. 2 za slovo "úradu", - bode 38 § 158b ods. 3 celom texte za slovo "náležitosti", - bode 39 § 164 ods. 2 písm. f) za slová "písm. a)", - bode 56 § 174 ods. 2 na konci úvodnej vety, - bode 62 § 177 ods. 16 za slová "pokuty podľa § 173 ods. 14", - bode 62 § 177 ods. 17 na konci úvodnej vety, - bode 63 § 179 ods. 3 za slová "§ 175 ods. 1", - bode 68 § 182 ods. 3 písm. i) za slovo "prevádzkuje", - bode 69 § 182 ods. 4 tretej vete za slová "porušenie zákona", - bode 71 § 186a ods. 2 za slová "podaných podľa predpisov účinných do 17. apríla 2016", - bode 72 § 187f ods. 4 za slovo "námietky" a číslo "3". Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) poznámke pod čiarou k odkazom 39b a 39c Odporúčame predkladateľovi doplniť ďalší právny predpis vzhľadom na to, že poznámka pod čiarou sa začína slovom "Napríklad" v súlade s LPV. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) celému návrhu zákona Odporúčame návrh zákona zosúladiť s LPV, a to tak, aby sa interpunkčné znamienka nachádzali pred odkazom (napríklad odkaz 39a, 39c). Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) celému návrhu zákona Odporúčame zátvorky v hornom indexe dať bez horného indexu, napríklad pri odkaze 32b, 39a, 39b, 39c. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 6 Odporúčame v celom texte vypustiť slovo "do" z dôvodu nadbytočnosti. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 10 Odporúčame slová ", bod 1" nahradiť slovami "prvého bodu". Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 4 úvodnej vete Odporúčame za slovom "písmeno" vypustiť nadbytočnú bodku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 19 Odporúčame znenie novelizačného bodu preformulovať nasledovne: "V § 40 ods. 8 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Záujemca alebo uchádzač podľa prvej vety komplexne objasní dotknuté skutočnosti a okolnosti aktívnou spoluprácou s verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom.".". Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 26 Odporúčame znenie novelizačného bodu preformulovať nasledovne: "V § 64 ods. 1 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "ak ide o ...".". Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) celému návrhu zákona Odporúčame vložiť chýbajúcu bodku - na konci novelizačného bodu 19, - na konci novelizačného bodu 52, - na konci novelizačného bodu 55, - v bode 63 § 179 ods. 3 za slovo "skutočností". Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 38 Odporúčame v úvodnej vete za slovo "nadpisu" vložiť slová "nad paragrafom". Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail