LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) čl. I, 2. bod Žiadame predkladateľa doplniť ustanovenie § 10 ods. 4 v nasledovnom znení: "(4) Úrad vedie na webovom sídle zoznam tretích štátov, s ktorými má Slovenská republika alebo Európska únia uzavreté medzinárodné zmluvy, ktoré zaručujú rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike.". Odôvodnenie: nakoľko je predmetné pravidlo spojené s možnosťou obmedziť účasť záujemcu vo verejnom obstarávaní, resp. vylúčiť ponuku uchádzača, považujeme za potrebné, aby boli jasne a určite identifikované tretie štáty, ktoré zaručujú rovnaký prístup k verejným zákazkám pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. Máme za to, že Úrad pre verejné obstarávanie ako ústredný orgán štátnej správy pre verejné obstarávanie by mal viesť zoznam týchto tretích krajín, ktorý by mal byť pravidelne aktualizovaný. Odkazovať v tomto kontexte na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR je nedostatočné, nakoľko daný rezort zverejňuje zoznam medzinárodných zmlúv, avšak nevedie osobitnú kategóriu medzinárodných zmlúv, ktoré by boli predmetom navrhovaného znenia § 10 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Nad rámec predloženého návrhu Žiadame predkladateľa v § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vložiť nový odsek v nasledujúcom znení: "Ak hospodársky subjekt využije na preukázanie splnenia podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti finančné zdroje alebo technické a odborné kapacity inej osoby, postupuje primerane podľa ustanovenia § 33 ods. 2 a 34 ods. 3.". Odôvodnenie: z dôvodu absencie jasných a určitých pravidiel týkajúcich sa vyhodnocovania podmienok účasti preukázaných tretími osobami navrhujeme, aby boli pravidlá pre využívanie kapacít tretích osôb obdobné ako pri nadlimitných a podlimitných zákazkách. Pri absencii týchto pravidiel nie je jasné, ako má verejný obstarávateľ vyhodnocovať splnenie podmienky účasti finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti, ak uchádzač využije pre tieto účely kapacity tretích osôb. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) čl. I, 27. bod Žiadame predkladateľa vypustiť ustanovenie § 111 ods. 2. Odôvodnenie: žiadame vypustiť pravidlo, podľa ktorého by verejný obstarávateľ bol povinný za obdobie kalendárneho polroka zasielať na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len "ÚVO") súhrnnú správu o zákazkách s využitím elektronického trhoviska. Predmetné informácie má ÚVO k dispozícii na webovom sídle www.eks.sk, pričom zmluvy uzavreté s využitím elektronického trhoviska sú automaticky zverejňované aj v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len "CRZ"). ÚVO tak má priestor získať požadované údaje pre štatistické účely z webového sídla EKS alebo CRZ. V tomto kontexte pripomíname, že podľa aktuálne platného zákona o verejnom obstarávaní (§ 10 ods. 10) sa povinnosť zasielať súhrnné správy netýka zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní (tzv. výnimky podľa § 1 ods. 1 až 14), ktoré boli zverejnené v CRZ. Cieľom pripomienky je znížiť zbytočnú administratívnu záťaž kladenú na verejných obstarávateľov. Rozumieme snahe docieliť informovanosť o zákazkách tohto typu, avšak informačná povinnosť voči laickej aj odbornej verejnosti je zabezpečená tým, že predmetné zmluvy, uzavreté ako výsledok tohto postupu sú zverejňované v CRZ a zároveň v EKS. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) čl. I, 34. bod Žiadame predkladateľa doplniť a upraviť druhú vetu ustanovenia § 117 ods. 6 nasledovne: "To neplatí, ak ide o zákazky zadávané spravodajskými službami a zákazky s nízkymi hodnotami, ktorých zmluvy boli zverejnené v Centrálnom registri zmlúv.". Odôvodnenie: žiadame obmedziť pravidlá na zasielanie súhrnných správ o zákazkách s nízkymi hodnotami iba na tie zákazky, ktorých výsledkom neboli zmluvy, zverejnené v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len "CRZ"). V tomto kontexte pripomíname, že podľa aktuálne platného zákona o verejnom obstarávaní (§ 10 ods. 10) sa povinnosť zasielať súhrnné správy netýka zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní (tzv. výnimky podľa § 1 ods. 1 až 14), ktoré boli zverejnené v CRZ, t. j. aktuálna pripomienka vychádza zo súčasného znenia zákona o verejnom obstarávaní, ktorý upravuje súhrnné správy vo vzťahu k zákazkách v režime "výnimiek". Cieľom pripomienky je znížiť zbytočnú administratívnu záťaž kladenú na verejných obstarávateľov. Rozumieme snahe docieliť informovanosť o zákazkách tohto typu, avšak informačná povinnosť voči laickej aj odbornej verejnosti je zabezpečená tým, že predmetné zmluvy, uzavreté ako výsledok tohto postupu sú zverejňované v CRZ. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) čl. I, 35. bod Žiadame predkladateľa doplniť ustanovenie § 118 ods. 4 nasledovne: "Verejný obstarávateľ nie je povinný v súhrnnej správe podľa prvej vety uviesť koncesné zmluvy, ktoré boli zverejnené v Centrálnom registri zmlúv.". Odôvodnenie: žiadame obmedziť pravidlá na zasielanie súhrnných správ o podlimitných koncesiách, ktorých výsledkom boli zmluvy, zverejnené v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len "CRZ"). V tomto kontexte pripomíname, že podľa aktuálne platného zákona o verejnom obstarávaní (§ 10 ods. 10) sa povinnosť zasielať súhrnné správy netýka zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní (tzv. výnimky podľa § 1 ods. 1 až 14), ktoré boli zverejnené v CRZ, t. j. aktuálna pripomienka vychádza zo súčasného znenia zákona o verejnom obstarávaní, ktorý upravuje súhrnné správy vo vzťahu k zákazkách v režime "výnimiek". Cieľom pripomienky je znížiť zbytočnú administratívnu záťaž kladenú na verejných obstarávateľov. Informačná povinnosť voči laickej aj odbornej verejnosti je zabezpečená tým, že predmetné koncesné zmluvy, uzavreté ako výsledok tohto postupu sú zverejňované v CRZ. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) čl. I bodu 18- vlastný materiál Navrhujeme ponechať súčasné znenie ustanovenia §40 ods. 6 písm. g) a požadujeme definíciu slovného spojenia „dôveryhodných informácií“. Odôvodnenie: Predmetné kogentné ustanovenie o vylúčení uchádzača alebo záujemcu ukladá povinnosť ich vylúčenia z verejného obstarávania. Návrh odstránil podmienku uvedenia dôvodu vylúčenia v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a zároveň doplnil textáciu vylúčenia bez potreby vydania predchádzajúceho rozhodnutia akýmkoľvek orgánom verejnej moci a to bez prihliadnutia na zmluvný, majetkový prípadne personálny vzťah medzi konkrétnym uchádzačom alebo záujemcom a hospodárskym subjektom. Po obsahovej stránke máme za to, že pojem dôveryhodné informácie v kontexte s pridanou textáciou a to najmä vo vzťahu k jeho výkladu bude prinášať nemalé problémy v samotnej aplikácii daného výkladu. V praxi sa môže stať, že jednotlivé inštitúcie si totožné situácie budú vykladať rôzne a tým pádom môže rovnakú informáciu vyhodnotiť inak verejný obstarávateľ a inak kontrolný orgán. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 1 Odporúčame znenie novelizačného bodu preformulovať nasledovne: "V § 2 sa odsek 5 dopĺňa písmenom q), ktoré znie: ...". Túto pripomienku uplatňujeme aj v čl. I bode 7, 10, 42 a 55. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) celému návrhu zákona Odporúčame predkladateľovi zvážiť, či v bodoch 3, 27, 34 a 35 pri poskytnutí údaja "dátum narodenia" nejde o zásah do osobných údajov a následne ustanovenie upraviť v súlade s nariadením GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 14 Odporúčame slová "v písm. c) na konci čiarka nahrádza bodkou a vypúšťa sa" nahradiť slovom "vypúšťa". Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl I. bodu 53 Odporúčame predkladateľovi zvážiť prerozdelenie ustanovenia do písmen a bodov z dôvodu prehľadnosti. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 49 Odporúčame v úvodnej vete za slovo "prvá" vložiť slovo "veta". Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 13 Odporúčame za slovo "skončenia" vložiť slovo "zmluvy". Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) Vlastnému materiálu V čl. I bod 38 § 158b ods. 3 odporúčame medzi slová „náležitosti úrad“ v prvej i druhej vete doplniť čiarku. Odôvodnenie: Pripomienka formálneho charakteru Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) Vlastnému materiálu V čl. I bod 7 § 19 ods. 1 odporúčame za koncové úvodzovky za poznámkami pod čiarou doplniť bodku. Odôvodnenie: Pripomienka formálneho charakteru Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) Vlastnému materiálu V čl. I bod 7 § 19 ods. 1 odporúčame za koncové úvodzovky za vložené písmeno d) doplniť bodku. Odôvodnenie: Pripomienka formálneho charakteru Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) Vlastnému materiálu V čl. I bodu 1 § 2 ods. 5 písm. q) odporúčame za body 2. a 3. na konci riadkoch uviesť čiarky. Odôvodnenie: Pripomienka formálneho charakteru Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) Vlastnému materiálu V čl. I bod 10 § 20 ods. 11 odporúčame v texte znenia písm. h) vypustiť čiarku za písm. a). Odôvodnenie: Pripomienka formálneho charakteru Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) Vlastnému materiálu V čl. I bod 15 § 38 ods. 2 odporúčame za koncové úvodzovky doplniť bodku. Odôvodnenie: Pripomienka formálneho charakteru Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) Vlastnému materiálu V čl. I bod 5 § 12 ods. 6 odporúčame za koncové úvodzovky doplniť bodku. Odôvodnenie: Pripomienka formálneho charakteru Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) Vlastnému materiálu V čl. I bodu 4 § 10 ods. 11 odporúčame za slovo „písmeno.“ vypustiť bodku. Odôvodnenie: Pripomienka formálneho charakteru Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail