LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) čl. I bodom 27, 34 a 35 návrhu zákona 1. Odporúčame zvážiť na konci navrhovaného znenia § 111 ods. 2 a § 117 ods. 6 pripojiť túto vetu: „Verejný obstarávateľ nie je povinný v súhrnnej správe podľa prvej vety uviesť zákazky, ktoré boli zverejnené v Centrálnom registri zmlúv.“. 2. Navrhujeme na konci navrhovaného znenia § 118 ods. 4 pripojiť túto vetu: „Verejný obstarávateľ nie je povinný v súhrnnej správe podľa prvej vety uviesť koncesné zmluvy, ktoré boli zverejnené v Centrálnom registri zmlúv.“. 3. V navrhovanom znení § 118 ods. 4 odporúčame doplniť aj lehotu pre zasielanie súhrnnej správy, totožnú s lehotou uvedenou v § 10 ods. 10, § 111 ods. 2 a v § 117 ods. 6. Odôvodnenie Doplnením predmetných ustanovení v novelizačných bodoch 27, 34 a 35 sa odstráni duplicitné uvádzanie zákaziek a koncesií v súhrnných správach, keďže už boli zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Podobnú úpravu obsahuje aj navrhované znenie ustanovenia § 10 ods. 10. Zároveň je potrebné upraviť aj lehotu plnenia povinnosti podľa § 118 ods. 4. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) čl. I bodu 14 návrhu zákona Odporúčame novelizačný bod upraviť v súlade s bodom 36 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k čl. I k novemu bodu 1 K čl. I – k novému bodu 1 Do čl. I predloženého návrhu zákona je potrebné doplniť nový bod 1 s takýmto znením: „1. V § 1 sa odsek 2 dopĺňa písmenom aj), ktoré znie: „aj) civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom sú služby poskytované v súvislosti s prípravou riešenia a riešením krízových situácií na finančnom trhu.11a)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie: „11a) Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. z 15. júla 2014, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 (Ú.v. EÚ L 225, 30.7.2014) v platnom znení. ". ". Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Navrhuje sa doplniť výnimka podľa § 1 ods. 2 písm. aj) zákona a vyňať z pôsobnosti zákona civilné zákazky a koncesie na služby spojené s prípravou riešenia a riešením krízových situácií na finančnom trhu podľa zákona č. 371/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorým sa do slovenského právneho poriadku transponovala smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/59 z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. L 173, 12.6.2014) BRRD. Riešenie krízových situácií bánk sa realizuje v rámci osobitného konania, ktoré má v zmysle recitálu 5 smernice (EÚ) 2014/59 v platnom znení zabezpečiť dostatočne včasnú a rýchlu intervenciu do zlyhávajúcej banky tak, aby sa závažne neprerušila kontinuita jej zásadných finančných a ekonomických funkcií, a aby sa minimalizoval vplyv zlyhania na hospodársky a finančný systém. S cieľom zachovať dôveru vo finančný trh, stabilitu finančného trhu a minimalizovať negatívne dôsledky zlyhania bánk na hospodársky a finančný systém je nevyhnutné veľmi rýchle a koordinované konanie orgánov zodpovedných za riešenie krízových situácií na finančnom trhu, ktoré si súčasne vyžaduje vysokú mieru flexibility. Vzhľadom na obmedzený časový priestor vyhradený pre takéto konanie je potrebné v maximálnej miere znížiť administratívnu záťaž pri výbere subjektov, ktoré sa na riešení krízových situácií podieľajú a teda aj obmedziť osobitné administratívne požiadavky stanovené zákonom. V praxi pôjde o zákazky poskytované subjektami, ako sú najmä osoby nezávislé na verejnej moci, ktoré vykonajú ocenenie zlyhávajúcej banky ako aj poradenské spoločnosti kancelárie, ktoré vzhľadom na veľký obsah činností spojených s riešením krízových situácií v tomto procese zohrajú dôležitú úlohu. V nadväznosti na túto pripomienku je v čl. I návrhu zákona potrebné prečíslovať nasledujúce body. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k čl. I bodu 3 pôvodný K čl. I – k pôvodnému bodu 3 V pôvodnom bode 3 [§ 10 odsek 10] navrhujeme na konci poslednej vety pripojiť tieto slová: „alebo na webovom sídle verejného obstarávateľa.X). Poznámka pod čiarou k odkazu X znie: „X) § 5a ods. 6 a 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.“. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Podľa § 5a ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov „Povinne zverejňovaná zmluva, ktorej účastníkom je povinná osoba, sa zverejňuje v registri; to neplatí, ak ide o Národnú banku Slovenska a povinné osoby, ktorými sú obce, vyššie územné celky, povinné osoby, ktoré sú ich rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, a povinné osoby, v ktorých majú viac ako 50 % účasť.“. Podľa § 5a ods. 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov „Povinne zverejňovaná zmluva, ktorá sa nezverejňuje v registri, sa zverejňuje na webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzatvára, a to bezodkladne po uzavretí zmluvy alebo po doručení súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu. Ak táto osoba nemá webové sídlo, zmluva sa zverejňuje na webovom sídle jej zriaďovateľa alebo bezodplatne v Obchodnom vestníku.7e)“. Máme za to, že nemôže byť na ťarchu verejného obstarávateľa pokiaľ tento verejný obstarávateľ v súlade s legislatívou (zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov) zverejňuje zmluvy na svojom webovom sídle. Zverejnenie zmluvy na webovom sídle verejného obstarávateľa je rovnocenné k zverejneniu zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. Na základe uvedeného navrhujeme, aby bol novelizačný bod 3 (§ 10 odsek 10) upravený tak, že verejný obstarávateľ, ktorý zverejňuje zmluvy na svojom webovom sídle podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) nebol taktiež povinný uviesť v súhrnnej správe zmluvy zverejnené na svojom webovom sídle. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícii a k tabuľke zhody so smernicou 2014.24.EÚ v platnom znení: 2. Podľa tabuľky zhody notifikovanej Európskej Komisii, sa transpozícia čl. 80 ods. 1 smernice preukázala do § 121 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z.. Uvedené ustanovenie aj naďalej zabezpečuje transpozíciu čl. 80 ods. 1 smernice, preto je ho potrebné za účelom správnej a úplnej transpozície naďalej uvádzať v tabuľke zhody. Jeho neuvedenie by znamenalo neúplnú transpozíciu predmetného článku smernice a teda čiastočnú zhodu. Žiadame ho uviesť do tabuľky zhody. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícii a k tabuľke zhody so smernicou 2014.24.EÚ v platnom znení: 3. Ďalej upozorňujeme na skutočnosť, že návrhom zákona sa novelizujú aj iné ustanovenia zákona, ktoré predstavujú transpozíciu smernice 2014/24EÚ v platnom znení. Ide napr. o Čl. I, bod 7, § 19 ods. 1 zákona, do ktorého je transponovaný čl. 73 smernice, o Čl. I, § 20 zákona, do ktorého je transponovaný čl. 22 ods. 1 a 2 smernice, o Čl. I, bod 10, § 20 ods. 11 zákona, do ktorého je transponovaný čl. 22 ods. 6 smernice a príloha IV smernice, o Čl. I, bod 12, § 22 ods. 3 zákona, do ktorého je transponovaný čl. 21 ods. 1 smernice, o Čl. I, bod 13, § 24 ods. 1 zákona, do ktorého je transponovaný čl. 84 ods. 2 smernice, o Čl. I, bod 14, § 38 ods. 1 zákona, do ktorého je transponovaný čl. 58 ods. 1 smernice, o Čl. I, bod 16, § 40 ods. 4 zákona, do ktorého je transponovaný čl. 56 ods. 3 smernice, o Čl. I, bod 17, § 40 ods. 6 zákona, do ktorého je transponovaný čl. 56 ods. 1 smernice, o Čl. I, bod 18, § 40 ods. 6 písm. g) zákona, do ktorého je transponovaný čl. 56 ods. 1 smernice, o Čl. I, bod 20, § 40 ods. 13 zákona, do ktorého je transponovaný čl. 55 ods. 2 smernice, o Čl. I, bod 68, § 182 ods. 3 zákona, do ktorého je transponovaný čl. 57 ods. 7 smernice. Žiadame uvedené doplniť do tabuľky zhody a riadne preukázať transpozíciu smernice. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícii a k tabuľke zhody so smernicou 2014.25.EÚ v platnom znení: 3. Ďalej upozorňujeme na skutočnosť, že návrhom zákona sa novelizujú aj iné ustanovenia zákona, ktoré predstavujú transpozíciu smernice 2014/25EÚ v platnom znení. Ide napr. o Čl. I, bod 7, § 19 ods. 1 zákona, do ktorého je transponovaný čl. 90 smernice, o Čl. I, § 20 zákona, do ktorého je transponovaný čl. 40 ods. 1 a 2 smernice, o Čl. I, bod 10, § 20 ods. 11 zákona, do ktorého je transponovaná príloha V smernice, o Čl. I, bod 12, § 22 ods. 3 zákona, do ktorého je transponovaný čl. 39 ods. 1 smernice, o Čl. I, bod 13, § 24 ods. 1 zákona, do ktorého je transponovaný čl. 84 ods. 2 smernice, o Čl. I, bod 15, § 38 ods. 2 zákona, do ktorého je transponovaný čl. 76 ods. 1 a čl. 78 ods. 1 smernice, o Čl. I, bod 16, § 40 ods. 4 zákona, do ktorého je transponovaný čl. 76 ods. 4 smernice, o Čl. I, bod 17 a 18, § 40 ods. 6 a § 40 ods. 6 písm. g) zákona, do ktorého je transponovaný čl. 76 ods. 1 a ods. 5 smernice, o Čl. I, bod 19, § 40 ods. 8 prvá veta zákona, do ktorého je transponovaný čl. 80 ods. 1 smernice, o Čl. I, bod 20, § 40 ods. 13 zákona, do ktorého je transponovaný čl. 75 ods. 2 smernice. Žiadame uvedené doplniť do tabuľky zhody a riadne preukázať transpozíciu smernice. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícii a k tabuľke zhody so smernicou 2014.25.EÚ v platnom znení: 2. Podľa tabuľky zhody notifikovanej Európskej Komisii, sa transpozícia čl. 80 ods. 1 tretia veta smernice preukázala do § 32 ods. 1 písm. d), f), g) h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z., do § 40 ods. 6 písm. c), d), e), f) j) zákona č. 343/2015 Z. z., do § 38 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. a do § 40 ods. 8 až 10 zákona č. 343/2015 Z. z. Uvedené ustanovenia aj naďalej zabezpečujú transpozíciu čl. 80 ods. 1 tretia veta smernice, preto je ich potrebné za účelom správnej a úplnej transpozície naďalej uvádzať v tabuľke zhody. Ich neuvedenie by znamenalo neúplnú transpozíciu predmetného článku smernice a teda čiastočnú zhodu. Žiadame ich uviesť do tabuľky zhody. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícii a k tabuľke zhody so smernicou 2014.24.EÚ v platnom znení: 1. Predkladateľ k návrhu zákona predložil čiastkovú tabuľku zhody k smernici 2014/24/EÚ v platnom znení, konkrétne k čl. 25, čl. 57 ods. 4 písm. d), čl. 57 ods. 6 prvý pododsek a čl. 80 ods. 1 smernice. Transpozíciu článku 57 ods. 4 písm. d) smernice preukazuje nielen návrhom zákona, ale i platným znením zákona č. 343/2015 Z. z. Z tohto dôvodu je potrebné do záhlavia tabuľky zhody, medzi právne predpisy SR doplniť aj zákon č. 343/2015 Z. z. a následne v stĺpci 4 tabuľky zhody rozlišovať medzi označením platného znenia zákona a návrhu zákona, a rovnako v stĺpci 6 tabuľky zhody medzi platným znením zákona a návrhom zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícii a k tabuľke zhody so smernicou 2014.25.EÚ v platnom znení: 1. Predkladateľ k návrhu zákona predložil čiastkovú tabuľku zhody k smernici 2014/25/EÚ v platnom znení, konkrétne k čl. 43, čl. 80 ods. 1 tretia veta, čl. 97 ods. 1 smernice. Transpozíciu článku 80 ods. 1 tretia veta smernice preukazuje nielen návrhom zákona, ale i platným znením zákona č. 343/2015 Z. z. Z tohto dôvodu je potrebné do záhlavia tabuľky zhody, medzi právne predpisy SR doplniť aj zákon č. 343/2015 Z. z. a následne v stĺpci 4 tabuľky zhody rozlišovať medzi označením platného znenia zákona a návrhu zákona, a rovnako v stĺpci 6 tabuľky zhody medzi platným znením zákona a návrhom zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícii a k tabuľke zhody so smernicou 92.13.EHS v platnom znení: 4. V záhlaví tabuľky zhody žiadame upraviť nesprávne uvedený názov smernice nasledovne: „Smernica Rady 92/13/EHS z 25. februára 1992 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania pravidiel Spoločenstva pre postupy verejného obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a telekomunikácií v platnom znení“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
BBSK (Banskobystrický samosprávny kraj) Nad rámec novely (k § 58 ods. 1) § 58 ods. 1 znie: „Dynamický nákupný systém na účely tohto zákona je elektronický proces určený na obstarávanie tovaru, stavebných prác alebo služieb verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom všeobecne používaných alebo bežne dostupných na trhu definovaných minimálne v rozsahu skupiny podľa slovníka obstarávania, ktorých charakteristiky spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa.“ Odôvodnenie: zosúladenie národnej legislatívy s čl. 63 smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní (anglické znenie), konkrétne s nasledovným znením: „This purchasing technique allows the contracting authority to have a particularly broad range of tenders and hence to ensure optimum use of public funds through broad competition in respect of commonly used or off-the-shelf products, works or services which are generally available on the market.“. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
BBSK (Banskobystrický samosprávny kraj) Nad rámec novely (k § 2 ods. 5) Navrhujeme v § 2 ods. 5 za písm. n) vložiť nové písm. o) v nasledovnom znení: „o) všeobecne používanými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ bežne používa na zabezpečenie plnenia svojich úloh,“ Následne sa pôvodné písm. o) zmení na p), pôvodné písm. p) na q) a novo navrhované písm. q) na r). Odôvodnenie: doplnenie definície všeobecne používaných komodít v súvislosti s navrhovaným zavedením tohto nového termínu v § 58 ods. 1 zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) čl. I bodu 20 návrhu zákona Žiadame vypustiť novelizačný bod 20. Odôvodnenie Žiadame vypustiť povinnosť verejného obstarávateľa informovať uchádzača alebo záujemcu o povinnosti spolu s námietkami zložiť kauciu podľa § 172. Navrhovanou právnou úpravou sa prenáša na verejného obstarávateľa zodpovednosť za správne zloženie kaucie. Podľa platného znenia § 40 ods. 13 písm. a) je povinnosťou verejného obstarávateľa upovedomiť vylúčeného uchádzača alebo záujemcu o konkrétnej zákonnej lehote, v ktorej môže doručiť námietky. Poukazujeme na rozhodovaciu prax Úradu pre verejné obstarávanie, podľa ktorej sa od verejného obstarávateľa vyžaduje, aby túto lehotu v upovedomení uchádzača alebo záujemcu aj konkrétne špecifikoval v súlade s § 170 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Týmto verejný obstarávateľ zodpovedá za včasné doručenie námietok podľa poučenia v oznámení o vylúčení uchádzača alebo záujemcu. Vzhľadom na uvedené preto možno očakávať, že od verejného obstarávateľa sa bude požadovať, aby rovnako konkrétne špecifikoval aj kauciu podľa § 172. Nesúhlasíme s tým, aby bola zodpovednosť za zloženie kaucie prenesená na verejného obstarávateľa, keďže je všeobecne známy problém s určovaním jej správnej výšky, následkom čoho je zastavenie konania o námietkach. Túto pripomienku považuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) čl. I bodu 53 návrhu zákona V navrhovanom znení ustanovenia § 173 ods. 16 odporúčame na konci bodku nahradiť čiarkou a pripojiť tieto slová: „ak nejde o štátnu rozpočtovú organizáciu.x)“. Poznámka pod čiarou k odkazu x znie: „x) § 26 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. Odôvodnenie Navrhujeme zladiť znenie § 173 ods. 16 s úpravou uvedenou v § 26 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorej štátne rozpočtové organizácie si navzájom poskytujú výkony vo svojej pôsobnosti bezplatne. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: 3. V bode 3 písm. b) doložky zlučiteľnosti žiadame citáciu smernice 89/665/EHS v platnom znení zmeniť nasledovne: „Smernica Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác (Ú. v. ES L 395, 30.12.1989; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1) v platnom znení.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: 4. V bode 3 písm. b) doložky zlučiteľnosti žiadame publikačný zdroj smernice 92/13/EHS v platnom znení upraviť nasledovne: „(Ú. v. ES L 76, 23.3.1992; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1) v platnom znení.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: 5. Bod 4 písm. c) doložky zlučiteľnosti je vyplnený nesprávne. Do tohto bodu je potrebné uviesť jednotlivo každú smernicu z bodu 3 písm. b) doložky zlučiteľnosti a ku nej uviesť právne predpisy SR, ktoré danú smernicu preberajú alebo prebrali. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: 2. Do bodu 3 písm. b) doložky zlučiteľnosti žiadame doplniť úplnú citáciu smernice 2009/81/ES v platnom znení a smernice 2014/23/EÚ v platnom znení vrátane ich gestorov. Gestorov žiadame uviesť aj k ostatne uvedeným smerniciam EÚ. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) čl. I bodu 18 návrhu zákona Žiadame vypustiť novelizačný bod 18. Odôvodnenie Nesúhlasíme so znením navrhovaného ustanovenia § 40 ods. 6 písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu jeho nejasnosti, neurčitosti a rizika zneužívania zo strany verejných obstarávateľov. Ako jeden z problémov navrhovaného znenia vnímame definíciu zdroja informácií, z ktorých môže verejný obstarávateľ vychádzať pri rozhodovaní o vylúčení uchádzača alebo záujemcu. Slovné spojenia „na základe dôveryhodných informácií” a „má dôvodné podozrenie” sú neurčité a nespĺňajú požiadavky z hľadiska právnej istoty a stability, ktoré majú vplyv na správanie a racionálne očakávania účastníkov vo verejnom obstarávaní. Vylúčenie záujemcu alebo uchádzača z procesu verejného obstarávania je závažným zásahom do jeho práv a povinností. Preto nie je vhodné, aby verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, najmä s prihliadnutím na časovú tieseň a dodržiavanie lehôt určených na ďalšie úkony po vyhodnocovaní podmienok účasti, posudzoval často zložité personálne a majetkové prepojenia záujemcov alebo uchádzačov a ich vzájomnú koordináciu pri príprave ponúk vo verejnom obstarávaní bez toho, aby mal na to jasne stanovené pravidlá. Vhodným riešením by mohla byť formulácia „na základe informácií z verejných registrov“, avšak ani samotné majetkové a personálne prepojenia vyplývajúce z obchodného registra alebo registra partnerov verejného sektora automaticky neznamenajú, že dvaja alebo viacerí záujemcovia alebo uchádzači uzatvorili v danom verejnom obstarávaní dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku účasť. V tejto súvislosti považujeme za potrebné jasne stanovené pravidlá. Podľa § 25 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy je ústredným orgánom štátnej správy na ochranu a podporu hospodárskej súťaže Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, ktorý disponuje personálnymi a odbornými kapacitami na posúdenie prípadov narušenia alebo obmedzenia hospodárskej súťaže. Len Protimonopolný úrad Slovenskej republiky je oprávnený vydávať konštitutívne rozhodnutia v uvedených prípadoch. Verejnému obstarávateľovi neprislúcha právomoc vydávať konštitutívne rozhodnutia v prípadoch nedovoleného obmedzovania hospodárskej súťaže podľa zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane hospodárskej súťaže“). Upozorňujeme, že subjektívne rozhodnutie verejného obstarávateľa, ktorému nepredchádza riadne správne konanie upravené v zákone o ochrane hospodárskej súťaže, môže zásadne zasiahnuť do práv záujemcov a uchádzačov a spôsobiť im ujmu. Správne konanie podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže má jasne stanovený proces a jasne stanovené pravidlá, vrátane práv účastníka konania podľa § 25 ods. 3 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, ako sú napr. právo vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia pred jeho vydaním podľa § 33 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, ale najmä právo účastníka konania využiť opravný prostriedok - rozklad podľa § 34 zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Záujemca alebo uchádzač, ktorý by sa mal štandardne vyjadriť k podozreniu v riadnom správnom konaní, uplatňovať v ňom svoje práva s následnou možnosťou využiť opravný prostriedok podľa zákona o hospodárskej súťaže, by tieto práva vo verejnom obstarávaní nemal možnosť uplatniť. Na kvalifikované posudzovanie prípadov obmedzenia hospodárskej súťaže s následkom vylúčenia vo verejnom obstarávaní a straty zákazky nemajú verejní obstarávatelia odbornú kvalifikáciu, skúsenosti, personálne kapacity a zákonné oprávnenia. Je potrebné vziať do úvahy, že verejný obstarávatelia rozhodujú o zložitých otázkach v postupoch verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek, ktoré dosahujú výšku jednotlivo aj niekoľkých miliónov eur, pričom im na jednotlivé úkony plynú prísne zákonné lehoty. Plnenie týchto zákaziek je v podmienkach rezortu ministerstva obrany častokrát časovo a vecne naviazané na iné plánované udalosti vyplývajúce z medzinárodných zmlúv, ktoré majú pevne stanovený termín plnenia ako napríklad zabezpečenie medzinárodných vojenských cvičení a pod. a pri ktorých si nemôže Ministerstvo obrany Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ dovoliť pozastaviť proces verejného obstarávania na dodanie nevyhnutne potrebného vojenského vybavenia na konkrétne cvičenie pre vyriešenie skutkovo zložitej právno-ekonomickej otázky narušenia hospodárskej súťaže, ktorej rozhodnutie s konštitutívnymi účinkami prináleží inému ústrednému orgánu štátnej správy. Ďalej je potrebné upozorniť, že po prípadnom vylúčení záujemcu alebo uchádzača verejným obstarávateľom podľa navrhovaného ustanovenia § 40 ods. 6 písm. g) by záujemca alebo uchádzač, ktorý v danom verejnom obstarávaní podal ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku mohol podať návrh na začatie konania podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže, pričom po následnom rozhodnutí Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, podľa ktorého sa záujemca alebo uchádzač nedopustil nedovoleného obmedzenia hospodárskej súťaže, by mohol žalovať verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa o náhradu škody (ušlý zisk), ktorý utrpel v dôsledku jeho vylúčenia a následného nezadania zákazky. V neposlednom rade je potrebné uviesť, že navrhované ustanovenie, v dôsledku už spomenutej neurčitosti, nejasnosti, možnosti uplatniť subjektívne dôvody na vylúčenie a možnosti jeho extenzívneho výkladu vytvára predpoklady na jeho zneužívanie, čo je v rozpore s princípmi transparentnosti, rovnosti zaobchádzania a nediskriminácie hospodárskych subjektov vo verejnom obstarávaní. Podľa čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky „štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon“. Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je predpis prevažne z oblasti správneho práva, a preto by mal jasne a určito definovať postupy a pôsobnosť orgánov verejnej moci pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb, čo navrhované ustanovenia nespĺňa, naopak vnáša právnu neistotu a svojvôľu. Túto pripomienku považuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail