LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
BBSK (Banskobystrický samosprávny kraj) Bod 21. (§ 49 ods. 6) Navrhujeme modifikovať znenie nasledovne: „Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ak uchádzač v lehote na predkladanie ponúk predloží viac ponúk, elektronický prostriedok umožní sprístupniť iba ponuku, ktorá bola predložená najneskôr.“ Odôvodnenie: ak sa má na tieto ponuky hľadieť ako na ponuky, ktoré boli predložené po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, mal by byť mechanizmus rovnaký ako v § 49 ods. 3 písm. a) ZVO. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) čl. I bodom 1, 10, 42 a 55 návrhu zákona Odporúčame novelizačné body upraviť v súlade s bodom 31 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) čl. I bodu 43 návrhu zákona § 167 žiadame doplniť odsekom 9, ktorý znie: „(9) Spravodajské služby vo svojej pôsobnosti vykonávajú opatrenia, aby sa postupom podľa odseku 8 a § 166 ods. 2 nesprístupnila utajovaná skutočnosť,65) skutočnosť chránená podľa osobitného predpisu71) alebo neporušila zákonom uložená alebo uznaná povinnosť mlčanlivosti.“. Odôvodnenie Cieľom predloženej pripomienky je vytvoriť právny rámec efektívneho plnenia úloh spravodajských služieb ustanovených príslušnými zákonmi. Spravodajskú činnosť tvorí súhrn opatrení spravodajských služieb, ako aj síl a prostriedkov, ktorými sa realizujú úlohy spravodajského zabezpečenia obrany, obranyschopnosti a bezpečnosti Slovenskej republiky. Pri obstarávaní zákaziek Vojenským spravodajstvom, ktoré súvisia so zabezpečením plnenia úloh Vojenského spravodajstva, ale nie je možné ich subsumovať pod ustanovenie výnimky podľa § 1 ods. 2 písm. a) alebo w) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, by bolo možné aj z charakteru bežnej zákazky zadávanej vo vzťahu k Vojenskému spravodajstvu získať informácie napríklad o rozmiestnení záujmových objektov (nehnuteľností) Vojenského spravodajstva, prehľad o technike a technológiách používaných Vojenským spravodajstvom, prehľad o počte a rozmiestnení síl a prostriedkov Vojenského spravodajstva a podobne. Nezverejňovaním zmlúv, ako aj zámerov v oblasti obstarávania zákaziek Vojenským spravodajstvom sa zároveň sleduje ochrana dodávateľov, ktorí Vojenskému spravodajstvu dodávajú tovary, služby alebo poskytujú stavebné práce, a to jednak z pohľadu ich obchodných partnerov, keďže informácia, že obchodujú s Vojenským spravodajstvom by im mohla spôsobiť ujmu, alebo ochrana pred určitými „záujmovými“ skupinami, ktoré by mohli na zmluvných partnerov Vojenského spravodajstva vyvíjať nátlak s cieľom narušiť činnosť Vojenského spravodajstva. Nechránenie informácií týkajúcich sa konkrétnych dodávateľov tovarov alebo služieb by bolo spôsobilé ohroziť ako dodávateľských partnerov Vojenského spravodajstva, tak aj plnenie úloh Vojenského spravodajstva, a to z dôvodu možného odkrytia činností, objektov alebo techniky v užívaní Vojenského spravodajstva. Odkrývanie záujmov, zámerov, štruktúr, síl a prostriedkov, hoci len čiastkovými informáciami, môže závažným spôsobom narušiť plnenie úloh Vojenského spravodajstva. Z vyššie uvedených dôvodov je potrebné predkladaný návrh upraviť v kontexte predloženej pripomienky tak, aby cieľ sledovaný návrhom zákona na jednej strane neohrozoval alebo nevylučoval zabezpečovanie ochrany bezpečnostných záujmov štátu, a na strane druhej spôsobom, ktorý zabezpečí rovnováhu medzi záujmami štátu a ich súbežné plnenie bez toho, aby plnenie jedného z nich ohrozovalo plnenie druhého. Zároveň považujeme za potrebné uviesť, že podľa ustanovenia § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve je jediným kontrolným orgánom oprávneným vykonávať kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva Národná rada Slovenskej republiky, ktorá na tento účel zriaďuje z poslancov osobitný kontrolný orgán. Podľa § 20 daného zákona sú príslušníci Vojenského spravodajstva a každý, kto plní úlohy na základe daného zákona, povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s činnosťou Vojenského spravodajstva a ktoré v záujme fyzických osôb a právnických osôb majú zostať utajené. Tejto mlčanlivosti ich môže zbaviť len minister obrany Slovenskej republiky na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní. Uplatnením tejto pripomienky nie je dotknutá pripomienka k bodom 41 až 43 a 72 návrhu zákona. Túto pripomienku považuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) čl. I bodu 68 návrhu zákona Odporúčame zvážiť ustanovené výšky pokút v § 182 ods. 3 písm. l) a n) z hľadiska primeranosti a objektivity. Odôvodnenie Novozavedený pojem „zjavná neodôvodnenosť“ obsahuje kritériá, na základe ktorých sa majú navrhované sankcie uplatniť a ktoré sú všeobecné s významnou možnosťou subjektívneho rozhodnutia. Nepovažujeme sankcie za primerané vo vzťahu k stanoveným podmienkach ich uloženia resp. vo vzťahu k všeobecne definovaným kritériám, podľa ktorých bude posudzovaná zjavná neodôvodnenosť. Ako vyplýva z článku 1 ods. 2 smernice Rady č. 89/665/EHS o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác v platnom znení, členské štáty zabezpečia, aby neexistovala žiadna diskriminácia medzi podnikmi, ktoré sa domnievajú, že boli poškodené v súvislosti s postupom verejného obstarávania. Podľa čl. 1 ods. 3 tejto smernice členské štáty zabezpečia, aby každá osoba, ktorá má alebo mala záujem o uzavretie zmluvy na základe verejného obstarávania a ktorá bola poškodená alebo existuje riziko poškodenia údajným porušením, mohla uplatniť postupy preskúmavania na základe podrobných pravidiel, ktoré môžu členské štáty stanoviť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) čl. I bodu 42 návrhu zákona Navrhované znenie § 167 ods. 3 písm. c) žiadame upraviť nasledovne: „c) sprístupnenie takýchto informácií účastníkom konania alebo ich zástupcom na účely nazerania do spisu; tým nie je dotknutá povinnosť zachovávať mlčanlivosť o utajovaných skutočnostiach65) a skutočnostiach chránených podľa osobitných predpisov.71)“. Odôvodnenie Podľa odôvodnenia ustanovenia ide v bode 42 iba o legislatívno-technickú úpravu, ktorá precizuje úpravu povinnosti zachovávať mlčanlivosť vo väzbe na novo upravený inštitút nazerania do spisu. V nadväznosti na znenie § 167 ods. 3 písm. a) a b) považujeme za dôležité aj v navrhovanom § 167 ods. 3 písm. c) upraviť, že nie je dotknutá povinnosť zachovávať mlčanlivosť o utajovaných skutočnostiach a skutočnostiach chránených podľa osobitných predpisov aj v súvislosti s novo upraveným inštitútom nazerania do spisu. Uplatnením tejto pripomienky nie je dotknutá pripomienka k bodom 41 až 43 a 72 návrhu zákona. Túto pripomienku považuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) čl. I bodu 43 návrhu zákona V navrhovanom znení § 167 ods. 8 odporúčame v súvislosti so vstupovaním zástupcov Úradu pre verejné obstarávanie do priestorov verejného obstarávateľa doplniť úpravu, podľa ktorej je možný vstup pri dodržaní ustanovení osobitného predpisu s odkazom napríklad na zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odôvodnenie V súvislosti s výkonom dohľadu alebo prešetrovaním Úradu pre verejné obstarávanie v chránených priestoroch verejného obstarávateľa odporúčame precizovať navrhovanú právnu úpravu tak, aby boli pri vstupe poverených osôb dodržané príslušné ustanovenia osobitných predpisov na úseku ochrany utajovaných skutočností. Uplatnením tejto pripomienky nie je dotknutá pripomienka k bodom 41 až 43 a 72 návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) čl. I bodu 53 návrhu zákona V poznámke pod čiarou k odkazu 71 žiadame doplniť citáciu „zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov“. Odôvodnenie Poznámka pod čiarou k odkazu 71 obsahuje iba demonštratívny výpočet právnych predpisov bez uvedenia citácie predmetného právneho predpisu. Žiadame ju preto doplniť o citáciu zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov z dôvodu precizovania jej znenia v nadväznosti aj na ďalšie pripomienky k ustanoveniam, v ktorých sa používa odkaz 71. Ide o vyjadrenie jednoznačnosti a nespochybniteľnosti zabezpečenia ochrany skutočností chránených podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov. Túto pripomienku považuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) čl. I bodu 58 návrhu zákona Navrhujeme v § 176 ods. 2 za slová „vzal späť podané námietky“ vložiť slová „po začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného“. Odôvodnenie Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aj v iných ustanoveniach upravuje späťvzatie podaných námietok po začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného, pričom námietky možno vziať späť aj pred začatím daného konania. Pred začatím konania môže osoba vziať námietky späť bez konkrétnych pravidiel a akéhokoľvek postihu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) čl. I bodu 72 návrhu zákona Odporúčame v navrhovanom znení ustanovenia § 187f ods. 6 písm. g) opraviť nesprávny vnútorný odkaz na § 174 ods. 1. Odôvodnenie V ustanovení § 174 ods. 1, na ktorý sa odkazuje, nie je uvedené písmeno r). Predmetné ustanovenie § 174 ods. 1 sa v novelizačnom bode 55 dopĺňa písmenom q). Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k čl. I bodu 43 pôvodný K čl. I – k pôvodnému bodu 43 1. V pôvodnom bode 43, v § 167 odseku 7 prvej vete je potrebné slovo „vyjadrenie“ nahradiť slovami „jeho vyjadrenie ako“, prípadne slovami „vyjadrenie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky ako“. 2. V pôvodnom bode 43, v § 167 odseku 8 prvej vete je potrebné za slová „alebo veci“ vložiť slová „vo verejnom obstarávaní“. Zároveň na konci § 167 odseku 8 je potrebné pripojiť túto vetu: „Týmto nie je dotknutá povinnosť zachovávať mlčanlivosť o utajovaných skutočnostiach65) a skutočnostiach chránených podľa osobitných predpisov.71)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 71 znie: „71) Napríklad čl. 37 ods. 37.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016) v platnom znení, § 40 a 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 5 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 11 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. Tieto pripomienky sú zásadné. Odôvodnenie: Navrhnuté úpravy sú potrebné v záujme zabezpečenia transparentnosti a jednoznačnosti dopĺňaných nových ustanovení § 167 odsekov 7 a 8 (v čl. I bode 43 návrhu zákona) vrátane jednoznačného zabezpečenia rešpektovania povinnosti mlčanlivosti podľa osobitných predpisov, a to aj služobného tajomstva podľa pravidiel Európskeho systému centrálnych bánk. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k čl. I pôodný bod 19, 21, 26, 28, 30, 38 K čl. I – k pôvodnému bodu 19 V pôvodnom bode 19 navrhujeme čiarku za slovom „nápravy“ nahradiť bodkočiarkou. K čl. I – k pôvodnému bodu 21 V pôvodnom bode 21 navrhujeme zvážiť použitie slova „najneskôr“ a nahradiť ho slovami „ako posledná“ v súlade s terminológiou použitou v § 54 ods. 11 písm. b) zákona. K čl. I – k pôvodnému bodu 26 Pôvodný bod 26 navrhujeme upraviť takto: „26. V § 64 ods. 1 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o zadávanie zákaziek prostredníctvom dynamického nákupného systému, predložené ponuky, zápisnica z otvárania ponúk a zápisnica z vyhodnotenia ponúk sa nezverejňujú,“. K čl. I – k pôvodnému bodu 28 Pôvodný bod 28 navrhujeme upraviť takto: „28. V § 112 ods. 4 prvej vete sa za slovami „podmienky účasti“ čiarka nahrádza slovom „a“ a za slovom „preukázať“ sa vypúšťa čiarka a slová „ a podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g), ak sa uplatňuje“. K čl. I – k pôvodnému bodu 30 Pôvodný bod 30 navrhujeme upraviť takto: „30. V § 113 ods. 2 písm. c) sa za slovom „preukázať“ vypúšťa čiarka a slová „podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g), ak sa uplatňuje,“. K čl. I – k pôvodnému bodu 38 V pôvodnom bode 38 úvodnej vete navrhujeme za slovom „nadpisu“ vložiť slová „nad § 158a“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k názvu K názvu návrhu zákona Vzhľadom na to, že návrh zákona obsahuje iba zmenu a doplnenie zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a neobsahuje zmenu či doplnenie iných zákonov, navrhujeme z názvu návrhu zákona vypustiť slová „a ktorým sa menia dopĺňajú niektoré zákony“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícii a k tabuľke zhody so smernicou 92.13.EHS v platnom znení: 2. Podľa tabuľky zhody notifikovanej Európskej Komisii, sa transpozícia čl. 1 ods. 3 smernice preukázala nielen do § 170 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z., ale aj do § 164 ods. 1, § 165 ods. 5, § 170 ods. 1 až 3, § 177 ods. 1 a § 181 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. Uvedené ustanovenia aj naďalej zabezpečujú transpozíciu čl. 1 ods. 3 smernice, preto je ich potrebné za účelom správnej a úplnej transpozície naďalej uvádzať v tabuľke zhody. Ich neuvedenie by znamenalo neúplnú transpozíciu predmetného článku smernice a teda čiastočnú zhodu. Žiadame ich uviesť do tabuľky zhody. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícii a k tabuľke zhody so smernicou 92.13.EHS v platnom znení: 3. Ďalej upozorňujeme na skutočnosť, že návrhom zákona sa novelizujú aj iné ustanovenia zákona, ktoré predstavujú transpozíciu smernice 92/13/EHS v platnom znení. Ide napr. o Čl. I, bod 20, § 40 ods. 13 písm. a) zákona, do ktorého je transponovaný čl. 2a ods. 2 smernice, o Čl. I, bod 40, § 164 ods. 3 zákona, do ktorého je transponovaný čl. 2a ods. 1 a 2c smernice, o Čl. I, bod 44, § 170 ods. 1 písm. d), do ktorého je transponovaný čl. 1 ods. 2 a čl. 2a ods. 2 smernice, o Čl. I, bod 61, § 177 ods. 12 zákona, do ktorého je transponovaný čl. 2 ods. 9 smernice. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícii a k tabuľke zhody so smernicou 89.665.EHS v platnom znení: 3. Ďalej upozorňujeme na skutočnosť, že návrhom zákona sa novelizujú aj iné ustanovenia zákona, ktoré predstavujú transpozíciu smernice 89/665/EHS v platnom znení. Ide napr. o Čl. I, bod 20, § 40 ods. 13 písm. a) zákona, do ktorého je transponovaný čl. 2a ods. 2 smernice, o Čl. I, bod 40, § 164 ods. 3 zákona, do ktorého je transponovaný čl. 2a a 2c smernice, o Čl. I, bod 44, § 170 ods. 1 písm. d), do ktorého je transponovaný čl. 1 ods. 2 a čl. 2a ods. 2 smernice, o Čl. I, bod 61, § 177 ods. 12 zákona, do ktorého je transponovaný čl. 2 ods. 9 smernice, o Čl. I bod 69, § 182 ods. 4 zákona, do ktorého je transponovaný čl. 2 ods. 7 smernice. Žiadame uvedené doplniť do tabuľky zhody a riadne preukázať transpozíciu smernice. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícii a k tabuľke zhody so smernicou 89.665.EHS v platnom znení: 1. Predkladateľ k návrhu zákona predložil čiastkovú tabuľku zhody k smernici 89/665/EHS v platnom znení, konkrétne k čl. 1 ods. 3 smernice a k čl. 1 ods. 5 druhý pododsek. Transpozíciu článku 1 ods. 3 smernice preukazuje nielen návrhom zákona, ale i platným znením zákona č. 343/2015 Z. z. Z tohto dôvodu je potrebné do záhlavia tabuľky zhody, medzi právne predpisy SR doplniť aj zákon č. 343/2015 Z. z. a následne v stĺpci 4 tabuľky zhody rozlišovať medzi označením platného znenia zákona a návrhu zákona, a rovnako v stĺpci 6 tabuľky zhody medzi platným znením zákona a návrhom zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícii a k tabuľke zhody so smernicou 92.13.EHS v platnom znení: 1. Predkladateľ k návrhu zákona predložil čiastkovú tabuľku zhody k smernici 92/13/EHS v platnom znení, konkrétne k čl. 1 ods. 3 smernice a k čl. 1 ods. 5 druhý pododsek. Transpozíciu článku 1 ods. 3 smernice preukazuje nielen návrhom zákona, ale i platným znením zákona č. 343/2015 Z. z. Z tohto dôvodu je potrebné do záhlavia tabuľky zhody, medzi právne predpisy SR doplniť aj zákon č. 343/2015 Z. z. a následne v stĺpci 4 tabuľky zhody rozlišovať medzi označením platného znenia zákona a návrhu zákona, a rovnako v stĺpci 6 tabuľky zhody medzi platným znením zákona a návrhom zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícii a k tabuľke zhody so smernicou 89.665.EHS v platnom znení: 2. Podľa tabuľky zhody notifikovanej Európskej Komisii, sa transpozícia čl. 1 ods. 3 smernice preukázala nielen do § 170 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z., ale aj do § 164 ods. 1, § 165 ods. 5, § 170 ods. 1 až 3, § 177 ods. 1 a § 181 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. Uvedené ustanovenia aj naďalej zabezpečujú transpozíciu čl. 1 ods. 3 smernice, preto je ich potrebné za účelom správnej a úplnej transpozície naďalej uvádzať v tabuľke zhody. Ich neuvedenie by znamenalo neúplnú transpozíciu predmetného článku smernice a teda čiastočnú zhodu. Žiadame ich uviesť do tabuľky zhody. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícii a k tabuľke zhody so smernicou 89.665.EHS v platnom znení: 4. V záhlaví tabuľky zhody žiadame upraviť nesprávne uvedený názov smernice nasledovne: „Smernica Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác v platnom znení“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícii a k tabuľke zhody so smernicou 2014.25.EÚ v platnom znení: 4. V záhlaví tabuľky zhody žiadame upraviť nesprávne uvedený názov smernice nasledovne: „Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES v platnom znení“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail