LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) nad rámec predloženého materiálu Žiadame v ust. § 182 ods. 1 vložiť nové písm. e) v nasledovnom znení: "„100 000 eur, ak vyhotovil referenciu, ktorá sa zakladá na nepravdivej skutočnosti“. Odôvodnenie: Podľa čl. XVIII ods. 3 Obchodných podmienok elektronického trhoviska má objednávateľ vyhotoviť referenciu v elektronickom kontraktačnom systéme po splnení zmluvy. Pre verejných obstarávateľov tak neexistuje žiaden časový rámec, do ktorého majú referenciu vyhotoviť. Obchodné podmienky elektronického trhoviska pritom nevyhotovenie referencie nijako nesankcionujú. Je preto len vecou svojvoľného rozhodnutia verejného obstarávateľa, kedy a či vôbec referenciu dodávateľovi vyhotoví. Zároveň Obchodné podmienky elektronického trhoviska (ďalej len „OPET“) v čl. XVIII ods. 4 upravujú nemožnosť zmeny tzv. negatívnej referencie a to ani v prípade, ak je táto nepravdivá. Dodávatelia tak nemajú žiadnu zákonnú možnosť brániť sa proti svojvoľnému a účelovému vyhotovovaniu neuspokojivých referencií zo strany verejných obstarávateľov. Zákon a ani OPET podvodné správanie verejných obstarávateľov pritom nijako nepostihujú. Nepoctivý verejný obstarávateľ sa tak nemá čoho obávať a nemá žiaden dôvod konať poctivo. Aktuálne platná právna úprava chráni nepoctivých verejných obstarávateľov, ktorý zneužívajú inštitút referencií proti „nepohodlným“ hospodárskym subjektom. Namiesto toho, aby zákon chránil dodávateľov pred nepoctivými verejnými obstarávateľmi, núti dodávateľov, aby vynakladali značné prostriedky a čas na súdne spory s podvodníkmi. Poškodenie dobrého mena a dobrej povesti dodávateľov je pritom nezvratné. Akékoľvek svojvoľné správanie je pritom v rozpore s princípom spravodlivosti, princípom transparentnosti a princípom nediskriminácie. Nepoctivý verejný obstarávateľ môže bez obáv zo sankcie odstúpiť od zmluvy z dôvodu jej podstatného porušenia dodávateľom a to bez skutočnej existencie takéhoto dôvodu, následne vystaví cez elektronický kontraktačný systém dodávateľovi neuspokojivú referenciu, ktorá je následne zaslaná do evidencie referencií vedenej Úradom, ktorý následne začne proti dodávateľovi konanie o uloženie sankcie zákazu účasti vo verejnom obstarávaní na tri roky. Uložením takejto sankcie pritom ÚVO ekonomicky zlikviduje dodávateľa a tým aj všetky pracovné miesta naviazané na tohto dodávateľa. Možnosť účelového vyhotovovania neuspokojivých referencií je možné zneužiť viacerými spôsobmi, napr. na odradenie nežiaducich dodávateľov od predloženia ponuky, čím sa obmedzuje hospodárska súťaž, alebo ako trest za to, že súťaž vyhral ten „nesprávny“ dodávateľ, prípadne na vydieranie dodávateľa, aby uskutočnil za vysúťaženú cenu aj rôzne práce naviac bez navýšenia rozpočtu. Zneužívanie systému referencií proti poctivým dodávateľom je tak jedným z ďalších spôsobov využívania zákonných inštitútov na manipuláciu s verejným obstarávaním. Akékoľvek zneužívanie zákona by pritom malo byť sankcionované odstrašujúcimi sankciami. Navrhujeme preto, aby za vystavenie referencie zakladajúcej sa na nepravdivej skutočnosti úrad uložil verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi pokutu 100 000 eur. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) nad rámec predloženého materiálu v nadväznosti na novelizačný bod 16 navrhujeme doterajšie znenie ust. § 32 ods. 2 písm. b) a písm. c) nahradiť novým znením. Doterajšie znenie § 32 ods. 2 písm. b): „písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,“ nahradiť znením: „písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace; verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ potvrdenie nevyžaduje, ak uchádzač alebo záujemca so sídlom na území Slovenskej republiky nie je vedený v zozname dlžníkov zverejnenom na internetovej stránke zdravotnej poisťovne alebo Sociálnej poisťovne“. Doterajšie znenie § 32 ods. 2 písm. c): „písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace“, nahradiť znením: „písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace; verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ potvrdenie nevyžaduje, ak uchádzač alebo záujemca so sídlom na území Slovenskej republiky nie je vedený v zozname daňových dlžníkov zverejnenom na internetovej stránke Finančnej správy Slovenskej republiky“. Odôvodnenie: Predkladateľ novely má zrejmý zámer explicitne upraviť v zákone o verejnom obstarávaní možnosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa kedykoľvek v priebehu verejného obstarávania skúmať neexistenciu dôvodov na vylúčenie v zmysle § 40 ods. 6. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ tak môže kedykoľvek skúmať aj splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1. Na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia je možné využiť zápis do zoznamu hospodárskych subjektov. Napriek zápisu hospodárskeho subjektu do zoznamu hospodárskych subjektov si môže verejný obstarávateľ a obstarávateľ na základe § 152 ods. 5 od uchádzača alebo záujemcu vyžiadať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c). Uchádzač alebo záujemca je v prípade, ak sa komunikácia uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov ( teda v drvivej väčšine prípadov ), povinný doručiť požadované potvrdenie verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi do dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti. Získať aktualizovaný doklad od zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne alebo daňového úradu pritom za dva pracovné dni nie je možné, napr. Sociálna poisťovňa má na vybavenie akejkoľvek žiadosti vrátane žiadosti o vydanie potvrdenia, že žiadateľ nie je jej dlžníkom, 30 dní. Zákon o verejnom obstarávaní tak hospodárskym subjektom ukladá objektívne nesplniteľnú požiadavku. Zároveň zdôrazňujeme, že zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa a ani daňový úrad nemajú žiadnu zákonnú povinnosť žiadateľovi na účely verejného obstarávania vydávať akékoľvek potvrdenia. Požiadavka, aby verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ zbytočne administratívne nezaťažoval hospodárske subjekty požiadavkami na predkladanie dokladov o skutočnostiach, ktoré si vie získať sám z verejne dostupných elektronických databáz, je plne v súlade s elektronizáciou procesu verejného obstarávania a zákon o verejnom obstarávaní obdobnú právnu úpravu už aplikuje v § 39 ods. 4 v nadväznosti na ods. 7 v prípade, ak hospodársky subjekt nahradí preukázanie splnenia podmienok účasti predložením príslušných dokladov jednotným európskym dokumentom. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) nad rámec predloženého materiálu v ust. § 182 ods. 3 navrhujeme zmenu prvej vety nasledovne: "Úrad môže uložiť" Odôvodnenie: Úrad by mal mať možnosť zvážiť či vôbec uloží sankciu, najmä v prípade, ak ide o sankciu s potenciálom ekonomicky zlikvidovať podnikateľa a tým (pri veľkom zamestnávateľovi) ekonomicky destabilizovať celý dotknutý región. Tak ako bolo uvedené vyššie v bode 18.8, kombinácia odstúpenia spolu s automatickým uložením zákazu účasti je vo svojej podstate nebezpečným nástrojom a Úrad by nemal byť len v pozícii orgánu, ktorý automaticky musí (bez ohľadu na okolnosti) uložiť sankciu. Dôvody uvedené vyššie v bode 18.7 sa použijú primerane aj pri tomto bode. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
OSO (Okrúhly stôl obstarávania) Čl. I Bod 53 OSO navrhuje v novonavrhovanom § 173 ods. 16 upraviť jeho v poslednej vete znenie takto: § 173 ods. 16 znie: (16) Účastníci konania a ich zástupcovia majú právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov alebo dostať informácie zo spisov iným spôsobom s výnimkou identifikácie zamestnanca, ktorému bol spis pridelený, identifikácie odborníka alebo znalca, ktorý bol požiadaný o vypracovanie odborného stanoviska alebo znaleckého posudku, pred jeho vypracovaním, internej komunikácie úradu, zápisníc z porád, zápisníc o hlasovaní, prístupu do vnútorných informačných systémov úradu, v ktorých sa spis alebo jeho časť nachádza, informácií o podaní podnetu na iný orgán, informácií o podnete alebo jeho autorovi, ak by ich sprístupnenie mohlo zmariť konanie vedené iným orgánom alebo ak ide o informácie, ktorých sprístupnenie by mohlo zmariť konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného. Dokumentáciu podľa § 24 možno postupom podľa prvej vety sprístupniť len kontrolovanému. Úrad poskytuje kópie spisov za úhradu materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, zadovážením technických nosičov a s ich odoslaním, to neplatí ak sa jedná o kontrolovaného na ktorého sa vzťahuje § 26 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odôvodnenie: Navrhované znenie poslednej vety § 173 ods. 16 je v rozpore s § 26 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
OSO (Okrúhly stôl obstarávania) čl. I bod 46 OSO navrhuje zmeniť navonavrhovaný § 170 ods. 8 ZVO takto: Námietky sa doručujú a) kontrolovanému 1. v elektronickej podobe funkcionalitou elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, 2. v listinnej podobe alebo ak sa verejné obstarávanie, ktorého sa námietky týkajú, nerealizuje funkcionalitou elektronického prostriedku, a b) úradu v listinnej podobe, v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu74) alebo v elektronickej podobe funkcionalitou elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, ak tento elektronický prostriedok doručenie námietok úradu umožňuje. Odôvodnenie: Doručovanie námietok v elektronickej podobe nevyžaduje doručovanie iných formátov dokumentov, ako doručovanie žiadosti o účasť a ponúk. Z uvedeného dôvodu nám nie je známe, prečo by elektronický nástroj zapísaný v zozname elektronických prostriedkov nebol schopný tieto dokumenty doručovať, ak zapísaním do zoznamu elektronických prostriedkov túto podmienku podľa § 20 ods. 11 musí spĺňať a zároveň, ak by sa predmetné dokumenty nedali v ňom doručovať, nemohla by sa v ňom uskutočňovať elektronická komunikácia, nakoľko by nebol zapísaný v zozname elektronických prostriedkov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
SVP, š.p. (SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik) Článok 1, bod 52 (§ 173 ods. 14 Zákona o VO ) Žiadame odstrániť navrhované znenie § 173 ods. 14 Zákona o VO (posledná veta) Odôvodnenie: Novelou číslo 345/2018 Z.z. Zákona o VO bolo zavedená možnosť zníženia pokuty pre verejného obstarávateľa. Zákonodarca sa pre tento postup rozhodol za účelom zníženia počtu súdnych sporov vedených voči úradu. Nie je nám zrejmé, z akého dôvodu by uvedená možnosť mala byť limitovaná len pre porušenia, ku ktorým došlo v predchádzajúcich troch rokoch odo dňa začatia konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
SVP, š.p. (SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik) Článok 1, bod 42 (§ 167 ods. 3 písm. c)) Žiadame doplniť navrhované znenie § 167 ods. 3 písm. c) nasledovne „c) sprístupnenie takýchto informácií účastníkom konania alebo ich zástupcom na účely nazerania do spisu a vyhotovenia si výpisov, odpisov a kópií z tohto spisu“ Odôvodnenie: Porušením povinnosti mlčanlivosti by nemalo byť ani vyhotovenie výpisov, odpisov a kópií zo spisu; najmä s ohľadom na navrhované znenie § 173 ods. 16 Zákona o VO. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
SVP, š.p. (SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik) Článok 1, bod 63 a bod 64 v navrhovanom znení chýba čiarka pred slovom „zmení“ Odôvodnenie: gramatická oprava Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bodu 3 4. V súvislosti s pripomienkou č. 3 navrhujeme za prílohu č. 5 vložiť novú prílohu č. 6, ktorá vrátane nadpisu znie: Príloha č. 6 k zákonu č. 343/2015 Z. z. Skupiny produktov pre povinné zadávanie zákaziek s environmentálnym hľadiskom Skupina produktov Kód CPV Cestná doprava 34110000-1 [Osobné automobily], 34111000-8 [Polododávky a limuzíny], 34111100-9 [Polododávky (automobil kombi)], 34111200-0 [Limuzíny], 34113000-2 [Vozidlá s náhonom štyroch kolies], 34113100-3 [Džípy], 34113200-4 [Terénne a cestné vozidlá], 34113300-5 [Terénne vozidlá], 34114000-9 [Špeciálne vozidlá], 34114400-3 [Minibusy], 34115000-6 [Iné osobné automobily], 34115200-8 [Motorové vozidlá na prepravu menej než 10 osôb], 34136000-9 [Dodávkové automobily], 34136100-0 [Ľahké dodávkové automobily], 34144700-5 [Úžitkové vozidlá], 34144900-7 [Vozidlá na elektrický pohon], 34400000-1 [Motocykle, bicykle a bočné prívesné vozíky], 34410000-4 [Motocykle], 34420000-7 [Motorové skútre a bicykle s prídavným motorom], 34421000-7 [Motorové skútre], 34422000-7 [Bicykle s prídavným motorom], 60130000-8 [Služby osobnej cestnej dopravy na osobitné účely], 60140000-1 [Nepravidelná osobná doprava], 60172000-4 [Požičiavanie autobusov a autokarov s vodičom], 60120000-5 [Taxislužba], 34430000-0 [Bicykle], 34431000-7 [Bezmotorové bicykle], 34120000-4 [Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb], 34121000-1 [Autobusy a autobusy na diaľkovú prepravu], 34121100-2 [Autobusy verejnej dopravy], 34121200-3 [Kĺbové autobusy], 34121300-4 [Poschodové autobusy], 34121400-5 [Autobusy s nízkou podlahou], 34121500-6 [Zájazdové autobusy], 60112000-6 [Služby verejnej cestnej dopravy], 90511000-2 [Služby na zber odpadu], 90512000-9 [Služby na prepravu odpadu], 34144500-3 [Vozidlá na smeti a odpadové vody], 34144510-6 [Vozidlá na smeti], 34144511-3 [Vozidlá na odvoz smetí], 34144512-0 [Vozidlá na zhutňovanie smetí], 64100000-7 [Poštové a doručovateľské služby], 64110000-0 [Poštové služby], 64111000-7 [Poštové služby súvisiace s novinami a periodikami], 64112000-4 [Poštové služby súvisiace s listami], 64113000-1 [Poštové služby súvisiace s balíkmi], 64114000-8 [Priehradkové poštové služby], 64115000-5 [Prenajímanie poštových schránok], 64116000-2 [Služby poste restante], 64120000-3 [Doručovateľské služby], 64121000-0 [Multimodálne doručovateľské služby], 64121100-1 [Služby doručovania poštových zásielok], 64121200-2 [Služby doručovania balíkov], 64122000-7 [Služby interných firemných poslíčkov], 79613000-4 [Zmena pracovného zaradenia zamestnancov], 63100000-0 [Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu], 98392000-7 [Evakuačné služby] Kopírovací a grafický papier 30197643-5 [Papier na fotokopírovanie], 30197644-2 [Xerografický papier], 30197630-1 [Papier na tlač alebo iné grafické účely], 30199200-2 [Obálky, neilustrované karty a korešpondenčné lístky], 30199230-1 [Obálky] Počítače a monitory 30200000-1 [Počítačové zariadenia a spotrebný materiál], 30210000-4 [Stroje na spracovanie údajov (hardvér)], 30213000-5 [Osobné počítače], 30213100-6 [Prenosné počítače], 30213200-7 [Tabletový počítač], 30213300-8 [Stolový počítač], 30231300-0 [Zobrazovacie jednotky (obrazovky)], 30237000-9 [Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim] Následne odporúčame doterajšiu prílohu č. 6 označiť ako prílohu č. 7, čo sa premietne aj v § 188. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
SVP, š.p. (SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik) § 34 ods. 3 Zákona o VO Nad rámec predkladanej novely žiadame v § 34 ods. 3 doplniť za štvrtú vetu nasledovné znenie: „Osoba, ktorej kapacity uchádzač alebo záujemca využil na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti je povinná podieľať sa na plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy v takom rozsahu, v akom svojimi kapacitami preukázala splnenie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti za uchádzača alebo záujemcu.“ Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ sa najmä pri verejnom obstarávaní na uskutočnenie stavebných prác snaží stanoviť také podmienky účasti, na základe ktorých bude mať za preukázané, že dodávateľ resp. jeho subdodávateľ (kapacita) má dostatočné skúsenosti so stavbami rovnakého alebo podobného charakteru. Nakoľko Zákon o VO umožňuje preukázanie podmienky účasti kapacitami tretej osoby a verejný obstarávateľ momentálne nemôže zaviazať úspešného uchádzača k tomu, aby sa subdodávateľ (kapacita) reálne podieľal na plnení zmluvy v takom rozsahu, v akom (napríklad vo vzťahu k výške referencie) preukázal splnenie podmienky účasti, verejný obstarávateľ sa ocitá v situácii, že stavebné práce reálne uskutočňujú spoločnosti, ktoré s týmito stavbami nemajú absolútne žiadne skúsenosti. Úrad od verejných obstarávateľov požaduje, aby pri stanovení podmienok súťaží dbali aj na kvalitu. V prípade referencií je však akékoľvek úsilie verejných obstarávateľov zbytočné, ak Zákon o VO umožňuje uchádzačom preukázať splnenie podmienky účasti kapacitami tretej osoby, ktorá preukáže, že má reálne skúsenosti napríklad s vodnými stavbami, ale na realizácii celého diela sa bude podieľať maximálne tým, že sa zúčastní odovzdania staveniska a manažérsky „zastreší“ vykonanie diela. Verejný obstarávateľ chce mať zabezpečenú kvalitu vykonaného diela a preto chce, aby bolo dielo vykonané (nie manažované) osobou, ktorá preukázala, že má reálne skúsenosti so stavbami rovnakého alebo podobného charakteru. Nakoľko Zákon o VO takýto postup momentálne neumožňuje, bez vyššie uvedenej úpravy bude verejný obstarávateľ naďalej v situácii, keď sa osoba, ktorá má garantovať kvalitu vykonávaného diela, nebude reálne podieľať na jeho vykonaní. Verejný obstarávateľ na vyššie uvedenú úpravu apeluje aj z toho dôvodu, že v poslednom období sú mu vo verejných obstarávaniach predkladané potvrdenia o uskutočnení stavebných prác z tretích krajín, ktoré vzhľadom na jazykovú bariéru a nestabilnú situáciu v týchto krajinách (vojny, nepokoje) nie je možné overiť. Keďže v momentálnej situácii nie je možné od uchádzača vyžadovať, aby spoločnosť, ktorá uskutočnila stavebné práce, sa na vykonaní diela reálne podieľala, uchádzačom nič nebráni v tom predkladať nepreskúmateľné referencie a tým ohrozovať transparentnosť verejného obstarávania a čestnú hospodársku súťaž. Zákon o VO v znení účinnom do 31.12.2018 umožňoval, aby uchádzač alebo záujemca a iná osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, zodpovedali za plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy spoločne. Využitím tohto ustanovenia Zákona o VO bolo v minulosti možné vplývať aj na subdodávateľov (kapacity). Jeho odstránením zo zákona však nastala situácia, keď uchádzač v podstate od kohokoľvek môže kúpiť jeho referenciu s tým, že osoba, ktorá referenciu poskytla sa na vykonaní diela prakticky nezúčastní a uchádzač ani táto osoba (kapacita) týmto postupom nie sú žiadnym spôsobom sankcionovaní. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Čl. I bodu 5 § 12 ods. 6 Odporúčame stanoviť primeranú lehotu na doručenie stanoviska od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa. Odôvodnenie: Stanovením konkrétnej primeranej lehoty alebo explicitným uvedením, že rada môže požadovať stanovisko od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v „primeranej lehote“, sa v praxi predíde situácii, kedy lehota určená ad hoc radou bude neprimerane krátka. Okrem uvedeného vznikne povinnosť pre Radu úradu posúdiť a brať do úvahy časovú primeranosť lehoty na vypracovanie stanoviska pri stanovovaní lehoty na vypracovanie a predloženie takéhoto stanoviska. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bodu 12 V bode 12 odporúčame slovo „medzi“ nahradiť slovom „za“ a vypustiť slová „a slová „a tiež povinnosti““. Odôvodnenie Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bodu 10 V bode 10 odporúčame slovo „písm.“ nahradiť slovom „písmene“. Odôvodnenie Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bodu 72 V bode 72 odporúčame slovo „nadpisu“ nahradiť slovom „nadpisov“. Odôvodnenie Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bodu 68 V bode 68 odporúčame slovo „ods.“ nahradiť slovom „odsek“. Odôvodnenie Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bodu 6 V bode 6 odporúčame vypustiť slovo „ods.“ Odôvodnenie Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
OSO (Okrúhly stôl obstarávania) čl. I bod 68 Navrhujeme upraviť a zmeniť navonavrhovaný § 182 ods. 3 písm. h) až j) ZVO takto: § 183 odsek 3 písm. h) až j) znie: h) prevádzkovateľovi elektronického prostriedku pokutu od 500 do 30 000 eur, ak nedodrží lehotu alebo nesplní povinnosť podľa § 20 ods. 19, i) prevádzkovateľovi elektronického prostriedku pokutu do 5 000 eur, ak elektronický prostriedok bude prevádzkovať aj po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutí podľa § 158b) ods. 6, j) prevádzkovateľovi elektronického prostriedku pokutu do 500 eur, ak poruší povinnosť podľa § 158b ods. 4, Odôvodnenie: Jedná sa o zosúladenie výšky pokút s § 182 ods. 2 písm. e), § 182 ods. 3 ods. e) a f) ZVO za obdobné resp. totožné správne delikty uložené úradov verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi, hospodárskemu subjektu resp. uchádzačovi. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K chýbajúcim tabuľkám zhody: Návrh zákona novelizuje viaceré ustanovenia, ktoré sú transpozičnými opatreniami k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií v platnom znení a k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES. V prípade smernice 2014/23/EÚ v platnom znení ide napr. o ustanovenie Čl. I, bod 7, § 19 ods. 1 návrhu zákona, ktoré je transpozičným opatrením k čl. 44 smernice, ustanovenie Čl. I, bod 8, § 20 ods. 1 návrhu zákona, ktoré je transpozičným opatrením k čl. 29 ods. 1 smernice; ustanovenie Čl. I, bod 12, § 22 ods. 3 návrhu zákona, ktoré je transpozičným opatrením k čl. 28 ods. 1 a k čl. 37 ods. 5 smernice; ustanovenie Čl. I, bod 19, § 40 ods. 8 návrhu zákona, ktoré je transpozičným opatrením k čl. 38 ods. 9 smernice; ustanovenie Čl. I, bod 20, § 40 ods. 13 návrhu zákona, ktoré je transpozičným opatrením k čl. 38 ods. 9 smernice. V prípade smernice 2009/81/ES v platnom znení ide napr. o ustanovenie Čl. I, bod 10, § 20 ods. 11 návrhu zákona, ktoré je transpozičným opatrením k čl. 36 ods. 1,2 a 5 smernice; ustanovenie Čl. I, bod 13, § 24 ods. 1 návrhu zákona, ktoré je transpozičným opatrením k čl. 37 ods. 2 smernice; ustanovenie Čl. I, bod 44, § 170 ods. 1 písm. d) návrhu zákona, ktoré je transpozičným opatrením k čl. 55 ods. 3 a 4 smernice; ustanovenie Čl. I, bod 61, § 177 ods. 12 návrhu zákona, ktoré je transpozičným opatrením k čl. 56 ods. 9 smernice. Na základe uvedeného žiadame vypracovať tabuľku zhody k smernici 2014/23/EÚ v platnom znení a k smernici 2009/81/ES v platnom znení v zmysle Prílohy č. 3 k Legislatívnym pravidlám vlády SR a uvedené smernice doplniť do doložky zlučiteľnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
BBSK (Banskobystrický samosprávny kraj) Body 55., 56, 57., 59., 60., 62., 68. Navrhujeme vypustiť ustanovenia týkajúce sa zjavne nedôvodných námietok resp. zjavne nedôvodného odvolania z celého navrhovaného materiálu. Odôvodnenie: zjavná nedôvodnosť sa nebude dať v praxi preukázať. Navrhovaná úprava spôsobí právnu neistotu tak hospodárskym subjektom, ako aj verejným obstarávateľom. Rovnako si myslíme, že takáto právna úprava nie je v súlade s európskym právom (Smernica Rady 89/665/EHS – „revízna smernica“), keďže otvára možnosť svojvoľného zastavenia konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného. Tzv. „obštrukčné“ námietky sú síce nepríjemné, ale nemôžeme kvôli tomu upierať hospodárskym subjektom právo brániť sa voči konaniu verejných obstarávateľov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
BBSK (Banskobystrický samosprávny kraj) Bod 26. (§ 64 ods. 1 písm. b)) Navrhujeme modifikovať znenie nasledovne: „,ak ide o zadávanie zákaziek prostredníctvom dynamického nákupného systému, predložené ponuky, zápisnicu z otvárania ponúk a zápisnicu z vyhodnotenia ponúk verejný obstarávateľ a obstarávateľ nemusia uverejniť.“ Odôvodnenie: v prípade, ak je v DNS kvalifikovaný dostatočný počet hospodárskych subjektov, zverejnením predmetných dokumentov nedôjde k ohrozeniu hospodárskej súťaže. Ponechal by som teda na rozhodnutí verejného obstarávateľa, či predmetné dokumenty bude alebo nebude zverejňovať. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail