LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu 3 odporúčame - v prvej vete špecifikovať, či ide o sumu bez DPH alebo o sumu s DPH. - v druhej vete slová „hodnotu zákazky“ nahradiť slovami „zmluvnú cenu“. Odôvodnenie: Vzhľadom na to, že za porušenie povinnosti podľa § 10 ods. 10 je možné uložiť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi pokutu od 500 eur až do 30 000 eur, odporúčame predkladateľovi doplniť, či suma 5 000 eur je s DPH alebo bez DPH. Keďže zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov používa pojmy celková hodnota zákazky a predbežná hodnota zákazky s cieľom zjednotiť a sprehľadniť podmienky na zverejňovanie súhrnnej správy, odporúčame zjednotenie pojmov, pretože dochádza k rozdielnej aplikácii pri jej zverejňovaní. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu 1 písmenu q) odporúčame - za slovom „hľadisko“ vypustiť slovo „taký“, - za slovom „znižuje“ vložiť slová „negatívne vplyvy“, - pred slovami „podporuje adaptáciu“ vypustiť slovo „alebo“, - pred slovom „prostredníctvom“ vypustiť slovo „najmä“, - na konci úvodnej vety vypustiť dvojbodku, - v bode 2 a 3 na konci doplniť čiarku, - v bode 5 za slovo „znižovania“ vložiť slová „vzniku odpadov“, - v bode 6 za slovo „zhodnocovania“ vložiť slová „využívaných materiálov“, - v bode 7 na konci vypustiť slovo „alebo“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu 5 Odporúčame na konci ustanovenia doplniť bodku. To platí aj pre bod 7 (písmeno d) a poznámka pod čiarou k odkazu 39c) a 15. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu 7 Odporúčame v poznámke pod čiarou k odkazom 39b) a 39c) použiť skrátenú citáciu právneho predpisu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu 4 Odporúčame za slovom „písmeno“ vypustiť nadbytočnú bodku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu 60 Odporúčame novelizačný bod v súlade s bodom 32 Prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR formulovať nasledovne: „V § 177 ods. 10 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:..“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu 68 Odporúčame slovo „ods.“ nahradiť slovom „odsek“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu 61 Odporúčame za slovo „tieto“ vložiť slovo „námietky“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
OSO (Okrúhly stôl obstarávania) čl. I bod 10 OSO navrhuje v novonavrhovanom § 20 ods. 11 písm. h) toto znenie vypustiť a nahradiť úpravou, ktorá znenie takto: § 20 ods. 11 ZVO znie: (11) Nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu, najmä elektronický prenos a prijímanie ponúk, návrhov, žiadostí o účasť, žiadosti o nápravu a námietky, musia prostredníctvom technických prostriedkov a vhodných postupov zabezpečovať, aby a) bolo možné určiť presný čas a dátum prijatia ponuky, návrhu, žiadosti o účasť, žiadosti o nápravu a námietky, b) bolo možné primerane zabezpečiť, že pred uplynutím určenej lehoty nikto nebude mať prístup k informáciám prenášaným v súlade s týmito požiadavkami, c) výlučne oprávnené osoby mohli určiť alebo zmeniť termín na sprístupnenie doručených informácií, d) bol prístup ku všetkým odovzdaným informáciám alebo k časti odovzdaných informácií možný výlučne pre oprávnené osoby, e) bol prístup výlučne pre oprávnené osoby k odovzdaným informáciám možný až po vopred určenom termíne, f) informácie doručené a sprístupnené v súlade s týmito požiadavkami boli prístupné výlučne osobám, ktoré sú oprávnené sa s nimi oboznamovať, g) bolo možné primerane zabezpečiť, ak sa poruší zákaz prístupu alebo podmienky prístupu podľa písmen b) až f), presné zistenie tohto porušenia alebo pokusu o toto porušenie. Odôvodnenie: Zo ZVO nevyplýva ani z novonavrhovaného ustanovenia, aby doručovanie námietok a žiadosti o nápravu v elektronickej podobe si vyžadovalo doručovanie iných formátov dokumentov, ako doručovanie žiadosti o účasť a ponúk. Zároveň pri doručovaní žiadosti o nápravu a námietkach je obligatórne náležitosťou určenie presného dátumu ich doručenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
OSO (Okrúhly stôl obstarávania) Čl. 1 Bod 70 Nad rámec predkladaného návrhu zákona v Čl. I v bode 70 upraviť znenie takto: § 185 ods. 1 znie: (1) Všeobecný predpis o správnom konaní75) sa nevzťahuje na konania podľa tohto zákona, okrem konania podľa § 151, § 154, § 156 ods. 6, § 158 ods. 2 prvej vety, 158b, § 182 a o proteste prokurátora. Odôvodnenie: Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) by sa, tak ako v prípade konaní vo veci certifikácie systému na uskutočnenie elektronickej aukcie a v prípade konania vo veci zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov, by sa mal vzťahovať aj na konanie vo veci zápisu do zoznamu elektronických prostriedkov. Vyčiarknutie elektronického prostriedku zo zoznamu elektronických prostriedkov ako aj samotné zamietnutie zápisu do zoznamu elektronických prostriedkov bude významným zásahom do práv prevádzkovateľa elektronického prostriedku ako aj do práv verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktorý elektronický prostriedok používa, preto musí byť riadne odôvodnené a musia byť voči nemu prípustné opravné prostriedky podľa správneho poriadku. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K § 49 Žiadame do Čl. I návrhu zákona doplniť novelizačné body v tomto znení: „1. V § 49 sa vypúšťa odsek 2. Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5. 2. V § 49 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú: „(3) Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ určil elektronickú komunikáciu, ponuka, ktorá nebola predložená určeným spôsobom komunikácie, sa vráti uchádzačovi neotvorená a prihliada sa na ňu rovnako, ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na predkladanie ponúk. (4) Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ určil elektronickú komunikáciu, ponuka, ktorá nebola predložená spôsobom komunikácie určeným funkcionalitou elektronického prostriedku, sa nesprístupní a prihliada sa na ňu rovnako, ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na predkladanie ponúk.“. Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 5 až 7. 3. V § 49 ods. 5 sa vypúšťa písmeno a). Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b). 4. V § 49 ods. 5 písm. a) sa za slovo „jeho“ vkladá slovo „elektronickej“. 5. V § 49 ods. 5 písm. b) sa za slovo „nepredložil“ vkladá slovo „elektronickú“. “. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Pôvodné znenie predmetného ustanovenia zákona nezohľadňovalo povinnosť použitia elektronickej komunikácie v procese zadávaní zákaziek pred tradičnými listinnými formami, a to najmä pri doručovaní a predkladaní ponúk. Tento stav spôsoboval v aplikačnej praxi nejednoznačnosť výkladu a rozdielny prístup k ponukám uchádzačov, ktoré neboli predložené stanoveným spôsobom, t. j. elektronicky, alebo boli síce predložené elektronicky, ale po lehote na predkladanie ponúk. Vylučovanie uchádzačov pri takto predložených ponukách spôsobovalo predlžovanie procesu zadávania zákazky minimálne o lehoty zohľadňujúce uplatnenie možných revíznych postupov a zvyšovalo administratívnu náročnosť. Zároveň je v tejto súvislosti potrebné zohľadniť aj skutočnosť, že záujemcom, uchádzačom alebo osobám, ktorých práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté v prípadoch nedodržania stanoveného spôsobu a prostriedkov komunikácie pri neprihliadaní na takto predložené ponuky, nie je uprené právo podať opravný prostriedok, keďže zákon im umožňuje využiť opravný prostriedok, ktorý smeruje voči inému úkonu kontrolovaného. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Čl. I bod 7 Žiadame upraviť znenie § 19 ods. 1 písm. d) nasledovným spôsobom: „zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, ak Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, príslušný orgán na ochranu hospodárskej súťaže iného členského štátu alebo Európska komisia uloží rozhodnutím, ktoré nadobudlo právoplatnosť po uzavretí danej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy pokutu dodávateľovi, členovi skupiny dodávateľov alebo koncesionárovi, a to za porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž 39a), ktorá spočívala v koordinácii podnikateľov vo verejnom obstarávaní alebo v súvislosti s verejným obstarávaním, ktoré predchádzalo uzavretiu danej zmluvy, a to v prípade, že táto pokuta nebola znížená na základe príslušného programu zhovievavosti 39b) alebo na základe príslušného konania o urovnaní 39 c)“ Odôvodnenie: Právna úprava navrhovaná predkladateľom novely v bode 7 je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, nakoľko sankcionuje hospodárske subjekty aj za konanie, ktoré bolo plne zákonné a v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Zároveň navrhovaná právna úprava ide ďaleko nad rámec práva Európskej únie, ktoré nepripúšťa možnosť sankcionovať kohokoľvek za zákonné konanie. Možnosť verejných obstarávateľov a obstarávateľov odstúpiť od zmlúv uzavretých na základe verejných obstarávaní, ktoré boli plne v súlade so zákonmi Slovenskej republiky predstavuje spochybnenie základných princípov právneho štátu a zásadné narušenie právnej istoty účastníkov procesu verejného obstarávania. Možnosť verejných obstarávateľov a obstarávateľov odstúpiť aj od zmlúv uzavretých na základe poctivých verejných obstarávaní bude pre hospodárske subjekty znamenať ich ekonomickú likvidáciu a teda aj stratu všetkých pracovných miest vytvorených zlikvidovanými hospodárskymi subjektmi. Úrad pre verejné obstarávanie pri navrhovanej právnej úprave zjavne nezohľadnil jej významne negatívne sociálne dopady, napr. dopad na bežných zamestnancov, ich rodiny ako aj na sieť subdodávateľov (spravidla drobných firiem a živnostníkov) ekonomicky závislých od väčších hospodárskych subjektov. Svedčí o tom aj skutočnosť, že Úrad v doložke vybraných vplyvov predkladanej novely zákona pri položke „Sociálne vplyvy“ zaškrtol položku „žiadne“ Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Čl. I bod 16 Žiadame vypustiť novelizačný bod bez náhrady. Odôvodnenie: V dôvodovej správe k bodu 16 predkladateľ novely uvádza: „Verejný obstarávateľ musí mať v každej fáze verejného obstarávania jednoznačnú legislatívnu oporu v tom, aby si vyžiadal vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, tak aby mohol vyhodnotiť, či nenastal niektorý z dôvodov na vylúčenie daného záujemcu alebo uchádzača podľa § 40 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.“ Vo vyššie uvedenom texte predkladateľ novely hovorí o vyžiadaní si vysvetlenia alebo doplnenia. V ďalšom texte už ale uvádza len možnosť žiadať vysvetlenie: „Z uvedeného dôvodu sa do predmetného ustanovenia dopĺňa aj možnosť žiadať vysvetlenie vo vzťahu k dôvodom na vylúčenie reglementovaných v § 40 ods. 6.“ V skutočnosti však novelizované znenie § 40 ods. 4 však nedáva verejným obstarávateľom možnosť žiadať vysvetlenie, ale určuje obligatórnu povinnosť verejného obstarávateľa požiadať uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť, splnenie podmienky účasti alebo či sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa odseku 6. Vyššie uvedené vyplýva z právneho textu ustanovenia § 40 ods. 4: „Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť, splnenie podmienky účasti alebo či sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa odseku 6". Pri väčšine dôvodov vylúčenia uchádzača z verejného obstarávania podľa § 40 ods. 6 je pre uchádzačov objektívne nemožné v ponuke predkladať doklady preukazujúce, že sa na neho nevzťahuje dôvod na vylúčenie podľa odseku 6, resp. zákon neupravuje aký doklad má uchádzač verejnému obstarávateľovi predložiť, aby preukázal, že sa na neho daný dôvod na vylúčenie nevzťahuje. Ide predovšetkým a tieto dôvody na vylúčenie: - poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo výber záujemcov. Zo zákona o verejnom obstarávaní nie je zrejmé, aký doklad má k tomuto dôvodu na vylúčenie uchádzač predložiť. - pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania. Zo zákona o verejnom obstarávaní nie je zrejmé, aký doklad má k tomuto dôvodu na vylúčenie uchádzač predložiť. - pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu. Zo zákona o verejnom obstarávaní nie je zrejmé, aký doklad má k tomuto dôvodu na vylúčenie uchádzač predložiť. - konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami. Zo zákona o verejnom obstarávaní nie je zrejmé, aký doklad má k tomuto dôvodu na vylúčenie uchádzač predložiť. - na základe dôveryhodných informácií, bez potreby vydania predchádzajúceho rozhodnutia akýmkoľvek orgánom verejnej moci, má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž, a to bez ohľadu na akýkoľvek majetkový, zmluvný alebo personálny vzťah medzi týmto uchádzačom alebo záujemcom a daným hospodárskym subjektom. K tomuto dôvodu na vylúčenie uchádzač v ponuke objektívne nemôže predložiť žiaden doklad preukazujúci, že tento dôvod nie je daný. Verejný obstarávateľ tak pri vyššie uvedených dôvodoch na vylúčenie nebude mať od uchádzačov predložené žiadne doklady a preto ich v súlade s novým znením § 40 ods. 4 bude musieť požiadať o ich doplnenie. Uchádzači však nebudú môcť verejnému obstarávateľovi doplniť doklady, ktoré objektívne nemôžu existovať. Za nepredloženie neexistujúcich dokladov ich však verejný obstarávateľ bude musieť zo súťaže vylúčiť. Podľa aktuálneho znenia § 40 ods. 6 musí verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ preukázať, že nastali dôvody uvedené v ods. 6 pre vylúčenie uchádzača z verejného obstarávania. Predkladaná novela § 40 ods. 4 však prenáša dôkazné bremeno neexistencie dôvodov na vylúčenie podľa ods. 6 na uchádzačov. Tí však nemajú žiadnu možnosť, ako neexistenciu predmetných dôvodov na vylúčenie objektívne preukázať. Ako uchádzač napr. vysvetlí verejnému obstarávateľovi, že sa nepokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania, resp. aký doklad má uchádzač verejnému obstarávateľovi predložiť, aby preukázal, že sa na neho tento dôvod na vylúčenie nevzťahuje? Na základe predkladanej novely § 40 ods. 4 tak budú uchádzači musieť vysvetľovať, resp. „predkladať“ verejným obstarávateľom doklady o neexistencii „neexistujúcich dôvodov na vylúčenie“. Zároveň ÚVO neprináša žiadne konkrétne hodnotiace pravidlá, ktorými by boli verejní obstarávatelia viazaní pri hodnotení „dostatočnosti“ dokladov predložených uchádzačmi k neexistencii dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6. Hodnotiaci proces tak bude len vecou absolútnej svojvôle verejných obstarávateľov. Predkladaná novela § 40 ods. 4 by zákonite viedla k masívnemu vylučovaniu uchádzačov zo súťaží a teda k mareniu hospodárskej súťaže a k zásadnému narušeniu princípu právnej istoty vo verejnom obstarávaní a to len na základe svojvôle verejných obstarávateľov. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Čl. I bod 49 Žiadame vypustiť novelizačný bod bez náhrady. Odôvodnenie: Nesúhlasíme s návrhom (prvá veta) na rozšírenie taxatívneho výpočtu prípadov, kedy námietky prepadnú v prospech štátu, nakoľko podľa novely nie je jednoznačne zrejmé čo sú to „zjavne nedôvodné námietky“. Tiež nesúhlasíme s návrhom na prepadnutie kaucie v takomto prípade vo výške 100 % kaucie, nakoľko v tomto prípade nebolo úradom vydané meritórne rozhodnutie vo veci, najmä nebolo riadne preskúmané namietané porušenie zákona kontrolovaným, resp. námietky neboli zamietnuté. V prípade námietok ide o výkon práva uchádzača garantovaný zákonom a smernicami EÚ. Právne nie je možné „zastrašovať“ uchádzačov takýmto spôsobom, aby nepodávali námietky. Napokon v každom prípade zastavenia konania z tohto dôvodu by v konečnom dôsledku išlo iba o subjektívne posúdenie veci úradom, a to bez nutnosti aplikovania objektívnych procesných pravidiel alebo doloženia dôkazov, čo je v rozpore s princípmi právneho štátu. Tiež nesúhlasíme (druhá veta) s návrhom na zvýšenie percentuálneho podielu výšky kaucie, ktorá prepadne v prospech štátu v prípade zobratia námietok späť na 50 %, nakoľko pôvodne uvedený podiel vo výške 35 % kaucie považujeme za plne postačujúci. Na doplnenie k tomuto bodu považujeme za dôležité uviesť, že situácia si vyžaduje iné zákonné riešenia. V prvom rade je nutné uvedomiť si, čo je účelom Zákona o verejnom obstarávaní, zjednodušene povedané (i) zaťažiť povinnosťami VO/O, ktorí nakladajú s verejnými financiami, ich dôsledná kontrola, vrátane sankcionovania za porušenie povinností zo zákona, a na druhej strane (ii) ochrana hospodárskej súťaže a ochrana uchádzačov. Preto predložené návrhy na zmenu zákona, ktoré predstavujú opačný prístup, t.j. rôzne druhy postihov a sankcií na strane uchádzačov za výkon ich základného práva, nie je možné považovať za správnu cestu, ani očakávať efektívne výsledky. Pokus o riešenie veci od konca (najskôr odstrániť následky a potom príčiny) nemôže viesť k dosiahnutiu zamýšľaného cieľa. Sme toho názoru, že najskôr je nevyhnutné vyriešiť príčiny existujúceho stavu spočívajúce jednoznačne na strane VO/O (nedostatočná príprava súťaže, neznalosť zákona alebo úmyselné nerešpektovanie zákona zo strany VO/O, nesprávny postup komisií pri vyhodnocovaní podmienok účasti alebo vyhodnocovaní ponúk, bezdôvodné vylučovanie ... atď). Odstránenie zaužívaných nezdravých a nezákonných praktík a postupov na strane VO/O iste povedie aj k väčšej dôvere v proces VO a v konanie VO/O, a napokon prirodzene aj k zníženiu neodôvodnene podávaných námietok zo strany záujemcov/uchádzačov. ÚVO by sa mal viac zaujímať o návrhy na zmeny legislatívy vo VO zo strany záujemcov/uchádzačov, nakoľko zo strany VO/O nie je možné očakávať konštruktívne návrhy na odstránenie ich nekalých praktík bežne používaných vo verejnom obstarávaní. Veci by tiež pomohlo prehodnotenie a znovu zavedenie povinnosti vykonávania verejného obstarávania prostredníctvom „odborne spôsobilých osôb“, ako aj vyvodzovanie osobnej zodpovednosti voči zamestnanom a konateľom VO/O za porušenie zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Čl. I bod 43 v navrhovanom ust. § 167 ods. (7) žiadame nahradiť text "„vyjadrenie ústredného orgánu štátnej správy na ochranu a podporu hospodárskej súťaže v Slovenskej republike 73).“ textom: „právoplatné rozhodnutie ústredného orgánu štátnej správy na ochranu a podporu hospodárskej súťaže v Slovenskej republike 73) v prejednávanej veci.“ Odôvodnenie V novelizovanom § 167 ods. 7 predkladateľ upravuje možnosť ÚVO pri výkone dohľadu nad verejným obstarávaním požiadať Protimonopolný úrad SR o jeho vyjadrenie, ktoré sa tak má stať zásadným prvkom v rozhodovaní ÚVO. Vyjadrenie Protimonopolného úradu SR sa však nebude opierať o právoplatné rozhodnutie vo veci a preto zjavne pôjde len o predbežné alebo parciálne vyjadrenie, ktoré nebude vychádzať z náležite zisteného skutkového stavu. ÚVO tak bude v zásadnej veci, akou je narušenie alebo obmedzenie hospodárskej súťaže, rozhodovať len na základe predbežného vyjadrenia Protimonopolného úradu SR, ktorý následne môže v danej veci po vykonaní riadneho dokazovania vydať rozhodnutie odlišné od predbežného vyjadrenia poskytnutého Úradu. ÚVO v predkladanej novele nerieši situáciu, keď v tej istej veci budú vydané dve rôzne úradné rozhodnutia, jedno rozhodnutie ÚVO a druhé odlišné rozhodnutie Protimonopolného úradu SR. ÚVO pritom v predkladanej novele nerieši ani odškodnenie hospodárskych subjektov, za škody, ktoré im spôsobí takýmto nesprávnym rozhodnutím. Skutočnosť, že ÚVO nebude pri svojom rozhodovaní povinný počkať na konečné rozhodnutie Protimonopolného úradu SR vo veci, je v rozpore s ústavným právom každého na spravodlivé prejednanie veci. Rozhodnutia ÚVO nebudú vychádzať z dôkladne zisteného a prevereného skutkového stavu a preto budú v rozpore s princípom spravodlivosti a potenciálne nezákonné. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Čl. I bod 48 Žiadame vypustiť novelizačný bod bez náhrady. Odôvodnenie Predkladateľ novely zákona navrhuje upraviť okamih, do ktorého je navrhovateľ povinný zložiť na účet ÚVO v súvislosti s podaním námietok kauciu a to tak, aby táto bola pripísaná na účet Úradu najneskôr pracovný deň nasledujúci po doručení námietok. Predkladateľ pritom nešpecifikuje, či ide o okamih doručenia námietok ÚVO alebo kontrolovanému. Pri doručovaní námietok ÚVO v listinnej podobe sa navrhovateľ dozvie okamih skutočného doručenia námietok ÚVO až niekoľko dní po ich doručení. Pokiaľ chce navrhovateľ dodržať zákonnú lehotu na zloženie kaucie na účet ÚVO, musí zadať prevodný príkaz na kauciu niekoľko dní pred podaním samotnej námietky. Rovnako aj v prípade doručovania námietok v elektronickej podobe, keď sa za čas ich doručenia považuje okamih ich odoslania, musí navrhovateľ zadať prevodný príkaz aj niekoľko dní pred odoslaním námietok, nakoľko po ich odoslaní sa za jeden pracovný deň bankový prevod zrealizovať objektívne nedá. V oboch prípadoch tak navrhovateľ musí zložiť kauciu na účet ÚVO ešte pred podaním samotných námietok, teda v čase, keď ešte nemusí byť rozhodnutý či námietky podá. V prípade ich nepodania bude musieť hospodársky subjekt žiadať ÚVO o vrátenie zloženej kaucie. Ide pritom o úplne zbytočnú byrokratizáciu procesu podávania námietok a o sťažovanie procesu podávania námietok, ktoré v nadväznosti na absolútne neprimeranú sankciu za oneskorené zloženie kaucie, účinne odradí predovšetkým malých podnikateľov od podávania námietok. Predkladateľ obhajuje zmeny pravidiel pri úhrade kaucie snahou o zrýchlenie a zefektívnenie rozhodovania ÚVO o procesných podmienkach námietkového konania. ÚVO však neuvádza a to ani len približne o koľko dní sa vďaka zmene pravidiel s úhradou kaucie reálne skráti námietkové konanie. Dôrazne upozorňujeme, že zmena pravidiel úhrady kaucie pritom okamih skutočného podania námietok nijako neovplyvní a preto ani neskráti námietkové konanie. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Čl. I bod 53 Navrhujeme nasledovné: a) v navrhovanom ust. § 173 ods. 16 doplniť nasledovný text: "„Uchádzač/navrhovateľ nemá právo nahliadať do ponúk ostatných uchádzačov, najmä častí ponúk, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva uchádzača podľa § 22 zákona.“; b) v navrhovanom ust. § 173 ods. 17 na konci vety doplniť nasledovný text "podľa § 22 zákona" c) § 173 ods. 18 - doručovanie ponechať bez zmeny Odôvodnenie Z uvedeného návrhu (prvá veta) nie je jednoznačne zrejmé (i) o ktoré osoby a (ii) ktoré dokumenty sa jedná, najmä či uchádzač má právo nahliadať aj do ponúk ostatných uchádzačov, resp. i takých častí ponúk ako je cenová ponuka, rozpočet stavby alebo ocenený výkaz výmer, kalkulácie jednotkových cien, resp. i iných častí ponúk, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva uchádzača. Ďalej však (druhá veta) tento výpočet oprávnených osôb a dokumentov je značne obmedzený, a to v prípade „dokumentácie VO“ podľa § 24 zák. iba na osobu kontrolovaného. V konečnom dôsledku nie je jednoznačne zrejmé, ktoré dokumenty môžu byť predmetom nazerania do spisu. Taktiež nie je zrejmý okamih vzniku tohto práva, nakoľko v prípade jeho vzniku až po podaní námietok alebo po doručení kompletnej dokumentácie VO od kontrolovaného na úrad pre uchádzača/navrhovateľa toto oprávnenie už prakticky nemá žiadny právny význam. V prípade odseku 17 nie je zrejmé, čo sa myslí povinnosťou „mlčanlivosti“, najmä či sa myslia ustanovenia § 22 zákona v celom rozsahu. Nesúhlasíme s návrhom na doručovanie rozhodnutia o námietkach iba splnomocnenému zástupcovi (odsek 18), nakoľko v prípade skupiny dodávateľov sa týmto značne oddiali okamih reálneho doručenia rozhodnutia ostatným členom skupiny dodávateľov a na druhej strane prakticky sa skracuje čas na podanie opravných prostriedkov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Čl. I bod 44 Navrhujeme do predkladanej novely doplniť, že skutočnosť podľa § 170 ods. 1 písm. d) sa preukazuje predložením plnomocenstva na podávanie námietok v mene skupiny dodávateľov. Odôvodnenie: Predkladateľ novely zákona v dôvodovej správe uvádza, že ak je účastníkom procesu verejného obstarávania skupina dodávateľov je aktívne legitimovaným subjektom na podanie námietok člen skupiny dodávateľov len za predpokladu, že podáva námietky v mene všetkých členov skupiny dodávateľov, pričom táto skutočnosť musí byť zrejmá z podaných námietok. Formuláciu „musí byť zrejmá z podaných námietok“ považujeme za príliš nejednoznačnú a nekonkrétnu, čo by mohlo viesť k zamietaniu námietok len z dôvodu, že Úrad na základe nejasných pravidiel a teda čisto subjektívne vyhodnotí, že podľa jeho názoru z podaných námietok nie je zrejmé, či boli podané v mene všetkých členov skupiny dodávateľov. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o uplatnenie najdôležitejšieho opravného prostriedku v procese verejného obstarávania, musí byť absolútne jasné a jednoznačné, ako sa bude skutočnosť, že člen skupiny podáva námietky v mene všetkých členov skupiny dodávateľov preukazovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Čl. I bod 33 k § 117 ods. 5 (Zákazky s nízkou hodnotou – „dohody uchádzačov“) – žiadame vypustiť novelizačný bod bez náhrady. Odôvodnenie Rovnako v nadlimite s "vyhodnocovaním podmienok účasti kedykoľvek zásadne nesúhlasíme. Tiež nesúhlasíme so zaradením dôvodov na vylúčenie osoby / zo súťaže z dôvodu „dôvodného podozrenia na dohody uchádzačov“ do Vyhodnotenia podmienok účasti / z dôvodov vyššie uvedených, nakoľko skôr patrí do Vyhodnotenia ponúk a do dôvodov na vylúčenie ponúk. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) nad rámec predloženého materiálu Žiadame v ust. § 13 vloženie nového ods. 13 v nasledovnom znení: „Na referencie vystavené v elektronickom trhovisku sa použijú ustanovenia § 12 ods. 3, 6, 8, 9 a 10 primerane.“ Odôvodnenie: Odôvodnenie: Podľa čl. XVIII ods. 3 Obchodných podmienok elektronického trhoviska má objednávateľ vyhotoviť referenciu v elektronickom kontraktačnom systéme po splnení zmluvy. Pre verejných obstarávateľov tak neexistuje žiaden časový rámec, do ktorého majú referenciu vyhotoviť. Obchodné podmienky elektronického trhoviska pritom nevyhotovenie referencie nijako nesankcionujú. Je preto len vecou svojvoľného rozhodnutia verejného obstarávateľa, kedy a či vôbec referenciu dodávateľovi vyhotoví. Zároveň Obchodné podmienky elektronického trhoviska (ďalej len „OPET“) v čl. XVIII ods. 4 upravujú nemožnosť zmeny tzv. negatívnej referencie a to ani v prípade, ak je táto nepravdivá. Dodávatelia tak nemajú žiadnu zákonnú možnosť brániť sa proti svojvoľnému a účelovému vyhotovovaniu neuspokojivých referencií zo strany verejných obstarávateľov. Zákon a ani OPET podvodné správanie verejných obstarávateľov pritom nijako nepostihujú. Nepoctivý verejný obstarávateľ sa tak nemá čoho obávať a nemá žiaden dôvod konať poctivo. Aktuálne platná právna úprava chráni nepoctivých verejných obstarávateľov, ktorý zneužívajú inštitút referencií proti „nepohodlným“ hospodárskym subjektom. Namiesto toho, aby zákon chránil dodávateľov pred nepoctivými verejnými obstarávateľmi, núti dodávateľov, aby vynakladali značné prostriedky a čas na súdne spory s podvodníkmi. Poškodenie dobrého mena a dobrej povesti dodávateľov je pritom nezvratné. Akékoľvek svojvoľné správanie je pritom v rozpore s princípom spravodlivosti, princípom transparentnosti a princípom nediskriminácie. Nepoctivý verejný obstarávateľ môže bez obáv zo sankcie odstúpiť od zmluvy z dôvodu jej podstatného porušenia dodávateľom a to bez skutočnej existencie takéhoto dôvodu, následne vystaví cez elektronický kontraktačný systém dodávateľovi neuspokojivú referenciu, ktorá je následne zaslaná do evidencie referencií vedenej Úradom, ktorý následne začne proti dodávateľovi konanie o uloženie sankcie zákazu účasti vo verejnom obstarávaní na tri roky. Uložením takejto sankcie pritom ÚVO ekonomicky zlikviduje dodávateľa a tým aj všetky pracovné miesta naviazané na tohto dodávateľa. Možnosť účelového vyhotovovania neuspokojivých referencií je možné zneužiť viacerými spôsobmi, napr. na odradenie nežiaducich dodávateľov od predloženia ponuky, čím sa obmedzuje hospodárska súťaž, alebo ako trest za to, že súťaž vyhral ten „nesprávny“ dodávateľ, prípadne na vydieranie dodávateľa, aby uskutočnil za vysúťaženú cenu aj rôzne práce naviac bez navýšenia rozpočtu. Zneužívanie systému referencií proti poctivým dodávateľom je tak jedným z ďalších spôsobov využívania zákonných inštitútov na manipuláciu s verejným obstarávaním. Akékoľvek zneužívanie zákona by pritom malo byť sankcionované odstrašujúcimi sankciami. Navrhujeme preto, aby za vystavenie referencie zakladajúcej sa na nepravdivej skutočnosti úrad uložil verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi pokutu 100 000 eur. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail