LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) nad rámec predloženého materiálu Žiadame: a) zapracovať do predkladanej novely nový § 182 ods. 3 písm. b), ktorého znenie bude nasledovné: „uchádzačovi, záujemcovi alebo hospodárskemu subjektu pokutu od 1000 eur do 100 000 eur, ak došlo k odstúpeniu od zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody zo strany verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa,“. b) súčasne vypustiť zo zákona § 182 ods. 3 písm. b) bod 2., a doterajšie písmená c), d), e) f) a g) v § 182 ods. 3 nahradiť písmenami d), e), f), g) a h). Odôvodnenie: Navrhovanú právnu úpravu predložilo ÚVO ako súčasť novely zákona v rámci legislatívneho procesu LP/2017/620. V dôvodovej správe k navrhovanému právnemu textu ÚVO konštatoval, že zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov je neprimerane tvrdá sankcia. Zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov je sankcia, ktorá ekonomicky zlikviduje každý hospodársky subjekt. Ekonomická likvidácia hospodárskeho subjektu nemôže byť za žiadnych okolností adekvátnym postihom, nech už je jeho previnenie akékoľvek. Osobitne v prípade, keď zákon ponecháva na absolútne svojvoľné rozhodnutie verejného obstarávateľa a obstarávateľa určenie dôvodov porušenia zmluvy podstatným spôsobom. Dôvodom porušenia zmluvy podstatným spôsobom sa tak môžu stať aj absurdné dôvody, ktoré si verejný obstarávateľ podľa ľubovôle naformuluje do zmluvy a to s jediným cieľom - odradiť nepohodlné hospodárske subjekty od podania ponuky. Mnohé dôvody porušenia zmluvy podstatným spôsobom, pritom takúto kvalifikáciu vôbec nespĺňajú. Proti absurdným dôvodom označeným ako porušenie zmluvy podstatným spôsobom sa pritom hospodárske subjekty nemôžu žiadnym spôsobom brániť, nakoľko sú zapracované do zmluvy, ktorú uchádzač nemôže pripomienkovať a s ktorou úspešný uchádzač musí súhlasiť. Jediným riešením je tak pre hospodársky subjekt nepodanie ponuky. Hrozba odstúpenia od zmluvy z dôvodu jej podstatného porušenia je najefektívnejším „legálnym“ spôsobom manipulácie s verejným obstarávaním a práve Úrad sankciou zákazu účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov takúto manipuláciu zákonnou úpravou umožňuje. Určenie dôvodov, ktoré bude verejný obstarávateľ považovať za dôvody na odstúpenie od zmluvy pre jej podstatné porušenie, pritom nemôže spochybniť Úrad a ani súd, nakoľko ide o oblasť zmluvnej voľnosti. Uplatnenie odstúpenia od zmluvy z dôvodu jej podstatného porušenia je pritom len na verejnom obstarávateľovi. V prípade ak súťaž vyhrá ten „nesprávny“ hospodársky subjekt, verejný obstarávateľ urobí všetko preto, aby niektorí z týchto dôvodov uplatnil a naopak v prípade „správneho“ hospodárskeho subjektu tieto dôvody neuplatní a to ani v prípade, ak budú reálne dané. Inštitút odstúpenia od zmluvy z dôvodu jej porušenia podstatným spôsobom sa tak vzhľadom na likvidačnú sankciu stáva veľmi silným a efektívnym nástrojom manipulácie s verejným obstarávaním. Žiaden hospodársky subjekt nebude riskovať ekonomickú likvidáciu účasťou v problémovom verejnom obstarávaní. Dokazovanie neexistencie dôvodu na odstúpenie od zmluvy pre jej porušenie podstatným spôsobom je pre hospodárske subjekty pritom extrémne náročné a to osobitne z dôvodu, že Úrad začne konanie o uloženie sankcie zákazu účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov ex offo a sankciu uloží bez toho, aby skúmal či dôvody pre odstúpenie od zmluvy pre jej porušenie podstatným spôsobom sú naozaj dané. Konanie o uloženie sankcie zákazu účasti na dobu troch rokov ex offo, robí z Úradu asistenta možnej manipulácie s verejným obstarávaním. Nepoctivý verejný obstarávateľ tak môže jednoduchým spôsobom ekonomicky zničiť akýkoľvek hospodársky subjekt. Nepoctivému verejnému obstarávateľovi stačí odstúpiť od zmluvy pre jej údajné porušenie podstatným spôsobom alebo z absurdného dôvodu, ktorý si sám verejný obstarávateľ určil ako podstatný a Úrad už všetko ostatné zariadi. Sankcia zákazu účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov má priamy vplyv na hospodársku súťaž a jej obmedzením aj priamy dopad na naplnenie hlavného cieľa verejného obstarávania, ktorým je získanie ekonomickej najvýhodnejšej ponuky. Už len z dôvodu možného zneužitia hrozby uloženia sankcie zákazu účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch, ktorej uplatnenie ekonomicky zlikviduje každý hospodársky subjekt, by mal Úrad pristúpiť k jej nahradeniu inou menej fatálnou sankciou. Možnosť uloženia pokuty až do výšky 100 000 eur je pritom pre každý hospodársky subjekt dostatočne odstrašujúca. Popri uloženej pokute hospodársky subjekt zároveň s odstúpením od zmluvy stratí zákazku a uplatnia sa voči nemu aj zmluvné pokuty. Posudzovanie výšky uloženej pokuty zároveň dáva úradu možnosť uplatniť hodnotiaci úsudok zohľadňujúci spoločenskú závažnosť pochybenia hospodárskeho subjektu realizujúceho zákazku. Máme za to, že je zásadný rozdiel, či sa hospodársky subjekt dopustí pochybenia v strategickej zákazke za 100 000 000 eur alebo v zákazke za 50 000 eur zadanej cez elektronické trhovisko. Zároveň je zásadný rozdiel aj v uplatnenom dôvode odstúpenia od zmluvy pre jej porušenie podstatným spôsobom. Nemôže byť rovnako sankcionované odstúpenie od zmluvy z dôvodu, že úspešný uchádzač nezložil na účet verejného obstarávateľa výkonovú zábezpeku do troch dní od uzavretia zmluvy na zákazku s nízkou hodnotou (čo je na hrane možností bankového prevodu) a nedokončenie tunela za desiatky miliónov eur riadne a včas. Sankcionovanie všetkých prípadov odstúpenia od zmluvy z dôvodu jej porušenia podstatným spôsobom, bez zohľadnenia okolností, za ktorých k odstúpeniu došlo, ekonomickou likvidáciou hospodárskeho subjektu je neprimerané, nevyvážené a v rozpore s elementárnymi pravidlami spravodlivosti. Zásadný rozpor s princípom spravodlivosti predstavuje aj ukladanie sankcie zákazu účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov ako dôsledok účelového konania nepoctivého verejného obstarávateľa. Spravodlivé ukladanie primeraných sankcií patrí k elementárnym princípom právneho štátu a je vyjadrením ústavného práva na spravodlivé prejednanie veci každého subjektu. Požiadavku na spravodlivé a primerané sankcie zvýrazňuje aj skutočnosť, že aj napr. hospodársky subjekt s vynikajúcim renomé dlhodobo pôsobiaci na Slovenskom trhu, ktorý má stovky referencií s najvyšším hodnotením od desiatok rôznych verejných obstarávateľov, môže byť ekonomicky zlikvidovaný len kvôli jedinému pochybeniu napr. pri realizácii zákazky s nízkou hodnotou, alebo ako dôsledok účelového konania nepoctivého verejného obstarávateľa. Dôraz na spravodlivé ukladanie primeraných sankcií zvýrazňuje aj fakt, že v prípade uloženia zákazu účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov dôjde k ekonomickej likvidácii hospodárskeho subjektu a teda aj k likvidácii všetkých pracovných miest viazaných na tento hospodársky subjekt. Zároveň a to najmä v prípade ekonomickej likvidácie veľkých hospodárskych subjektov dôjde k zániku mnohých subdodávateľov ekonomicky závislých na tomto hospodárskom subjekte. ÚVO pri úprave sankcie zákazu účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov zjavne nezohľadnil katastrofálne sociálne dopady uloženia takejto sankcie. Skutočne potrestanými budú zamestnanci ekonomicky zlikvidovaného hospodárskeho subjektu, rodiny týchto zamestnancov, ktoré tak prídu spravidla o hlavný zdroj príjmov ako aj drobní podnikatelia, ktorí prídu o svojho kľúčového ekonomického partnera. V záujme naplnenia princípu spravodlivosti, ako aj v záujme zmiernenia neakceptovateľných sociálnych dopadov je nevyhnutné sankciu zákazu účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov zo zákona vypustiť a nahradiť ju právne a sociálne spravodlivejšou peňažnou pokutou s možnosťou jej odstupňovania. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
OSO (Okrúhly stôl obstarávania) Čl. I Bod 20 Navrhujeme uvedený novelizačný bod vypustiť ponechať § 40 ods. 13 písm. a) v pôvodnom znení. Odôvodnenie: Zloženie kaucie pri podaní námietok nie je novým inštitútom, o ktorom by záujemca a/alebo uchádzač doposiaľ nevedel a pokiaľ sa zúčastňuje verejného obstarávania, mal by rovnako ako verejný obstarávateľ disponovať elementárnymi znalosťami ZVO. Toto novelizačné ustanovenie zavádza len ďalšiu byrokratickú povinnosť pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ktorá má záujemcov a/alebo uchádzačov upozorňovať na ich povinnosti priamo nesúvisiace s procesom verejného obstarávania a dáva tak nepriamo záujemcom a/alebo uchádzačom viac priestoru na argument, že o zložení kaucie neboli upovedomení. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) K Čl. I bod 20 (k § 40 ods. 13 písm. a) Navrhujeme odstrániť povinnosť uviesť informáciu o povinnosti zložiť kauciu spolu s námietkami, nakoľko je táto povinnosť pre uchádzača alebo záujemcu daná zákonom. Neprenášať oznamovaciu povinnosť na ver. obstarávateľa/obstarávateľa. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
OSO (Okrúhly stôl obstarávania) čl. I bod 38 Navrhujeme začleniť navonavrhovaný § 158a a § 158b ZVO pod nový § 151a – 151b v Druhej hlave a upraviť celé znenie vrátane názvu celej Druhej hlavy "Zoznamy elektronických prostriedkov". Odôvodnenie: Tretia hlava ZVO, do ktorého zákonodarca plánuje včleniť novonavrhovaný § 158a ZVO pojednáva o Zozname hospodárskych subjektov. Novonavrhované ustanovenie ale pojednáva o zozname elektronických prostriedkov, čo z hľadiska názvu celej tretej hlavy je nelogické. Navrhujeme preto začleniť toto novonavrhované znenie pod nový § 151a a § 151b v Druhej hlave. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
OSO (Okrúhly stôl obstarávania) čl. I bod 38 Navrhujeme začleniť navonavrhovaný § 158a a § 158b ZVO pod nový § 151a – 151b v Druhej hlave a upraviť celé znenie vrátane názvu celej Druhej hlavy "Zoznamy elektronických prostriedkov". Odôvodnenie: Tretia hlava ZVO, do ktorého zákonodarca plánuje včleniť novonavrhovaný § 158a ZVO pojednáva o Zozname hospodárskych subjektov. Novonavrhované ustanovenie ale pojednáva o zozname elektronických prostriedkov, čo z hľadiska názvu celej tretej hlavy je nelogické. Navrhujeme preto začleniť toto novonavrhované znenie pod nový § 151a a § 151b v Druhej hlave. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
Verejnosť (Verejnosť) návrhu novely zákona a nad rámec návrhu novely Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k bodu Text pripomienky Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o. Nad rámec predkladanej novely zákona č. 343.2015 Z. z. Odstránenie chýb uvedených v novele zákona č. 345/2018 Z.z.: 1. Zrušenie termínu „stavebné práce „ v ustanoveniach §§ 58 – 64 – Dynamický nákupný systém 2. správne prečíslovanie bodov § 10, do ktorého pribudli body 10 a 11, ale § 10 nemá body 8 a 9 (formálna pripomienka 3. stanoviť primeraný finančný limit pre podlimitné koncesie, ktoré sa podľa súčasného znenia zákona nachádzajú v limite od 0.- do 5. 548.000,00 € 4. upraviť lehotu uchovávania dokumentácie z verejného obstarávania uvedenú v § 118 na 10 rokov 5. podľa metodického usmernenia UVO č. 11500-5000/2018 definitívne zahrnúť medzi subjekty, ktoré sú oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch, okrem orgánov verejnej moci aj ďalšie subjekty, ktoré sú v postavení verejného obstarávateľa/obstarávateľa podľa zákona o verejnom obstarávaní 6. zmena § 117 ods. 2: Pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou verejný obstarávateľ primerane použije ustanovenia prvej časti zákona. Odôvodnenie bodu 1: zosúladenie výkladu zákona pri obstarávaní stavebných prác ako zákaziek nie bežne dostupných s ustanoveniami týkajúcimi sa elektronického trhoviska (§ 13 a 14) ako aj ustanoveniami § 109 až 111 zákona (zásadná pripomienka) Odôvodnenie bodu 2.: odstrániť formálne chyby uvedené v novele zákona č. 343/2018 Z.z. (formálna pripomienka) Odôvodnenie bodu 3.: zosúladiť lehotu uchovávania dokumentácie v rámci jednotlivých postupov a pravidiel pri obstarávaní zákaziek (zásadná pripomienka) Odôvodnenie bodu č. 4: pre jednoznačné vymedzenie povinností verejných obstarávateľov/ obstarávateľov a uchádzačov je nevyhnutné stanoviť, ktorí verejní obstarávatelia podľa § 7 majú rovnaké právomoci a povinnosti získavať a používať údaje z informačných systémov verejnej správy pri preukazovaní splnenia podmienok účasti vo vzťahu k zákonu č. 177/2018 Z.z. v § 7 alebo v § 32 ods. 3 ako orgány verejnej moci (zásadná pripomienka) Odôvodnenie bodu 5: Súčasné znenie spôsobuje nejasnosti a nedorozumenia pri posudzovaní toho, či sa uvedené ustanovenie vzťahuje iba na prvú časť alebo na všetky časti, a pri súčasnom znení zbytočne zvyšuje povinnosti verejných obstarávateľov súvisiace s preukazovaním účasti potenciálnych uchádzačov na prípravných konaniach, preukazovaní prípadného konfliktu záujmov, ba dokonca súčasný právny stav neumožňuje použiť pri ZNH elektronickú komunikáciu podľa § 20 (zásadná pripomienka). Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o. Nad rámec predkladanej novely zákona č. 343.2015 Z. z. - Doplniť do ustanovenia § 1 ods. 2 výnimku zo zákona týkajúcu sa školského stravovania pri obstarávaní potravín, alebo - Zmeniť ustanovenia § 5 ods. 3 a 4 tak, že potraviny v členení podľa zmysluplných sortimentov ponechať vo finančných limitoch ostatných tovarov Odôvodnenie: školské stravovanie sa riadi špecifickým zákonom a normatívami vrátane cenových normatívov, ktoré predurčujú stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky iným spôsobom než je uvedený v § 6. Súčasné znenie zákona v oblasti týkajúcej sa potravín je v rozpore s ustanoveniami § 3, ktoré definujú tovar ako predmet zákazky, ustanoveniami § 42, ktoré popisujú povinnosť verejných obstarávateľov dostatočne jednoznačne presne špecifikovať tovar podľa jeho charakteristík a parametrov vrátane kvalitatívnych ukazovateľov jednotlivých druhov potravín ako tovaru a spôsobuje porušovanie nariadenia vlády č. 168 a schválených Zásad pre zvýšenie bezpečnosti nakupovaných potravín, ktoré priamo ukladajú školským zariadeniam využívanie potravinových zdrojov v spádovej oblasti škôl. (zásadná pripomienka) Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o. Nad rámec predkladanej novely zákona č. 343.2015 Z. z. Zmena § 1 ods. 14: Tento zákon sa nevzťahuje na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 15.000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. Zmena ustanovení § 5 ods. 4 v zmysle vyššie uvedeného Odôvodnenie: súčasný právny stav zvyšuje administratívnu náročnosť verejného obstarávania súvisiacu s rozlišovaním zákaziek, na ktoré sa zákon nevzťahuje od zákaziek s nízkou hodnotou a nadväzujúcimi povinnosťami súvisiacimi so zmenou charakteru zákazky v priebehu kalendárneho roka podľa finančného limitu (zásadná pripomienka) Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o. § 40 ods. 13 písmeno a) Ponechať pôvodné znenie ustanovenia Odôvodnenie: Uchádzači a záujemcovia sú regulárne a legitímne subjekty zúčastňujúce sa procesu verejného obstarávania, ktoré majú povinnosť poznať zákon rovnako ako verejní obstarávatelia vrátane svojich práv a povinností súvisiacich s uplatnením revíznych postupov a zloženia kaucie (zásadná pripomienka) Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o. § 49 odsek 6 Zmeniť text nasledovne: „(6) Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ak uchádzač v lehote na predkladanie ponúk predloží viac ponúk, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ prihliada iba na ponuku, ktorá bola predložená najneskôr. Na ostatné ponuky neprihliada rovnako ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na predkladanie ponúk.“. Odôvodnenie: uvedené znenie nemá logiku, pretože jednotlivé verzie ponúk neboli predložené po lehote na predkladanie ponúk, ale skôr než posledné znenie ponuky. (formálna pripomienka) Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o. § 52 ods. 2 Zmeniť text nasledovne: „Ak sa ponuky predkladajú prostredníctvom elektronického prostriedku podľa § 20, umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie sprístupnenie návrhov na plnenie kritérií prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie, a to v rozsahu podľa predchádzajúcej vety.“ Odôvodnenie: Pokiaľ by verejný obstarávateľ prostredníctvom príslušného elektronického prostriedku nezabezpečil štruktúrovanosť ponuky, tak by nemohol zabezpečiť sprístupnenie iba v rozsahu uvedenom podľa prvej vety ods. 2. (zásadná pripomienka) Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o. Body 25 a 26 Vymeniť body Odôvodnenie: § 61 ods. 1 predchádza § 61 ods. 4 (formálna pripomienka) Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o. § 170 odsek 8 Zmeniť text nasledovne: Ods. 8 písm. b) b) úradu v listinnej podobe, v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu74) alebo v elektronickej podobe funkcionalitou elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje. ak tento elektronický prostriedok doručenie námietok úradu umožňuje.“ Odôvodnenie: uvedené znenie je v rozpore s povinnosťou uvedenou v § 20 ods. 11 písm. h), ktoré znie: „h) bolo možné doručovať v elektronickej podobe žiadosť o nápravu podľa § 164 ods. 3 a námietky podľa § 170 ods. 8 písm. a), bod 1.“. (zásadná pripomienka) Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
SVP, š.p. (SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik) Článok 1, bod 41 (§ 166 ods. 3 Zákona o VO) žiadame nahradiť § 166 ods. 3 predposledná veta nasledovne „Osoba, ktorá vypracovala znalecký posudok alebo odborné stanovisko, má voči úradu nárok na náhradu nevyhnutných výdavkov a ušlej mzdy, alebo iného preukázateľného ušlého príjmu.“ Odôvodnenie: Z pôvodného znenia nebolo zrejmé, voči komu vzniká osobe, ktorá vypracovala znalecký posudok alebo odborné stanovisko, nárok na náhradu nevyhnutných výdavkov a ušlej mzdy, alebo iného preukázateľného ušlého príjmu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
SVP, š.p. (SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik) Článok 1, bod 27 (§ 111 ods. 2 Zákona o VO) žiadame upraviť navrhované znenie § 111 ods. 2 Zákona o VO nasledovne „(2) Verejný obstarávateľ je povinný poslať úradu na uverejnenie vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle úradu súhrnnú správu o zákazkách podľa § 109 a 110, ktoré zadal za obdobie kalendárneho polroka a to priebežne počas kalendárneho polroka alebo hromadne najneskôr do 60 dní po skončení kalendárneho polroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä zmluvnú cenu, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo.“. Odôvodnenie: Zákon o VO nepozná pojem "hodnota zákazky". V súvislosti s hodnotou sa v zákone používa len pojem "predpokladaná hodnota zákazky". Pokiaľ zákonodarca v súhrnnej správe nežiada uvedenie predpokladanej hodnoty zákazky, vzhľadom na neurčitý pojem "hodnota zákazky" žiadame jeho nahradenie pojmom "zmluvná cena". Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
SVP, š.p. (SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik) Článok 1, bod 34 (§ 117 ods. 6 Zákona o VO) žiadame upraviť navrhované znenie § 117 ods. 6 Zákona o VO nasledovne „Verejný obstarávateľ je povinný poslať úradu na uverejnenie vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle úradu súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami, ktoré zadal za obdobie kalendárneho polroka a to priebežne počas kalendárneho polroka alebo hromadne najneskôr do 60 dní po skončení kalendárneho polroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä zmluvnú cenu, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo.“. Odôvodnenie: Zákon o VO nepozná pojem "hodnota zákazky". V súvislosti s hodnotou sa v zákone používa len pojem "predpokladaná hodnota zákazky". Pokiaľ zákonodarca v súhrnnej správe nežiada uvedenie predpokladanej hodnoty zákazky, vzhľadom na neurčitý pojem "hodnota zákazky" žiadame jeho nahradenie pojmom "zmluvná cena". Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
SVP, š.p. (SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik) Článok 1, bod 35 (§ 118 ods. 4 Zákona o VO) žiadame upraviť navrhované znenie § 118 ods. 4 Zákona o VO nasledovne „(4) Verejný obstarávateľ je povinný poslať úradu na uverejnenie vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle úradu súhrnnú správu o podlimitných koncesiách, v ktorej pre každú podlimitnú koncesiu uvedie najmä zmluvnú cenu, predmet koncesie a identifikáciu dodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo; túto správu môže uverejniť aj na svojom webovom sídle, v periodickej tlači alebo iným spôsobom publikovať.“. Odôvodnenie: Zákon o VO nepozná pojem "hodnota zákazky". V súvislosti s hodnotou sa v zákone používa len pojem "predpokladaná hodnota zákazky". Pokiaľ zákonodarca v súhrnnej správe nežiada uvedenie predpokladanej hodnoty zákazky, vzhľadom na neurčitý pojem "hodnota zákazky" žiadame jeho nahradenie pojmom "zmluvná cena". Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
SVP, š.p. (SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik) Článok 1, bod 21 (§ 49 ods. 6 Zákona o VO) žiadame doplniť navrhované znenie § 49 ods. 6 Zákona o VO o nasledovné vety: „Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.“ Odôvodnenie: Navrhovanou úpravou bude vyriešená aj situácia, ak uchádzač predloží ponuku samostatne aj ako člen skupiny dodávateľov. Bez tejto úpravy by v prípade, ak bude predložená ako prvá ponuka skupiny dodávateľov a následne ponuka samotného uchádzača, nebolo zrejmé, ako má verejný obstarávateľ postupovať – vylúčiť ponuku skupiny dodávateľov, lebo bola doručená skôr alebo vylúčiť ponuku uchádzača? Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
OSO (Okrúhly stôl obstarávania) čl. I bod 40 OSO navrhuje zmeniť navonavrhovaný § 164 ods. 3 ZVO takto: Žiadosť o nápravu sa doručuje a) v elektronickej podobe funkcionalitou elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, b) v listinnej podobe, ak sa verejné obstarávanie, ktorého sa žiadosť o nápravu týka, nerealizuje funkcionalitou elektronického prostriedku. Odôvodnenie: Doručovanie žiadosti o nápravu v elektronickej podobe nevyžaduje doručovanie iných formátov dokumentov, ako doručovanie žiadosti o účasť a ponúk. Z uvedeného dôvodu nám nie je známe, prečo by elektronický nástroj zapísaný v zozname elektronických prostriedkov nebol schopný tieto dokumenty doručovať a zároveň, ak by sa predmetné dokumenty nedali v ňom doručovať, nemohla by sa v ňom uskutočňovať elektronická komunikácia, nakoľko by nebol zapísaný v zozname elektronických prostriedkov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
SVP, š.p. (SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik) Článok 1, bod 26 (§ 64 ods. 1 písm. b) Zákona o VO) Z pôvodného znenia § 64 ods. 1 písm. b) Zákona o VO žiadame odstrániť slovné spojenie „okrem zápisnice podľa § 60 ods. 6“ a navrhované doplnené znenie upraviť „;ak ide o zadávanie zákaziek prostredníctvom dynamického nákupného systému, predložené ponuky, zápisnica z otvárania ponúk, zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a zápisnica z vyhodnotenia ponúk sa nezverejňujú,“ Odôvodnenie: Navrhovanou úpravou sa zjednotia výnimky zo zverejňovania dokumentov v prípade dynamického nákupného systému. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) návrhu ako celku Odporúčame do návrhu zákona doplniť definíciu pojmu „komplexné objasnenie“ alebo vypustiť slovo „komplexné“. Odôvodnenie: Z návrhu zákona nie je zrejmý rozdiel medzi použitým pojmom „komplexné objasnenie“ a pojmom „objasnenie“. V praxi pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa môžu vznikať problém, aby posúdil, či dotknuté skutočnosti alebo okolnosti sú „objasnené“ alebo „komplexne objasnené“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) návrhu ako celku Odporúčame do návrhu zákona doplniť definíciu pojmu „prevádzkovateľ elektronického prostriedku“. Odôvodnenie: Táto definícia v návrhu zákona chýba a v záujme právnej istoty pri realizácii zákona o verejnom obstarávaní je potrebné definovať tento pojem, aby nedošlo k sporom pri jeho výklade. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
OSO (Okrúhly stôl obstarávania) Nad rámec predkladaného návrhu V § 170 ods. 3: V prvej vete sa vypúšťajú slová "pred zadaním zákazky na základe rámcovej dohody". Odôvodnenie: Možnosť podať námietky pred zadaním zákazky na základe rámcovej dohody je v rozpore s § 56 ods. 2 písm. b) a c) ZVO. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Čl. I bod 2 Žiadame vypustiť navrhovaný § 10 odsek 4 a: a) nahradiť ho ustanovením, že predkladateľ ÚVO vedie na webovom sídle zoznam krajín, s ktorými nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike b) zohľadniť v tejto súvislosti skutočnosť, že predkladateľ nesmie zapísať do zoznamu hospodárskych subjektov (a ak sú zapísané tak ich vyškrtnúť) hospodárske subjekty so sídlom v krajinách na spomínanom zozname. Odôvodnenie: V navrhovanom znení § 10 odsek 4 je na svojvôli verejného obstarávateľa/obstarávateľa „obmedziť alebo neobmedziť“ ...účasť hospodárskym subjektom. Postup verejného obstarávateľa má byť naopak v záujme zachovania právnej istoty transparentný a predvídateľný. Ak sa má uplatňovať obmedzovanie účasti vo verejnom obstarávaní podľa krajiny sídla žiadame, aby ÚVO viedlo na webovom sídle príslušný zoznam. V opačnom prípade sa do procesu vnáša nejednoznačnosť, netransparentnosť a potenciálne porušenie princípu rovnakého zaobchádzania. Je to nepredvídateľné pre obstarávajúce subjekty a pre hospodárske subjekty, ktoré pri príprave žiadosti o účasť/ponuky majú záujem spolupracovať s hospodárskymi subjektmi z tretích krajín. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Čl. I bod 28 Žiadame vypustiť novelizačný bod bez náhrady. Odôvodnenie V tejto etape súťaže ešte nie je známe či tu je „dôvodné podozrenie na dohody uchádzačov“, a táto skutočnosť bude známa až po posúdení a vyhodnotení ponúk. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
GR ZVJS (Generálne riaditeľstvo zboru väzenskej a justičnej stráže) čl I. V čl. I navrhujeme vložiť ďalší novelizačný bod, ktorý znie: „V § 20 ods. 11 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie: „g) informácie, ktoré sa sprístupňujú v súlade s § 52 ods. 2, neboli v rozpore s týmto ustanovením ,“.“. Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h). Odôvodnenie: Ak sa neupravia požiadavky na adekvátnu funkcionalitu informačných systémov, resp. elektronických prostriedkov pre účely elektronickej komunikácie vo verejnom obstarávaní súvisiacej s otváraním ponúk, s veľkou pravdepodobnosťou môže dochádzať pri aplikácii § 52 ods. 2 k porušeniu zákona. V praxi môžu nastať viaceré situácie, a to predkladanie návrhu na plnenie kritérií napríklad vo formáte „PDF“, pričom takýto dokument môže obsahovať aj návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa nedajú vyjadriť číslom a teda sprístupnenie takéhoto dokumentu by bolo v rozpore s § 52 ods. 2, ako aj štruktúrovaná podoba návrhu na plnenie kritérií, pričom, ak nebude zo zákona explicitne definovaný samostatný priestor pre návrhy na plnenie kritérií, ktoré je možné vyjadriť číslom a samostatný priestor pre návrhy na plnenie kritérií, ktoré nie je možné vyjadriť číslom, vstupom uchádzača do elektronického prostriedku, kde sa mu zobrazia aj ďalšie údaje, môže dôjsť k porušeniu § 52 ods. 2. Z uvedených dôvodov by mal informačný systém, resp. elektronický prostriedok obsahovať, pre účely podľa § 52 ods. 2, funkcionalitu na štruktúrovanú podobu návrhov na plnenie kritérií, a to v členení na samostatné zóny, pričom prístup pre uchádzačov by mal byť zabezpečený len do zóny, kde by sa im v súlade s § 52 ods. 2 sprístupnili výhradne konkrétne údaje, a to obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a návrhy na plnenie kritérií uchádzačov, ktoré sa dajú vyjadriť číslom. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
GR ZVJS (Generálne riaditeľstvo zboru väzenskej a justičnej stráže) čl. I V čl. I navrhujeme vložiť ďalší novelizačný bod, ktorý znie: „V § 20 odseky 5 a 6 znejú: „(5) Identifikácia v elektronickom prostriedku je proces používania osobných identifikačných údajov v elektronickej forme, ktoré jedinečne reprezentujú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, fyzickú osobu zastupujúcu právnickú osobu a osobu alebo osoby oprávnené konať za právnickú osobu v záväzkových vzťahoch. (6) Autentifikácia v elektronickom prostriedku je elektronický proces, ktorý umožňuje potvrdiť elektronickú identifikáciu fyzickej osoby alebo právnickej osoby, fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu a osoby alebo osôb oprávnených konať za právnickú osobu v záväzkových vzťahoch.“.“. Odôvodnenie: V citovaných ustanoveniach sa identifikácia a autentifikácia definuje buď vo vzťahu k fyzickej osobe alebo vo vzťahu k právnickej osobe alebo vo vzťahu k fyzickej osobe zastupujúcej právnickú osobu. Predmetná úprava tak určuje podmienky pre identifikáciu a autentifikáciu v prípade právnickej osoby len pre túto právnickú osobu ako hospodársky subjekt alebo fyzickú osobu zastupujúcu túto právnickú osobu. Z uvedeného vyplýva, že citované ustanovenia neurčujú podmienky pre identifikáciu a autentifikáciu osoby oprávnenej konať za záujemcu alebo uchádzača. Osoba zastupujúca právnickú osobu, ktorej identifikácia a autentifikácia je definovaná použitím alternatívnej spojky „alebo“ nemusí a s veľkou pravdepodobnosťou vo väčšine prípadov ani nebude osobou oprávnenou konať za záujemcu alebo uchádzača v záväzkových vzťahoch. Vzhľadom na to, že podľa navrhovaných úprav § 164 ods. 2 písm. f) a § 170 ods. 5 písm. g) sa pod podpisom navrhovateľa alebo osoby oprávnenej konať za navrhovateľa rozumie identifikácia a autentifikácia tejto osoby podľa § 20 ods. 5 a 6 v elektronickom prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, pričom zároveň je definovaná podmienka vyžadovania podpisu navrhovateľa alebo osoby oprávnenej konať za navrhovateľa, je uvedená úprava predmetných ustanovení v rozpore s touto podmienkou. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail