LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
SEPS (Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.) § 10 odsek 4 Navrhujeme na konci vety v § 10 ods. 4 doplniť text“ „s prihliadnutím na právnu legislatívu v Slovenskej republike týkajúcu sa regulovaných povolaní podľa osobitného predpisu“ s poznámkou pod čiarou, napr.: - „Zákon č. 138/1992 Zb. Slovenskej národnej rady o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, - zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, - zákon č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov.“ Zdôvodnenie: Vzhľadom na skutočnosť, že oblasť regulovaných povolaní v Slovenskej republike nerieši len zákon o verejnom obstarávaní, navrhujeme doplniť legislatívu, ktorá upravuje pravidlá poskytovania regulovaných povolaní v Slovenskej republike. Zároveň v tejto súvislosti je potrebné, aby úrad v návrhu zákona doplnil, v zmysle ktorého ustanovenia (§ 40 ods. 6, resp. § 53) za nesplnenie tejto povinnosti verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúči záujemcu, resp. uchádzača. Uvedený dôvod na vylúčenie môže nastať tak v časti posudzovania podmienok účasti, ako aj v časti vyhodnotenia ponúk. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
SEPS (Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.) § 51 ods. 1 Predkladateľom navrhované znenie zákona navrhujeme vypustiť a ponechať pôvodné znenie. Zdôvodnenie: Nesúhlasíme, aby komisia na vyhodnotenie ponúk prijímala akékoľvek závery z vyhodnotenia ponúk „hlasovaním“ členov komisie s právom vyhodnocovať ponuku. Obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, ako aj v súťažných podkladoch stanovuje kritéria na vyhodnotenie ponúk tak, aby boli stanovené jasne a jednoznačne spolu so spôsobom ich uplatnenia. Komisia na vyhodnotenie ponúk je povinná vyhodnocovať predložené ponuky v súlade so zverejnenými kritériami a stanoveným spôsobom ich uplatnenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) K celému materiálu - upraviť aj Zjavne nedôvodnú žiadosť o nápravu, s podaním ktorej by a spájalo zamietnutie žiadosti o nápravu a prípadne aj možnosť uložiť pokutu - vypustiť navrhované pokuty pre VO (t.j. vypustiť bod 66. a 67.; prípadne bod 68. písm. o) - vypustiť ustanovenia o prešetrovaní (t.j. vypustiť bod 41. a vypustiť bod 43. ods. 8) Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) bodu 35. vlastného materiálu Žiadame doplniť periodicitu zasielania súhrnnej správy. Odôvodnenie: V tomto ustanovení zákona chýba lehota (tak ako je to uvedené napr. v § 117 ods. 6), v ktorej má byť správa zaslaná. V dôvodovej správe k bodom 34. a 35. sa pritom uvádza: "Navrhovaná úprava koriguje periodicitu tejto zverejňovacej povinnosti zo súčasného kalendárneho štvrťroka na kalendárny polrok. Zároveň sa explicitne vymedzuje možnosť plnenia tejto informačnej povinnosti buď priebežne počas kalendárneho polroka alebo hromadne do 60 dní po skončení kalendárneho polroka." Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2019 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) bodu 3. vlastného materiálu Odporúčame v druhej vete slová "hodnotu zákazky" nahradiť slovami "zmluvnú cenu". Odôvodnenie: Kvôli zjednoteniu so slovami "so zmluvnými cenami" v prvej vete. Bolo by vhodné aj definovať, či zmluvná cena je cenou s DPH alebo bez DPH. Najmä v súvislosti s § 1 ods. 14 zákona, ktorý hovorí o predpokladanej hodnote, t.j. bez DPH. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2019 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) bodu 2. vlastného materiálu Odporúčame na koniec odseku doplniť vetu: "Úrad na svojom webovom sídle vedie zoznam tretích štátov s ktorými má Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu." Odôvodnenie: Je otázne či verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ, bude schopný vyhodnotiť, či existuje medzinárodná zmluva, ktorá zaručuje rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v treťom štáte. Bolo by vhodné aby úrad zverejňoval a aktualizoval zoznam štátov pre všetkých verejných obstarávateľov a obstarávateľov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2019 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) bodu 27. vlastného materiálu Žiadame za slová "§ 109 a 110" doplniť slová "so zmluvnými cenami vyššími ako 5 000 eur". Odôvodnenie: Nové znenie zákona tohto bodu neprimerane zvyšuje administratívnu záťaž verejného obstarávateľa, nakoľko bude musieť, oproti súčasnej právnej úprave, v súhrnnej správe uvádzať všetky zákazky, ktoré cez EKS zadal bez ohľadu na finančnú sumu. Celé ustanovenie § 111 ods. 2 je pritom v zákone nadbytočné, lebo v systéme EKS je možné tieto údaje jednoducho, podľa každého verejného obstarávateľa, vyhľadať a sú teda dostupné verejnosti aj z iného, primárneho zdroja. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Čl. I bodu 35 § 118 ods. 4 Navrhované znenie ustanovenia § 118 ods. 4 neupravuje lehotu na poslanie súhrnnej správy, aj keď dôvodová správa ju uvádza. Navrhujeme do predmetného ustanovenia túto lehotu doplniť tak, aby zodpovedala ostatným ustanoveniam, ktoré sa týkajú posielania súhrnných správ Úradu pre verejné obstarávanie (body 27 a 34 návrhu zákona). Odôvodnenie: Pravdepodobne pri formulovaní predmetného ustanovenia zabudla sa uviesť lehota na poslanie súhrnnej správy. Ak novela zákona ustanoví povinnosť pre verejného obstarávateľa, je potrebné uviesť aj lehotu, v ktorej má byť takáto povinnosť splnená. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Čl. I bodu 41 § 166 Navrhujeme predĺžiť minimálnu dĺžku lehoty na oznámenie skutočností a informácií a predloženie vecí, dokumentov alebo dokladov z 5 pracovných dní na 15 pracovných dní. Odôvodnenie: Vzhľadom na to, že táto povinnosť sa môže týkať aj verejných obstarávateľov, ktorými sú ústredné orgány štátnej správy so svojou zložitou organizačnou štruktúrou a nastavenými rozhodovacími a riadiacimi procesmi, považujeme túto minimálnu dĺžky lehoty za neprimerane krátku a navrhujeme ju predĺžiť aspoň na 15 pracovných dní. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K názvu Odporúčame v názve návrhu zákona vypustiť slová „a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“ vzhľadom na to, že predmetná novela zákona nenovelizuje iné právne predpisy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu 22 Bod 22 žiadame vypustiť. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: S cieľom vyhodnotiť ponuky verejný obstarávateľ má povinnosť stanoviť kritériá vyhodnotenia ponúk a spôsob ich uplatnenia, ktoré sú uvádzané v príslušných oznámeniach o vyhlásení verejného obstarávania, ako aj v súťažných podkladoch. Komisia je povinná vyhodnocovať ponuky v súlade s kritériami a spôsobom ich uplatnenia, tak ako boli stanovené a zverejnené, a tieto tvoria neoddeliteľnú súčasť podmienok súťaže stanovených v čase vyhlásenia. Nie je možné, aby sa komisia pri vyhodnocovaní od spôsobu vyhodnotenia odchýlila a nie je možné ani hlasovaním zmeniť priebeh ani ukončenie vyhodnotenia. V prípade, ak člen komisie má výhrady voči procesu, resp. výsledku vyhodnotenia ponúk, je oprávnený uviesť v zápisnici z vyhodnotenia svoje výhrady. Zavedenie inštitútu „hlasovania“, nie je konštruktívnym nástrojom, pretože môže v aplikačnej praxi spôsobiť vznik situácií, keď sa členovia komisie môžu odchýliť od stanovených kritérií hodnotenia a spôsobu ich uplatnenia, čo v konečnom dôsledku môže spôsobiť nesúlad so zákonom. Zákonnosť takéhoto vyhodnotenia, ako aj uzatvorenie zmluvného vzťahu na základe výsledku vyhodnotenia ponúk založeného na hlasovaní, by mohla byť kedykoľvek spochybniteľná aj pred súdom. Z tohto dôvodu je požadované vypustenie celého navrhovaného znenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu 12 Odporúčame slovo „medzi“ nahradiť slovom „za“ a vypustiť slová „a slová „a tiež povinnosti““. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu 41 odporúčame - v § 166 ods. 1 za slovo „žiadosť“ vložiť slovo „úradu“ z dôvodu špecifikácie subjektu oprávneného požadovať informácie, - v § 166 ods. 3 slovo „stanovenej“ nahradiť slovom „určenej“ z dôvodu zosúladenia znenia s odsekom 2 a v poslednej vete slová „táto osoba“ nahradiť slovami „osoba, ktorá vypracovala znalecký posudok alebo odborné stanovisko“, - zosúladiť používanie pojmov „predložiť znalecký posudok“ a „spracováva znalecký posudok“ použité v § 166 ods. 3 návrhu zákona s pojmom „vypracovať znalecký posudok“ použitým v § 173 návrhu zákona a § 176 zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu 27 Odporúčame slová „hodnotu zákazky“ nahradiť slovami „zmluvnú cenu“. Odôvodnenie: Keďže zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov používa pojmy celková hodnota zákazky a predbežná hodnota zákazky s cieľom zjednotiť a sprehľadniť podmienky na zverejňovanie súhrnnej správy, odporúčame zjednotenie pojmov, pretože dochádza k rozdielnej aplikácii pri jej zverejňovaní. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu 38 V § 158b ods. 1 odporúčame na konci pripojiť slová „o zápis do zoznamu elektronických prostriedkov“ a zároveň z dôvodu nezavedenia skratky tohto pojmu rozpísať ho aj v odseku 3 (2x), prípadne v odseku 12 zaviesť skratku „žiadosť o zápis“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu 43 odporúčame - na konci odseku 7 použiť najprv interpunkčné znamienko a následne číslo poznámky pod čiarou 73a), - v poznámke pod čiarou k odkazu 73 použiť skrátenú citáciu, - v poznámke pod čiarou k odkazu 73a použiť na začiatku veľké písmeno. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu 10 Odporúčame slová „písm. a), bod 1“ nahradiť slovami „písm. a) prvého bodu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
OSO (Okrúhly stôl obstarávania) čl. I bod 38 Navrhujeme doplniť, upraviť, zmeniť a vypustiť novelizačné ustanovenia takto: 1.) V § 158a) ods. 1 na konci vety doplniť slová „podľa § 20“ 2.) V § 158a) ods. 2 je odkaz na údaje uvedené podľa § 158b) ods. 2., ktorý ale pojednáva o obsahovej náležitosti žiadosti o zápis do zoznamu elektronických prostriedkov. Navrhujeme spresniť, ktoré údaje bude zoznam elektronických prostriedkov z predloženej žiadosti o zápis obsahovať a tento odsek bude znieť takto: "(2) Zoznam elektronických prostriedkov je verejne prístupný zoznam na webovom sídle úradu obsahujúci údaje podľa § 158b ods. 2 písm. a) a b).“ 3.) Do § 158b ods. 1 doplniť lehotu pre zápis do zoznamu elektronických prostriedkov, ktorý bude znieť takto: „(1) Úrad zapíše elektronický prostriedok na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní do zoznamu elektronických prostriedkov na základe žiadosti prevádzkovateľa elektronického prostriedku do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.“ 4.) Do § 158b ods. 2 písm. c) doplniť za slovo „organizácie“ slová „prevádzkovateľa elektronických prostriedkov“, 5.) Do § 158b ods. 2 písm. d) doplniť na konci vety slová „prevádzkovateľa elektronických prostriedkov", 6.) Do § 158b ods. 2 písm. e) doplniť na konci vety slová „prevádzkovateľa elektronických prostriedkov", 7.) § 158b ods. 2 písm. f) vypustiť. 8.) § 158b ods. 3 upraviť na nové znenie takto: "(3) Ak žiadosť o zápis nespĺňa všetky požadované náležitosti úrad vyzve prevádzkovateľa elektronického prostriedku, aby ich v lehote nie kratšej ako 5 pracovných dní doplnil. Ak prevádzkovateľ elektronického prostriedku v lehote určenej úradom nedoplní požadované náležitosti, úrad žiadosť o zápis zamietne.“ 9.) V § 158b ods. 6 upraviť na nové znenie takto: "(6) Úrad rozhodne o vyčiarknutí elektronického prostriedku zo zoznamu elektronických prostriedkov, ak bude mať za preukázané, že elektronický prostriedok prestal spĺňať požiadavky podľa § 20 a Vyhlášky ÚVO č. 41/2019 Z.z Odôvodnenie: V návrhu absentuje zadefinovanie, aké údaje v zozname elektronických prostriedkov budú uverejnené, preto navrhujeme doplniť, čo zoznam elektronických prostriedkov obsahovať v nadväznosti na splnenie povinnosti prevádzkovateľa, ktorý sa navrhuje ako správny delikt. Tak isto absentuje lehota pre úrad na zápis prevádzkovateľa elektronického prostriedku ako aj lehota pre doplnenie žiadosti. V návrhu úplne absentuje, aké budú okolnosti budú viesť úrad k vyčiarknutiu prevádzkovateľa elektronického prostriedku v prípade, že nebude spĺňať požiadavky podľa § 20 a vyhlášky. Navrhujeme zároveň vypustenie povinnosti podľa § 158b ods. 2 písm. f), ktorým je vyplnenie dotazníka, nakoľko vyplnenie dotazníka prevádzkovateľom elektronického prostriedku nepovažujeme za údaje relevantné k zápisu do zoznamu elektronických prostriedkov. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
OSO (Okrúhly stôl obstarávania) čl. I bod 11 OSO navrhuje zmeniť navonavrhovaný § 20 ods. 19 ZVO takto: § 20 ods. 19 ZVO znie: (19) Prevádzkovateľ elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, je povinný na žiadosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa sprístupniť orgánom podľa § 24 ods. 5, v lehote do 5 pracovných dní, informácie alebo dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania, ktoré sa v ním prevádzkovanom elektronickom prostriedku nachádzajú a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu. Odôvodnenie: Máme za to, že prevádzkovateľ elektronického prostriedku nie je oprávnený bez vedomia verejného obstarávateľa a obstarávateľa akýmkoľvek spôsobom vstupovať do procesu verejného obstarávania a bez vedomia verejného obstarávateľa a obstarávateľa sprístupňovať dokumentáciu nikomu a ani orgánom podľa § 24 ods. 5, nakoľko verejný obstarávateľ a obstarávateľ zodpovedá za celý proces verejného obstarávania vrátane elektronickej komunikácie a sprístupňovania. Akýkoľvek zásah do zákazky zo strany prevádzkovateľa elektronického prostriedku bez vedomia verejného obstarávateľa a obstarávateľa vnesie nedôveru o sprístupňovaní informácii a o zákazke a jej priebehu. Zároveň zákonodarca uvedené ustanovenie navrhuje ako správny delikt verejného obstarávateľa a obstarávateľa pod novonavrhovaným ustanovení § 182 ods. 2 písm. e). V predmetnom ustanovení zároveň asentuje lehota, v ktorej ne prevádzkovateľ povinný umožniť prístup k informáciam v elektronickom prostriedku. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
OSO (Okrúhly stôl obstarávania) Čl. I Bod 21 OSO navrhuje v novonavrhovanom § 49 ods. 6 upraviť navrhované znenie takto: § 49 ods. 6 znie: (6) Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. A v lehote na predkladanie ponúk chce uchádzač predložiť inú ponuku, ako už predložil, môže takto vykonať výhradne až po stiahnutí už predloženej ponuky na základe žiadosti o stiahnutie ponuky v elektronickom prostriedku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. Odôvodnenie: Navrhujem, aby zákon neumožňoval ponechanie viacerých ponúk od jedného uchádzača v elektronických prostriedkoch, ale aby uchádzač mohol ďalšie ponuky predkladať výhradne až po stiahnutí už predloženej ponuky na základe žiadosti o stiahnutie ponuky v elektronickom prostriedku. Zároveň navrhujem ponechať zákaz účasti uchádzača v tom istom postupe zadávania zákazky ako člena skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku s následným vylúčením v prípade porušenia tohto zákazu, čím sa zamedzí prípadnému kolúznemu správaniu uchádzačov. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail