LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Článok 1, bod 34 žiadame upraviť navrhované znenie § 117 ods. 6 Zákona o VO nasledovne „(6) Verejný obstarávateľ je povinný poslať úradu na uverejnenie vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle úradu súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami, ktoré zadal za obdobie kalendárneho polroka a to priebežne počas kalendárneho polroka alebo hromadne najneskôr do 60 dní po skončení kalendárneho polroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä zmluvnú cenu, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo.“. Odôvodnenie: Zákon o VO nepozná pojem "hodnota zákazky". V súvislosti s hodnotou sa v zákone používa len pojem "predpokladaná hodnota zákazky". Pokiaľ zákonodarca v súhrnnej správe nežiada uvedenie predpokladanej hodnoty zákazky, vzhľadom na neurčitý pojem "hodnota zákazky" žiadame jeho nahradenie pojmom "zmluvná cena". Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Článok 1, bod 35 žiadame upraviť navrhované znenie § 118 ods. 4 Zákona o VO nasledovne: „(4) Verejný obstarávateľ je povinný poslať úradu na uverejnenie vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle úradu súhrnnú správu o podlimitných koncesiách, v ktorej pre každú podlimitnú koncesiu uvedie najmä zmluvnú cenu, predmet koncesie a identifikáciu dodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo; túto správu môže uverejniť aj na svojom webovom sídle, v periodickej tlači alebo iným spôsobom publikovať.“. Odôvodnenie: Zákon o VO nepozná pojem "hodnota zákazky". V súvislosti s hodnotou sa v zákone používa len pojem "predpokladaná hodnota zákazky". Pokiaľ zákonodarca v súhrnnej správe nežiada uvedenie predpokladanej hodnoty zákazky, vzhľadom na neurčitý pojem "hodnota zákazky" žiadame jeho nahradenie pojmom "zmluvná cena". Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Nad rámec návrhu V § 164 ods. 5 žiadam znenie písmena c) upraviť takto: „c) v dokumentoch podľa odseku. 1 písm. b) musí byť doručená do desiatich dní odo dňa poskytnutia týchto dokumentov, najneskôr však do desiatich dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.“. Platná právna úprava umožňuje duplicitné počítanie lehôt na podanie žiadosti o nápravu (podľa toho, či boli alebo neboli dokumenty subjektu poskytnuté neskôr než 15 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk) a zároveň vyvoláva pochybnosti o konkrétnych lehotách v prípade posunutia lehoty na predkladanie ponúk. Ak obstarávateľ poskytol záujemcovi dokumenty skôr ako 15 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, lehota na podanie žiadosti o nápravu je najneskôr štyri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade predĺženia lehoty na predkladanie ponúk sa takémuto záujemcovi táto lehota predlžuje na štyri pracovné dni pred novo určenou lehotou na predkladanie ponúk, a to i opakovane a prakticky voči čomukoľvek, čo sa záujemca mohol dozvedieť hneď po vyhlásení verejného obstarávania. Z uvedeného dôvodu je potrebné počítanie lehoty v tomto prípade precizovať navrhovaným spôsobom. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Článok 1, bod 21 žiadame doplniť navrhované znenie § 49 ods. 6 Zákona o VO o nasledovné vety: „Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.“ Odôvodnenie: Navrhovanou úpravou bude vyriešená aj situácia, ak uchádzač predloží ponuku samostatne aj ako člen skupiny dodávateľov. Bez tejto úpravy by v prípade, ak bude predložená ako prvá ponuka skupiny dodávateľov a následne ponuka samotného uchádzača, nebolo zrejmé, ako má verejný obstarávateľ postupovať – vylúčiť ponuku skupiny dodávateľov, lebo bola doručená skôr alebo vylúčiť ponuku uchádzača? Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Článok 1, bod 26 z pôvodného znenia § 64 ods. 1 písm. b) Zákona o VO žiadame odstrániť slovné spojenie „okrem zápisnice podľa § 60 ods. 6“ a navrhované doplnené znenie upraviť „;ak ide o zadávanie zákaziek prostredníctvom dynamického nákupného systému, predložené ponuky, zápisnica z otvárania ponúk, zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a zápisnica z vyhodnotenia ponúk sa nezverejňujú,“ Odôvodnenie: Navrhovanou úpravou sa zjednotia výnimky zo zverejňovania dokumentov v prípade dynamického nákupného systému. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Nad rámec návrhu V § 169 ods. 2 žiadam doplniť písmeno d) v tomto znení: „d) ide o zákazku alebo koncesiu, ku ktorej bola vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti podľa osobitného predpisu.32aa)“ S cieľom presadzovať a posilňovať princíp efektívnosti a hospodárnosti verejného obstarávania je potrebné posilniť dohľad nad verejným obstarávaním, najmä, ak ide zákazky, ktoré prechádzajú v štádiu štúdie uskutočniteľnosti hodnotením zo strany Ministerstva financií SR. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 14. Zásadná pripomienka k čl. I. – vloženie nového novelizačného bodu RÚZ navrhuje upraviť znenie § 117 - Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami navrhujeme upraviť tak, aby v odseku 1 - vyžadoval zverejnenie ponuky vo Vestníku ÚVO, prípadne jej vypracovanie a zaslanie ÚVO na uverejnenie ako naplnenie princípu transparentnosti a v odseku 5 – aby uzavretie zmluvy bolo podmienené povinnosťou vyhodnotiť minimálne tri predložené ponuky alebo splnením povinnosti zverejnenia ponuky vo Vestníku ÚVO. Odôvodnenie: Zmeny zákona o verejnom obstarávaní v roku 2018 mali za cieľ zjednodušiť a zefektívniť proces verejného obstarávania pre všetky subjekty verejného obstarávania. Prax však opäť potvrdila, že procesy sa síce zjednodušili, ale na úkor základného účelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorým je zabezpečenie účelného a hospodárneho vynakladania verejných finančných prostriedkov, pretože obstarávatelia robia všetko preto, aby hodnotu zákaziek znížili pod úroveň 70.000€, vyhli sa tak povinnostiam pri verejnom obstarávaní a vyberali si dodávateľov podľa vlastného uváženia. Dôsledkom zvýšenia finančných limitov pre podlimitné civilné zákazky teda narástol počet zákaziek s nízkou hodnotou (ZNH), ktorých zadávanie je do značnej miery ponechané na verejnom obstarávateľovi. K 1.4.2019 ÚVO umožnilo zverejňovanie ZNH vo Vestníku, čím urobilo dôležitý krok k zvýšeniu transparentnosti obstarávania, avšak len veľmi málo obstarávateľov túto možnosť využilo. Zakotvenie povinnosti náležite uverejniť výzvu na predkladanie ponúk pri ZNH vo Vestníku a povinnosti vyhodnotiť minimálne tri predložené ponuky majú priniesť do procesu verejného obstarávania ZNH záruku zachovania transparentnosti a hospodárskej súťaže. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 8. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod 19 V § 40 ods. 8 navrhujeme na konci vložiť novú vetu: „Ak sa tieto opatrenia považujú za dostatočné, dotknutý hospodársky subjekt sa nevylúči z postupu obstarávania.“ Odôvodnenie: Je potrebné zosúladiť predmetné ustanovenie s článkom 57 ods. 6 smernice 2014/24/EU o verejnom obstarávaní nakoľko navrhovaná právna úprava by bola prísnejšia ako dané ustanovenie Smernice, čím by teda dochádzalo ku “goldplattingu”. Je preto podľa nášho názoru potrebné zakotviť v návrhu zákona nami navrhované znenie, čo by prispelo k stavu právnej istoty pre záujemcu alebo uchádzača Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 9. Pripomienka k čl. I., novelizačný bod 21 Navrhujeme vypustiť novelizačný bod bez náhrady. Odôvodnenie Zmena znenia ustanovenia § 49 odsek 6 môže v prípade špekulatívneho konania niektorého z uchádzačov viesť k vylúčeniu napr. skupiny dodávateľov / združenia, ak sa jeden z členov skupiny / združenia rozhodne, že na poslednú chvíľu podá ponuku v inom zoskupení alebo sám. Takto je možné „odstrániť“ z obstarávania uchádzačov, ktorí nebudú z nejakého dôvodu niekomu vyhovovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 7. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod 18 V prípade neakceptovania vyššie uvedených pripomienok navrhujeme, nakoľko uplatňovanie práv sa na strane verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v zmysle tohto ustanovenia javí ako značne obmedzené navrhujeme, aby v dôvodovej správe spomínané čestné vyhlásenie o nezávislom stanovení ponuky bolo zahrnuté medzi povinne vyžadované podmienky účasti vo verejnom obstarávaní. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 11. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod 24 Navrhujeme ponechať ust. § 57 ods. 2 v pôvodnom znení, to znamená celé bez vypustenia poslednej vety nakoľko pôsobí preventívne. Máme za to, že svojou preventívnou úlohou aj doteraz podporoval transparentnosť procesu verejného obstarávania Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 12. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod 28 RÚZ navrhuje vypustiť novelizačný bod bez náhrady. Odôvodnenie V tejto etape súťaže ešte nie je známe či tu je „dôvodné podozrenie na dohody uchádzačov“, a táto skutočnosť bude známa až po posúdení a vyhodnotení ponúk. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 15. Zásadná pripomienka k čl. I. – vloženie nového novelizačného bodu RÚZ navrhuje upraviť znenie §124 odsek 3, tak že sa vypustia súčasné písm. a) až e) a vloží sa do zákona nový §124a v nasledovnom znení: „§124 a (1) Vyhlasovateľ pred zostavením poroty vymenúva pomocné orgány poroty. Pomocné orgány poroty sú sekretár súťaže a overovateľ. (2) Sekretár súťaže a) zabezpečuje sprístupňovanie súťažných podmienok, b) zabezpečuje komunikáciu účastníkov s porotou a poroty s vyhlasovateľom, c) preberá od účastníkov návrhy a potvrdzuje ich prevzatie, d) označuje návrhy poradovým číslom s uvedením dátumu a hodiny prevzatia, e) vypracúva zoznam návrhov v poradí, v akom boli predložené, a uschováva predložené návrhy do zasadnutia poroty, f) kontroluje dodržiavanie súťažných podmienok počas súťaže návrhov, g) vyhotovuje s porotou zápisnice o zasadnutiach poroty a h) uskutočňuje ďalšie organizačné a administratívne úkony podľa súťažných podmienok a podľa pokynov predsedu poroty. (3) Overovateľ overuje, či predložené návrhy spĺňajú požiadavky na formu a úplnosť podľa súťažných podmienok, a uskutočňuje prípravné práce potrebné na činnosť poroty. Overovateľ vylúči návrhy predložené po lehote alebo podané na nepríslušnom mieste a návrhy, pri ktorých bola porušená anonymita, alebo ktoré inak nevyhoveli požiadavkám podľa súťažných podmienok.“ Odôvodnenie: Smernica 2014/24/EU o verejnom obstarávaní („Smernica“) neupravuje podrobnosti o momente kreovania poroty. Smernica ale výslovne stanovuje čo je úlohou poroty, a to posúdenie a rozhodnutie o návrhoch predložených záujemcami. Smernica v žiadnom prípade neukladá porote povinnosť vopred posudzovať aj súťažné podmienky či kontrolovať formálnu úplnosť predložených návrhov. Relevantné ustanovenia Smernice: Článok 81 Porotu tvoria výlučne fyzické osoby, ktoré sú nezávislé od účastníkov súťaže. Ak sa od účastníkov súťaže vyžaduje určitá odborná kvalifikácia, aspoň jedna tretina členov poroty musí mať rovnakú alebo rovnocennú kvalifikáciu. Článok 82 1. Porota je pri prijímaní svojich rozhodnutí alebo stanovísk nezávislá. 2. Plány a projekty predložené záujemcami vyhodnocuje anonymne a výlučne na základe kritérií uvedených v oznámení o vyhlásení súťaže. 3. Poradie projektov zostavené podľa kvality každého projektu zaznamená v správe podpísanej členmi poroty, spolu s poznámkami a prípadnými ďalšími bodmi, ktoré si vyžadujú objasnenie. Porota musí byť kreovaná až po formálnom overení doručených návrhov, v čase keď už bude všetko organizačne a formálne pripravené na samotné zasadnutie a rozhodovanie poroty. Výhodou tohto riešenia je výrazné zníženie priestoru pre ovplyvňovanie členov poroty pri hodnotení návrhov (zúžením času medzi kreovaním/zverejnením členov poroty a ich hodnotením). Porota bude vykonávať len svoju primárnu funkciu – odborné hodnotenie návrhov a rozhodovanie o víťazovi/víťazoch. Tento návrh však so sebou prenesie potrebu vytvorenia pomocných orgánov (inšpiráciou je čiastočne aj Vyhláška ÚVO č. 157/2016 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty), ktorý by mal na starosti administratívne spracovanie podkladov pre súťaž a formálne overenie návrhov. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 20. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod 43 RÚZ navrhuje nahradiť text „vyjadrenie ústredného orgánu štátnej správy na ochranu a podporu hospodárskej súťaže v Slovenskej republike 73).“ textom: „právoplatné rozhodnutie ústredného orgánu štátnej správy na ochranu a podporu hospodárskej súťaže v Slovenskej republike 73) v prejednávanej veci.“ . Odôvodnenie V novelizovanom § 167 ods. 7 predkladateľ upravuje možnosť ÚVO pri výkone dohľadu nad verejným obstarávaním požiadať Protimonopolný úrad SR o jeho vyjadrenie, ktoré sa tak má stať zásadným prvkom v rozhodovaní ÚVO. Vyjadrenie Protimonopolného úradu SR sa však nebude opierať o právoplatné rozhodnutie vo veci a preto zjavne pôjde len o predbežné alebo parciálne vyjadrenie, ktoré nebude vychádzať z náležite zisteného skutkového stavu. ÚVO tak bude v zásadnej veci, akou je narušenie alebo obmedzenie hospodárskej súťaže, rozhodovať len na základe predbežného vyjadrenia Protimonopolného úradu SR, ktorý následne môže v danej veci po vykonaní riadneho dokazovania vydať rozhodnutie odlišné od predbežného vyjadrenia poskytnutého Úradu. ÚVO v predkladanej novele nerieši situáciu, keď v tej istej veci budú vydané dve rôzne úradné rozhodnutia, jedno rozhodnutie ÚVO a druhé odlišné rozhodnutie Protimonopolného úradu SR. ÚVO pritom v predkladanej novele nerieši ani odškodnenie hospodárskych subjektov, za škody, ktoré im spôsobí takýmto prípadným nesprávnym rozhodnutím. Skutočnosť, že ÚVO nebude pri svojom rozhodovaní povinný počkať na konečné rozhodnutie Protimonopolného úradu SR vo veci, je v rozpore s ústavným právom každého na spravodlivé prejednanie veci. Rozhodnutia ÚVO nebudú vychádzať z dôkladne zisteného a prevereného skutkového stavu a preto budú v rozpore s princípom spravodlivosti a potenciálne nezákonné. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 17. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod 38, v časti §158b odsek 3 RÚZ navrhuje formulovať § 158b ods. 3 nasledovne: „(3) Ak žiadosť o zápis nespĺňa všetky požadované náležitosti úrad vyzve prevádzkovateľa elektronického prostriedku, aby ich v určenej lehote doplnil. Ak prevádzkovateľ elektronického prostriedku v určenej lehote nedoplní požadované náležitosti úrad rozhodne o zamietnutí žiadosti o zápis.“ Odôvodnenie: Na konanie vo veci zápisu do zoznamu elektronických prostriedkov by sa mal vzťahovať zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Ak žiadosť o zápis nespĺňa všetky požadované náležitosti, žiadosť by mala byť zamietnutá rozhodnutím úradu, ktoré bude riadne odôvodnené. Bližšie odôvodnenie pripomienky sa nachádza aj v texte k pripomienke k § 185 ods. 1 Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 16. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod 38, v časti §158b odsek 1 RÚZ navrhuje formulovať § 158b ods. 1 nasledovne: „(1) Úrad zapíše elektronický prostriedok na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní do zoznamu elektronických prostriedkov na základe žiadosti prevádzkovateľa elektronického prostriedku a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti prevádzkovateľa elektronického prostriedku.“ Odôvodnenie: V navrhovanej právnej úprave týkajúcej sa vedenia zoznamu elektronických prostriedkov chýba stanovenie lehoty, v ktorej úrad zapíše elektronický prostriedok. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 6. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod 18 RÚZ navrhuje tento a všetky s ním súvisiace body z návrhu novely ZVO vypustiť, resp. prijať alternatívne riešenie – viď nižšie. Alternatívne V § 40 ods. 6 písm. g), navrhujeme slová „na základe dôveryhodných informácií, bez potreby vydania predchádzajúceho rozhodnutia akýmkoľvek orgánom verejnej moci, má dôvodné podozrenie“ nahradiť slovami „zistí na základe hodnoverných dôkazov “. Odôvodnenie: Doplnené ustanovenie § 40 ods. 6 písm. g), na základe ktorého dôvodné podozrenie o uzavretí dohody narúšajúcej alebo obmedzujúcej hospodársku súťaž nemusí byť podložené vydaním rozhodnutia akýmkoľvek orgánom verejnej moci, vytvára pre hospodárske subjekty zúčastňujúce sa procesov verejného obstarávania právnu neistotu. Hospodárske subjekty, ktoré by boli takýmto spôsobom konaním VO/O v konkrétnom verejnom obstarávaní postihnuté, sa nemôžu efektívne a účinne brániť, a to aj v kontexte ďalších novelizovaných ustanovení ZVO (napr. bod 56 – nedôvodné námietky). Navrhovateľ neberie do úvahy, že o tom, či bola alebo nebola uzavretá dohoda narúšajúca alebo obmedzujúca verejnú súťaž, rozhoduje Protimonopolný úrad, príp. v konečnom dôsledku až súdy Slovenskej republiky. Pokiaľ takéto rozhodnutie príslušným orgánom verejnej moci nebolo prijaté, a VO/O len na základe dôvodného podozrenia vylúči hospodársky subjekt, pôjde o porušenie princípov právneho štátu. Máme za to, že zákonodarca v danom prípade postupuje nad rámec čl. 57 ods. 4 písm. d) Smernice 2014/24/EU o verejnom obstarávaní (ďalej len „Smernica EÚ“), nakoľko možnosť „nespoliehať sa na príslušný orgán hospodárskej súťaže či iný orgán verejnej moci“, ktorý vydáva príslušné rozhodnutia potvrdzujúce kartel vo verejnom obstarávaní, resp. ukladá zákaz účasti vo verejných obstarávaniach, v tejto smernici nie je uvedená. Smernica EÚ v danom kontexte rovnako nerieši účasť majetkovo, zmluvne alebo personálne prepojených hospodárskych subjektov vo verejnom obstarávaní. Napriek skutočnosti, že dôkazné bremeno o dôvodnom podozrení z uzavretia dohody narúšajúcej alebo obmedzujúcej hospodársku súťaž leží na VO/O, doplnené ustanovenie vnímame ako šikanózne – umožňujúce VO/O prostredníctvom žiadosti o vysvetlenie predložených dokladov podľa § 40 ods. 4 alebo žiadosti o vysvetlenie ponuky podľa § 53 ods. 1 skúmať ponuky uchádzačov z hľadiska indícií, ktoré nie sú založené na relevantných dôkazoch (napr. len základe medializovaných informácií, podnetov právnických alebo fyzických osôb zúčastnených alebo dokonca nezúčastnených konkrétneho verejného obstarávania a pod.), a to neobmedzený čas. Uchádzač nemá ani reálnu možnosť riešiť všetky svoje (predovšetkým majetkovo prepojené) spoločnosti a skúmať, či náhodou niektoré z nich nepodali ponuku na rovnaký predmet verejného obstarávania. Ide o samostatné právne subjekty, ktorých základným cieľom je vytvárať zisk, a teda nie je možné im zakazovať účasť v konkrétnom verejnom obstarávaní. K alternatívnemu riešeniu: Je potrebné zabezpečiť súlad daného ustanovenia s rozsudkom Súdneho dvora EÚ vo veci Ekoservice projektai, C-531/16 (na ktorý sa odvoláva aj dôvodová správa) najmä s bodom 37 predmetného rozsudku ako aj rozsudkom Súdneho dvora EÚ vo veci C 74/14 bod 37, v zmysle ktorých pokiaľ ide o požadovanú úroveň dôkazov na preukázanie existencie ponúk, ktoré nie sú ani samostatné, ani nezávislé, zásada efektivity vyžaduje, aby dôkaz porušenia práva hospodárskej súťaže Únie mohol byť predložený nielen prostredníctvom priamych dôkazov, ale takisto prostredníctvom nepriamych dôkazov, pokiaľ sú objektívne a zhodujú sa, a aby prepojení uchádzači mohli predložiť dôkaz o opaku. Navrhujeme aby vylúčenie uchádzača alebo záujemcu bolo preukázané hodnovernými dôkazmi zo strany verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa. V opačnom prípade (tak ako je koncipovaný návrh novely) by mohlo dochádzať k svojvoľným, ničím nepodloženým rozhodnutiam zo strany verejných obstarávateľov a obstarávateľov, nakoľko by vylúčenie uchádzača alebo záujemcu podliehalo svojvoľnému rozhodnutiu verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa (stačilo by dôvodné podozrenie), čo by zaviedlo stav právnej neistoty pre uchádzača alebo záujemcu. Podľa Smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES, konkrétne Článku 57 (Dôvody na vylúčenie) ods. 4 písm. d) môžu VO z účasti na postupe obstarávania vylúčiť každý hospodársky subjekt alebo od nich môžu členské štáty požadovať, aby z účasti na postupe obstarávania vylúčili ktorýkoľvek hospodársky subjekt v situácii ak má VO dostatočne vierohodné indície na to, aby mohol dospieť k záveru, že hospodársky subjekt uzavrel dohody s inými hospodárskymi subjektmi s cieľom narušiť hospodársku súťaž. Transpozícia tohto článku smernice do nového znenia § 40 ods. 6 písm. g) ZVO bola zákonodarcom vykonaná nad rámec samotného znenia smernice. Snahou zákonodarcu bolo v zmysle Dôvodovej správy (v osobitnej časti) k tomuto návrhu zákona zefektívnenie boja proti nežiadúcim dohodám vo verejnom obstarávaní a prenesenie väčšej zodpovednosti na plecia VO a O. Podľa zákonodarcu na preukázanie kolúzie, ktorej cieľom je nezákonne ovplyvniť výsledok verejného obstarávania postačuje pri uplatnení dôvodu na vylúčenie podľa nového § 40 ods. 6 písm. g) ZVO dôkazný štandard „dôvodné podozrenie“ o existencii takejto dohody, ktorý musí byť založený na dôveryhodných informáciách, pričom od VO alebo O nevyžaduje preukázanie existencie dohody narúšajúcej alebo obmedzujúcej hospodársku súťaž. S názorom zákonodarcu sa nestotožňujeme a „dôvodné podozrenie“ ako dôkazný štandard neakceptujeme. Sme toho názoru, že takáto právna úprava môže viesť k svojvôli zo strany niektorých VO alebo O v procese verejného obstarávania voči niektorým hospodárskym subjektom, čím môže dochádzať k porušovaniu princípov verejného obstarávania – predovšetkým rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky môže stanoviť, že ide o dohodu obmedzujúcu súťaž len rozhodnutím vydaným v správnom konaní, nie „iba“ na základe dôvodného podozrenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
Klub 500 (Klub 500) K Čl. I bodu 18 návrhu Nesúhlasíme s navrhovaným znením § 40 ods. 6 písm. g) zákona o VO. Doplnené ustanovenie § 40 ods. 6 písm. g), na základe ktorého dôvodné podozrenie o uzavretí dohody narúšajúcej alebo obmedzujúcej hospodársku súťaž nemusí byť podložené vydaním rozhodnutia akýmkoľvek orgánom verejnej moci, vytvára pre hospodárske subjekty zúčastňujúce sa procesov verejného obstarávania právnu neistotu. Hospodárske subjekty, ktoré by boli takýmto spôsobom konaním VO/O v konkrétnom verejnom obstarávaní postihnuté, sa nemôžu efektívne a účinne brániť, a to aj v kontexte ďalších novelizovaných ustanovení ZVO (napr. bod 56 – nedôvodné námietky). Zákonodarca pri navrhovanom znení neberie do úvahy, že o tom, či bola alebo nebola uzavretá dohoda narúšajúca alebo obmedzujúca verejnú súťaž, rozhoduje Protimonopolný úrad, príp. v konečnom dôsledku až súdy Slovenskej republiky. Pokiaľ takéto rozhodnutie príslušným orgánom verejnej moci nebolo prijaté, a VO/O len na základe dôvodného podozrenia vylúči hospodársky subjekt, pôjde o porušenie princípov právneho štátu. Máme za to, že zákonodarca v danom prípade postupuje nad rámec čl. 57 ods. 4 písm. d) Smernice 2014/24/EU o verejnom obstarávaní (ďalej len „Smernica EÚ“), nakoľko možnosť „nespoliehať sa na príslušný orgán hospodárskej súťaže či iný orgán verejnej moci“, ktorý vydáva príslušné rozhodnutia potvrdzujúce kartel vo verejnom obstarávaní, resp. ukladá zákaz účasti vo verejných obstarávaniach, v tejto smernici nie je uvedená. Smernica EÚ v danom kontexte rovnako nerieši účasť majetkovo, zmluvne alebo personálne prepojených hospodárskych subjektov vo verejnom obstarávaní. Napriek skutočnosti, že dôkazné bremeno o dôvodnom podozrení z uzavretia dohody narúšajúcej alebo obmedzujúcej hospodársku súťaž leží na VO/O, doplnené ustanovenie vnímame ako šikanózne – umožňujúce VO/O prostredníctvom žiadosti o vysvetlenie predložených dokladov podľa § 40 ods. 4 alebo žiadosti o vysvetlenie ponuky podľa § 53 ods. 1 skúmať ponuky uchádzačov z hľadiska indícií, ktoré nie sú založené na relevantných dôkazoch (napr. len základe medializovaných informácií, podnetov právnických alebo fyzických osôb zúčastnených alebo dokonca nezúčastnených konkrétneho verejného obstarávania a pod.), a to neobmedzený čas. Uchádzač nemá ani reálnu možnosť riešiť všetky svoje (predovšetkým majetkovo prepojené) spoločnosti a skúmať, či náhodou niektoré z nich nepodali ponuku na rovnaký predmet verejného obstarávania. Ide o samostatné právne subjekty, ktorých základným cieľom je vytvárať zisk, a teda nie je možné im zakazovať účasť v konkrétnom verejnom obstarávaní. Z vyššie uvedených dôvodov žiadame bod 18 a všetky s ním súvisiace body z návrhu novely ZVO vypustiť. Minimálne je nevyhnutné slová „má dôvodné podozrenie“ nahradiť slovami „zistí na základe hodnoverných dôkazov “. Je totiž potrebné zabezpečiť súlad daného ustanovenia s rozsudkom Súdneho dvora EÚ vo veci Ekoservice projektai, C-531/16 (na ktorý sa odvoláva aj dôvodová správa) najmä s bodom 37 predmetného rozsudku ako aj rozsudkom Súdneho dvora EÚ vo veci C 74/14 bod 37, v zmysle ktorých pokiaľ ide o požadovanú úroveň dôkazov na preukázanie existencie ponúk, ktoré nie sú ani samostatné, ani nezávislé, zásada efektivity vyžaduje, aby dôkaz porušenia práva hospodárskej súťaže Únie mohol byť predložený nielen prostredníctvom priamych dôkazov, ale takisto prostredníctvom nepriamych dôkazov, pokiaľ sú objektívne a zhodujú sa, a aby prepojení uchádzači mohli predložiť dôkaz o opaku. Navrhujeme, aby vylúčenie uchádzača alebo záujemcu bolo preukázané hodnovernými dôkazmi zo strany verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa. V opačnom prípade (tak ako je koncipovaný návrh novely) by mohlo dochádzať k svojvoľným, ničím nepodloženým rozhodnutiam zo strany verejných obstarávateľov a obstarávateľov, nakoľko by vylúčenie uchádzača alebo záujemcu podliehalo svojvoľnému rozhodnutiu verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa (stačilo by dôvodné podozrenie), čo by zaviedlo stav právnej neistoty pre uchádzača alebo záujemcu. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
Klub 500 (Klub 500) K § 49 a súvisiacim ustanoveniam zákona Navrhujeme zaviesť „dvojobálkový“ systém predkladania ponúk na báze dobrovoľnosti. v § 49 sa dopĺňa nový ods. 7, ktorý znie: „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže v súťažných podkladoch určiť, že ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritériá“ a osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky označenú slovom „Ostatné“. Ak ide o elektronickú ponuku, oddelenosť a uzavretosť sa zabezpečí elektronickými prostriedkami tak, aby bola zabezpečená neporušiteľnosť a integrita jednotlivých častí, ich oddeliteľnosť a samostatné sprístupnenie.“ Podľa úpravy § 49 ods. 7 (v znení vyššie) je potrebné upraviť ostatné nasledujúce §§, najmä § 52, 171, 172. Odôvodnenie: V dôvodovej správe k predchádzajúcej „veľkej“ novele ZVO sa uvádza, že sa vypúšťa koncept dvojobálkového predkladania ponúk z dôvodu zvýšenej administratívnej náročnosti spojený s predlžovaním procesu verejného obstarávania. Je potrebné uviesť, že dvojobálkový systém bol prakticky jediným a obligátnym systémom. Celkové vypustenie takéhoto systému nemožno považovať za správne, preto navrhujeme ponechanie (fakultatívne) predovšetkým z týchto dôvodov: • dvojobálkový systém by mal spočívať v možnosti (nie povinnosti) VO a O najskôr posúdiť jednotlivé ponuky a až potom zverejniť ponukové ceny. Znamená to, že uchádzač podáva ponuku v dvoch samostatných obálkach (prvá je plnenie kvalifikačných požiadaviek, technické a technologické riešenie a pod. a druhá obálka je ponuková cena, resp. aj ostatné návrhy na plnenie kritérií). Tento spôsob je vhodný predovšetkým tam kde je hlavný dôraz kladený na kvalitu a cena nie je rozhodujúcim aspektom. • hlavná výhoda spočíva v tom, že pri posudzovaní ponúk ešte nie je známa ponuková cena a preto cena nemôže ovplyvniť hodnotenie ponúk jednotlivých uchádzačov. • jedná sa o praxou osvedčený spôsob, ktorý je využívaný aj Európskou bankou pre obnovu a rozvoj v zadávacích podmienkach. Dvojobálka je bežne realizovaná pri veľkých infraštruktúrnych projektch a v našich podmienkach sa osvedčila napr. pri stavbe Mosta Košická (Apollo), ktorý bol financovaný Európskou investičnou bankou. • v prípade vypustenia dvojobálky (bez možnosti jej použitia) by často boli ovplyvnení členovia komisie ponukovou cenou, napr. keď by mali vylúčiť pre nesplnenie podmienok účasti uchádzača s najnižšou cenou. Pokiaľ by ponuka uchádzača nespĺňala podmienky účasti, resp. požiadavky na predmet zákazky, v prípade dvojobálky by musela byť vylúčená bez ohľadu na výšku ponukovej ceny, ktorá by nebola ani známa (ostala by v neporušenej druhej obálke). • fakultatívne použitie dvojobálkoveho systému by bolo vo výlučnej kompetencii VO a O. • ako už bolo zdôraznené, VO a O a prípadne aj orgány vykonávajúce následnú kontrolu nie sú ovplyvnené zistením, že bola vylúčená ponuka s najnižšou cenou, pretože sú otvárané obálky len tých uchádzačov, ktorí splnili súťažné podmienky. • správne aplikovaný dvojobálkový systém vo väčšej miere obmedzuje používanie ceny ako jediného hodnotiaceho kritéria. • správne aplikovaný dvojobálkový systém eliminuje jeho vyššiu administratívnu náročnosť a prípadné predĺženie verejného obstarávania. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
Klub 500 (Klub 500) K § 42 ods. 1 zákona V § 42 ods. 1 navrhujeme doplniť tretiu vetu „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie prenášať zodpovednosť za správnosť a úplnosť súťažných podkladov na uchádzača“. Odôvodnenie: Zákon by mal jednoznačne a jasne riešiť verejného obstarávateľa ako jedinú osobu, ktorá je v procese verejného obstarávania zodpovedná za správnosť a úplnosť súťažných podkladov. Tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť ani v prípade, že súťažné podklady spracováva pre neho tretia osoba (napr. projektant, špecializované organizácie a pod.). Na túto osobu nie je možné preniesť zodpovednosť za súťažné podklady. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sa obecne tejto zodpovednosti nemôže zbaviť a akékoľvek formulácie v súťažných podkladoch alebo v zmluve na prenesenie zodpovednosti na zhotoviteľa sú právne irelevantné. Uvedené doplnenie je v súlade s rozhodovacou praxou Úradu pre verejné obstarávanie (napr. Rozhodnutie ÚVO č. 1896 – 7000/2012 – OK/4). Prakticky rovnaké ustanovenie obsahuje § 36 ods. 3 druhá veta aj český Zákon o zadávaní verejných zákaziek. Doplnenie takéhoto ustanovenia obmedzí riziko prípadných sporov a zníži administratívnu zaťaženosť. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail