LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K Čl. I bod 16 Zásadne žiadam v Čl. I znenie bodu 16 nahradiť znením: „16. V § 40 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druha veta, ktorá znie: „Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže písomne požiadať uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť, či sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa odseku 6 písm. c) až m).“.“ Odôvodnenie: Pôvodné znenie § 40 ods. 4 zákona taxatívne ukladá verejnému obstarávateľovi povinnosť požiadať uchádzača o vysvetlenie aj v situáciách, kedy už vysvetlenie požadované bolo (§ 40 ods. 6 písm. i) až m) zákona). V praxi by to napríklad znamenalo, že verejný obstarávateľ by bol povinný požiadať o vysvetlenie uchádzača aj po tom, ak mu po písomnej žiadosti v určenej lehote nepredložil vysvetlenie, doklady nahradené jednotným európskym dokumentom, prípadne v určenej lehote nenahradil osobu, ktorá nespĺňa určené požiadavky. Uvedené by mohlo viesť k špekulatívnemu konaniu uchádzačov, ktorí by umelo predlžovali proces verejného obstarávania nepredložením dokladov v určenej lehote. Navrhovaná úprava má za cieľ ponechať na zvážení verejného obstarávateľa, či inštitút vysvetlenia použije, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. c) až m) zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 17.7.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K Čl. I bod 18 Zásadne žiadam v Čl. I znenie bodu 18 nahradiť znením: „18. V § 40 ods. 6 sa vypúšťa písmeno g). Doterajšie písmená h) až m) sa označujú ako písmená g) až l).“ Odôvodnenie: V navrhovanej právnej úprave zákonodarca rozširuje povinnosť verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa taxatívne vylúčiť z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu pre podozrenie z dohody narúšajúcej hospodársku súťaž, ktoré má na základe „dôveryhodných informácií“ na všetky verejné obstarávania, bez toho, aby v zákone jasne zadefinoval, čo „dôveryhodné informácie“ sú. Uvedené nie je jasné ani z dôvodovej správy. Mám za to, že bez jednoznačnej definície „dôveryhodných informácií“ môžu rôzne inštitúcie aplikovať rozličný výklad predmetného pojmu a vykladať si jednotlivé situácie rozlične. Verejný obstarávateľ môže napríklad v dobrej viere posúdiť, že informácie, ktoré má k dispozícii nie sú dôveryhodné, avšak kontrolný orgán ich za dôveryhodné považovať bude. Zvyšuje sa tiež riziko podania námietok proti vylúčeniu na základe predmetného dôvodu vylúčenia, prípadne žalôb. Navrhujem preto v kontexte zásadnej pripomienky uplatnenej nad rámec návrhu zákona taxatívne vylúčenie verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom zmeniť na možnosť vylúčenia práve z dôvodu, že verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nesú dôkazné bremeno dôvodu vylúčenia a ponesú aj prípadné bremeno náhrady škody uchádzačovi. Zásadná pripomienka Odoslaná 17.7.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Pripomienka nad rámec návrhu k § 8 Odporúčam § 8 ods. 2 za písmeno b) doplniť nové písmeno c), ktoré znie: „c) ktorej boli poskytnuté finančné prostriedky v rámci investičnej pomoci podľa osobitného predpisu;29b) to neplatí, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác alebo zákazku na poskytnutie služby, ktorá súvisí s týmito stavebnými prácami, ktorej predpokladaná hodnota je vyššia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 a na ktorú verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % finančných prostriedkov.“ Poznámka pod čiarou k odkazu 29b) znie: „29b) § 17 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. Odôvodnenie: Navrhujem výnimku z povinnosti postupovať ako verejný obstarávateľ, ak osoba, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ získa viac ako 50 % finančných prostriedkov z verejných zdrojov, ak ide o tovar, služby alebo stavebné práce. Takúto výnimku už v zákone majú napríklad poľnohospodári, ktorí dostávajú dotácie zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ (t. j. rozpočtu EÚ) a filmári (resp. audiovizuálni tvorcovia), ktorí sú zapísaní v špeciálnom zozname podľa zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom výnimka je obmedzená v prípade stavebných prác. Navrhovaným doplnením písmena c) v § 8 odseku 2 by sa táto výnimka vzťahovala aj na registrované sociálne podniky. Dôvodom je, že registrované sociálne podniky sú štátom kontrolovanou kategóriou subjektov, pri ktorých sa vykonáva pomerne prísny dohľad. Zároveň sú to podnikateľské subjekty, ktorým štát chce za týchto prísnych podmienok poskytovať verejné zdroje. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.7.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K Čl. I bod 72 Zásadne žiadam v Čl. I bod 72 v § 187f odsek 2 vložiť za slová „na predkladanie ponúk“ slová „odoslané na uverejnenie do 31. decembra 2019“. Odôvodnenie: Navrhovaná úprava má za cieľ zabezpečiť, aby sa uvedené ustanovenie vzťahovalo aj na zákazky vyhlásene v dynamickom nákupnom systéme, kde sa síce posiela výzva na predkladanie ponúk, ale táto sa neodosiela na uverejnenie. Zásadná pripomienka Odoslaná 17.7.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Zásadne žiadam nad rámec predkladaného návrhu zákona v Čl. I za novelizačný bod 18 vložiť nový novelizačný bod 19, ktorý znie: „19. V § 40 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie: „(7) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vylúčiť z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak z dôveryhodných informácií bez potreby vydania predchádzajúceho rozhodnutia akýmkoľvek orgánom verejnej moci vyplýva, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž, a to bez ohľadu na akýkoľvek majetkový, zmluvný alebo personálny vzťah medzi týmto uchádzačom alebo záujemcom a daným hospodárskym subjektom.“ Doterajšie odseky 7 až 14 sa označujú ako odseky 8 až 15.“ Nasledovné novelizačné body odporúčam primerane preznačiť. Odôvodnenie: Zásadnú pripomienku uplatňujem v kontexte zásadnej pripomienky k Čl. I bod 18. Zásadnou pripomienkou sa navrhuje taxatívne vylúčenie uchádzača verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom zmeniť na možnosť vylúčenia práve z dôvodu, že verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nesú dôkazné bremeno dôvodu vylúčenia a ponesú aj prípadné bremeno náhrady škody uchádzačovi. Zásadná pripomienka Odoslaná 17.7.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K Čl. I bod 43 Zásadne žiadam v Čl. I bod 43 znenie prvej vety navrhovaného § 167 odseku 8 nahradiť znením: „Ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ alebo osoba podľa § 8 nepostupuje podľa § 20 ods. 7 a ak si to povaha skutočností, informácií, dokumentov, dokladov, predmetu zákazky alebo vecí vyžaduje, úrad môže vykonať dohľad v priestoroch verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8, kde sa tieto skutočnosti, informácie, dokumenty, doklady alebo veci nachádzajú.“ Zároveň zásadne žiadam v Čl. I bod 43 v druhej vete navrhovaného § 167 odseku 8 vypustiť slová „prešetrovanie alebo“. Odôvodnenie: Možnosť výkonu dohľadu na mieste, t. j. v priestoroch verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 nedáva zmysel v prípade, ak je zákazka zadávaná použitím elektronických prostriedkov, kedy Úrad pre verejné obstarávanie má kompletný prístup do zadávania zákazky v elektronickom prostriedku. Z uvedeného dôvodu navrhujem zúžiť túto možnosť len v prípade, ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ alebo osoba podľa § 8 postupujú v zmysle § 20 ods. 7, prípadne, ak si to povaha skutočností, informácií, dokumentov, dokladov, predmetu zákazky alebo vecí vyžaduje. Zásadná pripomienka Odoslaná 17.7.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Všeobecná pripomienka nad rámec návrhu Odporúčam v návrhu zákona zvážiť možnosť, aby sa zákon nevzťahoval na podlimitné zákazky, ktorých predmetom je uskutočnenie stavebných prác pre verejného obstarávateľa, ktorých dodávateľom je registrovaný sociálny podnik. Odôvodnenie: Uvedené navrhujem z dôvodu, že v súčasnosti v platnom znení zákona je výnimka pre registrované sociálne podniky možná len na uskutočňovanie stavebných prác pri zákazkách s nízkou hodnotou, avšak tento limit sa v praxi ukázal ako veľmi nízky pre stavebné práce. Zároveň si uvedomujem možné riziká v prípade zavedenia tejto výnimky, avšak je potrebné hľadať možnosti ich zamedzenia v zákone alebo v zákone č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.7.2019 Detail
Verejnosť (Verejnosť) čl. 1 bod 3 navrhované znenie § 10 ods. 10 druhá veta: "Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v súhrnnej správe za každú takúto zákazku uvedú najmä zmluvnú cenu, predmet zákazky, identifikáciu dodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo a ustanovenie § 1 ods. 2 až 13, na základe ktorého bola zmluva uzavretá." Odôvodnenie: Zákon o VO nepozná pojem "hodnota zákazky". V súvislosti s hodnotou sa zákone sa používa len pojem "predpokladaná hodnota zákazky". Pokiaľ zákonodarca v súhrnnej správe nežiada uvedenie predpokladanej hodnoty zákazky, vzhľadom na neurčitý pojem "hodnota zákazky" žiadame jeho nahradenie pojmom "zmluvná cena". Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.7.2019 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I Odporúčame upraviť niektoré legislatívno-technické nedostatky, napríklad úvodnú vetu novelizačného bodu 1 upraviť takto: "V § 2 sa odsek 5 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:" (táto pripomienka platí obdobne pre body 7, 10, 42 a 55), v novelizačnom bode 1 v písm. q) druhom a treťom bode doplniť na konci čiarku, v novelizačnom bode 4 vypustiť za slovom "písmeno" bodku, na konci novelizačného bodu 5 a 11 doplniť bodku, v novelizačnom bode 7 doplniť na konci písmena d) bodku, v poznámkach pod čiarou k odkazom 39b a 39c uviesť skrátenú citáciu zákona č. 136/2001 Z. z., v novelizačnom bode 10 nahradiť slová "§ 170 ods. 8 písm. a), bod 1" slovami "§ 170 ods. 8 písm. a) prvého bodu, v novelizačnom bode 12 vypustiť slová "medzi" a "a slová "a tiež povinnosti"", novelizačný bod 14 upraviť takto: "V § 38 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).", v novelizačnom bode 19 vo štvrtom riadku nahradiť čiarku za slovom "nápravy" bodkočiarkou, v novelizačnom bode 39 v poslednom riadku vložiť za slová "v elektronickom prostriedku" čiarku, v novelizačnom bode 43 presunúť odkaz 73a za bodku a v poznámke pod čiarou k odkazu 73a uviesť skrátenú citáciu zákona č. 136/2001 Z. z., v novelizačnom bode 55 vložiť na konci bodku, v novelizačnom bode 63 vložiť na konci (za slovom "skutočnosti") bodku, v novelizačnom bode 67 nahradiť čiarku za znením písmena e) bodkou, na konci novelizačného bodu 71 a 72 doplniť úvodzovky a bodku. Odôvodnenie: Legislatívne pravidlá vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 38 V § 158b ods. 2 písm. c) odporúčame vložiť za slovo "organizácie" slová "prevádzkovateľa elektronického prostriedku". Tieto slová odporúčame vložiť aj v písmene d) za slová "štatutárnym orgánom", "prokuristom" a "členom dozorného orgánu" a v písmene e) za slová "čestné vyhlásenie prevádzkovateľa". Odôvodnenie: Spresnenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 72 V § 187f ods. 5 písm. c) a ods. 6 písm. c) je uvedený nesprávny odkaz na § 8. Zrejme mal byť uvedený odkaz na § 167 ods. 8. V § 187f ods. 6 písm. g) odporúčame nahradiť slová "§ 174 ods. 1 písm. r)" slovami "§ 174 ods. 1 písm. q)". Odôvodnenie: Spresnenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 43 Prvú vetu odseku 7 odporúčame upraviť napríklad takto: "Úrad môže požiadať o súčinnosť Protimonopolný úrad Slovenskej republiky." alebo "Úrad môže požiadať Protimonopolný úrad Slovenskej republiky o vyjadrenie ." Odôvodnenie: Zjednodušenie ustanovenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 52 Slová "odo dňa" odporúčame nahradiť slovami "pred dňom". Odôvodnenie: Spresnenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) § 1 ods. 2 zákona č. 343.2015 Z. z. Navrhujeme v § 1 ods. 2 na konci textu písm. ai) nahradiť bodku čiarkou a doplniť nové písm. aj), ktorého text znie: „aj) zákazky v oblasti spracovania slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie podľa osobitého predpisu.11a)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 11a) znie: „11a) § 9 ods. 2 zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii.“. Odôvodnenie: Súčasne platný právny stav, kedy spracovanie návrhu pôvodnej slovenskej technickej normy (STN) alebo návrhu pôvodnej technickej normalizačnej informácie (TNI) alebo spracovanie návrhu slovenskej technickej normy (STN) alebo návrhu technickej normalizačnej informácie (TNI) podlieha verejnému obstarávaniu, vytvára také závažné prekážky, ktorých dôsledkom je znemožnenie dosiahnutia požadovanej kvality STN a TNI. Kvalita STN a TNI je základným cieľom technickej normalizácie, ktorá má zásadný vplyv na mnohé oblasti národného hospodárstva (priemysel, školstvo, veda a výskum, zdravotníctvo, doprava, podnikateľské prostredie a iné). Dôvodom týchto závažných prekážok je skutočnosť, že spracovanie a tvorba STN alebo TNI je vysoko odbornou činnosťou, ktorá vyžaduje príslušné metodické skúsenosti a zároveň technické aj jazykové znalosti v tejto oblasti. Na Slovensku existuje len malá skupina odborníkov, ktorí sú schopní a spôsobilí takúto činnosť vykonávať vzhľadom na veľké množstvo rôznych oblastí technickej normalizácie. Žiadna slovenská inštitúcia či slovenský právny subjekt na trhu nemá v predmete podnikania činnosť spracovania STI alebo TNI. Náš návrh taktiež zásadným spôsobom podporuje schválený Akčný plán inteligentného priemyslu SR, v rámci ktorého je potrebné aktualizovať štátnu politiku technickej normalizácie, so zámerom jej synchronizácie s Koncepciou inteligentného priemyslu SR, pretože technická normalizácia t. j. aj kvalita a množstvo preberaných STN alebo TNI má zásadný význam pre úspech Akčného plánu inteligentného priemyslu SR. Pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Čl. II Navrhujeme nasledovné znenie Čl. II návrhu zákona: zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii sa mení a dopĺňa takto: § 9 ods. 1 znie: „Úrad ako slovenský národný normalizačný orgán pri spracovaní návrhu pôvodnej slovenskej technickej normy alebo návrhu pôvodnej technickej normalizačnej informácie alebo pri spracovaní návrhu slovenskej technickej normy alebo návrhu technickej normalizačnej informácie spôsobom podľa § 8 ods. 2 písm. a) alebo písm. c) vyberie spracovateľa.“ Navrhovaný Čl. II navrhujeme označiť ako Čl. III. Odôvodnenie: Súčasne platný právny stav, kedy spracovanie návrhu pôvodnej slovenskej technickej normy (STN) alebo návrhu pôvodnej technickej normalizačnej informácie (TNI) alebo spracovanie návrhu slovenskej technickej normy (STN) alebo návrhu technickej normalizačnej informácie (TNI) podlieha verejnému obstarávaniu, vytvára také závažné prekážky, ktorých dôsledkom je znemožnenie dosiahnutia požadovanej kvality STN a TNI. Kvalita STN a TNI je základným cieľom technickej normalizácie, ktorá má zásadný vplyv na mnohé oblasti národného hospodárstva (priemysel, školstvo, veda a výskum, zdravotníctvo, doprava, podnikateľské prostredie a iné). Dôvodom týchto závažných prekážok je skutočnosť, že spracovanie a tvorba STN alebo TNI je vysoko odbornou činnosťou, ktorá vyžaduje príslušné metodické skúsenosti a zároveň technické aj jazykové znalosti v tejto oblasti. Na Slovensku existuje len malá skupina odborníkov, ktorí sú schopní a spôsobilí takúto činnosť vykonávať vzhľadom na veľké množstvo rôznych oblastí technickej normalizácie. Žiadna slovenská inštitúcia či slovenský právny subjekt na trhu nemá v predmete podnikania činnosť spracovania STI alebo TNI. Náš návrh taktiež zásadným spôsobom podporuje schválený Akčný plán inteligentného priemyslu SR, v rámci ktorého je potrebné aktualizovať štátnu politiku technickej normalizácie, so zámerom jej synchronizácie s Koncepciou inteligentného priemyslu SR, pretože technická normalizácia t. j. aj kvalita a množstvo preberaných STN alebo TNI má zásadný význam pre úspech Akčného plánu inteligentného priemyslu SR. Pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 68 Odporúčame opätovne zvážiť písmena l) a n). Odôvodnenie: V prípade podania nedôvodných námietok, resp. nedôvodného odvolania dôjde podľa návrhu k zastaveniu konania, prepadnutiu kaucie aj uloženiu sankcie. Ide teda o dvojitú, resp. až trojitú sankciu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Názov návrhu zákona V názve návrhu zákona odporúčame vypustiť slová "a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony". Odôvodnenie: Novelizuje sa iba zákon č. 343/2015 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 35 Upozorňujeme na nesúlad ustanovenia odseku 4 so znením dôvodovej správy. V odseku 4 sa neustanovuje periodicita zasielania súhrnnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) čl. I, 20. bod Žiadame predkladateľa vypustiť text v znení: "... a informácie o povinnosti s podaním námietok zložiť kauciu podľa § 172.". Odôvodnenie: žiadame nerozširovať obsahové náležitosti oznámenia o vylúčení. Ani v prípade informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk nie je obligatórnou náležitosťou tohto oznámenia informácia o povinnosti s podaním námietok zložiť na účet Úradu pre verejné obstarávanie kauciu. Máme za to, že nakoľko uvedená povinnosť (zložiť na účet Úradu pre verejné obstarávanie kauciu) vyplýva zo zákona o verejnom obstarávaní, uchádzači a záujemcovia sú s touto povinnosťou dostatočne oboznámení. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Nad rámec predloženého návrhu Ustanovenie § 1 ods. 12 písm. w) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiadame predkladateľa upraviť v nasledovnom znení: „w) letecká preprava osôb v rámci pravidelných leteckých dopravných služieb“ Odôvodnenie: obstarávanie leteniek má svoje osobitné špecifiká a najväčší problém vyskytujúci sa v praxi je nemožnosť garancie cien leteniek, ktoré uchádzači uvedú v ponukách v porovnaní s cenami leteniek, za ktoré sa predmetné služby reálne obstarajú v čase uskutočnenia zahraničnej pracovnej cesty. Verejné obstarávanie, v rámci ktorého bol určený úspešný uchádzač na základe kritéria "najnižšia cena" tak často stráca svoje opodstatnenie. Z uvedeného dôvodu je vhodné zaradiť tento typ služby medzi výnimky, na ktoré sa pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní nevzťahuje, pričom doterajšie obmedzenie, ktoré umožnilo uplatniť predmetnú výnimku iba v prípade služieb poskytovaných priamo leteckým prepravcom, sa v praxi ukázalo ako nedostatočné a v obmedzenej miere aplikovateľné. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail