LP/2019/210 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Nad rámec návrhu Odporúčam do návrhu doplniť nový novelizačný bod v tomto znení: „V § 67a odsek 4 znie: „(4) Poskytovateľ sociálnej služby podľa odseku 1 je povinný mať účtovnú závierku a výročnú správu overenú štatutárnym audítorom33ba) za podmienok ustanovených osobitným predpisom33bb)“. Poznámky pod čiarou k odkazom 33ba a 33bb znejú: „33ba) Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. 33bb) § 33 ods. 3 zákona č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. Zákonom č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa v čl. VIII novelizoval aj § 33 ods. 3 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby (ďalej len „zákon o neziskových organizáciách“). Uvedenou novelou sa zvýšili hranice štatutárneho auditu v neziskových organizáciách. Súčasné hranice pre povinnosť auditu u poskytovateľov sociálnych služieb boli ustanovené v rovnakých hraniciach ako ustanovoval zákon o neziskových organizáciách. Vzhľadom na ich zmenu v tomto zákone, navrhujem preto priame naviazanie tejto povinnosti v rozsahu, ktorý ustanovuje zákon o neziskových organizáciách. V doteraz platnom znení zákona o sociálnych službách sú pre neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby prísnejšie kritéria pre štatutárny audit ako ustanovuje zákon o neziskových organizáciách pre iné druhy neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.4.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad v čl. I bode 8 slová „druhý odsek“ nahradiť slovami „odsek 2“, v bode 13 slovo „systémom“ nahradiť slovom „systéme“, v bode 15 slová „ods. 2 a ods. 4“ nahradiť slovami „ods. 2 a 4“ v súlade s bodom 55 prílohy LPV, v bode 42 § 80 písm. q) druhom bode podbodoch 2a. a 2b. slovo „písmena“ nahradiť slovom „písmen“, v bode 45 § 81 písm. v) druhom bode podbodoch 2a. a 2b. slovo „písmena“ nahradiť slovom „písmen“, v bode 51 vložiť za slovo „identifikačné“ slovo „údaje“, v bode 67 § 95 ods. 10 úvodnú vetu preformulovať takto: „Evidencia zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby obsahuje“, v bode 72 § 101 písm. a) treťom bode slová „obslužných činnosti“ nahradiť slovami „obslužných činností“, v § 102 zvážiť aj úpravu platného znenia odseku 4 a tento odsek zosúladiť s bodom 7.3 prílohy LPV, v bode 74 slovo „nahrádza“ nahradiť slovom „nahrádzajú“, v bode 75 § 105a ods. 1 odkaz 59 nahradiť odkazom 43b a vypustiť poznámku pod čiarou k odkazu 59 ako nadbytočnú, v § 105a ods. 4 písm. d) na konci bodkočiarku nahradiť čiarkou, v § 105a ods. 6 písm. e) slovo „písmena“ nahradiť slovom „písmen“, v § 105b ods. 3 až 5 vypustiť duplicitné slová „sociálnych služieb“, v § 105b ods. 6 a § 105c ods. 4 za slovo „systému“ vložiť slová „sociálnych služieb“, v bode 76 § 110an nadpise slovo „ustanovenia“ nahradiť slovom „ustanovenie“ v súlade s bodom 21.3 prílohy LPV]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.4.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) K návrhu zákona Žiadame o opravu textu v Čl. I bod 75 k Poznámke pod čiarou k odkazu 59) nasledovne: „59) § 2 ods. 4 zákona č. .../2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. Odôvodnenie: Predkladateľ nesprávne uviedol odkaz na § 3 písm. i) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 273/2015 Z. z.. Odkaz mal byť po správnosti vedený na zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ten je však novelizovaný a nový zákon nadobúda účinnosť dňa 1.5.2019, preto navrhované znenie už reflektuje na spomínanú novelu. Zásadná pripomienka Odoslaná 11.4.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Nad rámec návrhu V bode 76 odporúčam vložiť ďalšie prechodné ustanovenie v tomto znení: „§ 110an Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2020 Ustanovenie § 67a ods. 4 v znení účinnom od 1. januára 2020 sa prvýkrát použije pri overení účtovnej závierky a výročnej správy zostavenej k 31. decembru 2019.“. Navrhované ustanovenie § 110an je potrebné označiť ako ustanovenie § 110ao. Z dôvodu jednoznačného určenia, za ktoré účtovné obdobie bude vykonávaný štatutárny audit podľa nových kritérií, je potrebné doplniť prechodné ustanovenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.4.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K doložke zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom EÚ Odporúčame zosúladiť doložku zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom EÚ s prílohou č. 2 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.4.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) K návrhu zákona Žiadame predkladateľa o zosúladenie návrhu zákona s § 6 ods. 6 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov. Odôvodnenie: Všetky elektronické služby majú byť prepojené s Ústredným portálom verejnej správy, pretože Ústredný portál verejnej správy má byť národný prístupový bod k službám verejnej správy Slovenskej republiky. Zásadná pripomienka Odoslaná 11.4.2019 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) Čl. I - k bodu 23 - k § 78d ods. 3 písm. a) Podľa dôvodovej správy k bodu 23 sa s účinnosťou od 1. januára 2021 navrhuje zosúladiť znenie v § 78d ods. 3 písm. a) s označením daňových a odvodových povinností v príslušných právnych predpisoch. V súvislosti s predmetným návrhom uvádzame, že návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len "návrh novely zákona proti byrokracii"), v rámci ktorého sa navrhuje novelizovať aj zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, je v súčasnosti v legislatívnom procese. Návrhom novely zákona proti byrokracii sa vo všetkých osobitných predpisoch navrhuje zaviesť rovnaké podmienky pre sledovanie nedoplatkov na sociálne poistenie a súčasne sa zavádza aj jednotný pojem „evidovaný nedoplatok na poistnom na sociálne poistenie" s odkazom na § 170 ods. 21 zákona o sociálnom poistení, v ktorom sa bližšie upravuje, že „za evidovaný nedoplatok na poistnom na sociálne poistenie sa považuje pohľadávka na poistnom na sociálne poistenie a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie“. Vzhľadom na prebiehajúci legislatívny proces návrhu novely zákona proti byrokracii navrhujeme, aby k zosúladeniu znenia právnej úpravy došlo v rámci uvedeného legislatívneho procesu, a to odo dňa účinnosti novely zákona proti byrokracii. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.4.2019 Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) predkladacej správe a doložke vybraných vplyvov V predkladacej správe a doložke vybraných vplyvov odporúčame doplniť vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu; v predkladacej správe druhom odseku prvej vete odporúčame pred slovo „vytvoriť“ vložiť slovo „je“. Odôvodnenie: Zákonom č. 217/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2016 z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. marca 2019 sa rozšírila doložka vybraných vplyvov o vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.4.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K bodu 77 Odporúčame za slovo ""školy"" vložiť slová "v celom texte", vzhľadom k tomu, že sa slová ""a školského zariadenia"" vzťahujú na obidve slová ""školy"". Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.4.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Všeobecne k návrhu zákona: 2.Žiadame predkladateľa návrhu zákona o opravu gramatických a štylistických chýb v sprievodných dokumentoch predkladaného materiálu – najmä v predkladacej správe a dôvodovej správe – v súlade s pravidlami slovenského pravopisu. Napr. v predkladacej správe v druhom odseku v prvej vete žiadame doplniť za slová „návrhu zákona“ slovo „je“; v osobitnej časti dôvodovej správy žiadame v odôvodnení k § 79 v druhej vete nahradiť slovo „úrovne“ slovom „úrovni“, a pod. Zo štylistického hľadiska odporúčame predkladateľovi návrhu zákona preformulovať prvý odsek odôvodnenia k čl. I bodu 12 (§ 78b). Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.4.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Všeobecne k návrhu zákona: 1.Dovoľujeme si dať predkladateľovi návrhu zákona do pozornosti článok 17 ods. 1 písm. j) Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky, ktorý ustanovuje, že návrh zákona predkladaný na pripomienkové konanie obsahuje okrem iných náležitostí aj „informatívne konsolidované znenie právneho predpisu, ak ide o novelizáciu zákona“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.4.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: V 3. bode písm. b) doložky zlučiteľnosti žiadame v názve nariadenia (EÚ) 2016/679 uviesť namiesto čísla „697“ číslo „679“, a žiadame citáciu tohto nariadenia uvádzať nasledovne: „Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.4.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bodu 75 - § 105c Napriek tomu, že navrhované znenie § 105c ods. 4 druhej vety ustanovuje, že údaje z neverejnej časti informačného systému sa na žiadosť sprístupňujú orgánom verejnej moci v rozsahu nevyhnutnom na plnenie ich úloh podľa osobitných predpisov, tieto predpisy nie sú bližšie určené. Predkladateľovi odporúčame formou poznámky pod čiarou uviesť aspoň demonštratívny výpočet týchto osobitných predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.4.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K osobitnej časti dôvodovej správy: K čl. I, body 72 až 74: Odporúčame predkladateľovi zvážiť nahradenie slov „dopustenie sa“ slovom „spáchanie“ v prvej vete tohto bodu dôvodovej správy, nakoľko samotná predkladaná novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov v čl. I v bode 74 nahrádza slová „dopustenie sa“ slovom „spáchanie“. Z terminologického hľadiska považujeme preto použitie slova „spáchanie“ za vhodnejšie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.4.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K osobitnej časti dôvodovej správy: 1. K čl. I, bod 9: Žiadame predkladateľa o opravu označenia príslušného ustanovenia zákona, na ktorý sa odôvodnenie v bode 9 vzťahuje, nakoľko sa nejedná o § 67 ods. 6, ale o § 67a ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.4.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bodu 77 Nakoľko sa slovo „školy“ vyskytuje v prílohe č. 4 časti III písm. a) treťom bode k zákonu č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov dvakrát, žiadame predkladateľa o úpravu uvedeného novelizačného bodu – a to napr. prostredníctvom vloženia slov „v oboch prípadoch“ za slovo „vkladajú“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.4.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bodu 75 - § 105b V čl. I v bode 75 žiadame predkladateľa návrhu zákona o vypustenie slov „sociálnych služieb“ v § 105b ods. 3, ods. 4 a ods. 5, nakoľko sa uvádzajú zdvojene (a teda slovné spojenie „sociálnych služieb“ je nesprávne uvedené dvakrát za sebou). Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.4.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K osobitnej časti dôvodovej správy: K čl. I, bod 30: Žiadame predkladateľa navrhovaného zákona o opravu označenia tohto bodu v osobitnej časti dôvodovej správy, nakoľko sa nejedná o bod 300, ale o bod 30. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.4.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: Vo 4. bode doložky zlučiteľnosti žiadame písm. „d), e) a f)“ nahradiť písm. „a), b) a c)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.4.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bodu 13 V čl. I bod 13 návrhu žiadame slovo „systémom“ nahradiť slovom „systéme“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.4.2019 Detail