LP/2019/210 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) bodu 72 V bode 72 písm. a) bode 3 odporúčame nahradiť slovo ,,neutvorí“ slovom ,,nevytvorí“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.4.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) bodu 72 V bode 72 odporúčame nahradiť v písm. a) bode 4 slová ,,72 a 72a“ slovami ,,§ 72 a § 72a“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.4.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) bodu 53 V bode 53 odporúčame nahradiť slová ,,evidencií poskytovateľom“ slovami ,,evidencie poskytovateľov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.4.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) bodu 76 V bode 76 odporúčame vložiť za slovo ,,spôsobom“ slovo ,,ustanoveným“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.4.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) bodu 75 V bode 75 § 105c odporúčame preformulovať odsek 6. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.4.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k čl. I 1. V čl. I návrhu zákona navrhujeme doplniť nový bod, ktorý znie: „V § 79 ods. 1 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie: „h) je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje vyšší územný celok alebo obec,“. Doterajšie písmená h) až m) sa označujú ako písmená i) až n).“. § 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol doplnený zákonom č. 125/2016 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudnutím účinnosti 1. júla 2016 ustanovil okresný úrad v sídle kraja ako odvolací orgán vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje obec, ktorá sa nachádza v jeho územnom obvode alebo vyšší územný celok, ktorý má sídlo v jeho územnom obvode, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Na úseku sociálnych vecí nedošlo k úprave osobitných predpisov a úlohu odvolacieho orgánu v konaniach vo veciach sociálnych služieb plní okresný úrad v sídle kraja. Na základe podnetov okresných úradov v sídle kraja vychádzajúcich z aplikačnej praxe, ako aj z dôvodu, že okresný úrad nevykonáva žiadnu činnosť štátnej správy týkajúcu sa poskytovania sociálnych služieb, navrhujeme zmenu určenia odvolacieho orgánu pre sociálnu oblasť. Náš návrh sa opiera o úlohy, ktoré Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky plní zo zákona o sociálnych službách (napr. vykonáva dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb, hodnotí podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby, ukladá poskytovateľom sociálnej služby pokuty). Zároveň považujeme za potrebné poukázať na skutočnosť, že jedinými orgánmi s pôsobnosťou vo veciach sociálnych služieb sú ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, vyššie územné celky a obce. V súvislosti s nami navrhovanou zmenou by bolo vhodné návrh zákona doplniť aj o súvisiace prechodné ustanovenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.4.2019 Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) 72. bod - § 101 písm. a) šiesty bod a písm. c) V § 101 navrhujeme vypustiť písmeno a) šiesty bod a písmená b) a c). Odôvodnenie: Považujeme za neprimerane prísne, bezdôvodné a bezprecedentné stanoviť, že samosprávny kraj (resp. obec alebo poskytovateľ sociálnej služby) spácha správny delikt, ak poruší povinnosti súvisiace s vedením príslušných evidencií alebo povinnosti súvisiace s poskytovaním príslušných údajov ministerstvu prostredníctvom informačného systému sociálnych služieb. Napr. Žilinský samosprávny kraj vedie evidencie v súlade so súčasne platným zákonom o sociálnych službách a vedenie týchto evidencií bolo už viackrát kontrolované rôznymi orgánmi, napr. krajskou prokuratúrou, NKÚ. V rámci týchto kontrol neboli zistené žiadne závažné pochybenia. Navrhovanou novelou sa plánuje taktiež ešte len zaviesť a sfunkčniť elektronický informačný systém sociálnych služieb. Nakoľko tento inštitút doteraz neexistoval, je potrebné najskôr ho zaviesť do praxe a následne paralelne (počas určitej doby) sledovať jeho dopad na všetky dotknuté subjekty. Z uvedeného dôvodu nepovažujeme za relevantné ešte pred jeho zavedením legislatívne stanoviť, že porušením povinností s ním súvisiacich bude spáchaný správny delikt. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.4.2019 Detail
BSK (BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ) § 64 ods. 11 (nad rámec novely) § 64 ods. 11 zákona o sociálnych službách - Ak žiada o zápis do registra osoba zapísaná v živnostenskom registri, žiadosť obsahuje údaje podľa odseku 2 písm. a) až h) a prikladajú sa k nej údaje a doklady podľa odseku 3 písm. b) až i). Navrhujeme: 1. Alternatíva vypustiť toto ustanovenie zo zákona o sociálnych službách. 2. Alternatíva: V § 64 ods. 11 sa slová „písm. a) až h)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až i)“. Odôvodnenie: V zmysle ustanovenia § 63 ods.1 zákona o sociálnych službách „osoba, ktorá žiada o zápis do registra, a fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, musia byť bezúhonné“. V zmysle § 63 ods. 2 zákona o sociálnych službách „bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace“. Podľa ustanovenia § 64 ods. 11 zákona o sociálnych službách „k žiada o zápis do registra osoba zapísaná v živnostenskom registri, žiadosť obsahuje údaje podľa odseku 2 písm. a) až h)“. Uvedené ustanovenia sa podľa nášho výkladu vzájomne vylučujú. Podľa § 63 ods. 1 zákona o sociálnych službách musí byť osoba, ktorá žiada o zápis bezúhonná, ale v zmysle ustanovenia § 64 ods. 11 zákona o sociálnych službách vyšší územný celok nie je oprávnený preskúmať bezúhonnosť osoby – živnostníka, ktorá žiada o zápis do registra. Sociálne služby sú poskytované deťom, osobám so zdravotným postihnutím a starším ľuďom, ktorí sú najzraniteľnejšou a najohrozenejšou skupinou obyvateľstva. V záujme ochrany ich života a zdravia ako prijímateľov sociálnych služieb navrhujeme upraviť text § 64 ods. 11 zákona o sociálnych službách, tak ako je uvedené v texte pripomienky. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.4.2019 Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) K 75. bod - § 105a odsek 3 písm. g) a h) V rámci ustanovení § 105a odsek 3 písm. g) a h) navrhujeme spresniť význam slovného spojenia „požadovanú sumu finančného príspevku“ a následne relevantne zdôvodniť; inak navrhujeme predmetné ustanovenia § 105a odsek 3 písm. g) a h) vypustiť. Odôvodnenie: V navrhovaných ustanoveniach sa definuje povinná náležitosť, ktorú obsahuje evidencia podľa navrhovaného § 105a odseku 2 písm. c) prvého bodu – uvádzať „požadovanú sumu finančného príspevku“. Nie je jasné, čo má predmetné slovné spojenie znamenať, nakoľko pre účely poskytovania finančného príspevku na prevádzku samosprávnym krajom sa finančný príspevok určuje v zmysle § 77 zákona o sociálnych službách v platnom znení a finančný príspevok na odkázanosť sa poskytuje v taxatívne určenej sume podľa druhu a formy vybraných druhov sociálnych služieb v zmysle predmetného zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.4.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k čl. I bod 72 § 101 písm. b) a c) 2. V čl. I bode 72 § 101 navrhujeme vypustiť písmená b) a c), resp. prepracovať navrhované znenie § 101 tak, aby obce a vyššie územné celky neboli uvedené medzi páchateľmi správnych deliktov. Obce a vyššie územné celky konajú pri aplikácii zákona o sociálnych službách ako orgány verejnej správy. Podľa Ústavy SR teda môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. V právnom poriadku právneho štátu nemožno, podľa nášho názoru, pripustiť predpoklad, že orgány verejnej správy môžu konať v rozpore so zákonom, čím sa dopustia správneho deliktu, za ktorý im bude uložená sankcia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.4.2019 Detail
BSK (BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ) § 66 ods. 1 písm. a) Za text „Do registra sa zapisujú tieto údaje vrátane ich zmien: obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo a právna forma právnickej osoby, ak je poskytovateľom sociálnej služby právnická osoba, a meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt“ navrhujeme vložiť upravený text „a obchodné meno alebo názov osoby zapísanej v živnostenskom registri a druh oprávnenia na podnikanie fyzickej osoby v sociálnych službách, ak je poskytovateľom sociálnej služby fyzická osoba.“ Odôvodnenie: Ak je poskytovateľom sociálnej služby fyzická osoba, do registra sa zapisuje meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt. V prípade, ak sa do registra po splnení podmienok stanovených zákonom o sociálnych službách zapisuje osoba zapísaná v živnostenskom registri, navrhujeme túto časť ustanovenia doplniť o obchodné meno alebo názov. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.4.2019 Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) 75. bod - § 105b odsek 3 V § 105b odsek 3 navrhujeme slová „do 31. januára“ nahradiť slovami „do 28. februára“. Odôvodnenie: Z dôvodu administratívnej náročnosti nie je vždy možné splniť pôvodne navrhovaný termín – konečné zúčtovanie poskytnutého finančného príspevku na prevádzku neverejnému poskytovateľovi je závislé napr. aj od preplatkov alebo nedoplatkov za energie, a požadované údaje nie sú vždy k dispozícii v čase, ktorý by umožňoval samosprávnemu kraju splniť novelou navrhovaný termín 31. január. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.4.2019 Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) 75. bod - § 105b odsek 2 V § 105b odsek 2 navrhujeme slová „do ôsmich kalendárnych dní“ nahradiť slovami „do 30 kalendárnych dní“. Odôvodnenie: Na základe praktických skúseností poskytovateľov sociálnej služby Žilinského samosprávneho kraja nie je vždy možné z dôvodu personálnej a administratívnej náročnosti splniť pôvodne navrhovaný termín. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.4.2019 Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) 75. bod - § 105b odseky 3 až 5 V § 105b v odsekoch 3 až 5 navrhujeme za slovami „do informačného systému sociálnych služieb“ vypustiť slová „sociálnych služieb“. Odôvodnenie: Ide o technickú pripomienku - gramatická oprava z dôvodu vypustenia duplicitného slovného spojenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.4.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) bodu 25 V bode 25 odporúčame nahradiť slovo ,,Zákon“ slovom ,,zákon“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.4.2019 Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) 75. bod - § 105b odsek 6 V § 105b odsek 6 navrhujeme slová „do 31. januára“ nahradiť slovami „do 28. februára“. Odôvodnenie: Z dôvodu personálnej a predovšetkým administratívnej náročnosti nie je vždy možné splniť pôvodne navrhovaný termín. Napr. určiť príjmy, výdavky alebo ekonomicky oprávnené náklady nie je vždy možné určiť do navrhovaného termínu – do 31. januára. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.4.2019 Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) 75. bod - § 105b odsek 4 V § 105b odsek 4 navrhujeme slová „do ôsmich kalendárnych dní“ nahradiť slovami „do 30 kalendárnych dní“. Odôvodnenie: Z dôvodu personálnej a administratívnej náročnosti nie je vždy možné splniť pôvodne navrhovaný termín. Ide o novú povinnosť samosprávnych krajov, ktorá bola ustanovená poslednou veľkou novelou zákona o sociálnych službách na základe návrhu MPSVR SR. Samosprávny kraj bude musieť vydávať na vlastné náklady (personálne aj materiálne) písomné stanoviská pre poskytovateľov sociálnych služieb. Nakoľko už splnenie tejto povinnosti spôsobuje kraju zvýšenie nárokov na personál a administratívu, považujeme za primeranú lehotu pre účely splnenia ďalšej povinnosti s tým súvisiacou, t. j. zasielať elektronicky predmetné údaje ministerstvu prostredníctvom informačného systému sociálnych služieb bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.4.2019 Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) 75. bod - § 105c odsek 5 Navrhujeme nové znenie § 105c odsek 5, ktorý znie: „(5) Vyšší územný celok na základe písomnej žiadosti každému bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní, poskytne výpis s registra.“ Odôvodnenie: VÚC v praxi vyhotovuje pre žiadateľov výpisy z registra bez zbytočného odkladu, avšak nie vždy je možné administratívne zabezpečiť ich bezodkladné vydávanie (napr. zabezpečenie podpisu oprávnenej osoby na výpise); Vydávanie výpisov z registra je bezplatná služba na náklady samosprávneho kraja a taktiež je personálne a administratívne náročná. Za primeranú lehotu na poskytnutie výpisu z registra považujeme bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.4.2019 Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) 75. bod - § 105b odsek 5 V § 105b odsek 5 navrhujeme slová „do ôsmich kalendárnych dní“ nahradiť slovami „do 30 kalendárnych dní“. Odôvodnenie: Z dôvodu personálnej a administratívnej náročnosti nie je vždy možné splniť pôvodne navrhovaný termín. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.4.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V doložke vybraných vplyvov je označený negatívny, rozpočtovo zabezpečený vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý je v Analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (ďalej len „analýza vplyvov“) vyčíslený v sume 2 400 000 eur na rok 2019 a v sume 360 000 eur ročne od roku 2020. Pokiaľ ide o financovanie predmetných výdavkov na rok 2019, beriem na vedomie konštatovanie v časti 2.1.1. analýzy vplyvov, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „ministerstvo práce“) zabezpečí financovanie navrhovaného Informačného systému sociálnych služieb v rámci limitu výdavkov kapitoly schválených na rok 2019 rozpočtovým opatrením – povoleným prekročením kapitálových výdavkov v medzirezortnom podprograme 0EK0H Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu o 2,4 mil. eur pri súčasnom viazaní bežných výdavkov na podprograme 07C0A v rovnakej výške. V tejto súvislosti upozorňujem, že v marci 2019 bol Ministerstvu financií SR v rámci predbežného pripomienkového konania predložený na vyjadrenie návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, na rok 2020, v ktorom bola v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 vyčíslená úspora rozpočtových prostriedkov na spolufinancovanie sociálnych služieb v roku 2019 v sume 6 987 738 eur, čím je vytvorený priestor na riešenie financovania predloženého návrhu novely zákona formou rozpočtového opatrenia podľa predpokladu ministerstva práce; ministerstvo práce predpokladá uvedenú úsporu využiť v rokoch 2020 až 2022 na čiastočné zabezpečenie financovania vplyvu vyššie uvedeného návrhu nariadenia vlády. Pokiaľ ide o výdavky na roky 2020 až 2022, žiadam v časti 2.1.1. analýzy vplyvov vetu „Výdavky súvisiace s implementáciou IS v nasledujúcich troch rokoch bude MPSVR SR uplatňovať v rámci prípravy návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022.“ nahradiť vetou: „Výdavky súvisiace s implementáciou IS v nasledujúcich troch rokoch vyplývajúce z predmetného návrhu budú hradené z rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.4.2019 Detail