LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Nad rámec predloženého návrhu Žiadame predkladateľa v § 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vložiť nový odsek 16, ktorý znie: "(16) V prípade zákaziek, na ktoré sa tento zákon nevzťahuje nie je potrebné v osobitnom postupe určovať predpokladanú hodnotu zákazky, ale rozhodujúce je, aby zákazka, ktorá je uzatvorená v prospech úspešného uchádzača bola vo finančnom limite, ktorý je spojený s možnosťou uplatnenia tohto postupu. Odôvodnenie: uvedené pravidlo vychádza zo stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie prezentovaného na koordinačnom výbore pre spoluprácu pri kontrole verejného obstarávania dňa 9.5.2018, pričom cieľom danej pripomienky je priamo v zákone jasne a jednoznačne upraviť, že pri zákazkách v režime výnimky nie je potrebné ešte pred samotným zadaním zákazky, alebo pred vykonaním prieskumu trhu v záujme dodržania hospodárnosti v osobitnom postupe určovať PHZ. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Nad rámec predloženého návrhu Ustanovenie § 1 ods. 12 písm. u) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov navrhujeme vypustiť. Odôvodnenie: nakoľko verejná vysoká škola je verejným obstarávateľom, nie je potrebné mať upravenú osobitnú kategóriu výnimiek, keď s účinnosťou od 1.1.2019 je v režime výnimky zadávanie akýchkoľvek zákaziek medzi verejnými obstarávateľmi navzájom (§ 1 ods. 12 písm. q). Cieľom danej pripomienky je tak iba odstrániť duplicitu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Nad rámec predloženého návrhu Do ustanovenia § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiadame predkladateľa doplniť podrobnejšie pravidlá na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v nasledovnom znení: „(1) Informácie a podklady, na základe ktorých bola určená predpokladaná hodnota zákazky nesmú byť staršie ako 6 mesiacov ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania, ak bola predpokladaná hodnota zákazky určená prieskumom trhu realizovaným oslovením potenciálnych záujemcov alebo prípravnou trhovou konzultáciou. Ak ceny obstarávaných tovarov, stavebných prác alebo služieb nezaznamenali na trhu zmenu, je možné pre účely určenia predpokladanej hodnoty zákazky použiť aj podklady staršie ako 6 mesiacov. Zdôvodnenie tejto skutočnosti musí byť súčasťou dokumentácie k zákazke verejného obstarávania. (2) Ak prijímateľ určuje predpokladanú hodnotu zákazky na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet, uvedené údaje a informácie musia byť platné ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania. Ak ceny obstarávaných tovarov, stavebných prác alebo služieb nezaznamenali na trhu zmenu, je možné pre účely určenia predpokladanej hodnoty zákazky použiť aj údaje o zmluvách, ktorých platnosť je ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania ukončená. Zdôvodnenie tejto skutočnosti musí byť obdobne súčasťou dokumentácie k zákazke verejného obstarávania. (3) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný určiť predpokladanú hodnotu zákazky na základe minimálne dvoch navzájom nezávislých údajov o cenách, ak nie je uvedené inak. V prípade zákaziek na stavebné práce je možné určiť predpokladanú hodnotu zákazky na základe projektovej dokumentácie. (4) V prípade, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ určuje predpokladanú hodnotu zákazky na základe viacerých údajov o cenách, je výška predpokladanej hodnoty zákazky určená aritmetickým priemerom získaných údajov o cenách.". Poznámka: zaradenie odsekov do ustanovenia § 6 ponechávame na Úrade pre verené obstarávanie. Odôvodnenie: vyššie uvedené pravidlá sú podstatné pre účely kalkulácie predpokladanej hodnoty zákazky a dlhodobo absentujú v zákonnej úprave. Uvedený stav má za následok, že kontrolné orgány si vykladajú pravidlá na určenie PHZ individuálne a v niektorých prípadoch ich spájajú so zisteniami s možným vplyvom na výsledok verejného obstarávania. Z nášho pohľadu je podstatné, aby zákon o verejnom obstarávaní obsahoval jasné pravidlá týkajúce sa aktuálnosti podkladov k určeniu PHZ, počtu cenový ponúk rozhodných pre kalkuláciu PHZ a spôsob výpočtu PHZ pri získaní viacerých ponúk. Uvedené jasné a určité pravidlá by priniesli elimináciu zistení tohto typu a odstránili právnu neistotu spojenú s procesom určovania PHZ. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Nad rámec predloženého návrhu Ustanovenie § 65 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiadame predkladateľa upraviť v nasledovnom znení: "(1) Verejný obstarávateľ môže oznámiť svoj zámer uskutočniť verejné obstarávanie odoslaním predbežného oznámenia na uverejnenie." Ďalej žiadame predkladateľa upraviť ustanovenie § 65 ods. 2 nasledovne: "(2) Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie odoslaním oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na uverejnenie, ak má v úmysle zadávať zákazku verejnou súťažou, užšou súťažou, rokovacím konaním so zverejnením, súťažným dialógom alebo inovatívnym partnerstvom, uzavrieť rámcovú dohodu alebo vytvoriť dynamický nákupný systém.". Ustanovenie § 112 ods. 1 žiadame upraviť nasledovne: "(1) Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie odoslaním výzvy na predkladanie ponúk na uverejnenie; to neplatí, ak ide o postup podľa § 115.". Odôvodnenie: spoločným menovateľom vyššie uvedených pripomienok je odstránenie terminologickej nesprávnosti, kedy verejný obstarávateľ nevyhlasuje verejné obstarávanie jeho uverejnením, nakoľko priamo verejný obstarávateľ nevie ovplyvniť presný termín zverejnenia oznámenia/výzvy vo vestníku, čo je spravidla niekoľko dní po odoslaní príslušného formuláru. Z uvedeného dôvodu by moment vyhlásenia/začatia verejného obstarávania z pohľadu verejného obstarávateľa mal byť moment odoslania oznámenia/výzvy do európskeho vestníka/ vestníka ÚVO na uverejnenie. Úprava terminológie je relevantná aj vo vzťahu k výzvam na predkladanie žiadostí o NFP, kde sa operuje s pojmom vyhlásené verejné obstarávanie ako podmienka poskytnutia príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len "EŠIF"), pričom ako bolo uvedené vyššie, verejný obstarávateľ (žiadateľ a budúci prijímateľ príspevku z EŠIF) nevie ovplyvniť presný termín zverejnenia oznámenia/výzvy vo vestníku. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Nad rámec predloženého návrhu Ustanovenie § 21 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiadame upraviť v nasledovnom znení: "(6) Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku a pre ponuky, doklady a dokumenty, ak ide o zákazku s nízkou hodnotou. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž, v oznámení o koncesii, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov, vo výzve na predkladanie ponúk umožniť predloženie ponuky aj v inom jazyku, ak ide o postup zadávania nadlimitnej zákazky, nadlimitnej koncesie, podlimitnej zákazky, podlimitnej koncesie, zákazky s nízkou hodnotou alebo súťaž návrhov.". Odôvodnenie: cieľom predmetnej pripomienky je nevyžadovať obligatórny úradný preklad do slovenského jazyka v prípade ponúk zahraničných uchádzačov pri zákazkách s nízkou hodnotou. Zároveň sa navrhuje doplniť pravidlo, že verejný obstarávateľ môže dať priestor predložiť ponuku aj v inom jazyku v prípade podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou, čo vytvorí väčšiu mieru flexibility v prípade takých verejných zákaziek, o ktoré majú záujem zahraničné hospodárske subjekty, resp. zahraničné hospodárske subjekty sú oslovené so žiadosťou o predloženie cenovej ponuky (v prípade zákaziek s nízkou hodnotou). Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) čl. I, 43. bod Ustanovenie § 167 ods. 7 žiadame predkladateľa upraviť nasledovne: "(7) Úrad alebo verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže požiadať Protimonopolný úrad Slovenskej republiky o súčinnosť tak, aby úrad mohol zohľadniť aj vyjadrenie ústredného orgánu štátnej správy na ochranu a podporu hospodárskej súťaže v Slovenskej republike73). Akýkoľvek úkon alebo rozhodnutie verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo úradu, ktoré sa týka dôvodu na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. g), nezaväzuje a neobmedzuje Protimonopolný úrad Slovenskej republiky v konaní a rozhodovaní podľa osobitného predpisu73a).". Odôvodnenie: nakoľko novela zákona o verejnom obstarávaní zavádza obligatórny dôvod vylúčenia uchádzača z verejného obstarávania (§ 40 ods. 6 písm. g) – dôvodné podozrenie, že uchádzač v danom verejnom obstarávaní uzavrel s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž), pričom sankciu vylúčenia budú uplatňovať verejní obstarávatelia a obstarávatelia. Z uvedeného dôvodu nielen Úrad pre verejné obstarávanie (ktorý bude rozhodovať konania o námietkach proti prípadnému vylúčeniu z tohto dôvodu), ale aj verejní obstarávatelia a obstarávatelia musia mať možnosť požiadať Protimonopolný úrad SR o súčinnosť v podobe konzultácie, aby vedeli s dostatočnou odbornou starostlivosťou vyhodnotiť podozrenie na možnú dohodu obmedzujúcu súťaž. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Nad rámec predloženého návrhu Z ustanovenia § 64 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiadame predkladateľa vypustiť písm. d). Odôvodnenie: povinnosť zverejňovať v profile sumu skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody považujeme za nepodstatný údaj, keď v zmysle § 64 ods. 1 písm. c) sa v profile uverejňuje zmluva, koncesnú zmluva, rámcová dohoda a každá ich zmena, pričom zmluva obsahuje podstatný údaj o cene a rovnako tento údaj obsahuje aj zmena zmluvy (dodatok), ak predmetom zmeny bolo navýšenie alebo zníženie zmluvnej ceny. V praxi sa tak väčšinou v profile zverejňuje identický údaj, ako je údaj o cene za predmet zákazky. Cieľom danej pripomienky je znižovať administratívnu záťaž pre verejných obstarávateľov spojenú s plnením oznamovacích povinností voči profilu verejného obstarávateľa. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti Predkladateľ materiálu deklaruje v súvislosti so zmenou právnej úpravy vytvorenie novej služby s názvom „Zápis do zoznamu elektronických prostriedkov“ a súčasne vytvorenie nového informačného systému verejnej správy s názvom "Zoznam elektronických prostriedkov", pričom v analýze vplyvov na informatizáciu spoločnosti neuvádza kód služby ani kód systému. Navrhujeme predkladateľovi doplniť kód služby a kód systému. Odôvodnenie: v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov je orgán riadenia povinný prostredníctvom centrálneho metainformačného systému verejnej správy bezodkladne sprístupňovať informácie o informačných technológiách verejnej správy, ktorých je správcov, a o poskytovaných elektronických službách verejnej správy, ako aj o elektronických službách verejnej správy, ktoré plánuje poskytovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) k vlastnému materiálu 1. Obyčajná pripomienka V § 10 ods. 10 v poslednej vete doplniť na jej konci text „alebo objednávky zverejnené v súlade s osobitným predpisom“ a odkaz na § 5b ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odôvodnenie: Zákon v niektorých prípadoch umožňuje postupovať pri dodávke tovarov, služieb formou predloženia objednávky, ktorá má charakter zmluvy (zmluvu nie je potrebné uzatvárať), pričom podľa § 5b ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinná osoba zverejní na svojom webovom sídle objednávky tovarov a služieb do desiatich pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia. To neplatí, ak objednávky súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť podľa zákona. V tejto súvislosti by bolo zjednodušením, podobne ako pri zmluvách zverejňovaných v Centrálnom registri zmlúv, aby ani vyššie uvedeným postupom zverejnené objednávky nemuseli byť zahrnuté v súhrnnej správe. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Obyčajná pripomienka v súvislosti s novelizáciou zákona navrhujeme V § 1 ods. 12 písm. y) nasledovné znenie: „dodanie krmív určených pre zvieratá, ryby a poľovnú zver,“ Odôvodnenie: Individuálna spotreba a nutričná potreba krmiva u jednotlivých druhov živočíchov je daná rozličnou potrebou živín, ktorá sa mení vzhľadom na hmotnosť, vek, pohlavie, sezónu, spôsob ustajnenia a mnoho ďalších vplyvov... V podmienkach niektorých obstarávateľov (napr. LESY Slovenskej republiky, š. p.), ktorí sa zaoberajú chovom rôznych živočíchov (napr. rýb, koní, zubra, prikrmovaním poľovnej zveri) by sa úpravou zabezpečil, vzhľadom na rôzne nároky na zloženie krmiva jeho potrebu v priebehu roka, jeho efektívnejší a administratívne menej náročný nákup. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) čl. 1 bodu 12 - vlastný materiál V čl. 1 odporúčame bod 12 preformulovať nasledovne: 12. V § 22 ods. 3 sa za slová „podľa tohto zákona" vkladajú slová „a ani ustanovenia ukladajúce prevádzkovateľovi elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, sprístupniť dokumenty a informácie týkajúce sa verejného obstarávania“. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) čl. I bodu 26- vlastný materiál V čl. I bode 26 odporúčame vypustiť nadbytočné úvodzovky pred slovami "ak ide". Rovnaká pripomienka platí aj pre bod 28 (nadbytočné úvodzovky pred slovami "a podmienku"), bod 30 (nadbytočné úvodzovky pred slovom "podmienku") a bod 70 (nadbytočné úvodzovky pred slovami "§ 182 a").Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) k čl. 1 bodu 1- vlastný materiál V článku 1 bode 1 odporúčame v bodoch 3 a 4 na konci doplniť čiarku. Legislatívno- technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) čl I bodu 15 - vlastný materiál V čl. I bode 15 odporúčame na konci novelizačného bodu doplniť bodku. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) čl. I, 11. bod Ustanovenie § 20 ods. 19 žiadame predkladateľa upraviť nasledovne: "(19) Prevádzkovateľ elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, je povinný sprístupniť na žiadosť orgánu podľa § 24 ods. 5 a riadiaceho orgánu podľa osobitného predpisu1), spôsobom, v lehote a v rozsahu uvedeným v žiadosti, informácie alebo dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania, ktoré sa v ním prevádzkovanom elektronickom prostriedku nachádzajú.". 1) § 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Odôvodnenie: riadiace orgány vykonávajú kontrolu každej zákazky, čo aj z časti financovanej z fondov Európskej únie a nakoľko všetky nadlimitné a podlimitné zákazky verejného obstarávania musia byť po 18.10.2018 zadávané s použitím elektronického systému verejného obstarávania (elektronického prostriedku), považujeme za dôležité, aby aj tieto kontrolné orgány mali zabezpečený prístup ku kompletnej dokumentácii uchovávanej prostredníctvom elektronického prostriedku pre tie prípady, že by prístup riadiacemu orgánu nezabezpečil (z rôznych dôvodov) prijímateľ príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov - EŠIF. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) čl. I, 33. bod Ustanovenie § 117 ods. 5 žiadame predkladateľa upraviť nasledovne: "(5) Verejný obstarávateľ môže skúmať, či uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž a v prípade dôvodného podozrenia vylúči uchádzača, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. g).". Odôvodnenie: pôvodne navrhovaná textácia sa nejaví ako vhodná, nakoľko dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. g) existuje, avšak verejný obstarávateľ napriek uvedenému nemusí uplatniť sankciu vylúčenia. Vhodnejšou sa javí textácia, podľa ktorej bude v prípade zákaziek s nízkou hodnotou na rozhodnutí verejného obstarávateľa, či bude osobitne skúmať rizikové indikátory znamenajúce možné porušenie pravidiel ochrany hospodárskej súťaže a v prípade dôvodného podozrenia a rozhodnutia, že ich skúmať bude, by mala nastúpiť sankcia vylúčenia podľa § 40 ods. 6 písm. g). Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) čl. I, 7. bod V ustanovení § 19 ods. 1 písm. d) žiadame vypustiť text v nasledovnom znení: " ... pričom táto pokuta nebola znížená na základe príslušného programu zhovievavosti39b) alebo na základe príslušného konania o urovnaní39c).". Odôvodnenie: považujeme za dôležité zachovať právo verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na odstúpenie od zmluvy, ktoré by vyplývalo priamo zo zákona o verejnom obstarávaní v prípade vydania rozhodnutí o porušení zákazu dohody obmedzujúcej súťaž bez ohľadu na skutočnosť, či bola pokuta danému hospodárskemu subjektu znížená na základe programu o zhovievavosti alebo na základe konania o urovnaní. Bez ohľadu na tieto skutočnosti ide stále o hospodársky subjekt, ktorý závažným spôsobom porušil pravidlá na ochranu hospodárskej súťaže, na základe čoho by verejný obstarávateľ mal disponovať právom na odstúpenie od zmluvy. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) čl. I, 56. bod Z ustanovenia § 174 ods. 1 žiadame predkladateľa vypustiť slovo "najmä". Odôvodnenie: návrh nového ustanovenia § 174 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, ktoré upravuje nedôvodné námietky je dostatočne široko definovaný, preto navrhujeme, aby výpočet možných skutočností, označených ako nedôvodné námietky bol taxatívny v záujme právnej istoty. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Nad rámec predloženého návrhu Žiadame predkladateľa upraviť ustanovenie § 173 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nasledovnom znení: "(3) V konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 3 a 4 môže úrad vydať rozhodnutie o prerušení konania, ktorým kontrolovanému nariadi doručiť úradu vyjadrenie kontrolovaného a informácie potrebné na výkon dohľadu v lehote určenej úradom. Lehota podľa § 175 ods. 5 neplynie od vydania rozhodnutia o prerušení konania do doručenia vyjadrenia kontrolovaného a informácií potrebných na výkon dohľadu alebo do uplynutia lehoty podľa prvej vety, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vyjadrenia kontrolovaného a informácií potrebných na výkon dohľadu pokračuje plynutie lehoty na vydanie rozhodnutia.". Ďalej žiadame predkladateľa upraviť ustanovenie § 173 ods. 4 nasledovne: "(4) Ak kontrolovaný nedoručí úradu kompletnú dokumentáciu v origináli podľa odseku 1, úrad vydá rozhodnutie o prerušení konania, ktorým kontrolovanému nariadi doručiť úradu kompletnú dokumentáciu v origináli v lehote určenej úradom. Na žiadosť kontrolovaného môže úrad rozhodnúť o určení dodatočnej lehoty, ak sú na to objektívne dôvody. Prerušenie konania trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa konanie prerušilo. Od vydania rozhodnutia o prerušení konania do doručenia kompletnej dokumentácie v origináli úradu lehota podľa § 175 ods. 5 neplynie. Dňom nasledujúcim po dni doručenia chýbajúcej časti dokumentácie pokračuje plynutie lehoty na vydanie rozhodnutia.". Zároveň je v prípade akceptovania pripomienky potrebné primerane upraviť ustanovenie § 175 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. Odôvodnenie: pripomienka reaguje na nežiaduci trend v rozhodovaní v konaní o námietkach a pri preskúmaní úkonov kontrolovaného pred/ po uzavretí zmluvy, keď ÚVO posledný deň lehoty na vydanie rozhodnutie preruší konanie, nakoľko podľa jeho záverov dokumentácia nie je kompletná, čo má za následok dvojnásobné predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia, nakoľko lehota začne plynúť odznovu. V rozhodnutí o prerušení konania pritom Úrad pre verejné obstarávanie spravidla neidentifikuje konkrétne chýbajúce doklady, ale žiada predložiť vyhlásenie, že predložená dokumentácia je kompletná, resp. že nie sú k dispozícii žiadne ďalšie doklady k zákazke. Uvedený stav je dlhodobo neudržateľný, nakoľko neúmerne predlžuje proces zadávania zákaziek, čo má negatívne dôsledky najmä v prípade zákaziek financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Nad rámec predloženého návrhu Žiadame predkladateľa v ustanovení § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vložiť nový odsek v nasledovnom znení: "Ak verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu, môže vyhodnotiť splnenie podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.". Odôvodnenie: žiadame doplniť model "super" reverznej súťaže aj v prípade zadávania zákaziek s nízkou hodnotou, kedy by bolo v zákone explicitne uvedené, že postačuje vyhodnocovať podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky iba v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí (ak bola zákazka s nízkou hodnotou zadávaná formou prieskumu trhu oslovením viacerých vybraných záujemcov). Tento model súťaže je upravený v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek a neexistuje racionálny dôvod, prečo by nemal byť zákonom upravený aj pri zákazkách s nízkou hodnotou, a to aj s ohľadom na skutočnosť, že sa tento model súťaže v praxi uplatňuje aj pri týchto zákazkách, pričom kontrolné orgány v niektorých prípadoch vyžadujú preukázať, že verejný obstarávateľ vyhodnocoval aj ponuky ostatných uchádzačov. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) čl. I, 2. bod Žiadame predkladateľa doplniť ustanovenie § 10 ods. 4 v nasledovnom znení: "(4) Úrad vedie na webovom sídle zoznam tretích štátov, s ktorými má Slovenská republika alebo Európska únia uzavreté medzinárodné zmluvy, ktoré zaručujú rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike.". Odôvodnenie: nakoľko je predmetné pravidlo spojené s možnosťou obmedziť účasť záujemcu vo verejnom obstarávaní, resp. vylúčiť ponuku uchádzača, považujeme za potrebné, aby boli jasne a určite identifikované tretie štáty, ktoré zaručujú rovnaký prístup k verejným zákazkám pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. Máme za to, že Úrad pre verejné obstarávanie ako ústredný orgán štátnej správy pre verejné obstarávanie by mal viesť zoznam týchto tretích krajín, ktorý by mal byť pravidelne aktualizovaný. Odkazovať v tomto kontexte na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR je nedostatočné, nakoľko daný rezort zverejňuje zoznam medzinárodných zmlúv, avšak nevedie osobitnú kategóriu medzinárodných zmlúv, ktoré by boli predmetom navrhovaného znenia § 10 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Nad rámec predloženého návrhu Žiadame predkladateľa v § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vložiť nový odsek v nasledujúcom znení: "Ak hospodársky subjekt využije na preukázanie splnenia podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti finančné zdroje alebo technické a odborné kapacity inej osoby, postupuje primerane podľa ustanovenia § 33 ods. 2 a 34 ods. 3.". Odôvodnenie: z dôvodu absencie jasných a určitých pravidiel týkajúcich sa vyhodnocovania podmienok účasti preukázaných tretími osobami navrhujeme, aby boli pravidlá pre využívanie kapacít tretích osôb obdobné ako pri nadlimitných a podlimitných zákazkách. Pri absencii týchto pravidiel nie je jasné, ako má verejný obstarávateľ vyhodnocovať splnenie podmienky účasti finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti, ak uchádzač využije pre tieto účely kapacity tretích osôb. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) čl. I, 27. bod Žiadame predkladateľa vypustiť ustanovenie § 111 ods. 2. Odôvodnenie: žiadame vypustiť pravidlo, podľa ktorého by verejný obstarávateľ bol povinný za obdobie kalendárneho polroka zasielať na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len "ÚVO") súhrnnú správu o zákazkách s využitím elektronického trhoviska. Predmetné informácie má ÚVO k dispozícii na webovom sídle www.eks.sk, pričom zmluvy uzavreté s využitím elektronického trhoviska sú automaticky zverejňované aj v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len "CRZ"). ÚVO tak má priestor získať požadované údaje pre štatistické účely z webového sídla EKS alebo CRZ. V tomto kontexte pripomíname, že podľa aktuálne platného zákona o verejnom obstarávaní (§ 10 ods. 10) sa povinnosť zasielať súhrnné správy netýka zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní (tzv. výnimky podľa § 1 ods. 1 až 14), ktoré boli zverejnené v CRZ. Cieľom pripomienky je znížiť zbytočnú administratívnu záťaž kladenú na verejných obstarávateľov. Rozumieme snahe docieliť informovanosť o zákazkách tohto typu, avšak informačná povinnosť voči laickej aj odbornej verejnosti je zabezpečená tým, že predmetné zmluvy, uzavreté ako výsledok tohto postupu sú zverejňované v CRZ a zároveň v EKS. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) čl. I, 34. bod Žiadame predkladateľa doplniť a upraviť druhú vetu ustanovenia § 117 ods. 6 nasledovne: "To neplatí, ak ide o zákazky zadávané spravodajskými službami a zákazky s nízkymi hodnotami, ktorých zmluvy boli zverejnené v Centrálnom registri zmlúv.". Odôvodnenie: žiadame obmedziť pravidlá na zasielanie súhrnných správ o zákazkách s nízkymi hodnotami iba na tie zákazky, ktorých výsledkom neboli zmluvy, zverejnené v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len "CRZ"). V tomto kontexte pripomíname, že podľa aktuálne platného zákona o verejnom obstarávaní (§ 10 ods. 10) sa povinnosť zasielať súhrnné správy netýka zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní (tzv. výnimky podľa § 1 ods. 1 až 14), ktoré boli zverejnené v CRZ, t. j. aktuálna pripomienka vychádza zo súčasného znenia zákona o verejnom obstarávaní, ktorý upravuje súhrnné správy vo vzťahu k zákazkách v režime "výnimiek". Cieľom pripomienky je znížiť zbytočnú administratívnu záťaž kladenú na verejných obstarávateľov. Rozumieme snahe docieliť informovanosť o zákazkách tohto typu, avšak informačná povinnosť voči laickej aj odbornej verejnosti je zabezpečená tým, že predmetné zmluvy, uzavreté ako výsledok tohto postupu sú zverejňované v CRZ. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) čl. I, 35. bod Žiadame predkladateľa doplniť ustanovenie § 118 ods. 4 nasledovne: "Verejný obstarávateľ nie je povinný v súhrnnej správe podľa prvej vety uviesť koncesné zmluvy, ktoré boli zverejnené v Centrálnom registri zmlúv.". Odôvodnenie: žiadame obmedziť pravidlá na zasielanie súhrnných správ o podlimitných koncesiách, ktorých výsledkom boli zmluvy, zverejnené v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len "CRZ"). V tomto kontexte pripomíname, že podľa aktuálne platného zákona o verejnom obstarávaní (§ 10 ods. 10) sa povinnosť zasielať súhrnné správy netýka zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní (tzv. výnimky podľa § 1 ods. 1 až 14), ktoré boli zverejnené v CRZ, t. j. aktuálna pripomienka vychádza zo súčasného znenia zákona o verejnom obstarávaní, ktorý upravuje súhrnné správy vo vzťahu k zákazkách v režime "výnimiek". Cieľom pripomienky je znížiť zbytočnú administratívnu záťaž kladenú na verejných obstarávateľov. Informačná povinnosť voči laickej aj odbornej verejnosti je zabezpečená tým, že predmetné koncesné zmluvy, uzavreté ako výsledok tohto postupu sú zverejňované v CRZ. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) čl. I bodu 18- vlastný materiál Navrhujeme ponechať súčasné znenie ustanovenia §40 ods. 6 písm. g) a požadujeme definíciu slovného spojenia „dôveryhodných informácií“. Odôvodnenie: Predmetné kogentné ustanovenie o vylúčení uchádzača alebo záujemcu ukladá povinnosť ich vylúčenia z verejného obstarávania. Návrh odstránil podmienku uvedenia dôvodu vylúčenia v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a zároveň doplnil textáciu vylúčenia bez potreby vydania predchádzajúceho rozhodnutia akýmkoľvek orgánom verejnej moci a to bez prihliadnutia na zmluvný, majetkový prípadne personálny vzťah medzi konkrétnym uchádzačom alebo záujemcom a hospodárskym subjektom. Po obsahovej stránke máme za to, že pojem dôveryhodné informácie v kontexte s pridanou textáciou a to najmä vo vzťahu k jeho výkladu bude prinášať nemalé problémy v samotnej aplikácii daného výkladu. V praxi sa môže stať, že jednotlivé inštitúcie si totožné situácie budú vykladať rôzne a tým pádom môže rovnakú informáciu vyhodnotiť inak verejný obstarávateľ a inak kontrolný orgán. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 1 Odporúčame znenie novelizačného bodu preformulovať nasledovne: "V § 2 sa odsek 5 dopĺňa písmenom q), ktoré znie: ...". Túto pripomienku uplatňujeme aj v čl. I bode 7, 10, 42 a 55. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) celému návrhu zákona Odporúčame predkladateľovi zvážiť, či v bodoch 3, 27, 34 a 35 pri poskytnutí údaja "dátum narodenia" nejde o zásah do osobných údajov a následne ustanovenie upraviť v súlade s nariadením GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 14 Odporúčame slová "v písm. c) na konci čiarka nahrádza bodkou a vypúšťa sa" nahradiť slovom "vypúšťa". Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl I. bodu 53 Odporúčame predkladateľovi zvážiť prerozdelenie ustanovenia do písmen a bodov z dôvodu prehľadnosti. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 49 Odporúčame v úvodnej vete za slovo "prvá" vložiť slovo "veta". Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 13 Odporúčame za slovo "skončenia" vložiť slovo "zmluvy". Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) Vlastnému materiálu V čl. I bod 38 § 158b ods. 3 odporúčame medzi slová „náležitosti úrad“ v prvej i druhej vete doplniť čiarku. Odôvodnenie: Pripomienka formálneho charakteru Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) Vlastnému materiálu V čl. I bod 7 § 19 ods. 1 odporúčame za koncové úvodzovky za poznámkami pod čiarou doplniť bodku. Odôvodnenie: Pripomienka formálneho charakteru Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) Vlastnému materiálu V čl. I bod 7 § 19 ods. 1 odporúčame za koncové úvodzovky za vložené písmeno d) doplniť bodku. Odôvodnenie: Pripomienka formálneho charakteru Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) Vlastnému materiálu V čl. I bodu 1 § 2 ods. 5 písm. q) odporúčame za body 2. a 3. na konci riadkoch uviesť čiarky. Odôvodnenie: Pripomienka formálneho charakteru Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) Vlastnému materiálu V čl. I bod 10 § 20 ods. 11 odporúčame v texte znenia písm. h) vypustiť čiarku za písm. a). Odôvodnenie: Pripomienka formálneho charakteru Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) Vlastnému materiálu V čl. I bod 15 § 38 ods. 2 odporúčame za koncové úvodzovky doplniť bodku. Odôvodnenie: Pripomienka formálneho charakteru Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) Vlastnému materiálu V čl. I bod 5 § 12 ods. 6 odporúčame za koncové úvodzovky doplniť bodku. Odôvodnenie: Pripomienka formálneho charakteru Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) Vlastnému materiálu V čl. I bodu 4 § 10 ods. 11 odporúčame za slovo „písmeno.“ vypustiť bodku. Odôvodnenie: Pripomienka formálneho charakteru Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) Vlastnému materiálu V čl. I bod 11 § 20 odporúčame za koncové úvodzovky doplniť bodku. Odôvodnenie: Pripomienka formálneho charakteru Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) Vlastnému materiálu V čl. I bod 52 § 173 ods. 14 odporúčame za koncové úvodzovky doplniť bodku. Odôvodnenie: Pripomienka formálneho charakteru Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) Vlastnému materiálu V čl. I bod 39 § 164 ods. 2 písm. f) odporúčame medzi slová „prostriedku prostredníctvom“ doplniť čiarku. Odôvodnenie: Pripomienka formálneho charakteru Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) Vlastnému materiálu V čl. I bod 55 § 174 ods. 1 odporúčame za koncové úvodzovky doplniť bodku. Odôvodnenie: Pripomienka formálneho charakteru Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) Vlastnému materiálu V čl. I bod 62 § 177 odporúčame medzi číslovku a slovo „18 ktoré“ doplniť čiarku. Odôvodnenie: Pripomienka formálneho charakteru Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) Vlastnému materiálu V čl. I bod 62 § 177 ods. 17 odporúčame v predvetí za slovo „odvolanie“ doplniť čiarku. Odôvodnenie: Pripomienka formálneho charakteru Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) Vlastnému materiálu V čl. I bod 56 § 174 ods. 2 odporúčame v predvetí za slovo „námietky“ doplniť čiarku. Odôvodnenie: Pripomienka formálneho charakteru Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) Vlastnému materiálu V čl. I bod 63 §179 ods. 3 odporúčame pred koncové úvodzovky doplniť bodku. Odôvodnenie: Pripomienka formálneho charakteru Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k poznámke pod čiarou k odkazom 39b, 39c a 73a Odporúčame - v poznámkach pod čiarou k odkazom 39b, 39c a 73a vypustiť slová "o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov." z dôvodu, že názov celého zákona je uvedený v poznámke pod čiarou k odkazu 39a, - v poznámkach pod čiarou k odkazom 39b a 39c na konci doplniť slová "v znení zákona č. 151/2014 Z. z." vzhľadom na to, že príslušné ustanovenie bolo novelizované iba jedenkrát, - na konci novelizačného bodu 7 vložiť chýbajúcu bodku. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) celému návrhu zákona Odporúčame vložiť čiarku v čl. I - bode 1 § 2 ods. 5 písm. q) na konci v druhom bode a treťom bode, - bode 27 § 111 ods. 2 a 34 § 117 ods. 6 za slová "obdobie kalendárneho polroka", - bode 38 § 158a ods. 2 za slovo "úradu", - bode 38 § 158b ods. 3 celom texte za slovo "náležitosti", - bode 39 § 164 ods. 2 písm. f) za slová "písm. a)", - bode 56 § 174 ods. 2 na konci úvodnej vety, - bode 62 § 177 ods. 16 za slová "pokuty podľa § 173 ods. 14", - bode 62 § 177 ods. 17 na konci úvodnej vety, - bode 63 § 179 ods. 3 za slová "§ 175 ods. 1", - bode 68 § 182 ods. 3 písm. i) za slovo "prevádzkuje", - bode 69 § 182 ods. 4 tretej vete za slová "porušenie zákona", - bode 71 § 186a ods. 2 za slová "podaných podľa predpisov účinných do 17. apríla 2016", - bode 72 § 187f ods. 4 za slovo "námietky" a číslo "3". Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) poznámke pod čiarou k odkazom 39b a 39c Odporúčame predkladateľovi doplniť ďalší právny predpis vzhľadom na to, že poznámka pod čiarou sa začína slovom "Napríklad" v súlade s LPV. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) celému návrhu zákona Odporúčame návrh zákona zosúladiť s LPV, a to tak, aby sa interpunkčné znamienka nachádzali pred odkazom (napríklad odkaz 39a, 39c). Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) celému návrhu zákona Odporúčame zátvorky v hornom indexe dať bez horného indexu, napríklad pri odkaze 32b, 39a, 39b, 39c. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 6 Odporúčame v celom texte vypustiť slovo "do" z dôvodu nadbytočnosti. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 10 Odporúčame slová ", bod 1" nahradiť slovami "prvého bodu". Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 4 úvodnej vete Odporúčame za slovom "písmeno" vypustiť nadbytočnú bodku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 19 Odporúčame znenie novelizačného bodu preformulovať nasledovne: "V § 40 ods. 8 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Záujemca alebo uchádzač podľa prvej vety komplexne objasní dotknuté skutočnosti a okolnosti aktívnou spoluprácou s verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom.".". Obyčajná p