LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
OSO (Okrúhly stôl obstarávania) čl. I bod 55, 56, 57, 59, 60, 62, 68 Navrhujeme vypustiť novelizačné ustanovenia týkajúce sa zjavne nedôvodných námietok a zjavne nedôvodných odvolaní z celého navrhovaného materiálu. Odôvodnenie: Navrhovaná novelizačné ustanovenia pojednávajúce o zjavne nedôvodných námietkach a zjavne nedôvodných odvolaniach spôsobí v praxi len právnu neistotu tak hospodárskym subjektom, ako aj verejným obstarávateľom a je v priamom rozpore s § 170 ods. 1 ZVO. Navrhované posudzovanie nedôvodných námietok a odvolaní môže byť založené na subjektívnom vyhodnotení s cieľom odradiť dotknutý subjekt domôcť sa jeho práv, ktoré mohli byť dotknuté konaním druhej strany. Máme za to, že takáto právna úprava nie je ani v súlade so Smernicou Rady 89/665/EHS – „revízna smernica“, nakoľko vytvára možnosť svojvoľného zastavenia konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
eBIZ Corp (eBIZ Corp s.r.o.) bodu 38 Navrhujeme všade, kde sa vyskytuje slovo Úrad, nahradiť slovami Ministerstvo spravodlivosti a v tomto zmysle aj upraviť zápis, kontrolu a sankcie týkajúce sa elektronických prostriedkov pod Ministerstvo spravodlivosti. Dôvodom je možný konflikt záujmov Úradu, nakoľko je Úrad aj prevádzkovateľ elektronického prostriedku (systém EVO) a schválením zákona nastane situácia: - Prevádzkovateľ elektronického prostriedku EVO - UVO - Vydáva vyhlášku podľa § 186 ods. 6 – UVO - Vytvára dotazník podľa §158b odst. ) písm. h) - UVO - Žiadosť o zaradenie elektronického prostriedku EVO do zoznamu systémov spolu s dotazníkom – UVO - Rozhodnutie o zaradení elektronického prostriedku EVO do zoznamu systémov - UVO - Rozhodnutie o porušení §20 a vyhlášky podľa § 186 ods. 6 systému EVO – UVO - Rozhodnutie o vyčiarknutí systému EVO a pokuta – UVO - Rozhodnutie o pokute podľa 182 odsek 3 písmená h), i) a j) – UVO Môže nastať situácia, že Úrad bude musieť dať pokutu sám sebe. Takáto právna úprava určite správna. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
eBIZ Corp (eBIZ Corp s.r.o.) bodu 39 Navrhujeme znenie: 39. V § 164 ods. 2 písmeno f) znie: „f) podpis žiadateľa alebo osoby oprávnenej konať za žiadateľa“. Odôvodnenie: Identifikácia a autentifikácia nemôže nahrádzať podpis osoby, resp. osôb. Najmä v prípadoch, ak konať za žiadateľa, uchádzača a pod. môže len niekoľko osôb súčasne. Túto požiadavku žiadame primerane aplikovať aj na ostatné prípady , kde návrh zákona predpokladá nahradiť podpisy osôb len autentifikáciou a identifikáciou. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
eBIZ Corp (eBIZ Corp s.r.o.) bodu 68 Z dôvodu, že navrhujeme úplne vynechať § 20 odsek 19, tak súčasne navrhujeme vynechať §183 odsek 3 písm. h) nakoľko v tomto prípade nemá opodstatnenie. Súčasne navrhujeme znenie § 183 odsek 3 písm. i) a j): i) prevádzkovateľovi elektronického prostriedku pokutu do 5 000 eur, ak elektronický prostriedok bude prevádzkovať aj po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutí podľa § 158b) ods. 6, j) prevádzkovateľovi elektronického prostriedku pokutu do 500 eur, ak poruší povinnosť podľa § 158b ods. 4, Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
eBIZ Corp (eBIZ Corp s.r.o.) bodu 38 Navrhujeme vypustiť §158b odsek 2 písmeno f) Požiadavky na elektronické prostriedky dostatočne stanovuje §20 zákona a vyhláška podľa § 186 ods. 6. Bližšie nedefinovaný dotazník dáva Úradu príliš veľkú zákonodarnú právomoc a predstavuje právnu neistotu pre prevádzkovateľov elektronických prostriedkov. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
eBIZ Corp (eBIZ Corp s.r.o.) bodu 41 Žiadame úplne vypustiť. Zdôvodnenie: Aktuálna úprava je dostačujúca a nie je potrebné zavádzať nové inštutúty dohľadu a kontroly. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad v názve zákona vypustiť slová „a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“, pretože nedochádza k zmene ani k doplneniu iných zákonov, v označení čl. I za rímskou jednotkou vypustiť bodku, v čl. I bodoch 1, 7, 10, 42, 55 a 68 úvodnú vetu zosúladiť s bodom 31 prílohy LPV, v § 2 ods. 5 písm. q) na konci úvodnej vety vypustiť dvojbodku a v druhom bode a treťom bode na konci doplniť čiarky, v bodoch 3, 27, 34 a 35 slovo „adresu“ nahradiť slovom „adresa“ a za slovo „číslo“ vložiť slovo „organizácie“ (2x), v bodoch 5, 7, 11, 15, 52 a 55 na konci novelizačného bodu doplniť bodku, v bode 6 za slová „ods. 9“ vložiť slová „písm. a)“, v bode 7 poznámkach pod čiarou k odkazom 39b a 39c vypustiť slovo „Napríklad“ a uviesť skrátené citácie zákona č. 136/2001 Z. z., v bode 9 vypustiť slovo „gramatických“ a slovo „gramatickom“ ako nadbytočné, v bode 10 § 20 ods. 11 písm. h) slová „bod 1“ nahradiť slovami „prvého bodu“, v bode 12 slovo „medzi“ nahradiť slovom „za“ a vypustiť slová „a slová „a tiež povinnosti““, bod 14 zosúladiť s bodom 36 prílohy LPV, bod 26 zosúladiť s bodom 35.2 prílohy LPV, v bode 38 úvodnej vete slová „a § 158b“ nahradiť slovami „a 158b“ a za slovo „nadpisu“ vložiť slová „nad § 158a“, v § 158b ods. 2 na konci úvodnej vety vypustiť dvojbodku, v § 158b ods. 3 prvej vete za slovo „zápis“ vložiť slová „podľa odseku 2“ (2x), v bode 41 § 166 ods. 2 číslo „5“ nahradiť slovom „päť“ v súlade s bodom 6 prílohy LPV, v § 166 ods. 3 prvej vete slovo „stanovenej“ nahradiť slovom „určenej“, v bode 43 poznámke pod čiarou k odkazu 73a uviesť skrátenú citáciu zákona č. 136/2001 Z. z., v bode 46 § 170 ods. 8 písm. a) druhom bode slová „bodu 1“ nahradiť slovami „prvého bodu“, v bode 48 vypustiť slová „písm. a) až g)“ ako nadbytočné, body 51 a 52 spojiť do jedného novelizačného bodu, v bode 59 § 177 ods. 7 druhej vete slová „§ 177 ods. 10“ nahradiť slovami „odseku 10“, v bode 62 § 177 ods. 16 slová „tretia veta“ nahradiť slovami „tretej vety“, v bode 63 na konci za slovo „skutočností“ vložiť bodku, v bode 71 na konci novelizačného bodu doplniť úvodzovky a bodku, v bode 72 úvodnej vete slovo „dopĺňajú“ nahradiť slovom „vkladajú“, vypustiť paragrafovú značku za písmenom „a“ a na konci novelizačného bodu doplniť úvodzovky a bodku, v § 187f ods. 4 za slovo „námietky“ vložiť čiarku, v čl. II slová „bodu 8“ nahradiť slovami „ôsmeho bodu“]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I K bodu 3 (§ 10 ods. 10) 2. Znenie navrhovaného ustanovenia žiadam doplniť tak, aby boli z návrhu zrejmé štandardy a formát nahrávania podkladov na webové sídlo Úradu pre verejné obstarávanie alebo tieto skutočnosti upraviť vo vykonávacom právnom predpise. 3. V znení ustanovenia § 10 ods. 10 žiadam rozšírenie možnosti zverejňovania zmlúv aj na webových sídlach verejných obstarávateľov. Vzhľadom na to, že ide o dáta potenciálne zaujímavé a využiteľné aj pre ďalšie štátne inštitúcie, považujem za potrebné a vhodné, aby boli podklady nahrávané v rovnakej, strojovo čitateľnej štruktúre, ktorá poskytne dostatočný detail potrebný na ďalšiu analýzu realizovaných výdavkov a jednotkových cien tovarov a služieb. Z návrhu, ktorý upravuje nahrávanie podkladov na webové sídlo úradu nie je zrejmé, aké údaje a v akom formáte majú byť nahraté. Spresnenie formátu a štandardov skvalitní proces zberu a analýzy dostupných dát nielen pre Úrad pre verejné obstarávanie, ale potenciálne aj pre ďalšie štátne inštitúcie. Zároveň je vhodné rozšíriť možnosť zverejňovania zmlúv aj na webových sídlach verejných obstarávateľov, a to vzhľadom na niektoré osobitné povinnosti zverejňovania, napríklad v prípade Národnej banky Slovenska. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I K bodu 16 (§ 40 ods. 4) Navrhované znenie odporúčam upraviť takto: „16. V § 40 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže písomne požiadať uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť, či sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa odseku 6 písm. c) až m).“.“. Navrhované znenie striktne ukladá verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi povinnosť požiadať uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie aj vtedy, ak vysvetlenie už bolo požadované (§ 40 ods. písm. i) až m) zákona). To by znamenalo, že verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ by bol povinný požiadať o vysvetlenie uchádzača alebo záujemcu aj vtedy, ak mu tento po písomnej žiadosti v určenej lehote nepredložil vysvetlenie, doklady nahradené jednotným európskym dokumentom, prípadne v určenej lehote nenahradil tretiu osobu alebo subdodávateľa, ktorý nespĺňajú určené požiadavky. Uvedené by mohlo viesť k špekulatívnemu konaniu uchádzačov alebo záujemcov a umelému predlžovaniu procesu verejného obstarávania. Odporúčam ponechať na zvážení verejného obstarávateľa a obstarávateľa, či inštitút vysvetlenia použije, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. c) až m) zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I K bodu 3 (§ 10 ods. 10) 1. Súhrnné správy o zmluvách sa budú podľa návrhu predkladať pre zmluvy nad 5 000 eur, ktoré boli uzavreté za obdobie kalendárneho polroka. Zároveň sa môžu predkladať aj priebežne počas kalendárneho polroka, nielen po skončení kalendárneho polroka. Keďže súhrnné správy majú predstavovať zákazky za obdobie kalendárneho polroka, a teda by mali byť predložené po uplynutí tohto obdobia, nie je zrejmé, čo sa rozumie pod pojmom „priebežné predkladanie“; odporúčam preto uvedené spresniť, ako napríklad v § 111 ods. 2 pre podlimitné zákazky cez EKS a v § 117 ods. 6 vo vzťahu k zákazkám s nízkou hodnotou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I K bodu 1 [§ 2 ods. 5 písm. p)] Navrhované znenie žiadam doplniť tak, aby boli zrejmé kritériá, pravidlá a štandardy na praktické posúdenie environmentálnych princípov zeleného verejného obstarávania. Vzhľadom na to, že navrhované znenie neustanovuje kritériá, pravidlá ani štandardy na praktické posúdenie environmentálnych princípov zeleného verejného obstarávania, považujem za nevyhnutné tieto upresniť v návrhu zákona alebo vo vykonávacom právnom predpise vydanom na jeho vykonanie. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I K bodu 19 (§ 40 ods. 8 prvá veta) Odporúčam vypustiť slová „v takom prípade tento záujemca alebo uchádzač je povinný komplexne objasniť dotknuté skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom.“. Z platného znenia prvej vety § 40 ods. 8 je zrejmé, že sa vyžaduje komplexné objasnenie skutkových tvrdení, ktoré má záujemca alebo uchádzač preukázať a zároveň z toho vyplýva aj jeho nutná aktívna spolupráca s verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 4. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod 16 RÚZ navrhuje vypustiť novelizačný bod bez náhrady. Odôvodnenie: V dôvodovej správe k bodu 16 predkladateľ novely uvádza: „Verejný obstarávateľ musí mať v každej fáze verejného obstarávania jednoznačnú legislatívnu oporu v tom, aby si vyžiadal vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, tak aby mohol vyhodnotiť, či nenastal niektorý z dôvodov na vylúčenie daného záujemcu alebo uchádzača podľa § 40 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.“ Vo vyššie uvedenom texte predkladateľ novely hovorí o vyžiadaní si vysvetlenia alebo doplnenia. V ďalšom texte už ale uvádza len možnosť žiadať vysvetlenie: „Z uvedeného dôvodu sa do predmetného ustanovenia dopĺňa aj možnosť žiadať vysvetlenie vo vzťahu k dôvodom na vylúčenie reglementovaných v § 40 ods. 6.“V skutočnosti však novelizované znenie § 40 ods. 4 však nedáva verejným obstarávateľom možnosť žiadať vysvetlenie, ale určuje obligatórnu povinnosť verejného obstarávateľa požiadať uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť, splnenie podmienky účasti alebo či sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa odseku 6. Vyššie uvedené vyplýva z právneho textu ustanovenia § 40 ods. 4: „Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť, splnenie podmienky účasti alebo či sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa odseku 6". Pri väčšine dôvodov vylúčenia uchádzača z verejného obstarávania podľa § 40 ods. 6 je pre uchádzačov objektívne nemožné v ponuke predkladať doklady preukazujúce, že sa na neho nevzťahuje dôvod na vylúčenie podľa odseku 6, resp. zákon neupravuje aký doklad má uchádzač verejnému obstarávateľovi predložiť, aby preukázal, že sa na neho daný dôvod na vylúčenie nevzťahuje. Ide predovšetkým a tieto dôvody na vylúčenie: - poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo výber záujemcov. Zo zákona o verejnom obstarávaní nie je zrejmé, aký doklad má k tomuto dôvodu na vylúčenie uchádzač predložiť. - pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania. Zo zákona o verejnom obstarávaní nie je zrejmé, aký doklad má k tomuto dôvodu na vylúčenie uchádzač predložiť. - pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu. Zo zákona o verejnom obstarávaní nie je zrejmé, aký doklad má k tomuto dôvodu na vylúčenie uchádzač predložiť. - konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami. Zo zákona o verejnom obstarávaní nie je zrejmé, aký doklad má k tomuto dôvodu na vylúčenie uchádzač predložiť. - na základe dôveryhodných informácií, bez potreby vydania predchádzajúceho rozhodnutia akýmkoľvek orgánom verejnej moci, má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž, a to bez ohľadu na akýkoľvek majetkový, zmluvný alebo personálny vzťah medzi týmto uchádzačom alebo záujemcom a daným hospodárskym subjektom. K tomuto dôvodu na vylúčenie uchádzač v ponuke objektívne nemôže predložiť žiaden doklad preukazujúci, že tento dôvod nie je daný. Verejný obstarávateľ tak pri vyššie uvedených dôvodoch na vylúčenie nebude mať od uchádzačov predložené žiadne doklady a preto ich v súlade s novým znením § 40 ods. 4 bude musieť požiadať o ich doplnenie. Uchádzači však nebudú môcť verejnému obstarávateľovi doplniť doklady, ktoré objektívne nemôžu existovať. Za nepredloženie neexistujúcich dokladov ich však verejný obstarávateľ bude musieť zo súťaže vylúčiť. Podľa aktuálneho znenia § 40 ods. 6 musí verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ preukázať, že nastali dôvody uvedené v ods. 6 pre vylúčenie uchádzača z verejného obstarávania. Predkladaná novela § 40 ods. 4 však prenáša dôkazné bremeno neexistencie dôvodov na vylúčenie podľa ods. 6 na uchádzačov. Tí však nemajú žiadnu možnosť, ako neexistenciu predmetných dôvodov na vylúčenie objektívne preukázať. Ako uchádzač napr. vysvetlí verejnému obstarávateľovi, že sa nepokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania, resp. aký doklad má uchádzač verejnému obstarávateľovi predložiť, aby preukázal, že sa na neho tento dôvod na vylúčenie nevzťahuje? Na základe predkladanej novely § 40 ods. 4 tak budú uchádzači musieť vysvetľovať, resp. „predkladať“ verejným obstarávateľom doklady o neexistencii „neexistujúcich dôvodov na vylúčenie“. Zároveň ÚVO neprináša žiadne konkrétne hodnotiace pravidlá, ktorými by boli verejní obstarávatelia viazaní pri hodnotení „dostatočnosti“ dokladov predložených uchádzačmi k neexistencii dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6.Hodnotiaci proces tak bude len vecou absolútnej svojvôle verejných obstarávateľov. Predkladaná novela § 40 ods. 4 by zákonite viedla k masívnemu vylučovaniu uchádzačov zo súťaží a teda k mareniu hospodárskej súťaže a k zásadnému narušeniu princípu právnej istoty vo verejnom obstarávaní a to len na základe svojvôle verejných obstarávateľov. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 2. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod 7 RÚZ navrhuje upraviť znenie § 19 ods. 1 písm. d) nasledovným spôsobom: „zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, ak Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, príslušný orgán na ochranu hospodárskej súťaže iného členského štátu alebo Európska komisia uloží rozhodnutím, ktoré nadobudlo právoplatnosť po uzavretí danej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy pokutu dodávateľovi, členovi skupiny dodávateľov alebo koncesionárovi, a to za porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž 39a), ktorá spočívala v koordinácii podnikateľov vo verejnom obstarávaní alebo v súvislosti s verejným obstarávaním, ktoré predchádzalo uzavretiu danej zmluvy, a to v prípade, že táto pokuta nebola znížená na základe príslušného programu zhovievavosti 39b) alebo na základe príslušného konania o urovnaní 39 c)“ Odôvodnenie: Právna úprava navrhovaná predkladateľom novely v bode 7 je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, nakoľko sankcionuje hospodárske subjekty aj za konanie, ktoré bolo plne zákonné a v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Zároveň navrhovaná právna úprava ide ďaleko nad rámec práva Európskej únie, ktoré nepripúšťa možnosť sankcionovať kohokoľvek za zákonné konanie. Možnosť verejných obstarávateľov a obstarávateľov odstúpiť od zmlúv uzavretých na základe verejných obstarávaní, ktoré boli plne v súlade so zákonmi Slovenskej republiky predstavuje spochybnenie základných princípov právneho štátu a zásadné narušenie právnej istoty účastníkov procesu verejného obstarávania.Možnosť verejných obstarávateľov a obstarávateľov odstúpiť aj od zmlúv uzavretých na základe poctivých verejných obstarávaní bude pre hospodárske subjekty znamenať ich ekonomickú likvidáciu a teda aj stratu všetkých pracovných miest vytvorených zlikvidovanými hospodárskymi subjektmi. Úrad pre verejné obstarávanie pri navrhovanej právnej úprave zjavne nezohľadnil jej významne negatívne sociálne dopady, napr. dopad na bežných zamestnancov, ich rodiny ako aj na sieť subdodávateľov (spravidla drobných firiem a živnostníkov) ekonomicky závislých od väčších hospodárskych subjektov. Svedčí o tom aj skutočnosť, že Úrad v doložke vybraných vplyvov predkladanej novely zákona pri položke „Sociálne vplyvy“ zaškrtol položku „žiadne“. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 5. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod 17 RÚZ navrhuje vypustiť novelizačný bod bez náhrady. Odôvodnenie: Nesúhlasíme s návrhom, aby VO/O mohol v procese VO vyhodnocovať splnenie podmienok účasti záujemcov/uchádzačov kedykoľvek a vylúčiť ich zo súťaže kedykoľvek. Proces VO je založený na troch základných krokoch, ktorých postupnosť a poradie musí byť dodržané, inak nie sú splnené podmienky na vykonanie ďalšieho kroku alebo vyhodnotenie ponúk podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk v zmysle požiadaviek zákona. Uvedené nie je v súlade ani s navrhovaným postupom „prehodnocovania podmienok účasti“ v iných navrhovaných ustanoveniach zákona (napr. § 117/5), kde sa navrhuje takýto postup uplatniť iba v prípade jednej podmienky účasti, a to v prípade podmienky podľa § 40 ods. 6 písm. g/ („dôvodné podozrenie na dohody uchádzačov“). Na doplnenie uvádzame, že z pohľadu praxe uchádzačov sa rovnako neosvedčil „reverzný alebo superreverzný postup“, ktorý neguje základné kroky a pravidlá procesu VO, v dôsledku čoho sú ponuky uchádzačov buď porovnávané s ponukami uchádzačov, ktorí ani nespĺňajú podmienky účasti alebo s ponukami, ktoré nespĺňajú ani základné požiadavky na predmet zákazky, nehovoriac o posudzovaní mimoriadne nízkej ponuky (§ 53/3) alebo sú bezdôvodne a účelovo vylučované osoby alebo ponuky uchádzačov, a teda aplikácia týchto ustanovení vzhľadom na ostatné ustanovenia (procesné pravidlá) zákona je veľmi problematická a najmä má negatívne dopady na nezávislé a objektívne vyhodnocovanie ponúk uchádzačov. Pôvodne aj „dvojobálkový systém“ vyslovene zakazoval účelové rozhodovanie VO/O podľa predbežného poradia ponúk uchádzačov podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk, čo naopak reverzný/superreverzný postup toleruje, čo považujeme za absolútne nesprávny prístup. Účelom zákona by nemalo byť podporovať nekalé praktiky VO/O vo VO, ale práve naopak presadzovanie dôsledného dodržiavania zákona a sankcionovanie VO/O za porušenie ZoVO. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 3. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod 11 Domnievame sa, že pre aplikáciu tohto ustanovenia v praxi je nevyhnutné, aby relevantný orgán verejnej moci vydal záväzný zoznam štátov, ktoré zabezpečujú recipročný prístup k verejnému obstarávaniu pre subjekty so sídlom na území Slovenskej republiky Navrhujeme zaviesť informačnú povinnosť pre prevádzkovateľa elektronického prostriedku, aby zabezpečil informovanosť verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v prípade, že došlo k žiadosti orgánu podľa § 24 ods. 5. Odôvodnenie: Navrhujeme, aby povinnosť prevádzkovateľa elektronického prostriedku bola daná len subsidiárne a to vtedy, ak súčinnosť odmietne samotný verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 8. Samotná dôvodová správa počíta s uplatnením navrhovaného ustanovovania § 24 ods. 12 až vtedy, keď sprístupnenie elektronickej podoby dokumentácie odmieta z rôznych dôvodov samotný verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 8, a to napriek povinnosti podľa § 24 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Navrhované znenie tento zámer nereflektujte a umožňuje úradu, aby povinnosťou zaťažil dva subjekty súčasne Máme za to, že prevádzkovateľ elektronického prostriedku by mal informovať verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa o tom, že príslušný orgán si vyžiadal dokumentáciu k verejnému obstarávaniu, ak to osobitný predpis nevylučuje. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Článok 1, bod 52 Žiadame odstrániť navrhované znenie § 173 ods. 14 Zákona o VO (posledná veta) Odôvodnenie: Novelou číslo 345/2018 Z.z. Zákona o VO bolo zavedená možnosť zníženia pokuty pre verejného obstarávateľa. Zákonodarca sa pre tento postup rozhodol za účelom zníženia počtu súdnych sporov vedených voči úradu. Nie je nám zrejmé, z akého dôvodu by uvedená možnosť mala byť limitovaná len pre porušenia, ku ktorým došlo v predchádzajúcich troch rokoch odo dňa začatia konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Článok 1, bod 42 Žiadame doplniť navrhované znenie § 167 ods. 3 písm. c) Zákona o VO nasledovne: „c) sprístupnenie takýchto informácií účastníkom konania alebo ich zástupcom na účely nazerania do spisu a vyhotovenia si výpisov, odpisov a kópií z tohto spisu“ Odôvodnenie: Porušením povinnosti mlčanlivosti by nemalo byť ani vyhotovenie výpisov, odpisov a kópií zo spisu; najmä s ohľadom na navrhované znenie § 173 ods. 16 Zákona o VO. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Článok 1, bod 63 a bod 64 v navrhovanom znení chýba čiarka pred slovom „zmení“ Odôvodnenie: gramatická oprava Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 21. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod 44 RÚZ navrhuje do predkladanej novely doplniť, že skutočnosť podľa § 170 ods. 1 písm. d) sa preukazuje predložením plnej moci na podávanie námietok v mene skupiny dodávateľov. Odôvodnenie: Predkladateľ novely zákona v dôvodovej správe uvádza, že ak je účastníkom procesu verejného obstarávania skupina dodávateľov je aktívne legitimovaným subjektom na podanie námietok člen skupiny dodávateľov len za predpokladu, že podáva námietky v mene všetkých členov skupiny dodávateľov, pričom táto skutočnosť musí byť zrejmá z podaných námietok. Formuláciu „musí byť zrejmá z podaných námietok“ považujeme za príliš nejednoznačnú a nekonkrétnu, čo by mohlo viesť k zamietaniu námietok len z dôvodu, že Úrad na základe nejasných pravidiel a teda čisto subjektívne vyhodnotí, že podľa jeho názoru z podaných námietok nie je zrejmé, či boli podané v mene všetkých členov skupiny dodávateľov. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o uplatnenie najdôležitejšieho opravného prostriedku v procese verejného obstarávania, musí byť absolútne jasné a jednoznačné, ako sa bude skutočnosť, že člen skupiny podáva námietky v mene všetkých členov skupiny dodávateľov preukazovať. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail