LP/2019/210 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) Bodu 12 v bode 12., v navrhovanom § 78b žiadame vypustiť celý ods. 3. Odôvodnenie: Žiadame z návrhu vypustiť podmienku, podľa ktorej je poskytnutie finančných prostriedkov na poskytovanie sociálnej služby viazané na písomné vyjadrenie príslušného vyššieho územného celku alebo obce o súlade poskytovanej sociálnej služby s koncepciou rozvoja sociálnych služieb príslušného vyššieho územného celku, resp. s komunitným plánom sociálnych služieb príslušnej obce. Uvedené je podľa nášho názoru v rozpore s právom občana slobodne si vybrať poskytovateľa sociálnej služby. Ak si občan vyberie neverejného poskytovateľa sociálnej služby, ktorý službu neposkytuje za účelom zisku, nemal by o možnosti získať finančné prostriedky na poskytovanie sociálnej služby z MPSVaR SR, ktoré znižujú úhradu odkázaného občana, prijímateľa sociálnej služby, rozhodovať VÚC alebo obec, nakoľko bez ich súhlasného stanoviska MPSVaR SR finančné prostriedky neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby neposkytne. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) bodu 47 Žiadame vypustiť navrhované znenie § 83 ods. 9, teda celý bod 47 Odôvodnenie: Pripomienka súvisí s pripomienkami k bodom 12., 46 a 75. V bode 12. žiadame vypustiť podmienku, podľa ktorej je poskytnutie finančných prostriedkov na poskytovanie sociálnej služby viazané na písomné vyjadrenie príslušného vyššieho územného celku alebo obce o súlade poskytovanej sociálnej služby s koncepciou rozvoja sociálnych služieb príslušného vyššieho územného celku, resp. s komunitným plánom sociálnych služieb príslušnej obce. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) K bodu 46 Žiadame vypustiť navrhovaný § 83 ods. 8, teda celý bod 46 Odôvodnenie: Pripomienka súvisí s pripomienkami k bodom 12, 47 a 75. V bode 12. žiadame vypustiť podmienku, podľa ktorej je poskytnutie finančných prostriedkov na poskytovanie sociálnej služby viazané na písomné vyjadrenie príslušného vyššieho územného celku alebo obce o súlade poskytovanej sociálnej služby s koncepciou rozvoja sociálnych služieb príslušného vyššieho územného celku, resp. s komunitným plánom sociálnych služieb príslušnej obce. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
NROZP v SR (Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR) K bodom 9 a 75 K bodom 9 a 75: V § 67a ods. 6 a v § 105a ods. 8 písm. c) navrhujeme slová „v členení podľa druhu poskytovanej sociálnej služby a formy poskytovanej sociálnej služby“ nahradiť slovami „v členení podľa druhu sociálnej služby, a ak ide o sociálnu službu poskytovanú v zariadení, aj podľa formy sociálnej služby“. K bodu 75: V § 105a ods. 8 písm. d) a písm. e) navrhujeme slová „podľa druhu poskytovanej sociálnej služby a formy poskytovanej sociálnej služby“ nahradiť slovami „podľa druhu sociálnej služby, a ak ide o sociálnu službu poskytovanú v zariadení, aj podľa formy sociálnej služby“. Odôvodnenie: Vyššie uvedené ustanovenia navrhujeme zosúladiť so znením § 77 ods. 1 a § 105a ods. 3 písm. f) a h). V praxi pri poskytovaní sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, pokiaľ sú vykonávané ako odborná činnosť a nie v zariadení sociálnych služieb, často dochádza k prípadom, keď pracovník kombinuje poskytovanie týchto druhov služieb ambulantnou formou a terénnou formou, vždy podľa potrieb klienta. Potom je ale nemožné viesť výdavky v závislosti od formy poskytnutej služby. Pokiaľ bude MPSVaR na svojich návrhoch trvať, bude väčšina poskytovateľov kombinovaných foriem sociálnych služieb výdavky len fiktívne rozdeľovať medzi obe formy a analytické a štatistické zisťovania vychádzajúce z takýchto údajov budú bezcenné. Výsledkom bude len ďalšia administratívna záťaž poskytovateľov sociálnych služieb nadbytočnou byrokraciou. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
SocioFórum, o.z. (Nezávislá platforma SocioFórum, o.z.) K bodu 12 k § 78b ods. 1 a ods. 2 (1) Finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa sa poskytuje na príslušný rozpočtový rok na základe elektronickej žiadosti podanej prostredníctvom informačného systému sociálnych služieb. (2) Elektronickú žiadosť na príslušný rozpočtový rok obec alebo neverejný poskytovateľ sociálnej služby podáva podľa odseku 1 v lehote od 1. júla do 31. augusta predchádzajúceho rozpočtového roka. Ak nastane prerušenie prevádzky informačného systému sociálnych služieb, ktoré bráni podať žiadosť v lehote podľa prvej vety, lehota podľa prvej vety je zachovaná, ak bude elektronická žiadosť podaná prostredníctvom informačného systému sociálnych služieb najneskôr do troch pracovných dní po obnovení prevádzky informačného systému sociálnych služieb. Odôvodnenie: Informatizácia systému znamená, že žiadosti o finančný príspevok sa budú podávať elektronicky. V tomto zmysle to aj predkladateľ uvádza v osobitnej dôvodovej správe. Preto navrhovaná formulácia: „písomnej žiadosti doručenej ministerstvu v elektronickej podobe“ a jej varianty pôsobí zmätočne a zavádzajúco. Preto žiadame, aby predkladateľ vo všetkých ustanoveniach (nielen v § 78b odseku 1 a 2), ale aj v nadväzných ustanoveniach(napr. § 78c) týkajúcich sa elektronicky podávaných žiadostí, nahradil slová „ písomnej žiadosti doručenej ministerstvu v elektronickej podobe“ slovami: „elektronickej žiadosti podanej prostredníctvom informačného systému sociálnych služieb“ a to vo všetkých tvaroch. Súčasne žiadame, aby v prípade prerušenia prevádzky informačného systému mali poskytovatelia možnosť podať žiadosť do 3 pracovných dní po obnovení prevádzky. Podotýkame, že prevádzkové problémy informačného systému sa nemôžu obrátiť proti jeho používateľom a keďže nie je zrejmé ako sa používateľ dozvie o opätovnom sfunkčnení systému, musí mu byť poskytnutá primeraná lehota na podanie žiadosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) k bodu 5 V bode 5, v navrhovanom § 16 Odborné činnosti 1) Odborné činnosti sú najmä f) ošetrovateľská starostlivosť v zariadení žiadame doplniť : ,výkon odborných pracovných činností vo fyzioterapii a rehabilitácii, Odôvodnenie : V odborných činnostiach je len sociálna rehabilitácia, čo je iné ako fyzioterapia. Fyzioterapeuti sú v zariadeniach sociálnych služieb potrební – sú tam prijímatelia sociálnej služby, s ktorými treba cvičiť, aby „nestuhli“, aby sa z nich nestali imobilní klienti, sú rôzne fyzicky postihnutí, pooperačné stavy, po mozgových príhodách, prestarlí a podobne. Je veľmi dôležité, aby zostali v rámci svojich možností pohybliví a neboli úplne odkázaní na pomoc druhých osôb. žiadame Zásadná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) bodu 67 v bode 67, v navrhovanom § 95 odsek 9 žiadame vypustiť slová „dobrovoľník a“. Odôvodnenie: Žiadame, aby sa za zamestnancov, o ktorých je poskytovateľ sociálnej služby povinný viesť v informačnom systéme sociálnych služieb evidenciu, nepovažoval dobrovoľník. Dobrovoľník bude evidovaný v rámci výkonu svojej dobrovoľníckej činnosti v organizácii v zmysle § 4 a § 5 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve, a preto nevidíme dôvod, pre ktorý by sa aj s ohľadom na predpisy upravujúce GDPR do informačného systému sociálnych služieb mali zadávať aj osobné údaje dobrovoľníkov. Namiesto uvedeného dávame na zváženie upravenie povinnosti zapisovať štatistické údaje o vykonanej dobrovoľníckej činnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) bodu 75 v bode 75, v navrhovanom § 105a žiadame vypustiť nasledovné odseky: ods. 2 písm. c) štvrtý bod a ods. 6. Odôvodnenie: Pripomienka súvisí s pripomienkami k bodom 12., 46 a 47. V bode 12. žiadame vypustiť podmienku, podľa ktorej je poskytnutie finančných prostriedkov na poskytovanie sociálnej služby viazané na písomné vyjadrenie príslušného vyššieho územného celku alebo obce o súlade poskytovanej sociálnej služby s koncepciou rozvoja sociálnych služieb príslušného vyššieho územného celku, resp. s komunitným plánom sociálnych služieb príslušnej obce. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
SocioFórum, o.z. (Nezávislá platforma SocioFórum, o.z.) K bodu 42 k § 80 písmeno q) Navrhujeme doplniť v bode 2. 2a a 2b za slová „služieb“ doplniť slová „a formy sociálnych služieb“. Odôvodnenie: Výšku a sumu poskytnutého/ neposkytnutého ovplyvňuje významne aj forma sociálnej služby a preto je potrebné v texte toto upraviť. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
SocioFórum, o.z. (Nezávislá platforma SocioFórum, o.z.) K bodu 43 k § 81 písmeno v) Navrhujeme doplniť v bode 2. 2a a 2b za slová „služieb“ doplniť slová „a formy sociálnych služieb“ Odôvodnenie: Výšku a sumu poskytnutého/ neposkytnutého ovplyvňuje významne aj forma sociálnej služby a preto je potrebné v texte toto upraviť. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
SocioFórum, o.z. (Nezávislá platforma SocioFórum, o.z.) K bodu 34 k § 78d ods. 16 Odôvodnenie: Navrhované spresňovanie pojmu, uvádzaním presného času príchodu a odchodu klientov znamená ďalšie administratívne zaťaženie poskytovateľov a rovnako aj klientov. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
nadácia SOCIA (SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien) K bodu 12 k § 78b ods. 1 a ods. 2 V § 78b odsek 1 a 2 znie: (1) Finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa sa poskytuje na príslušný rozpočtový rok na základe elektronickej žiadosti podanej prostredníctvom informačného systému sociálnych služieb. (2) Elektronickú žiadosť na príslušný rozpočtový rok obec alebo neverejný poskytovateľ sociálnej služby podáva podľa odseku 1 v lehote od 1. júla do 31. augusta predchádzajúceho rozpočtového roka. Ak nastane prerušenie prevádzky informačného systému sociálnych služieb, ktoré bráni podať žiadosť v lehote podľa prvej vety, lehota podľa prvej vety je zachovaná, ak bude elektronická žiadosť podaná prostredníctvom informačného systému sociálnych služieb najneskôr do troch pracovných dní po obnovení prevádzky informačného systému sociálnych služieb. Odôvodnenie: Informatizácia systému znamená, že žiadosti o finančný príspevok sa budú podávať elektronicky. V tomto zmysle to aj predkladateľ uvádza v osobitnej dôvodovej správe. Preto navrhovaná formulácia: „písomnej žiadosti doručenej ministerstvu v elektronickej podobe“ a jej varianty pôsobí zmätočne a zavádzajúco. Preto žiadame, aby predkladateľ vo všetkých ustanoveniach (nielen v § 78b odseku 1 a 2), ale aj v nadväzných ustanoveniach(napr. § 78c) týkajúcich sa elektronicky podávaných žiadostí, nahradil slová „ písomnej žiadosti doručenej ministerstvu v elektronickej podobe“ slovami: „elektronickej žiadosti podanej prostredníctvom informačného systému sociálnych služieb“ a to vo všetkých tvaroch. Súčasne žiadame, aby v prípade prerušenia prevádzky informačného systému mali poskytovatelia možnosť podať žiadosť do 3 pracovných dní po obnovení prevádzky. Podotýkame, že prevádzkové problémy informačného systému sa nemôžu obrátiť proti jeho používateľom a keďže nie je zrejmé ako sa používateľ dozvie o opätovnom sfunkčnení systému, musí mu byť poskytnutá primeraná lehota na podanie žiadosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
nadácia SOCIA (SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien) k bodu 46 k § 83 odsek 8 1. "V § 83 odsek 8 sa vypúšťa druhá veta" Odôvodnenie: Je neprijateľné, aby sa navrhovanou zmenou zavádzali ďalšie nerovnaké podmienky pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktoré sú aj tak už v súčasnosti upravené rozdielne a diskriminujúco pre neverejných poskytovateľov. Nie je pritom zrejmé z akého dôvodu by verejný obecný poskytovateľ sociálnej služby nemusel mať písomné vyjadrenie o súlade ním poskytovanej sociálnej služby s komunitným plánom obce, keď takéto vyjadrenie je predpokladom pre neverejných poskytovateľov aby mohli byť financovaní z verejných zdrojov. Odôvodnenie tejto zmeny sa nenachádza ani v dôvodovej správe v jej osobitnej časti. Takýto návrh predstavuje neodôvodnené zvýhodňovanie verejných obecných poskytovateľov. Ak sa totiž automaticky bude považovať sociálna služba poskytovaná obcou alebo ňou zriadeným alebo založeným zariadením za službu, ktorá je v súlade s komunitným plánom , môže nastať situácia, že aj vtedy, ak obec nebude mať žiadny komunitný plán alebo jej sociálna služba vôbec nebude v súlade s komunitným plánom, podmienka súladu sa bude považovať za splnenú, čo považujeme za absurdné a neprijateľné. 2. V § 83 odsek 8 sa za slovo „obce v prvej vete“ vkladajú slová“ do 15 pracovných dní od podania žiadosti.“ Odôvodnenie: V záujme právnej istoty je potrebné ustanoviť aj lehotu, v ktorej bude obec povinná vydať poskytovateľovi sociálnej služby písomné vyjadrenie o súlade ním poskytovanej sociálnej služby s komunitným plánom, nakoľko ak by táto lehota nebola určená a obec by nevydala poskytovateľovi sociálnej služby písomné vyjadrenie v primeranej lehote , mohlo by to ohroziť jeho financovanie sociálnej služby zo strany MPSVR. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
SocioFórum, o.z. (Nezávislá platforma SocioFórum, o.z.) k bodu 46 k § 83 odsek 8 1. "V § 83 odsek 8 sa vypúšťa druhá veta" Odôvodnenie: Je neprijateľné, aby sa navrhovanou zmenou zavádzali ďalšie nerovnaké podmienky pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktoré sú aj tak už v súčasnosti upravené rozdielne a diskriminujúco pre neverejných poskytovateľov. Nie je pritom zrejmé z akého dôvodu by verejný obecný poskytovateľ sociálnej služby nemusel mať písomné vyjadrenie o súlade ním poskytovanej sociálnej služby s komunitným plánom obce, keď takéto vyjadrenie je predpokladom pre neverejných poskytovateľov aby mohli byť financovaní z verejných zdrojov. Odôvodnenie tejto zmeny sa nenachádza ani v dôvodovej správe v jej osobitnej časti. Takýto návrh predstavuje neodôvodnené zvýhodňovanie verejných obecných poskytovateľov. Ak sa totiž automaticky bude považovať sociálna služba poskytovaná obcou alebo ňou zriadeným alebo založeným zariadením za službu, ktorá je v súlade s komunitným plánom , môže nastať situácia, že aj vtedy, ak obec nebude mať žiadny komunitný plán alebo jej sociálna služba vôbec nebude v súlade s komunitným plánom, podmienka súladu sa bude považovať za splnenú, čo považujeme za absurdné a neprijateľné. 2. V § 83 odsek 8 sa za slovo „obce v prvej vete“ vkladajú slová“ do 15 pracovných dní od podania žiadosti.“ Odôvodnenie: V záujme právnej istoty je potrebné ustanoviť aj lehotu, v ktorej bude obec povinná vydať poskytovateľovi sociálnej služby písomné vyjadrenie o súlade ním poskytovanej sociálnej služby s komunitným plánom, nakoľko ak by táto lehota nebola určená a obec by nevydala poskytovateľovi sociálnej služby písomné vyjadrenie v primeranej lehote , mohlo by to ohroziť jeho financovanie sociálnej služby zo strany MPSVR. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
NROZP v SR (Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR) K bodu 54 a 67 K bodu 54: Na koniec textu v písm. i) žiadame doplniť slová „podľa § 64 ods. 5“. K bodu 67: V ods. 9 žiadame na koniec prvej vety doplniť slová „podľa § 64 ods. 5“. V predvetí ods. 10 žiadame za slová „poskytovateľa sociálnej služby“ doplniť slová „podľa § 64 ods. 5)“. Odôvodnenie k bodom 54 a 67: Podľa § 64 ods. 5 sa do registra poskytovateľov sociálnych služieb zapisujú len tí zamestnanci poskytovateľa sociálnych služieb, ktorí priamo vykonávajú príslušný druh poskytovanej sociálnej služby. Z doplnenia § 94c a § 95 by mohlo vyplývať, že poskytovateľ sociálnych služieb je povinný do informačného systému sociálnych služieb zapisovať údaje o všetkých svojich zamestnancoch bez ohľadu na to, či sa na poskytovaní sociálnych služieb podieľajú alebo nie. Predpokladáme, že účelom zápisu zamestnancov do Is je získať prehľad o tom, koľko osôb pracuje v sociálnych službách, nie, koľko pracovníkov zamestnávajú subjekty poskytujúce sociálne služby, preto považujeme za nadbytočné zapisovať do informačného systému tých zamestnancov poskytovateľa sociálnych služieb, ktorí sociálne služby priamo nevykonávajú. Potvrdzuje to i dôvodová správa – osobitná časť, podľa ktorej sú údaje o zamestnancoch potrebné na štatistické a analytické zisťovania. Aby nedochádzalo k mylnému výkladu zákona, navrhujeme vo vyššie uvedených ustanoveniach text spresniť odkazom na § 64 ods. 5. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
nadácia SOCIA (SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien) K bodu 47 v § 83 ods. 9 V § 83 odsek 9 sa na konci vety za slovo „územného celku“ vkladajú slová“ do 15 pracovných dní od podania žiadosti.“ Odôvodnenie: V záujme právnej istoty je potrebné ustanoviť aj lehotu, v ktorej bude vyšší územný celok povinný vydať poskytovateľovi sociálnej služby písomné vyjadrenie o súlade ním poskytovanej sociálnej služby s koncepciou rozvoja sociálnych služieb, nakoľko ak by táto lehota nebola určená a vyšší územný celok by nevydal poskytovateľovi sociálnej služby písomné vyjadrenie v primeranej lehote , mohlo by to ohroziť jeho financovanie sociálnej služby zo strany MPSVR. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
SocioFórum, o.z. (Nezávislá platforma SocioFórum, o.z.) K bodu 47 v § 83 ods. 9 V § 83 odsek 9 sa na konci vety za slovo „územného celku“ vkladajú slová“ do 15 pracovných dní od podania žiadosti.“ Odôvodnenie: V záujme právnej istoty je potrebné ustanoviť aj lehotu, v ktorej bude vyšší územný celok povinný vydať poskytovateľovi sociálnej služby písomné vyjadrenie o súlade ním poskytovanej sociálnej služby s koncepciou rozvoja sociálnych služieb, nakoľko ak by táto lehota nebola určená a vyšší územný celok by nevydal poskytovateľovi sociálnej služby písomné vyjadrenie v primeranej lehote , mohlo by to ohroziť jeho financovanie sociálnej služby zo strany MPSVR. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
nadácia SOCIA (SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien) K bodu 34 k § 78d ods. 16 Navrhujeme tento bod vypustiť. Odôvodnenie: Navrhované spresňovanie pojmu, uvádzaním presného času príchodu a odchodu klientov znamená ďalšie administratívne zaťaženie poskytovateľov a rovnako aj klientov. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
nadácia SOCIA (SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien) K bodu 42 k § 80 písmeno q) Navrhujeme doplniť v bode 2. 2a a 2b za slová „služieb“ doplniť slová „a formy sociálnych služieb“. Odôvodnenie: Výšku a sumu poskytnutého/ neposkytnutého ovplyvňuje významne aj forma sociálnej služby a preto je potrebné v texte toto upraviť. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
nadácia SOCIA (SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien) K bodu 43 k § 81 písmeno v) Navrhujeme doplniť v bode 2. 2a a 2b za slová „služieb“ doplniť slová „a formy sociálnych služieb“ Odôvodnenie: Výšku a sumu poskytnutého/ neposkytnutého ovplyvňuje významne aj forma sociálnej služby a preto je potrebné v texte toto upraviť. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
SKIZP (Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov) V § 84 prosíme doplniť ustanovenie o tom, že „Liečebným pedagógom, psychológom, logopédom a sociálnym pracovníkom, ktorí sú zamestnancami zariadení sociálnych služieb sa prednostne umožňuje ďalšie a sústavné vzdelávanie v rezorte zdravotníctva podľa osobitného predpisu.24) Odbornú prax na účely umožnenia ďalšieho vzdelávania posudzuje príslušná stavovská organizácia podľa tohto osobitného predpisu24). Pre osobu, ktorá je liečebným pedagógom a logopédom, je príslušnou stavovskou organizáciou Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov; pre osobu, ktorá je psychológom, je príslušnou stavovskou organizáciou Slovenská komora psychológov. Liečebnému pedagógovi a logopédovi sa na účely ďalšieho sústavného vzdelávania a regulácie výkonu povolania umožní registrácia v Slovenskej komore iných zdravotníckych pracovníkov podľa tohto zákona, ak o to požiada; osobe, ktorá je psychológom, sa na rovnaké účely umožní registrácia v Slovenskej komore psychológov podľa tohto zákona, ak o to požiada. Príslušná stavovská organizácia takejto osobe vydá podľa tohto zákona aj hodnotenie sústavného vzdelávania v lehotách a pri dodržaní pravidiel, ktoré inak dodržiava podľa osobitného predpisu24), ak ju o to osoba požiada.“ Odôvodnenie: Cieľom tohto návrhu zákona je umožnenie ďalšieho vzdelávania liečebných pedagógov, logopédov, psychológov, a sociálnych pracovníkov v systéme ďalšieho a sústavného vzdelávania poskytovaného v rezorte zdravotníctva. Rezort zdravotníctva na Slovensku disponuje prepracovaným systémom ďalšieho vzdelávania pre zdravotníckych pracovníkov založenom na pevných základoch 60 ročnej histórie prípravy špecialistov pre preventívno-liečebnú starostlivosť o pacientov. V tomto systéme sa vzdelávajú nielen zdravotnícki pracovníci rezortu zdravotníctva, ale aj rezortu obrany, vnútra a spravodlivosti. V období posledných 10 rokov sa v ňom dosť významne rozvinula aj odborná báza pre poskytovanie kvalitného ďalšieho vzdelávania určeného pre liečebných pedagógov, logopédov a psychológov, ktorá je zatiaľ prístupná len liečebným pedagógom, logopédom a psychológom pracujúcim v rezorte zdravotníctva. Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z., ktoré upravuje sústavu špecializačných odborov (pôvodne „atestácia“) umožňuje liečebným pedagógom ďalšie najmenej dvojročné špecializačné štúdium po získaní vysokoškolského vzdelania II. stupňa v špecializačnom odbore liečebná pedagogika, ďalej v certifikačnom študijnom programe včasná intervencia, psychosociálna intervencia a látkové a nelátkové závislosti ponúkaných Katedrou liečebnej pedagogiky Slovenskej zdravotníckej univerzity, ďalej sa pracuje na znovu umožnení štúdia v certifikačnom študijnom programe psychoterapia a krízová intervencia ponúkaných Ústavom psychologických vied SZU Bratislava; pre absolventov psychológie je v rezorte zdravotníctva vytvorená možnosť ďalšieho vzdelávania v špecializačnom študijnom programe poradenská psychológia, klinická psychológia alebo pracovná a organizačná psychológia a taktiež sa môžu ďalej vzdelávať v MZ SR akreditovaných certifikačných študijných programoch. Nie je ani personálny ani materiálno-technický predpoklad, že by sa rovnako kvalitné ďalšej vzdelávanie ako je rozvinuté v rezorte zdravotníctva pre nich mohlo duplicitne vybudovať niekde inde. Napríklad liečební pedagógovia pracujúci v sociálnych zariadeniach (domovy sociálnych služieb, domovy seniorov, denné stacionáre, doliečovacie zariadenia) spravidla odvádzajú kvalitnú prácu a vykonávajú aj špecializované činnosti na základe samostatného sebavzdelávania, ale vzdelávanie v rezorte zdravotníctva, ktoré pre nich nie je dostupné, ale bolo by prínosom, im chýba. Rozdelenie profesijného pôsobenia bariérami rezortizmu škodí samotnému odboru, lebo sa narušuje komunikačný priestor pre tvorbu teórií a výmenu skúseností. V konečnom dôsledku na tom tratí pacient alebo klient, pretože klienti sú tí istí – či už sú v nemocnici, alebo v škole, v liečebni, alebo v sociálnom zariadení. Rovnaké sú aj úlohy, ktoré vo vzťahu k nim liečebný pedagóg plní, preto sú potrebné poznatky z rezortu zdravotníctva. Podobne je to aj v povolaniach logopéd a psychológ. Účasť na uvedenom ďalšom vzdelávaní vyvinutom v rezorte zdravotníctva (najmä v certifikovaných pracovných činnostiach včasná intervencia, krízová intervencia, psychosociálna rehabilitácia, psychoterapia) prípadne aj na sústavnom vzdelávaní by sa mohlo umožniť aj sociálnym pracovníkom s vysokoškolským vzdelaním. Nakoľko pre zaradenie do špecializačného štúdia je potrebné posúdenie predtým vykonávanej odbornej praxe, či mala potrebný charakter liečebnopedagogickej prevencie, poradenstva, diagnostiky a terapie, prípadne sprevádzania porovnateľný s výkonom odbornej zdravotníckej praxe liečebného pedagóga v rezorte zdravotníctva a v akom rozsahu, navrhuje sa posúdenie jej charakteru do pôsobnosti Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov združujúcich liečebných pedagógov z rezortu zdravotníctva. Umožňuje sa aj registrácia v tejto komore, ak o to liečebný pedagóg z rezortu sociálnych vecí požiada. Rovnako na účel ďalšieho a sústavného vzdelávania psychológov a regulácie povolania zveruje umožnenie posúdenia vykonanej praxe do pôsobnosti vecne príslušnej Slovenskej komory psychológov s umožnením registrácie psychológa v tejto komore. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
NROZP v SR (Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR) K bodu 75 V § 105b ods. 6 žiadame slová „do 31. Januára“ nahradiť slovami „do konca Februára“. Odôvodnenie: Údaje o poskytovanej sociálnej službe, ktoré poskytovateľ sociálnej služby musí zadávať do informačného systému sociálnych služieb raz ročne, musia podľa § 105a ods. 8 písm. d)zahrňovať i ekonomicky oprávnené náklady v prepočte na jedného prijímateľa sociálnej služby, na hodinu sociálneho poradenstva, atď. Termín poskytnutia údajov do informačného systému sociálnych služieb žiadame zosúladiť s termínom zverejnenia priemerných ekonomicky oprávnených nákladov za predchádzajúci rozpočtový rok podľa § 72 ods. 20 písm. a). Tieto údaje je poskytovateľ sociálnych služieb povinný zverejniť na svojom webovom sídle najneskôr do konca februára príslušného rozpočtového roka. Počas januára poskytovatelia sociálnych služieb spracovávajú vyúčtovania poskytnutých finančných príspevkov pre obce a VÚC s termínom ich zaslania do 31. Januára a nemajú kapacity na to, aby v tomto termíne spracovali i analýzu ekonomicky oprávnených nákladov na jednotku výkonu. Z tohto dôvodu bol stanovený termín na zverejnenie týchto údajov do konca februára. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
KOZP (Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím) k § 105c ods. 4 druhá veta v § 105c ods. 4 druhá veta „údaje z neverejnej časti informačného systému sa na žiadosť sprístupňujú orgánom verejnej moci, a to v rozsahu nevyhnutnom na plnenie ich úloh podľa osobitných predpisov“. Žiadame doplniť Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím do výpočtu orgánov verejnej moci, ktoré sú oprávnené žiadať údaje z neverejnej časti informačného systému. Uvedenú pripomienku odôvodňujem znením Zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pôsobnosťou komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím a jej oprávneniami. Odôvodnenie: Z navrhovaného znenia zákona nie je jednoznačné, že údaje z neverejnej časti informačného systému majú byť poskytované aj Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
KOZP (Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím) v § 80 písm. q) bod 1. ; v § 81 písm. v) bod 1. žiadame doplniť bod 1 písm. e), ktorý bude znieť „ktoré sú pozbavené alebo obmedzené spôsobilosti na právne úkony“. Odôvodnenie: Uvedené zistenia o spôsobilosti na právne úkony sú významným štatistickým údajom, nakoľko žiadny subjekt v Slovenskej republiky neeviduje komplexný zoznam týchto závažných rozhodnutí. Uplatnenú pripomienku odôvodňujem článkom 31 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím – Štatistika a zhromažďovanie údajov – je potrebné zvýšiť kvalitu a efektívnosť získaných údajov, nakoľko údaje o osobách so zdravotným postihnutím chýbajú. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
NROZP v SR (Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR) K bodu 12 a 75 V § 78b ods. 2 a v § 105b ods. 8 navrhujeme slová „nasledujúci pracovný deň“ nahradiť slovami „do troch pracovných dní“. Odôvodnenie: Termín pre zadanie údajov do informačného systému sociálnych služieb nasledujúci pracovný deň po obnovení jeho činnosti v prípade jeho výpadku považujeme za príliš krátky, ktorý z rôznych dôvodov bude pre poskytovateľov sociálnych služieb problematické dodržiavať, navrhujeme jeho predĺženie na tri pracovné dni. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
IZ (Inštitút zamestnanosti) bodu 46 žiadame §83 odsek 8 vypustiť zo zákona. V súčasnosti, kedy je nedostatok miest v sociálnej služby pokladáme vyjadrenie obce, či je, alebo nie je v súlade s komunitným plánom, ako zbytočnú administratívu, ktorá spomaľuje proces tvorby miest u poskytovateľoch sociálnej služby. Nakoľko mnohé obce nemajú spracovaný komunitný plán, a zároveň je časté, že nemajú sociálne služby spomenuté vo svojom komunitnom pláne. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
KOZP (Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím) K bodu 34 k § 78d ods. 16 Odôvodnenie: Navrhujeme upustiť povinnosť o uvádzaní presného času príchodu a odchodu klientov. Uvedené znamená administratívne zaťaženie poskytovateľov soc. služieb a rovnako aj klientov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
IZ (Inštitút zamestnanosti) bod 34 vypustiť bod 34 k § 78d ods. 16 Navrhované spresňovanie pojmu, uvádzaním presného času príchodu a odchodu klientov znamená ďalšie administratívne zaťaženie oskytovateľov a rovnako aj klientov Zásadná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
ASJŠ (Aliancia súkromných jaslí a škôlok) k bodu 9 §67a K príslušným ustanoveniam ods.1 žiadame doplniť formuláciu. "povinnost vypracovať a uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok výročnú správu o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnej služby (ďalej len "výročná správa") za predchádzajúci kalendárny rok do 15. júla príslušného kalendárneho roka sa nevzťahuje na prevádzkovateľov zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa podľa § 32a a §32b. Odôvodenie: zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa nie sú priamymi prijímateľmi prostriedkov z verejného rozpočtu. V záujme zachovania princípu primeranosti je preto žiadúce, aby ak zariadenia nedisponujú rovnakými právami ako iné zariadenia sociálnych služieb, teda nie sú priamo dotované finančnými prostriedkami z verejných zdrojov, nie je úmerné, aby bolo na ich plecia kladené aj rovnaké bremeno povinnosti predkladania prehľadov o príjmoch a výdavkoch, stav a pohyb majetku a záväzkov, ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa atď. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
KOZP (Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím) V § 92 ods. 7 (bod 51) V § 92 ods. 7 (bod 51) Za text „...a identifikačné kontaktné údaje rodinného príslušníka“ navrhujeme vložiť text „alebo inej fyzickej osoby poskytujúcej osobnú starostlivosť“ Odôvodnenie : Pri vykonávaní monitoringov a návštevách zariadení sociálnych služieb sa často stretávame so situáciou, kedy klient zariadenia sociálnych služieb nemá žiadnych rodinných príslušníkov, ale má inú osobu ako rodinného príslušníka, ktorá sa o neho stará (napr. sused, známy, opatrovník) Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
APSSvSR (Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR) § 83 odsek 8 (k bodu 46) V § 83 odsek 8 sa vypúšťa druhá veta Odôvodnenie: Je neprijateľné, aby sa navrhovanou zmenou zavádzali ďalšie nerovnaké podmienky pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktoré sú aj tak už v súčasnosti upravené rozdielne a diskriminujúco pre neverejných poskytovateľov. Nie je pritom zrejmé z akého dôvodu by verejný obecný poskytovateľ sociálnej služby nemusel mať písomné vyjadrenie o súlade ním poskytovanej sociálnej služby s komunitným plánom obce, keď takéto vyjadrenie je predpokladom pre neverejných poskytovateľov aby mohli byť financovaní z verejných zdrojov. Odôvodnenie tejto zmeny sa nenachádza ani v dôvodovej správe v jej osobitnej časti. Takýto návrh predstavuje neodôvodnené zvýhodňovanie verejných obecných poskytovateľov. Ak sa totiž automaticky bude považovať sociálna služba poskytovaná obcou alebo ňou zriadeným alebo založeným zariadením za službu, ktorá je v súlade s komunitným plánom , môže nastať situácia, že aj vtedy, ak obec nebude mať žiadny komunitný plán alebo jej sociálna služba vôbec nebude v súlade s komunitným plánom, podmienka súladu sa bude považovať za splnenú, čo považujeme za absurdné a neprijateľné. Zásadná pripomienka Odoslaná 14.4.2019 Detail
BSK (BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ) § 101 (k bodu 72) Písm. a) bod 6. navrhujeme text „nesplní povinnosť podľa § 105b ods. 3 až 5“ zmeniť na text „nesplní povinnosť podľa § 67 ods. 1 a § 105b ods. 3 až 5“. Odôvodnenie: V zmysle § 67 ods. 1 zákona o sociálnych službách je poskytovateľ sociálnej služby, ak poskytuje sociálnu službu v zariadení okrem zariadení uvedených v § 29 a 34, povinný miesto poskytovania sociálnej služby označiť na vhodnom a trvale viditeľnom mieste. Zároveň je v § 67 ods. 2 zákona o sociálnych službách uvedené, ako musí byť miesto poskytovania sociálnej služby označené. V prípade, ak poskytovateľ sociálnej služby neplní vyššie uvedenú povinnosť, navrhujeme toto porušenie zákona o sociálnych službách klasifikovať ako Správny delikt podľa § 101 zákona o sociálnych službách a aj ho do § 101 konkrétne uviesť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.4.2019 Detail
BSK (BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ) §101 (k bodu 72) Písm. a) bod 6. navrhujeme text „nesplní povinnosť podľa § 105b ods. 3 až 5“ zmeniť na text „nesplní povinnosť podľa § 67 ods. 1 a § 105b ods. 3 až 5“. Odôvodnenie: V zmysle § 67 ods. 1 zákona o sociálnych službách je poskytovateľ sociálnej služby, ak poskytuje sociálnu službu v zariadení okrem zariadení uvedených v § 29 a 34, povinný miesto poskytovania sociálnej služby označiť na vhodnom a trvale viditeľnom mieste. Zároveň je v § 67 ods. 2 zákona o sociálnych službách uvedené, ako musí byť miesto poskytovania sociálnej služby označené. V prípade, ak poskytovateľ sociálnej služby neplní vyššie uvedenú povinnosť, navrhujeme toto porušenie zákona o sociálnych službách klasifikovať ako Správny delikt podľa § 101 zákona o sociálnych službách a aj ho do § 101 konkrétne uviesť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.4.2019 Detail
BSK (BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ) § 92 ods. 7 (bod 51) Za text „...a identifikačné a kontaktné údaje rodinného príslušníka“ navrhujeme vložiť text „ alebo inej fyzickej osoby poskytujúcej osobnú starostlivosť.„ Odôvodnenie: V praxi sa často stretávame so situáciou, kedy žiadateľ nemá žiadnych rodinných príslušníkov ale má osobu, ktorá mu poskytuje starostlivosť (opatrovník, sused, známy a pod.) Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.4.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) bodu 18 V bode 18 odporúčame vložiť v prvej časti vety pred slová ,,78b ods. 2“ označenie § (§ 78b ods. 2). Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.4.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) bodu 8 V bode 8 odporúčame naradiť slová ,,druhý odsek“ slovami ,,odsek 2“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.4.2019 Detail
BSK (BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ) § 3 ods. 3 (nad rámec novely) V § 3 ods. 3 sa za slová „vyšším územným celkom“ vkladajú slová „právnická osoba zriadená ústredným orgánom štátnej správy“. Odôvodnenie: Právnická osoba zriadená ústredným orgánom štátnej správy ako subjekt verejnej správy je v zmysle § 3 ods. 3 zákona o sociálnych službách ustanovený ako neverejný poskytovateľ sociálnych služieb. Ako neverejný poskytovateľ sociálnych služieb má v zmysle ustanovenia § 67a ods. 1 zákona o sociálnych službách povinnosť vypracovať a uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok výročnú správu o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnej služby za predchádzajúci kalendárny rok do 15. júla príslušného kalendárneho roka. V praxi sme sa stretli s problémom splnenia povinnosti právnickej osoby zriadenej ústredným orgánom štátnej správy vypracovať a uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok výročnú správu o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnej služby za predchádzajúci kalendárny rok do 15. júla príslušného kalendárneho roka. Subjekt namietal, že je verejný poskytovateľ sociálnej služby hoci zákon v účinnom znení ho ustanovuje, ako neverejného poskytovateľa sociálnych služieb. Na základe uvedeného navrhujeme právnickú osobu zriadenú ústredným orgánom štátnej správy explicitne ustanoviť ako verejného poskytovateľa sociálnej služby. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.4.2019 Detail
BSK (BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ) § 64 ods. 3 písm. f) ( nad rámec novely) Text „Cenník sociálnej služby, spôsob platenia úhrady za sociálnu službu a podmienky platenia za sociálnu službu“, navrhujeme doplniť o text „v prípade verejných poskytovateľov aj všeobecne záväzné nariadenie, ktorým je určená suma úhrady za požadovaný druh a formu sociálnej služby“. Odôvodnenie: Toto ustanovenie navrhujeme doplniť, aby v prípade verejných poskytovateľov sociálnych služieb bola nadväznosť na § 72 ods. 2 zákona o sociálnych službách, nakoľko verejný poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia zmluvou podľa § 74 v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce alebo vyššieho územného celku. To znamená, že v prípade verejných poskytovateľov sa za zdokladovanie § 64 ods. 3 písm. f) považuje predloženie schváleného všeobecne záväzného nariadenia obce. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.4.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) bodu 67 V bode 67 v texte poznámky pod čiarou č. 53 odporúčame vložiť za slovami ,,Z. z.“ čiarku a slovo ,,Vyhláška“ nahradiť slovo ,,vyhláška“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.4.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) bodu 72 V bode 72 písm. a) bode 3 odporúčame nahradiť slovo ,,neutvorí“ slovom ,,nevytvorí“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.4.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) bodu 72 V bode 72 odporúčame nahradiť v písm. a) bode 4 slová ,,72 a 72a“ slovami ,,§ 72 a § 72a“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.4.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) bodu 53 V bode 53 odporúčame nahradiť slová ,,evidencií poskytovateľom“ slovami ,,evidencie poskytovateľov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.4.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) bodu 76 V bode 76 odporúčame vložiť za slovo ,,spôsobom“ slovo ,,ustanoveným“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.4.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) bodu 75 V bode 75 § 105c odporúčame preformulovať odsek 6. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.4.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k čl. I 1. V čl. I návrhu zákona navrhujeme doplniť nový bod, ktorý znie: „V § 79 ods. 1 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie: „h) je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje vyšší územný celok alebo obec,“. Doterajšie písmená h) až m) sa označujú ako písmená i) až n).“. § 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol doplnený zákonom č. 125/2016 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudnutím účinnosti 1. júla 2016 ustanovil okresný úrad v sídle kraja ako odvolací orgán vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje obec, ktorá sa nachádza v jeho územnom obvode alebo vyšší územný celok, ktorý má sídlo v jeho územnom obvode, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Na úseku sociálnych vecí nedošlo k úprave osobitných predpisov a úlohu odvolacieho orgánu v konaniach vo veciach sociálnych služieb plní okresný úrad v sídle kraja. Na základe podnetov okresných úradov v sídle kraja vychádzajúcich z aplikačnej praxe, ako aj z dôvodu, že okresný úrad nevykonáva žiadnu činnosť štátnej správy týkajúcu sa poskytovania sociálnych služieb, navrhujeme zmenu určenia odvolacieho orgánu pre sociálnu oblasť. Náš návrh sa opiera o úlohy, ktoré Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky plní zo zákona o sociálnych službách (napr. vykonáva dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb, hodnotí podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby, ukladá poskytovateľom sociálnej služby pokuty). Zároveň považujeme za potrebné poukázať na skutočnosť, že jedinými orgánmi s pôsobnosťou vo veciach sociálnych služieb sú ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, vyššie územné celky a obce. V súvislosti s nami navrhovanou zmenou by bolo vhodné návrh zákona doplniť aj o súvisiace prechodné ustanovenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.4.2019 Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) 72. bod - § 101 písm. a) šiesty bod a písm. c) V § 101 navrhujeme vypustiť písmeno a) šiesty bod a písmená b) a c). Odôvodnenie: Považujeme za neprimerane prísne, bezdôvodné a bezprecedentné stanoviť, že samosprávny kraj (resp. obec alebo poskytovateľ sociálnej služby) spácha správny delikt, ak poruší povinnosti súvisiace s vedením príslušných evidencií alebo povinnosti súvisiace s poskytovaním príslušných údajov ministerstvu prostredníctvom informačného systému sociálnych služieb. Napr. Žilinský samosprávny kraj vedie evidencie v súlade so súčasne platným zákonom o sociálnych službách a vedenie týchto evidencií bolo už viackrát kontrolované rôznymi orgánmi, napr. krajskou prokuratúrou, NKÚ. V rámci týchto kontrol neboli zistené žiadne závažné pochybenia. Navrhovanou novelou sa plánuje taktiež ešte len zaviesť a sfunkčniť elektronický informačný systém sociálnych služieb. Nakoľko tento inštitút doteraz neexistoval, je potrebné najskôr ho zaviesť do praxe a následne paralelne (počas určitej doby) sledovať jeho dopad na všetky dotknuté subjekty. Z uvedeného dôvodu nepovažujeme za relevantné ešte pred jeho zavedením legislatívne stanoviť, že porušením povinností s ním súvisiacich bude spáchaný správny delikt. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.4.2019 Detail
BSK (BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ) § 64 ods. 11 (nad rámec novely) § 64 ods. 11 zákona o sociálnych službách - Ak žiada o zápis do registra osoba zapísaná v živnostenskom registri, žiadosť obsahuje údaje podľa odseku 2 písm. a) až h) a prikladajú sa k nej údaje a doklady podľa odseku 3 písm. b) až i). Navrhujeme: 1. Alternatíva vypustiť toto ustanovenie zo zákona o sociálnych službách. 2. Alternatíva: V § 64 ods. 11 sa slová „písm. a) až h)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až i)“. Odôvodnenie: V zmysle ustanovenia § 63 ods.1 zákona o sociálnych službách „osoba, ktorá žiada o zápis do registra, a fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, musia byť bezúhonné“. V zmysle § 63 ods. 2 zákona o sociálnych službách „bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace“. Podľa ustanovenia § 64 ods. 11 zákona o sociálnych službách „k žiada o zápis do registra osoba zapísaná v živnostenskom registri, žiadosť obsahuje údaje podľa odseku 2 písm. a) až h)“. Uvedené ustanovenia sa podľa nášho výkladu vzájomne vylučujú. Podľa § 63 ods. 1 zákona o sociálnych službách musí byť osoba, ktorá žiada o zápis bezúhonná, ale v zmysle ustanovenia § 64 ods. 11 zákona o sociálnych službách vyšší územný celok nie je oprávnený preskúmať bezúhonnosť osoby – živnostníka, ktorá žiada o zápis do registra. Sociálne služby sú poskytované deťom, osobám so zdravotným postihnutím a starším ľuďom, ktorí sú najzraniteľnejšou a najohrozenejšou skupinou obyvateľstva. V záujme ochrany ich života a zdravia ako prijímateľov sociálnych služieb navrhujeme upraviť text § 64 ods. 11 zákona o sociálnych službách, tak ako je uvedené v texte pripomienky. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.4.2019 Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) K 75. bod - § 105a odsek 3 písm. g) a h) V rámci ustanovení § 105a odsek 3 písm. g) a h) navrhujeme spresniť význam slovného spojenia „požadovanú sumu finančného príspevku“ a následne relevantne zdôvodniť; inak navrhujeme predmetné ustanovenia § 105a odsek 3 písm. g) a h) vypustiť. Odôvodnenie: V navrhovaných ustanoveniach sa definuje povinná náležitosť, ktorú obsahuje evidencia podľa navrhovaného § 105a odseku 2 písm. c) prvého bodu – uvádzať „požadovanú sumu finančného príspevku“. Nie je jasné, čo má predmetné slovné spojenie znamenať, nakoľko pre účely poskytovania finančného príspevku na prevádzku samosprávnym krajom sa finančný príspevok určuje v zmysle § 77 zákona o sociálnych službách v platnom znení a finančný príspevok na odkázanosť sa poskytuje v taxatívne určenej sume podľa druhu a formy vybraných druhov sociálnych služieb v zmysle predmetného zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.4.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k čl. I bod 72 § 101 písm. b) a c) 2. V čl. I bode 72 § 101 navrhujeme vypustiť písmená b) a c), resp. prepracovať navrhované znenie § 101 tak, aby obce a vyššie územné celky neboli uvedené medzi páchateľmi správnych deliktov. Obce a vyššie územné celky konajú pri aplikácii zákona o sociálnych službách ako orgány verejnej správy. Podľa Ústavy SR teda môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. V právnom poriadku právneho štátu nemožno, podľa nášho názoru, pripustiť predpoklad, že orgány verejnej správy môžu konať v rozpore so zákonom, čím sa dopustia správneho deliktu, za ktorý im bude uložená sankcia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.4.2019 Detail