LP/2019/210 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) Bodu 12 v bode 12., v navrhovanom § 78b žiadame vypustiť celý ods. 3. Odôvodnenie: Žiadame z návrhu vypustiť podmienku, podľa ktorej je poskytnutie finančných prostriedkov na poskytovanie sociálnej služby viazané na písomné vyjadrenie príslušného vyššieho územného celku alebo obce o súlade poskytovanej sociálnej služby s koncepciou rozvoja sociálnych služieb príslušného vyššieho územného celku, resp. s komunitným plánom sociálnych služieb príslušnej obce. Uvedené je podľa nášho názoru v rozpore s právom občana slobodne si vybrať poskytovateľa sociálnej služby. Ak si občan vyberie neverejného poskytovateľa sociálnej služby, ktorý službu neposkytuje za účelom zisku, nemal by o možnosti získať finančné prostriedky na poskytovanie sociálnej služby z MPSVaR SR, ktoré znižujú úhradu odkázaného občana, prijímateľa sociálnej služby, rozhodovať VÚC alebo obec, nakoľko bez ich súhlasného stanoviska MPSVaR SR finančné prostriedky neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby neposkytne. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) bodu 47 Žiadame vypustiť navrhované znenie § 83 ods. 9, teda celý bod 47 Odôvodnenie: Pripomienka súvisí s pripomienkami k bodom 12., 46 a 75. V bode 12. žiadame vypustiť podmienku, podľa ktorej je poskytnutie finančných prostriedkov na poskytovanie sociálnej služby viazané na písomné vyjadrenie príslušného vyššieho územného celku alebo obce o súlade poskytovanej sociálnej služby s koncepciou rozvoja sociálnych služieb príslušného vyššieho územného celku, resp. s komunitným plánom sociálnych služieb príslušnej obce. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) K bodu 46 Žiadame vypustiť navrhovaný § 83 ods. 8, teda celý bod 46 Odôvodnenie: Pripomienka súvisí s pripomienkami k bodom 12, 47 a 75. V bode 12. žiadame vypustiť podmienku, podľa ktorej je poskytnutie finančných prostriedkov na poskytovanie sociálnej služby viazané na písomné vyjadrenie príslušného vyššieho územného celku alebo obce o súlade poskytovanej sociálnej služby s koncepciou rozvoja sociálnych služieb príslušného vyššieho územného celku, resp. s komunitným plánom sociálnych služieb príslušnej obce. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
NROZP v SR (Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR) K bodom 9 a 75 K bodom 9 a 75: V § 67a ods. 6 a v § 105a ods. 8 písm. c) navrhujeme slová „v členení podľa druhu poskytovanej sociálnej služby a formy poskytovanej sociálnej služby“ nahradiť slovami „v členení podľa druhu sociálnej služby, a ak ide o sociálnu službu poskytovanú v zariadení, aj podľa formy sociálnej služby“. K bodu 75: V § 105a ods. 8 písm. d) a písm. e) navrhujeme slová „podľa druhu poskytovanej sociálnej služby a formy poskytovanej sociálnej služby“ nahradiť slovami „podľa druhu sociálnej služby, a ak ide o sociálnu službu poskytovanú v zariadení, aj podľa formy sociálnej služby“. Odôvodnenie: Vyššie uvedené ustanovenia navrhujeme zosúladiť so znením § 77 ods. 1 a § 105a ods. 3 písm. f) a h). V praxi pri poskytovaní sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, pokiaľ sú vykonávané ako odborná činnosť a nie v zariadení sociálnych služieb, často dochádza k prípadom, keď pracovník kombinuje poskytovanie týchto druhov služieb ambulantnou formou a terénnou formou, vždy podľa potrieb klienta. Potom je ale nemožné viesť výdavky v závislosti od formy poskytnutej služby. Pokiaľ bude MPSVaR na svojich návrhoch trvať, bude väčšina poskytovateľov kombinovaných foriem sociálnych služieb výdavky len fiktívne rozdeľovať medzi obe formy a analytické a štatistické zisťovania vychádzajúce z takýchto údajov budú bezcenné. Výsledkom bude len ďalšia administratívna záťaž poskytovateľov sociálnych služieb nadbytočnou byrokraciou. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
SocioFórum, o.z. (Nezávislá platforma SocioFórum, o.z.) K bodu 12 k § 78b ods. 1 a ods. 2 (1) Finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa sa poskytuje na príslušný rozpočtový rok na základe elektronickej žiadosti podanej prostredníctvom informačného systému sociálnych služieb. (2) Elektronickú žiadosť na príslušný rozpočtový rok obec alebo neverejný poskytovateľ sociálnej služby podáva podľa odseku 1 v lehote od 1. júla do 31. augusta predchádzajúceho rozpočtového roka. Ak nastane prerušenie prevádzky informačného systému sociálnych služieb, ktoré bráni podať žiadosť v lehote podľa prvej vety, lehota podľa prvej vety je zachovaná, ak bude elektronická žiadosť podaná prostredníctvom informačného systému sociálnych služieb najneskôr do troch pracovných dní po obnovení prevádzky informačného systému sociálnych služieb. Odôvodnenie: Informatizácia systému znamená, že žiadosti o finančný príspevok sa budú podávať elektronicky. V tomto zmysle to aj predkladateľ uvádza v osobitnej dôvodovej správe. Preto navrhovaná formulácia: „písomnej žiadosti doručenej ministerstvu v elektronickej podobe“ a jej varianty pôsobí zmätočne a zavádzajúco. Preto žiadame, aby predkladateľ vo všetkých ustanoveniach (nielen v § 78b odseku 1 a 2), ale aj v nadväzných ustanoveniach(napr. § 78c) týkajúcich sa elektronicky podávaných žiadostí, nahradil slová „ písomnej žiadosti doručenej ministerstvu v elektronickej podobe“ slovami: „elektronickej žiadosti podanej prostredníctvom informačného systému sociálnych služieb“ a to vo všetkých tvaroch. Súčasne žiadame, aby v prípade prerušenia prevádzky informačného systému mali poskytovatelia možnosť podať žiadosť do 3 pracovných dní po obnovení prevádzky. Podotýkame, že prevádzkové problémy informačného systému sa nemôžu obrátiť proti jeho používateľom a keďže nie je zrejmé ako sa používateľ dozvie o opätovnom sfunkčnení systému, musí mu byť poskytnutá primeraná lehota na podanie žiadosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) k bodu 5 V bode 5, v navrhovanom § 16 Odborné činnosti 1) Odborné činnosti sú najmä f) ošetrovateľská starostlivosť v zariadení žiadame doplniť : ,výkon odborných pracovných činností vo fyzioterapii a rehabilitácii, Odôvodnenie : V odborných činnostiach je len sociálna rehabilitácia, čo je iné ako fyzioterapia. Fyzioterapeuti sú v zariadeniach sociálnych služieb potrební – sú tam prijímatelia sociálnej služby, s ktorými treba cvičiť, aby „nestuhli“, aby sa z nich nestali imobilní klienti, sú rôzne fyzicky postihnutí, pooperačné stavy, po mozgových príhodách, prestarlí a podobne. Je veľmi dôležité, aby zostali v rámci svojich možností pohybliví a neboli úplne odkázaní na pomoc druhých osôb. žiadame Zásadná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) bodu 67 v bode 67, v navrhovanom § 95 odsek 9 žiadame vypustiť slová „dobrovoľník a“. Odôvodnenie: Žiadame, aby sa za zamestnancov, o ktorých je poskytovateľ sociálnej služby povinný viesť v informačnom systéme sociálnych služieb evidenciu, nepovažoval dobrovoľník. Dobrovoľník bude evidovaný v rámci výkonu svojej dobrovoľníckej činnosti v organizácii v zmysle § 4 a § 5 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve, a preto nevidíme dôvod, pre ktorý by sa aj s ohľadom na predpisy upravujúce GDPR do informačného systému sociálnych služieb mali zadávať aj osobné údaje dobrovoľníkov. Namiesto uvedeného dávame na zváženie upravenie povinnosti zapisovať štatistické údaje o vykonanej dobrovoľníckej činnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) bodu 75 v bode 75, v navrhovanom § 105a žiadame vypustiť nasledovné odseky: ods. 2 písm. c) štvrtý bod a ods. 6. Odôvodnenie: Pripomienka súvisí s pripomienkami k bodom 12., 46 a 47. V bode 12. žiadame vypustiť podmienku, podľa ktorej je poskytnutie finančných prostriedkov na poskytovanie sociálnej služby viazané na písomné vyjadrenie príslušného vyššieho územného celku alebo obce o súlade poskytovanej sociálnej služby s koncepciou rozvoja sociálnych služieb príslušného vyššieho územného celku, resp. s komunitným plánom sociálnych služieb príslušnej obce. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
SocioFórum, o.z. (Nezávislá platforma SocioFórum, o.z.) K bodu 42 k § 80 písmeno q) Navrhujeme doplniť v bode 2. 2a a 2b za slová „služieb“ doplniť slová „a formy sociálnych služieb“. Odôvodnenie: Výšku a sumu poskytnutého/ neposkytnutého ovplyvňuje významne aj forma sociálnej služby a preto je potrebné v texte toto upraviť. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
SocioFórum, o.z. (Nezávislá platforma SocioFórum, o.z.) K bodu 43 k § 81 písmeno v) Navrhujeme doplniť v bode 2. 2a a 2b za slová „služieb“ doplniť slová „a formy sociálnych služieb“ Odôvodnenie: Výšku a sumu poskytnutého/ neposkytnutého ovplyvňuje významne aj forma sociálnej služby a preto je potrebné v texte toto upraviť. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
SocioFórum, o.z. (Nezávislá platforma SocioFórum, o.z.) K bodu 34 k § 78d ods. 16 Odôvodnenie: Navrhované spresňovanie pojmu, uvádzaním presného času príchodu a odchodu klientov znamená ďalšie administratívne zaťaženie poskytovateľov a rovnako aj klientov. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
nadácia SOCIA (SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien) K bodu 12 k § 78b ods. 1 a ods. 2 V § 78b odsek 1 a 2 znie: (1) Finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa sa poskytuje na príslušný rozpočtový rok na základe elektronickej žiadosti podanej prostredníctvom informačného systému sociálnych služieb. (2) Elektronickú žiadosť na príslušný rozpočtový rok obec alebo neverejný poskytovateľ sociálnej služby podáva podľa odseku 1 v lehote od 1. júla do 31. augusta predchádzajúceho rozpočtového roka. Ak nastane prerušenie prevádzky informačného systému sociálnych služieb, ktoré bráni podať žiadosť v lehote podľa prvej vety, lehota podľa prvej vety je zachovaná, ak bude elektronická žiadosť podaná prostredníctvom informačného systému sociálnych služieb najneskôr do troch pracovných dní po obnovení prevádzky informačného systému sociálnych služieb. Odôvodnenie: Informatizácia systému znamená, že žiadosti o finančný príspevok sa budú podávať elektronicky. V tomto zmysle to aj predkladateľ uvádza v osobitnej dôvodovej správe. Preto navrhovaná formulácia: „písomnej žiadosti doručenej ministerstvu v elektronickej podobe“ a jej varianty pôsobí zmätočne a zavádzajúco. Preto žiadame, aby predkladateľ vo všetkých ustanoveniach (nielen v § 78b odseku 1 a 2), ale aj v nadväzných ustanoveniach(napr. § 78c) týkajúcich sa elektronicky podávaných žiadostí, nahradil slová „ písomnej žiadosti doručenej ministerstvu v elektronickej podobe“ slovami: „elektronickej žiadosti podanej prostredníctvom informačného systému sociálnych služieb“ a to vo všetkých tvaroch. Súčasne žiadame, aby v prípade prerušenia prevádzky informačného systému mali poskytovatelia možnosť podať žiadosť do 3 pracovných dní po obnovení prevádzky. Podotýkame, že prevádzkové problémy informačného systému sa nemôžu obrátiť proti jeho používateľom a keďže nie je zrejmé ako sa používateľ dozvie o opätovnom sfunkčnení systému, musí mu byť poskytnutá primeraná lehota na podanie žiadosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
nadácia SOCIA (SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien) k bodu 46 k § 83 odsek 8 1. "V § 83 odsek 8 sa vypúšťa druhá veta" Odôvodnenie: Je neprijateľné, aby sa navrhovanou zmenou zavádzali ďalšie nerovnaké podmienky pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktoré sú aj tak už v súčasnosti upravené rozdielne a diskriminujúco pre neverejných poskytovateľov. Nie je pritom zrejmé z akého dôvodu by verejný obecný poskytovateľ sociálnej služby nemusel mať písomné vyjadrenie o súlade ním poskytovanej sociálnej služby s komunitným plánom obce, keď takéto vyjadrenie je predpokladom pre neverejných poskytovateľov aby mohli byť financovaní z verejných zdrojov. Odôvodnenie tejto zmeny sa nenachádza ani v dôvodovej správe v jej osobitnej časti. Takýto návrh predstavuje neodôvodnené zvýhodňovanie verejných obecných poskytovateľov. Ak sa totiž automaticky bude považovať sociálna služba poskytovaná obcou alebo ňou zriadeným alebo založeným zariadením za službu, ktorá je v súlade s komunitným plánom , môže nastať situácia, že aj vtedy, ak obec nebude mať žiadny komunitný plán alebo jej sociálna služba vôbec nebude v súlade s komunitným plánom, podmienka súladu sa bude považovať za splnenú, čo považujeme za absurdné a neprijateľné. 2. V § 83 odsek 8 sa za slovo „obce v prvej vete“ vkladajú slová“ do 15 pracovných dní od podania žiadosti.“ Odôvodnenie: V záujme právnej istoty je potrebné ustanoviť aj lehotu, v ktorej bude obec povinná vydať poskytovateľovi sociálnej služby písomné vyjadrenie o súlade ním poskytovanej sociálnej služby s komunitným plánom, nakoľko ak by táto lehota nebola určená a obec by nevydala poskytovateľovi sociálnej služby písomné vyjadrenie v primeranej lehote , mohlo by to ohroziť jeho financovanie sociálnej služby zo strany MPSVR. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
SocioFórum, o.z. (Nezávislá platforma SocioFórum, o.z.) k bodu 46 k § 83 odsek 8 1. "V § 83 odsek 8 sa vypúšťa druhá veta" Odôvodnenie: Je neprijateľné, aby sa navrhovanou zmenou zavádzali ďalšie nerovnaké podmienky pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktoré sú aj tak už v súčasnosti upravené rozdielne a diskriminujúco pre neverejných poskytovateľov. Nie je pritom zrejmé z akého dôvodu by verejný obecný poskytovateľ sociálnej služby nemusel mať písomné vyjadrenie o súlade ním poskytovanej sociálnej služby s komunitným plánom obce, keď takéto vyjadrenie je predpokladom pre neverejných poskytovateľov aby mohli byť financovaní z verejných zdrojov. Odôvodnenie tejto zmeny sa nenachádza ani v dôvodovej správe v jej osobitnej časti. Takýto návrh predstavuje neodôvodnené zvýhodňovanie verejných obecných poskytovateľov. Ak sa totiž automaticky bude považovať sociálna služba poskytovaná obcou alebo ňou zriadeným alebo založeným zariadením za službu, ktorá je v súlade s komunitným plánom , môže nastať situácia, že aj vtedy, ak obec nebude mať žiadny komunitný plán alebo jej sociálna služba vôbec nebude v súlade s komunitným plánom, podmienka súladu sa bude považovať za splnenú, čo považujeme za absurdné a neprijateľné. 2. V § 83 odsek 8 sa za slovo „obce v prvej vete“ vkladajú slová“ do 15 pracovných dní od podania žiadosti.“ Odôvodnenie: V záujme právnej istoty je potrebné ustanoviť aj lehotu, v ktorej bude obec povinná vydať poskytovateľovi sociálnej služby písomné vyjadrenie o súlade ním poskytovanej sociálnej služby s komunitným plánom, nakoľko ak by táto lehota nebola určená a obec by nevydala poskytovateľovi sociálnej služby písomné vyjadrenie v primeranej lehote , mohlo by to ohroziť jeho financovanie sociálnej služby zo strany MPSVR. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
NROZP v SR (Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR) K bodu 54 a 67 K bodu 54: Na koniec textu v písm. i) žiadame doplniť slová „podľa § 64 ods. 5“. K bodu 67: V ods. 9 žiadame na koniec prvej vety doplniť slová „podľa § 64 ods. 5“. V predvetí ods. 10 žiadame za slová „poskytovateľa sociálnej služby“ doplniť slová „podľa § 64 ods. 5)“. Odôvodnenie k bodom 54 a 67: Podľa § 64 ods. 5 sa do registra poskytovateľov sociálnych služieb zapisujú len tí zamestnanci poskytovateľa sociálnych služieb, ktorí priamo vykonávajú príslušný druh poskytovanej sociálnej služby. Z doplnenia § 94c a § 95 by mohlo vyplývať, že poskytovateľ sociálnych služieb je povinný do informačného systému sociálnych služieb zapisovať údaje o všetkých svojich zamestnancoch bez ohľadu na to, či sa na poskytovaní sociálnych služieb podieľajú alebo nie. Predpokladáme, že účelom zápisu zamestnancov do Is je získať prehľad o tom, koľko osôb pracuje v sociálnych službách, nie, koľko pracovníkov zamestnávajú subjekty poskytujúce sociálne služby, preto považujeme za nadbytočné zapisovať do informačného systému tých zamestnancov poskytovateľa sociálnych služieb, ktorí sociálne služby priamo nevykonávajú. Potvrdzuje to i dôvodová správa – osobitná časť, podľa ktorej sú údaje o zamestnancoch potrebné na štatistické a analytické zisťovania. Aby nedochádzalo k mylnému výkladu zákona, navrhujeme vo vyššie uvedených ustanoveniach text spresniť odkazom na § 64 ods. 5. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
nadácia SOCIA (SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien) K bodu 47 v § 83 ods. 9 V § 83 odsek 9 sa na konci vety za slovo „územného celku“ vkladajú slová“ do 15 pracovných dní od podania žiadosti.“ Odôvodnenie: V záujme právnej istoty je potrebné ustanoviť aj lehotu, v ktorej bude vyšší územný celok povinný vydať poskytovateľovi sociálnej služby písomné vyjadrenie o súlade ním poskytovanej sociálnej služby s koncepciou rozvoja sociálnych služieb, nakoľko ak by táto lehota nebola určená a vyšší územný celok by nevydal poskytovateľovi sociálnej služby písomné vyjadrenie v primeranej lehote , mohlo by to ohroziť jeho financovanie sociálnej služby zo strany MPSVR. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
SocioFórum, o.z. (Nezávislá platforma SocioFórum, o.z.) K bodu 47 v § 83 ods. 9 V § 83 odsek 9 sa na konci vety za slovo „územného celku“ vkladajú slová“ do 15 pracovných dní od podania žiadosti.“ Odôvodnenie: V záujme právnej istoty je potrebné ustanoviť aj lehotu, v ktorej bude vyšší územný celok povinný vydať poskytovateľovi sociálnej služby písomné vyjadrenie o súlade ním poskytovanej sociálnej služby s koncepciou rozvoja sociálnych služieb, nakoľko ak by táto lehota nebola určená a vyšší územný celok by nevydal poskytovateľovi sociálnej služby písomné vyjadrenie v primeranej lehote , mohlo by to ohroziť jeho financovanie sociálnej služby zo strany MPSVR. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
nadácia SOCIA (SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien) K bodu 34 k § 78d ods. 16 Navrhujeme tento bod vypustiť. Odôvodnenie: Navrhované spresňovanie pojmu, uvádzaním presného času príchodu a odchodu klientov znamená ďalšie administratívne zaťaženie poskytovateľov a rovnako aj klientov. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
nadácia SOCIA (SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien) K bodu 42 k § 80 písmeno q) Navrhujeme doplniť v bode 2. 2a a 2b za slová „služieb“ doplniť slová „a formy sociálnych služieb“. Odôvodnenie: Výšku a sumu poskytnutého/ neposkytnutého ovplyvňuje významne aj forma sociálnej služby a preto je potrebné v texte toto upraviť. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail