LP/2018/9 Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
Verejnosť (Verejnosť) Všeobecná k návrhu ako celku V čase hospodárskej a ekonomickej konjuktúry považujem za kontraproduktívne uvalovať dodatočné zdanenie na snahu ako právnických tak aj fyzických osôb vyrovnať sa s možnými rizikami a pripraviť sa na ne formou poistenia. Hrozí, že v prípade zdaňovania poistenia dôjde k ukončeniu či obmedzeniu poistných zmlúv. Je nelogické a ničím nepodložené, aby štát vyberal daň z poistného. Argumentácia praxou v iných štátoch EU poukazuje na legálnosť, nie na logiku tejto praxe. Ani v predkladacej ani v dôvodovej správe nie je uvedený zmysel a význam tejto dane, jej dôvodom je preto jednoznačne naplnenie štátneho rozpočtu. Opäť v dobe, keď sa podla oficiálnych vyjadrení štatu po ekonomickej stránke darí. Európska legislatíva zakazuje z logických dôvodou aplikáciu DPH na poistné služby. Vzhľadom na to, že existujú rôzne úrovne DPH, prístup keď na poistné služby nie je uvalená DPH v primeranej výške, ale je vytvorená nová daň, ide jednoznačný pokus o obídenie platnej legislatívy, kde nová daň je de jure legálna, de fakto ak by sa podobne správal súkromný subjekt, dalo by sa uvažovať o podvode. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.1.2018 Detail
Klub 500 (Klub 500) K § 14 návrhu zákona - prechodé ustanovenie § 14 navrhujeme doplniť o odsek 3: (3) Poisťovateľ je oprávnený jednostranne bez súhlasu poistníka navýšiť poistné na poistnej zmluve uzatvorenej do 30. septembra 2018 v rámci platby poistného po 30. septembri 2018 o výšku dane bez ohľadu na akékoľvek ustanovenia poistnej zmluvy vyplývajúce zo zmluvných dojednaní alebo všeobecne záväzných právnych predpisov. Odôvodnenie: V rámci prechodných a záverečných ustanovení by jednotlivé poisťovne mali mať legálnu možnosť daň z poistenia zarátať aj do súčasne platných poistných zmlúv týkajúcich sa jednotlivých klientov. V prípade nemožnosti legálneho zarátania sa poisťovne vystavujú právnej neistote, akým spôsobom daň z poistenia zarátať do poistných výpočtov súčasne platných poistných zmlúv. Zásadná pripomienka Odoslaná 29.1.2018 Detail
Klub 500 (Klub 500) K § 5 návrhu zákona - vznik daňovej povinnosti § 5 navrhujeme doplniť o odsek 7: "(7) Poisťovateľ je povinný daň vyznačiť na predpise poistného vzťahujúcom sa k poistnej zmluve." Odôvodnenie: Transparentnosť zavádzania novej dane vyžaduje, aby jej výška bola zverejnená v rámci každej uzatváranej poistnej zmluvy tak, aby bol klient o tejto skutočnosti jednoznačne a prehľadne informovaný. Zásadná pripomienka Odoslaná 29.1.2018 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K doložke vplyvov ZMOS žiada o doplnenie doložky vplyvov o finančné dopady na hospodárenie miest a obcí. Odôvodnenie Predkladateľ zákona nevyčíslil v doložke vplyvov dopad navrhovaného zákona na rozpočtové hospodárenie miest a obcí. Združenie miest a obcí Slovenska trvá na dodržiavaní ustanovenia § 33 odsek 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého pri návrhoch zákonov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, opatrení ústredných orgánov štátnej správy a iných materiálov predkladaných na rokovanie vlády a národnej rady musia byť uvedené a zdôvodnené ich predpokladané finančné dôsledky na rozpočet verejnej správy, a to nielen na bežný rok, ale aj na tri nasledujúce rozpočtové roky. Spolu s tým musia byť uvedené aj návrhy na úhradu zvýšených výdavkov alebo na úhradu úbytku príjmov. Mestá a obce hospodária s majetkom v objeme cca 22,64 mld. eur, z čoho stavby, budovy, stroje a zariadenia, ktoré bývajú vo väčšine prípadov predmetom poistenia, predstavujú hodnotu cca 13 mld. eur v obstarávacích cenách. Pri povinnosti miest a obcí chrániť a zabezpečovať tento majetok pred rôznymi vonkajšími vplyvmi práve formou poistenia tohto majetku je predpoklad, že zavedením novej dane z poistenia sa zvýši záťaž na rozpočty mies a obcí. Okrem dopadu na rozpočtové hospodárenie miest a obcí existuje obava rizika ukončovania zmluvných vzťahov, tak zo strany miest a obcí, ako aj poisťovní a zníženia motivácie uzatvárať zmluvy nové. Práve motivácia miest a obcí viac poisťovať svoj majetok v posledných rokoch vyrovnávala nepriaznivé dopady povodní a záplav. Podľa odhadu ZMOS okrem povinného zmluvného poistenia má územná samospráva na slovenskom poistnom trhu uzatvorených cca 20 tis. zmlúv na majetok v hodnote cca 6 mld. eur. Poistenie majetku miest a obcí je podmienkou čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ. Podobne aj pri uzatváraní zmlúv v rámci dotačných programov zo štátneho rozpočtu, je jednou z povinností prijímateľa dotácie poistiť obstarávaný majetok (nájomné byty, zariadenia sociálnych služieb, školy, materské školy). Riziko prehodnocovania existujúcich poistných zmlúv zo strany poisťovní v neprospech miest a obcí hrozí v prípadoch, kedy tieto pre poisťovne začnú byť nevýhodné a obce nebudú reflektovať na zmeny v podmienkach poistenia. Podľa ZMOS sa zavedenie dane z poistenia odrazí aj cenách tovarov a služieb, ktoré musia mestá a obce obstarávať pre plnenie svojich povinností, čo bude mať ďalší negatívny dopad na ich rozpočty. Podľa názoru ZMOS bude mať negatívny dopad na rozpočty miest a obcí aj článok II návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Týmto doplnením sa upravujú daňové výdavky, ktoré znižujú čiastkový základ dane fyzických osôb, pričom ôže dôjsť k úbytku príjmov na strane samospráv. Zásadná pripomienka Zásadná pripomienka Odoslaná 29.1.2018 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K § 3 Predmet dane ZMOS navrhuje vypustiť v § 3 odsek 1 slová: „a v odvetviach životného poistenia uvedených v časti B prílohy“. Odôvodnenie ZMOS chce návrhom na vypustenie ustanovenia o zdanení životného poistenia poukázať na to, že táto nová daň zvýši daňovú záťaž poistníkov. Pri tomto návrhu si ZMOS uvedomuje, že táto daň postihne všetkých, ktorí majú alebo v budúcnosti uzatvoria nové poistné zmluvy, pričom nie sú zohľadnené regionálne rozdiely Slovenska, nízkopríjmové skupiny obyvateľov a ďalšie sociálne aspekty. ZMOS ďalej upozorňuje na skutočnosť, že zavedená daň z poistenia, ktorá sa vzťahuje alebo sa bude vzťahovať na životné poistenie, bude mať retroaktívny charakter. Zásadná pripomienka Zásadná pripomienka Odoslaná 29.1.2018 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K § 2 Vymedzenie pojmov ZMOS žiada v zákone explicitne zadefinovať kto bude daňovníkom dane z poistenia a kto platiteľom dane z poistenia. Odôvodnenie ZMOS navrhuje toto doplnenie z dôvodu, aby sa predišlo interpretačným nezrovnalostiam pri aplikácii zákona v praxi. Zásadná pripomienka Zásadná pripomienka Odoslaná 29.1.2018 Detail
SASP (Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve ) § 8 § 8 – navrhujeme prehodnotiť a znížiť výšku všetkých sadzieb plánovanej dane z poistenia Zdôvodnenie: Nastavenie výšky poistného pri jednotlivých typoch poistenia bolo vykonané bez akéhokoľvek zhodnotenia súčasného stavu poistenia v jednotlivých segmentoch. Domnievame sa, že nastavenie malo byť vykonané po komunikácii s jednotlivými subjektmi finančného trhu, a to najmä so zástupcami poisťovní. Vo všeobecnosti je však možné konštatovať, a túto skutočnosť jednoznačne potvrdilo zavedenie 8% odvodu v minulosti, že klient pôsobiaci v podmienkach Slovenskej republiky je vysoko citlivý na zvyšovanie ceny poistného a zavedenie dane v rovnakom rozsahu môže mať porovnateľné dôsledky s dôsledkami zavedenia 8% odvodu, na ktoré týmto v celom rozsahu odkazujeme. Dovoľujeme si tiež upozorniť na skutočnosť, že poistný odvod bol zavedený výlučne v tzv. neživotnom poistení, daň z poistenia však zaťažuje aj tzv. životné poistenie. Z pohľadu navrhovaných sadzieb ide teda o výrazné navýšenie oproti súčasnému stavu. Výrazne citlivo vnímame zavedenie dane z poistenia pri životnom poistení, ktoré predstavuje dlhodobé poistenie a pri ktorom si ho občania uzatvárajú pre prípady svojej osobnej nepriaznivej životnej situácie. Akékoľvek negatívne trendy v životnom poistení (aj v súvislosti so situáciou na finančných trhoch v posledných rokov), môžu mať pre tento typ poistenia ďalekosiahle následky. Nesprávne nastavenie výšky poistného v neživotnom poistení môžu klientov viesť k poškodeniu dlhodobo budovaných poistných vzťahov, so stratou dôvery klientov v tento typ poistenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 29.1.2018 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K § 8 odsek 1 ZMOS žiada vypustiť písmeno f) Odôvodnenie: Podľa platnej úpravy zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve sa na povinné zmluvné poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sa vzťahuje odvod 8%. ZMOS je toho názoru, že pre toto poistenie nemá byť zavedená daň z poistenia ani vo výške 0%. Takto predložený návrh vyvoláva neistotu, ktorá spočíva v tom, že daň z poistenia by mohla byť zavedená aj tento druh poistenia. Za predpokladu, že by bol zrušený odvod z PZP, bolo by možné ako náhradu za tento odvod zaviesť daň z PZP. Zásadná pripomienka Zásadná pripomienka Odoslaná 29.1.2018 Detail
SASP (Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve ) § 2 a ostatné paragrafy . časti paragrafov § 2 - navrhujeme doplniť o bod e): e) dňom prijatia platby poistného sa rozumie deň, kedy bola poistná suma pripísaná na účet poisťovateľa; v prípade nepripísania poistného na účet poisťovateľa z akéhokoľvek dôvodu sa za deň prijatia platby poistného rozumie deň, kedy bola platba poistného z akéhokoľvek dôvodu účtovne zaevidovaná ako prijatá. a zároveň § 5 ods. 1 písm. b), c), ods. 2, ods. 3 a ods. 6, § 6 ods. 2, § 6 ods. 3, § 14 ods. 1 písm. b), § 14 ods. 1 písm. c) – navrhujeme v celom rozsahu vypustiť Zdôvodnenie: Navrhovaná úprava možnosti výberu spôsobu vzniku daňovej povinnosti zavádza podľa nášho názoru zbytočne komplikovaný systém. Takáto rôznosť otvára možnosť vzniku neprehľadnosti a nefunkčnosti celého systému. Ak má byť poistná daň zavedená, odporúčame vytvoriť jednoduchý a prehľadný spôsob výberu dane z poistenia. Ak definícia prijatia platby poistného môže v praxi vykazovať rôzne možné interpretácie, je potrebné sa zamerať v komunikácii s finančným trhom na jej čo najpresnejšie zadefinovanie. Zásadná pripomienka Odoslaná 29.1.2018 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K článku II K článku II Pripomienka č. 5 ZMOS žiada preformulovať článok II. Odôvodnenie ZMOS žiada preformulovať ustanovenie článku II, ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Takto naformulované ustanovenie znamená, že daňový výdavok by si mohli uplatniť všetci daňovníci dane z príjmov fyzických osôb, ktorí majú uzatvorené životné alebo neživotné poistenie. Zároveň z predloženého ustanovenia v článku II nie je explicitne pomenovaný daňovník, takže nie je ani jasná praktická aplikácia v daňovom systéme pri daňovníkoch, ktorými sú fyzické osoby. Zásadná pripomienka Zásadná pripomienka Odoslaná 29.1.2018 Detail
SASP (Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve ) § 4 ods. 2 § 4 ods. 2 – navrhujeme preformulovať nasledovne: (2) Ak je poistná zmluva uzavretá medzi poistníkom a viacerými poisťovateľmi, platiteľom je každý poisťovateľ samostatne v rozsahu svojho podielu na sume prijatého poistného z poistnej zmluvy. Zdôvodnenie: Spolupoistenie predstavuje zo svojej podstaty rozdelenie rizika na viaceré poisťovne z dôvodu, že jedna poisťovňa dané poistné riziko nedokáže z akýchkoľvek dôvodov poistiť v rámci svojich poistných alebo zaistných kapacít. V praxi sa spolupoistenie uplatňuje najmä u tzv. veľkých poistných rizikách, kde poistné môže dosahovať desiatky tisíc eur. Viazanie finančných prostriedkov v zmysle navrhovaného modelu bude jednak diskriminačné na jednotlivé poisťovne, zároveň je účtovné viazanie takýchto finančných prostriedkov na dlhšiu dobu problematické pre menšie poisťovne alebo poisťovne, ktoré sa na spolupoistení podieľajú výrazne menšou časťou. Nie je tiež zrejmé, ako by takéto de facto vzájomné ručenie fungovalo v praxi, najmä pri rôznej forme možnosti úhrady poistného, ak takýto spôsob naďalej ostane v zákone. Zásadná pripomienka Odoslaná 29.1.2018 Detail
SASP (Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve ) § 14 § 14 – navrhujeme doplniť o odsek 3): (2) Poisťovateľ je oprávnený jednostranne bez súhlasu poistníka navýšiť poistné na poistnej zmluve v rámci platby poistného po 30. septembri 2018 o výšku dane bez ohľadu na akékoľvek ustanovenia poistnej zmluvy vyplývajúce zo zmluvných dojednaní alebo všeobecne záväzných právnych predpisov. Zdôvodnenie: V rámci prechodných a záverečných ustanovení by jednotlivé poisťovne mali mať legálnu možnosť daň z poistenia zarátať aj do súčasne platných poistných zmlúv týkajúcich sa jednotlivých klientov. V prípade nemožnosti legálneho zarátania sa poisťovne vystavujú právnej neistote, akým spôsobom daň z poistenia zarátať do poistných výpočtov súčasne platných poistných zmlúv. Zásadná pripomienka Odoslaná 29.1.2018 Detail
SASP (Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve ) § 2 bod 1 písm. a) § 2 bod 1 písm. a) - navrhujeme preformulovať nasledovne: 1. poisťovňa,1) poisťovňa z iného členského štátu, pobočka poisťovne z iného členského štátu2) a pobočka zahraničnej poisťovne3) Zdôvodnenie: Zahraničná poisťovňa nie je v žiadnom právnom vzťahu pre účely platenia dani z poistenia so Slovenskou republikou. S prihliadnutím na túto skutočnosť Slovenská republika zavádza voči zahraničnej poisťovni špeciálny režim platenia dane z poistenia cez poistníka alebo osobu, ktorej sú náklady na poistenie preúčtované. Zásadná pripomienka Odoslaná 29.1.2018 Detail
SKDP (Slovenská komora daňových poradcov) čl. I §6 - Základ dane V §6 návrhu zákona sa navrhuje výpočet dane z platby poistného, ktoré zahŕňa daň. Rozumieme, že cieľom novej legislatívnej upravy bolo pôvodne nahradenie v súčasnosti plateného 8 % odvodu z prijatého poistného z neživotného poistenia daňou z poistných odvetví. Ministerstvo financií SR v predbežnej informácii z novembra 2017 uviedlo, že túto daň chce zaviesť z dôvodu, že poisťovacie služby sú v EÚ oslobodené od dane z pridanej hodnoty. Na základe tejto informácie sa preto očakávalo, že daň z poistenia bude predstavovať formu nepriamej dane, a teda aj keď poisťovne budú túto daň povinne odvádzať správcovi dane, osobou povinnou túto daň ekonomicky znášať mali byt poistení/poistníci. Súčasné znenie návrhu zákona však aj naďalej predpokladá, že osoby povinné túto daň ekonomicky znášať budú poisťovne, keďže poistné má zahŕňať v sebe už aj samotnú daň z poistenia. Ide najmä o situácie, ak poisťovňa nemá možnosť upraviť výšku poistného dohodnutého v poistnej zmluve. Návrh zákona nijako neupravuje, napr. prostredníctvom novelizácie iných predpisov, podmienky pre poisťovne v súvislosti s úpravami výšky dohodnutého poistného. Tak ako bolo už v minulosti navrhované a pripomienkované zo strany odbornej verejnosti, môže byť preto takéto zdanenie vnímané ako v rozpore s pravidlami férového zdaňovania tak, ako ich definuje napríklad OECD, pretože namiesto štandardného aplikovania príslušných právnych noriem (napr. zákon o dani z príjmov) sa daň aplikuje priamo na výnosy poisťovne bez zohľadnenia oprávnených nákladov. Zároveň, zavedením dane z poistenia dochádza k ďalšiemu efektívnemu zdaneniu toho istého príjmu poisťovne, ktorej prímy (zisky) podliehajú aj dani z príjmov a osobitnému odvodu v regulovaných odvetviach. Navrhujeme preto, aby znenie zákona o dani z poistenia bolo upravené tak, že daň z poistenia nie je súčasťou poistného a v súvislosti s tým zároveň došlo k zníženiu sadzby dane podľa §8 návrhu zákona (tak aby sa výška zaplatenej dane oproti súčasnému návrhu nezmenila). Rozumieme, že cieľom Ministerstva financií SR malo byť zvýšenie transparentnosti výberu dane z poistenia. Avšak súčasne znenie zákona o dani z poistenia túto transparentnosť neprináša. Navrhujeme preto, aby znenie zákona o dani z poistenia bolo upravené tak, aby bolo jasné, že daň z poistenia nie je súčasťou poistného. Odporúčame tiež dopracovať ustanovenia v súvislosti s povinnosťou o informovaní poisteného/poistníka o výške dane/percentuálnom zdanení toho ktorého poistného produktu, tak aby daň z poistenia predstavovala transparentné zdanenie poistných produktov pre klientov poisťovní. V rámci štátov EÚ je bežné, že poisťovne uvádzajú výšku poistného zvlášť a daň z poistného zvlášť. Zásadná pripomienka Odoslaná 29.1.2018 Detail
SKDP (Slovenská komora daňových poradcov) čl. I §3 ods. 1 - Predmet dane Zákonom č. 39/2015 Z.z. o poistovníctve v znení neskorších predpisov ("Zakon o poistovníctve") bol zavedený od 1. januára 2017 odvod časti poistného (§68 a následne aj §68a citovaného zákona). Tento odvod sa vzťahuje na poistenie v oblasti neživotného poistenia uvedeného v prílohe A zákona o poisťovníctve. Ministerstvo financií SR iniciovalo zmenu legislatívy a v predbežnej informácii z novembra 2017 uviedlo, že cieľom nového zákona má byť nahradenie súčasného odvodu časti poistného daňou z poistenia, ktorá je štandardom v rámci členských štátov EÚ. Podľa návrhu zákona o dani z poistenia ("návrh zákona") má byť však predmetom dane aj poistenie v poistných odvetviach životného poistenia uvedeného v časti B prílohy. Prístup členských štátov EÚ v súvislosti s daňou zo životného poistenia je rôzny. Podľa našich informácii je v ostatných krajinách V4 momentálne životné poistenie oslobodené od dane z poistenia (Poľsko, Maďarsko), resp. legislatívna úprava takejto dane neexistuje (Česká republika). V kontexte poistného trhu krajín V4 sa preto domnievame, že zdanenie životného poistenia nie je štandardné. Ustanovenia zákona o poisťovníctve v súvislosti s odvodom časti poistného prinášali so sebou nejasnosti v súvislosti s aplikáciou v praxi a Ministerstvo financií SR preto pripravilo zmenu legislatívy v tejto súvislosti s cieľom odstrániť problémové oblasti ohľadom odvodu časti poistného z prijatého poistného. Navrhované znenie zákona o dani z poistenia však so sebou prináša nielen legislatívnu úpravu nejasných oblastí, ale zároveň zavádza zdanenie produktov životného poistenia (okrem oslobodených podľa §9 návrhu zákona). Táto neočakávaná zmena tak so sebou prináša aj právnu neistotu pre poistný sektor na Slovensku. Zásadná pripomienka Odoslaná 29.1.2018 Detail
SKDP (Slovenská komora daňových poradcov) čl. I §5 - Vznik daňovej povinnosti Podľa §5 ods. 1 písm. b) návrhu zákona daňová povinnosť vzniká dňom zaúčtovania predpisu pohľadávky z poistného ("predpis poistného"). Platiteľ, t.j. osoba povinná platiť daň správcovi dane, si zároveň môže vybrať, ktorý zo spôsobov vzniku daňovej povinnosti uplatní. V tejto súvislosti by sme chceli podotknúť, že v prípade, že si platiteľ vyberie postup podľa §5 ods. 1 písm. b) bude znevýhodnený oproti postupu podľa § 5 ods. 1 písm. a) (dňom prijatia platby), v prípadoch kedy poistné nie je uhradené, ale poistiteľ je ešte povinný kryť poisteného zo zákona, napr. ak dôjde k odpisu pohľadávok z poistného, ktoré nebolo uhradené. Pôvodným cieľom Ministerstva financií SR bolo zavedenie dane z poistenia s charakterom nepriamej dane. Navrhujeme preto ustanovenie §5 upraviť a viazať vznik daňovej povinnosti iba na prijatie (platbu) poistného (t.j. podľa §5 ods. 1 písm. a)), alebo zavedenie ustanovení, ktoré by riešili situáciu opravy základu dane v prípade, že poistné nebolo prijaté avšak daňová povinnosť podľa súčasného návrhu by vznikla (t.j. podľa §5 ods. 1 pism. b) a c)). Zásadná pripomienka Odoslaná 29.1.2018 Detail
SASP (Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve ) § 7 § 7 ods. 1) – navrhujeme doplniť možnosť zvýšenia poistného a zároveň § 7 ods. 2 ) – navrhujeme doplniť možnosť zníženia poistného Zdôvodnenie: V praxi nie je možné vylúčiť akékoľvek posuny súvisiace s výškou poistného súvisiace s nastavením poistnej zmluvy napr. z dôvodu škodovosti klienta a pod., na základe čoho navrhujeme nechať rozšírenú možnosť upravovať daň z poistenia nielen v rámci jej zníženia v zmysle ust. § 7 ods. 1, ale aj zvýšenia v zmysle ust. § 7 ods. 2. Zásadná pripomienka Odoslaná 29.1.2018 Detail
SASP (Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve ) § 5 § 5 – navrhujeme doplniť o odsek 7): (7) Poisťovateľ je povinný daň vyznačiť na predpise poistného vzťahujúcom sa k poistnej zmluve. Zdôvodnenie: Transparentnosť zavádzania novej dane vyžaduje, aby jej výška bola zverejnená v rámci každej uzatváranej poistnej zmluvy tak, aby bol klient o tejto skutočnosti jednoznačne a prehľadne informovaný. Zásadná pripomienka Odoslaná 29.1.2018 Detail
SASP (Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve ) § 5 § 5 – navrhujeme doplniť o odsek 7): (7) Poisťovateľ je povinný daň vyznačiť na predpise poistného vzťahujúcom sa k poistnej zmluve. Zdôvodnenie: Transparentnosť zavádzania novej dane vyžaduje, aby jej výška bola zverejnená v rámci každej uzatváranej poistnej zmluvy tak, aby bol klient o tejto skutočnosti jednoznačne a prehľadne informovaný. Zásadná pripomienka Odoslaná 29.1.2018 Detail
SARM (SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA RIZIKOVĚHO MANAŽMENTU) k § 8 Navrhujeme dve základné dane poistenia vo výške 2% len pre produkty A3 - A13 ( vrátane PZP pre jednotnosť systému, kde navrhujeme zrušiť 8 percentný odvod ) a 0 percentnú daň pre ostatné produkty A1,A2,A14-A18 + všetky životné poistenia. Odôvodnenie: Na ostatnom stretnutí na MFSR 15.11.2017 - konzultáciach k Predbežnej správe prezentované 7 pracovníkmi MFSR, že sa daň z poistenia bude týkať LEN neživotného poistenia. Radi by sme vás požiadali, na základe čoho došlo k tejto podstatnej zmene.Návrh zavádza daň na nový druh služieb – životné poistenie bez dostatočného odôvodnenia, tento krok vlády je v porovnaní s okolitými štátmi nezrozumiteľný a kontroverzný. Penalizuje službu, ktorú si kupuje spotrebiteľ za účelom vyhnutia sa chudobe v dôchodkovom veku, alebo vyhnutiu sa chudobe v prípade sťaženého uplatnenia z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu zapríčineného buď úrazom alebo chorobou. Tento krok štátu je nelogický a odporuje dobrým mravom. Vo vyspelých krajinách sa zavádzajú dane z cukru, plastových fliaš a na Slovensku dane za služby, kedy štátny dôchodkový systém nie je postačujúci. Daň sa zavádza na životné poistenia, kde poisťovateľ podla platných legislatívnych noriem Slovenskej republiky nie je oprávnený premietnuť daň z poistného životného poistenia do svojich nákladov, lebo je to zakázané v Občianskom zákonníku. To pre existujúce poistné zmluvy uzatvorené v minulosti s garantovaným výnosom napr. 4,5% z rezervy ( garancia, ktorú poisťovňa musí pripísať klientovi) znamená ďalšiu stratu, keďže v súčasnosti sa na finančných trhoch nedá investovať tak ( výnos na finančných trhoch je záporný) – 1%, aby bolo možné dosiahnuť kladný hospodársky výsledok pre tieto poistné zmluvy pre poisťovne odhadom -5%. To znamená, že môže nastať situácia že akcionár to bude platiť z kapitálu, ďalšie náklady a strata sa prehlbuje -7%. Avšak v prípade nových zmlúv sa tento náklad dá premietnuť do ceny poistenia, ktoré pre klienta zdražie. Čo znevýhodňuje poistenie voči iným typom produktov na trhu. Zavedenie dane 2% z poistného, v sprísnenom režime Solventnosti II znamená automaticky zvýšenie rezerv, odhadom 50 mil. eur ročnej dane, krát priemerná durácia zmlúv životného poistenia 8 rokov je 400 mil. eur vyššia tvorba rezerv, čo predstavuje odhad súčasnej hodnoty dane o túto sumu sa sa spotrebuje resp. zaviaže kapitál akcionárov poisťovateľov. Tento mechanizmus je zásadne rozdielny pre životné a neživotné poistenia. V prípade neživotného poistenia nenastáva takýto významný vplyv na potreby kapitalizácie, z dôvodu metodiky tvorby rezerv.V okolitých krajinách napr v Rakúsku je daň zavedená z poistného zavedená aj pre životné poistenie, avšak je potrebne povedať, že klient poisťovne tam sa neplatí daň z príjmu pri dožití. Čo v prípade Slovenska nie je rovnaké, kde platia obe dane a daňové zaťaženie iba narastá. Poistenie úrazu(A1), choroby(A2), úveru(A14), záruky(A15), rôznych finančných strát( A16), právnej ochrany(17) a asistenčných služieb považujeme za iniciatívnu ochranu poistníkov/poistených, slúžiacu na elimináciu možných negatívnych dopadov možných vzniknutých škôd či strát fyzických či právnických osôb. 2 perc. z ostatných druhov neživotného poistenia z dane poistenia by mali byť viazané na protipovodňové opatrenia, vybavenie HaZZ a polície, ktoré sú nenahraditeľné pri škodách z A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11 a A12. Poistenie ako služba by nemala byť chápaná ako luxus. Zjednotenie dane na ostatné druhy neživotného poistenia na 2 perc. by na jednej strane vykompenzovala dopady mierneho zvýšenia poistného a pri PZP mierneho zníženia celkového poistného pre poistníkov. Zavedenie dane z poistenia bude zároveň predstavovať podstatnú technickú prípravnú aj administratívnu náročnosť zo strany poisťovní. Rozdielne sadzby napr. 6 a 8 perc. v poistení podnikateľských rizík ( hlavne pri all riskových poistných krytiach ) sú komplikované na výpočet správnej výšky dane. Zrušenie odvodu v PZP (A10a) by znamenalo zároveň zníženie ročného poistného pre zodpovedných a bezškodových klientov a predpokladáme aj zníženie nákladov štátnych firiem v tomto druhu poistenia, čím by sa kompenzoval výpadok príjmov z odvodu 8 perc. z výberu PZP. Zásadná pripomienka Odoslaná 29.1.2018 Detail