LP/2018/9 Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K analýze sociálnych vplyvov V analýze sociálnych vplyvov bode 4.1 v časti týkajúcej sa kvantifikácie je potrebné doplniť modelové príklady na hospodárenie dotknutých domácností (jednej domácnosti) podľa špecifikovaných ovplyvnených skupín, pričom odporúčame vychádzať z predpokladov použitých pri kvantifikácii vplyvov na rozpočet verejnej správy. Odôvodnenie: Potreba úpravy vyplýva z Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2018 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov V súvislosti s uvedenými pripomienkami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je potrebné dodržať postup podľa bodu 9.2 Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov a predložiť predmetný návrh zákona na záverečné posúdenie vybraných vplyvov. Odôvodnenie: Potreba úpravy vyplýva z Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2018 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K analýze sociálnych vplyvov V častiach analýzy sociálnych vplyvov, kde sa nepredpokladá žiadny vplyv, je potrebné slovo „bezpredmetné“ nahradiť slovami „bez vplyvu“. Odôvodnenie: Potreba úpravy vyplýva z Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2018 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K čl. I § 5 ods. 6: Navrhujeme doplniť pred slovom "c)" slovo "písm." v zmysle bodu 55 Legislatívnych pravidiel vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2018 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K čl. II: V poznámke pod čiarou k odkazu 90ab navrhujeme vypustiť citáciu zákona č. 39/2015 Z.z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2018 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Čl. V: Navrhujeme zvážiť dlhšiu legisvakančnú dobu, aby sa subjekty dokázali dostatočne pripraviť na zmeny, ktoré má zákon priniesť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2018 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 2 písm. a) Odporúčame v druhom bode a treťom bode vypustiť slová "zriadená podľa osobitného predpisu" ako nadbytočné. Zároveň poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 6 odporúčame spresniť - k odkazu 5 na § 20 ods. 1, k odkazu 6 na § 1 ods. 1 a v oboch vypustiť slová "v znení neskorších predpisov". Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2018 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 8 ods. 1 Odporúčame zjednotiť označenie bodov v písmenách b) a c) - na jednom mieste sú uvedené slovne, na druhom číslami. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2018 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 4 ods. 1 písm. a) Odporúčame preformulovať, keďže písmená b) a c) nepredstavujú výnimky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2018 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 5 ods. 1 Odporúčame slovo "dňom" premiestniť z jednotlivých písmen do úvodnej vety. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2018 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Všeobecne k návrhu Žiadame predložiť materiál na záverečné posúdenie Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky na posudzovanie vybraných vplyvov pri Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky. Odôvodnenie: Predkladateľ nedodržal správny postup podľa Jednotnej metodiky tým, že materiál predložil na MPK súčasne so zaslaním na predbežné pripomienkové konanie. Z uvedeného dôvodu žiadame o uplatnenie postupu podľa 9.1 jednotnej metodiky, t. j. predložiť materiál na záverečné posúdenie komisii pred predložením materiálu na rokovanie vlády SR. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.1.2018 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) § 11 ods. 2 Žiadame spresniť text § 11 ods. 2 alebo aspoň upraviť dôvodovú správu k tomuto bodu. Z návrhu nie je jasné, či sa pri elektronickej komunikácii uplatní aj postup podľa prvej vety § 13 ods. 5 daňového poriadku alebo bude možné aplikovať len druhú, resp. pri FO tretiu vetu odseku, a teda bude možné daňové priznanie podávať výlučne prostredníctvom elektronickej podateľne podľa § 33 ods. 2 daňového poriadku cez určené dátové rozhranie a v súlade s podmienkami a podrobnosťami o elektronickej komunikácii zverejnenými na webovom sídle finančného riaditeľstva podľa § 33 ods. 4. Odôvodnenie: Žiadame v samotnom texte alebo aspoň v dôvodovej správe spresniť postup podávania daňového priznania. V § 11 návrhu je v poznámke pod čiarou len všeobecný odkaz na § 13 ods. 5 daňového poriadku, avšak postup, ktorý sa v praxi uplatní môže byť rôzny. V doložke vplyvov sa uvádza, že zavedenie dane z poistenia bude mať negatívny vplyv na rozpočet FR SR v súvislosti so zmenou a rozšírením funkcií informačných systémov vo výške 276 tis. EUR s DPH, pritom sa ale nepočíta s dopadom ÚPVS v prípade, ak sú daňové priznania podávané prostredníctvom ÚPVS. Na základe vyššie uvedeného žiadame konkrétne uviesť, či bude možné daňové priznanie k dani z poistenia podať aj prostredníctvom ÚPVS, a teda žiadame zosúladiť postup so zákonom o e-Governmente. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.1.2018 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 12 ods. 2 Odporúčame v poznámke pod čiarou k odkazu 11 pripojiť slová "v znení zákona č. 440/2012 Z. z.", vzhľadom na to, že príslušné ustanovenie bolo doposiaľ novelizované jedenkrát. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2018 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) príloha Odporúčame zosúladiť označenie bodov, keďže je uvádzané aj slovne (v bodoch 8 a 9) aj číselne (bod 13). Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2018 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) § 3 odsek 1 Navrhujeme vypustiť slová: „a v odvetviach životného poistenia uvedených v časti B prílohy“ Odôvodnenie Zavedenie dane zo životného poistenia by malo vplyv na konkurencie schopnosť poistných produktov oproti iným investičným nástrojom ako aj voči sporeniu v bankových inštitúciách, ktoré nie sú takouto daňou zaťažené. Táto nová daň by zvýšila daňovú záťaž poistníkov, keďže okrem tejto novej dane sú poistníci/poistení povinní platiť aj daň z výnosu pri dožití poistnej zmluvy, resp. výplate odkupnej hodnoty. Navyše, fyzické osoby si kupujú životné poistenie už zo zdaneného príjmu. Poistníkov bude táto nová daň odrádzať zabezpečiť si formou životného poistenia ďalší zdroj príjmu v dôchodkovom veku. Za týchto podmienok by mohol nastať problém aj pri distribúcii poistných produktov, pretože sprostredkovatelia by v súlade s platnou legislatívou nemohli ponúkať životné poistenia so sporivou alebo investičnou zložkou klientovi, ak by bolo zrejmé, že investovanie prostredníctvom iných subjektov než poisťovne je pre klienta výhodnejšie, keďže by sa na takúto investíciu nevzťahovala obdoba dane z poistenia. Pre životné poistenia by to znamenalo podstatný pokles v uzatváraní nových zmlúv a pravdepodobne aj predčasné ukončenie existujúcich poistných zmlúv. O tom, aký katastrofálny dopad môže mať uvalenie dane na životné poistenia na poistný trh, svedčí situácia z Belgicka, kde v roku 2013 zvýšili daň na životné poistenia z 1,1% na 2,0%. Podľa štatistík OECD, predpísané poistné v životnom poistení v Belgicku kleslo z 27,1 mld.USD na konci roku 2012 na 17,0 mld. USD na konci roku 2015, čo je pokles o viac než 37%. Daň z poistenia uvalená na životné poistenia uzatvorené na pred účinnosťou zákona by mala retroaktívny charakter buď na klienta, ak by sa mu navýšila platba, ktorú musí platiť poisťovni, alebo na poisťovne, ak by mali povinnosť odviesť daň bez možnosti navýšenia platby (čo by však bolo v rozpore s nastavením dane z poistného ako nepriamej dane). Je pravdepodobné, že pre jednu zo zmluvných strán by sa staré zmluvy stali v dôsledku dane z poistenia nevýhodné. Kým však klient môže pre neho nevýhodnú zmluvu vypovedať (v súlade so zmluvnými podmienkami aj predčasné ukončenie takejto zmluvy môže byť pre klienta stratové), poisťovňa tak urobiť nesmie (pozri § 800 ods. 3Občianskeho zákonníka). Dlhodobé udržiavanie takýchto nerentabilných zmlúv v kmeni by mohlo pre poisťovňu mať fatálne následky v podobe problémov so solventnosťou. Životné poistenia sa uzatvárajú na dlhé obdobia (zvyčajne viac než 10 rokov, často aj na 30 rokov). Životné poistenie so sporivou zložkou (t.j. rezervotvorné poistenia s odkupnou hodnotou a investičné životné poistenia) sú jednou z alternatív 3. piliera dôchodkového zabezpečenia, kde patria spolu s ostatnými formami sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia a investovania do podielových fondov a pod. Preto zdaniť práve túto alternatívu je diskriminačné a pre klienta sa automaticky stane demotivačnou. Do zvláštnej situácie by sa po zavedení dane zo životného poistenia dostali občania, ktorí si poistenie uzatvorili v čase, keď ich štát k tomu nabádal daňovým zvýhodnením, ktoré neskôr zrušil, a teraz naopak, toto poistenie zaťaží daňou.Preto považujeme za akútne, aby štát namiesto zavedenia dane z poistného v životnom poistení naopak motivoval ľudí zabezpečovať sa na dôchodok, sporiť a poistiť sa, čím sa odľahčí sociálne zaťažovanie štátu pri chorobách a úrazoch, a podporoval zodpovedných ľudí daňovými úľavami. Trestanie týchto zodpovedných ľudí nepriamou daňou rovnako ako fajčiarov a požívateľov alkoholu považujeme za anti sociálne. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.1.2018 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) § 3 ods. 2 písm. d) Navrhujeme nové znenie písm. d) : „d) ide o iné prípady ako uvedené v písmenách a) až c) a poistený má v tuzemsku trvalý pobyt, bydlisko alebo, ak je poistník právnickou osobou, jeho sídlo alebo prevádzkareň, na ktorú sa poistná zmluva vzťahuje, sa nachádza v tuzemsku.“. Odôvodnenie Keďže zákonodarca stanovuje ako základné kritérium pre vznik daňovej povinnosti tú skutočnosť, že poistené riziko sa nachádza v tuzemsku považujeme za potrebné podotknúť, že poistnou zmluvou nemusí byť nevyhnutne poistený poistník ale ním môže byť aj iná osoba (poistený). Druhá zmena zjednocuje legislatívnu definíciu trvalého pobytu, bydliska. Zároveň navrhujeme vypustiť povinnosť poisťovne zisťovať a sledovať obvyklý pobyt svojich klientov, pretože poisťovňa nemá žiadne technické možnosti ani oprávnenia na zisťovanie obvyklého pobytu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2018 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) § 2 Vymedzenie pojmov Navrhujeme vložiť nové písmeno e), ktoré znie: „e) daňovníkom osoba, ktorá je ako poistník označená v poistnej zmluve.“. Odôvodnenie: Navrhujeme doplniť legislatívnu definíciu daňovníka. Aj keď pri nepriamych daniach (ani v DPH ani v spotrebných daniach) nemáme v daňových zákonoch definovaného daňovníka, v prípade zavádzania takejto novej dane, ktorá nemá na našom území žiadnu tradíciu považujeme za nevyhnutné jasne uviesť, že daňovníkom má byť poistník. Na zamedzenie interpretačných problémov zo zákona musí byť zrejmé, že poisťovňa je len osoba povinná odviesť daň. Toto je nevyhnuté už aj s odkazom na navrhované ustanovenie § 4 ods. 1, písm. b) kde je jasne uvedené, že osobou povinnou platiť daň správcovi dane je poistník, ktorý zaplatil poistné .... Zásadná pripomienka Odoslaná 24.1.2018 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) § 2 Vymedzenie pojmov Navrhujeme vložiť nové písmeno f), ktoré znie: „f) protihodnotou, ktorú poisťovňa v súvislosti s poistením prijme, je súčet poistného a dane z poistenia v zmysle tohto zákona.“. Odôvodnenie Navrhujeme doplniť legislatívnu definíciu protihodnoty, ktorú poisťovňa v súvislosti s poistením prijme. Obdobne je definovaná protihodnota aj v zákone o DPH. Je potrebné odlíšiť poistné od dane z poistenia, aby sa napr. v prípade budúcich zmien sadzby dane nemuselo meniť poistné, ktoré je kľúčovým parametrom na poistnej zmluve a odvíjajú sa od neho aj ďalšie transakcie (provízia sprostredkovateľovi, zaistenie, ...). Zásadná pripomienka Odoslaná 24.1.2018 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) § 4 odsek 1 V ods. 1) prvá veta navrhujeme nahradiť slovo „ platiť“ slovom „odviesť“. Rovnakú zmenu navrhujeme spraviť v nadpise § 4. Odôvodnenie Navrhovaný zákon má za cieľ zaviesť nepriamu daň, ktorú platí poistník predovšetkým poisťovni. Poisťovňa v takom prípade iba prijme daň a následne je povinná ju odviesť štátu. Sloveso „odviesť“ lepšie vystihuje proces platenia dane od povinného subjektu smerom ku štátu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2018 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) § 3 ods. 2 písm. c): Navrhujeme vypustiť písmeno c) Odôvodnenie: Podľa nášho názoru nie je dôvod z daňového hľadiska rozlišovať 4-mesačné cestovné poistenia a dlhšie poistenia (reálne aj pri ročnom cestovnom poistení sa zvyčajne nepredpokladá pobyt poisteného v zahraničí počas celého roka, ale iba opakovaný krátkodobý pobyt) a nasledujúce písmeno d) pokrýva aj cestovné poistenie osôb s trvalým pobytom na Slovensku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2018 Detail