LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ÚFP (Únia futbalových profesionálov o.z.) § 42, ods. (2), písm. a) Navrhujeme, aby v rámci novelizácie došlo k zmene ustanovenia § 42, ods. (2), písm. a) tak, že za slovami: "upozorneniu zo strany športovca;" dôjde k doplneniu nasledovného textu: "ak predpis národného športového zväzu a predpis medzinárodnej športovej organizácie upravuje podmienky okamžitého skončenia zmluvného vzťahu pre športovca výhodnejšie, postupuje sa podľa týchto predpisov." Odôvodnenie: Zákon o športe je neprimerane striktný a špecifický v otázke stanovenia dĺžky omeškania a rozsahu dlhu, za ktorých je možné okamžite skončiť profesionálnu zmluvu zo strany športovca. Zákon síce správne nastavuje striktné pravidlo, ktoré nie je možné upraviť v neprospech športovca, ale na druhej strane nedostatočne reaguje na možné osobitosti predpisov v rámci jednotlivých národných a medzinárodných športových organizácií, ktoré majú záujem priznať športovcom výhodnejšie postavenie. Za tejto situácie návrh priznáva väčšiu mieru autonómie národným a medzinárodným športovým organizáciám, ktoré sú spôsobilejšie a flexibilnejšie prijímať úpravu, ktorá je výhodnejšia ako zákonná norma. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2018 Detail
ÚFP (Únia futbalových profesionálov o.z.) § 36 Navrhujeme, aby v rámci novelizácie zákona bolo doplnené nové ustanovenie § 36, ods. (3) v nasledovnom znení: "(3) Akékoľvek zmluvné dojednania poskytujúce športovej organizácii dodatočnú lehotu po lehote splatnosti na úhradu splatnej mzdy a ostatných peňažných plnení športovcovi sú neplatné a neprihliada sa na ne." Zároveň navrhujeme, aby v prechodných ustanoveniach bolo upravené, že navrhované ustanovenie sa neaplikuje na zmluvné vzťahy uzatvorené pred nadobudnutím účinnosti predmetného ustanovenia. Odôvodnenie: Návrh reaguje na úpravy v medzinárodných predpisoch FIFA, ktoré vychádzajú z potrieb stanovených aplikačnou praxou. V zmluvných vzťahoch športovca a športovej organizácie sú pomerne bežné zmluvné ustanovenia, ktoré umožňujú "umelo" predlžovať dobu úhrady peňažných plnení, prípadne znemožňujú športovcovi uplatňovať svoje práva až do uplynutia "dodatočnej doby" na splnenie záväzku. Novelizáciou sa odstraňuje nevyvážené postavenie medzi športovou organizáciou a športovcom a športovcovi sa tak umožňuje uplatňovať svoje práva už deň nasledujúci po márnom uplynutí lehoty splatnosti peňažného záväzku športovej organizácie. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2018 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) k návrhu zákona všeobecne ZMOS k predloženému návrhu zákona nemá žiadne zásadné pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2018 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Doložke vybraných vplyvov Odporúčame predkladateľovi prehodnotiť vyznačené vplyvy predmetnej novelizácie zákona zohľadnením prípadných vplyvov primárne na rozpočet verejnej správy. Zároveň žiadame, v prípade identifikovania niektorého z vplyvov, o vypracovanie prislúchajúcej analýzy. V prípade, ak nie je možné momentálne definovať vplyvy na predmetnú oblasť, odporúčame aspoň popisne uviesť predpokladané vplyvy v bode 10. Doložky vybraných vplyvov. V prípade vyznačenia niektorého z vplyvov v Doložke žiadame predkladateľa, aby zaslal materiál po medzirezortnom pripomienkovom konaní na záverečné posúdenie vybraných vplyvov podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov - bod. 9 Záverečné posúdenie vybraných vplyvov. Odôvodnenie: Predmetným zákonom sa ustanovujú finančné prostriedky na národné športové projekty pre šport zdravotne postihnutých, odporúčame prehodnotenie vplyvov najmä na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad názov právneho predpisu zosúladiť s bodom 18 prílohy LPV, v čl. I úvodnej vete doplniť poslednú novelu - zákon č. 177/2018 Z. z., v bode 15 § 77 ods. 2 slová „vo výške najmenej“ z písmen a) až g) uviesť na konci úvodnej vety a na konci novelizačného bodu doplniť úvodzovky a bodku, body 17 až 19 spojiť do jedného novelizačného bodu, v návrhu na konci každej strany vypustiť písmeno „á“, doložku zlučiteľnosti prepracovať v súlade s platnými Legislatívnymi pravidlami vlády SR]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2018 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) k celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2018 Detail
DVS (Deaflympijský výbor Slovenska) Právnemu postaveniu sluchovo postihnutých športovcov Novela zákona o športe naďalej nerieši priamu diskrimináciu sluchovo postihnutých športovcov. Sluchovo postihnutí občania Slovenskej republiky patria taktiež medzi zdravotne postihnutých občanov Slovenskej republiky, avšak súčasné znenie zákona týchto občanov oproti ostatným zdravotne postihnutým občanom, ako i zdravým občanom, zjavne diskriminuje, čo pripravovaná novela zákona opäť vôbec nerieši. Sme presvedčení, že zákon o športe by mal vytvárať rovnaké podmienky pre všetkých občanov Slovenskej republiky bez rozdielu zdravotného postihnutia zúčastňovať sa na športe a športovej reprezentácii SR. Občania so sluchovým postihnutím v rámci deaflympijského hnutia - rovnako ako ostatní občania SR v rámci olympijského či paralympijského hnutia - reprezentujú na medzinárodných športových podujatiach Slovenskú republiku a sme preto presvedčení, že zákon o športe by mal vytvárať v zásade rovnaké podmienky pre všetkých občanov Slovenskej republiky bez ohľadu na to či sa združujú v Olympijskom, Paralympijskom, alebo Deaflympijskom hnutí. Na Slovensku na národnej úrovni neexistuje u zdravotne postihnutých športovcov (vzhľadom na početnosť členských základní) zastúpenie na základe športu, tak ako je to u zdravých športovcov, ale výlučne na základe zdravotného postihnutia. Takto je Slovenský paralympijský výbor (SPV), ktorého športovci reprezentujú Slovensko na Paralympijských hrách, strešnou organizáciou pre svojich členov a to telesne, zrakovo a mentálne postihnutých športovcov a Deaflympijský výbor Slovenska, ktorého športovci reprezentujú Slovensko na Deaflympijských hrách strešnou organizáciou pre sluchovo postihnutých občanov. Zákon o športe však deklaruje iba právne postavenie SPV a jeho úlohy v paralympijskom hnutí, pričom i priamy finančný nárok na šport a plnenie úloh SPV tak priznáva výlučne iba telesne, zrakovo a mentálne postihnutým športovcom združeným v SPV! Sluchovo postihnutým športovcom združeným v Deafylmpijskom výbore Slovenska takéto právne postavenie nepriznáva, ako ani nárok na takúto finančnú podporu zo štátneho rozpočtu. Novela zákona o športe tak opäť nerieši túto diskrimináciu sluchovo postihnutých športovcov a je tak v rozpore s Dohovorom o právach osôb so zdravotným postihnutím, s ktorým Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas uznesením č. 2048 z 9. marca 2010 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi. Podľa Článku 5 Dohovoru Zmluvné strany uznávajú, že všetky osoby sú si rovné pred zákonom a podľa zákona a majú nárok na rovnakú ochranu a na rovnaký úžitok zo zákona bez akejkoľvek diskriminácie. Zmluvné strany zakazujú akúkoľvek diskrimináciu na základe zdravotného postihnutia a zaručujú osobám so zdravotným postihnutím rovnakú a účinnú právnu ochranu pred diskrimináciou z akýchkoľvek dôvodov. Podľa Článku 30 Dohovoru S cieľom umožniť osobám so zdravotným postihnutím zúčastňovať sa na rovnakom základe s ostatnými na rekreačných, záujmových a športových aktivitách, zmluvné strany prijmú príslušné opatrenia. b) zabezpečiť, aby osoby so zdravotným postihnutím mali možnosť organizovať a rozvíjať z hľadiska zdravotného postihnutia špeciálne športové a záujmové aktivity a zúčastňovať sa na nich, a na tento účel podporovať poskytovanie primeraného výcviku, vzdelávania a finančných prostriedkov, a to na rovnakom základe s ostatnými; Z vyššie uvedených dôvodov preto opakovane žiadame, aby bolo novelou zákona riešené i právne postavenie Deaflympijkého výboru rovnakým spôsobom, ako je riešené právne postavenie a podpora Olympijskému výboru a Paralympijskému výboru a tým odstránenie diskriminácie sluchovo postihnutých športovcov. V Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti týmto navrhujeme doplniť do zákona nasledovné ustanovenia: Nové ustanovenie § 27 znie: Deaflympijský výbor Slovenska výbor a jeho úlohy (1) Deaflympijský výbor Slovenska je národnou športovou organizáciou, ktorá je občianskym združením združujúcim športové zväzy zdravotne postihnutých športovcov. (2) Deaflympijský výbor Slovenska ako člen Medzinárodného výboru nepočujúcich športovcov zároveň vykonáva výlučnú pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky pre športy zdravotne postihnutých športovcov uznané Medzinárodným výborom nepočujúcich športovcov. (3) Deaflympijský výbor Slovenska plní najmä tieto úlohy a) riadi, rozvíja, podporuje a chráni deaflympijské hnutie v Slovenskej republike, b) podporuje rozvoj deaflympijského športu v Slovenskej republike, c) riadi a organizačne zabezpečuje športovú reprezentáciu na súťažiach organizovaných Medzinárodným výborom nepočujúcich športovcov, Európskou organizáciou nepočujúcich športovcov, národnými deaflympijskými výbormi iných krajín, alebo medzinárodnými športovými organizáciami zdravotne postihnutých, d) zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam športov uznaných Medzinárodným výborom nepočujúcich športovcov. (4) Deaflympijský výbor Slovenska má výlučné právo používať deaflympijskú symboliku a udeľuje súhlas na jej používanie inými fyzickými osobami a právnickými osobami. Deaflympijská symbolika Deaflympijského výboru Slovenska a jej vyobrazenie je uvedené v prílohe č. 3. Pôvodné ustanovenie § 27 sa označuje § 27a, ktoré znie: Používanie olympijskej symboliky, paralympijskej symboliky a deflympijskej symboliky a ich ochrana (1) Olympijskú symboliku môžu fyzické osoby a právnické osoby používať na území Slovenskej republiky so súhlasom Medzinárodného olympijského výboru alebo Slovenského olympijského výboru. Paralympijskú symboliku možno používať so súhlasom Medzinárodného paralympijského výboru alebo Slovenského paralympijského výboru. Deaflympijskú symboliku možno používať so súhlasom Medzinárodného výboru športu nepočujúcich alebo Deaflympijského výboru Slovenska. (2) Fyzické osoby a právnické osoby sa môžu uchádzať o súhlas Medzinárodného olympijského výboru na používanie olympijskej symboliky prostredníctvom Slovenského olympijského výboru. O súhlas na používanie paralympijskej symboliky Medzinárodného paralympijského výboru sa možno uchádzať prostredníctvom Slovenského paralympijského výboru. O súhlas na používanie deaflympijskej symboliky Medzinárodného výboru športu nepočujúcich sa možno uchádzať prostredníctvom Deaflympijského výboru Slovenska. (3) Fyzické osoby a právnické osoby môžu používať olympijskú symboliku, paralympijskú symboliku alebo deaflympijskú symboliku len v rámci územia, lehôt a v súlade s účelom určeným v súhlase udelenom príslušným výborom. (4) Zakazuje sa a) používanie olympijskej symboliky, paralympijskej symboliky alebo deaflympijskej symboliky, ktoré by bolo nevhodné, klamlivé, neprimerané alebo ktorým by sa hanobili jej symboly, b) používanie olympijskej symboliky, paralympijskej symboliky alebo deaflympijskej symboliky na výrobné, obchodné alebo iné účely bez súhlasu príslušného výboru, c) porušenie podmienok používania olympijskej symboliky, paralympijskej symboliky alebo deaflympijskej symboliky uvedených v súhlase príslušného výboru. (2) Ak olympijskú symboliku, paralympijskú symboliku alebo deaflympijskú symboliku používa neoprávnená osoba, alebo ak sa používa v rozpore s podmienkami súhlasu, vyzve príslušný výbor túto osobu na skončenie neoprávneného používania a na náhradu škody. (3) Na prejednanie a rozhodnutie sporov podľa odseku 2 je príslušný súd 10. V § 75 sa odsek 3 dopĺňa písmenami d), e) a f), ktoré znejú: „d) zabezpečenie plnenia úloh Slovenského paralympijského výboru, e) zabezpečenie plnenia úloh Deaflympijského výboru Slovenska, f) podpora športu zdravotne postihnutých.“. 14. V § 75 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie: „(7) Ministerstvo školstva poskytuje každoročne príspevok Deaflympijskému výboru Slovenska na plnenie úloh podľa § 27 ods. 3 v štvrťročných splátkach.“. 15. V § 75 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie: „(9) Ministerstvo školstva poskytuje každoročne príspevok na podporu športu zdravotne postihnutých v štvrťročných splátkach.“. Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 10. 16. V § 77 odsek 2 znie: „(2) Prostriedky podľa odseku 1 písm. a) a b), okrem príspevkov na národný športový projekt podľa § 75 ods. 1, ak boli zahrnuté do prostriedkov podľa odseku 1 písm. a), sa použijú a) vo výške najmenej 50% na poskytovanie príspevku uznanému športu, okrem uznaného športu futbal a uznaného športu ľadový hokej, b) vo výške najmenej 17% na poskytnutie príspevku uznanému športu futbal a vo výške najmenej 13% na poskytnutie príspevku uznanému športu ľadový hokej, c) vo výške najmenej 5,5 % na národný športový projekt podľa § 75 ods. 4, d) vo výške najmenej 1,5 % na národný športový projekt podľa § 75 ods. 5, e) vo výške najmenej 2% na národný športový projekt podľa § 75 ods. 6, f) vo výške najmenej 1,4 % na národný športový projekt podľa § 75 ods. 7, g) vo výške najmenej 0,46 % na národný športový projekt podľa § 75 ods. 8, h) vo výške najmenej 1,64 % na národný športový projekt podľa § 75 ods. 9. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2018 Detail
DVS (Deaflympijský výbor Slovenska) V § 68 ods. 1 V § 68 ods. 1 sa za slová „písm. f)“ vkladajú slová „prvého bodu“. V osobitnej dôvodovej správe sa k tomuto bodu uvádza, že: „Spresnenie vnútorného odkazu vzhľadom na skutočnosť, že príspevok uznanému športu je nástrojom financovania, ktorý sa poskytuje národným športovým zväzom, a nie národným športovým organizáciám.“ Uvedená skutočnosť je však v priamom rozpore so skutkovým a právnym stavom, pretože doplnenie tohto bodu nemá nič spoločné s národnými športovými organizáciami. Doplnenie slov „prvého bodu“ totiž znamená, že boli z poskytnutia tohto príspevku priamo vylúčené národné športové zväzy zdravotne postihnutých športovcov, pretože tento bod hovorí o tom že uznaným športom je šport uznaný MOV. Je pritom paradoxné, že pôvodný zákon o športe totožné znenie pôvodne obsahoval, avšak vzhľadom na to, že boli za národné športové zväzy uznané i športové organizácie zdravotne postihnutých športovcov a išlo preto o diskriminačné znenie zákona, tak zákonom číslo 354/2016, ktorým sa doplnil zákon č. 440/2015 o športe, bol novelizovaný § 68 ods. 1 zákona o športe a to tak, že sa vypustili slová „prvého bodu“. Čiže v roku 2016 sa novelou zákona o športe vypustili slová „prvého bodu“ a v roku 2018 sa novelou zákona o športe budú znovu vkladať slová „prvého bodu“? V danom konkrétnom prípade je problém zrejme v tom, že pri tvorbe zákona o športe sa počítalo s tým, že národnými športovými zväzmi budú výlučne národné športové zväzy „zdravých“ športovcov, ktoré na tejto úrovni pôsobili i pred prijatím tohto zákona, avšak sa nedôsledne vymedzili ustanovenia § 16 zákona o športe a tak sa vytvoril priestor pre to, aby sa národnými športovými zväzmi stali i športové organizácie zdravotne postihnutých športovcov. Národným športovým zväzom mala byť totiž iba športová organizácia, ktoré podľa §16 ods. 1 písm. b) „vykonáva výlučnú pôsobnosť pre príslušný šport na území Slovenskej republiky“. Čiže organizácia ktorá vykonáva pôsobnosť pre jeden príslušný šport ako futbalový zväz, hokejový zväz, atletický zväz, tenisový zväz a pod.. U zdravotne postihnutých takáto organizácia pritom neexistuje, a ani v budúcnosti (vzhľadom na početnosť športovcov u zdravotne postihnutých) existovať nebude, takže sa týmto rátalo s tým, že národným športovým zväzom budú iba športové organizácie u zdravých športovcov. To preukazuje i príloha č. 3 zákona o športe, kde vzorec výpočtu podielu športu sa týka výlučne športu zdravých športovcov t.j. športov uznaných MOV. Vzhľadom na uvedené právne skutočnosti navrhujeme: a) buď vypustiť diskriminačné ustanovenie bodu 2 z navrhovanej novely zákona o športe, ktoré diskriminuje existujúce národné športové zväzy zdravotne postihnutých športovcov alebo b) doplniť ustanovenie § 16 ods. 1 písm. c) a d) tak, aby národné športové zväzy boli iba u zdravých športovcov a to nasledovne: V § 16 ods. 1 písm. c) sa za slová „päť súťažiacich športových klubov“ vkladajú slová „pre príslušný šport“, a za slová „najmenej 100 aktívnych športovcov“ vkladajú slová „ pre príslušný šport“. V § 16 ods. 1 písm. d) sa za slová „celoštátnu súťaž mládeže“ vkladajú slová „pre príslušný šport“. Týmto znením by sa jednoznačne definovalo, že pri národnom športovom zväze sa jedná o športové kluby v príslušnom športe a aktívnych športovcov v príslušnom športe ako i celoštátne súťaže v príslušnom športe a nie o kluby v rôznych športoch či aktívnych športovcov v rôznych športoch ako je to u zdravotne postihnutých športovcov. Na základe takéhoto doplnenia zákona o športe by multišportové organizácie zdravotne postihnutých športovcov nespĺňali podmienky byť národnými športovými zväzmi, čo by bolo v súlade so súčasným znením zákona o športe vrátane jeho príloh. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Nad rámec návrhu Návrh žiadam doplniť o článok II v tomto znení: „Čl. II Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z. a zákona č. .../2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 1. V § 9 ods. 2 písm. ac) sa slovo „vyznamenaní.59je)“ nahrádza slovami „vyznamenaní,59je) čestných štátnych titulov59jf) a odmien športových reprezentantov59jg) za dosiahnutý výsledok na významnej súťaži.59jh)“. Poznámky pod čiarou k odkazom 59jf až 59jh znejú: „59jf) § 56 ods. 1 písm. b) a § 57 zákona č. 440/2015 Z. z. 59jg) § 29 ods. 2 zákona č. 440/2015 Z. z. 59jh) § 3 písm. h) prvý bod zákona č. 440/2015 Z. z.”. 2. Za § 52zs sa vkladá § 52zt, ktorý vrátane nadpisu znie: „§ 52zt Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2019 Ustanovenie § 9 ods. 2 písm. ac) v znení účinnom od 1. januára 2019 sa prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie roka 2018.“.“. S účinnosťou od 1. januára 2019 sa navrhuje oslobodenie peňažného plnenia a nepeňažného plnenia prijatého z dôvodu udelenia čestného štátneho titulu „zaslúžilý majster športu“ športovému reprezentantovi a odmeny športovému reprezentantovi za dosiahnutý výsledok na významnej súťaži, ktorou je olympiáda alebo paralympiáda. V prechodnom ustanovení sa navrhuje oslobodiť uvedené peňažné plnenie a nepeňažné plnenie už za zdaňovacie obdobie 2018. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2018 Detail
DVS (Deaflympijský výbor Slovenska) K rozdeľovaniu príspevku medzi organizácie zdravotne postihnutých Pri prezentácii zákona o športe bolo deklarované, že tento bude vytvárať lepšie podmienky na podporu športu a to na základe jasných, jednoznačných a transparentných kritérií. I po prijatí zákona o športe bolo verejne prezentované, že tento zákon vytvára podmienky pre všetky športové organizácie na Slovensku, ktorých športová činnosť bude financovaná na základe stanovených jednoznačných kritérií. V športe „zdravých“ športovcov sú pritom v zákone stanovené jednoznačné kritériá (v prílohe č. 3) na základe ktorých majú byť jednotlivým športovým zväzom poskytované finančné príspevky na ich činnosť. V športe zdravotne postihnutých to však tak nie je! Podpora športu zdravotne postihnutých športovcov nie je založená na vôbec žiadnych kritériách a zo samotného zákona o športe nie je jasné na akom základe a prečo sa tej ktorej organizácii zdravotne postihnutých športovcov bude poskytovať určitá konkrétna výška príspevku na jej činnosť. V tejto veci sa domnievame, že šport zdravotne postihnutých športovcov by mal mať taktiež určené jednoznačné a transparentné pravidlá na určenie výšky poskytovaného príspevku pre športové organizácie zdravotne postihnutých športovcov, aby tak ako u zdravých športovcov boli tieto motivačným kritériom na rozširovanie športu a v rámci reprezentácie Slovenskej republiky na dosahovanie čo najlepších športových výsledkov. Ustanovenie §77 ods. 2 písm. g) rieši iba celkovú výšku príspevku pre šport zdravotne postihnutých avšak ďalej už nie sú stanovené vôbec žiadne kritériá na základe ktorých by sa takýto príspevok rozdeľoval medzi organizácie zdravotne postihnutých športovcov. Takéto kritériá by sa preto mali do novely zákona dopracovať. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV) (napríklad názov právneho predpisu zosúladiť s bodom 18 prílohy LPV, v čl. I úvodnej vete doplniť poslednú novelu – zákon č. 177/2018 Z. z., v bode 15 § 77 ods. 2 slová „vo výške najmenej“ z písmen a) až g) uviesť na konci úvodnej vety a na konci novelizačného bodu doplniť úvodzovky a bodku, body 17 až 19 uviesť v jednom bode, v návrhu na konci každej strany vypustiť písmeno „á“ ako aj pred názvom „Dôvodová správa“ a „Osobitná časť“, doložku zlučiteľnosti prepracovať v súlade s platnými Legislatívnymi pravidlami vlády SR). Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2018 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2018 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu – Čl. I V úvodnej vete Čl. I navrhujeme za slovami „zákona č. 354/2016 Z. z.“ nahradiť slovo „a“ čiarkou a za slová „zákona č. 335/2017 Z. z.“ doplniť novelu zákona č. 117/2018 Z. z.. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2018 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu – Názov právneho predpisu Názov právneho predpisu navrhujeme upraviť v zmysle bodu 18. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2018 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu – Čl. I bod 15 Navrhujeme, aby sa v Čl. I na konci novelizačného bodu 15 doplnili úvodzovky a bodka. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2018 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K doložke zlučiteľnosti V zmysle zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky, ktoré sú účinné od 1. júna 2018 došlo k zmenám v prílohe č. 2 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky t.j. v doložke zlučiteľnosti. Z tohto dôvodu navrhujeme upraviť doložku zlučiteľnosti v zmysle prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky účinnej od 1. júna 2018. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2018 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Všeobecne Navrhujeme odstrániť písmeno „á“ na konci každej strany vlastného materiálu. Taktiež navrhujeme odstrániť písmeno „á“ na začiatku všeobecnej aj osobitnej časti dôvodovej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) názvu právneho predpisu Názov právneho predpisu je potrebné upraviť podľa bodu 18 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) čl. I V úvodnej vete čl. I je potrebné za slovami „č. 354/2016 Z. z.“ slovo „a“ nahradiť čiarkou a za slová „č. 335/2017 Z. z.“ vložiť slová „a zákona č. 177/2018 Z. z.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2018 Detail