LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K § 17 ods. 19 písm. h) zákona č. 595.2003 o dani z príjmov V § 17 ods. 19 písm. h) navrhujeme nahradiť slovo "použitia" slovom "poskytnutia", v nasledujúcej časti vety ďalej navrhujeme nahradiť slovo "v príslušnom" slovom "v predchádzajúcom" a slovo "vykáže" slovom "vykázal". Odôvodnenie: U sponzora by išlo o výdavok (náklad) už po jeho poskytnutí (bez ohľadu na to, či ho sponzorovaný v príslušnom zdaňovacom období použil). Zároveň namiesto podmienky mať kladný základ dane v príslušnom zdaňovacom období je vhodné upraviť túto povinnosť tak, aby bol kladný základ dane v predchádzajúcom zdaňovacom období. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K čl. I (§ 67 ods. 2) V § 67 ods. 2 navrhujeme doplniť nové písmeno h), ktoré znie: “h) využíva na výkon činnosti športového odborníka, ktorý nespĺňa podmienku bezúhonnosti podľa § 7 ods. 2 až 4.”. Odôvodnenie: Navrhujeme doplniť právny následok toho, keď športová organizácia nebude dodržiavať povinnosť vykonávať športovú činnosť pomocou osôb, ktoré sú bezúhonné. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K čl. I bodu 14 (§ 75 ods. 7) V nadväznosti na navrhovanú zmenu v novelizačnom bode 10 navrhujeme odsek 8 uviesť v tomto znení: “(8) Ministerstvo školstva poskytuje každoročne príspevok národnej športovej organizácii deaflympijského športu na plnenie úloh podľa § 75 ods. 3 písm. e) v štvrťročných splátkach.”. Navrhujeme vložiť nový odsek 9 v tomto znení: “(9) Ministerstvo školstva poskytuje každoročne príspevok národnej športovej organizácii športu špeciálnych olympiád na plnenie úloh podľa § 75 ods. 3 písm. f) v štvrťročných splátkach.”. Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 10. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K čl. I bodu 15 (§ 77 ods. 2) V nadväznosti na pripomienky k novelizačným bodom 10 a 14 navrhujeme percentuálny podiel uvedený v písmene g) rozdeliť medzi národné športové projekty podľa navrhovaných nových odsekov § 75 ods. 8 a 9. Opätovne poukazujeme na nekoncepčné a nesystémové vyčlenenie futbalu a hokeja zo vzorca. Týmto spôsobom sa vytvoril nevhodný precedens v prístupe aj k iným oblastiam športu, napríklad aj k športu zdravotne postihnutých športovcov a eliminuje sa tým faktor motivácie k zlepšovaniu športových výsledkov a pri zdravých športovcoch aj k rozširovaniu členskej základne. Výsledky reprezentácie a členská základňa v mládežníckom športe sú rozhodujúcimi kritériami v prípade všetkých ostatných športov, ale v prípade futbalu a hokeja tento faktor odpadá, čo pôsobí demotivujúco. Navrhujeme do budúcnosti zvážiť financovanie jednotlivých národných športových organizácií tak, aby to zohľadňovalo ich prínos pre spoločnosť, respektíve napĺňanie verejného záujmu v športe zdravotne znevýhodnených. Vymedzenie verejného záujmu v športe zdravotne znevýhodnených navrhujeme doplniť do novo navrhovaného § 2a, pričom na rozdiel od všeobecnej definície športu navrhujeme v definícii športu zdravotne znevýhodnených akcentovať popri športových výsledkoch aj sociálny aspekt a počet zorganizovaných športových podujatí. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K čl. I .§ 7 ods. 2 písm. b). V § 7 ods. 2 písm. b) sa slová „úmyselný trestný čin“ nahrádzajú slovom „zločin“. Odôvodnenie: Úprava platného ustanovenia na základe poznatkov aplikačnej praxe je podľa nášho názoru neodôvodnene prísna, kedy napr. spáchanie prečinu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1 Trestného zákona alebo prečinu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 1 alebo 2 Trestného zákona znamená automaticky stratu spôsobilosti vykonávať činnosť športového odborníka, t. j. konanie, ktoré nesúvisí s pôsobením fyzickej osoby ako športovým odborníkom, má neprimerane závažný následok vo vzťahu k jeho často jedinej ekonomickej aktivite. Ďalším argumentom je vykonateľnosť platnej právnej úpravy, nakoľko pri trestných činoch podľa platného znenia ustanovenia § 7 ods. 2 písm. b) musí byť preskúmaný konkrétny odsudzujúci rozsudok a musí byť zistené, či išlo o “úmyselné” konanie alebo o “nedbanlivostné” konanie. Ak sa pristúpi k navrhovanej zmene, právna úprava v tejto oblasti bude primeranejšia a zároveň pri zločinoch ide vždy o úmyselné konanie, t.j. skúmanie formy zavinenia v rozsudkoch nebude potrebné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K čl. I (§ 69) V § 69 sa dopĺňa odsek 10, ktorý znie: “(10) Pri rozdelení príspevku uznanému športu medzi športové odvetvia sa primerane použije § 68 ods. 2, ak sa členovia národného športového zväzu zastrešujúceho viaceré športové odvetvia alebo športové zväzy zastupujúce športové odvetvia zastrešené v rámci tej istej medzinárodnej športovej organizácie nedohodnú inak.”. Cieľom navrhovaného doplnenia právnej úpravy je zabezpečiť, aby v národných športových zväzoch pozostávajúcich z viacerých športových odvetví/úsekov bolo dosiahnuté, že vnútorné členenie prostriedkov bude primerane zohľadňovať princíp zásluhovosti (vo vzťahu k plneniu objednávky vyjadrenej vo verejnom záujme v športe), čo bude pôsobiť motivačne a spravodlivo zabezpečí reprodukciu v tých športových odvetviach/úsekoch/komunitách, ktoré sú životaschopné a úspešné a naopak obmedzí možnosť umelého udržiavania športových odvetví/úsekov, ktorých komunita v skutočnosti už neexistuje/nefunguje, a nie je primerané/spravodlivé, a ani v súlade s verejným záujmom v športe aby na činnosť takýchto športových odvetví/úsekov boli vynakladané štátne prostriedky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K čl. I .§ 7 ods. 2 písm. a). V § 7 ods. 2 písm. a) sa navrhuje vypustiť slová “obzvlášť závažný”. V športovom klube alebo športovom zväze je v podstate nemožné úplne vylúčiť kontakt a komunikáciu športových odborníkov s deťmi a mládežou, či sú to tréneri, maséri, rozhodcovia, usporiadatelia alebo športoví funkcionári. Preto sa navrhuje sprísniť štandard požiadaviek bezúhonnosti pri športových odborníkoch a za bezúhonného sa nebude považovať osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za zločin (akýkoľvek úmyselný trestný čin s hornou hranicou trestnej sadzby vyššou ako 5 rokov) a to do času kým jej odsúdenie nebude zahladené. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K čl. I .§ 96 ods. 2 písm. b). V § 96 ods. 2 písm. b) navrhujeme na konci pripojiť slová “alebo vykonáva činnosť športového odborníka, hoci nespĺňa podmienku bezúhonnosti podľa § 7 ods. 2 až 4. Navrhujeme doplniť sankciu za priestupok športového odborníka, ktorý vykonáva činnosť športového odborníka po tom, čo stratil bezúhonnosť. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K čl. I .§ 95 ods. 4 písm. e). V § 95 ods. 4 písm. e) navrhujeme slová “alebo § 27” nahradiť slovami “alebo § 28 ods. 1” vzhľadom na to, že v § 28 ods. 1 sú ustanovené najvýznamnejšie zákazy súvisiace s užívaním olympijskej a paralympijskej symboliky. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K zákonu č. 461.2003 Z. z. o sociálnom poistení Vzhľadom na znenie prechodného ustanovenia § 293do účinného od 1. januára 2016, podľa ktorého: “Zamestnanec podľa tohto zákona nie je v období od 1. januára 2016 do 31. decembra 2018 fyzická osoba v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa osobitného predpisu.”, navrhujeme novelou zákona o sociálnom poistení vytvoriť na prechodné obdobie osobitné riešenie. Platenie odvodov v plnej výške by vážne poškodilo ekonomiku beztak stratových slovenských klubov a mnohé by sa rozhodovali o ukončení svojej činnosti, niektoré už svoju činnosť na úrovni dospelých aj ukončili (napr. basketbalové kluby Good Angels Košice a KB Košice). Preto navrhujeme schváliť vecné riešenie problému profesionálnych klubov, ktoré bude vyvážené pre všetky dotknuté záujmové skupiny i pre štát, t. j. nie iba ďalšie posunutie prechodného obdobia “odvodových prázdnin”. Je potrebné navrhnúť také riešenie, ktoré bude znamenať, že profesionálni športovci sa stanú súčasťou sociálneho systému Slovenskej republiky, hoci v osobitnom režime a to až do času, kým profesionálne kluby nebudú ekonomicky pripravené platiť za športovcov plné odvody. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K zákonu č. 580.2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95.2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vzhľadom na znenie prechodného ustanovenia § 38ei zákona o zdravotnom poistení účinného od 1. januára 2017, podľa ktorého: “Zamestnanec na účely tohto zákona nie je v období od 1. januára 2017 do 31. decembra 2018 fyzická osoba, ktorá odplatne vykonáva šport za športovú organizáciu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa osobitného predpisu.”, navrhujeme novelou zákona o zdravotnom poistení vytvoriť na prechodné obdobie osobitné riešenie. Platenie odvodov v plnej výške by vážne poškodilo ekonomiku beztak stratových slovenských klubov a mnohé by sa rozhodovali o ukončení svojej činnosti, niektoré už svoju činnosť na úrovni dospelých aj ukončili (napr. basketbalové kluby Good Angels Košice a KB Košice). Preto navrhujeme schváliť vecné riešenie problému profesionálnych klubov, ktoré bude vyvážené pre všetky dotknuté záujmové skupiny i pre štát, t. j. nie iba ďalšie posunutie prechodného obdobia “odvodových prázdnin”. Je potrebné navrhnúť také riešenie, ktoré bude znamenať, že profesionálni športovci sa stanú súčasťou sociálneho systému Slovenskej republiky, hoci v osobitnom režime a to až do času, kým profesionálne kluby nebudú ekonomicky pripravené platiť za športovcov plné odvody. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K § 77 ods. 1 písm. a) a ods. 4 Vzhľadom na poznatky o nesprávnej aplikácii zákona o športe pri určení garantovanej výšky prostriedkov štátneho prostriedku určených pre šport a to aj napriek úpravám vykonaným v § 77 novelou zákona o športe č. 335/2017 Z. z., navrhujeme opätovne zvážiť precizáciu ustanovení § 77 tak, aby ministerstvo školstva i ostatné subjekty práva dokázali v zákone o štátnom rozpočte na príslušný rok a jeho prílohách úplne jednoznačne identifikovať zákonom garantovanú minimálnu čiastku určenú pre šport v rozpočtovej kapitole ministerstva školstva a to podľa konkrétnej položky uvedenej v „schválenom“ znení zákona o štátnom rozpočte na príslušný rok a to bez ohľadu na pôvodný návrh rozpočtu ministerstva školstva, keďže rozhodujúce je schválené znenie zákona o štátnom rozpočte, do ktorého môžu byť zapracované pozmeňovacie návrh vlády Slovenskej republiky a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky schválené v rámci schváleného znenia návrhu zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SOV (Slovenský olympijský výbor) celému materiálu Ako najväčšia športová organizácia v Slovenskej republike, združujúca najviac subjektov športového hnutia a zabezpečujúca účasť športových reprezentantov na najväčšom svetovom športovom podujatí navrhujeme predložený materiál stiahnuť a prepracovať, nakoľko navrhované ustanovenia vychádzajú z nepodložených matematických pomerov a dát a zásadným spôsobom bez jasnej argumentácie zasahujú do financovania vrcholového športu a športu zdravotne znevýhodnených. Nie je nám jasné ako predkladateľ návrhu prišiel k týmto údajom, navyše bez žiadnej odbornej diskusie so športovým hnutím, ktorého sa takýto návrh podstatne dotýka a zasahuje do jeho činnosti. Absencia dialógu s dotknutými stranami je v absolútnom rozpore s Vládou SR schváleným Akčným plánom Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na roky 2017-2019. Uvedený materiál navrhujeme stiahnuť rovnako z dôvodu, že absolútne nereflektuje a nerieši aktuálne aplikačné problémy zákona o športe, ktoré trápia národné športové zväzy, národné športové organizácie, športové kluby a samotných športovcov. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SPV (Slovenský paralympijský výbor) § 75 ods.8 Na základe tohtoročných dotácií na šport zdravotne postihnutých, si dovoľujeme predložiť návrh na prerozdelenie určenej výšky 1,64% na národný športový projekt podľa § 75 ods.8 : § 77 odsek 2 , písmeno g) navrhujeme upraviť: 1. 0,35 % na šport Špeciálnych olympiád pre Špeciálne olympiády Slovensko - Národná športová organizácia 2. 0,35 % na Deaflympijský šport pre Slovenský deaflympijský výbor - Národná športová organizácia 3. 0,94 % na šport zdravotne postihnutých. Príspevok sa poskytuje v štvrťročných splátkach prostredníctvom Slovenského paralympijského výboru. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SPV (Slovenský paralympijský výbor) §75 článok 4 Navrhujeme doplniť: §75 článok 4 – „alebo národnej športovej organizácií“ a „alebo národná športová organizácia“, plné znenie po doplnení: Ministerstvo školstva poskytuje každoročne príspevok športovcom podľa zoznamu športovcov top tímu. Výšku príspevku jednotlivým športovcom určí ministerstvo školstva podľa poradia športovcov zaradených do zoznamu športovcov top tímu. Príspevok sa poukazuje národnému športovému zväzu, alebo národnej športovej organizácií, ku ktorému ma športovec príslušnosť. Ak národný športový zväz, alebo národná športová organizácia stratia spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, ministerstvo školstva poukáže príspevok športovcovi. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SPV (Slovenský paralympijský výbor) bod 15. V § 77 odsek 2 písmeno c) V bode 15. V § 77 odsek 2 písmeno c) v znení: Vo výške najmenej 5,5% na národný športový projekt podľa § 75 ods. 4 a písmeno d) v znení, vo výške najmenej 1,5% na národný športový projekt podľa § 75 ods. 5, sú rozdelené finančné prostriedky na Top tím zvlášť pre zdravých športovcov a zvlášť pre športovcov so zdravotným postihnutím. Toto považujeme v nesúlade s antidiskriminačným zákonom, ktorý v §2 stanovuje priamu a nepriamu diskrimináciu. Vyššie uvedené prerozdelenie považujeme za nepriamu diskrimináciu, pretože znevýhodňuje osoby v porovnateľnej situácii s inými osobami. Navrhujeme preto ponechať Top Tím vo výške 7% pre zdravých športovcov a športovcov so zdravotným znevýhodnením tak ako je doposiaľ uvádzané v zákone 440/2015 Z.z. o športe. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SPV (Slovenský paralympijský výbor) Bod 15. V § 77 odsek 2 písmeno c) V bode 15. V § 77 odsek 2 písmeno c) v znení: Vo výške najmenej 5,5% na národný športový projekt podľa § 75 ods. 4 a písmeno d) v znení, vo výške najmenej 1,5% na národný športový projekt podľa § 75 ods. 5, sú rozdelené finančné prostriedky na Top tím zvlášť pre zdravých športovcov a zvlášť pre športovcov so zdravotným postihnutím. Toto považujeme v nesúlade s antidiskriminačným zákonom, ktorý v §2 stanovuje priamu a nepriamu diskrimináciu. Vyššie uvedené prerozdelenie považujeme za nepriamu diskrimináciu, pretože znevýhodňuje osoby v porovnateľnej situácii s inými osobami. Navrhujeme preto ponechať Top Tím vo výške 7% pre zdravých športovcov a športovcov so zdravotným znevýhodnením tak ako je doposiaľ uvádzané v zákone 440/2015 Z.z. o športe. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
ÚFP (Únia futbalových profesionálov o.z.) § 19, ods. 1, písm. f) Navrhujeme, aby v rámci novelizácie došlo k doplneniu ustanovenia § 19, ods. 1, písm. f) tak, že za slovami: " športového zväzu priamo," sa dopĺňa nasledovný text: "s výnimkou členov najvyšších výkonných orgánov - zástupcov hráčov, na ktorých zvolenie postačuje, ak so zvolením vyjadrí súhlas najmenej 2/3 profesionálnych športovcov, ktorí sú aktívnymi členmi národného športového zväzu". Celé ustanovenie tak má znieť: "f) najvyšší orgán volí členov najvyšších výkonných orgánov, predsedov a podpredsedov disciplinárnych orgánov, orgánov na riešenie sporov, licenčných orgánov a kontrolných orgánov, ak nie sú volení členmi národného športového zväzu priamo, s výnimkou členov najvyšších výkonných orgánov - zástupcov hráčov, na ktorých zvolenie postačuje, ak so zvolením vyjadrí súhlas najmenej 2/3 profesionálnych športovcov, ktorí sú aktívnymi členmi národného športového zväzu," Odôvodnenie: Členmi národných športových zväzov, (predovšetkým v kolektívnych športoch) sú tak športovci ako aj športové organizácie (kluby). Obe skupiny sa následne mäžu ďalej deliť na amatérsku a profesionálnu podkategóriu. Príznačné (najmä z historického hľadiska) je, že zastúpenia jednotlivých skupín v najvyššom rozhodovacom orgáne národného športového zväzu je v hrubom nepomere v prospech športových organizácií. Táto skutočnosť má následne vplyv aj na to, kto bude zvolený za člena najvyššieho výkonného orgánu národného športového zväzu. Hoci kategória športovcov, ako členov národného športového zväzu je z hľadiska počtu významnou, tak z hľadiska hlasovacích práv veľmi zanedbateľnou, bez možnosti vplyvu na personálne zloženie najvyššieho výkonného orgánu. Keďže zákon o športe v ustanovení § 19, ods. 1, písm. e) identifikoval osobitné postavenie člena najvyššieho výkonného orgánu - zástupca športovcov, je nevyhnutné, aby zákon o športe zároveň poskytol ochranu športovcom pred nemožnosťou zvoliť do najvyššieho výkonného orgánu svojho zástupcu z dôvodu absolútneho nedostatku hlasov v najvyššom orgáne národného športového zväzu. Návrh zavádza výnimku pri voľbe člena najvyššieho výkonného orgánu - zástupcu športovcov ako osobitnej záujmovej skupiny v rámci národného športového zväzu a voľbu vyníma z pod právomoci najvyššieho orgánu národného športového zväzu a presúva ju do právomoci záujmovej skupiny - športovcov. Ako ochranu pred zneužívaním a zároveň ako nástroj preukázania dostatočnej legitimity kandidáta, návrh zároveň zavádza najmenej 2/3 kvórum všetkých aktívnych profesionálnych športovcov, ktorí sú členmi národnej športovej asociácie, na zvolenie kandidáta za člena najvyššieho výkonného orgánu. Návrh nezavádza výnimočný status skupiny športovcov, ktorý by nebol bežný pri iných subjektoch, nakoľko už v súčasnosti jednotlivých členov najvyšších výkonných orgánov za určité záujmové skupiny, volia len tieto záujmové skupiny (napr. členov výkonného výboru za profesionálny futbal volia len tí členovia najvyššieho orgánu, ktorí zastupujú profesionálny futbal, tzn., že ostatní členovia najvyššieho orgánu ani nemajú právo hlasovať). Návrh zároveň reaguje na konkrétny prípad z praxe, kedy najvyšší orgán nezvolil člena výkonného výboru - zástupcu hráčov, o ktorého zvolenie požiadalo 90 % profesionálnych športovcov registrovaných v národnom športovom zväze. Návrhom sa taktiež odstraňuje sporný výklad ustanovení písm. e) a f), nakoľko tieto je možné vykladať aj tak, že už samotným zvolením kandidáta najmenej 50 športovcami sa kandidát stane členom najvyššieho výkonného orgánu automaticky. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2018 Detail
ÚFP (Únia futbalových profesionálov o.z.) 42, ods. (2) Navrhujeme v rámci novelizácie doplniť nové ustanovenie § 42, ods. (2), písm.d) v nasledovnom znení: "d) športová organizácia neuhradila najmenej tri mesiace, počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov alebo počas obdobia trvania zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, ak je uzatvorená na obdobie kratšie ako 12 mesiacov, riadne a včas športovcovi mzdu alebo iné peňažné plnenie, ktoré nie je splatné mesačne, ale ktoré v pomernej časti zodpovedá výške najmenej trojnásobku mesačnej mzdy, napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany športovca; ak predpis národného športového zväzu a predpis medzinárodnej športovej organizácie upravuje podmienky okamžitého skončenia zmluvného vzťahu pre športovca výhodnejšie, postupuje sa podľa týchto predpisov." Odôvodnenie: Ide o doplnenie novej možnosti okamžitého skončenia profesionálnej zmluvy zo strany športovca, ktorá však bezprostredne súvisí s ustanovením § 42, ods. (2), písm. a). Aplikačná prax a predovšetkým špecifickosť záväzkových vzťahov medzi športovcami a športovými organizáciami vyvoláva potrebu legislatívneho doplnenia zákona. V športovo-záväzkových vzťahoch je typické, že športovec popri pravidelnom (mesačne splatnom) peňažnom plnení prijíma aj nepravidelné peňažné plnenia, ktoré tvoria podstatnú časť príjmov športovca (zaraďujeme sem napr. podpisové bonusy; príjem za odohratý počet zápasov, príjem za získané body, góly, asistencie; príjem za výsledok stretnutia; príjem za umiestnenie; príjem za účasť v medzinárodných súťažiach; príjmy z predaja vstupeniek; príjem z televíznych práv; atď.). Keďže v prípade omeškania s plnením týchto plnení nie je možné aplikovať ustanovenie § 42, ods. (2), písm. a), je potrebné, aby aj kvalifikované omeškanie s plnením nepravidelných príjmov športovca mohlo byť postihnuté okamžitým skončením zmluvného vzťahu. Vo vzťahu k ponechaniu možnosti prijať výhodnejšiu úpravu pre národné a medzinárodné zväzy odkazujeme na odôvodnenie uvedené k § 42, ods. (2) písm. a) nasledovne: Zákon o športe je neprimerane striktný a špecifický v otázke stanovenia dĺžky omeškania a rozsahu dlhu, za ktorých je možné okamžite skončiť profesionálnu zmluvu zo strany športovca. Zákon síce správne nastavuje striktné pravidlo, ktoré nie je možné upraviť v neprospech športovca, ale na druhej strane nedostatočne reaguje na možné osobitosti predpisov v rámci jednotlivých národných a medzinárodných športových organizácií, ktoré majú záujem priznať športovcom výhodnejšie postavenie. Za tejto situácie návrh priznáva väčšiu mieru autonómie národným a medzinárodným športovým organizáciám, ktoré sú spôsobilejšie a flexibilnejšie prijímať úpravu, ktorá je výhodnejšia ako zákonná norma. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2018 Detail
ÚFP (Únia futbalových profesionálov o.z.) § 40, ods. (4), písm. b) Navrhujeme, aby v rámci novelizácie došlo k zmene ustanovenia § 40, ods. (4), písm. b) tak, že dôjde k odstráneniu odkazu na ustanovenie § 32 písm. "b)". Nové znenie ustanovenia bude nasledovné: "a) športovec porušil základnú povinnosť podľa § 32 písm. e) až n) a súčasne bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením základnej povinnosti športovca písomne upozornený na možnosť výpovede,". Odôvodnenie: Jednou z posledných predchádzajúcich novelizácií došlo k odstráneniu odkazu na § 32 písm b) z ustanovenia § 42, ods. (1) písm. a) týkajúceho sa okamžitého skončenia profesionálnej zmluvy. Táto zmena reagovala na právnu a rozhodovaciu prax medzinárodných športových organizácií, ktoré "vynaloženie úsilia na dosiahnutie najlepšieho výsledku" zo strany hráča považovali za natoľko subjektívne, nemerateľné a zneužívané kritérium, že predstavuje neplatné ustanovenie, na ktoré nie je možné prihliadať a skončenie zmluvného vzťahu z tohto dôvodu je takmer výlučne posudzované za neplatné. Keďže forma jednostranného skončenia zmluvného vzťahu (výpoveď vs. okamžité skončenie) nemá žiaden význam na záver o to, že "nedostatočné športové úsilie" ako možnosť skončenia zmluvného vzťahu predstavuje neplatné ustanovenie, tak je potrebné túto skutočnosť aj vniesť do zákonnej roviny a odstrániť možnosť jednostrannej výpovede z dôvodu "nedostatočného športového úsilia" z textácie predmetného ustanovenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2018 Detail