LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.7.2018 Detail
Platforma rodín (Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením) § 77 odsek 2 , písmeno g) Navrhujeme zmeniť znenie § 77 odsek 2 , písmeno g) nasledovne: 1. Najmenej 0,56% na šport Špeciálnych olympiád pre Špeciálne olympiády Slovensko – Národná športová organizácia 2. Najmenej 0,8% pre šport telesne postihnutých pre Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov – športový zväz 3. Najmenej 0,07% na šport zrakovo postihnutých pre Slovenský zväz zrakovo postihnutých športovcov – športový zväz. 4. Najmenej 0,21% na deaflympijský šport pre Slovenský deaflympijský výbor – Národná športová organizácia. Odôvodnenie: Máme za to, že v predloženom materiáli č. spis č. 2018/5895-60AA na medzirezortné pripomienkové konanie Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, došlo k nerovnakému zaobchádzaniu a k znevýhodneniu športovcov so zdravotným postihnutím. Zákon o športe 440/2015 Z.z. určuje športovým organizáciám a zväzom pre zdravých športovcov jasne jednotlivo stanovenú percentuálnu výšku finančnej dotácie, kým vyššie uvedený materiál uvádza jedno percentuálne vyjadrenie pre štyri organizácie zdravotne postihnutých, čím porušuje Dohovor OSN o ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím. Článku 5 Rovnosť a nediskriminácia, pretože k športovcom so zdravotným postihnutím nie je pristupované rovnako ako ku zdravým športovcom. V bode 15. V § 77 odsek 2 písmeno g), ktorý znie: g) vo výške najmenej 1,64% na národný športový projekt podľa § 75 ods.8. , si dovoľujeme upozorniť že v písmene g) sú spolu zaradené národné športové ORGANIZÁCIE (Slovenský deaflympijský výbor a Špeciálne olympiády Slovensko) a Národné športové ZVÄZY (Slovenský zväz telesne postihnutých a Slovenský zväz zrakovo postihnutých športovcov). Dovoľujeme si upozorniť na skutočnosť, že v platnom Zákone o športe č. 440/2015 Z.z. sú definované úlohy športovej organizácie a športového zväzu samostatne. Národná športová organizácia - definícia uvedená v § 8 zákona 440%2015 Z.z. Národný športový zväz – definícia uvedené v § 16 zákona 440/2015 Z.z Vzhľadom na to, že ORGANIZÁCIA a ZVÄZ vykonávajú jasne špecificky dané odlišné úlohy máme za to, že národné organizácie a športové zväzy by mali mať jasne percentuálne rozdelené finančné dotácie tak ako je to u národných organizácií pre zdravých športovcov a u športových zväzov pre zdravých športovcov. K predchádzaniu každoročných rozporov v športe zdravotne postihnutých o prerozdelení prostriedkov si Vám na základe rokovania so zainteresovanými športovými subjektmi zdravotne postihnutých a na základe tohtoročných dotácií na šport zdravotne postihnutých, dovoľujeme predložiť návrh na prerozdelenie určenej výšky najmenej 1,64% na národný športový projekt podľa § 75 ods.8. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.7.2018 Detail
Platforma rodín (Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením) bodu 15. § 77 odsek 2 písmeno c) k bodu 15. § 77 odsek 2 písmeno c) navrhujeme zlúčiť písmeno c) s písmenom d) a zmeniť text v písmene c) nasledovne: Vo výške najmenej 7% na národný športový projekt podľa § 75, ods. 4 a § 75, ods. 5. Odôvodnenie: V súlade so zákonom č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou, tkz. Antidiskriminačný zákon, ktorý uplatňuje zásady rovnakého zaobchádzania a ustanovuje prostriedky právnej ochrany, ak dôjde k porušeniu tejto zásady, si dovoľujeme upozorniť, že v MPK materiáli: v bode 15. V § 77 odsek 2 písmeno c) v znení: Vo výške najmenej 5,5% na národný športový projekt podľa § 75 ods. 4 a písmeno d) v znení , vo výške najmenej 1,5% na národný športový projekt podľa § 75 ods. 5, sú rozdelené finančné prostriedky na Top tím zvlášť pre zdravých športovcov a zvlášť pre športovcov so zdravotným postihnutím. Toto opäť považujeme v nesúlade s antidiskriminačným zákonom, ktorý v §2 stanovuje priamu a nepriamu diskrimináciu. Vyššie uvedené prerozdelenie považujeme za nepriamu diskrimináciu, pretože znevýhodňuje osoby v porovnateľnej situácii s inými osobami. Rovnosť subjektov základných práv a slobôd zaručuje Ústava Slovenskej republiky. Taktiež je pre Slovenskú republiku, od 25. júna 2010 záväzný Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím publikovaný v Z.z. pod č.317/2010 Z.z. a Opčný protokol k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, publikovaný v Z.z. pod číslom 318/ 2010 Z.z., na základe ktorých veríme, že zdravotne postihnutí športovci nemôžu byť odčleňovaní od zdravých športovcov. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.7.2018 Detail
ŠOS (Špeciálne olympiády Slovensko) § 77 odsek 2 , písmeno g) navrhujeme zmeniť : 1. Najmenej 0,56% na šport Špeciálnych olympiád pre Špeciálne olympiády Slovensko – Národná športová organizácia 2. Najmenej 0,8% pre šport telesne postihnutých pre Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov – športový zväz 3. Najmenej 0,07% na šport zrakovo postihnutých pre Slovenský zväz zrakovo postihnutých športovcov – športový zväz. 4. Najmenej 0,21% na deaflympijský šport pre Slovenský deaflympijský výbor – Národná športová organizácia. Zdôvodnenie: Máme za to, že v predloženom materiáli č. spis č. 2018/5895-60AA na medzirezortné pripomienkové konanie Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, došlo k nerovnakému zaobchádzaniu a k znevýhodneniu športovcov so zdravotným postihnutím. Zákon o športe 440/2015 Z.z. určuje športovým organizáciám a zväzom pre zdravých športovcov jasne jednotlivo stanovenú percentuálnu výšku finančnej dotácie, kým vyššie uvedený materiál uvádza jedno percentuálne vyjadrenie pre štyri organizácie zdravotne postihnutých, čím porušuje Dohovor OSN o ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím. Článku 5 Rovnosť a nediskriminácia, pretože k športovcom so zdravotným postihnutím nie je pristupované rovnako ako ku zdravým športovcom. V bode 15. V § 77 odsek 2 písmeno g), ktorý znie: g) vo výške najmenej 1,64% na národný športový projekt podľa § 75 ods.8. , si dovoľujeme upozorniť že v písmene g) sú spolu zaradené národné športové ORGANIZÁCIE (Slovenský deaflympijský výbor a Špeciálne olympiády Slovensko) a Národné športové ZVÄZY (Slovenský zväz telesne postihnutých a Slovenský zväz zrakovo postihnutých športovcov). Dovoľujeme si upozorniť na skutočnosť, že v platnom Zákone o športe č. 440/2015 Z.z. sú definované úlohy športovej organizácie a športového zväzu samostatne. Národná športová organizácia - definícia uvedená v § 8 zákona 440%2015 Z.z. Národný športový zväz – definícia uvedené v § 16 zákona 440/2015 Z.z Vzhľadom na to, že ORGANIZÁCIA a ZVÄZ vykonávajú jasne špecificky dané odlišné úlohy máme za to, že národné organizácie a športové zväzy by mali mať jasne percentuálne rozdelené finančné dotácie tak ako je to u národných organizácií pre zdravých športovcov a u športových zväzov pre zdravých športovcov. K predchádzaniu každoročných rozporov v športe zdravotne postihnutých o prerozdelení prostriedkov si Vám na základe rokovania so zainteresovanými športovými subjektmi zdravotne postihnutých a na základe tohtoročných dotácií na šport zdravotne postihnutých, dovoľujeme predložiť návrh na prerozdelenie určenej výšky najmenej 1,64% na národný športový projekt podľa § 75 ods.8. Kontakt: Eva Lysičanová, prezidentka, tel.:0905 918 812 email: lysicanova@specialolympics.sk email: office@specialolympics.sk Zásadná pripomienka Odoslaná 13.7.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Všeobecne Vo vlastnom materiáli odporúčame vypustiť písmeno "á" na konci každej strany. Táto pripomienka platí aj pre dôvodovú správu- všeobecnú časť a osobitnú časť, kde je toto písmeno uvedené pred slovami "Dôvodová správa" a "Osobitná časť". Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.7.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Vlastný materiál Slová "Návrh zákona" pod slovom "Návrh" na začiatku prvej strany odporúčame nahradiť slovom "Zákon". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.7.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I V úvodnej vete čl. I odporúčame doplniť novelu- zákon č. 177/2018 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.7.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I body 17 až 19 Body 17 až 19 odporúčame zlúčiť do jedného bodu s týmto znením: "V § 83 ods. 4 písm. a), ods. 5 písm. a ) a ods. 6 písm. a) sa za slovo "získaním"...". Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.7.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 15 Na konci novelizačného bodu odporúčame doplniť úvodzovky a bodku. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.7.2018 Detail