LP/2018/748 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z ......2018 č. MF/015819/2018-352, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov

Pridať
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z ......2018 č. MF/015819/2018-352, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky ustanovuje:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K bodu č. 5 Navrhujeme doplniť nový odsek 7, ktorý znie: „(7) Pri účtovaní zámeny dlhodobého majetku sa primerane postupuje ako pri účtovaní kúpy a predaja. Rozdiel medzi reálnou hodnotou nadobudnutého dlhodobého majetku a účtovnou hodnotou odovzdávaného majetku sa účtuje podľa charakteru tohto rozdielu na vecne príslušný nákladový účet, na ktorom sa účtuje úbytok majetku alebo na vecne príslušný výnosový účet, na ktorom sa účtuje dosiahnutie výnosu z tohto majetku“. Navrhovaný odsek 7 označiť ako odsek 8, ktorý znie: „(8) Pri účtovaní zámeny dlhodobého majetku sa v účtovníctve pôvodného správcu odúčtuje majetok súvzťažne s účtom oprávok a účtom transferov a účtom 541 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku. Rozdiel medzi reálnou hodnotou a zostatkovou cenou pôvodného majetku sa podľa povahy rozdielu účtuje na vecne príslušný nákladový účet alebo výnosový účet. Nadobudnutie nového majetku získaného zámenou sa účtuje na príslušný majetkový účet v reálnej hodnote.“. Odôvodnenie: Navrhované znenie rieši len správcov majetku, ale nie sú riešení vlastníci majetku. Zásadná pripomienka Odoslaná 7.11.2018 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) k § 51 Navrhujeme nové znenie ustanovenia § 51 odsek 3: (3) Na účte 395 – Vnútorné zúčtovanie sa účtujú napr. a) vzťahy medzi jednotlivými organizačnými útvarmi účtovnej jednotky v závislosti na organizácii účtovného systému účtovnej jednotky; tento účet pri uzavieraní účtovných kníh nemá zostatok, b) vzťahy medzi hlavnou činnosťou a podnikateľskou činnosťou Odôvodnenie: Nové znenie ustanovenia § 51 odsek 3 navrhujeme z dôvodu záverov z kontrol vykonaných NKÚ. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.11.2018 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K bodu č. 10 Navrhované ustanovenie § 47 ods.7 doplnené aj o účtovanie transferov od ostatných subjektov verejnej správy, čo je už uvedené na účte 359. Odôvodnenie: Z uvedeného ustanovenia nie je jasné, aké prostriedky sa budú účtovať cez účet 357, či aj prostriedky z ÚPSVaR, Úradu vlády a iných, nakoľko sa tiež jedná o subjekty verejnej správy, ale sa tie účtovali prostredníctvom účtu 359. Zásadná pripomienka Odoslaná 7.11.2018 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) Opatreniu ako celku K Opatreniu ako celku Odporúčame celom texte Opatrenia nahradiť text „Príjmový rozpočtový účet“ textom „Príjmový účet“; nahradiť text „Výdavkový rozpočtový účet“ textom „Výdavkový účet“ a nahradiť text „Mimorozpočtový účet“ textom „Samostatný účet“. Odôvodnenie: Zjednotenie terminológie zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov s Postupmi účtovania. Zásadná pripomienka Odoslaná 7.11.2018 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K bodu č. 15 V navrhovanom znení § 58 ods. 2 odporúčam vypustiť slovo „dlhodobý“. Na účte 511 sa vykonávajú opravy aj drobného hmotného majetku. Odôvodnenie: Na účte 511 sa vykonávajú opravy aj drobného hmotného majetku, z toho dôvodu sa nám javí vhodnejšie, ak sa nebude špecifikovať, o aký majetok ide. Zásadná pripomienka Odoslaná 7.11.2018 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.11.2018 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.11.2018 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.11.2018 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) k bodu 13 Pre mestá a obce a ich ROPO navrhujeme v § 49 odsek 10 doplniť nové písmeno d), ktoré znie: „záväzky z finančných vzťahov vyplývajúcich z nezrovnalostí podľa osobitného predpisu.31aaa)“, ak ide o krátkodobý záväzok. V § 49 navrhujeme doplniť odsek 12, ktorý znie: „V prípade dlhodobého záväzku z finančných vzťahov vyplývajúcich z nezrovnalostí podľa osobitného predpisu.31aaa)“ sa účtuje na účte 479 - Ostatné dlhodobé záväzky“. Odôvodnenie Vzhľadom na to, že v návrhu Opatrenia je riešená na účte 378 Pohľadávka vyplývajúca z nezrovnalostí podľa osobitného predpisu, odporúčame dopracovať aj účtovanie záväzkov z nezrovnalostí. Zásadná pripomienka Odoslaná 7.11.2018 Detail
TSK (Trenčiansky samosprávny kraj) Článku I. bod 7 Do Článku I. bod 7 navrhujeme doplniť za slová „webové sídla“ čiarku a dopísať „plán udržateľnej mobility“. Zdôvodnenie: Plán udržateľnej mobility je strategický dokument vytvorený so zámerom naplniť potreby mobility ľudí v mestách a regiónoch. Cieľom Plánu udržateľnej mobility je príprava multimodálneho dopravného riešenia, ktoré rešpektuje výsledky situačnej analýzy, špecifiká dotknutého územia a zohľadňuje potreby budúceho vývoja dopravy s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj. V súčasnosti vyššie územné celky a mestá obstarávajú tieto plány udržateľnej mobility a v rámci účtovania dochádza k problémom pri ich zaraďovaní do majetkovej evidencie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.11.2018 Detail
TSK (Trenčiansky samosprávny kraj) Článok I. bod 10 V Článku I. bod 10 navrhujeme zmeniť formuláciu „...prijaté prostriedky od ostatných subjektov štátnej správy“. V prípade znenia „..od ostatných subjektov verejnej správy“ môže dochádzať ku chybám účtovania, nakoľko pre zúčtovanie transferov od subjektov verejnej správy, napr. od obcí, miest sa používa účet 359 – Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.11.2018 Detail
TSK (Trenčiansky samosprávny kraj) Článku I. bod 13 V Článku I. bod 13 ods. 10 písm. c) navrhujeme doplniť pred „krátkodobé finančné zábezpeky“ slovo „prijaté“, čím by sa jednoznačne definovali tieto zábezpeky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.11.2018 Detail
TSK (Trenčiansky samosprávny kraj) Článok I bod 17 V Článku I. bod 17 navrhujeme doplniť za slovné spojenie softvérové služby „vrátane aktualizácie softvéru“ z dôvodu bližšej špecifikácie týchto služieb. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.11.2018 Detail
TSK (Trenčiansky samosprávny kraj) Článok I. bod 14 V Článku I. bod 14 navrhujeme doplniť pred „dlhodobé finančné zábezpeky“ slovo „prijaté“, čím by sa jednoznačne definovali tieto zábezpeky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.11.2018 Detail
TSK (Trenčiansky samosprávny kraj) opatreniu MF SR V opatrení Ministerstva financií SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov sa i naďalej uvádza zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 503/2009 Z. z.. Tento zákon bol zrušený a nahradený novým. Z dôvodu legislatívnej zmeny navrhujeme zmeniť číslo zákona a používať v súčasnosti platný „zákon číslo 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“. Vzhľadom na uvedené navrhujeme upraviť poznámky pod čiarou nasledovne: 7a) § 4 zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 22b) § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 22c) § 9 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 22d) § 2 ods. 5 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 22e) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.11.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I V čl. I vypustiť bod 16 pretože v § 58 ods. 5 písm. b) sú poštové poplatky a máme za to, že v rámci nich možno zahrnúť aj poplatky za spotrebu poštových známok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.11.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bod 18 § 58 ods. 5 písm. n) V čl. I bode 18 § 58 ods. 5 písm. n) za slovo „televízneho“ vložiť slovo „vysielania“. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.11.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bod 7 V čl. I bode 7 slová „webové sídla“ dať do jednotného čísla v súlade s bodom 3 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.11.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) doložke vybraných vplyvov V doložke vybraných vplyvov v názve materiálu vypustiť slovo „novely“ z nadbytočnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.11.2018 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.11.2018 Detail