LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 15 V bode 15 žiadame upraviť znenie § 77 ods. 2 písm. g) takto: „g) vo výške najmenej 1,64 % na národný športový projekt podľa § 75 ods. 8, z toho 1. najmenej 0,56% na šport Špeciálnych olympiád pre Špeciálne olympiády Slovensko – Národná športová organizácia 2. najmenej 0,8% pre šport telesne postihnutých pre Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov – športový zväz 3. najmenej 0,07% na šport zrakovo postihnutých pre Slovenský zväz zrakovo postihnutých športovcov – športový zväz. 4. najmenej 0,21% na deaflympijský šport pre Slovenský deaflympijský výbor – Národná športová organizácia.“. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Máme za to, že v predloženom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, došlo k nerovnakému zaobchádzaniu a k znevýhodneniu športovcov so zdravotným postihnutím. Zákon o športe 440/2015 Z. z. určuje športovým organizáciám a zväzom pre zdravých športovcov jasne jednotlivo určenú percentuálnu výšku finančnej dotácie, kým vyššie uvedený materiál uvádza jedno percentuálne vyjadrenie pre štyri organizácie zdravotne postihnutých. Tým podľa nášho názoru, porušuje čl. 5 Rovnosť a nediskriminácia Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (ozn. MZV č. 317/2010 Z. z.), pretože k športovcom so zdravotným postihnutím nie je pristupované rovnako ako ku zdravým športovcom. Špeciálne stredné školy, špeciálne základné školy a špeciálne materské školy sú od roku 2014 v gescii Ministerstva vnútra SR a zabezpečujú vyučujúci proces pre deti a mládež s mentálnym postihnutím. Špeciálne olympiády Slovensko prostredníctvom svojim projektov zabezpečujú športový a telesný rozvoj detí a mládeže s mentálnym postihnutím. Do pilotného projektu Mladí športovci špeciálnych olympiád je zapojených 29 špeciálnych základných a materských škôl. Máme za to, špeciálne olympiády pozitívne ovplyvňujú zdravý duševný a telesný rozvoj osôb s mentálnym postihnutím. Z vyššie uvedených dôvodov a z dôvodov krátkodobého a dlhodobého plánovania výchovne vzdelávacieho procesu v telesnej výchove poukazujeme na to, že je potrebné, aby každá organizácia zastupujúca zrakovo, sluchovo, telesne a mentálne postihnutých športovcov mala v zákone 440/2015 Z. z. o športe jasne zadefinovanú výšku finančnej dotácie. Na záver uvádzame: V roku 2017 bolo evidovaných 28 420 žiakov a študentov s mentálnym postihnutím v špeciálnych školách a triedach. Pre porovnanie: sluchovo postihnutých žiakov a študentov je v špeciálnych školách evidovaných 489, telesne postihnutých žiakov a študentov je 591 a zrakovo postihnutých je 317. Počet integrovaných žiakov s mentálnym postihnutím je 3 717, so sluchovým postihnutím je 663, so zrakovým postihnutím 490, s telesným postihnutím 859 ( Zdroj CVTI). Z uvedeného jasne vyplýva, že osoby s mentálnym postihnutím tvoria najväčšiu skupinu osôb so zdravotným postihnutím. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) k Čl. I bodu 15 Zásadne žiadam, v nadväznosti na v Čl. I bode 15 navrhované ustanovenie § 77 ods. 2 písm. g), jednoznačne ustanoviť percentuálnu výšku príspevku pre jednotlivé organizácie a zväzy zdravotne postihnutých športovcov nasledovne: 1. najmenej 0,56% na šport Špeciálnych olympiád pre Špeciálne olympiády Slovensko – národná športová organizácia, 2. najmenej 0,8% pre šport telesne postihnutých pre Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov – národný športový zväz, 3. najmenej 0,07% na šport zrakovo postihnutých pre Slovenský zväz zrakovo postihnutých športovcov – národný športový zväz, 4. najmenej 0,21% na deaflympijský šport pre Slovenský deaflympijský výbor – národná športová organizácia. Odôvodnenie: V predkladanom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dochádza k nerovnakému zaobchádzaniu a k znevýhodneniu športovcov so zdravotným postihnutím. Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje športovým organizáciám a zväzom pre zdravých športovcov jasne a jednotlivo stanovenú percentuálnu výšku finančnej dotácie, kým predkladaný materiál uvádza jedno percentuálne vyjadrenie pre štyri organizácie zdravotne postihnutých, čím porušuje Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 317/2010 Z. z.), konkrétne článok 5 Rovnosť a nediskriminácia, pretože k športovcom so zdravotným postihnutím nie je pristupované rovnako ako ku zdravým športovcom. Zároveň si dovoľujem upozorniť, že v Čl. I bode 15 navrhovanom § 77 ods. 2 písm. g) sú spolu zaradené národné športové organizácie (Slovenský deaflympijský výbor a Špeciálne olympiády Slovensko) a národné športové zväzy (Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov a Slovenský zväz zrakovo postihnutých športovcov), ktoré plnia v zmysle zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov odlišné úlohy. Mám za to, že by mali mať tiež jasne percentuálne rozdelené finančné dotácie tak, ako je to u národných organizácií pre zdravých športovcov a u národných športových zväzov pre zdravých športovcov. Jasné a jednoznačné prerozdelenie určenej výšky najmenej 1,64% na národný športový projekt podľa v Čl. I bode 14 navrhovaného § 75 ods. 8 prispeje k predchádzaniu každoročných rozporov o prerozdelení prostriedkov v športe zdravotne postihnutých. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SOV (Slovenský olympijský výbor) K § 9 ods. 4 zákona č. 440.2015 Z. z. Navrhujeme zvýšenie limitu príjmov na povinnosť vykonania auditu účtovnej závierky a výročnej správy. “(4) Športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov, je povinná mať riadnu účtovnú závierku a výročnú správu overenú audítorom, ak príjem verejných prostriedkov v účtovnom roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, presiahne 200 000 eur, alebo všetky príjmy športovej organizácie v účtovnom roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, presiahnu 800 000 eur. Odôvodnenie: Navrhujeme zvýšiť limit príjmov z verejných prostriedkov a všetkých príjmov športovej organizácie na povinnosť vykonania auditu. Výdavky na overenie účtovnej závierky a výročnej správy športovej organizácie sú neúmerne zaťažujúcou povinnosťou subjektu, ktoré napríklad národný športový zväz hradí z limitovaných prostriedkov na správu a prevádzku podľa § 69 ods. 6 zákona o športe. Pre porovnanie uvádzame limity pre povinný audit pre obchodné spoločnosti uvedené v zákone č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve (i) celková suma majetku presiahla 1 000 000 eur, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods. 3, (ii) čistý obrat presiahol 2 000 000 eur, (iii) priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30, pričom obchodná spoločnosť musí presiahnuť aspoň dve spomínané kritériá. Súčasne stanovené hodnoty sú neúmerne nízke voči limitom pre obchodné spoločnosti. Čo sa týka národných športových zväzov v roku 2018 zo 71 uznaných NŠZ malo 29 príspevok uznanému športu nižší ako 100.000 eur (bez povinnosti auditu). V rozmedzí 100-200 tis. eur bolo ďalších 18 národných športových zväzov, ktoré by navýšením dolnej hranice financie za audit ušetrili cca 3000 eur za audit, čo by bolo pre zväzy prínosom aj z dôvodu, že to platia z limitovaných prostriedkov (max. 15% z príspevku uznanému športu, ktoré môžu použiť na správu a prevádzku). Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SOV (Slovenský olympijský výbor) § 29 zákona č. 440.2015 Z.z. Navrhujeme do § 29 zákona č. 440/2015 Z.z. doplniť nový odsek 5, ktorý znie: “Peňažné a nepeňažné plnenie poskytnuté z prostriedkov štátneho rozpočtu športovému reprezentantovi podľa § 29 ods. 2 a členovi realizačného tímu podľa § 29 ods. 4 za výsledky dosiahnuté na významnej súťaži podľa § 3 písm. h) bod 1 sa považuje za štátnu cenu” Navrhujeme vložiť v § 57 odsek 4 zákona č. 440/2015 Z. z. za poslednú vetu nasledujúci text: “Poskytnutý vecný dar alebo odmena za mimoriadny prínos pre šport Slovenskej republiky sa považuje za štátnu cenu”. Odôvodnenie: Úspešné pôsobenie športových reprezentantov Slovenskej republiky na medzinárodných súťažiach organizovaných Medzinárodným olympijským výborom a Medzinárodným paralympijským výborom napomáha k formovaniu pozitívneho obrazu o krajine v zahraničí, budovaniu športových vzorov pre deti a mládež a zvyšovaniu národnej hrdosti v celej spoločnosti, preto by takéto odmeny za výnimočné športové úspechy a mimoriadny prínos pre šport Slovenskej republiky mali byť oslobodené od dani z príjmov, nakoľko prínos týchto osôb pre Slovenskú republiku je podstatne širší. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SOV (Slovenský olympijský výbor) § 75 ods. 4 zákona č. 440.2015 Z. z. V § 75 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z. navrhujeme slová v tretej vete “národnému športovému zväzu, ku ktorému ma športovec príslušnosť” nahradiť slovami “Slovenskému olympijskému výboru” a v štvrtej vete slová “národný športový zväz” nahradiť slovami “Slovenský olympijský výbor”. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
Klub 500 (Klub 500) Všeobecná pripomienka Žiadame, aby novela zákona riešila daňovo-odvodové zaťaženie športovcov, z dôvodu, že od 01.01.2019 dôjde k plnému daňovo-odvodovému zaťaženiu klubov a hráčov, čoho dôsledkom bude zníženie konkurencieschopnosti slovenského športu. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
Klub 500 (Klub 500) Všeobecná pripomienka Navrhujeme zavedenie superodpočtu na šport, rovnako ako je zavedený superodpočet na výskum a vývoj, s cieľom zvýšenia motivácie a zvýšenia súkromných investícií do športu. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
Klub 500 (Klub 500) Všeobecná pripomienka Navrhujeme zavedenie športových poukazov. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Všeobecne - 2. K čl. I Vzhľadom na to, že cieľom novely zákona o športe je úprava financovania športu zdravotne postihnutých, ako základné východisko pre navrhované zmeny navrhujeme doplniť do všeobecných ustanovení vymedzenie verejného záujmu v športe zdravotne postihnutých, v ktorom má byť vyjadrená spoločenská objednávka a očakávania slovenskej spoločnosti vo vzťahu k športovej činnosti organizovanej športovými organizáciami pre zdravotne postihnutých športovcov, v ktorej má dominovať sociálny aspekt ich činnosti. Prioritou by nemalo byť výkonnostné a výsledkové zameranie ich športovej činnosti, ale počet zorganizovaných športových podujatí a počet zdravotne postihnutých športovcov zapojených do športových súťaží a prípravy na ne, ktorí sú pomocou športu pozitívne nastavení a integrovaní do bežného každodenného života slovenskej spoločnosti, v ktorom vďaka ich prístupu a životnému nastaveniu pri prekonávaní ich sťaženej životnej situácie predstavujú pozitívne vzory pre ostatných spoluobčanov a osobitne pre deti a mládež. Zastávame názor, že šport zdravotne postihnutých by mal predstavovať dôležitý sociálny, integračný a motivačný program slovenskej spoločnosti, ktorý má byť stabilne finančne pokrytý bez ohľadu na to, či výsledkom športovania zdravotne postihnutých sú svetové umiestnenia na významných súťažiach alebo nie. Pre slovenskú spoločnosť je podstatné, aby sa čo najviac ľudí zo skupiny zdravotne postihnutých zapojilo do súťaží, nie iba elitného športu, ale najmä na úrovni športu pre všetkých a aby bolo pre nich kvalitne pripravených čo najviac pravidelne organizovaných súťaží, ktoré ich budú motivovať k športovej príprave na ne v rámci športovej komunity. Aj preto bolo do zákona o športe navrhnutých pre šport zdravotne postihnutých zákonom garantovaných 3,5 % prostriedkov z Národného programu rozvoja športu ročne bez ohľadu na dosiahnuté športové výsledky. Okrem športov futbal a ľadový hokej, ktoré boli na základe pozmeňovacieho návrhu poslanca nesystémové bez vecnej diskusie vylúčené z motivačného vzorca na výpočet príspevku uznanému športu, žiadny iný národný športový zväz, ktorý zabezpečuje prípravu a súťaže športovcov, nemá garantovanú ročnú výšku príspevku zo štátneho rozpočtu. Všetci ostatní musia preukázať popularitu, úspešnosť (športové výsledky v kategórii mládeže a kategórii dospelých) a členskú základňu mládeže do 23 rokov svojho športu a iba na základe týchto parametrov sa vypočíta pre národné športové zväzy príspevok uznanému športu od štátu v adekvátnej výške, ktorá sa každý rok mení podľa dosiahnutých parametrov jednotlivých športov, ktoré medzi sebou súťažia o rozdelenie balíka prostriedkov určených pre národné športové zväzy. Garantovaním 3,5 % pre šport zdravotne postihnutých športovcov bolo vedome a zámerne zvýhodnené financovanie športu zdravotne postihnutých športovcov oproti športom zastrešeným národnými športovými zväzmi, pretože financovanie športu zdravotne postihnutých športovcov má byť primárne založené na inom princípe - princípe sociálnom, a nie výsledkovom. Samozrejme, že ak zdravotne postihnutý športovec dosiahne mimoriadny výsledok, môže dostať a zaslúži si aj mimoriadne ocenenie a finančnú odmenu. Športový úspech zdravotne postihnutého športovca však nemá byť predpokladom či dokonca podmienkou systémového financovania prípravy zdravotne postihnutých športovcov, ako je to nastavené pri elitných športovcoch top tímu bez zdravotného postihnutia. Garantovaním 3,5 % pre šport zdravotne postihnutých bolo zákonom vyjadrené to, že financovanie športu zdravotne postihnutých nemá byť podmienené dosahovaním športových výsledkov a nemá byť porovnávané so športom športovcov bez zdravotného znevýhodnenia, pretože to je z viacerých dôvodov neporovnateľné. A preto je potrebné otvoriť a viesť vecnú diskusiu, pozrieť sa analyticky na dostupné fakty a hľadať lepšie a najmä systémové riešenie financovania športovej činnosti a prípravy zdravotne postihnutých športovcov, ktoré si vyžaduje osobitný prístup. Nepostačuje (je neprimerané) bez ďalšieho aplikovať pravidlá platné pre elitných športovcov bez zdravotného znevýhodnenia. Základom tejto diskusie by malo byť v prvom kroku zákonné vymedzenie verejného záujmu v športe zdravotne postihnutých a na tomto základe bude možné postaviť dlhodobo udržateľný model financovania športu zdravotne postihnutých, ktorý bude zodpovedať vymedzeniu spoločenskej objednávky vo vzťahu k športu zdravotne postihnutých. Navrhujeme podrobiť odbornej diskusii návrh vymedzenia verejného záujmu v športe zdravotne postihnutých, ktorý by mohol byť uvedený v novom § 2a zákona o športe s názvom „Verejný záujem v športe zdravotne postihnutých“, v tomto znení: „§ 2a Verejný záujem v športe zdravotne postihnutých Verejným záujmom v športe zdravotne postihnutých je získavanie zdravotne postihnutých osôb pre pravidelné vykonávanie športu s cieľom ich pozitívnej motivácie športom na uplatnenie v spoločnosti a zabezpečenie prípravy a účasti športovej reprezentácie na významnej súťaži.“. Jednotlivé multišportové národné športové organizácie športu zdravotne postihnutých by mohli byť rovnako ako národné športové zväzy odmeňované za svoj prínos pre slovenskú spoločnosť na základe transparentného vzorca, ktorý by bol postavený na dosahovaní parametrov v zmysle vymedzenia verejného záujmu v športe zdravotne postihnutých (počet osôb zapojených do podujatí, počet podujatí a športové výsledky) a na princípe primeranosti, kde je základným východiskom počet zdravotne postihnutých občanov na Slovensku a počet tých, ktorí nemajú „kvalifikované“ zdravotné znevýhodnenie. Obdobne ako pri národných športových zväzoch podporovaných príspevkom uznanému športu vypočítaným na základe vzorca by aj národné športové organizácie športu zdravotne postihnutých mohli/mali byť podporované transparentným spôsobom s minimalizáciou subjektívneho vplyvu na to, ktorej národnej športovej organizácii športu zdravotne postihnutých a v akej výške budú poskytnuté prostriedky. Navrhujeme, aby suma zákonom garantovaná na šport zdravotne postihnutých bola poskytovaná národným športovým organizáciám športu zdravotne postihnutých vo výške vypočítanej na základe vzorca určeného nariadením vlády. Zo základu pre výpočet by mala byť odpočítaná suma určená na úlohy Slovenského paralympijského výboru upravené v zákone. Táto suma by mala byť primerane nižšia oproti sume poskytovanej Slovenskému olympijskému výboru, a to vzhľadom na veľkosť športu zdravotne postihnutých zastrešeného Slovenským paralympijským výborom, počet združených/zastupovaných športových organizácií, športových odborníkov a športovcov touto národnou športovou organizáciou, čo logicky determinuje aj počet podujatí, aktivít, úkonov a vzťahov s tým spojených. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K jednotlivým ustanoveniam - 1. K čl. I bodu 1, 2, 8, 11, 12 V záujme transparentnosti procesu tvorby zoznamu športovcov top tímu a v nadväznosti na to aj v záujme transparentnosti poskytovania štátnych prostriedkov športovcom top tímu navrhujeme doplniť úpravu pravidiel, podľa ktorých bude vytvorený zoznam a poradie športovcov top tímu i kritériá pre poskytovanie prostriedkov. Je potrebné jednoznačne upraviť, že v zozname športovcov môžu byť iba konkrétni individuálne určení športovci, a nie všeobecne označené kolektívy, posádky alebo družstvá, ktorých zloženie sa v čase mení. V tej súvislosti navrhujeme do § 3 zákona o športe doplniť definíciu kolektívneho športu a definíciu individuálneho športu. Pre športovú obec je v tomto smere relevantnou definičnou pomôckou Svetový antidopingový kódex vydaný Svetovou antidopingovou agentúrou (WADA), v ktorom je v prílohe č. 1 (Definície) definovaný kolektívny šport (Team Šport), pričom individuálnym športom je ten šport, ktorý nie je kolektívnym športom. Poukazujeme aj na to, že podľa § 17 ods. 2 a § 24 ods. 2 zákona o športe sú národné športové zväzy a národné športové organizácie povinné zapracovať do ich predpisov pravidlá Svetového antidopingového programu, ktorých súčasťou je aj Svetový antidopingový kódex, t. j. mali by plne akceptovať aj definíciu kolektívneho športu a individuálneho športu v uvedenom kódexe. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 3. K čl. I bodu 8 (§ 75 ods. 1) Navrhujeme do § 75 ods. 1 doplniť nové písmeno d), ktoré znie: ,,d) podpora činnosti a rozvoja rezortných športových stredísk,“. Navrhovanou zmenou sa umožní vláde Slovenskej republiky, aby mala vytvorené zákonné predpoklady na rozhodnutie o strategickej podpore rozvoja rezortných športových stredísk. Zároveň je potrebné v zákone o športe /v § 3 písm. c)/ výslovne uviesť, že rezortné športové stredisko je „športovou organizáciou“, čo plne korešponduje s predmetom i skutočným obsahom jeho činnosti. Zrejme nie je na Slovensku veľa športových organizácií, v ktorých sa vykonáva športová činnosť v takom rozsahu a kvalite ako v rezortných športových strediskách, preto je dôvodné a primerané, aby im bol v zákone o športe priznaný status športovej organizácie. Zároveň je potrebné uviesť, že rezortné strediská patria do pôsobnosti rôznych rezortov, preto je na mieste, aby o príspevku mohla rozhodovať aj vláda. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 2. K čl. I bodu 7 .§ 75 ods. 2 písm. c). Navrhovaná zmena vytvára priestor pre netransparentné poskytnutie štátnych prostriedkov akejkoľvek športovej organizácii na akýkoľvek športový projekt, ktorý rámcovo spadá pod veľmi širokú definíciu verejného záujmu v športe a zároveň sa takýto projekt stane národným športovým projektom bez ohľadu na jeho skutočný dosah, keďže definícia znakov národného športového projektu nie je zákonom ustanovená. Navrhujeme cieľ sledovaný dôvodovou správou dosiahnuť iba vylúčením národných športových organizácií, ktoré sú zahrnuté v samostatných národných športových projektoch podľa § 75 ods. 3. Navrhujeme na konci súčasného znenia § 75 ods. 2 písm. c) pripojiť slová „v oblasti vysokoškolského športu, školského športu a športu pre všetkých“. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SOV (Slovenský olympijský výbor) § 66 ods. 2 zákona č. 440.2015 Z. z. Navrhujeme uviesť § 66 ods. 2 v tomto znení: “(2) Na príjem a používanie príspevku uznanému športu môže národný športový zväz použiť účet podľa § 66 ods. 3 písm. d). Odôvodnenie: Podľa súčasného znenia zákona musia mať národné športové zväzy 2 samostatné bankové účty na príjem verejných prostriedkov. Prvý účet výlučne na príspevok uznanému športu (§ 69 ods. 2) a druhý účet na ostatné príjmy z verejných prostriedkov, pod čo spadajú napr. aj iné dotácie z ministerstva školstva, príspevky na top tím a podobne /§ 66 ods. 3 písm. d) zákona o športe/. Vedenie dvoch samostatných účtov na príjem verejných prostriedkov je duplicitné, národné športové zväzy zbytočne hradia náklady za vedenie jedného bankového účtu navyše a verejné prostriedky prakticky stačí viesť na jednom samostatnom bankovom účte. Dva samostatné účty boli požadované až pre zmluvy uzatvárané na rok 2018. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 4. K čl. I bodu 10 (§ 75 ods. 3) Navrhované znenie novelizačného bodu 10 navrhujeme nahradiť týmto znením: „10. V § 75 sa odsek 3 dopĺňa písmenami d) až f), ktoré znejú: „d) zabezpečenie úloh Slovenského paralympijského výboru a športovej činnosti osôb s príslušnosťou k Slovenskému paralympijskému výboru, e) zabezpečenie športovej činnosti v rámci deaflympijského športu, f) zabezpečenie športovej činnosti v rámci športu špeciálnych olympiád.“.“. Navrhovanou zmenou sa zjednotí prístup k relevantným športovým organizáciám športu zdravotne postihnutých pôsobiacim na území Slovenskej republiky, ktorým štát priznal podľa zákonom ustanovených pravidiel štatút národnej športovej organizácie, ako aj k ich financovaniu. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Všeobecne - 1. K čl. I Napriek rozsahu navrhovanej novely zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“) pristúpila Generálna prokuratúra Slovenskej republiky k uplatneniu pripomienok k zákonu o športe komplexne a uplatnila aj viaceré pripomienky nad rámec predloženého návrhu zákona, ktoré reagujú na nové poznatky aplikačnej praxe v oblasti športu nielen v súvislosti s uplatňovaním zákona o športe, ale aj ďalšej legislatívy upravujúcej fungovanie oblasti športu ako pomerne dynamicky rozvíjajúcej sa oblasti spoločenských vzťahov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 5. K čl. I bodu 14 (§ 75 ods. 7) Navrhujeme znenie novelizačného bodu 14 nahradiť týmto znením: „V § 75 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a 9, ktoré znejú: „(8) Ministerstvo školstva poskytuje každoročne príspevok národnej športovej organizácii deaflympijského športu na plnenie úloh podľa § 75 ods. 3 písm. e) v štvrťročných splátkach. (9) Ministerstvo školstva poskytuje každoročne príspevok národnej športovej organizácii športu špeciálnych olympiád na plnenie úloh podľa § 75 ods. 3 písm. f) v štvrťročných splátkach.“. Doterajší odsek 8 sa označí ako odsek 10.“. Navrhovaná zmena a jej dôvody nadväzujú na pripomienku uplatnenú k novelizačnému bodu 10. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SOV (Slovenský olympijský výbor) .§ 95 ods. 4 písm. e) zákona č. 440.2015 Z. z. V § 95 ods. 4 písm. e) navrhujeme slová “alebo § 27” nahradiť slovami “alebo § 28 ods. 1” vzhľadom na to, že v § 28 ods. 1 sú ustanovené najvýznamnejšie zákazy súvisiace s užívaním olympijskej a paralympijskej symboliky. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 9. K čl. I (§ 3) - nad rámec návrhu zákona Navrhujeme v § 3 doplniť nové písmeno v), ktoré znie: „v) športovým odvetvím časť športu existujúca ako organizačná súčasť športového zväzu alebo ako samostatný športový zväz, ktorá samostatne alebo v spojení s inou časťou športu alebo inou organizačnou súčasťou športového zväzu spĺňa tieto podmienky 1. je vymedzená ako samostatné športové odvetvie v rámci medzinárodnej športovej organizácie s celosvetovou pôsobnosťou pre príslušný šport, 2. má najmenej tri súťažiace športové kluby registrované v registri právnických osôb v športe a najmenej 40 aktívnych športovcov registrovaných za športový klub v registri fyzických osôb v športe, ak ide o kolektívny šport a najmenej 20 aktívnych športovcov registrovaných za športový klub v registri fyzických osôb v športe, ak ide o individuálny šport, 3. organizuje celoštátnu súťaž dospelých a celoštátnu súťaž mládeže najmenej dva po sebe nasledujúce roky, 4. zabezpečuje výber a prípravu športovcov do športovej reprezentácie a ich účasť na medzinárodných súťažiach, 5. zabezpečuje starostlivosť o talentovaných športovcov,“. Navrhuje sa do zákona o športe zaviesť definíciu „športového odvetvia“, aby bolo zrejmé, kedy sa športové odvetvie existujúce na medzinárodnej úrovni bude považovať za športové odvetvie relevantné z pohľadu slovenskej právnej úpravy na účely riadenia a správy športu, vrátane jeho financovania. Pri výpočte príspevku uznanému športu sú jedným z dôležitých vstupných parametrov aj váhy športových odvetví zastrešených jednotlivými národnými športovými zväzmi, pričom je potrebné jednoznačne vymedziť, kedy sa športové odvetvie bude na Slovensku považovať za fungujúce/existujúce a je potrebné ho zohľadniť pri stanovovaní váh jednotlivých športových odvetví a kedy sa jedná na Slovensku zatiaľ o neexistujúce športové odvetvie, ktoré sa môže v budúcnosti vytvoriť a z pohľadu práva bude relevantné až po splnení zákonných podmienok ustanovených pre športové odvetvie. Definícia taktiež pripúšťa, aby dve alebo viaceré (menšie) príbuzné športové odvetvia, ktoré samostatne nedokážu splniť zákonné podmienky ustanovené pre získanie statusu športového odvetvia, mohli vytvoriť spojené športové odvetvie spojením/zlúčením do jedného organizačného úseku/celku. Z pohľadu financovania štátu by mali byť podporované v rámci národných športových zväzov iba také športové odvetvia, ktoré sú existujúce/fungujúce (body 2 až 5) a aj objektívne spôsobilé plniť spoločenskú objednávku premietnutú do vzorca na výpočet príspevku uznanému športu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 6. K čl. I bodu 15 (§ 77 ods. 2) V nadväznosti na pripomienky k novelizačným bodom 10 a 14 navrhujeme percentuálny podiel uvedený v písmene f) a g) rozdeliť medzi národné športové projekty podľa navrhovaných odsekov § 75 ods. 7 až 9. Navrhujeme do budúcnosti zvážiť financovanie jednotlivých národných športových organizácií športu zdravotne postihnutých tak, aby to zohľadňovalo ich prínos pre spoločnosť, respektíve napĺňanie verejného záujmu v športe zdravotne postihnutých. Rovnako ako pri rozdeľovaní balíka prostriedkov určeného pre národné športové zväzy formou príspevku uznanému športu navrhujeme aj pre vypočítanie výšky prostriedkov poskytnutých národným športovým organizáciám športu zdravotne postihnutých na ich národné športové projekty vytvoriť vzorec (schválený obdobne formou nariadenia vlády ako pri príspevku uznanému športu), ktorý by reflektoval dosahovanie parametrov nastavených v rozsahu verejného záujmu v športe zdravotne znevýhodnených jednotlivými národnými športovými organizáciami športu zdravotne postihnutých. V tej súvislosti opätovne poukazujeme na nekoncepčné a nesystémové vyčlenenie futbalu a hokeja zo vzorca, čím sa vytvára nevhodný precedens v prístupe aj k iným oblastiam športu, napríklad aj k športu zdravotne postihnutých športovcov. Eliminuje sa tým aj faktor motivácie k zlepšovaniu športových výsledkov a pri športovcoch bez zdravotného znevýhodnenia aj rozširovanie členskej základne, ktorý je daný v prípade všetkých ostatných športov iba v prípade futbalu a hokeja tento faktor odpadá, a nie sú systémom financovania nútené/motivované pracovať na rozširovaní členskej základne a zlepšovaní výsledkov. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 10. K čl. I (§ 3) - nad rámec návrhu zákona Súčasne navrhujeme v § 3 doplniť nové písmená y) a z), ktoré znejú: „y) kolektívnym športom šport, v ktorom je povolené vystriedať súťažiacich športovcov v priebehu súťaže, z) individuálnym športom šport, ktorý nie je kolektívnym športom.“. V zákone o športe (§ 69), jeho prílohe č. 3, ale aj v ďalšej športovej legislatíve sa pomerne často používajú pojmy „kolektívny šport“ a „individuálny šport“, ktoré je dôležité rozlišovať aj na účely financovania športu, obzvlášť pri výpočte príspevku uznanému športu. Preto je potrebné tieto pojmy zadefinovať v súlade s ich medzinárodne uznávanými definíciami. V tomto smere je pre športovú obec relevantnou definičnou pomôckou Svetový antidopingový kódex vydaný medzinárodnou športovou organizáciou WADA, v ktorom je v prílohe č. 1 (Definície) definovaný kolektívny šport (Team Šport) úplne jasne a jednoznačne tak, že je ním šport, v ktorom je povolené vystriedať hráčov v priebehu súťaže. Všetky športy, ktoré nie sú kolektívnym športom, sú individuálnymi športmi. Je potrebné uviesť, že podľa § 17 ods. 2 a § 24 ods. 2 zákona o športe sú národné športové zväzy a národné športové organizácie povinné zapracovať do ich predpisov pravidlá Svetového antidopingového programu, ktorých súčasťou je aj Svetový antidopingový kódex, t. j. sú povinné akceptovať aj definíciu kolektívneho športu a individuálneho športu. Slovenské znenie Svetového antidopingového kódexu je dostupné na stránke Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 14. K čl. I .§ 7 ods. 2 písm. b). - nad rámec návrhu zákona V § 7 ods. 2 písm. b) sa slová „úmyselný trestný čin“ nahrádzajú slovom „zločin“. Úprava platného ustanovenia na základe poznatkov aplikačnej praxe je podľa nášho názoru neodôvodnene prísna, kedy napríklad spáchanie prečinu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1 Trestného zákona alebo prečinu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 1 alebo ods. 2 Trestného zákona znamená automaticky stratu spôsobilosti vykonávať činnosť športového odborníka, t. j. konanie, ktoré nesúvisí s pôsobením fyzickej osoby ako športovým odborníkom, má neprimerane závažný následok vo vzťahu k jeho často jedinej ekonomickej aktivite. Ďalším argumentom je vykonateľnosť platnej právnej úpravy, nakoľko pri trestných činoch podľa platného znenia ustanovenia § 7 ods. 2 písm. b) musí byť preskúmaný konkrétny odsudzujúci rozsudok a musí byť zistené, či išlo o „úmyselné“ konanie alebo o „nedbanlivostné“ konanie. Ak sa pristúpi k navrhovanej zmene, právna úprava v tejto oblasti bude primeranejšia a zároveň pri zločinoch ide vždy o úmyselné konanie, t. j. skúmanie formy zavinenia v rozsudkoch nebude potrebné. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 12. K čl. I § 5 ods. 8 V § 5 ods. 8 navrhujeme za slová „ak ide o talentovaného športovca“ vložiť slová „vo veku do 12 rokov“. V záujme ochrany zdravia a života talentovaných športovcov, ktorí v rámci športovej prípravy a súťažného výkonu podstupujú vysokú fyzickú záťaž, je potrebné jednoznačne ustanoviť vekovú hranicu, od ktorej je bezpodmienečne potrebné, aby bola zdravotná spôsobilosť organizmu talentovaného športovca kontrolovaná špecializovanou telovýchovnou prehliadkou vykonávanou v záťaži, ktorá komplexne posúdi pripravenosť organizmu talentovaného športovca na fyzickú záťaž predpokladanú v príslušnom športe. Prehliadka u pediatra, aj vzhľadom na vybavenie ambulancie pediatra a špecializáciu pediatra, v tomto smere neposkytuje dostatočné informácie na zodpovedné posúdenie pripravenosti športovca na vysokú fyzickú záťaž. Odborníci zaoberajúci sa problematikou telovýchovného lekárstva považujú za vhodnú hranicu vek 12 rokov; od ktorej by mali zdravotnú spôsobilosť talentovaného športovca na vykonávanie príslušného športu posudzovať lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo na základe lekárskej prehliadky, ktorú vykonali. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 8. K čl. I .§ 3 písm. c). - Pripomienky uplatnené nad rámec návrhu zákona Navrhujeme slová „štátna rozpočtová organizácia alebo štátna príspevková organizácia“ nahradiť slovami „športová organizácia, ktorá má právnu formu štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie,“. Navrhovanou úpravou sa odstráni výkladová nejednotnosť v otázke, či rezortné športové stredisko má postavenie, práva a povinnosti športovej organizácie alebo nie. Vzhľadom na to, že rezortné športové strediská objektívne patria do skupiny subjektov, ktoré sa zrejme v najväčšom rozsahu celoročne venujú športovej činnosti na vrcholovej, reprezentačnej až vedeckej úrovni, javí sa ako úplne logické a primerané, aby sa rezortné športové strediská považovali za športové organizácie so všetkými k tomu náležiacimi právami a povinnosťami športovej organizácie (napríklad možnosť uzavrieť zmluvy podľa zákona o športe so športovcom alebo športovým odborníkom, možnosť prijať sponzorské a pod.). Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 13. K čl. I .§ 7 ods. 2 písm. a). - nad rámec návrhu zákona V § 7 ods. 2 písm. a) sa navrhuje vypustiť slová „obzvlášť závažný“. V športovom klube alebo športovom zväze je v podstate nemožné úplne vylúčiť kontakt a komunikáciu športových odborníkov s deťmi a mládežou, či sú to tréneri, maséri, rozhodcovia, usporiadatelia alebo športoví funkcionári. Preto sa navrhuje sprísniť štandard požiadaviek bezúhonnosti pri športových odborníkoch, pričom za bezúhonného sa nebude považovať osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za zločin (akýkoľvek úmyselný trestný čin s hornou hranicou trestnej sadzby vyššou ako 5 rokov), a to do času, kým jej odsúdenie nebude zahladené. V prípade akceptovania tejto pripomienky je pripomienka uplatnená k § 7 ods. 2 písm. b) bezpredmetná. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 11. K čl. I (§ 4 ods. 6) - nad rámec návrhu zákona Navrhujeme slová „organizovaných športovou organizáciou, za ktorú je registrovaný v zdrojovej evidencii“ nahradiť slovami „za športovú organizáciu registrovanú v informačnom systéme športu“. Aktuálna definícia aktívneho športovca v § 4 ods. 6 zákona o športe: „Aktívnym športovcom je športovec, ktorý sa v poslednom roku zúčastnil najmenej na troch súťažiach organizovaných športovou organizáciou, za ktorú je registrovaný v zdrojovej evidencii; za účasť na súťaži sa nepovažuje účasť na súťaži športu pre všetkých.“ nie je vyhovujúca. Na základe tejto definície naši najlepší športovci-reprezentanti, ktorí súťažia a pripravujú sa v zahraničí a reprezentujú Slovensko na majstrovstvách sveta, majstrovstvách Európy, olympijských hrách a iných významných medzinárodných súťažiach (napríklad Sagan, Cibulková, Zuzulová, Vlhová) sa nepovažujú za aktívnych športovcov. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 7. K čl. I bodom 17 až 19 Navrhujeme nahradiť slová „úplného stredného všeobecného vzdelania alebo“ slovami „úplného stredného všeobecného vzdelania v študijnom odbore strednej športovej školy alebo“. Toto spresnenie navrhujeme za účelom jednoznačnosti vyjadrenia toho, že musí ísť o dosiahnutie stredného všeobecného vzdelania na strednej športovej škole a nie na akomkoľvek gymnáziu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 21. K čl. I § 52 až 54 - nad rámec návrhu zákona Riešenie sporov v športe, ktoré zaviedol zákon o športe v zmysle predmetných ustanovení, po viac ako dvojročnej účinnosti zákona doviedol širokú odbornú a športovú verejnosť k viacerým zisteniam. Riešenie sporov v športe ako špecifickej oblasti vzťahov však nie je dotknuté a upravované len samotným zákonom o športe, ale aj ďalšími zákonnými predpismi, ako je napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z., zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., či zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov. Komplex týchto zákonov vytvára stav svedčiaci o tom, že spory vyplývajúce zo „športovej činnosti“ /tak ako ju definuje zákon o športe v ustanovení § 3 písm. a)/ môžu riešiť jednak (i) orgány na riešenie sporov v zmysle zákona o športe, ktoré sú povinne zriaďované iba národnými športovými zväzmi /viď § 19 ods. 1 písm. f) zákona o športe/ a (ii) rozhodcovské súdy v zmysle zákona č. 244/2002 Z. z., ak je subjekt v športe zriaďovateľom takéhoto súdu a osoby s príslušnosťou k zriaďovateľovi sa zaviažu členstvom alebo schválením rozhodcovskej doložky podriadiť rozhodcovskému súdu. V tomto rozsahu upozorňujeme na novelu zákona č. 244/2002 Z. z., ktorá obmedzila možnosť zriaďovania stálych rozhodcovských súdov subjektmi v športe iba na (i) národné športové zväzy a (ii) národné športové organizácie (ustanovenie § 12 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z.). V tomto rozsahu je z pohľadu udržateľnosti tohto stavu diskutovanou otázka, či môže takýto rozhodcovský súd národného športového zväzu rozhodovať aj klasické obchodnoprávne spory vyplývajúce zo vzťahov medzi obchodnými spoločnosťami v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Z dlhodobého pohľadu - a predovšetkým aj v zmysle poslednej novely zákona č. 244/2002 Z. z. je zrejmé, že zákonodarca mal zámer „špecializovať“ rozhodcovské konanie pre šport tak, aby rozhodcovské súdy zriaďované národnými športovými zväzmi rozhodovali spory prameniace výlučne zo „športových vzťahov“. Tento zámer sa však v dotknutých zákonných predpisoch neprejavil, čoho následkom je, že rozhodcovské súdy národných športových zväzov dnes môžu rozhodovať všetky spory, ktoré sú v zmysle zákona č. 244/2002 Z. z. arbitrabilné. To znamená, že môžu rozhodovať aj akékoľvek iné obchodnoprávne spory, ak sa subjekty práva (sporové strany) v rozhodcovskej zmluve alebo inom právnom úkone podrobia právomoci týchto orgánov. Riešením z dlhodobého hľadiska by mala byť novela zákona č. 244/2002 Z. z., ktorá by upravila právomoc rozhodcovských súdov (ustanovenie § 1) v tom smere, že do § 1 zákona č. 244/2002 Z. z. by bol doplnený nový odsek 6 s precizáciou zákonného znenia v tom zmysle, že ak je zriaďovateľom rozhodcovského súdu národný športový zväz, právomocou rozhodcovského súdu je rozhodovanie sporov, ktoré vznikajú pri športovej činnosti osôb s jeho príslušnosťou podľa osobitného predpisu (s legislatívnym odkazom na „športovú činnosť“ v zákone o športe). Ďalšou nevýhodou rozhodcovského súdnictva v športe je skutočnosť, že v zmysle ustanovenia § 46 ods. 2 zákona o športe sa na právne vzťahy pri vykonávaní športu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu primerane vzťahujú niektoré ustanovenia Zákonníka práce, nie však § 14, ktorým sa vylučuje arbitrabilita pracovnoprávnych sporov, z čoho vyplýva, že spory zo zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu by mali byť arbitrovateľné. Vzhľadom na to, že okrem tohto typu zmlúv môže amatérsky športovec vykonávať šport v zmysle § 4 ods. 4 písm. c) aj na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru a na základe ustanovenia § 52 ods. 2 písm. a) zákona o športe, sú orgány na riešenie sporov oprávnené rozhodovať spory vzniknuté v súvislosti so športovou činnosťou športovej organizácie a osôb s jej príslušnosťou, je potrebné zákonom upraviť aj možnosť rozhodovať spory vzniknuté v súvislosti so športovou činnosťou amatérskeho športovca na základe dohody mimo pracovného pomeru rozhodcovským súdom. Pritom podľa § 12 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z. môže byť zriaďovateľom stáleho rozhodcovského súdu so sídlom na území Slovenskej republiky len národný športový zväz alebo komora zriadená zákonom. Z pohľadu udržateľnosti vývoja „mimoštátneho“ riešenia sporov v športe sa nevyhnutným javí rovnako stanovenie minimálnych štandardov pre obsadzovanie týchto orgánov konkrétnymi športovými odborníkmi. Zákon o športe priamo neupravuje, kým by mali byť tieto orgány riešenia sporov obsadzované a aké minimálne vzdelanie by mali mať osoby riešiace športové spory v týchto orgánoch. To vytvára možnosť, že národný športový zväz do týchto orgánov obsadí aj osoby bez potrebnej minimálnej odbornej kvalifikácie, čo je z pohľadu udržateľnosti vývoja tejto oblasti determinujúce. Ako návrh de lege ferenda sa javí správnou novelizácia zákona o športe v rozsahu ustanovení § 52 až 54, pričom pri orgánoch na riešenie sporov a pri disciplinárnych orgánoch by mal zákon o športe ustanoviť minimálne štandardy odbornej spôsobilosti pre osoby pôsobiace v týchto orgánoch. Ako správne sa javí uvažovať o minimálnom právnickom vzdelaní aspoň na úrovni vysokoškolského právnického vzdelania druhého stupňa. Ďalším problémom v oblasti riešenia sporov v športe je možnosť napadnúť rozhodnutia orgánov na riešenie sporov, ktoré sú výsledkom riešenia sporov v športe, na všeobecných súdoch členmi týchto národných športových zväzov (členov týchto občianskych združení). Tento problém vznikol na základe prijatia zákona č. 125/2016 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý vzhľadom na prebehnutú rekodifikáciu civilného procesného práva v rozsahu prijatia Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku, Správneho súdneho poriadku, ktoré priamo novelizovali niekoľko desiatok zákonných predpisov, medzi nimi aj zákon č. 83/1990 Zb., z ktorého bolo vypustené ustanovenie § 15 - a teda právna ochrana člena občianskeho združenia. Na základe uvedeného člen občianskeho združenia sa dnes zo žiadneho zákonného predpisu nedozvie, na ktorý súd a predovšetkým - do akého typu súdnictva (či civilného sporového alebo správneho) sa má s podaním obrátiť pri snahe o zvrátenie následkov „športového rozhodnutia“. Túto problematiku rieši už aj komentárová spisba (Čollák, J.: Komentár vo veciach politických práv, C.H. Beck, Správny súdny poriadok, Veľké komentáre, Bratislava, 2018) s tým, že relevantné právne závery by bolo potrebné zohľadniť aj v samotnom zákone o športe. Zdá sa správne, aby sa v konkrétnych ustanoveniach § 52 až 54 explicitne uviedlo zákonné znenie právnej ochrany voči týmto rozhodnutiam na všeobecnom súde Slovenskej republiky. Zistenia odbornej verejnosti hovoria o tom, že rozhodnutia orgánov na riešenie sporov v zmysle ustanovenia § 52 sú napadnuteľné cestou súdu - v civilnom sporovom konaní podľa Civilného sporového poriadku, pričom rozhodnutia disciplinárnych orgánov podľa ustanovenia § 53 v správnom súdnictve riadenom Správnym súdnym poriadkom. Táto problematika je natoľko aktuálna, že tieto otázky rieši dokonca kompetenčný senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Dlhodobým cieľom a zámerom športovej obce ako celku je zriadenie samostatného Stáleho súdu/tribunálu pre šport a jeho inštitucionalizácia či už v rámci sústavy všeobecného súdnictva alebo mimo nej ako špecializovaného orgánu na alternatívne riešenie sporov. Z inštitucionálneho pohľadu je dnes možné konštatovať, že ak je inštitucionálne zriadenie Stáleho súdu/tribunálu pre šport z pohľadu ekonomických ukazovateľov Slovenskej republiky neefektívne, je možné uvažovať aj nad inou variantou. Tou by mohlo byť „kauzálne vyčlenenie“ a riešenie športových sporov súdmi Slovenskej republiky iba na vybraných súdoch všeobecnej sústavy súdnictva. Predpoklady pre vyčlenenie konkrétnych typov sporov (spotrebiteľské, rozhodcovské, burzové obchody, hospodárska súťaž) pre konkrétne súdy všeobecnej sústavy súdnictva už existujú aj dnes, nakoľko Civilný sporový poriadok (ustanovenie § 22 až 33) pracuje so špecializáciou súdnictva a kauzálnou príslušnosťou súdov. S kauzálnou príslušnosťou pracuje aj Správny súdny poriadok (ustanovenia § 15 až 17). Z pohľadu ucelenosti zákonnej úpravy riešenia sporov v športe by sa priamou novelou Civilného sporového poriadku mohla zaviesť kauzálna príslušnosť súdov všeobecnej sústavy súdnictva konať a rozhodovať vo veciach žalôb podľa ustanovenia § 137 Civilného sporového poriadku proti orgánom na riešenie sporov zriaďovaných v zmysle ustanovenia § 52 a 53 zákona o športe, pričom súvisiacou novelou Správneho súdneho poriadku by sa pre správne súdy výslovne uzákonila pôsobnosť na preskúmavanie rozhodnutí disciplinárnych orgánov športovej organizácie zriadených podľa zákona o športe. Bolo by nepochybne posunom vpred, ak by „následný súdny prieskum” rozhodnutí orgánov na riešenie sporov vykonávalo len niekoľko súdov všeobecnej sústavy súdnictva a len niekoľko senátov alebo samosudcov zaškolených na športovú problematiku, ktorá vykazuje výrazné osobitosti reflektujúc osobitnú povahu športu akceptovanú aj Zmluvou o fungovaní Európskej únie (čl. 165 ods. 2). Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 16. K čl. I § 9 ods. 4 - nad rámec návrhu zákona Navrhujeme zvýšenie limitu príjmov na povinnosť vykonania auditu účtovnej závierky a výročnej správy na dvojnásobok, hodnôt uvedených v § 9 ods. 4 písm. a) a b). V písmene a) navrhujeme číslicu „100 000“ nahradiť číslicou „200 000“ a v písmene b) číslicu „400 000“ číslicou „800 000“. Navrhujeme zvýšiť limit príjmov z verejných prostriedkov a všetkých príjmov športovej organizácie na povinnosť vykonania auditu. Výdavky na overenie účtovnej závierky a výročnej správy športovej organizácie sú neúmerne zaťažujúcou povinnosťou subjektu, ktoré napríklad národný športový zväz hradí z limitovaných prostriedkov na správu a prevádzku podľa § 69 ods. 8 zákona o športe. Pre porovnanie uvádzame limity pre povinný audit pre obchodné spoločnosti uvedené v zákone č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (i) celková suma majetku presiahla 1 000 000 eur, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods. 3, (ii) čistý obrat presiahol 2 000 000 eur, (iii) priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30, pričom obchodná spoločnosť musí presiahnuť aspoň dve spomínané kritériá. Súčasne ustanovené hodnoty sú neúmerne nízke voči limitom pre obchodné spoločnosti. Čo sa týka národných športových zväzov, v roku 2018 zo 71 uznaných národných športových zväzov malo 29 príspevok uznanému športu nižší ako 100 000 eur (bez povinnosti auditu). V rozmedzí 100 až 200 tisíc eur bolo ďalších 18 národných športových zväzov, ktoré by navýšením dolnej hranice financie za audit ušetrili cca 3 000 eur za audit, čo by bolo pre zväzy prínosom aj z dôvodu, že to uhrádzajú z limitovaných prostriedkov (najviac 15 % z príspevku uznanému športu, ktoré môžu použiť na správu a prevádzku národného športového zväzu). Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 18. K čl. I § 36 - nad rámec návrhu zákona V § 36 navrhujeme doplniť nový odsek 3, ktorý znie: „(3) Akékoľvek zmluvné dojednania poskytujúce športovej organizácii dodatočnú lehotu po lehote splatnosti na úhradu splatnej mzdy a ostatných peňažných plnení súvisiacich s vykonávaním športu športovcom za športovú organizáciu sú neplatné a neprihliada sa na ne, ak neboli dojednané v rámci kolektívneho vyjednávania.“. Navrhuje sa upraviť neplatnosť tzv. novácie záväzkov, ktorá sa v športe pomerne často využívala pri preukazovaní plnenia licenčných podmienok v súvislosti s prihlasovaním do nového ročníka súťaže, no zároveň bol jej výsledkom často stav, že mzda/odmena športovcov bola opakovane predmetom novácie záväzku a uhradená bola niekedy až po niekoľkých rokoch alebo len čiastočne alebo v niektorých prípadoch nebola uhradená vôbec. Existenčné problémy profesionálnych športovcov, ktorí nemajú vyplatenú mzdu, vytvárajú zhubné prostredie, v ktorom sú takíto športovci náchylnejší podľahnúť ponúkam na manipuláciu súťaží, či už z dôvodu stávkových hier alebo z dôvodu snahy nepoctivo dosiahnuť lepší športový výsledok. Uvedené pravidlo bolo s celosvetovou platnosťou od 1. júna 2018 schválené v rámci predpisov FIFA upravujúcich status a transfery hráčov (čl. 18 ods. 6 FIFA RSTP). Toto nové pravidlo by sa malo vzťahovať na všetky zmluvy uzavreté po nadobudnutí účinnosti tohto ustanovenia. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 22. K čl. I § 59a ods. 1 písm. c) v spojení s § 19 až 23 - nad rámec návrhu zákona Navrhujeme upraviť podmienky uznania za národnú športovú organizáciu v § 59a ods. 1 zavedené novelou zákona o športe tak, aby sa splnenie podmienky podľa písmena c) nevyžadovalo vo vzťahu k tým ustanoveniam § 19 až 23, ktoré sú nevykonateľné vzhľadom na povahu, ciele a osobitosti fungovania multišportových národných športových organizácií, ktoré navyše často zastrešujú aj viaceré individuálne športy a kolektívne športy zároveň (napríklad § 19 ods. 3). Viaceré národné športové organizácie (napríklad Slovenský olympijský výbor, Asociácia športu pre všetkých, Slovenská asociácia univerzitného športu) združujú takmer výlučne športové kluby, športové zväzy, prípadne iné športové organizácie, t. j. právnické osoby, a nie fyzické osoby, ktoré sú členmi týchto združených športových organizácií. Nebolo by primerané požadovať, aby sa všetky fyzické osoby, ktoré sú členmi členských športových organizácií, stali aj členmi národnej športovej organizácie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 23. K čl. I (§ 65 ods. 6) - nad rámec návrhu zákona Navrhujeme na konci § 65 ods. 6 bodku nahradiť čiarkou a pripojiť slová „alebo ak použitie prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu nezverejňuje národný športový zväz podľa § 69 ods. 4.“. Zverejňovanie použitia príspevku uznanému športu je podľa súčasného znenia zákona duplicitné. Zverejňuje ho národný športový zväz podľa § 69 ods. 4, pričom použitie má podľa § 65 ods. 6 zverejňovať aj každá športová organizácia, teda napríklad aj športový klub, ktorý dostane verejné prostriedky od národného športového zväzu a je prijímateľom prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Keďže národný športový zväz zverejňuje použitie príspevku uznanému športu v tej istej podrobnej štruktúre, v akej ich použije klub (a ten zasiela svoje vyúčtovanie zväzu), v praxi dochádza k požiadavke duplicitného zverejňovania, čo nie je potrebné a je administratívne náročné pre športové kluby. Navrhovaným doplnením znenia § 65 ods. 6 by sa táto duplicita odstránila. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 15. K čl. I (§ 7) - nad rámec návrhu zákona V § 7 odporúčame vložiť za odsek 2 nový odsek 3, ktorý znie: „(3) Ak ide o kontrolóra alebo člena štatutárneho orgánu športovej organizácie, za bezúhonného sa považuje ten, kto okrem trestných činov uvedených v odseku 2 nebol právoplatne odsúdený ani za trestný čin proti majetku alebo za hospodársky trestný čin. Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.“. V platnom znení § 7 ods. 3 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 2 alebo 3“. Legislatívnotechnická úprava nadväzujúca na vloženie nového odseku 3 do § 7. V nadväznosti na uvedenú zmenu sa javí byť vhodné a potrebné v § 67 ods. 2 upraviť ako právny následok porušenia podmienky bezúhonnosti športového odborníka stratu spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov športovej organizácie, ktorá využíva na športovú činnosť športového odborníka, ktorý nespĺňa podmienku bezúhonnosti. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 20. K čl. I .§ 50 ods. 4 písm. a). - nad rámec návrhu zákona S poukazom na zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a prístup, ktorý sa týmto zákonom zavádza do verejnej správy, navrhujeme vypustiť písmeno a) z § 50 ods. 4 nakoľko informačný systém športu je informačným systémom verejnej správy, ktorý je v dispozícii štátu, jeho úradníkov a je on-line dostupný pre sponzora i sponzorovaného, preto povinnosť vyhotovovať výpis z tohto informačného systému a pripájať ho k zmluve o sponzorstve v športe ako jej súčasť navrhujeme vypustiť. V nadväznosti na vypustenie písmena a) navrhujeme ustanovenie § 50 ods. 4 legislatívne upraviť. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 17. K čl. I § 9 ods. 7 - nad rámec návrhu zákona Navrhujeme slová „v registri“ nahradiť slovami „vo verejnej časti registra“. Cieľom navrhovanej zmeny je v záujme posilnenia transparentnosti riadenia a správy športu rozšíriť a zjednodušiť možnosť kontroly plnenia povinnosti športovej organizácie podľa § 9 ods. 7 zákona o športe. Podľa platnej právnej úpravy sa výročná správa ukladá iba v neverejnej časti registra účtovných závierok, v dôsledku čoho členovia a orgány športových organizácií, ale ani zástupcovia štátu nevedia jednoducho zistiť, či došlo k splneniu zákonnej povinnosti § 9 ods. 7 zákona o športe, a teda nevedia ani posúdiť obsah dokumentu uloženého v registri účtovných závierok. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 24. K čl. I (§ 67 ods. 2) - nad rámec návrhu zákona V § 67 ods. 2 navrhujeme doplniť nové písmeno h), ktoré znie: „h) využíva na výkon činnosti športového odborníka, ktorý nespĺňa podmienku bezúhonnosti podľa § 7 ods. 2 až 4.“. Navrhujeme doplniť právny následok toho, keď športová organizácia nebude dodržiavať povinnosť vykonávať športovú činnosť pomocou športových odborníkov, ktorí sú bezúhonní. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 41. K zákonu č. 461.2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov Navrhujeme doplniť nový novelizačný článok, ktorý znie: „Čl. ... Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 566/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 1. V § 4 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú slová „alebo zmluvy o výkone činnosti športového odborníka, ak ide o fyzickú osobu, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku,“. 2. V § 4 ods. 1 písm. b) sa v úvodnej vete slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „činnosti“ sa vkladajú slová „alebo zmluvy o výkone činnosti športového odborníka“.“. Odôvodnenie: Zákonom č. 335/2017 Z. z. bol do § 49a zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov zavedený nový inštitút „zmluvy o výkone činnosti športového odborníka“. Tento nový zmluvný typ je obdobou dohody o pracovnej činnosti prispôsobenej podmienkam športovej praxe. V športovej oblasti je zmluva o výkone činnosti športového odborníka od jej zavedenia do právneho poriadku využívaná, a to napríklad pri činnosti rozhodcov, delegátov, časomeračov, trénerov najmä mládeže, či pri ďalších osobách vykonávajúcich činnosť športového odborníka spravidla popri svojom hlavnom zamestnaní/povolaní alebo popri podnikaní. Pri zavedení zmluvy o výkone činnosti športového odborníka do života bolo zistené, že na účely zákona o sociálnom poistení je pri poberateľoch dôchodkov výhodnejší zmluvný režim dohody o pracovnej činnosti a pri študentoch zmluvný režim dohody o brigádnickej práci študentov. Dôsledkom toho je stav, že na rovnaký obsah/predmet činnosti športového odborníka sa uzatvárajú dva rôzne typy dohôd/zmlúv, a to podľa vlastností/statusu fyzickej osoby, s ktorou sa dohoda/zmluva uzatvára. Pri žiakoch a študentoch sa naďalej uzatvára dohoda o brigádnickej práci študentov a pri poberateľoch dôchodkov sa využíva naďalej dohoda o pracovnej činnosti a iba pri ostatných športových odborníkoch sa uzatvára nová zmluva o výkone činnosti športového odborníka podľa § 49a zákona o športe. Na základe uvedeného sa javí byť rozumné a primerané tieto veľmi podobné zmluvné typy postaviť z hľadiska zákona o sociálnom poistení na rovnakú úroveň, aby sa v športovej oblasti zmluvná agenda čo najviac zjednodušila a unifikovala, a to tým spôsobom, že pre všetkých športových odborníkov bude na tú istú závislú činnosť športového odborníka v čo najširšej miere používaný nový zmluvný typ podľa § 49a zákona o športe. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 45. Nad rámec návrhu zákona Navrhujeme do návrhu zákona doplniť novelizačné články, ktorými sa zmenia tieto zákony: 1. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, 2. zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, 3. zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, 4. zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov, 5. zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 6. zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, 7. zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom navrhovanej zmeny je systematickou zmenou odstrániť nežiaduci právny stav, ktorý vznikol v dôsledku novely zákona o športe č. 354/2006 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2017. Na základe uvedenej novely sa zmenil status športových odborníkov zo samostatne zárobkovo činných osôb na podnikateľov, pričom je potrebné uviesť, že predmet/obsah športovej činnosti, ktorú športoví odborníci vykonávali, respektíve vykonávajú, sa nijako nezmenil. V dôsledku tejto zmeny sa prestala na športových odborníkov vzťahovať výnimka zo zákazu „inej zárobkovej činnosti“ pôvodne ustanovená v jednotlivých statusových zákonoch, a to v závislosti od legislatívnej konštrukcie tohto zákazu. Viaceré statusové zákony pripúšťajú výnimky zo zákazu inej zárobkovej činnosti, nie však výnimky zo zákazu podnikania. Navrhujeme preto novelizáciou vyššie uvedených predpisov dosiahnuť pôvodne sledovaný cieľ pri prijatí zákona o športe, aby športová činnosť športových odborníkov vykonávaná zárobkovo popri výkone povolania/služby/zamestnania bola povolená. Poukazujeme na to, že tento cieľ bol v čase prípravy návrhu zákona o športe všetkými dotknutými rezortmi akceptovaný. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 26. K čl. I (§ 68 ods. 5) - nad rámec návrhu zákona Navrhujeme ustanovenie upraviť tak, aby rozhodujúcou autoritou, ktorá posúdi váhy športových odvetví alebo kategórií navrhnuté národným športovým zväzom, bolo z hľadiska zabezpečenia čo najvyššej miery objektivity ministerstvo školstva. Ak budú uvedené váhy určovať každoročne národné športové zväzy, môžu sa ich snažiť účelovo modifikovať a prispôsobovať aktuálnym výsledkom tak, aby to bolo pre nich čo najvýhodnejšie, hoci to absolútne nezodpovedá skutočnej váhe prikladanej konkrétnemu športovému odvetviu v rámci riadenia a správy príslušného národného športového zväzu. Jednotlivé váhy by mali byť preto zo strany národných športových zväzov iba navrhnuté, konečné slovo by však malo mať ministerstvo školstva, respektíve jeho odborná pracovná komisia, aby bolo zabezpečené čo najobjektívnejšie stanovenie váh pre jednotlivé športové odvetvia a kategórie. Opatrenie uvedené v § 68 ods. 5 zákona o športe, na základe ktorého sa zohľadňujú váhy za rok, ktorý dva roky predchádza roku, na ktorý sa príspevok uznanému športu poskytuje, nemôže predísť možnému účelovému prispôsobeniu hodnoty váh, pretože zohľadňované parametre sa v takto relatívne krátkom časovom období v podstate nemenia, len ho oddiali. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 29. K § 69 ods. 5 písm. a) - nad rámec návrhu zákona Podľa ustanovenia § 69 ods. 5 písm. a) zákona o športe je jediným kritériom rozdelenia príspevku pre kluby kvantitatívne kritérium - počet aktívnych športovcov a družstiev do 23 rokov s minimálne tromi účasťami v súťaži. Ustanovenie nerozlišuje medzi kvalitou aktívnych športovcov v jednotlivých kluboch individuálnych športov a ani medzi kvalitou jednotlivých družstiev v kolektívnych športoch. Nie je správne ani spravodlivé rozdeliť financie pre kluby len podľa počtu aktívnych športovcov a družstiev, keďže je rovnakou mierou paušálne ohodnotený klub, ktorý má aktívnych športovcov do 23 rokov s nízkou výkonnosťou a aj klub, ktorého športovci dosahujú najvyššie výsledky. Prioritou národného športového zväzu je zvyšovanie výkonnosti svojich športovcov, preto zväzy kladú dôraz na zapracovanie aj kvalitatívnych kritérií do systému rozdelenia financií pre kluby. Pri zachovaní výšky 15 % podielu z príspevku uznanému športu pre športové kluby navrhujeme zvážiť nasledovné doplnenie ustanovenia § 69 ods. 5 písm. a): „a) 15 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športu mládeže s jeho príslušnosťou medzi športové kluby; najvyšší orgán národného športového zväzu môže kvalifikovanou väčšinou rozhodnúť, že najmenej 7,5 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu sa rozdelí pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov v individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov v kolektívnych športoch a vo zvyšnej výške sa rozdelí medzi športové kluby na základe kvantitatívnych a kvalitatívnych kritérií určených predpisom národného športového zväzu,“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 19. K čl. I .§ 42 ods. 2 písm. a). - nad rámec návrhu zákona Na konci písmena a) navrhujeme pripojiť slová „ak predpis národného športového zväzu a predpis medzinárodnej športovej organizácie alebo kolektívna zmluva upravuje podmienky okamžitého skončenia zmluvného vzťahu pre športovca výhodnejšie, postupuje sa podľa týchto predpisov”. Eventuálne navrhujeme doplniť do spoločného ustanovenia § 46 nový odsek 9, ktorý znie: „(9) Ak predpis medzinárodnej športovej organizácie a predpis národného športového zväzu alebo kolektívna zmluva obsahuje úpravu pravidiel zmluvného vzťahu športovca so športovou organizáciou vykonávajúcich športovú činnosť v ich pôsobnosti výhodnejšie pre športovca, ako sú upravené v tejto hlave, použije sa výhodnejšia úprava.”. V záujme rešpektovania autonómie športu, športového hnutia a jeho predpisov, ktoré v niektorých otázkach poskytujú vyššiu úroveň ochrany oprávnených záujmov športovcov ako zákonná úprava sa navrhuje vytvoriť legislatívny základ pre uplatňovanie podmienok okamžitého skončenia zmluvného vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu zo strany športovca, ktoré sú výhodnejšie ako úprava zákona o športe. Predpokladom pre uplatnenie úpravy výhodnejšej pre športovcov je existencia úpravy výhodnejšej pre športovcov v predpise príslušnej medzinárodnej športovej organizácie, ktorá zjednocuje štandard pre športovcov v príslušnom športe na celom svete, ktorá je premietnutá do predpisu národného športového zväzu, ktorý je dostupný pre všetkých účastníkov právnych vzťahov v slovenskom jazyku. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 27. K čl. I (§ 69 ods. 1) - nad rámec návrhu zákona Navrhujeme na konci odseku 1 pripojiť vetu, ktorá znie: „Stav k tomuto dňu je rozhodujúci pre výpočet príspevku uznanému športu na nasledujúci rok a jeho rozdelenie podľa odseku 5 písm. a) a b). Národný športový zväz predpisom upraví pravidlá použitia tej časti príspevku uznanému športu, na ktorej rozdelenie prijímateľ stratil nárok.“. Na základe poznatkov o problémoch z praxe sa javí ako potrebné v zákone o športe jednoznačne ustanoviť rozhodný deň pre poskytovanie údajov (vstupov do vzorca pre výpočet výšky finančných prostriedkov poskytovaných formou príspevku uznanému športu s tým, že tento deň bude rovnako rozhodný pre ďalšie nadväzujúce delenie finančných prostriedkov z hľadiska nápočtu členskej základne národného športového zväzu (pre rozdeľovanie objemu 15 % z príspevku uznanému športu medzi jednotlivcov a družstvá). Stanoví sa jednoznačne deň, ktorý bude rozhodujúci z pohľadu stavu evidencie, či už zdrojovej evidencie národného športového zväzu a v prípade riadneho spustenia informačného systému športu, aj stavu evidencie údajov v ňom. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 28. K čl. I (§ 69 ods. 2) - nad rámec návrhu zákona Navrhujeme uviesť § 69 ods. 2 v tomto znení: „(2) Na príjem a používanie príspevku uznanému športu môže národný športový zväz použiť účet podľa § 66 ods. 3 písm. d).“. Podľa súčasného znenia zákona musia mať národné športové zväzy dva samostatné bankové účty na príjem verejných prostriedkov. Prvý účet výlučne na príspevok uznanému športu (§ 69 ods. 2) a druhý účet na ostatné príjmy z verejných prostriedkov, pod čo spadajú napríklad aj iné dotácie z ministerstva školstva, príspevky na top tím a podobne /§ 66 ods. 3 písm. d) zákona o športe/. Vedenie dvoch samostatných účtov na príjem verejných prostriedkov je duplicitné, národné športové zväzy zbytočne hradia náklady za vedenie jedného bankového účtu navyše a verejné prostriedky prakticky stačí viesť na jednom samostatnom bankovom účte. Dva samostatné účty boli požadované až pre zmluvy uzatvárané na rok 2018. Túto vecne neodôvodnenú duplicitu je možné odstrániť navrhovanou zmenou znenia § 69 ods. 2. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 25. K čl. I (§ 67 ods. 11) - nad rámec návrhu zákona Navrhujeme na konci odseku 11 pripojiť vetu, ktorá znie: „Po obnovení spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov ministerstvo školstva dodatočne poskytne športovej organizácii prostriedky, ktoré jej neboli poskytnuté v čase dočasného pozastavenia spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov.“. Navrhujeme upraviť jednoznačným pravidlom situáciu, keď športovej organizácii počas dočasného pozastavenia spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov neboli poskytnuté platby zo štátnych prostriedkov. Aplikačná prax priniesla nejednotné názory na to, či (ne)majú alebo (ne)môžu byť zadržané prostriedky po obnovení spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov dodatočne poskytnuté príslušnej športovej organizácii. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 39. K čl. I (§ 97 ods. 5) - nad rámec návrhu zákona Do § 97 ods. 5 navrhujeme doplniť „právnické osoby“ vo výpočte subjektov, ktorých správne delikty je oprávnený prejednať a rozhodnúť okresný úrad v sídle kraja, nakoľko správneho deliktu sa môže dopustiť aj iný typ subjektu (právnickej osoby), ako je uvedený v platnom znení § 97 ods. 5 zákona o športe (oprava zrejmej nesprávnosti). Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 30. K čl. I .§ 69 ods. 5 písm. b) a c). - nad rámec návrhu zákona Novela zákona o športe č. 354/2016 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2017 zaviedla v § 69 ods. 5 a 6 zákona bez akejkoľvek dopadovej analýzy či odbornej diskusie povinné percentuálne limity rozdelenia príspevku uznanému športu národnými športovými zväzmi pre športové kluby podľa počtu družstiev alebo jednotlivcov (najmenej 15 %), na talentovanú mládež (najmenej 20 %), na športovú reprezentáciu (najmenej 25 %), na správu a prevádzku národného športového zväzu (najviac 15 %) a na športovú infraštruktúru (najviac 30 %). Všetky národné športové zväzy majú rovnaký cieľ – zvyšovanie členskej základne a dosahovanie lepších výsledkov v reprezentácii mládeže i dospelých. Tento cieľ je determinovaný okrem samotnej súťaživej podstaty športu aj vzorcom na výpočet príspevku uznanému športu, ktorý je najvýznamnejším zdrojom príjmov národných športových zväzov uznaných športov. Vzhľadom na rozmanitosť jednotlivých druhov uznaných športov, ich potrieb a priorít, sezónnosť, nákladovosť, veľkosť národného športového zväzu, objem jeho príjmov, počet aktívnych športovcov na vrcholovej úrovni, respektíve na nižšej výkonnostnej úrovni či na úrovni športu pre všetkých, ako aj počet organizovaných domácich a zahraničných športových podujatí v súťažnom období nie je možné tento cieľ optimálne dosahovať za podmienok, že zákon „zhora“ ustanoví limity a kritériá jednotlivých skupín výdavkov pre národné športové zväzy podľa rovnakej schémy, t. j. pre všetkých rovnako, napriek všetkým ich rozdielom. Zákon o športe priniesol do športu transparentný motivačný koncept, ktorého podstatou je súťaž zväzov o dosiahnutie čo najlepších parametrov do vzorca, na základe ktorého sú odmeňované štátom za dodaný výsledok v príslušnom športe formou príspevku uznanému športu. V rámci tohto konceptu dostali národné športové zväzy výmenou za transparentnosť ich hospodárenia a fungovania voľnosť v strategickom rozhodovaní o spôsobe transparentného použitia prostriedkov získaných z príspevku uznanému športu, pričom ich zodpovednosť voči príslušnému športovému hnutiu i voči štátu a jeho občanom je determinovaná dosahovaním športových výsledkov, t. j. parametrov do vzorca, od ktorých závisí výška štátom garantovaného financovania ich športu v ďalšom rozpočtovom roku. Určenie toho, na čo sa použijú finančné prostriedky a kvantitatívne a kvalitatívne kritériá ich rozdelenia, by mali byť vo výhradnej kompetencii i zodpovednosti každého národného športového zväzu. Priority zväzov a ich športov a športových odvetví či disciplín nie je možné stanoviť rovnakým zákonným ustanovením paušálne pre rôzne športy. Každý šport má svoje vlastné špecifiká, systém prípravy, organizácie súťaží, starostlivosti o talentovanú mládež, zabezpečenie športovej reprezentácie a podobne. Tieto atribúty sa v jednotlivých športoch podstatne líšia, je veľký rozdiel medzi prípravou v individuálnych a kolektívnych športoch, v technických športoch, v športoch, kde existuje len niekoľko málo aktívnych klubov a v olympijských a neolympijských športoch. Zavedenie limitov je zároveň administratívne náročnejšie pre všetky národné športové zväzy, keďže musia interne dôkladne sledovať použitie príspevku uznanému športu na jednotlivé zákonom ustanovené účely, čo zbytočne komplikuje rozhodovanie o rozdelení príspevku uznanému športu, jeho efektívne použitie z hľadiska sledovaného cieľa a aj vyúčtovanie vo vzťahu k ministerstvu školstva, obzvlášť v športoch s viacerými športovými odvetviami. Na stretnutiach predstaviteľov športových zväzov na rôznych úrovniach je toto ustanovenie jednoznačne kritizované a požaduje sa jeho úprava, keďže je v rozpore s rôznorodými potrebami členov športového hnutia. Navrhujeme preto zrušiť povinné percentuálne limity použitia príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov /§ 69 ods. 5 písm. b)/ a na účel športovej reprezentácie /§ 69 ods. 5 písm. c)/, ktoré sa v praxi absolútne neosvedčili, práve naopak, skomplikovali fungovanie (plánovanie, prípravu návrhu rozpočtu, zohľadnenie športových priorít) národných športových zväzov. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 43. K zákonu č. 580.2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95.2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Navrhujeme doplniť nový novelizačný článok, ktorý znie: „Čl. … Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 256/2017 Z. z., 351/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z. a zákona č. 156/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: V § 10b ods. 1 písmeno a) znie: „a) právo na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu18) okrem príjmov 1. z dohody o brigádnickej práci študentov, 2. zo zmluvy o výkone činnosti športového odborníka fyzickej osoby, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku, 3. z dohody o vykonaní práce poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu,8ab) poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku, poberateľov predčasného starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku, dohody o pracovnej činnosti poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu,8ab) poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku, poberateľov predčasného starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku, odchodného, výsluhového príspevku alebo rekreačnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,19a) 4. zo zmluvy o výkone činnosti športového odborníka poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu,8ab) poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku, poberateľov predčasného starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku, dohody o pracovnej činnosti poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu,8ab) poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku, poberateľov predčasného starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku, odchodného, výsluhového príspevku alebo rekreačnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,19a)“.“. Odôvodnenie: Zákonom č. 335/2017 Z. z. bol do § 49a zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov zavedený nový inštitút „zmluvy o výkone činnosti športového odborníka“. Tento nový zmluvný typ je obdobou dohody o pracovnej činnosti prispôsobenej podmienkam športovej praxe. V športovej praxi je zmluva o výkone činnosti športového odborníka od jej zavedenia do právneho poriadku využívaná, napríklad pri činnosti rozhodcov, delegátov, časomeračov, ale i trénerov mládeže či ďalších športových odborníkoch vykonávajúcich činnosť športového odborníka spravidla popri svojom hlavnom zamestnaní/povolaní alebo popri podnikaní. Pri zavedení zmluvy o výkone činnosti športového odborníka do života však bolo zistené, že na účely zákona o zdravotnom poistení je pri poberateľoch dôchodkov výhodnejší zmluvný režim dohody o pracovnej činnosti a pri študentoch zmluvný režim dohody o brigádnickej práci študentov. Dôsledkom toho je stav, že na rovnaký obsah/predmet činnosti športového odborníka sa uzatvárajú dva rôzne typy dohôd/zmlúv, a to podľa vlastností/statusu fyzickej osoby, s ktorou sa dohoda/zmluva uzatvára. Pri žiakoch a študentoch sa naďalej uzatvára dohoda o brigádnickej práci študentov a pri poberateľoch dôchodkov sa využíva naďalej dohoda o pracovnej činnosti a iba pri ostatných športových odborníkoch sa uzatvára nová zmluva o výkone činnosti športového odborníka podľa § 49a zákona o športe. Na základe uvedeného sa javí byť rozumné a primerané tieto veľmi podobné zmluvné typy postaviť aj z hľadiska zákona o zdravotnom poistení na rovnakú úroveň, aby sa v športovej oblasti zmluvná agenda čo najviac zjednodušila a unifikovala, a to tým spôsobom, že pre všetkých športových odborníkov na tú istú závislú činnosť športového odborníka bude v čo najširšej miere používaný nový zmluvný typ podľa § 49a zákona o športe. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 33. K čl. I (§ 69) - nad rámec návrhu zákona V § 69 odporúčame doplniť odsek 10, ktorý znie: „(10) Pri rozdelení príspevku uznanému športu medzi športové odvetvia sa primerane použije § 68 ods. 2, ak sa členovia národného športového zväzu zastrešujúceho viaceré športové odvetvia alebo športové zväzy zastupujúce športové odvetvia zastrešené v rámci tej istej medzinárodnej športovej organizácie nedohodnú inak.“. Cieľom navrhovaného doplnenia právnej úpravy je zabezpečiť, aby v národných športových zväzoch pozostávajúcich z viacerých športových odvetví/úsekov bolo dosiahnuté, že vnútorné členenie prostriedkov bude primerane zohľadňovať princíp zásluhovosti (vo vzťahu k plneniu objednávky vyjadrenej vo verejnom záujme v športe), čo bude pôsobiť motivačne a spravodlivo zabezpečí reprodukciu v tých športových odvetviach/úsekoch/ komunitách, ktoré sú životaschopné a úspešné a naopak, obmedzí možnosť umelého udržiavania športových odvetví/úsekov, ktorých komunita v skutočnosti už neexistuje/ nefunguje. Nie je primerané/spravodlivé, a ani v súlade s verejným záujmom v športe, aby na činnosť takýchto športových odvetví/úsekov boli vynakladané štátne prostriedky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 35. K čl. I .§ 80 ods. 2 písm. r). - nad rámec návrhu zákona Navrhujeme uviesť znenie písmena r) v tomto znení: „r) dátumy posledných troch účastí na súťaži,“. Novela zákona o športe s účinnosťou od 1. januára 2017 zmenila definíciu aktívneho športovca v § 4 ods. 6 zákona o športe tak, že „Aktívnym športovcom je športovec, ktorý sa v poslednom roku zúčastnil najmenej na troch súťažiach organizovaných športovou organizáciou, za ktorú je registrovaný v zdrojovej evidencii; za účasť na súťaži sa nepovažuje účasť na súťaži športu pre všetkých.“. Podľa aktuálneho znenia § 80 ods. 2 písm. r) zákona o športe sa o každej fyzickej osobe v informačnom systéme športu zapisuje len dátum „poslednej účasti na súťaži“. V informačnom systéme športu tak nebude možné odsledovať splnenie podmienky účasti na najmenej na troch súťažiach (čo je údaj vstupujúci do vzorca na výpočet príspevku uznanému športu). Preto navrhujeme § 80 ods. 2 písm. r) zosúladiť s novým znením § 4 ods. 6 zákona o športe. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail