LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
SOV (Slovenský olympijský výbor) celému materiálu Ako najväčšia športová organizácia v Slovenskej republike, združujúca najviac subjektov športového hnutia a zabezpečujúca účasť športových reprezentantov na najväčšom svetovom športovom podujatí navrhujeme predložený materiál stiahnuť a prepracovať, nakoľko navrhované ustanovenia vychádzajú z nepodložených matematických pomerov a dát a zásadným spôsobom bez jasnej argumentácie zasahujú do financovania vrcholového športu a športu zdravotne znevýhodnených. Nie je nám jasné ako predkladateľ návrhu prišiel k týmto údajom, navyše bez žiadnej odbornej diskusie so športovým hnutím, ktorého sa takýto návrh podstatne dotýka a zasahuje do jeho činnosti. Absencia dialógu s dotknutými stranami je v absolútnom rozpore s Vládou SR schváleným Akčným plánom Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na roky 2017-2019. Uvedený materiál navrhujeme stiahnuť rovnako z dôvodu, že absolútne nereflektuje a nerieši aktuálne aplikačné problémy zákona o športe, ktoré trápia národné športové zväzy, národné športové organizácie, športové kluby a samotných športovcov. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SPV (Slovenský paralympijský výbor) § 75 ods.8 Na základe tohtoročných dotácií na šport zdravotne postihnutých, si dovoľujeme predložiť návrh na prerozdelenie určenej výšky 1,64% na národný športový projekt podľa § 75 ods.8 : § 77 odsek 2 , písmeno g) navrhujeme upraviť: 1. 0,35 % na šport Špeciálnych olympiád pre Špeciálne olympiády Slovensko - Národná športová organizácia 2. 0,35 % na Deaflympijský šport pre Slovenský deaflympijský výbor - Národná športová organizácia 3. 0,94 % na šport zdravotne postihnutých. Príspevok sa poskytuje v štvrťročných splátkach prostredníctvom Slovenského paralympijského výboru. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SPV (Slovenský paralympijský výbor) §75 článok 4 Navrhujeme doplniť: §75 článok 4 – „alebo národnej športovej organizácií“ a „alebo národná športová organizácia“, plné znenie po doplnení: Ministerstvo školstva poskytuje každoročne príspevok športovcom podľa zoznamu športovcov top tímu. Výšku príspevku jednotlivým športovcom určí ministerstvo školstva podľa poradia športovcov zaradených do zoznamu športovcov top tímu. Príspevok sa poukazuje národnému športovému zväzu, alebo národnej športovej organizácií, ku ktorému ma športovec príslušnosť. Ak národný športový zväz, alebo národná športová organizácia stratia spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, ministerstvo školstva poukáže príspevok športovcovi. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SPV (Slovenský paralympijský výbor) bod 15. V § 77 odsek 2 písmeno c) V bode 15. V § 77 odsek 2 písmeno c) v znení: Vo výške najmenej 5,5% na národný športový projekt podľa § 75 ods. 4 a písmeno d) v znení, vo výške najmenej 1,5% na národný športový projekt podľa § 75 ods. 5, sú rozdelené finančné prostriedky na Top tím zvlášť pre zdravých športovcov a zvlášť pre športovcov so zdravotným postihnutím. Toto považujeme v nesúlade s antidiskriminačným zákonom, ktorý v §2 stanovuje priamu a nepriamu diskrimináciu. Vyššie uvedené prerozdelenie považujeme za nepriamu diskrimináciu, pretože znevýhodňuje osoby v porovnateľnej situácii s inými osobami. Navrhujeme preto ponechať Top Tím vo výške 7% pre zdravých športovcov a športovcov so zdravotným znevýhodnením tak ako je doposiaľ uvádzané v zákone 440/2015 Z.z. o športe. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SPV (Slovenský paralympijský výbor) Bod 15. V § 77 odsek 2 písmeno c) V bode 15. V § 77 odsek 2 písmeno c) v znení: Vo výške najmenej 5,5% na národný športový projekt podľa § 75 ods. 4 a písmeno d) v znení, vo výške najmenej 1,5% na národný športový projekt podľa § 75 ods. 5, sú rozdelené finančné prostriedky na Top tím zvlášť pre zdravých športovcov a zvlášť pre športovcov so zdravotným postihnutím. Toto považujeme v nesúlade s antidiskriminačným zákonom, ktorý v §2 stanovuje priamu a nepriamu diskrimináciu. Vyššie uvedené prerozdelenie považujeme za nepriamu diskrimináciu, pretože znevýhodňuje osoby v porovnateľnej situácii s inými osobami. Navrhujeme preto ponechať Top Tím vo výške 7% pre zdravých športovcov a športovcov so zdravotným znevýhodnením tak ako je doposiaľ uvádzané v zákone 440/2015 Z.z. o športe. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 15 V bode 15 žiadame upraviť znenie § 77 ods. 2 písm. g) takto: „g) vo výške najmenej 1,64 % na národný športový projekt podľa § 75 ods. 8, z toho 1. najmenej 0,56% na šport Špeciálnych olympiád pre Špeciálne olympiády Slovensko – Národná športová organizácia 2. najmenej 0,8% pre šport telesne postihnutých pre Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov – športový zväz 3. najmenej 0,07% na šport zrakovo postihnutých pre Slovenský zväz zrakovo postihnutých športovcov – športový zväz. 4. najmenej 0,21% na deaflympijský šport pre Slovenský deaflympijský výbor – Národná športová organizácia.“. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Máme za to, že v predloženom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, došlo k nerovnakému zaobchádzaniu a k znevýhodneniu športovcov so zdravotným postihnutím. Zákon o športe 440/2015 Z. z. určuje športovým organizáciám a zväzom pre zdravých športovcov jasne jednotlivo určenú percentuálnu výšku finančnej dotácie, kým vyššie uvedený materiál uvádza jedno percentuálne vyjadrenie pre štyri organizácie zdravotne postihnutých. Tým podľa nášho názoru, porušuje čl. 5 Rovnosť a nediskriminácia Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (ozn. MZV č. 317/2010 Z. z.), pretože k športovcom so zdravotným postihnutím nie je pristupované rovnako ako ku zdravým športovcom. Špeciálne stredné školy, špeciálne základné školy a špeciálne materské školy sú od roku 2014 v gescii Ministerstva vnútra SR a zabezpečujú vyučujúci proces pre deti a mládež s mentálnym postihnutím. Špeciálne olympiády Slovensko prostredníctvom svojim projektov zabezpečujú športový a telesný rozvoj detí a mládeže s mentálnym postihnutím. Do pilotného projektu Mladí športovci špeciálnych olympiád je zapojených 29 špeciálnych základných a materských škôl. Máme za to, špeciálne olympiády pozitívne ovplyvňujú zdravý duševný a telesný rozvoj osôb s mentálnym postihnutím. Z vyššie uvedených dôvodov a z dôvodov krátkodobého a dlhodobého plánovania výchovne vzdelávacieho procesu v telesnej výchove poukazujeme na to, že je potrebné, aby každá organizácia zastupujúca zrakovo, sluchovo, telesne a mentálne postihnutých športovcov mala v zákone 440/2015 Z. z. o športe jasne zadefinovanú výšku finančnej dotácie. Na záver uvádzame: V roku 2017 bolo evidovaných 28 420 žiakov a študentov s mentálnym postihnutím v špeciálnych školách a triedach. Pre porovnanie: sluchovo postihnutých žiakov a študentov je v špeciálnych školách evidovaných 489, telesne postihnutých žiakov a študentov je 591 a zrakovo postihnutých je 317. Počet integrovaných žiakov s mentálnym postihnutím je 3 717, so sluchovým postihnutím je 663, so zrakovým postihnutím 490, s telesným postihnutím 859 ( Zdroj CVTI). Z uvedeného jasne vyplýva, že osoby s mentálnym postihnutím tvoria najväčšiu skupinu osôb so zdravotným postihnutím. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) k Čl. I bodu 15 Zásadne žiadam, v nadväznosti na v Čl. I bode 15 navrhované ustanovenie § 77 ods. 2 písm. g), jednoznačne ustanoviť percentuálnu výšku príspevku pre jednotlivé organizácie a zväzy zdravotne postihnutých športovcov nasledovne: 1. najmenej 0,56% na šport Špeciálnych olympiád pre Špeciálne olympiády Slovensko – národná športová organizácia, 2. najmenej 0,8% pre šport telesne postihnutých pre Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov – národný športový zväz, 3. najmenej 0,07% na šport zrakovo postihnutých pre Slovenský zväz zrakovo postihnutých športovcov – národný športový zväz, 4. najmenej 0,21% na deaflympijský šport pre Slovenský deaflympijský výbor – národná športová organizácia. Odôvodnenie: V predkladanom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dochádza k nerovnakému zaobchádzaniu a k znevýhodneniu športovcov so zdravotným postihnutím. Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje športovým organizáciám a zväzom pre zdravých športovcov jasne a jednotlivo stanovenú percentuálnu výšku finančnej dotácie, kým predkladaný materiál uvádza jedno percentuálne vyjadrenie pre štyri organizácie zdravotne postihnutých, čím porušuje Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 317/2010 Z. z.), konkrétne článok 5 Rovnosť a nediskriminácia, pretože k športovcom so zdravotným postihnutím nie je pristupované rovnako ako ku zdravým športovcom. Zároveň si dovoľujem upozorniť, že v Čl. I bode 15 navrhovanom § 77 ods. 2 písm. g) sú spolu zaradené národné športové organizácie (Slovenský deaflympijský výbor a Špeciálne olympiády Slovensko) a národné športové zväzy (Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov a Slovenský zväz zrakovo postihnutých športovcov), ktoré plnia v zmysle zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov odlišné úlohy. Mám za to, že by mali mať tiež jasne percentuálne rozdelené finančné dotácie tak, ako je to u národných organizácií pre zdravých športovcov a u národných športových zväzov pre zdravých športovcov. Jasné a jednoznačné prerozdelenie určenej výšky najmenej 1,64% na národný športový projekt podľa v Čl. I bode 14 navrhovaného § 75 ods. 8 prispeje k predchádzaniu každoročných rozporov o prerozdelení prostriedkov v športe zdravotne postihnutých. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SOV (Slovenský olympijský výbor) K § 9 ods. 4 zákona č. 440.2015 Z. z. Navrhujeme zvýšenie limitu príjmov na povinnosť vykonania auditu účtovnej závierky a výročnej správy. “(4) Športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov, je povinná mať riadnu účtovnú závierku a výročnú správu overenú audítorom, ak príjem verejných prostriedkov v účtovnom roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, presiahne 200 000 eur, alebo všetky príjmy športovej organizácie v účtovnom roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, presiahnu 800 000 eur. Odôvodnenie: Navrhujeme zvýšiť limit príjmov z verejných prostriedkov a všetkých príjmov športovej organizácie na povinnosť vykonania auditu. Výdavky na overenie účtovnej závierky a výročnej správy športovej organizácie sú neúmerne zaťažujúcou povinnosťou subjektu, ktoré napríklad národný športový zväz hradí z limitovaných prostriedkov na správu a prevádzku podľa § 69 ods. 6 zákona o športe. Pre porovnanie uvádzame limity pre povinný audit pre obchodné spoločnosti uvedené v zákone č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve (i) celková suma majetku presiahla 1 000 000 eur, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods. 3, (ii) čistý obrat presiahol 2 000 000 eur, (iii) priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30, pričom obchodná spoločnosť musí presiahnuť aspoň dve spomínané kritériá. Súčasne stanovené hodnoty sú neúmerne nízke voči limitom pre obchodné spoločnosti. Čo sa týka národných športových zväzov v roku 2018 zo 71 uznaných NŠZ malo 29 príspevok uznanému športu nižší ako 100.000 eur (bez povinnosti auditu). V rozmedzí 100-200 tis. eur bolo ďalších 18 národných športových zväzov, ktoré by navýšením dolnej hranice financie za audit ušetrili cca 3000 eur za audit, čo by bolo pre zväzy prínosom aj z dôvodu, že to platia z limitovaných prostriedkov (max. 15% z príspevku uznanému športu, ktoré môžu použiť na správu a prevádzku). Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SOV (Slovenský olympijský výbor) § 29 zákona č. 440.2015 Z.z. Navrhujeme do § 29 zákona č. 440/2015 Z.z. doplniť nový odsek 5, ktorý znie: “Peňažné a nepeňažné plnenie poskytnuté z prostriedkov štátneho rozpočtu športovému reprezentantovi podľa § 29 ods. 2 a členovi realizačného tímu podľa § 29 ods. 4 za výsledky dosiahnuté na významnej súťaži podľa § 3 písm. h) bod 1 sa považuje za štátnu cenu” Navrhujeme vložiť v § 57 odsek 4 zákona č. 440/2015 Z. z. za poslednú vetu nasledujúci text: “Poskytnutý vecný dar alebo odmena za mimoriadny prínos pre šport Slovenskej republiky sa považuje za štátnu cenu”. Odôvodnenie: Úspešné pôsobenie športových reprezentantov Slovenskej republiky na medzinárodných súťažiach organizovaných Medzinárodným olympijským výborom a Medzinárodným paralympijským výborom napomáha k formovaniu pozitívneho obrazu o krajine v zahraničí, budovaniu športových vzorov pre deti a mládež a zvyšovaniu národnej hrdosti v celej spoločnosti, preto by takéto odmeny za výnimočné športové úspechy a mimoriadny prínos pre šport Slovenskej republiky mali byť oslobodené od dani z príjmov, nakoľko prínos týchto osôb pre Slovenskú republiku je podstatne širší. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SOV (Slovenský olympijský výbor) § 75 ods. 4 zákona č. 440.2015 Z. z. V § 75 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z. navrhujeme slová v tretej vete “národnému športovému zväzu, ku ktorému ma športovec príslušnosť” nahradiť slovami “Slovenskému olympijskému výboru” a v štvrtej vete slová “národný športový zväz” nahradiť slovami “Slovenský olympijský výbor”. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
Klub 500 (Klub 500) Všeobecná pripomienka Žiadame, aby novela zákona riešila daňovo-odvodové zaťaženie športovcov, z dôvodu, že od 01.01.2019 dôjde k plnému daňovo-odvodovému zaťaženiu klubov a hráčov, čoho dôsledkom bude zníženie konkurencieschopnosti slovenského športu. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
Klub 500 (Klub 500) Všeobecná pripomienka Navrhujeme zavedenie superodpočtu na šport, rovnako ako je zavedený superodpočet na výskum a vývoj, s cieľom zvýšenia motivácie a zvýšenia súkromných investícií do športu. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
Klub 500 (Klub 500) Všeobecná pripomienka Navrhujeme zavedenie športových poukazov. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Všeobecne - 2. K čl. I Vzhľadom na to, že cieľom novely zákona o športe je úprava financovania športu zdravotne postihnutých, ako základné východisko pre navrhované zmeny navrhujeme doplniť do všeobecných ustanovení vymedzenie verejného záujmu v športe zdravotne postihnutých, v ktorom má byť vyjadrená spoločenská objednávka a očakávania slovenskej spoločnosti vo vzťahu k športovej činnosti organizovanej športovými organizáciami pre zdravotne postihnutých športovcov, v ktorej má dominovať sociálny aspekt ich činnosti. Prioritou by nemalo byť výkonnostné a výsledkové zameranie ich športovej činnosti, ale počet zorganizovaných športových podujatí a počet zdravotne postihnutých športovcov zapojených do športových súťaží a prípravy na ne, ktorí sú pomocou športu pozitívne nastavení a integrovaní do bežného každodenného života slovenskej spoločnosti, v ktorom vďaka ich prístupu a životnému nastaveniu pri prekonávaní ich sťaženej životnej situácie predstavujú pozitívne vzory pre ostatných spoluobčanov a osobitne pre deti a mládež. Zastávame názor, že šport zdravotne postihnutých by mal predstavovať dôležitý sociálny, integračný a motivačný program slovenskej spoločnosti, ktorý má byť stabilne finančne pokrytý bez ohľadu na to, či výsledkom športovania zdravotne postihnutých sú svetové umiestnenia na významných súťažiach alebo nie. Pre slovenskú spoločnosť je podstatné, aby sa čo najviac ľudí zo skupiny zdravotne postihnutých zapojilo do súťaží, nie iba elitného športu, ale najmä na úrovni športu pre všetkých a aby bolo pre nich kvalitne pripravených čo najviac pravidelne organizovaných súťaží, ktoré ich budú motivovať k športovej príprave na ne v rámci športovej komunity. Aj preto bolo do zákona o športe navrhnutých pre šport zdravotne postihnutých zákonom garantovaných 3,5 % prostriedkov z Národného programu rozvoja športu ročne bez ohľadu na dosiahnuté športové výsledky. Okrem športov futbal a ľadový hokej, ktoré boli na základe pozmeňovacieho návrhu poslanca nesystémové bez vecnej diskusie vylúčené z motivačného vzorca na výpočet príspevku uznanému športu, žiadny iný národný športový zväz, ktorý zabezpečuje prípravu a súťaže športovcov, nemá garantovanú ročnú výšku príspevku zo štátneho rozpočtu. Všetci ostatní musia preukázať popularitu, úspešnosť (športové výsledky v kategórii mládeže a kategórii dospelých) a členskú základňu mládeže do 23 rokov svojho športu a iba na základe týchto parametrov sa vypočíta pre národné športové zväzy príspevok uznanému športu od štátu v adekvátnej výške, ktorá sa každý rok mení podľa dosiahnutých parametrov jednotlivých športov, ktoré medzi sebou súťažia o rozdelenie balíka prostriedkov určených pre národné športové zväzy. Garantovaním 3,5 % pre šport zdravotne postihnutých športovcov bolo vedome a zámerne zvýhodnené financovanie športu zdravotne postihnutých športovcov oproti športom zastrešeným národnými športovými zväzmi, pretože financovanie športu zdravotne postihnutých športovcov má byť primárne založené na inom princípe - princípe sociálnom, a nie výsledkovom. Samozrejme, že ak zdravotne postihnutý športovec dosiahne mimoriadny výsledok, môže dostať a zaslúži si aj mimoriadne ocenenie a finančnú odmenu. Športový úspech zdravotne postihnutého športovca však nemá byť predpokladom či dokonca podmienkou systémového financovania prípravy zdravotne postihnutých športovcov, ako je to nastavené pri elitných športovcoch top tímu bez zdravotného postihnutia. Garantovaním 3,5 % pre šport zdravotne postihnutých bolo zákonom vyjadrené to, že financovanie športu zdravotne postihnutých nemá byť podmienené dosahovaním športových výsledkov a nemá byť porovnávané so športom športovcov bez zdravotného znevýhodnenia, pretože to je z viacerých dôvodov neporovnateľné. A preto je potrebné otvoriť a viesť vecnú diskusiu, pozrieť sa analyticky na dostupné fakty a hľadať lepšie a najmä systémové riešenie financovania športovej činnosti a prípravy zdravotne postihnutých športovcov, ktoré si vyžaduje osobitný prístup. Nepostačuje (je neprimerané) bez ďalšieho aplikovať pravidlá platné pre elitných športovcov bez zdravotného znevýhodnenia. Základom tejto diskusie by malo byť v prvom kroku zákonné vymedzenie verejného záujmu v športe zdravotne postihnutých a na tomto základe bude možné postaviť dlhodobo udržateľný model financovania športu zdravotne postihnutých, ktorý bude zodpovedať vymedzeniu spoločenskej objednávky vo vzťahu k športu zdravotne postihnutých. Navrhujeme podrobiť odbornej diskusii návrh vymedzenia verejného záujmu v športe zdravotne postihnutých, ktorý by mohol byť uvedený v novom § 2a zákona o športe s názvom „Verejný záujem v športe zdravotne postihnutých“, v tomto znení: „§ 2a Verejný záujem v športe zdravotne postihnutých Verejným záujmom v športe zdravotne postihnutých je získavanie zdravotne postihnutých osôb pre pravidelné vykonávanie športu s cieľom ich pozitívnej motivácie športom na uplatnenie v spoločnosti a zabezpečenie prípravy a účasti športovej reprezentácie na významnej súťaži.“. Jednotlivé multišportové národné športové organizácie športu zdravotne postihnutých by mohli byť rovnako ako národné športové zväzy odmeňované za svoj prínos pre slovenskú spoločnosť na základe transparentného vzorca, ktorý by bol postavený na dosahovaní parametrov v zmysle vymedzenia verejného záujmu v športe zdravotne postihnutých (počet osôb zapojených do podujatí, počet podujatí a športové výsledky) a na princípe primeranosti, kde je základným východiskom počet zdravotne postihnutých občanov na Slovensku a počet tých, ktorí nemajú „kvalifikované“ zdravotné znevýhodnenie. Obdobne ako pri národných športových zväzoch podporovaných príspevkom uznanému športu vypočítaným na základe vzorca by aj národné športové organizácie športu zdravotne postihnutých mohli/mali byť podporované transparentným spôsobom s minimalizáciou subjektívneho vplyvu na to, ktorej národnej športovej organizácii športu zdravotne postihnutých a v akej výške budú poskytnuté prostriedky. Navrhujeme, aby suma zákonom garantovaná na šport zdravotne postihnutých bola poskytovaná národným športovým organizáciám športu zdravotne postihnutých vo výške vypočítanej na základe vzorca určeného nariadením vlády. Zo základu pre výpočet by mala byť odpočítaná suma určená na úlohy Slovenského paralympijského výboru upravené v zákone. Táto suma by mala byť primerane nižšia oproti sume poskytovanej Slovenskému olympijskému výboru, a to vzhľadom na veľkosť športu zdravotne postihnutých zastrešeného Slovenským paralympijským výborom, počet združených/zastupovaných športových organizácií, športových odborníkov a športovcov touto národnou športovou organizáciou, čo logicky determinuje aj počet podujatí, aktivít, úkonov a vzťahov s tým spojených. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K jednotlivým ustanoveniam - 1. K čl. I bodu 1, 2, 8, 11, 12 V záujme transparentnosti procesu tvorby zoznamu športovcov top tímu a v nadväznosti na to aj v záujme transparentnosti poskytovania štátnych prostriedkov športovcom top tímu navrhujeme doplniť úpravu pravidiel, podľa ktorých bude vytvorený zoznam a poradie športovcov top tímu i kritériá pre poskytovanie prostriedkov. Je potrebné jednoznačne upraviť, že v zozname športovcov môžu byť iba konkrétni individuálne určení športovci, a nie všeobecne označené kolektívy, posádky alebo družstvá, ktorých zloženie sa v čase mení. V tej súvislosti navrhujeme do § 3 zákona o športe doplniť definíciu kolektívneho športu a definíciu individuálneho športu. Pre športovú obec je v tomto smere relevantnou definičnou pomôckou Svetový antidopingový kódex vydaný Svetovou antidopingovou agentúrou (WADA), v ktorom je v prílohe č. 1 (Definície) definovaný kolektívny šport (Team Šport), pričom individuálnym športom je ten šport, ktorý nie je kolektívnym športom. Poukazujeme aj na to, že podľa § 17 ods. 2 a § 24 ods. 2 zákona o športe sú národné športové zväzy a národné športové organizácie povinné zapracovať do ich predpisov pravidlá Svetového antidopingového programu, ktorých súčasťou je aj Svetový antidopingový kódex, t. j. mali by plne akceptovať aj definíciu kolektívneho športu a individuálneho športu v uvedenom kódexe. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 3. K čl. I bodu 8 (§ 75 ods. 1) Navrhujeme do § 75 ods. 1 doplniť nové písmeno d), ktoré znie: ,,d) podpora činnosti a rozvoja rezortných športových stredísk,“. Navrhovanou zmenou sa umožní vláde Slovenskej republiky, aby mala vytvorené zákonné predpoklady na rozhodnutie o strategickej podpore rozvoja rezortných športových stredísk. Zároveň je potrebné v zákone o športe /v § 3 písm. c)/ výslovne uviesť, že rezortné športové stredisko je „športovou organizáciou“, čo plne korešponduje s predmetom i skutočným obsahom jeho činnosti. Zrejme nie je na Slovensku veľa športových organizácií, v ktorých sa vykonáva športová činnosť v takom rozsahu a kvalite ako v rezortných športových strediskách, preto je dôvodné a primerané, aby im bol v zákone o športe priznaný status športovej organizácie. Zároveň je potrebné uviesť, že rezortné strediská patria do pôsobnosti rôznych rezortov, preto je na mieste, aby o príspevku mohla rozhodovať aj vláda. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 2. K čl. I bodu 7 .§ 75 ods. 2 písm. c). Navrhovaná zmena vytvára priestor pre netransparentné poskytnutie štátnych prostriedkov akejkoľvek športovej organizácii na akýkoľvek športový projekt, ktorý rámcovo spadá pod veľmi širokú definíciu verejného záujmu v športe a zároveň sa takýto projekt stane národným športovým projektom bez ohľadu na jeho skutočný dosah, keďže definícia znakov národného športového projektu nie je zákonom ustanovená. Navrhujeme cieľ sledovaný dôvodovou správou dosiahnuť iba vylúčením národných športových organizácií, ktoré sú zahrnuté v samostatných národných športových projektoch podľa § 75 ods. 3. Navrhujeme na konci súčasného znenia § 75 ods. 2 písm. c) pripojiť slová „v oblasti vysokoškolského športu, školského športu a športu pre všetkých“. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SOV (Slovenský olympijský výbor) § 66 ods. 2 zákona č. 440.2015 Z. z. Navrhujeme uviesť § 66 ods. 2 v tomto znení: “(2) Na príjem a používanie príspevku uznanému športu môže národný športový zväz použiť účet podľa § 66 ods. 3 písm. d). Odôvodnenie: Podľa súčasného znenia zákona musia mať národné športové zväzy 2 samostatné bankové účty na príjem verejných prostriedkov. Prvý účet výlučne na príspevok uznanému športu (§ 69 ods. 2) a druhý účet na ostatné príjmy z verejných prostriedkov, pod čo spadajú napr. aj iné dotácie z ministerstva školstva, príspevky na top tím a podobne /§ 66 ods. 3 písm. d) zákona o športe/. Vedenie dvoch samostatných účtov na príjem verejných prostriedkov je duplicitné, národné športové zväzy zbytočne hradia náklady za vedenie jedného bankového účtu navyše a verejné prostriedky prakticky stačí viesť na jednom samostatnom bankovom účte. Dva samostatné účty boli požadované až pre zmluvy uzatvárané na rok 2018. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 4. K čl. I bodu 10 (§ 75 ods. 3) Navrhované znenie novelizačného bodu 10 navrhujeme nahradiť týmto znením: „10. V § 75 sa odsek 3 dopĺňa písmenami d) až f), ktoré znejú: „d) zabezpečenie úloh Slovenského paralympijského výboru a športovej činnosti osôb s príslušnosťou k Slovenskému paralympijskému výboru, e) zabezpečenie športovej činnosti v rámci deaflympijského športu, f) zabezpečenie športovej činnosti v rámci športu špeciálnych olympiád.“.“. Navrhovanou zmenou sa zjednotí prístup k relevantným športovým organizáciám športu zdravotne postihnutých pôsobiacim na území Slovenskej republiky, ktorým štát priznal podľa zákonom ustanovených pravidiel štatút národnej športovej organizácie, ako aj k ich financovaniu. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Všeobecne - 1. K čl. I Napriek rozsahu navrhovanej novely zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“) pristúpila Generálna prokuratúra Slovenskej republiky k uplatneniu pripomienok k zákonu o športe komplexne a uplatnila aj viaceré pripomienky nad rámec predloženého návrhu zákona, ktoré reagujú na nové poznatky aplikačnej praxe v oblasti športu nielen v súvislosti s uplatňovaním zákona o športe, ale aj ďalšej legislatívy upravujúcej fungovanie oblasti športu ako pomerne dynamicky rozvíjajúcej sa oblasti spoločenských vzťahov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 5. K čl. I bodu 14 (§ 75 ods. 7) Navrhujeme znenie novelizačného bodu 14 nahradiť týmto znením: „V § 75 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a 9, ktoré znejú: „(8) Ministerstvo školstva poskytuje každoročne príspevok národnej športovej organizácii deaflympijského športu na plnenie úloh podľa § 75 ods. 3 písm. e) v štvrťročných splátkach. (9) Ministerstvo školstva poskytuje každoročne príspevok národnej športovej organizácii športu špeciálnych olympiád na plnenie úloh podľa § 75 ods. 3 písm. f) v štvrťročných splátkach.“. Doterajší odsek 8 sa označí ako odsek 10.“. Navrhovaná zmena a jej dôvody nadväzujú na pripomienku uplatnenú k novelizačnému bodu 10. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SOV (Slovenský olympijský výbor) .§ 95 ods. 4 písm. e) zákona č. 440.2015 Z. z. V § 95 ods. 4 písm. e) navrhujeme slová “alebo § 27” nahradiť slovami “alebo § 28 ods. 1” vzhľadom na to, že v § 28 ods. 1 sú ustanovené najvýznamnejšie zákazy súvisiace s užívaním olympijskej a paralympijskej symboliky. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 21. K čl. I § 52 až 54 - nad rámec návrhu zákona Riešenie sporov v športe, ktoré zaviedol zákon o športe v zmysle predmetných ustanovení, po viac ako dvojročnej účinnosti zákona doviedol širokú odbornú a športovú verejnosť k viacerým zisteniam. Riešenie sporov v športe ako špecifickej oblasti vzťahov však nie je dotknuté a upravované len samotným zákonom o športe, ale aj ďalšími zákonnými predpismi, ako je napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z., zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., či zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov. Komplex týchto zákonov vytvára stav svedčiaci o tom, že spory vyplývajúce zo „športovej činnosti“ /tak ako ju definuje zákon o športe v ustanovení § 3 písm. a)/ môžu riešiť jednak (i) orgány na riešenie sporov v zmysle zákona o športe, ktoré sú povinne zriaďované iba národnými športovými zväzmi /viď § 19 ods. 1 písm. f) zákona o športe/ a (ii) rozhodcovské súdy v zmysle zákona č. 244/2002 Z. z., ak je subjekt v športe zriaďovateľom takéhoto súdu a osoby s príslušnosťou k zriaďovateľovi sa zaviažu členstvom alebo schválením rozhodcovskej doložky podriadiť rozhodcovskému súdu. V tomto rozsahu upozorňujeme na novelu zákona č. 244/2002 Z. z., ktorá obmedzila možnosť zriaďovania stálych rozhodcovských súdov subjektmi v športe iba na (i) národné športové zväzy a (ii) národné športové organizácie (ustanovenie § 12 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z.). V tomto rozsahu je z pohľadu udržateľnosti tohto stavu diskutovanou otázka, či môže takýto rozhodcovský súd národného športového zväzu rozhodovať aj klasické obchodnoprávne spory vyplývajúce zo vzťahov medzi obchodnými spoločnosťami v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Z dlhodobého pohľadu - a predovšetkým aj v zmysle poslednej novely zákona č. 244/2002 Z. z. je zrejmé, že zákonodarca mal zámer „špecializovať“ rozhodcovské konanie pre šport tak, aby rozhodcovské súdy zriaďované národnými športovými zväzmi rozhodovali spory prameniace výlučne zo „športových vzťahov“. Tento zámer sa však v dotknutých zákonných predpisoch neprejavil, čoho následkom je, že rozhodcovské súdy národných športových zväzov dnes môžu rozhodovať všetky spory, ktoré sú v zmysle zákona č. 244/2002 Z. z. arbitrabilné. To znamená, že môžu rozhodovať aj akékoľvek iné obchodnoprávne spory, ak sa subjekty práva (sporové strany) v rozhodcovskej zmluve alebo inom právnom úkone podrobia právomoci týchto orgánov. Riešením z dlhodobého hľadiska by mala byť novela zákona č. 244/2002 Z. z., ktorá by upravila právomoc rozhodcovských súdov (ustanovenie § 1) v tom smere, že do § 1 zákona č. 244/2002 Z. z. by bol doplnený nový odsek 6 s precizáciou zákonného znenia v tom zmysle, že ak je zriaďovateľom rozhodcovského súdu národný športový zväz, právomocou rozhodcovského súdu je rozhodovanie sporov, ktoré vznikajú pri športovej činnosti osôb s jeho príslušnosťou podľa osobitného predpisu (s legislatívnym odkazom na „športovú činnosť“ v zákone o športe). Ďalšou nevýhodou rozhodcovského súdnictva v športe je skutočnosť, že v zmysle ustanovenia § 46 ods. 2 zákona o športe sa na právne vzťahy pri vykonávaní športu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu primerane vzťahujú niektoré ustanovenia Zákonníka práce, nie však § 14, ktorým sa vylučuje arbitrabilita pracovnoprávnych sporov, z čoho vyplýva, že spory zo zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu by mali byť arbitrovateľné. Vzhľadom na to, že okrem tohto typu zmlúv môže amatérsky športovec vykonávať šport v zmysle § 4 ods. 4 písm. c) aj na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru a na základe ustanovenia § 52 ods. 2 písm. a) zákona o športe, sú orgány na riešenie sporov oprávnené rozhodovať spory vzniknuté v súvislosti so športovou činnosťou športovej organizácie a osôb s jej príslušnosťou, je potrebné zákonom upraviť aj možnosť rozhodovať spory vzniknuté v súvislosti so športovou činnosťou amatérskeho športovca na základe dohody mimo pracovného pomeru rozhodcovským súdom. Pritom podľa § 12 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z. môže byť zriaďovateľom stáleho rozhodcovského súdu so sídlom na území Slovenskej republiky len národný športový zväz alebo komora zriadená zákonom. Z pohľadu udržateľnosti vývoja „mimoštátneho“ riešenia sporov v športe sa nevyhnutným javí rovnako stanovenie minimálnych štandardov pre obsadzovanie týchto orgánov konkrétnymi športovými odborníkmi. Zákon o športe priamo neupravuje, kým by mali byť tieto orgány riešenia sporov obsadzované a aké minimálne vzdelanie by mali mať osoby riešiace športové spory v týchto orgánoch. To vytvára možnosť, že národný športový zväz do týchto orgánov obsadí aj osoby bez potrebnej minimálnej odbornej kvalifikácie, čo je z pohľadu udržateľnosti vývoja tejto oblasti determinujúce. Ako návrh de lege ferenda sa javí správnou novelizácia zákona o športe v rozsahu ustanovení § 52 až 54, pričom pri orgánoch na riešenie sporov a pri disciplinárnych orgánoch by mal zákon o športe ustanoviť minimálne štandardy odbornej spôsobilosti pre osoby pôsobiace v týchto orgánoch. Ako správne sa javí uvažovať o minimálnom právnickom vzdelaní aspoň na úrovni vysokoškolského právnického vzdelania druhého stupňa. Ďalším problémom v oblasti riešenia sporov v športe je možnosť napadnúť rozhodnutia orgánov na riešenie sporov, ktoré sú výsledkom riešenia sporov v športe, na všeobecných súdoch členmi týchto národných športových zväzov (členov týchto občianskych združení). Tento problém vznikol na základe prijatia zákona č. 125/2016 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý vzhľadom na prebehnutú rekodifikáciu civilného procesného práva v rozsahu prijatia Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku, Správneho súdneho poriadku, ktoré priamo novelizovali niekoľko desiatok zákonných predpisov, medzi nimi aj zákon č. 83/1990 Zb., z ktorého bolo vypustené ustanovenie § 15 - a teda právna ochrana člena občianskeho združenia. Na základe uvedeného člen občianskeho združenia sa dnes zo žiadneho zákonného predpisu nedozvie, na ktorý súd a predovšetkým - do akého typu súdnictva (či civilného sporového alebo správneho) sa má s podaním obrátiť pri snahe o zvrátenie následkov „športového rozhodnutia“. Túto problematiku rieši už aj komentárová spisba (Čollák, J.: Komentár vo veciach politických práv, C.H. Beck, Správny súdny poriadok, Veľké komentáre, Bratislava, 2018) s tým, že relevantné právne závery by bolo potrebné zohľadniť aj v samotnom zákone o športe. Zdá sa správne, aby sa v konkrétnych ustanoveniach § 52 až 54 explicitne uviedlo zákonné znenie právnej ochrany voči týmto rozhodnutiam na všeobecnom súde Slovenskej republiky. Zistenia odbornej verejnosti hovoria o tom, že rozhodnutia orgánov na riešenie sporov v zmysle ustanovenia § 52 sú napadnuteľné cestou súdu - v civilnom sporovom konaní podľa Civilného sporového poriadku, pričom rozhodnutia disciplinárnych orgánov podľa ustanovenia § 53 v správnom súdnictve riadenom Správnym súdnym poriadkom. Táto problematika je natoľko aktuálna, že tieto otázky rieši dokonca kompetenčný senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Dlhodobým cieľom a zámerom športovej obce ako celku je zriadenie samostatného Stáleho súdu/tribunálu pre šport a jeho inštitucionalizácia či už v rámci sústavy všeobecného súdnictva alebo mimo nej ako špecializovaného orgánu na alternatívne riešenie sporov. Z inštitucionálneho pohľadu je dnes možné konštatovať, že ak je inštitucionálne zriadenie Stáleho súdu/tribunálu pre šport z pohľadu ekonomických ukazovateľov Slovenskej republiky neefektívne, je možné uvažovať aj nad inou variantou. Tou by mohlo byť „kauzálne vyčlenenie“ a riešenie športových sporov súdmi Slovenskej republiky iba na vybraných súdoch všeobecnej sústavy súdnictva. Predpoklady pre vyčlenenie konkrétnych typov sporov (spotrebiteľské, rozhodcovské, burzové obchody, hospodárska súťaž) pre konkrétne súdy všeobecnej sústavy súdnictva už existujú aj dnes, nakoľko Civilný sporový poriadok (ustanovenie § 22 až 33) pracuje so špecializáciou súdnictva a kauzálnou príslušnosťou súdov. S kauzálnou príslušnosťou pracuje aj Správny súdny poriadok (ustanovenia § 15 až 17). Z pohľadu ucelenosti zákonnej úpravy riešenia sporov v športe by sa priamou novelou Civilného sporového poriadku mohla zaviesť kauzálna príslušnosť súdov všeobecnej sústavy súdnictva konať a rozhodovať vo veciach žalôb podľa ustanovenia § 137 Civilného sporového poriadku proti orgánom na riešenie sporov zriaďovaných v zmysle ustanovenia § 52 a 53 zákona o športe, pričom súvisiacou novelou Správneho súdneho poriadku by sa pre správne súdy výslovne uzákonila pôsobnosť na preskúmavanie rozhodnutí disciplinárnych orgánov športovej organizácie zriadených podľa zákona o športe. Bolo by nepochybne posunom vpred, ak by „následný súdny prieskum” rozhodnutí orgánov na riešenie sporov vykonávalo len niekoľko súdov všeobecnej sústavy súdnictva a len niekoľko senátov alebo samosudcov zaškolených na športovú problematiku, ktorá vykazuje výrazné osobitosti reflektujúc osobitnú povahu športu akceptovanú aj Zmluvou o fungovaní Európskej únie (čl. 165 ods. 2). Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 16. K čl. I § 9 ods. 4 - nad rámec návrhu zákona Navrhujeme zvýšenie limitu príjmov na povinnosť vykonania auditu účtovnej závierky a výročnej správy na dvojnásobok, hodnôt uvedených v § 9 ods. 4 písm. a) a b). V písmene a) navrhujeme číslicu „100 000“ nahradiť číslicou „200 000“ a v písmene b) číslicu „400 000“ číslicou „800 000“. Navrhujeme zvýšiť limit príjmov z verejných prostriedkov a všetkých príjmov športovej organizácie na povinnosť vykonania auditu. Výdavky na overenie účtovnej závierky a výročnej správy športovej organizácie sú neúmerne zaťažujúcou povinnosťou subjektu, ktoré napríklad národný športový zväz hradí z limitovaných prostriedkov na správu a prevádzku podľa § 69 ods. 8 zákona o športe. Pre porovnanie uvádzame limity pre povinný audit pre obchodné spoločnosti uvedené v zákone č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (i) celková suma majetku presiahla 1 000 000 eur, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods. 3, (ii) čistý obrat presiahol 2 000 000 eur, (iii) priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30, pričom obchodná spoločnosť musí presiahnuť aspoň dve spomínané kritériá. Súčasne ustanovené hodnoty sú neúmerne nízke voči limitom pre obchodné spoločnosti. Čo sa týka národných športových zväzov, v roku 2018 zo 71 uznaných národných športových zväzov malo 29 príspevok uznanému športu nižší ako 100 000 eur (bez povinnosti auditu). V rozmedzí 100 až 200 tisíc eur bolo ďalších 18 národných športových zväzov, ktoré by navýšením dolnej hranice financie za audit ušetrili cca 3 000 eur za audit, čo by bolo pre zväzy prínosom aj z dôvodu, že to uhrádzajú z limitovaných prostriedkov (najviac 15 % z príspevku uznanému športu, ktoré môžu použiť na správu a prevádzku národného športového zväzu). Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 18. K čl. I § 36 - nad rámec návrhu zákona V § 36 navrhujeme doplniť nový odsek 3, ktorý znie: „(3) Akékoľvek zmluvné dojednania poskytujúce športovej organizácii dodatočnú lehotu po lehote splatnosti na úhradu splatnej mzdy a ostatných peňažných plnení súvisiacich s vykonávaním športu športovcom za športovú organizáciu sú neplatné a neprihliada sa na ne, ak neboli dojednané v rámci kolektívneho vyjednávania.“. Navrhuje sa upraviť neplatnosť tzv. novácie záväzkov, ktorá sa v športe pomerne často využívala pri preukazovaní plnenia licenčných podmienok v súvislosti s prihlasovaním do nového ročníka súťaže, no zároveň bol jej výsledkom často stav, že mzda/odmena športovcov bola opakovane predmetom novácie záväzku a uhradená bola niekedy až po niekoľkých rokoch alebo len čiastočne alebo v niektorých prípadoch nebola uhradená vôbec. Existenčné problémy profesionálnych športovcov, ktorí nemajú vyplatenú mzdu, vytvárajú zhubné prostredie, v ktorom sú takíto športovci náchylnejší podľahnúť ponúkam na manipuláciu súťaží, či už z dôvodu stávkových hier alebo z dôvodu snahy nepoctivo dosiahnuť lepší športový výsledok. Uvedené pravidlo bolo s celosvetovou platnosťou od 1. júna 2018 schválené v rámci predpisov FIFA upravujúcich status a transfery hráčov (čl. 18 ods. 6 FIFA RSTP). Toto nové pravidlo by sa malo vzťahovať na všetky zmluvy uzavreté po nadobudnutí účinnosti tohto ustanovenia. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 22. K čl. I § 59a ods. 1 písm. c) v spojení s § 19 až 23 - nad rámec návrhu zákona Navrhujeme upraviť podmienky uznania za národnú športovú organizáciu v § 59a ods. 1 zavedené novelou zákona o športe tak, aby sa splnenie podmienky podľa písmena c) nevyžadovalo vo vzťahu k tým ustanoveniam § 19 až 23, ktoré sú nevykonateľné vzhľadom na povahu, ciele a osobitosti fungovania multišportových národných športových organizácií, ktoré navyše často zastrešujú aj viaceré individuálne športy a kolektívne športy zároveň (napríklad § 19 ods. 3). Viaceré národné športové organizácie (napríklad Slovenský olympijský výbor, Asociácia športu pre všetkých, Slovenská asociácia univerzitného športu) združujú takmer výlučne športové kluby, športové zväzy, prípadne iné športové organizácie, t. j. právnické osoby, a nie fyzické osoby, ktoré sú členmi týchto združených športových organizácií. Nebolo by primerané požadovať, aby sa všetky fyzické osoby, ktoré sú členmi členských športových organizácií, stali aj členmi národnej športovej organizácie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 23. K čl. I (§ 65 ods. 6) - nad rámec návrhu zákona Navrhujeme na konci § 65 ods. 6 bodku nahradiť čiarkou a pripojiť slová „alebo ak použitie prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu nezverejňuje národný športový zväz podľa § 69 ods. 4.“. Zverejňovanie použitia príspevku uznanému športu je podľa súčasného znenia zákona duplicitné. Zverejňuje ho národný športový zväz podľa § 69 ods. 4, pričom použitie má podľa § 65 ods. 6 zverejňovať aj každá športová organizácia, teda napríklad aj športový klub, ktorý dostane verejné prostriedky od národného športového zväzu a je prijímateľom prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Keďže národný športový zväz zverejňuje použitie príspevku uznanému športu v tej istej podrobnej štruktúre, v akej ich použije klub (a ten zasiela svoje vyúčtovanie zväzu), v praxi dochádza k požiadavke duplicitného zverejňovania, čo nie je potrebné a je administratívne náročné pre športové kluby. Navrhovaným doplnením znenia § 65 ods. 6 by sa táto duplicita odstránila. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 15. K čl. I (§ 7) - nad rámec návrhu zákona V § 7 odporúčame vložiť za odsek 2 nový odsek 3, ktorý znie: „(3) Ak ide o kontrolóra alebo člena štatutárneho orgánu športovej organizácie, za bezúhonného sa považuje ten, kto okrem trestných činov uvedených v odseku 2 nebol právoplatne odsúdený ani za trestný čin proti majetku alebo za hospodársky trestný čin. Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.“. V platnom znení § 7 ods. 3 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 2 alebo 3“. Legislatívnotechnická úprava nadväzujúca na vloženie nového odseku 3 do § 7. V nadväznosti na uvedenú zmenu sa javí byť vhodné a potrebné v § 67 ods. 2 upraviť ako právny následok porušenia podmienky bezúhonnosti športového odborníka stratu spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov športovej organizácie, ktorá využíva na športovú činnosť športového odborníka, ktorý nespĺňa podmienku bezúhonnosti. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 20. K čl. I .§ 50 ods. 4 písm. a). - nad rámec návrhu zákona S poukazom na zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a prístup, ktorý sa týmto zákonom zavádza do verejnej správy, navrhujeme vypustiť písmeno a) z § 50 ods. 4 nakoľko informačný systém športu je informačným systémom verejnej správy, ktorý je v dispozícii štátu, jeho úradníkov a je on-line dostupný pre sponzora i sponzorovaného, preto povinnosť vyhotovovať výpis z tohto informačného systému a pripájať ho k zmluve o sponzorstve v športe ako jej súčasť navrhujeme vypustiť. V nadväznosti na vypustenie písmena a) navrhujeme ustanovenie § 50 ods. 4 legislatívne upraviť. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 17. K čl. I § 9 ods. 7 - nad rámec návrhu zákona Navrhujeme slová „v registri“ nahradiť slovami „vo verejnej časti registra“. Cieľom navrhovanej zmeny je v záujme posilnenia transparentnosti riadenia a správy športu rozšíriť a zjednodušiť možnosť kontroly plnenia povinnosti športovej organizácie podľa § 9 ods. 7 zákona o športe. Podľa platnej právnej úpravy sa výročná správa ukladá iba v neverejnej časti registra účtovných závierok, v dôsledku čoho členovia a orgány športových organizácií, ale ani zástupcovia štátu nevedia jednoducho zistiť, či došlo k splneniu zákonnej povinnosti § 9 ods. 7 zákona o športe, a teda nevedia ani posúdiť obsah dokumentu uloženého v registri účtovných závierok. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 24. K čl. I (§ 67 ods. 2) - nad rámec návrhu zákona V § 67 ods. 2 navrhujeme doplniť nové písmeno h), ktoré znie: „h) využíva na výkon činnosti športového odborníka, ktorý nespĺňa podmienku bezúhonnosti podľa § 7 ods. 2 až 4.“. Navrhujeme doplniť právny následok toho, keď športová organizácia nebude dodržiavať povinnosť vykonávať športovú činnosť pomocou športových odborníkov, ktorí sú bezúhonní. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 31. K čl. I (§ 69 ods. 6) - nad rámec návrhu zákona Výdavky na správu a prevádzku národného športového zväzu, ktoré po novele zákona od 1. januára 2017 nesmú prekročiť 15 % z ročných príjmov národného športového zväzu z príspevku uznanému športu, sú nastavené v nízkej výške. Znenie zákona nezohľadňuje, že v týchto 15 % môžu byť zahrnuté aj náklady na správu športovísk, respektíve na údržbu už vybudovanej infraštruktúry osobitného významu, ktoré môžu u niektorých národných športových zväzov spolu s režijnými výdavkami výrazne prekročiť navrhovaných 15 %. Zároveň u malých národných športových zväzov s nízkou absolútnou výškou príspevku uznanému športu môžu náklady na správu a prevádzku objektívne prekročiť súčasný limit 15 %, pritom národný športový zväz je povinný zabezpečiť všetky úlohy vyplývajúce z ustanovení zákona o športe a všetky zväzy musia plniť aj úlohy vo vzťahu ku svojej medzinárodnej športovej organizácii. Rozsah týchto úloh spadajúcich pod správu a prevádzku národného športového zväzu (náklady max. 15 %) pri malom, strednom i veľkom zväze je porovnateľný, avšak na druhej strane je rozdiel, keď sa 15 % vypočítava zo sumy 20 000 eur alebo 30 000 eur ako majú malé zväzy, z 200 000 eur ako majú stredné zväzy alebo z 1 miliónu eur a viac ako majú veľké zväzy. Preto navrhujeme tento podiel vypustiť, zvýšiť na 25 % alebo odstupňovať maximálnu hranicu podľa veľkosti príspevku uznanému športu pre príslušný národný športový zväz. Ďalším systémovým riešením by mohlo byť zavedenie tzv. administratívneho paušálu garantovaného pre všetky národné športové zväzy v rovnakej výške, ktorý by mal zabezpečiť základné fungovanie sekretariátu národného športového zväzu pri plnení úloh ustanovených zákonom o športe. Prípadne by mohla byť riešením primeraným k oprávneným potrebám národných športových zväzov kombinácia týchto dvoch pravidiel, t. j. ustanovenie administratívneho paušálu, čo by bolo veľkou pomocou najmä pre menšie zväzy (napríklad s výškou príspevku uznanému športu do 100 000 eur) a percentuálne obmedzenie pre stredné a väčšie zväzy vo výške 20 %. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 44. K zákonu č. 580.2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95.2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vzhľadom na znenie prechodného ustanovenia § 38ei zákona o zdravotnom poistení účinného od 1. januára 2017, podľa ktorého: “Zamestnanec na účely tohto zákona nie je v období od 1. januára 2017 do 31. decembra 2018 fyzická osoba, ktorá odplatne vykonáva šport za športovú organizáciu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa osobitného predpisu.”, navrhujeme novelou zákona o zdravotnom poistení vytvoriť na prechodné obdobie osobitné riešenie. Platenie odvodov v plnej výške by vážne poškodilo ekonomiku beztak stratových slovenských klubov a mnohé by sa rozhodovali o ukončení svojej činnosti, niektoré už svoju činnosť na úrovni dospelých aj ukončili (napríklad basketbalové kluby Good Angels Košice a KB Košice). Preto navrhujeme schváliť vecné riešenie problému profesionálnych klubov, ktoré bude vyvážené pre všetky dotknuté záujmové skupiny i pre štát, t. j. nie iba ďalšie posunutie prechodného obdobia „odvodových prázdnin“. Je potrebné navrhnúť také riešenie, ktoré bude znamenať, že profesionálni športovci sa stanú súčasťou sociálneho systému Slovenskej republiky, hoci v osobitnom režime, a to až do času, kým profesionálne kluby nebudú ekonomicky pripravené platiť za športovcov plné odvody. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 42. K zákonu č. 461.2003 Z. z. o sociálnom poistení Vzhľadom na znenie prechodného ustanovenia § 293do účinného od 1. januára 2016, podľa ktorého: „Zamestnanec podľa tohto zákona nie je v období od 1. januára 2016 do 31. decembra 2018 fyzická osoba v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa osobitného predpisu.“, navrhujeme novelou zákona o sociálnom poistení vytvoriť na prechodné obdobie osobitné riešenie. Platenie odvodov v plnej výške by vážne poškodilo ekonomiku beztak stratových slovenských klubov a mnohé by sa rozhodovali o ukončení svojej činnosti, niektoré už svoju činnosť na úrovni dospelých aj ukončili (napríklad basketbalové kluby Good Angels Košice a KB Košice). Preto navrhujeme schváliť vecné riešenie problému profesionálnych klubov, ktoré bude vyvážené pre všetky dotknuté záujmové skupiny i pre štát, t. j. nie iba ďalšie posunutie prechodného obdobia „odvodových prázdnin“. Je potrebné navrhnúť také riešenie, ktoré bude znamenať, že profesionálni športovci sa stanú súčasťou sociálneho systému Slovenskej republiky, hoci v osobitnom režime, a to až do času, kým profesionálne kluby nebudú ekonomicky pripravené platiť za športovcov plné odvody. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 34. K § 77 ods. 1 písm. a) a ods. 4 - nad rámec návrhu zákona Vzhľadom na poznatky o nesprávnej aplikácii zákona o športe pri určení garantovanej výšky prostriedkov štátneho prostriedku určených pre šport, a to aj napriek úpravám vykonaným v § 77 novelou zákona o športe č. 335/2017 Z. z., navrhujeme opätovne zvážiť precizáciu ustanovení § 77 tak, aby ministerstvo školstva i ostatné subjekty práva dokázali v zákone o štátnom rozpočte na príslušný rok a jeho prílohách úplne jednoznačne identifikovať zákonom garantovanú minimálnu čiastku určenú pre šport v rozpočtovej kapitole ministerstva školstva, a to podľa konkrétnej položky uvedenej v „schválenom“ znení zákona o štátnom rozpočte na príslušný rok, a to bez ohľadu na pôvodný návrh rozpočtu ministerstva školstva, keďže rozhodujúce je schválené znenie zákona o štátnom rozpočte, do ktorého môžu byť zapracované pozmeňovacie návrhy vlády Slovenskej republiky a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky schválené v rámci schváleného znenia návrhu zákona. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SPF o.z. (Slovenská plavecká federácia) K čl. I .§ 80 ods. 2 písm. r). Navrhujeme uviesť znenie písmena r) v tomto znení: “r) dátumy posledných troch účastí na súťaži,” Novela zákona o športe s účinnosťou od 1.1.2017 zmenila definíciu aktívneho športovca v § 4 ods. 6 nasledovne: “(6) Aktívnym športovcom je športovec, ktorý sa v poslednom roku zúčastnil najmenej na troch súťažiach organizovaných športovou organizáciou, za ktorú je registrovaný v zdrojovej evidencii; za účasť na súťaži sa nepovažuje účasť na súťaži športu pre všetkých.“. Odôvodnenie: Podľa aktuálneho znenia § 80 ods. 2 písm. r.) zákona o športe sa o každej fyzickej osobe v informačnom systéme športu zapisuje len dátum “poslednej účasti na súťaži”. Aj pri funkčnom informačnom systéme športu potom nebude možné odsledovať splnenie podmienky účasti na najmenej na troch súťažiach (čo je údaj vstupujúci do vzorca na výpočet príspevku uznanému športu), preto navrhujeme § 80 ods. 2 písm. r) upraviť. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SPF o.z. (Slovenská plavecká federácia) K čl. I (§ 67 ods. 11) Navrhujeme na konci odseku 11 pripojiť vetu, ktorá znie: “Po obnovení spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov počas toho istého rozpočtového roku ministerstvo školstva dodatočne poskytne športovej organizácii prostriedky, ktoré jej neboli poskytnuté v čase dočasného pozastavenia spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov.”. Odôvodnenie: Navrhujeme upraviť jednoznačným pravidlom situáciu, keď športovej organizácii počas dočasného pozastavenia spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov neboli poskytnuté platby zo štátnych prostriedkov, ak sa jej dočasné pozastavenie obnovilo počas toho istého rozpočtového roka. Aplikačná prax priniesla nejednotné názory na to, či (ne)majú alebo (ne)môžu byť zadržané prostriedky dodatočne po obnovení spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov poskytnuté príslušnej športovej organizácii. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SPV (Slovenský paralympijský výbor) §6 Navrhujeme zrušenie celého paragrafu §6 športoví odborníci. Do dnešných dní nefunguje informačný systém športu v požadovanej kvalite čo blokuje certifikovanie športových odborníkov a viac ako 700 žiadostí čaká dlhodobo na vybavenie, čo je podľa nášho názoru proti ústavné a reálne hrozia žaloby a finančné škody pre Slovenskú republiku pre neschopnosť vydávať živnostenské oprávnenie a nehovoriac o škodách jednotlivcom, živnostníkom a živiteľom rodín. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SPV (Slovenský paralympijský výbor) v zákone 595.2003 §9 ods. 2 písmena ac) Navrhujeme doplniť: odmien za dosiahnuté šprotové výsledky na významných podujatiach. celé znenie po doplnení: v zákone 595/2003 §9 ods. 2 písmena ac) peňažné plnenie a nepeňažné plnenie poskytnuté z prostriedkov štátneho rozpočtu pri príležitosti udeľovania štátnych cien a štátnych vyznamenaní, 59je) odmien za dosiahnuté športové výsledky na významných podujatiach. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SPV (Slovenský paralympijský výbor) v zákone 595.2003 §9 ods. 2 písmena ac) Navrhujeme nasledovné doplnenie v zákone 595/2003 §9 ods. 2 písmena ac) odmien za dosiahnuté športové výsledky na významných podujatiach. celé znenie: 595/2003 §9 ods. 2 písmena ac)peňažné plnenie a nepeňažné plnenie poskytnuté z prostriedkov štátneho rozpočtu pri príležitosti udeľovania štátnych cien a štátnych vyznamenaní, 59je) odmien za dosiahnuté športové výsledky na významných podujatiach. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SAZPŠ (Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov) bod 4. - §26 odsek 1 bod 4. - §26 odsek 1 – navrhujeme upravenie pôvodného znenia paragrafu nahradením slova „zväzy“ slovami „národné športové zväzy a športové organizácie“ pričom celé znenie odseku by bolo nasledovné: „Slovenský paralympijský výbor je národnou športovou organizáciou, ktorá je občianskym združením združujúcim národné športové zväzy a športové organizácie zdravotne postihnutých športovcov“ Zdôvodnenie: navrhované upravenie slova „zväzy“ slovami „národné športové zväzy a športové organizácie“ by tak explicitne zahrnulo celé spektrum športových subjektov zastrešujúcich šport zdravtone postihnutých na úrovni zväzov resp. športových organizácií. Máme za to, že návrh predkladateľa nahradiť slovo „zväzy“ slovom „organizácie“ by viedol k terminologickej nejednoznačnosti vo výklade pojmu „športový zväz“ definovaného v §3 písmene m) príslušného zákona. Pripomíname len, že pod pojmom “športový zväz“ (v súlade s §3 písm. m)) sa na účely tohto zákona rozumie športový zväz ako športová organizácia, ktorá je občianskym združením, združujúca iné športové organizácie, športovcov a športových odborníkov. Zároveň máme za to, že nahradenie slova „zväzy“ slovom „organizácie“ by mohlo viesť k nejasnej interpretácií úloh Slovenského paralympijského výboru ako strešnej organizácie s postavením národného paralympijského výboru (t.j. „národnej športovej organizácie“ na účely výkladu tohto zákona) vo vzťahu k jednotlivým národným športovým zväzom a športovým organizáciám zdravotne postihnutých. Diferenciácia „národnej športovej organizácie“ (SPV) a „národného športového zväzu“ resp. „športovej organizácie“ (zväzy/asociácie/organizácie športu zdravotne postihnutých) by preto, vzhľadom na potrebu ponechania jasnej hierarchizácie športových subjektov a predchádzania prostredia nejasnej terminologickej interpretácie, mala byť ponechaná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SPF o.z. (Slovenská plavecká federácia) K § 69 ods. 5 písm. a) Rozdelenie 15% príspevku na športové kluby Podľa ustanovenia § 69 ods. 5 písm. a) zákona o športe je jediným kritériom rozdelenia príspevku pre kluby kvantitatívne kritérium - počet aktívnych športovcov a družstiev do 23 rokov s minimálne tromi účasťami v súťaži. Ustanovenie nerozlišuje medzi kvalitou aktívnych športovcov v jednotlivých kluboch individuálnych športov a ani medzi kvalitou jednotlivých družstiev v kolektívnych športoch. Nie je správne ani spravodlivé rozdeliť financie pre kluby len podľa počtu aktívnych športovcov a družstiev, keďže je rovnakou mierou paušálne ohodnotený klub, ktorý má aktívnych športovcov do 23 rokov s nízkou výkonnosťou, a aj klub, ktorého športovci dosahujú najvyššie výsledky. Prioritou národného športového zväzu je zvyšovanie výkonnosti svojich športovcov, preto zväzy kladú dôraz na zapracovanie aj kvalitatívnych kritérií do systému rozdelenia financií pre kluby. Pri zachovaní výšky 15% podielu z PUŠ pre športové kluby navrhujeme zvážiť nasledovné doplnenie ustanovenia § 69 ods. 5 písm. a): (5) Národný športový zväz je povinný rozdeliť najmenej a) 15 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športu mládeže s jeho príslušnosťou medzi športové kluby; najvyšší orgán národného športového zväzu môže kvalifikovanou väčšinou rozhodnúť, že najmenej 7,5% finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu sa rozdelí pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov v individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov v kolektívnych športoch a vo zvyšnej výške sa rozdelí medzi športové kluby na základe kvantitatívnych a kvalitatívnych kritérií určených predpisom národného športového zväzu. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SAZPŠ (Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov) bod 10. - §75 odsek 3 písmeno e) bod 10. - §75 odsek 3 písmeno e) – navrhujeme nahradiť znenie odseku 3 písmena e) nasledovným textom: „e) na športovú činnosť národnému športovému zväzu alebo športovej organizácií pre šport zdravotne postihnutých podľa typu postihnutia“. Zdôvodnenie: Máme za to, že je potrebné diferencovať medzi financovaním vrcholového športu zdravotne postihnutých (v zmysle §3 písm. b) príslušného zákona) a štátnou podporou športu pre všetkých (§3 písm e)), vrátane podpory športu zdravotne postihnutých vykonávanom na účel napĺňania sociálneho, kultúrneho a zdravotného prínosu športu (napr. šport na školách, rekreačný šport, atď.). Model implementovaný pri športe „zdravých“ by mal byť preto v obdobnej forme aplikovaný aj pri vrcholovom športe; t.j. v prípade športu zdravotne postihnutých by príspevok uznanému športu v športe zdravých bol nahradený/sa de facto rovnal príspevku na národný športový projekt určený na športovú činnosť národného športového zväzu alebo športovej organizácie pre šport zdravotne postihnutých podľa typu postihnutia. Zároveň by tak došlo k jasnému odlíšeniu medzi financovaním vrcholového športu zdravotne postihnutých a rámcovou (celospoločenskou) podporou športu zdravotne postihnutých, ktorá je obsiahnutá v §70 odseku 1 písm. a), vrátane spôsobu jej financovania (v zmysle §77 odseku 3 písm. a)). Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SPF o.z. (Slovenská plavecká federácia) K čl. I (§ 69 ods. 1) Navrhujeme na konci odseku 1 pripojiť vetu, ktorá znie: “Stav k tomuto dňu je rozhodujúci pre výpočet príspevku uznanému športu na nasledujúci rok a jeho rozdelenie podľa odseku 5 písm. a) a b). Národný športový zväz predpisom upraví pravidlá použitia tej časti príspevku uznanému športu, na ktorej rozdelenie prijímateľ stratil nárok.”. Odôvodnenie: Na základe poznatkov o problémoch z praxe sa javí ako potrebné v zákone o športe jednoznačne ustanoviť rozhodný deň pre poskytovanie údajov (vstupov do vzorca pre výpočet výšky finančných prostriedkov poskytovaných formou príspevku uznanému športu s tým, že tento deň bude rovnako rozhodný pre ďalšie nadväzujúce delenie finančných prostriedkov z hľadiska nápočtu členskej základne národného športového zväzu (pre rozdeľovanie objemu 15% z príspevku uznanému športu medzi jednotlivcov a družstvá). Stanoví sa jednoznačne deň, ktorý bude rozhodujúci z pohľadu stavu evidencie, či už zdrojovej evidencie národného športového zväzu a v prípade riadneho spustenia informačného systému športu, aj stavu evidencie údajov v ňom. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SAZPŠ (Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov) §16 odsek 1 písmeno b) §16 odsek 1 písmeno b) – navrhujeme za slová „na území Slovenskej republiky,“ vložiť „alebo pre šport zdravotne postihnutých vykonáva výlučnú pôsobnosť na území Slovenskej republiky pre šport zdravotne postihnutých podľa typu postihnutia“, pričom celé znenie textu by bolo nasledovné: „vykonáva výlučnú pôsobnosť pre príslušný šport na území Slovenskej republiky, alebo pre šport zdravotne postihnutých vykonáva výlučnú pôsobnosť na území Slovenskej republiky pre šport zdravotne postihnutých podľa typu postihnutia“ Poznámka: SPV je v zmysle Zákona o športe klasifikované ako „národná športová organizácia“, pričom podľa aktuálneho znenia zákona (§26 odsek 1) „vykonáva výlučnú pôsobnosť na celom území SR pre športy zdravotne postihnutých uznané Medzinárodným paralympijskym výborom“. Problematickým však je, že podľa zákona je jednou z podmienok/kritérií pre naplnenia statusu „národného športového zväzu“ vykonávanie výlučnej pôsobnosti pre príslušný šport na území SR (v zmysle §16 odsek 1 písm. b)). Toto je pri športe zdravotne postihnutých fakticky nenaplniteľné, nakoľko jednotlivé národné športové zväzy zdravotne postihnutých vykonávajú výlučnú pôsobnosť na území SR nie na základe pôsobnosti v konkrétnom športe, ale na základe ich pôsobnosti v športe zdravotne postihnutých podľa typu postihnutia – t.j. telesne postihnutí, zrakovo postihnutí, mentálne postihnutí, atď. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SPF o.z. (Slovenská plavecká federácia) K čl. I (§ 69 ods. 9) Navrhujeme na konci odseku 9 pripojiť vetu, ktorá znie: “Po obnovení spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov ministerstvo školstva dodatočne poskytne športovej organizácii prostriedky, ktoré jej v čase straty spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov neboli poskytnuté a neboli ani použité na plnenie úloh verejného záujmu v danom športe podľa prvej vety, ak športová organizácia riadne splnila podmienky pre obnovenie spôsobilosti podľa § 69 ods. 8 v tom istom rozpočtovom roku.”. Odôvodnenie: Navrhujeme upraviť jednoznačným motivačným pravidlom situáciu, keď športovej organizácii počas straty spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov neboli poskytnuté platby zo štátnych prostriedkov. Aplikačná prax priniesla nejednotné názory na to, či (ne)majú alebo (ne)môžu byť zadržané prostriedky dodatočne po obnovení spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov poskytnuté príslušnej športovej organizácii. Zároveň je potrebné, aby obnovenie spôsobilosti nastalo v tom istom rozpočtovom roku, keďže prostriedky zo štátneho rozpočtu sa viažu na príslušný rozpočtový rok. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SAZPŠ (Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov) §26 odsek 2 §26 odsek 2 – navrhujeme vypustiť slovo „výlučnú“, alternatívne nahradiť slová „vykonáva výlučnú pôsobnosť“ slovom „zastrešuje“ a vypustiť slovo „pre“ Zdôvodnenie: Úlohou Slovenského paralympijského výboru ako „národnej športovej organizácie“ je rámcové zastrešenie paralympijského športu v Slovenskej republike, ktoré prirodzene vyplýva z jeho pozície národného paralympijského výboru. Účelom strešného hnutia paralympijského športu by však nemala byť monopolizácia riadenia jednotlivých paralympijských športov, rovnako ako ani kumulácia resp. prelínanie postavenia „národnej športovej organizácie“ a „národného športového zväzu“. Na obdobnom základe funguje aj postavenie Slovenského olympijského výboru a postavenie jednotlivých národných športových zväzov zdravých. (Zadefinovanie SPV ako národnej športovej organizácie s výlučnou pôsobnosťou na celom území SR totižto v princípe znemožňuje jednotlivým zväzom zdravotne postihnutých nadobudnúť štatút „národného športového zväzu“). Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SAZPŠ (Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov) bod 10. - §75 odsek 3 doplnené písmeno d) bod 10. - §75 odsek 3 doplnené písmeno d) – navrhujeme za slová „Slovenského paralympijského výboru“ doplniť „a športových organizácií pre deaflympijský šport a šport špeciálnych olympiád“, pričom celé znenie textu by bolo nasledovné: „zabezpečenie plnenia úloh Slovenského paralympijského výboru a športových organizácií pre deaflympijský šport a šport špeciálnych olympiád,“ Zdôvodnenie: V súlade s §24 príslušného zákona plní v športe zdravotne postihnutých funkciu „národnej športovej organizácie“ okrem Slovenského paralympijského výboru aj športové organizácie zastrešujúce deaflympijský šport a šport špeciálnych olympiád. Z vyššie uvedeného dôvodu, ako aj z dôvodu zachovania nediskriminačného princípu vnímame zjednotenie postavenia všetkých troch vyššie spomenutých subjektov za logické a právne korektné. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SFZ (Slovenský futbalový zväz) K § 9 ods. 4 Vzhľadom na zvýšenú administratívnu a s tým spojenú finančnú záťaž malých športových organizácií a športových zväzov, navrhujeme zvýšenie limitu príjmov na povinnosť vykonania auditu účtovnej závierky a výročnej správy, a to aspoň na dvojnásobnú hodnotu oproti aktuálnemu zneniu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SFZ (Slovenský futbalový zväz) K čl. I (§ 68 ods. 5) Navrhujeme upraviť príslušné ustanovenie v tom zmysle, aby v konečnom dôsledku rozhodlo o váhe športových odvetví alebo kategórií navrhnutých NŠZ ministerstvo školstva. To zabezpečí vyššiu mieru objektivity ako keď uvedené váhy určujú NŠZ, ktoré môžu mať tendenciu prispôsobovať váhy s ohľadom na lepšie výsledky bez zohľadnenia parametrov stanovených zákonom, čo zároveň môže vyvolávať zbytočné polemiky medzi jednotlivými NŠZ. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SFZ (Slovenský futbalový zväz) K čl. I .§ 42 ods. 2 písm. a) Na konci písmena a) navrhujeme pripojiť slová “ak predpis NŠZ a predpis medzinárodnej ŠO alebo kolektívna zmluva upravuje podmienky okamžitého skončenia zmluvného vzťahu pre športovca výhodnejšie, postupuje sa podľa týchto predpisov” alebo navrhujeme doplniť do spoločného ustanovenia § 46 nový odsek 9, ktorý znie: “(9) Ak predpis medzinárodnej ŠO a predpis NŠZ alebo kolektívna zmluva obsahuje úpravu pravidiel zmluvného vzťahu športovca so ŠO vykonávajúcich športovú činnosť v ich pôsobnosti výhodnejšie pre športovca, ako je upravená v tejto hlave, použije sa výhodnejšia úprava.” Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SFZ (Slovenský futbalový zväz) K čl. I .§ 69 ods. 5 písm. a) Navrhujeme v rámci ustanovenia § 69 ods. 5 písm. a) umožniť NŠZ pri rozdelení príspevku pre kluby okrem kvantitatívnych kritérií pre istú časť rozdeľovaného príspevku aj kvalitatívne kritériá, napr. úroveň súťaže pri kolektívnych športoch, rebríčkové postavenie športovcov v individuálnych športoch apod. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SFZ (Slovenský futbalový zväz) K čl. I (§ 67 ods. 11) S ohľadom na praktickú aplikáciu zákona navrhujeme upraviť jednoznačným pravidlom situáciu, keď ŠO počas dočasného pozastavenia spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov neboli poskytnuté platby zo štátnych prostriedkov, ak sa jej dočasné pozastavenie obnovilo počas toho istého rozpočtového roka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SFZ (Slovenský futbalový zväz) K § 36 Navrhujeme doplniť nový odsek 3, ktorého predmetom bude úprava, ktorá zamedzí ŠO zmluvne dojednať so športovcom dodatočnú lehotu po lehote splatnosti na úhradu splatnej mzdy a ostatných peňažných plnení súvisiacich s vykonávaním športu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SFZ (Slovenský futbalový zväz) K § 9 ods. 7 Navrhujeme nahradiť slová “v registri” slovami “vo verejnej časti registra”, a to za účelom zjednodušenia možnej kontroly plnenia povinnosti ŠO podľa § 9 ods. 7 zákona o športe Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SFZ (Slovenský futbalový zväz) K čl. I (§ 66 ods. 2) Navrhujeme zamedziť duplicitné vedenie dvoch samostatných účtov na príjem verejných prostriedkov napr. podľa § 66 ods. 2 a § 66 ods. 3 zmenou znenia § 66 ods. 2. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SFZ (Slovenský futbalový zväz) K čl. I (§ 65 ods. 6) Navrhujeme odstrániť duplicitu povinnosti zverejňovania použitia príspevku uznanému športu podľa § 69 ods. 4 a § 65 ods. 6. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SFZ (Slovenský futbalový zväz) K čl. I .§ 80 ods. 2 písm. r) Navrhujeme upraviť znenie písmena r) nasledovne: “r) dátumy posledných troch účastí na súťaži,” Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 92 ods. 6 zákona č. 440.2015 Z.z. o športe § 92 odsek 6 sa pred jeho pôvodné znenie "Na prejednávaní veci komisiou podľa odsekov 1 a 2 má právo byť prítomný zástupca agentúry." dopĺňa o nasledovné znenie: "Komisie podľa odsekov 1 a 2 v konaní vo veci porušenia pravidiel podľa § 88 ods. 3 postupujú podľa platného a účinného Svetového antidopingového kódexu." tak, že celý nový § 92 ods. 6 znie nasledovne: „(6) Komisie podľa odsekov 1 a 2 v konaní vo veci porušenia pravidiel podľa § 88 ods. 3 postupujú podľa platného a účinného Svetového antidopingového kódexu. Na prejednávaní veci komisiou podľa odsekov 1 a 2 má právo byť prítomný zástupca agentúry.“ Odôvodnenie: Na základe praktických skúseností a poznatkov agentúry v konaniach vo veci porušenia pravidiel podľa § 88 ods. 3 zákona, je nevyhnutné jednoznačne ustanoviť prioritu Svetového antidopingového kódexu pred internými predpismi národných športových zväzov. Či už z finančných dôvodov, odborných dôvodov alebo iných nešpecifikovaných dôvodov nedošlo k zosúladeniu interných predpisov národných športových zväzov so Svetovým antidopingovým kódexom. Negatívnym následkom nekompatibility sú potom rozhodnutia komisií v rozpore s medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky (UNESCO, Rada Európy). Zároveň je potrebné brať do úvahy fakt, že Svetová antidopingová organizácia v pravidelných šesťročných cykloch vydáva nový a aktualizovaný Svetový antidopingový kódex (predchádzajúca verzia 2009, aktuálna verzia 2015, pripravovaná verzia 2021). Zosúladenie interných predpisov národných športových zväzov s novým Svetovým antidopingovým kódexom môže meškať a teda môže vzniknúť opäť stav inkompatibility. Navrhovaná úprava zjednodušuje a zároveň unifikuje postup a pravidlá konania a rozhodovania vo veciach porušenia antidopingových pravidiel. Uvedenú pripomienku považujeme za zásadnú a schvaľovanie novelizácie zákona, na základe ktorej sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vnímame ako príležitosť na také zmeny a doplnenia zákona č. 440/2015 Z.z. o športe, ktoré sú z nášho pohľadu nevyhnutné a žiaduce. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 8 zákona č. 440.2015 Z.z. o športe V § 8 odsek 6 sa za písm. b) vkladá nové písm. c), ktoré znie: „c) zabezpečiť vo svojej pôsobnosti vzdelávanie v oblasti boja proti dopingu.“ Odôvodnenie: Významnou súčasťou boja proti dopingu v športe je prevencia a edukácia. Význam prevencie a edukácie je zvýraznený aj odporúčaním Rady Európy č. 2/2016. Je nesporné, že prevencia a edukácia v oblasti boja proti dopingu v športe má pozitívny dopad na odmietavý postoj športovcov k dopingu. Vzdelávanie je potrebné nielen na úrovni reprezentantov a vrcholových športovcov, ale už od základnej úrovne športových organizácii. Okrem uvedeného je potrebné klásť dôraz na antidopingové vzdelávanie na úrovni mládežníckeho športu a tým budovať odmietavý postoj športovcov k dopingu od počiatku športovej kariéry. Na dosiahnutie uvedených zámerov je potrebné zdôrazniť záväzok športových organizácii pri zabezpečovaní vzdelávania v oblasti boja proti dopingu. V súlade s § 86 ods. 4 písm. n) zákona môžu športové organizácie využiť podporu agentúry. Uvedenú pripomienku považujeme za zásadnú a schvaľovanie novelizácie zákona, na základe ktorej sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vnímame ako príležitosť na také zmeny a doplnenia zákona č. 440/2015 Z.z. o športe, ktoré sú z nášho pohľadu nevyhnutné a žiaduce. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 59a ods. 1 písm c. v spojení s § 19 až 23 Navrhujem upraviť podmienky uznania za národnú športovú organizáciu v § 59, ods. 1 tak, aby sa plnenie podmienky podľa písm. c/ nevyžadovalo vo vzťahu k ustanoveniam § 19 až 23, ktoré sú vzhľadom na zameranie, ciele a osobitosti národných športových organizácií, nevykonateľné. Napr. v § 19, ods. 3. V prípade Asociácie športu pre všetkých SR nie je možné aplikovať ani jednu z dvoch možností, lebo ide o združenie národných zväzov športu pre všetkých a nie fyzických osôb. Problematické sú aj ustanovenia v § 19, písm. e/ a g/ Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) zákonu č. 595.2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Navrhujeme doplnenie zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov nasledovne: Za § 30c zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov navrhujeme doplniť nový § 30d, ktorý vrátane nadpisu znie: „§ 30d Odpočet výdavkov (nákladov) na športovú činnosť (1) Od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty u daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zníženého o odpočet daňovej straty u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, pri realizácii projektu športovej činnosti možno odpočítať súčet a) 25 % výdavkov (nákladov) vynaložených podľa zmluvy o sponzorstve v športe zverejnenej v informačnom systéme športu podľa osobitného predpisu,1b) v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie, b) 25 % výdavkov (nákladov) vynaložených v zdaňovacom období podľa zmluvy o sponzorstve v športe zverejnenej v informačnom systéme športu podľa osobitného predpisu,1b) zahrnovaných do odpočtu, ktoré prevyšujú úhrn výdavkov (nákladov) vynaložených v bezprostredne predchádzajúcom zdaňovacom období podľa zmluvy o sponzorstve v športe zverejnenej v informačnom systéme športu podľa osobitného predpisu,1b) zahrnovaných do odpočtu. (2) Pri odpočte výdavkov (nákladov) na sponzorské od základu dane podľa odseku 1 postupuje rovnako aj daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2, ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11. (3) Od základu dane možno podľa odseku 1 písm. a) až c) odpočítať len daňové výdavky podľa § 2 písm. i), ktoré sú evidované oddelene od ostatných výdavkov (nákladov) daňovníka. Ak vynaložené výdavky (náklady) podľa zmluvy o sponzorstve v športe zverejnenej v informačnom systéme športu podľa osobitného predpisu,1b) súvisia s realizáciou projektu športovej činnosti len sčasti, je možné uplatniť odpočet podľa odseku 1 písm. a) až c) len z rozdielu medzi skutočnými výdavkami (nákladmi) a výdavkami (nákladmi) nesúvisiacimi s realizáciou projektu športovej činnosti. (4) Odpočet podľa odseku 1 nemožno uplatniť na výdavky (náklady), na ktoré bola poskytnutá úplná podpora z verejných financií. (5) Odpočet podľa odseku 1 môže využiť daňovník, ktorý v zdaňovacom období neuplatňuje úľavu na dani podľa § 30b. (6) Projektom športovej činnosti, pri ktorého realizácii možno uplatniť odpočet podľa odseku 1, sa rozumie písomný dokument (zmluva o sponzorstve v športe), v ktorom daňovník vymedzí predmet športovej činnosti. Tento dokument musí obsahovať najmä základné údaje o daňovníkovi, ktorými sú názov a sídlo spoločnosti, daňové identifikačné číslo, u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu a miesto podnikania, dátum začiatku a predpokladaného ukončenia realizácie projektu športovej činnosti, ciele projektu, ktoré sú dosiahnuteľné počas doby jeho realizácie a merateľné po jeho ukončení, celkové predpokladané výdavky (náklady) na realizáciu projektu a predpokladané výdavky (náklady) v jednotlivých rokoch realizácie projektu. Projekt športovej činnosti musí byť podpísaný pred začatím jeho realizácie osobou oprávnenou konať za daňovníka. Pri daňovej kontrole82) je správca dane alebo finančné riaditeľstvo120k) oprávnené vyzvať daňovníka na predloženie projektu športovej činnosti. Lehota na predloženie projektu športovej činnosti daňovníkom správcovi dane alebo finančnému riaditeľstvu je osem dní odo dňa doručenia výzvy daňovníkovi. (7) Finančné riaditeľstvo do troch mesiacov nasledujúcich po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania zverejní v zozname daňových subjektov podľa osobitného predpisu120l) o daňovníkovi, ktorý si pri realizácii projektu športovej činnosti uplatnil odpočet podľa odseku 1, tieto údaje: a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby, identifikačné číslo daňovníka, b) výšku uplatneného odpočtu a zdaňovacie obdobie jeho uplatnenia, c) dátum začiatku realizácie projektu športovej činnosti, d) ciele projektu, ktoré sú dosiahnuteľné počas doby jeho realizácie a merateľné po jeho ukončení. (8) Ak odpočet podľa odseku 1 nie je možné uplatniť z dôvodu, že daňovník vykázal daňovú stratu alebo základ dane po znížení o odpočet daňovej straty je nižší ako odpočet podľa odseku 1, je možné odpočet výdavkov (nákladov) na športovú činnosť alebo jeho zostávajúcu časť uplatniť v najbližšom nasledujúcom zdaňovacom období, v ktorom daňovník vykáže základ dane, najviac však v štyroch zdaňovacích obdobiach bezprostredne nasledujúcich po zdaňovacom období, v ktorom nárok na odpočet podľa odseku 1 vznikol.“. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K čl. I (§ 3) Navrhujeme doplniť nové písmená y) a z) ktoré znejú: “y) kolektívnym športom šport, v ktorom je povolené vystriedať súťažiacich športovcov v priebehu súťaže, z) individuálnym športom, šport, ktorý nie je kolektívnym športom,”. V zákone o športe, jeho prílohe č. 3, ale aj v ďalšej športovej legislatíve sa používajú pojmy “kolektívny šport” a “individuálny šport”, ktoré je dôležité rozlišovať aj na účely financovania najmä pri výpočte príspevku uznanému športu. Preto je potrebné tieto pojmy zadefinovať v súlade s ich medzinárodne uznávanými definíciami. V tomto smere je pre športovú obec relevantnou definičnou pomôckou Svetový antidopingový kódex vydaný medzinárodnou športovou organizáciou WADA, v ktorom je v prílohe č. 1 (Definície) definovaný kolektívny šport (Team Sport) úplne jasne a jednoznačne tak, že je ním šport, v ktorom je povolené vystriedať športovcov v priebehu súťaže. Z uvedeného bude potom jasné, že posádky, ani iné viacčlenné družstvá športovcov napríklad pri tenise, boboch, sánkach, kanoistike a pod. nie sú kolektívnym športom a na účely hodnotenia ich výsledkov, či už do vzorca alebo zaraďovania do zoznamu najvýkonnejších športovcov alebo top tímu, by sa malo postupovať ako v prípade individuálnych športov. Všetky športy, ktoré nie sú kolektívnym športom sú individuálnymi športmi. Je potrebné uviesť, že podľa § 17 ods. 2 a § 24 ods. 2 Zákona o športe sú národné športové zväzy a národné športové organizácie povinné zapracovať do ich predpisov pravidlá Svetového antidopingového programu, ktorých súčasťou je aj Svetový antidopingový kódex, t.j. sú povinné akceptovať aj definíciu kolektívneho športu a individuálneho športu. Slovenské znenie Svetového antidopingového kódexu dostupné na stránke Antidopingovej agentúry SR. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) Nad rámec návrhu zákona Navrhujeme do návrhu zákona doplniť novelizačné články, ktorými sa zmenia tieto zákony: 1. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, 2. zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, 3. zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, 4. zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov, 5. zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 6. zákon č. 73/1998 Z. z o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, 7. zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom navrhovanej zmeny je systematickou zmenou odstrániť nežiadaný právny stav, ktorý vznikol v dôsledku novely zákona o športe č. 354/2006 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2017. Na základe uvedenej novely sa zmenil status športových odborníkov zo samostatne zárobkovo činných osôb na podnikateľov, pričom je potrebné uviesť, že predmet/obsah športovej činnosti, ktorú športoví odborníci vykonávali, respektíve vykonávajú, sa nijako nezmenil. V dôsledku tejto zmeny sa však prestala na športových odborníkov vzťahovať výnimka zo zákazu „inej zárobkovej činnosti“ pôvodne ustanovená v jednotlivých statusových zákonoch, a to v závislosti od legislatívnej konštrukcie tohto zákazu. Viaceré statusové zákony pripúšťajú výnimky zo zákazu inej zárobkovej činnosti, nie však výnimky zo zákazu podnikania. Navrhujeme preto novelizáciou vyššie uvedených predpisov dosiahnuť pôvodne sledovaný cieľ pri prijatí zákona o športe, aby športová činnosť športových odborníkov vykonávaná zárobkovo popri výkone povolania/služby/zamestnania bola povolená. Poukazujeme na to, že tento cieľ bol v čase prípravy návrhu zákona o športe všetkými dotknutými rezortmi akceptovaný. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K čl. I .§ 42 ods. 2 písm. a). Na konci písmena a) navrhujeme pripojiť slová “ak predpis národného športového zväzu a predpis medzinárodnej športovej organizácie alebo kolektívna zmluva upravuje podmienky okamžitého skončenia zmluvného vzťahu pre športovca výhodnejšie, postupuje sa podľa týchto predpisov”. Eventuálne navrhujeme doplniť do spoločného ustanovenia § 46 nový odsek 9, ktorý znie: “(9) Ak predpis medzinárodnej športovej organizácie a predpis národného športového zväzu alebo kolektívna zmluva obsahuje úpravu pravidiel zmluvného vzťahu športovca so športovou organizáciou vykonávajúcich športovú činnosť v ich pôsobnosti výhodnejšie pre športovca, ako je upravená v tejto hlave, použije sa výhodnejšia úprava.”. Odôvodnenie: V záujme rešpektovania autonómie športu, športového hnutia a jeho predpisov, ktoré v niektorých otázkach poskytujú vyššiu úroveň ochrany oprávnených záujmov športovcov ako zákonná úprava sa navrhuje vytvoriť legislatívny základ pre uplatňovanie podmienok okamžitého skončenia zmluvného vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu zo strany športovca, ktoré sú výhodnejšie ako úprava zákona o športe. Predpokladom pre uplatnenie úpravy výhodnejšej pre športovcov je existencia úpravy výhodnejšej pre športovcov v predpise príslušnej medzinárodnej športovej organizácie, ktorá zjednocuje štandard pre športovcov v príslušnom športe na celom svete, ktorá je premietnutá do predpisu národného športového zväzu, ktorý je dostupný pre všetkých účastníkov právnych vzťahov v slovenskom jazyku. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K čl. I bodu 8 .§ 75 ods. 3 písm. a). Navrhujeme do § 75 ods. 1 doplniť nové písmeno d), ktoré znie: “d) podpora rozvoja a činnosti rezortných športových stredísk.” Navrhovanou zmenou sa umožní vláde Slovenskej republiky, aby mala vytvorené zákonné predpoklady na rozhodnutie o strategickej podpore rozvoja rezortných športových stredísk. Zároveň je potrebné v zákone výslovne uviesť, že rezortné športové stredisko je športovou organizáciou, čo plne korešponduje s predmetom a obsahom jeho činnosti. Zrejme nie je na Slovensku veľa športových organizácií, v ktorých sa vykonáva športová činnosť v takom rozsahu a kvalite ako v rezortných športových strediskách, preto je dôvodné a primerané, aby im bol v zákone o športe priznaný status športovej organizácie. Zároveň je potrebné uviesť, že rezortné strediská patria do pôsobnosti rôznych rezortov, preto je na mieste, aby o príspevku mohla rozhodovať aj vláda. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K čl. I .§ 7. Navrhujeme do § 7 vložiť nový odsek 3, ktorý znie: “Ak ide o kontrolóra alebo člena štatutárneho orgánu športovej organizácie, za bezúhonného sa považuje ten, kto okrem trestných činov uvedených v odseku 2 nebol právoplatne odsúdený ani za trestný čin proti majetku alebo za hospodársky trestný čin.” Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8. V § 7 ods. 4 sa slová “odseku 2” nahrádzajú slovami “odseku 2 alebo 3”. Legislatívnotechnická úprava nadväzujúca na vloženie nového odseku 3 do § 7. V nadväznosti na uvedenú zmenu sa javí byť vhodné a potrebné v § 67 ods. 2 upraviť ako právny následok porušenia podmienky bezúhonnosti športového odborníka stratu spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov športovej organizácie, ktorá využíva na športovú činnosť športového odborníka, ktorý nespĺňa podmienku bezúhonnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K čl. I bodu 7 .§ 75 ods. 2 písm. c). Navrhovaná zmena vytvára priestor pre netransparentné poskytnutie štátnych prostriedkov akémukoľvek subjektu na akýkoľvek športový projekt, ktorý rámcovo spadá pod definíciu verejného záujmu v športe a zároveň sa takýto projekt stane národným športovým projektom bez ohľadu na jeho skutočný dosah, keďže zákonná definícia jeho znakov nie je ustanovená. Navrhujeme cieľ sledovaný dôvodovou správou dosiahnuť vylúčením národných športových organizácií, ktoré sú zahrnuté v samostatných národných športových projektoch. Navrhujeme na konci pripojiť slová “v oblasti vysokoškolského športu, školského športu a športu pre všetkých”. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K čl. I (§ 97 ods. 5) Do § 97 ods. 5 navrhujeme doplniť "právnické osoby" vo výpočte subjektov, ktorých správne delikty je oprávnený prejednať a rozhodnúť okresný úrad v sídle kraja, nakoľko správneho deliktu sa môže dopustiť aj iný typ subjektu (právnickej osoby) ako je uvedený v platnom znení § 97 ods. 5 zákona o športe (oprava zrejmej nesprávnosti). Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K zákonu č. 580.2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95.2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Navrhujeme doplniť nový novelizačný článok, ktorý znie: “Čl. … Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 256/2017 Z. z., 351/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z. a zákona č. 156/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: V § 10b ods. 1 písmeno a) znie: „a) právo na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu18) okrem príjmov z dohody o brigádnickej práci študentov, zo zmluvy o výkone činnosti športového odborníka fyzickej osoby, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku, z dohody o vykonaní práce poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu,8ab) poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku, poberateľov predčasného starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku, dohody o pracovnej činnosti poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu,8ab) poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku, poberateľov predčasného starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku, odchodného, výsluhového príspevku alebo rekreačnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,19a) zo zmluvy o výkone činnosti športového odborníka poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu,8ab) poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku, poberateľov predčasného starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku, dohody o pracovnej činnosti poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu,8ab) poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku, poberateľov predčasného starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku, odchodného, výsluhového príspevku alebo rekreačnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,19a)”.” Odôvodnenie: Zákonom č. 335/2017 Z. z. bol do § 49a zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov zavedený nový inštitút „zmluvy o výkone činnosti športového odborníka”. Tento nový zmluvný typ je obdobou dohody o pracovnej činnosti prispôsobenej podmienkam športovej praxe. V športovej praxi je zmluva o výkone činnosti športového odborníka od jej zavedenia do právneho poriadku využívaná, napríklad pri činnosti rozhodcov, delegátov, časomeračov ale i trénerov mládeže či ďalších športových odborníkoch vykonávajúcich činnosť športového odborníka spravidla popri svojom hlavnom zamestnaní/povolaní alebo popri podnikaní. Pri zavedení zmluvy o výkone činnosti športového odborníka do života však bolo zistené, že na účely zákona o zdravotnom poistení je pri poberateľoch dôchodkov výhodnejší zmluvný režim dohody o pracovnej činnosti a pri študentoch zmluvný režim dohody o brigádnickej práci študentov. Dôsledkom toho je stav, že na rovnaký obsah/predmet činnosti športového odborníka sa uzatvárajú dva rôzne typy dohôd/zmluv a to podľa vlastností/statusu fyzickej osoby, s ktorou sa dohoda/zmluva uzatvára. Pri žiakoch a študentoch sa naďalej uzatvára dohoda o brigádnickej práci študentov (20 hodín týždenne) a pri poberateľoch dôchodkov sa využíva naďalej dohoda o pracovnej činnosti (10 hodín týždenne), a iba pri ostatných športových odborníkoch sa uzatvára nová zmluva o výkone činnosti športového odborníka podľa § 49a zákona o športe (30 hodín týždenne). Na základe uvedeného sa javí byť rozumné a primerané tieto veľmi podobné zmluvné typy postaviť aj z hľadiska zákona o zdravotnom poistení na rovnakú úroveň, aby sa v športovej oblasti zmluvná agenda čo najviac zjednodušila a unifikovala a to tým spôsobom, že pre všetkých športových odborníkov na tú istú závislú činnosť športového odborníka bude v čo najširšej miere používaný nový zmluvný typ podľa § 49a zákona o športe, aj s prihliadnutím na týždenný rozsah odpracovaných hodín, ktorý je pri zmluvy podľa § 49a zákona o športe pre športového odborníka aj športovú organizáciu najvýhodnejší (30 hodín týždenne). Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K čl. I (§ 69 ods. 1) Navrhujeme na konci odseku 1 pripojiť vetu, ktorá znie: “Stav k tomuto dňu je rozhodujúci pre výpočet príspevku uznanému športu na nasledujúci rok a jeho rozdelenie podľa odseku 5 písm. a) a b). Národný športový zväz predpisom upraví pravidlá použitia tej časti príspevku uznanému športu, na ktorej rozdelenie prijímateľ stratil nárok.”. Odôvodnenie: Na základe poznatkov o problémoch z praxe sa javí ako potrebné v zákone o športe jednoznačne ustanoviť rozhodný deň pre poskytovanie údajov (vstupov do vzorca pre výpočet výšky finančných prostriedkov poskytovaných formou príspevku uznanému športu s tým, že tento deň bude rovnako rozhodný pre ďalšie nadväzujúce delenie finančných prostriedkov z hľadiska nápočtu členskej základne národného športového zväzu (pre rozdeľovanie objemu 15% z príspevku uznanému športu medzi jednotlivcov a družstvá). Stanoví sa jednoznačne deň, ktorý bude rozhodujúci z pohľadu stavu evidencie, či už zdrojovej evidencie národného športového zväzu a v prípade riadneho spustenia informačného systému športu, aj stavu evidencie údajov v ňom. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K čl. I (§ 65 ods. 6) Navrhujeme na konci § 65 ods. 6 bodku nahradiť čiarkou a pripojiť slová “alebo ak použitie prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu nezverejňuje národný športový zväz podľa § 69 ods. 4.”. Odôvodnenie: Zverejňovanie použitia príspevku uznanému športu je podľa súčasného znenia zákona duplicitné. Zverejňuje ho národný športový zväz podľa § 69 ods. 4, pričom použitie má podľa § 65 ods. 6 zverejňovať aj každá športová organizácia, teda napr. aj športový klub, ktorý dostane verejné prostriedky od národného športového zväzu a je prijímateľom prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Keďže národný športový zväz zverejňuje použitie príspevku uznanému športu v tej istej podrobnej štruktúre, v akej ich použije klub (a ten zasiela svoje vyúčtovanie zväzu), v praxi dochádza k požiadavke duplicitného zverejňovania, čo nie je potrebné a je administratívne náročné pre športové kluby. Navrhovaným doplnením znenia v § 65 ods. 6 by sa táto duplicita odstránila. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K čl. I (§ 67 ods. 11) Navrhujeme na konci odseku 11 pripojiť vetu, ktorá znie: “Po obnovení spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov počas toho istého rozpočtového roku ministerstvo školstva dodatočne poskytne športovej organizácii prostriedky, ktoré jej neboli poskytnuté v čase dočasného pozastavenia spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov.”. Odôvodnenie: Navrhujeme upraviť jednoznačným pravidlom situáciu, keď športovej organizácii počas dočasného pozastavenia spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov neboli poskytnuté platby zo štátnych prostriedkov, ak sa jej dočasné pozastavenie obnovilo počas toho istého rozpočtového roka. Aplikačná prax priniesla nejednotné názory na to, či (ne)majú alebo (ne)môžu byť zadržané prostriedky dodatočne po obnovení spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov poskytnuté príslušnej športovej organizácii. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K čl. I .§ 3. Navrhujeme doplniť nové písmeno v) ktoré znie: “v) športovým odvetvím časť športu existujúca ako organizačná súčasť športového zväzu alebo ako samostatný športový zväz, ktorá samostatne alebo v spojení s inou časťou športu alebo inou organizačnou súčasťou športového zväzu spĺňa tieto podmienky je vymedzená ako samostatné športové odvetvie v rámci medzinárodnej športovej organizácie s celosvetovou pôsobnosťou pre príslušný šport, má najmenej tri súťažiace športové kluby registrované v registri právnických osôb v športe a najmenej 40 aktívnych športovcov registrovaných za športový klub v registri fyzických osôb v športe, ak ide o kolektívny šport a najmenej 20 aktívnych športovcov registrovaných za športový klub v registri fyzických osôb v športe, ak ide o individuálny šport, organizuje celoštátnu súťaž dospelých a celoštátnu súťaž mládeže najmenej dva po sebe nasledujúce roky, zabezpečuje výber a prípravu športovcov do športovej reprezentácie a ich účasť na medzinárodných súťažiach, zabezpečuje starostlivosť o talentovaných športovcov;”. Navrhuje sa do zákona o športe zaviesť definíciu “športového odvetvia”, aby bolo zrejmé, kedy sa športové odvetvie existujúce na medzinárodnej úrovni bude považovať za športové odvetvie relevantné z pohľadu slovenskej právnej úpravy na účely riadenia a správy vrátane financovania. V tejto súvislosti opakovane poukazujeme na potrebu zadefinovania pojmu kolektívny šport, keďže sa s týmto pojmom v zákone, ale aj vo vykonávacích predpisoch pracuje. Pri výpočte príspevku uznanému športu sú jedným z dôležitých vstupných parametrov aj váhy športových odvetví zastrešených jednotlivými národnými športovými zväzmi, pričom je potrebné jednoznačne vymedziť, kedy sa športové odvetvie bude na Slovensku považovať za fungujúce/existujúce a je potrebné ho zohľadniť pri stanovovaní váh jednotlivých športových odvetví a kedy sa jedná na Slovensku zatiaľ o neexistujúce športové odvetvie, ktoré sa môže v budúcnosti vytvoriť a z pohľadu práva bude relevantné po splnení zákonných podmienok ustanovených pre športové odvetvie. Definícia pripúšťa, aby dve alebo viaceré menšie príbuzné športové odvetvia, ktoré samostatne nedokážu splniť zákonné podmienky ustanovené pre získanie statusu športového odvetvia, mohli vytvoriť spojené športové odvetvie spojením/zlúčením do jedného organizačného úseku/celku. Z pohľadu financovania štátu by mali byť podporované v rámci národných športových zväzov iba také športové odvetvia, ktoré sú existujúce/fungujúce (body 2 až 5) a aj objektívne spôsobilé plniť spoločenskú objednávku premietnutú do vzorca na výpočet príspevku uznanému športu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K čl. I (§ 52 až 54) Riešenie sporov v športe, ktoré zaviedol zákon o športe v zmysle predmetných ustanovení po viac ako dvojročnej účinnosti zákona doviedol širokú odbornú a športovú verejnosť k viacerým zisteniam. Riešenie sporov v športe ako špecifickej oblasti vzťahov však nie je dotknuté a upravované len samotným zákonom o športe, ale aj ďalšími zákonnými predpismi ako je napríklad zákon č. 83/1992 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon č. 160/2015 Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej aj “CSP”), zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej aj “SSP”), či zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej aj “EP”), ako aj zákona č. 244/2002 Z. z. Zákon o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj “ZRK”). Komplex týchto zákonov vytvára stav svedčiaci o tom, že spory vyplývajúce zo “športovej činnosti” /tak ako ju definuje zákon o športe v ustanovení § 3 písm. a)/ môžu riešiť jednak (i) orgány na riešenie sporov v zmysle zákona o športe, ktoré sú povinne zriaďované iba národnými športovými zväzmi /viď § 19 ods. 1 písm. f) zákona o športe/ a (ii) rozhodcovské súdy v zmysle zákona č. 244/2002 Z. z., ak je subjekt v športe zriaďovateľom takéhoto súdu a osoby s príslušnosťou k zriaďovateľovi sa zaviažu členstvom alebo schválením rozhodcovskej doložky podriadiť rozhodcovskému súdu. V tomto rozsahu upozorňujeme na novelu zákona č. 244/2002 Z. z., ktorá obmedzila možnosť zriaďovania stálych rozhodcovských súdov subjektmi v športe iba na (i) národné športové zväzy a (ii) národné športové organizácie (ustanovenie § 12 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z.). V tomto rozsahu je z pohľadu udržateľnosti tohto stavu diskutovanou otázka, či môže takýto rozhodcovský súd národného športového zväzu rozhodovať aj klasické obchodnoprávne spory vyplývajúce zo vzťahov medzi obchodnými spoločnosťami v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Z dlhodobého pohľadu - a predovšetkým aj v zmysle poslednej novely zákona č. 244/2002 Z. z. je zrejmé, že zákonodarca mal zámer “špecializovať” rozhodcovské konanie pre šport tak, aby rozhodcovské súdy zriaďované národnými športovými zväzmi rozhodovali spory “prameniace” výlučne zo “športových vzťahov”. Tento zámer sa však v dotknutých zákonných predpisoch neprejavil, čoho následkom je, že rozhodcovské súdy národných športových zväzov dnes môžu rozhodovať všetky spory, ktoré sú v zmysle zákona č. 244/2002 Z. z. arbitrabilné. To znamená, že môžu rozhodovať aj akékoľvek iné, obchodnoprávne spory, ak sa subjekty práva (sporové strany) v rozhodcovskej zmluve alebo inom právnom úkone podrobia právomoci týchto orgánov. O tejto otázke sa už viedla diskusia aj na rešpektovaných právnických fórach (http://www.lexforum.cz/658). Riešením z dlhodobého hľadiska by mala byť novela zákona č. 244/2002 Z. z., ktorá by upravila právomoc rozhodcovských súdov (ustanovenie § 1) v tom smere, že do § 1 zákona č. 244/2002 Z. z. by bol doplnený nový odsek 6 s precizáciou zákonného znenia hovoriaceho o tom, že ak je zriaďovateľom rozhodcovského súdu národný športový zväz, právomocou rozhodcovského súdu je rozhodovanie sporov, ktoré vznikajú pri športovej činnosti podľa osobitného predpisu (s legislatívnym odkazom na “športovú činnosť” v zákone o športe). Ďalšou nevýhodou rozhodcovského súdnictva v športe je skutočnosť, že v zmysle ustanovenia § 46 ods. 2 zákona o športe sa na právne vzťahy pri vykonávaní športu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu primerane vzťahujú niektoré ustanovenia Zákonníka práce, nie však § 14, ktorým sa vylučuje arbitrabilita pracovnoprávnych sporov, z čoho vyplýva, že spory zo zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu by mali byť arbitrovateľné. Vzhľadom na to, že okrem tohto typu zmlúv môže amatérsky športovec vykonávať šport v zmysle § 4 ods. 4 písm. c) aj na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru a na základe ustanovenia § 52 ods. 2 písm. a) zákona o športe sú orgány na riešenie sporov oprávnené rozhodovať spory vzniknuté v súvislosti so športovou činnosťou športovej organizácie a osôb s jej príslušnosťou, je potrebné zákonom upraviť aj možnosť rozhodovať spory vzniknuté v súvislosti so športovou činnosťou amatérskeho športovca na základe dohody mimo pracovného pomeru rozhodcovským súdom. Pritom podľa § 12 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z. môže byť zriaďovateľom stáleho rozhodcovského súdu so sídlom na území Slovenskej republiky len národný športový zväz alebo komora zriadená zákonom. Z pohľadu udržateľnosti vývoja “mimoštátneho” riešenia sporov v športe sa nevyhnutným javí rovnako stanovenie minimálnych štandardov pre obsadzovanie týchto orgánov konkrétnymi športovými odborníkmi. Zákon o športe priamo neupravuje, kým by mali byť tieto orgány riešenia sporov obsadzované, aké minimálne vzdelanie by mali mať osoby riešiace športové spory v týchto orgánoch. To vytvára možnosť, že národný športový zväz do týchto orgánov obsadí aj osoby bez potrebnej minimálnej odbornej kvalifikácie, čo je z pohľadu udržateľnosti vývoja tejto oblasti determinujúce. Ako návrh de lege ferenda sa javí správnou novelizácia zákona o športe v rozsahu ustanovení § 52 až 54, pričom pri orgánoch na riešenie sporov a pri disciplinárnych orgánoch by zákon o športe stanoviť minimálne štandardy odbornej spôsobilosti pre osoby pôsobiace v týchto orgánoch. Ako správne sa javí uvažovať o minimálnom právnickom vzdelaní, aspoň na úrovni vysokoškolského právnického vzdelania druhého stupňa. Tiež je potrebné upraviť aj spôsob obsadzovania týchto orgánov na riešenie sporov tak, aby bola dosiahnutá aj vyváženosť medzi členmi takéhoto orgánu navrhovanými športovými organizáciami (klubmi) na jednej strane a členmi navrhovanými športovcami. Ďalším problémom oblasti riešenia sporov v športe je možnosť napadnúť rozhodnutia orgánov na riešenie sporov, ktoré sú výsledkom riešenia sporov v športe na všeobecných súdoch členmi týchto národných športových zväzov (členov týchto občianskych združení). Tento problém vznikol na základe prijatia zákona č. 125/2016 Z.z. ktorý vzhľadom na prebehnutú rekodifikáciu civilného procesného práva v rozsahu prijatia CSP, SSP, a zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok, ktoré priamo novelizovali niekoľko desiatok zákonných predpisov, medzi nimi aj zákon č. 83/1990 Zb., z ktorého vypustil ustanovenie § 15 - a teda právnu ochranu člena občianskeho združenia. Na základe uvedeného člen občianskeho združenia sa dnes zo žiadneho zákonného predpisu nedozvie, na ktorý súd a predovšetkým - do akého typu súdnictva (či civilného sporového alebo správneho) sa má s podaním obrátiť pri snahe o zvrátenie následkov “športového rozhodnutia”. Túto problematiku rieši už aj komentárová spisba (Čollák, J.: komentár vo veciach politických práv, C.H. Beck, Správny súdny poriadok, Veľké komentáre, Bratislava, 2018) s tým, že relevantné právne závery by bolo potrebné zohľadniť aj v samotnom zákone o športe. Zdá sa správne, aby sa v konkrétnych ustanoveniach § 52 až 54 explicitne uviedlo zákonné znenie právnej ochrany voči týmto rozhodnutiam na všeobecnom súde Slovenskej republiky. Zistenia odbornej verejnosti hovoria o tom, že rozhodnutia orgánov na riešenie sporov v zmysle ustanovenia § 52 sú napadnuteľné cestou súdu - v civilnom sporovom konaní podľa CSP, pričom rozhodnutia disciplinárnych orgánov podľa ustanovenia § 53 v správnom súdnictve riadenom SSP. Táto problematika je natoľko aktuálna, že tieto otázky rieši dokonca kompetenčný senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Dlhodobým cieľom a zámerom športovej obce ako celku je zriadenie samostatného Stáleho súdu/tribunálu pre šport a jeho inštitucionalizácia či už v rámci sústavy všeobecného súdnictva, alebo mimo nej ako špecializovaného orgánu na alternatívne riešenie sporov. Z inštitucionálneho pohľadu je dnes možné konštatovať, že ak je inštitucionálne zriadenie Stáleho súdu/tribunálu pre šport z pohľadu ekonomických ukazovateľov Slovenskej republiky neefektívne, je možné uvažovať aj nad inou variantou. Tou by mohlo byť “kauzálne vyčlenenie” a riešenie športových sporov súdmi Slovenskej republiky iba na vybraných súdoch všeobecnej sústavy súdnictva. Predpoklady pre vyčlenenie konkrétnych typov sporov (spotrebiteľské, rozhodcovské, burzové obchody, hospodárska súťaž, pracovnoprávne spory) pre konkrétne súdy všeobecnej sústavy súdnictva už existujú aj dnes, nakoľko CSP (ustanovenie § 22 až 33) pracuje so špecializáciou súdnictva a kauzálnou príslušnosťou súdov. Mnohé športové spory sa už dnes týkajú pracovnoprávnych sporov - napr. platnosti výpovede, nevyplatení mzdy a pod., čo bude od 1.1.2019 ešte aktuálnejšie vzhľadom na to, že všetky zmluvy o profesionálnom výkone športovej činnosti sa budú považovať za zmluvy podľa § 35 a nasl. zákona o športe. S kauzálnou príslušnosťou pracuje aj SSP (ustanovenia § 15 až 17). Z pohľadu ucelenosti zákonnej úpravy riešenia sporov v športe by sa priamou novelou CSP mohla zaviesť kauzálna príslušnosť súdov všeobecnej sústavy súdnictva konať a rozhodovať vo veciach žalôb podľa ustanovenia § 137 CSP proti orgánom na riešenie sporov zriaďovaných v zmysle ustanovenia § 52 a 53 zákona o športe, pričom súvisiacou novelou SSP by sa pre správne súdy výslovne uzákonila pôsobnosť na preskúmavanie rozhodnutí disciplinárnych orgánov športovej organizácie zriadených podľa zákona o športe ako aj rozhodnutí o nezapísaní športovca, športového odborníka či športovej organizácie do IS športu. Bolo by nepochybne posunom vpred, ak by “následný súdny prieskum” rozhodnutí orgánov na riešenie sporov vykonávalo len niekoľko súdov všeobecnej sústavy súdnictva, a len niekoľko senátov alebo samosudcov zaškolených na športovú problematiku, ktorá vykazuje výrazné osobitosti reflektujúc osobitnú povahu športu akceptovanú aj Zmluvou o fungovaní európskej únie (čl. 165 ods. 2). Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K § 36 V § 36 navrhujeme doplniť nový odsek 3, ktorý znie: “(3) Akékoľvek zmluvné dojednania poskytujúce športovej organizácii dodatočnú lehotu po lehote splatnosti na úhradu splatnej mzdy a ostatných peňažných plnení súvisiacich s vykonávaním športu športovcom za športovú organizáciu sú neplatné a neprihliada sa na ne, ak neboli dojednané v rámci kolektívneho vyjednávania.”. Odôvodnenie: Navrhuje sa upraviť neplatnosť tzv. novácie záväzkov, ktorá sa v športe pomerne často využíva pri preukazovaní plnenia licenčných podmienok v súvislosti s prihlasovaním do nového ročníka súťaže, no zároveň bol jej výsledkom často stav, že mzda/odmena športovcov bola opakovane predmetom novácie záväzku a uhradená bola niekedy po niekoľkých rokoch alebo len čiastočne alebo v niektorých prípadoch nebola uhradená vôbec. Existenčné problémy športovcov ako slabšiu zmluvnú stranu nútia športovcov pristúpiť na nie vždy výhodné podmienky od športovej organizácie len preto, aby mohli súťažiť v nasledujúcej sezóne, čím vlastne nedochádza k prirodzenému tlaku na športových funkcionárov, aby efektívne a transparentne hospodárili s finančnými prostriedkami športovej organizácie a za ich neefektívne nakladanie s financiami športovej organizácie neraz formou novácie záväzkov zodpovedajú v konečnom dôsledku športovci. Zároveň existenčné problémy športovcov vytvárajú zhubné prostredie, v ktorom sú športovci náchylnejší podľahnúť ponukám na manipuláciu súťaží, či už z dôvodu stávkových hier alebo z dôvodu snahy nepoctivo dosiahnuť lepší športový výsledok. Uvedené pravidlo bolo s celosvetovou platnosťou od 1. júna 2018 schválené v rámci predpisov FIFA upravujúcich status a transfery hráčov (čl. 18 ods. 6 FIFA RSTP). Toto nové pravidlo by sa malo vzťahovať na všetky zmluvy uzavreté po nadobudnutí účinnosti tohto ustanovenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K čl. I (§ 69 ods. 6) Obmedzenie výdavkov na správu a prevádzku národného športového zväzu Výdavky na správu a prevádzku národného športového zväzu, ktoré po novele zákona od 1.1.2017 nesmú prekročiť 15 % z ročných príjmov národného športového zväzu z príspevku uznanému športu, sú nastavené v nízkej výške. Znenie zákona nezohľadňuje, že v týchto 15% môžu byť zahrnuté aj náklady na správu športovísk, resp. na údržbu už vybudovanej infraštruktúry osobitného významu, ktoré môžu u niektorých NŠZ spolu s režijnými výdavkami výrazne prekročiť navrhovaných 15%. Zároveň u malých národných športových zväzov s nízkou absolútnou výškou príspevku uznanému športu môžu náklady na správu a prevádzku objektívne prekročiť súčasný limit 15%, pritom národný športový zväz je povinný zabezpečiť všetky úlohy, vyplývajúce z ustanovení zákona o športe a všetky zväzy musia plniť aj úlohy vo vzťahu ku svojej medzinárodnej športovej organizácii. Rozsah týchto úloh spadajúcich pod správu a prevádzku národného športového zväzu (náklady max. 15%) pri malom, strednom i veľkom zväze je porovnateľný, avšak na druhej strane je rozdiel, keď sa 15% vypočítava zo sumy 20.000 eur alebo 30.000 eur ako majú malé zväzy, z 200.000 eur ako majú stredné zväzy alebo z 1 mil. eur a viac ako majú veľké zväzy. Preto navrhujeme tento podiel vypustiť, zvýšiť na 25% alebo odstupňovať maximálnu hranicu podľa veľkosti príspevku uznanému športu pre príslušný národný športový zväz. Ďalším riešením by mohlo byť zavedenie tzv. administratívneho paušálu garantovaného pre všetky národné športové zväzy v rovnakej výške, ktorý by mal zabezpečiť základné fungovanie sekretariátu národného športového zväzu pri plnení úloh ustanovených zákonom o športe. Prípadne by mohla byť riešením primeraným k oprávneným potrebám národných športových zväzov kombinácia týchto dvoch pravidiel, t. j. ustanovenie administratívneho paušálu, čo by bolo veľkou pomocou najmä pre menšie zväzy (napríklad s výškou príspevku uznanému športu do 100 000 eur) a percentuálne obmedzenie pre stredné a väčšie zväzy vo výške 20%. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K § 69 ods. 5 písm. a) Rozdelenie 15% príspevku na športové kluby Podľa ustanovenia § 69 ods. 5 písm. a) zákona o športe je jediným kritériom rozdelenia príspevku pre kluby kvantitatívne kritérium - počet aktívnych športovcov a družstiev do 23 rokov s minimálne tromi účasťami v súťaži. Ustanovenie nerozlišuje medzi kvalitou aktívnych športovcov v jednotlivých kluboch individuálnych športov a ani medzi kvalitou jednotlivých družstiev v kolektívnych športoch. Nie je správne ani spravodlivé rozdeliť financie pre kluby len podľa počtu aktívnych športovcov a družstiev, keďže je rovnakou mierou paušálne ohodnotený klub, ktorý má aktívnych športovcov do 23 rokov s nízkou výkonnosťou, a aj klub, ktorého športovci dosahujú najvyššie výsledky. Prioritou národného športového zväzu je zvyšovanie výkonnosti svojich športovcov, preto zväzy kladú dôraz na zapracovanie aj kvalitatívnych kritérií do systému rozdelenia financií pre kluby. Pri zachovaní výšky 15% podielu z PUŠ pre športové kluby navrhujeme zvážiť nasledovné doplnenie ustanovenia § 69 ods. 5 písm. a): (5) Národný športový zväz je povinný rozdeliť najmenej a) 15 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športu mládeže s jeho príslušnosťou medzi športové kluby; najvyšší orgán národného športového zväzu môže kvalifikovanou väčšinou rozhodnúť, že najmenej 7,5% finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu sa rozdelí pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov v individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov v kolektívnych športoch a vo zvyšnej výške sa rozdelí medzi športové kluby na základe kvantitatívnych a kvalitatívnych kritérií určených predpisom národného športového zväzu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K § 6 zákon č. 595.2003 o dani z príjmov V § 6 navrhujeme doplniť odsek 16 v nasledovnom znení: „(16) Okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 3 ods. 2, nie je predmetom dane ani cestovná náhrada poskytovaná v súvislosti s výkonom činnosti športovca alebo športového odborníka29aa) do výšky, na ktorú vznikne športovcovi alebo športovému odborníkovi nárok podľa osobitných predpisov15) ani odmena za športovú činnosť alebo za dosiahnuté životné jubileum poskytnuté športovcovi alebo športovému odborníkovi formou dotácie podľa osobitného predpisu34a) aj vtedy, ak sú poskytnutá prostredníctvom tretej osoby.“. Poznámka pod čiarou k odkazu č. 34a znie: „34a) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K čl. I .§ 50 ods. 4 písm. a). S poukazom na zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a na prístup, ktorý sa týmto zákonom zavádza do verejnej správy, navrhujeme vypustiť písmeno a) z § 50 ods. 4 nakoľko informačný systém športu je informačným systémom verejnej správy, ktorý je v dispozícii štátu, jeho úradníkov a je on-line dostupný pre sponzora i sponzorovaného, preto povinnosť vyhotovovať výpis z tohto informačného systému a pripájať ho k zmluve o sponzorstve v športe ako jej súčasť navrhujeme vypustiť. V nadväznosti na vypustenie písmena a) navrhujeme ustanovenie § 50 ods. 4 legislatívne upraviť. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K § 17 ods. 19 písm. h) zákona č. 595.2003 o dani z príjmov V § 17 ods. 19 písm. h) navrhujeme nahradiť slovo "použitia" slovom "poskytnutia", v nasledujúcej časti vety ďalej navrhujeme nahradiť slovo "v príslušnom" slovom "v predchádzajúcom" a slovo "vykáže" slovom "vykázal". Odôvodnenie: U sponzora by išlo o výdavok (náklad) už po jeho poskytnutí (bez ohľadu na to, či ho sponzorovaný v príslušnom zdaňovacom období použil). Zároveň namiesto podmienky mať kladný základ dane v príslušnom zdaňovacom období je vhodné upraviť túto povinnosť tak, aby bol kladný základ dane v predchádzajúcom zdaňovacom období. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K čl. I (§ 67 ods. 2) V § 67 ods. 2 navrhujeme doplniť nové písmeno h), ktoré znie: “h) využíva na výkon činnosti športového odborníka, ktorý nespĺňa podmienku bezúhonnosti podľa § 7 ods. 2 až 4.”. Odôvodnenie: Navrhujeme doplniť právny následok toho, keď športová organizácia nebude dodržiavať povinnosť vykonávať športovú činnosť pomocou osôb, ktoré sú bezúhonné. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 9. K čl. I (§ 3) - nad rámec návrhu zákona Navrhujeme v § 3 doplniť nové písmeno v), ktoré znie: „v) športovým odvetvím časť športu existujúca ako organizačná súčasť športového zväzu alebo ako samostatný športový zväz, ktorá samostatne alebo v spojení s inou časťou športu alebo inou organizačnou súčasťou športového zväzu spĺňa tieto podmienky 1. je vymedzená ako samostatné športové odvetvie v rámci medzinárodnej športovej organizácie s celosvetovou pôsobnosťou pre príslušný šport, 2. má najmenej tri súťažiace športové kluby registrované v registri právnických osôb v športe a najmenej 40 aktívnych športovcov registrovaných za športový klub v registri fyzických osôb v športe, ak ide o kolektívny šport a najmenej 20 aktívnych športovcov registrovaných za športový klub v registri fyzických osôb v športe, ak ide o individuálny šport, 3. organizuje celoštátnu súťaž dospelých a celoštátnu súťaž mládeže najmenej dva po sebe nasledujúce roky, 4. zabezpečuje výber a prípravu športovcov do športovej reprezentácie a ich účasť na medzinárodných súťažiach, 5. zabezpečuje starostlivosť o talentovaných športovcov,“. Navrhuje sa do zákona o športe zaviesť definíciu „športového odvetvia“, aby bolo zrejmé, kedy sa športové odvetvie existujúce na medzinárodnej úrovni bude považovať za športové odvetvie relevantné z pohľadu slovenskej právnej úpravy na účely riadenia a správy športu, vrátane jeho financovania. Pri výpočte príspevku uznanému športu sú jedným z dôležitých vstupných parametrov aj váhy športových odvetví zastrešených jednotlivými národnými športovými zväzmi, pričom je potrebné jednoznačne vymedziť, kedy sa športové odvetvie bude na Slovensku považovať za fungujúce/existujúce a je potrebné ho zohľadniť pri stanovovaní váh jednotlivých športových odvetví a kedy sa jedná na Slovensku zatiaľ o neexistujúce športové odvetvie, ktoré sa môže v budúcnosti vytvoriť a z pohľadu práva bude relevantné až po splnení zákonných podmienok ustanovených pre športové odvetvie. Definícia taktiež pripúšťa, aby dve alebo viaceré (menšie) príbuzné športové odvetvia, ktoré samostatne nedokážu splniť zákonné podmienky ustanovené pre získanie statusu športového odvetvia, mohli vytvoriť spojené športové odvetvie spojením/zlúčením do jedného organizačného úseku/celku. Z pohľadu financovania štátu by mali byť podporované v rámci národných športových zväzov iba také športové odvetvia, ktoré sú existujúce/fungujúce (body 2 až 5) a aj objektívne spôsobilé plniť spoločenskú objednávku premietnutú do vzorca na výpočet príspevku uznanému športu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 6. K čl. I bodu 15 (§ 77 ods. 2) V nadväznosti na pripomienky k novelizačným bodom 10 a 14 navrhujeme percentuálny podiel uvedený v písmene f) a g) rozdeliť medzi národné športové projekty podľa navrhovaných odsekov § 75 ods. 7 až 9. Navrhujeme do budúcnosti zvážiť financovanie jednotlivých národných športových organizácií športu zdravotne postihnutých tak, aby to zohľadňovalo ich prínos pre spoločnosť, respektíve napĺňanie verejného záujmu v športe zdravotne postihnutých. Rovnako ako pri rozdeľovaní balíka prostriedkov určeného pre národné športové zväzy formou príspevku uznanému športu navrhujeme aj pre vypočítanie výšky prostriedkov poskytnutých národným športovým organizáciám športu zdravotne postihnutých na ich národné športové projekty vytvoriť vzorec (schválený obdobne formou nariadenia vlády ako pri príspevku uznanému športu), ktorý by reflektoval dosahovanie parametrov nastavených v rozsahu verejného záujmu v športe zdravotne znevýhodnených jednotlivými národnými športovými organizáciami športu zdravotne postihnutých. V tej súvislosti opätovne poukazujeme na nekoncepčné a nesystémové vyčlenenie futbalu a hokeja zo vzorca, čím sa vytvára nevhodný precedens v prístupe aj k iným oblastiam športu, napríklad aj k športu zdravotne postihnutých športovcov. Eliminuje sa tým aj faktor motivácie k zlepšovaniu športových výsledkov a pri športovcoch bez zdravotného znevýhodnenia aj rozširovanie členskej základne, ktorý je daný v prípade všetkých ostatných športov iba v prípade futbalu a hokeja tento faktor odpadá, a nie sú systémom financovania nútené/motivované pracovať na rozširovaní členskej základne a zlepšovaní výsledkov. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 10. K čl. I (§ 3) - nad rámec návrhu zákona Súčasne navrhujeme v § 3 doplniť nové písmená y) a z), ktoré znejú: „y) kolektívnym športom šport, v ktorom je povolené vystriedať súťažiacich športovcov v priebehu súťaže, z) individuálnym športom šport, ktorý nie je kolektívnym športom.“. V zákone o športe (§ 69), jeho prílohe č. 3, ale aj v ďalšej športovej legislatíve sa pomerne často používajú pojmy „kolektívny šport“ a „individuálny šport“, ktoré je dôležité rozlišovať aj na účely financovania športu, obzvlášť pri výpočte príspevku uznanému športu. Preto je potrebné tieto pojmy zadefinovať v súlade s ich medzinárodne uznávanými definíciami. V tomto smere je pre športovú obec relevantnou definičnou pomôckou Svetový antidopingový kódex vydaný medzinárodnou športovou organizáciou WADA, v ktorom je v prílohe č. 1 (Definície) definovaný kolektívny šport (Team Šport) úplne jasne a jednoznačne tak, že je ním šport, v ktorom je povolené vystriedať hráčov v priebehu súťaže. Všetky športy, ktoré nie sú kolektívnym športom, sú individuálnymi športmi. Je potrebné uviesť, že podľa § 17 ods. 2 a § 24 ods. 2 zákona o športe sú národné športové zväzy a národné športové organizácie povinné zapracovať do ich predpisov pravidlá Svetového antidopingového programu, ktorých súčasťou je aj Svetový antidopingový kódex, t. j. sú povinné akceptovať aj definíciu kolektívneho športu a individuálneho športu. Slovenské znenie Svetového antidopingového kódexu je dostupné na stránke Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 14. K čl. I .§ 7 ods. 2 písm. b). - nad rámec návrhu zákona V § 7 ods. 2 písm. b) sa slová „úmyselný trestný čin“ nahrádzajú slovom „zločin“. Úprava platného ustanovenia na základe poznatkov aplikačnej praxe je podľa nášho názoru neodôvodnene prísna, kedy napríklad spáchanie prečinu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1 Trestného zákona alebo prečinu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 1 alebo ods. 2 Trestného zákona znamená automaticky stratu spôsobilosti vykonávať činnosť športového odborníka, t. j. konanie, ktoré nesúvisí s pôsobením fyzickej osoby ako športovým odborníkom, má neprimerane závažný následok vo vzťahu k jeho často jedinej ekonomickej aktivite. Ďalším argumentom je vykonateľnosť platnej právnej úpravy, nakoľko pri trestných činoch podľa platného znenia ustanovenia § 7 ods. 2 písm. b) musí byť preskúmaný konkrétny odsudzujúci rozsudok a musí byť zistené, či išlo o „úmyselné“ konanie alebo o „nedbanlivostné“ konanie. Ak sa pristúpi k navrhovanej zmene, právna úprava v tejto oblasti bude primeranejšia a zároveň pri zločinoch ide vždy o úmyselné konanie, t. j. skúmanie formy zavinenia v rozsudkoch nebude potrebné. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 12. K čl. I § 5 ods. 8 V § 5 ods. 8 navrhujeme za slová „ak ide o talentovaného športovca“ vložiť slová „vo veku do 12 rokov“. V záujme ochrany zdravia a života talentovaných športovcov, ktorí v rámci športovej prípravy a súťažného výkonu podstupujú vysokú fyzickú záťaž, je potrebné jednoznačne ustanoviť vekovú hranicu, od ktorej je bezpodmienečne potrebné, aby bola zdravotná spôsobilosť organizmu talentovaného športovca kontrolovaná špecializovanou telovýchovnou prehliadkou vykonávanou v záťaži, ktorá komplexne posúdi pripravenosť organizmu talentovaného športovca na fyzickú záťaž predpokladanú v príslušnom športe. Prehliadka u pediatra, aj vzhľadom na vybavenie ambulancie pediatra a špecializáciu pediatra, v tomto smere neposkytuje dostatočné informácie na zodpovedné posúdenie pripravenosti športovca na vysokú fyzickú záťaž. Odborníci zaoberajúci sa problematikou telovýchovného lekárstva považujú za vhodnú hranicu vek 12 rokov; od ktorej by mali zdravotnú spôsobilosť talentovaného športovca na vykonávanie príslušného športu posudzovať lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo na základe lekárskej prehliadky, ktorú vykonali. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 8. K čl. I .§ 3 písm. c). - Pripomienky uplatnené nad rámec návrhu zákona Navrhujeme slová „štátna rozpočtová organizácia alebo štátna príspevková organizácia“ nahradiť slovami „športová organizácia, ktorá má právnu formu štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie,“. Navrhovanou úpravou sa odstráni výkladová nejednotnosť v otázke, či rezortné športové stredisko má postavenie, práva a povinnosti športovej organizácie alebo nie. Vzhľadom na to, že rezortné športové strediská objektívne patria do skupiny subjektov, ktoré sa zrejme v najväčšom rozsahu celoročne venujú športovej činnosti na vrcholovej, reprezentačnej až vedeckej úrovni, javí sa ako úplne logické a primerané, aby sa rezortné športové strediská považovali za športové organizácie so všetkými k tomu náležiacimi právami a povinnosťami športovej organizácie (napríklad možnosť uzavrieť zmluvy podľa zákona o športe so športovcom alebo športovým odborníkom, možnosť prijať sponzorské a pod.). Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 13. K čl. I .§ 7 ods. 2 písm. a). - nad rámec návrhu zákona V § 7 ods. 2 písm. a) sa navrhuje vypustiť slová „obzvlášť závažný“. V športovom klube alebo športovom zväze je v podstate nemožné úplne vylúčiť kontakt a komunikáciu športových odborníkov s deťmi a mládežou, či sú to tréneri, maséri, rozhodcovia, usporiadatelia alebo športoví funkcionári. Preto sa navrhuje sprísniť štandard požiadaviek bezúhonnosti pri športových odborníkoch, pričom za bezúhonného sa nebude považovať osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za zločin (akýkoľvek úmyselný trestný čin s hornou hranicou trestnej sadzby vyššou ako 5 rokov), a to do času, kým jej odsúdenie nebude zahladené. V prípade akceptovania tejto pripomienky je pripomienka uplatnená k § 7 ods. 2 písm. b) bezpredmetná. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 11. K čl. I (§ 4 ods. 6) - nad rámec návrhu zákona Navrhujeme slová „organizovaných športovou organizáciou, za ktorú je registrovaný v zdrojovej evidencii“ nahradiť slovami „za športovú organizáciu registrovanú v informačnom systéme športu“. Aktuálna definícia aktívneho športovca v § 4 ods. 6 zákona o športe: „Aktívnym športovcom je športovec, ktorý sa v poslednom roku zúčastnil najmenej na troch súťažiach organizovaných športovou organizáciou, za ktorú je registrovaný v zdrojovej evidencii; za účasť na súťaži sa nepovažuje účasť na súťaži športu pre všetkých.“ nie je vyhovujúca. Na základe tejto definície naši najlepší športovci-reprezentanti, ktorí súťažia a pripravujú sa v zahraničí a reprezentujú Slovensko na majstrovstvách sveta, majstrovstvách Európy, olympijských hrách a iných významných medzinárodných súťažiach (napríklad Sagan, Cibulková, Zuzulová, Vlhová) sa nepovažujú za aktívnych športovcov. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 7. K čl. I bodom 17 až 19 Navrhujeme nahradiť slová „úplného stredného všeobecného vzdelania alebo“ slovami „úplného stredného všeobecného vzdelania v študijnom odbore strednej športovej školy alebo“. Toto spresnenie navrhujeme za účelom jednoznačnosti vyjadrenia toho, že musí ísť o dosiahnutie stredného všeobecného vzdelania na strednej športovej škole a nie na akomkoľvek gymnáziu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 41. K zákonu č. 461.2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov Navrhujeme doplniť nový novelizačný článok, ktorý znie: „Čl. ... Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 566/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 1. V § 4 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú slová „alebo zmluvy o výkone činnosti športového odborníka, ak ide o fyzickú osobu, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku,“. 2. V § 4 ods. 1 písm. b) sa v úvodnej vete slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „činnosti“ sa vkladajú slová „alebo zmluvy o výkone činnosti športového odborníka“.“. Odôvodnenie: Zákonom č. 335/2017 Z. z. bol do § 49a zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov zavedený nový inštitút „zmluvy o výkone činnosti športového odborníka“. Tento nový zmluvný typ je obdobou dohody o pracovnej činnosti prispôsobenej podmienkam športovej praxe. V športovej oblasti je zmluva o výkone činnosti športového odborníka od jej zavedenia do právneho poriadku využívaná, a to napríklad pri činnosti rozhodcov, delegátov, časomeračov, trénerov najmä mládeže, či pri ďalších osobách vykonávajúcich činnosť športového odborníka spravidla popri svojom hlavnom zamestnaní/povolaní alebo popri podnikaní. Pri zavedení zmluvy o výkone činnosti športového odborníka do života bolo zistené, že na účely zákona o sociálnom poistení je pri poberateľoch dôchodkov výhodnejší zmluvný režim dohody o pracovnej činnosti a pri študentoch zmluvný režim dohody o brigádnickej práci študentov. Dôsledkom toho je stav, že na rovnaký obsah/predmet činnosti športového odborníka sa uzatvárajú dva rôzne typy dohôd/zmlúv, a to podľa vlastností/statusu fyzickej osoby, s ktorou sa dohoda/zmluva uzatvára. Pri žiakoch a študentoch sa naďalej uzatvára dohoda o brigádnickej práci študentov a pri poberateľoch dôchodkov sa využíva naďalej dohoda o pracovnej činnosti a iba pri ostatných športových odborníkoch sa uzatvára nová zmluva o výkone činnosti športového odborníka podľa § 49a zákona o športe. Na základe uvedeného sa javí byť rozumné a primerané tieto veľmi podobné zmluvné typy postaviť z hľadiska zákona o sociálnom poistení na rovnakú úroveň, aby sa v športovej oblasti zmluvná agenda čo najviac zjednodušila a unifikovala, a to tým spôsobom, že pre všetkých športových odborníkov bude na tú istú závislú činnosť športového odborníka v čo najširšej miere používaný nový zmluvný typ podľa § 49a zákona o športe. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 45. Nad rámec návrhu zákona Navrhujeme do návrhu zákona doplniť novelizačné články, ktorými sa zmenia tieto zákony: 1. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, 2. zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, 3. zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, 4. zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov, 5. zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 6. zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, 7. zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom navrhovanej zmeny je systematickou zmenou odstrániť nežiaduci právny stav, ktorý vznikol v dôsledku novely zákona o športe č. 354/2006 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2017. Na základe uvedenej novely sa zmenil status športových odborníkov zo samostatne zárobkovo činných osôb na podnikateľov, pričom je potrebné uviesť, že predmet/obsah športovej činnosti, ktorú športoví odborníci vykonávali, respektíve vykonávajú, sa nijako nezmenil. V dôsledku tejto zmeny sa prestala na športových odborníkov vzťahovať výnimka zo zákazu „inej zárobkovej činnosti“ pôvodne ustanovená v jednotlivých statusových zákonoch, a to v závislosti od legislatívnej konštrukcie tohto zákazu. Viaceré statusové zákony pripúšťajú výnimky zo zákazu inej zárobkovej činnosti, nie však výnimky zo zákazu podnikania. Navrhujeme preto novelizáciou vyššie uvedených predpisov dosiahnuť pôvodne sledovaný cieľ pri prijatí zákona o športe, aby športová činnosť športových odborníkov vykonávaná zárobkovo popri výkone povolania/služby/zamestnania bola povolená. Poukazujeme na to, že tento cieľ bol v čase prípravy návrhu zákona o športe všetkými dotknutými rezortmi akceptovaný. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 26. K čl. I (§ 68 ods. 5) - nad rámec návrhu zákona Navrhujeme ustanovenie upraviť tak, aby rozhodujúcou autoritou, ktorá posúdi váhy športových odvetví alebo kategórií navrhnuté národným športovým zväzom, bolo z hľadiska zabezpečenia čo najvyššej miery objektivity ministerstvo školstva. Ak budú uvedené váhy určovať každoročne národné športové zväzy, môžu sa ich snažiť účelovo modifikovať a prispôsobovať aktuálnym výsledkom tak, aby to bolo pre nich čo najvýhodnejšie, hoci to absolútne nezodpovedá skutočnej váhe prikladanej konkrétnemu športovému odvetviu v rámci riadenia a správy príslušného národného športového zväzu. Jednotlivé váhy by mali byť preto zo strany národných športových zväzov iba navrhnuté, konečné slovo by však malo mať ministerstvo školstva, respektíve jeho odborná pracovná komisia, aby bolo zabezpečené čo najobjektívnejšie stanovenie váh pre jednotlivé športové odvetvia a kategórie. Opatrenie uvedené v § 68 ods. 5 zákona o športe, na základe ktorého sa zohľadňujú váhy za rok, ktorý dva roky predchádza roku, na ktorý sa príspevok uznanému športu poskytuje, nemôže predísť možnému účelovému prispôsobeniu hodnoty váh, pretože zohľadňované parametre sa v takto relatívne krátkom časovom období v podstate nemenia, len ho oddiali. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 29. K § 69 ods. 5 písm. a) - nad rámec návrhu zákona Podľa ustanovenia § 69 ods. 5 písm. a) zákona o športe je jediným kritériom rozdelenia príspevku pre kluby kvantitatívne kritérium - počet aktívnych športovcov a družstiev do 23 rokov s minimálne tromi účasťami v súťaži. Ustanovenie nerozlišuje medzi kvalitou aktívnych športovcov v jednotlivých kluboch individuálnych športov a ani medzi kvalitou jednotlivých družstiev v kolektívnych športoch. Nie je správne ani spravodlivé rozdeliť financie pre kluby len podľa počtu aktívnych športovcov a družstiev, keďže je rovnakou mierou paušálne ohodnotený klub, ktorý má aktívnych športovcov do 23 rokov s nízkou výkonnosťou a aj klub, ktorého športovci dosahujú najvyššie výsledky. Prioritou národného športového zväzu je zvyšovanie výkonnosti svojich športovcov, preto zväzy kladú dôraz na zapracovanie aj kvalitatívnych kritérií do systému rozdelenia financií pre kluby. Pri zachovaní výšky 15 % podielu z príspevku uznanému športu pre športové kluby navrhujeme zvážiť nasledovné doplnenie ustanovenia § 69 ods. 5 písm. a): „a) 15 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športu mládeže s jeho príslušnosťou medzi športové kluby; najvyšší orgán národného športového zväzu môže kvalifikovanou väčšinou rozhodnúť, že najmenej 7,5 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu sa rozdelí pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov v individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov v kolektívnych športoch a vo zvyšnej výške sa rozdelí medzi športové kluby na základe kvantitatívnych a kvalitatívnych kritérií určených predpisom národného športového zväzu,“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 19. K čl. I .§ 42 ods. 2 písm. a). - nad rámec návrhu zákona Na konci písmena a) navrhujeme pripojiť slová „ak predpis národného športového zväzu a predpis medzinárodnej športovej organizácie alebo kolektívna zmluva upravuje podmienky okamžitého skončenia zmluvného vzťahu pre športovca výhodnejšie, postupuje sa podľa týchto predpisov”. Eventuálne navrhujeme doplniť do spoločného ustanovenia § 46 nový odsek 9, ktorý znie: „(9) Ak predpis medzinárodnej športovej organizácie a predpis národného športového zväzu alebo kolektívna zmluva obsahuje úpravu pravidiel zmluvného vzťahu športovca so športovou organizáciou vykonávajúcich športovú činnosť v ich pôsobnosti výhodnejšie pre športovca, ako sú upravené v tejto hlave, použije sa výhodnejšia úprava.”. V záujme rešpektovania autonómie športu, športového hnutia a jeho predpisov, ktoré v niektorých otázkach poskytujú vyššiu úroveň ochrany oprávnených záujmov športovcov ako zákonná úprava sa navrhuje vytvoriť legislatívny základ pre uplatňovanie podmienok okamžitého skončenia zmluvného vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu zo strany športovca, ktoré sú výhodnejšie ako úprava zákona o športe. Predpokladom pre uplatnenie úpravy výhodnejšej pre športovcov je existencia úpravy výhodnejšej pre športovcov v predpise príslušnej medzinárodnej športovej organizácie, ktorá zjednocuje štandard pre športovcov v príslušnom športe na celom svete, ktorá je premietnutá do predpisu národného športového zväzu, ktorý je dostupný pre všetkých účastníkov právnych vzťahov v slovenskom jazyku. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 27. K čl. I (§ 69 ods. 1) - nad rámec návrhu zákona Navrhujeme na konci odseku 1 pripojiť vetu, ktorá znie: „Stav k tomuto dňu je rozhodujúci pre výpočet príspevku uznanému športu na nasledujúci rok a jeho rozdelenie podľa odseku 5 písm. a) a b). Národný športový zväz predpisom upraví pravidlá použitia tej časti príspevku uznanému športu, na ktorej rozdelenie prijímateľ stratil nárok.“. Na základe poznatkov o problémoch z praxe sa javí ako potrebné v zákone o športe jednoznačne ustanoviť rozhodný deň pre poskytovanie údajov (vstupov do vzorca pre výpočet výšky finančných prostriedkov poskytovaných formou príspevku uznanému športu s tým, že tento deň bude rovnako rozhodný pre ďalšie nadväzujúce delenie finančných prostriedkov z hľadiska nápočtu členskej základne národného športového zväzu (pre rozdeľovanie objemu 15 % z príspevku uznanému športu medzi jednotlivcov a družstvá). Stanoví sa jednoznačne deň, ktorý bude rozhodujúci z pohľadu stavu evidencie, či už zdrojovej evidencie národného športového zväzu a v prípade riadneho spustenia informačného systému športu, aj stavu evidencie údajov v ňom. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 28. K čl. I (§ 69 ods. 2) - nad rámec návrhu zákona Navrhujeme uviesť § 69 ods. 2 v tomto znení: „(2) Na príjem a používanie príspevku uznanému športu môže národný športový zväz použiť účet podľa § 66 ods. 3 písm. d).“. Podľa súčasného znenia zákona musia mať národné športové zväzy dva samostatné bankové účty na príjem verejných prostriedkov. Prvý účet výlučne na príspevok uznanému športu (§ 69 ods. 2) a druhý účet na ostatné príjmy z verejných prostriedkov, pod čo spadajú napríklad aj iné dotácie z ministerstva školstva, príspevky na top tím a podobne /§ 66 ods. 3 písm. d) zákona o športe/. Vedenie dvoch samostatných účtov na príjem verejných prostriedkov je duplicitné, národné športové zväzy zbytočne hradia náklady za vedenie jedného bankového účtu navyše a verejné prostriedky prakticky stačí viesť na jednom samostatnom bankovom účte. Dva samostatné účty boli požadované až pre zmluvy uzatvárané na rok 2018. Túto vecne neodôvodnenú duplicitu je možné odstrániť navrhovanou zmenou znenia § 69 ods. 2. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail