LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
SOV (Slovenský olympijský výbor) celému materiálu Ako najväčšia športová organizácia v Slovenskej republike, združujúca najviac subjektov športového hnutia a zabezpečujúca účasť športových reprezentantov na najväčšom svetovom športovom podujatí navrhujeme predložený materiál stiahnuť a prepracovať, nakoľko navrhované ustanovenia vychádzajú z nepodložených matematických pomerov a dát a zásadným spôsobom bez jasnej argumentácie zasahujú do financovania vrcholového športu a športu zdravotne znevýhodnených. Nie je nám jasné ako predkladateľ návrhu prišiel k týmto údajom, navyše bez žiadnej odbornej diskusie so športovým hnutím, ktorého sa takýto návrh podstatne dotýka a zasahuje do jeho činnosti. Absencia dialógu s dotknutými stranami je v absolútnom rozpore s Vládou SR schváleným Akčným plánom Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na roky 2017-2019. Uvedený materiál navrhujeme stiahnuť rovnako z dôvodu, že absolútne nereflektuje a nerieši aktuálne aplikačné problémy zákona o športe, ktoré trápia národné športové zväzy, národné športové organizácie, športové kluby a samotných športovcov. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SPV (Slovenský paralympijský výbor) § 75 ods.8 Na základe tohtoročných dotácií na šport zdravotne postihnutých, si dovoľujeme predložiť návrh na prerozdelenie určenej výšky 1,64% na národný športový projekt podľa § 75 ods.8 : § 77 odsek 2 , písmeno g) navrhujeme upraviť: 1. 0,35 % na šport Špeciálnych olympiád pre Špeciálne olympiády Slovensko - Národná športová organizácia 2. 0,35 % na Deaflympijský šport pre Slovenský deaflympijský výbor - Národná športová organizácia 3. 0,94 % na šport zdravotne postihnutých. Príspevok sa poskytuje v štvrťročných splátkach prostredníctvom Slovenského paralympijského výboru. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SPV (Slovenský paralympijský výbor) §75 článok 4 Navrhujeme doplniť: §75 článok 4 – „alebo národnej športovej organizácií“ a „alebo národná športová organizácia“, plné znenie po doplnení: Ministerstvo školstva poskytuje každoročne príspevok športovcom podľa zoznamu športovcov top tímu. Výšku príspevku jednotlivým športovcom určí ministerstvo školstva podľa poradia športovcov zaradených do zoznamu športovcov top tímu. Príspevok sa poukazuje národnému športovému zväzu, alebo národnej športovej organizácií, ku ktorému ma športovec príslušnosť. Ak národný športový zväz, alebo národná športová organizácia stratia spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, ministerstvo školstva poukáže príspevok športovcovi. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SPV (Slovenský paralympijský výbor) bod 15. V § 77 odsek 2 písmeno c) V bode 15. V § 77 odsek 2 písmeno c) v znení: Vo výške najmenej 5,5% na národný športový projekt podľa § 75 ods. 4 a písmeno d) v znení, vo výške najmenej 1,5% na národný športový projekt podľa § 75 ods. 5, sú rozdelené finančné prostriedky na Top tím zvlášť pre zdravých športovcov a zvlášť pre športovcov so zdravotným postihnutím. Toto považujeme v nesúlade s antidiskriminačným zákonom, ktorý v §2 stanovuje priamu a nepriamu diskrimináciu. Vyššie uvedené prerozdelenie považujeme za nepriamu diskrimináciu, pretože znevýhodňuje osoby v porovnateľnej situácii s inými osobami. Navrhujeme preto ponechať Top Tím vo výške 7% pre zdravých športovcov a športovcov so zdravotným znevýhodnením tak ako je doposiaľ uvádzané v zákone 440/2015 Z.z. o športe. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SPV (Slovenský paralympijský výbor) Bod 15. V § 77 odsek 2 písmeno c) V bode 15. V § 77 odsek 2 písmeno c) v znení: Vo výške najmenej 5,5% na národný športový projekt podľa § 75 ods. 4 a písmeno d) v znení, vo výške najmenej 1,5% na národný športový projekt podľa § 75 ods. 5, sú rozdelené finančné prostriedky na Top tím zvlášť pre zdravých športovcov a zvlášť pre športovcov so zdravotným postihnutím. Toto považujeme v nesúlade s antidiskriminačným zákonom, ktorý v §2 stanovuje priamu a nepriamu diskrimináciu. Vyššie uvedené prerozdelenie považujeme za nepriamu diskrimináciu, pretože znevýhodňuje osoby v porovnateľnej situácii s inými osobami. Navrhujeme preto ponechať Top Tím vo výške 7% pre zdravých športovcov a športovcov so zdravotným znevýhodnením tak ako je doposiaľ uvádzané v zákone 440/2015 Z.z. o športe. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 15 V bode 15 žiadame upraviť znenie § 77 ods. 2 písm. g) takto: „g) vo výške najmenej 1,64 % na národný športový projekt podľa § 75 ods. 8, z toho 1. najmenej 0,56% na šport Špeciálnych olympiád pre Špeciálne olympiády Slovensko – Národná športová organizácia 2. najmenej 0,8% pre šport telesne postihnutých pre Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov – športový zväz 3. najmenej 0,07% na šport zrakovo postihnutých pre Slovenský zväz zrakovo postihnutých športovcov – športový zväz. 4. najmenej 0,21% na deaflympijský šport pre Slovenský deaflympijský výbor – Národná športová organizácia.“. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Máme za to, že v predloženom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, došlo k nerovnakému zaobchádzaniu a k znevýhodneniu športovcov so zdravotným postihnutím. Zákon o športe 440/2015 Z. z. určuje športovým organizáciám a zväzom pre zdravých športovcov jasne jednotlivo určenú percentuálnu výšku finančnej dotácie, kým vyššie uvedený materiál uvádza jedno percentuálne vyjadrenie pre štyri organizácie zdravotne postihnutých. Tým podľa nášho názoru, porušuje čl. 5 Rovnosť a nediskriminácia Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (ozn. MZV č. 317/2010 Z. z.), pretože k športovcom so zdravotným postihnutím nie je pristupované rovnako ako ku zdravým športovcom. Špeciálne stredné školy, špeciálne základné školy a špeciálne materské školy sú od roku 2014 v gescii Ministerstva vnútra SR a zabezpečujú vyučujúci proces pre deti a mládež s mentálnym postihnutím. Špeciálne olympiády Slovensko prostredníctvom svojim projektov zabezpečujú športový a telesný rozvoj detí a mládeže s mentálnym postihnutím. Do pilotného projektu Mladí športovci špeciálnych olympiád je zapojených 29 špeciálnych základných a materských škôl. Máme za to, špeciálne olympiády pozitívne ovplyvňujú zdravý duševný a telesný rozvoj osôb s mentálnym postihnutím. Z vyššie uvedených dôvodov a z dôvodov krátkodobého a dlhodobého plánovania výchovne vzdelávacieho procesu v telesnej výchove poukazujeme na to, že je potrebné, aby každá organizácia zastupujúca zrakovo, sluchovo, telesne a mentálne postihnutých športovcov mala v zákone 440/2015 Z. z. o športe jasne zadefinovanú výšku finančnej dotácie. Na záver uvádzame: V roku 2017 bolo evidovaných 28 420 žiakov a študentov s mentálnym postihnutím v špeciálnych školách a triedach. Pre porovnanie: sluchovo postihnutých žiakov a študentov je v špeciálnych školách evidovaných 489, telesne postihnutých žiakov a študentov je 591 a zrakovo postihnutých je 317. Počet integrovaných žiakov s mentálnym postihnutím je 3 717, so sluchovým postihnutím je 663, so zrakovým postihnutím 490, s telesným postihnutím 859 ( Zdroj CVTI). Z uvedeného jasne vyplýva, že osoby s mentálnym postihnutím tvoria najväčšiu skupinu osôb so zdravotným postihnutím. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) k Čl. I bodu 15 Zásadne žiadam, v nadväznosti na v Čl. I bode 15 navrhované ustanovenie § 77 ods. 2 písm. g), jednoznačne ustanoviť percentuálnu výšku príspevku pre jednotlivé organizácie a zväzy zdravotne postihnutých športovcov nasledovne: 1. najmenej 0,56% na šport Špeciálnych olympiád pre Špeciálne olympiády Slovensko – národná športová organizácia, 2. najmenej 0,8% pre šport telesne postihnutých pre Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov – národný športový zväz, 3. najmenej 0,07% na šport zrakovo postihnutých pre Slovenský zväz zrakovo postihnutých športovcov – národný športový zväz, 4. najmenej 0,21% na deaflympijský šport pre Slovenský deaflympijský výbor – národná športová organizácia. Odôvodnenie: V predkladanom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dochádza k nerovnakému zaobchádzaniu a k znevýhodneniu športovcov so zdravotným postihnutím. Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje športovým organizáciám a zväzom pre zdravých športovcov jasne a jednotlivo stanovenú percentuálnu výšku finančnej dotácie, kým predkladaný materiál uvádza jedno percentuálne vyjadrenie pre štyri organizácie zdravotne postihnutých, čím porušuje Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 317/2010 Z. z.), konkrétne článok 5 Rovnosť a nediskriminácia, pretože k športovcom so zdravotným postihnutím nie je pristupované rovnako ako ku zdravým športovcom. Zároveň si dovoľujem upozorniť, že v Čl. I bode 15 navrhovanom § 77 ods. 2 písm. g) sú spolu zaradené národné športové organizácie (Slovenský deaflympijský výbor a Špeciálne olympiády Slovensko) a národné športové zväzy (Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov a Slovenský zväz zrakovo postihnutých športovcov), ktoré plnia v zmysle zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov odlišné úlohy. Mám za to, že by mali mať tiež jasne percentuálne rozdelené finančné dotácie tak, ako je to u národných organizácií pre zdravých športovcov a u národných športových zväzov pre zdravých športovcov. Jasné a jednoznačné prerozdelenie určenej výšky najmenej 1,64% na národný športový projekt podľa v Čl. I bode 14 navrhovaného § 75 ods. 8 prispeje k predchádzaniu každoročných rozporov o prerozdelení prostriedkov v športe zdravotne postihnutých. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SOV (Slovenský olympijský výbor) K § 9 ods. 4 zákona č. 440.2015 Z. z. Navrhujeme zvýšenie limitu príjmov na povinnosť vykonania auditu účtovnej závierky a výročnej správy. “(4) Športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov, je povinná mať riadnu účtovnú závierku a výročnú správu overenú audítorom, ak príjem verejných prostriedkov v účtovnom roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, presiahne 200 000 eur, alebo všetky príjmy športovej organizácie v účtovnom roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, presiahnu 800 000 eur. Odôvodnenie: Navrhujeme zvýšiť limit príjmov z verejných prostriedkov a všetkých príjmov športovej organizácie na povinnosť vykonania auditu. Výdavky na overenie účtovnej závierky a výročnej správy športovej organizácie sú neúmerne zaťažujúcou povinnosťou subjektu, ktoré napríklad národný športový zväz hradí z limitovaných prostriedkov na správu a prevádzku podľa § 69 ods. 6 zákona o športe. Pre porovnanie uvádzame limity pre povinný audit pre obchodné spoločnosti uvedené v zákone č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve (i) celková suma majetku presiahla 1 000 000 eur, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods. 3, (ii) čistý obrat presiahol 2 000 000 eur, (iii) priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30, pričom obchodná spoločnosť musí presiahnuť aspoň dve spomínané kritériá. Súčasne stanovené hodnoty sú neúmerne nízke voči limitom pre obchodné spoločnosti. Čo sa týka národných športových zväzov v roku 2018 zo 71 uznaných NŠZ malo 29 príspevok uznanému športu nižší ako 100.000 eur (bez povinnosti auditu). V rozmedzí 100-200 tis. eur bolo ďalších 18 národných športových zväzov, ktoré by navýšením dolnej hranice financie za audit ušetrili cca 3000 eur za audit, čo by bolo pre zväzy prínosom aj z dôvodu, že to platia z limitovaných prostriedkov (max. 15% z príspevku uznanému športu, ktoré môžu použiť na správu a prevádzku). Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SOV (Slovenský olympijský výbor) § 29 zákona č. 440.2015 Z.z. Navrhujeme do § 29 zákona č. 440/2015 Z.z. doplniť nový odsek 5, ktorý znie: “Peňažné a nepeňažné plnenie poskytnuté z prostriedkov štátneho rozpočtu športovému reprezentantovi podľa § 29 ods. 2 a členovi realizačného tímu podľa § 29 ods. 4 za výsledky dosiahnuté na významnej súťaži podľa § 3 písm. h) bod 1 sa považuje za štátnu cenu” Navrhujeme vložiť v § 57 odsek 4 zákona č. 440/2015 Z. z. za poslednú vetu nasledujúci text: “Poskytnutý vecný dar alebo odmena za mimoriadny prínos pre šport Slovenskej republiky sa považuje za štátnu cenu”. Odôvodnenie: Úspešné pôsobenie športových reprezentantov Slovenskej republiky na medzinárodných súťažiach organizovaných Medzinárodným olympijským výborom a Medzinárodným paralympijským výborom napomáha k formovaniu pozitívneho obrazu o krajine v zahraničí, budovaniu športových vzorov pre deti a mládež a zvyšovaniu národnej hrdosti v celej spoločnosti, preto by takéto odmeny za výnimočné športové úspechy a mimoriadny prínos pre šport Slovenskej republiky mali byť oslobodené od dani z príjmov, nakoľko prínos týchto osôb pre Slovenskú republiku je podstatne širší. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SOV (Slovenský olympijský výbor) § 75 ods. 4 zákona č. 440.2015 Z. z. V § 75 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z. navrhujeme slová v tretej vete “národnému športovému zväzu, ku ktorému ma športovec príslušnosť” nahradiť slovami “Slovenskému olympijskému výboru” a v štvrtej vete slová “národný športový zväz” nahradiť slovami “Slovenský olympijský výbor”. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
Klub 500 (Klub 500) Všeobecná pripomienka Žiadame, aby novela zákona riešila daňovo-odvodové zaťaženie športovcov, z dôvodu, že od 01.01.2019 dôjde k plnému daňovo-odvodovému zaťaženiu klubov a hráčov, čoho dôsledkom bude zníženie konkurencieschopnosti slovenského športu. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
Klub 500 (Klub 500) Všeobecná pripomienka Navrhujeme zavedenie superodpočtu na šport, rovnako ako je zavedený superodpočet na výskum a vývoj, s cieľom zvýšenia motivácie a zvýšenia súkromných investícií do športu. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
Klub 500 (Klub 500) Všeobecná pripomienka Navrhujeme zavedenie športových poukazov. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Všeobecne - 2. K čl. I Vzhľadom na to, že cieľom novely zákona o športe je úprava financovania športu zdravotne postihnutých, ako základné východisko pre navrhované zmeny navrhujeme doplniť do všeobecných ustanovení vymedzenie verejného záujmu v športe zdravotne postihnutých, v ktorom má byť vyjadrená spoločenská objednávka a očakávania slovenskej spoločnosti vo vzťahu k športovej činnosti organizovanej športovými organizáciami pre zdravotne postihnutých športovcov, v ktorej má dominovať sociálny aspekt ich činnosti. Prioritou by nemalo byť výkonnostné a výsledkové zameranie ich športovej činnosti, ale počet zorganizovaných športových podujatí a počet zdravotne postihnutých športovcov zapojených do športových súťaží a prípravy na ne, ktorí sú pomocou športu pozitívne nastavení a integrovaní do bežného každodenného života slovenskej spoločnosti, v ktorom vďaka ich prístupu a životnému nastaveniu pri prekonávaní ich sťaženej životnej situácie predstavujú pozitívne vzory pre ostatných spoluobčanov a osobitne pre deti a mládež. Zastávame názor, že šport zdravotne postihnutých by mal predstavovať dôležitý sociálny, integračný a motivačný program slovenskej spoločnosti, ktorý má byť stabilne finančne pokrytý bez ohľadu na to, či výsledkom športovania zdravotne postihnutých sú svetové umiestnenia na významných súťažiach alebo nie. Pre slovenskú spoločnosť je podstatné, aby sa čo najviac ľudí zo skupiny zdravotne postihnutých zapojilo do súťaží, nie iba elitného športu, ale najmä na úrovni športu pre všetkých a aby bolo pre nich kvalitne pripravených čo najviac pravidelne organizovaných súťaží, ktoré ich budú motivovať k športovej príprave na ne v rámci športovej komunity. Aj preto bolo do zákona o športe navrhnutých pre šport zdravotne postihnutých zákonom garantovaných 3,5 % prostriedkov z Národného programu rozvoja športu ročne bez ohľadu na dosiahnuté športové výsledky. Okrem športov futbal a ľadový hokej, ktoré boli na základe pozmeňovacieho návrhu poslanca nesystémové bez vecnej diskusie vylúčené z motivačného vzorca na výpočet príspevku uznanému športu, žiadny iný národný športový zväz, ktorý zabezpečuje prípravu a súťaže športovcov, nemá garantovanú ročnú výšku príspevku zo štátneho rozpočtu. Všetci ostatní musia preukázať popularitu, úspešnosť (športové výsledky v kategórii mládeže a kategórii dospelých) a členskú základňu mládeže do 23 rokov svojho športu a iba na základe týchto parametrov sa vypočíta pre národné športové zväzy príspevok uznanému športu od štátu v adekvátnej výške, ktorá sa každý rok mení podľa dosiahnutých parametrov jednotlivých športov, ktoré medzi sebou súťažia o rozdelenie balíka prostriedkov určených pre národné športové zväzy. Garantovaním 3,5 % pre šport zdravotne postihnutých športovcov bolo vedome a zámerne zvýhodnené financovanie športu zdravotne postihnutých športovcov oproti športom zastrešeným národnými športovými zväzmi, pretože financovanie športu zdravotne postihnutých športovcov má byť primárne založené na inom princípe - princípe sociálnom, a nie výsledkovom. Samozrejme, že ak zdravotne postihnutý športovec dosiahne mimoriadny výsledok, môže dostať a zaslúži si aj mimoriadne ocenenie a finančnú odmenu. Športový úspech zdravotne postihnutého športovca však nemá byť predpokladom či dokonca podmienkou systémového financovania prípravy zdravotne postihnutých športovcov, ako je to nastavené pri elitných športovcoch top tímu bez zdravotného postihnutia. Garantovaním 3,5 % pre šport zdravotne postihnutých bolo zákonom vyjadrené to, že financovanie športu zdravotne postihnutých nemá byť podmienené dosahovaním športových výsledkov a nemá byť porovnávané so športom športovcov bez zdravotného znevýhodnenia, pretože to je z viacerých dôvodov neporovnateľné. A preto je potrebné otvoriť a viesť vecnú diskusiu, pozrieť sa analyticky na dostupné fakty a hľadať lepšie a najmä systémové riešenie financovania športovej činnosti a prípravy zdravotne postihnutých športovcov, ktoré si vyžaduje osobitný prístup. Nepostačuje (je neprimerané) bez ďalšieho aplikovať pravidlá platné pre elitných športovcov bez zdravotného znevýhodnenia. Základom tejto diskusie by malo byť v prvom kroku zákonné vymedzenie verejného záujmu v športe zdravotne postihnutých a na tomto základe bude možné postaviť dlhodobo udržateľný model financovania športu zdravotne postihnutých, ktorý bude zodpovedať vymedzeniu spoločenskej objednávky vo vzťahu k športu zdravotne postihnutých. Navrhujeme podrobiť odbornej diskusii návrh vymedzenia verejného záujmu v športe zdravotne postihnutých, ktorý by mohol byť uvedený v novom § 2a zákona o športe s názvom „Verejný záujem v športe zdravotne postihnutých“, v tomto znení: „§ 2a Verejný záujem v športe zdravotne postihnutých Verejným záujmom v športe zdravotne postihnutých je získavanie zdravotne postihnutých osôb pre pravidelné vykonávanie športu s cieľom ich pozitívnej motivácie športom na uplatnenie v spoločnosti a zabezpečenie prípravy a účasti športovej reprezentácie na významnej súťaži.“. Jednotlivé multišportové národné športové organizácie športu zdravotne postihnutých by mohli byť rovnako ako národné športové zväzy odmeňované za svoj prínos pre slovenskú spoločnosť na základe transparentného vzorca, ktorý by bol postavený na dosahovaní parametrov v zmysle vymedzenia verejného záujmu v športe zdravotne postihnutých (počet osôb zapojených do podujatí, počet podujatí a športové výsledky) a na princípe primeranosti, kde je základným východiskom počet zdravotne postihnutých občanov na Slovensku a počet tých, ktorí nemajú „kvalifikované“ zdravotné znevýhodnenie. Obdobne ako pri národných športových zväzoch podporovaných príspevkom uznanému športu vypočítaným na základe vzorca by aj národné športové organizácie športu zdravotne postihnutých mohli/mali byť podporované transparentným spôsobom s minimalizáciou subjektívneho vplyvu na to, ktorej národnej športovej organizácii športu zdravotne postihnutých a v akej výške budú poskytnuté prostriedky. Navrhujeme, aby suma zákonom garantovaná na šport zdravotne postihnutých bola poskytovaná národným športovým organizáciám športu zdravotne postihnutých vo výške vypočítanej na základe vzorca určeného nariadením vlády. Zo základu pre výpočet by mala byť odpočítaná suma určená na úlohy Slovenského paralympijského výboru upravené v zákone. Táto suma by mala byť primerane nižšia oproti sume poskytovanej Slovenskému olympijskému výboru, a to vzhľadom na veľkosť športu zdravotne postihnutých zastrešeného Slovenským paralympijským výborom, počet združených/zastupovaných športových organizácií, športových odborníkov a športovcov touto národnou športovou organizáciou, čo logicky determinuje aj počet podujatí, aktivít, úkonov a vzťahov s tým spojených. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K jednotlivým ustanoveniam - 1. K čl. I bodu 1, 2, 8, 11, 12 V záujme transparentnosti procesu tvorby zoznamu športovcov top tímu a v nadväznosti na to aj v záujme transparentnosti poskytovania štátnych prostriedkov športovcom top tímu navrhujeme doplniť úpravu pravidiel, podľa ktorých bude vytvorený zoznam a poradie športovcov top tímu i kritériá pre poskytovanie prostriedkov. Je potrebné jednoznačne upraviť, že v zozname športovcov môžu byť iba konkrétni individuálne určení športovci, a nie všeobecne označené kolektívy, posádky alebo družstvá, ktorých zloženie sa v čase mení. V tej súvislosti navrhujeme do § 3 zákona o športe doplniť definíciu kolektívneho športu a definíciu individuálneho športu. Pre športovú obec je v tomto smere relevantnou definičnou pomôckou Svetový antidopingový kódex vydaný Svetovou antidopingovou agentúrou (WADA), v ktorom je v prílohe č. 1 (Definície) definovaný kolektívny šport (Team Šport), pričom individuálnym športom je ten šport, ktorý nie je kolektívnym športom. Poukazujeme aj na to, že podľa § 17 ods. 2 a § 24 ods. 2 zákona o športe sú národné športové zväzy a národné športové organizácie povinné zapracovať do ich predpisov pravidlá Svetového antidopingového programu, ktorých súčasťou je aj Svetový antidopingový kódex, t. j. mali by plne akceptovať aj definíciu kolektívneho športu a individuálneho športu v uvedenom kódexe. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 3. K čl. I bodu 8 (§ 75 ods. 1) Navrhujeme do § 75 ods. 1 doplniť nové písmeno d), ktoré znie: ,,d) podpora činnosti a rozvoja rezortných športových stredísk,“. Navrhovanou zmenou sa umožní vláde Slovenskej republiky, aby mala vytvorené zákonné predpoklady na rozhodnutie o strategickej podpore rozvoja rezortných športových stredísk. Zároveň je potrebné v zákone o športe /v § 3 písm. c)/ výslovne uviesť, že rezortné športové stredisko je „športovou organizáciou“, čo plne korešponduje s predmetom i skutočným obsahom jeho činnosti. Zrejme nie je na Slovensku veľa športových organizácií, v ktorých sa vykonáva športová činnosť v takom rozsahu a kvalite ako v rezortných športových strediskách, preto je dôvodné a primerané, aby im bol v zákone o športe priznaný status športovej organizácie. Zároveň je potrebné uviesť, že rezortné strediská patria do pôsobnosti rôznych rezortov, preto je na mieste, aby o príspevku mohla rozhodovať aj vláda. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 2. K čl. I bodu 7 .§ 75 ods. 2 písm. c). Navrhovaná zmena vytvára priestor pre netransparentné poskytnutie štátnych prostriedkov akejkoľvek športovej organizácii na akýkoľvek športový projekt, ktorý rámcovo spadá pod veľmi širokú definíciu verejného záujmu v športe a zároveň sa takýto projekt stane národným športovým projektom bez ohľadu na jeho skutočný dosah, keďže definícia znakov národného športového projektu nie je zákonom ustanovená. Navrhujeme cieľ sledovaný dôvodovou správou dosiahnuť iba vylúčením národných športových organizácií, ktoré sú zahrnuté v samostatných národných športových projektoch podľa § 75 ods. 3. Navrhujeme na konci súčasného znenia § 75 ods. 2 písm. c) pripojiť slová „v oblasti vysokoškolského športu, školského športu a športu pre všetkých“. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SOV (Slovenský olympijský výbor) § 66 ods. 2 zákona č. 440.2015 Z. z. Navrhujeme uviesť § 66 ods. 2 v tomto znení: “(2) Na príjem a používanie príspevku uznanému športu môže národný športový zväz použiť účet podľa § 66 ods. 3 písm. d). Odôvodnenie: Podľa súčasného znenia zákona musia mať národné športové zväzy 2 samostatné bankové účty na príjem verejných prostriedkov. Prvý účet výlučne na príspevok uznanému športu (§ 69 ods. 2) a druhý účet na ostatné príjmy z verejných prostriedkov, pod čo spadajú napr. aj iné dotácie z ministerstva školstva, príspevky na top tím a podobne /§ 66 ods. 3 písm. d) zákona o športe/. Vedenie dvoch samostatných účtov na príjem verejných prostriedkov je duplicitné, národné športové zväzy zbytočne hradia náklady za vedenie jedného bankového účtu navyše a verejné prostriedky prakticky stačí viesť na jednom samostatnom bankovom účte. Dva samostatné účty boli požadované až pre zmluvy uzatvárané na rok 2018. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail