LP/2017/847 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ....2017 č. 02055-2017- OL, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov

Pridať
OPATRENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z ....2017 č. 02055-2017- OL, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovuje:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) materiálu K bodu 6 a 9 - slová „bode 2“ odporúčame nahradiť slovami „druhom bode“ a slová „písmene b)“ odporúčame nahradiť slovami „písm. b)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.12.2017 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) materiálu K bodu 5 a 8 – slová „bode 2“ odporúčame nahradiť slovami „druhom bode“ a slová „písmene a)“ odporúčame nahradiť slovami „písm. a)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.12.2017 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) materiálu K bodu 11 – v úvodnej vete odporúčame slová „bod 8“ nahradiť slovami „ôsmy bod“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.12.2017 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) materiálu K bodu 4 – za slovo „názov“ odporúčame vložiť slová „písmena Z“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.12.2017 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) materiálu K bodu 7 - za slovo „názov“ odporúčame vložiť slová „písmena Za“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.12.2017 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) materiálu K bodu 2 – slová „bode 6“ odporúčame nahradiť slovami „šiestom bode“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.12.2017 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) materiálu K bodom 17 a 18 – odporúčame ich spojiť do jedného bodu s touto úvodnou vetou „V prílohe č. 2 tretej časti „Minimálne požiadavky na materiálno-technické vybavenie jednotlivých ústavných zariadení“ oddiele 1 „Nemocnice“ prvý a druhý bod vrátane nadpisov znejú:“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.12.2017 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) materiálu K bodu 12 – slová „za slovo „internista“ vkladajú slová“ odporúčame nahradiť slovami „na konci pripájajú tieto slová:“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.12.2017 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I úvodnej vete Pred slovo "dopĺňa" odporúčame vložiť slová "mení a". Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.12.2017 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K bodu 18 Odporúčame upraviť úvodnú vetu novelizačného bodu a v časti "Ďalšie vybavenie jednotlivých miestností tvoria" odporúčame písmeno r) nahradiť písmenom q). Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.12.2017 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K bodu 1 V § 4ab ods. 5 odporúčame za slovo "požiadavky" vložiť slovo "na". Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.12.2017 Detail
SKP (Slovenská komora psychológov) príloha č.1,Oddiel I. časť AMBULANCIE. II. AMBULANCIE ŠPECIALIZOVANEJ AMBULANTNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI.pís. N. AMBULANCIA KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE navrhujme a) zmenu znenia prílohy č. 1, Oddiel I. časť AMBULANCIE/ II. AMBULANCIE ŠPECIALIZOVANEJ AMBULANTNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI/pís. N. AMBULANCIA KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE, b) doplnenie do znenia písmena N. „AMBULANCIA PORADENSKEJ PSYCHOLÓGIE“, c) doplnenie do znenia písmena N. „AMBULANCIA PRACOVNEJ A ORGANIZAČNEJ PSYCHOLÓGIE“. Navrhované znenie Výnosu: „N. AMBULANCIA KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE, AMBULANCIA PORADENSKEJ PSYCHOLÓGIE, AMBULANCIA PRACOVNEJ A ORGANIZAČNEJ PSYCHOLÓGIE 1. Personálne zabezpečenie tvorí psychológ so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore (ďalej len "psychológ"), v prípade výkonu certifikovanej činnosti i s absolvovaným certifikačným štúdiom v príslušnej certifikovanej činnosti. 2. Materiálno - technické vybavenie tvoria: a) základné priestorové vybavenie ambulancie psychológa, pozostávajúce z miestnosti ambulancie s rozmermi najmenej 12 m², čakárne s minimálnym rozmerom 8 m², toalety pre personál s minimálnym rozmerom 2 m a toalety pre pacientov s minimálnym rozmerom 2 m², b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie klinického psychológa, poradenského psychológa, pracovného a organizačného psychológa, ktoré tvoria: 1. stolík a dve stoličky alebo kreslá, 2. písací stôl, stolička, 3. počítač s príslušenstvom, 4. telefón, 5. stolička pre pacienta, 6. nádoba na odpad, 7. uzamykateľná skriňa a/alebo kartotečná uzamykateľná skriňa, 8. nábytok na vybavenie čakárne, 9. prikrývka, 10. psychodiagnostické testy. 3. Ak ide o pracoviská so zameraním na psychoterapiu a/alebo rodinnú terapiu a/alebo poradenstvo, základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie psychológa tvoria aj kreslo alebo pohovka alebo konferenčný stôl s viacerými stoličkami alebo miesta na sedenie pre predpokladaný maximálny počet členov skupiny. 4. Ak ide o pracoviská so zameraním na dopravnú psychológiu, ambulancia musí mať vyhradený priestor na prístrojovú techniku. 5. Všeobecné požiadavky pre funkčné priestory ambulancie a všeobecné požiadavky pre materiálno – technické vybavenie ambulancie upravené v Prílohe 1, Oddiel I v rozsahu nad rámec uvedený v tomto ustanovení sa na ambulanciu klinickej a/alebo poradenskej a/alebo pracovno – organizačnej psychológie neuplatnia.“ Odôvodnenie: aktuálny stav znenia Výnosu o minimálnych štandardov nezohľadňuje zmeny v zákone 578/2004 Z.z. a nariadenia vlády 296/2010 Z.z. a je potrebné ich zosúladiť Zásadná pripomienka Odoslaná 27.11.2017 Detail