LP/2017/847 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ....2017 č. 02055-2017- OL, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov

Pridať
OPATRENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z ....2017 č. 02055-2017- OL, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovuje:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
SLK (Slovenská lekárska komora) K prílohe č. 2 oddiel 2 Vkladá sa nový nový bod 16., ktorý znie „16. Na sledovanie, analýzu, prevenciu a elimináciu syndrómu vyhorenia a iných záťažových psychologických faktorov práce a pracovného prostredia u zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v ústavnom zariadení ústavné zariadenie zamestnáva pracovného a organizačného psychológa.“ Odôvodnenie: Zabezpečenie prevencie syndrómu vyhorenia a starostlivosť o zamestnancov pracujúcich v ústavných zdravotníckych zariadeniach. Slovenská lekárska komora zaznamenala, že v súvislosti so starnutím kmeňa poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, kedy priemerný vek lekára na Slovensku pracujúceho v ambulancii predstavuje 57 rokov veku a priemerný vek lekára pracujúceho v ústavnej zdravotnej starostlivosti je len o niečo málo nižší, zdravotnícke zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti vykazujú nedostatok kvalifikovaných lekárov aj sestier alebo ich nevyhovujúcu a potenciálne zdravotnú starostlivosť ohrozujúcu vekovú štruktúru, pričom očakávania zo strany pacientov aj zdravotníckeho systému na ich výkonnosť sa zároveň kontinuálne zvyšujú. Spomeňme len niektoré, ako sú starnutie obyvateľstva na Slovensku vyššie v porovnaní s priemerom EÚ – 2,1 násobok, od 10 rokov nižší priemerný vek dožitia v dobrom zdraví, zvýšený výskyt chronických neinfečných ochorení – kardiovaskulárne, onkologické, metabolické atď., používanie e-Health popri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, nedofinancovanie – oceňovanie zdravotných výkonov aj materiálov a zdravotníckych pomôcok pod cenu reálnych nákladov atď.). Informácie poukazujú na to, že v slovenskom zdravotníctve, najlepšie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti je urgentne potrebné vytvoriť pracovné miesta, ktoré sa budú v ďalšom období systematicky venovať predchádzaniu a eliminácii syndrómu vyhorenia u zdravotníckeho personálu. Táto preventívna činnosť je z hľadiska obsahu štúdia náplňou práce psychológov so špecializáciou pracovná a organizačná psychológia. Vzniknutá infraštruktúra pracovných a organizačných psychológov v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti môže byť neskôr potenciálom aj na zabezpečenie systematickej prevencie a liečby syndrómu vyhorenia a iných záťažových psychologických faktorov práce a pracovného prostredia aj pre zdravotnícky personál v segmente ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
SLK (Slovenská lekárska komora) K prílohe č. 1 oddiel 1 časť I. ambulancie všeobecnej zdravotnej starostlivosti a časť II. ambulancie špecializovanej ambulantnej starostlivosti Všade tam, kde sa v minimálnom personálnom vybavení ambulancie okrem lekára vyskytuje sestra buď a) uviesť namiesto sestry iba zdravotníckeho asistenta alebo b) sestru z minimálneho personálneho vybavenia ambulancie úplne vypustiť. Odôvodnenie: Ide o minimálne personálne vybavenie. Vo výnose upravené personálne vybavenie je optimálne. Pri malých obvodoch, resp. v niektorých odľahlých oblastiach sa niekedy ťažko hľadajú sestry alebo je obvod tak malý, že lekár má sotva na zaplatenie réžie a vlastných nákladov. Naviac, v čase dovoleniek, aj keď sa lekári snažia mať dovolenku spolu so sestrou, občas sa to nepodarí, lekár potom musí platiť náhradu mzdy sestre a ešte aj zastupujúcej sestre. Podobne je tomu tak aj v čase krátkej choroby, atď.. VÚC minimálne vybavenie kontrolujú a keď lekár v čase dovolenky nemá sestru v ambulancii, lebo napríklad z dôvodu tehotenstva navštevuje svojich lekárov, alebo si práve čerpá dovolenku, lekár nemôže sám ambulovať. Lekár má zodpovedať za to svoje pracovisko a za pacienta a má sa mu v takýchto prípadoch umožniť ambulovať aj bez sestry, ak si v tom čase robí odbery sám a podáva injekcie, tak na administratívnu prácu a iné činnosti mu stačila asistentka. Najlepšie by bolo, keby minimálnym personálnym  vybavením ambulancie bol len lekár. . Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
SLS (Slovenská lekárska spoločnosť) bodu 37 37. Minimálne materiálno – technické vybavenie ústavných zariadení oddelenia nukleárnej medicíny. Upraviť: Ďalšie vybavenie tvoria v diagnostickej časti a) jednokanalová scintilačná súprava, b) dvojkanálová scintilačná súprava, c) merač aplikovanej dávky rádiofarmaka, d) viacúčelový ochranný tieniaci box na prípravu rádiofarmák, e) planárna scintilačná kamera s možnosťou celotelového zobrazenia, f) SPECT kamera (jednofotonová emisná počítačová tomografia), g) sieťový počítač pre napojenie všetkých zobrazovacích kamier s možnosťou fúzie multimodalitných obrazov, Odôvodnenie: Ostatné položky sú v časti klinická fyzika (kompletné dozimetrické prístrojové vybavenie, kompletné vybavenie prístrojovej techniky na in vitro diagnostiku, automatizované merače (meniče) na meranie malých objemov (vzoriek)). Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
SKIZP (Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov) K Prílohe č. 2 6. K Prílohe č. 2 druhá časť Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie ústavných zariadení v oddiely „I Lekári“ bod 3. sa na konci poslednej vety vypúšťajú slová „alebo špeciálny pedagóg“. Odôvodnenie: Nie všetci špeciálni pedagógovia boli vzdelaním pripravení na prácu na psychiatrických oddeleniach nemocníc tak ako liečební pedagógovia. Tým, ktorí pripravení boli, bolo priznané postavenie liečebných pedagógov (nariadenie vlády o odbornej spôsobilosti zdravotníckych pracovníkov), takže je už prekonané uvádzať špeciálnych pedagógov vo vykonávacom predpise k zákonu osobitne. Taktiež v texte k Tabuľke 1 pod bodom 10. vypustiť slová „alebo špeciálny pedagóg“. Odôvodnenie: Ako pri bode 6. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
SLS (Slovenská lekárska spoločnosť) MP na pers. ... Ďalšie vybavenie tvoria na brachyterapii upraviť: a) afterloadingový systém, b) rtg C rameno, stropný rtg diagnostický prístroj alebo dostupnosť CT prístroja. Odôvodnenie: Ostatné položky sú v časti klinická fyzika (plánovací systém, kontúrovacia stanica,základné dozimetrické vybavenie pre absolútnu dozimetriu, automatický vodný fantóm, vybavenie pre relatívnu dozimetriu, vybavenie pre in - vivo dozimetriu a používané špeciálne techniky (TLD, polovodiče, 2D donzimetre, mikrokomory pre IMRT a stereotaxiu), vyrezávačka blokov a kompenzačných filtrov, plánovací systém pre externú rádioterapiu 3D). Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
SKIZP (Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov) K prílohe č. 2 2. K prílohe č. 2 minimálne požiadavky na vybavenie zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti – sa v oddiely 2 pod tabuľkou č. 21 v bode 15. „Na sledovanie, analýzu a prevenciu nozokomiálnych nákaz ústavné zariadenie zamestnáva epidemiológa.“ na konci pripájajú slová alebo verejného zdravotníka“. Odôvodnenie: Riešenie nedostatku hygienikov – epidemiológov novou generáciou absolventov II. stupňa univerzitného vysokoškolského štúdia v odbore verejné zdravotníctvo v ústavných zdravotníckych zariadeniach je nevyhnutné. K prílohe č. 2 minimálne požiadavky na vybavenie zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti – sa v oddiely 2 pod tabuľkou č. 21 za bod 15. v znení „Na sledovanie, analýzu a prevenciu nozokomiálnych nákaz ústavné zariadenie zamestnáva epidemiológa alebo verejného zdravotníka.“ sa pripája nový bod 16., ktorý znie „Na sledovanie, analýzu, prevenciu a elimináciu syndrómu vyhorenia a iných záťažových psychologických faktorov práce a pracovného prostredia u zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v ústavnom zariadení ústavné zariadenie zamestnáva pracovného psychológa.“ Odôvodnenie: Skúsenosť z praxe poukazuje na potrebu poskytovania odbornej psychologickej starostlivosti nielen pre pacientov alebo klientov zdravotníckeho zariadenia, ale i pre zdravotnícky personál pracujúci v ústavných zariadeniach. Práve tento z dôvodu zvyšovania záťaže, nárokov na udržanie profesionality pri poddimenzovanom stave personálu, zvyšujúcom sa technickom a administratívnom zaťažení, nedostatočnom financovaní a častej medializácii sa stáva zdravotnícky personál skupinou, ktorá je ohrozená dôsledkami pôsobenia najmä vyššie vymenovaných stresorov. Informácie poukazujú na to, že v slovenskom zdravotníctve, najlepšie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti je urgentne potrebné vytvoriť pracovné miesta, ktoré sa budú v ďalšom období systematicky venovať predchádzaniu a eliminácii syndrómu vyhorenia u zdravotníckeho personálu. Táto preventívna činnosť je z hľadiska obsahu štúdia náplňou práce psychológov so špecializáciou pracovná a organizačná psychológia. Vzniknutá infraštruktúra pracovných psychológov v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti môže byť neskôr potenciálom aj na zabezpečenie systematickej prevencie a liečby syndrómu vyhorenia a iných záťažových psychologických faktorov práce a pracovného prostredia aj pre zdravotnícky personál v segmente ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Takúto podporu kapacitne nemôžu zabezpečovať klinickí psychológovia poskytujúci zdravotnú starostlivosť pacientom. Vytvorenie pracovných miest pre pracovných psychológov napr. pri personálnych oddeleniach nemocnice umožní systematické riešenie podpory zdravotníckemu personálu formou individuálnej starostlivosti i možnosti riešenia systémových preventívnych krokov z pohľadu organizačnej psychológie. Uvedené riešenie podporí i iniciatívu Európskej únie, ktorá kladie veľký dôraz na prevenciu a podporujúce činnosti psychológov v rámci aktuálnych projektov implementovaných na regionálnych úrovniach (napr. Strategický rámec EÚ pre zdravie a bezpečnosť pri práci 2014 – 2020). Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
SKIZP (Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov) K Prílohe č.1 oddiel 4 IV 4. K Prílohe č. 1 oddiel 4 IV časť „Zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek“ – Žiadame zosúladiť názvy laboratórií s názvami príslušných špecializačných odborov. Aj povolenia na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení vydávajú príslušné orgány štátnej správy na základe odbornej spôsobilosti pre výkon špecializovaných zdravotníckych činnosti odborného zástupcu. V prípade Lekárskej genetiky ide o jedno laboratórium a členenie na jednotlivé úseky nie je minimálnym vybavením. Takže písm. A. Lekárska genetika – laboratórium lekárskej genetiky bod 1. znie: „1. Personálne zabezpečenie tvoria: lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore lekárska genetika a s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti vyšetrovacie metódy v genetike alebo laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore lekárska genetika alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike alebo v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v lekárskej genetike “ V právnych predpisoch nemôže figurovať názov laboratória, ktorého špecializované činnosti nie sú v súlade s typmi zdravotníckych zariadení a získanou špecializovanou odbornou spôsobilosťou odborného zástupcu. Žiadame zlúčiť personálne a materiálno-technické vybavenie laboratórií lekárskej genetiky do jedného typu laboratória podľa vyššie požadovaných pravidiel Žiadame vypustiť písmená A. písm. A. Lekárska genetika – Cytogenetické laboratórium bod 1. znie: „1. Personálne zabezpečenie tvoria: lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická biochémia alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore lekárska genetika a s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti vyšetrovacie metódy v genetike alebo laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore lekárska genetika alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike “ písm. A. Lekárska genetika - Laboratórium molekulovej diagnostiky bod 1. znie: „1. Personálne zabezpečenie tvoria: laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v lekárskej genetike alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v klinickej imunológii a alergológii alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické v klinickej imunológii a alergológii“ písm. A. Lekárska genetika - Laboratórium dedičných metabolických chorôb bod 1. znie: „1. Personálne zabezpečenie tvoria: lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore lekárska genetika alebo lekár so i v špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína alebo laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v klinickej genetike alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike“ Žiadame doplniť písm. B. Klinická imunológia a alergológia bod 1. znie: „1. Personálne zabezpečenie tvoria: laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v klinickej imunológii a alergológii alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii“ písm. B. Klinická imunológia a alergológia sa v bode 2 písm. c) vypúšťa bod „5. nefrometer alebo turbidimeter.“ písm. F. Klinická biochémia bod 1.znie: „ Personálne zabezpečenie tvoria: lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická biochémia alebo laboratórna medicína alebo laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii“ písm. G. Klinická mikrobiológia bod 1. znie: „ Personálne zabezpečenie tvoria: lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická mikrobiológia alebo laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii 1“ písm. I. Patologická anatómia bod 1. znie: „ Personálne zabezpečenie tvoria: lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore patologická anatómia alebo laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v patológia súdnom lekárstve alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v patológii a súdnom lekárstve“ písm. J. Hematológia - Laboratórna časť - bod 1. znie: „Personálne zabezpečenie tvoria: lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore hematológia a transfuziológia alebo laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v hematológii a transfuziológii alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfuziológii“ písm. K. Transfúzna služba bod 1. znie: lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore hematológia a transfuziológia alebo laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v hematológii a transfuziológii alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfuziológii“ Odôvodnenie k celej pripomienke č. 4: Vo všetkých pripomienkovaných písmenách A. až K., ktoré sa zaoberajú sa laboratóriami spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek navrhuje SKIZP z minimálneho personálneho vybavenia vypustiť laborantov (bez ohľadu na to, či ide o vysokoškolsky alebo stredoškolsky vzdelaných laborantov) a ponechať alternatívne buď lekára s príslušnou špecializáciou alebo laboratórneho diagnostika s príslušnou špecializáciou. Vzhľadom na aktuálnu úroveň vzdelávania laborantov jednoznačne konštatujeme, že jedine lekár alebo laboratórny diagnostik s príslušnou špecializáciou je schopný posúdiť a prevziať zodpovednosť za laboratórny výsledok v širších súvislostiach a laborant je pri nich v minimálnom personálnom a materiálno-technickom vybavení nadbytočný. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
SKIZP (Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov) V prílohe č.1 odiel 1 časť I. 1. V prílohe č. 1 oddiel 1 časť I. ambulancie všeobecnej zdravotnej starostlivosti a časť II. ambulancie špecializovanej ambulantnej starostlivosti – všade tam, kde je povinným minimálnym personálnym vybavením ambulancie lekár a sestra žiadame, aby povinným minimálnym personálnym vybavením v ambulancie v oddiely 1, časti I a časti II. bolo uvedené: a) Lekár alebo b) Lekár, sestra alebo zdravotnícky asistent Odôvodnenie: Minimálnym personálnym vybavením. Vo výnose upravené personálne vybavenie je optimálne. Pri malých obvodoch, resp. všeobecnej ambulancie pre deti a dorast, všeobecnej ambulancie pre dospelých je lekár. Len lekár si môže otvoriť ambulancie v týchto špecializačných odboroch. Lekár zodpovedá za všetky činnosti ambulancie a aj všetky môže sám vykonávať. Čo zverí sestre je na jeho rozhodnutí. Ak si zamestná zdravotníckeho asistenta, zverí mu kompetencie v rozsahu jeho odbornej spôsobilosti. Je potrebné zdôrazniť, že ide o minimálne personálne vybavenie ambulancií. Vo výnose upravené personálne vybavenie je optimálne. Pri malých obvodoch, resp. v niektorých odľahlých oblastiach sa niekedy ťažko hľadajú sestry, alebo je obvod tak malý, že lekár má sotva na zaplatenie réžie a vlastných nákladov, alebo je obvod zložený prevažne z prestarnutého obyvateľstva a väčšiu časť ordinačných hodín lekár strávi návštevnou službou u imobilných pacientov. Sestra, ako povinné vybavenie iba upozorňuje pacientov, že lekár sa vráti, resp. po telefóne upozorní lekára, že má v čakárni pacientov. Na takúto činnosť sestra nepotrebuje vysokoškolské vzdelanie. Naviac, v čase dovoleniek, aj keď sa lekári snažia mať dovolenku spolu so sestrou, občas sa to nepodarí, lekár potom musí platiť náhradu mzdy sestre a ešte aj zastupujúcej sestre. Podobne je tomu tak aj v čase krátkej choroby, atď.. VÚC minimálne vybavenie kontrolujú a keď lekár v čase dovolenky nemá sestru v ambulancii, lebo napríklad z dôvodu tehotenstva navštevuje svojich lekárov, alebo si práve čerpá dovolenku, lekár nemôže sám ambulovať. Z konkrétneho príkladu, kedy lekár ambuloval so zdravotníckou asistentkou s úplným stredným odborným vzdelaním zo strednej zdravotníckej školy vyplýva, že dostal pokutu a zdravotnícku asistentku skoro vyhodili z ambulancie. Pritom prácu, ktorú jej lekár zveril vykonávala pod jeho dohľadom a bolo všetko v najlepšom poriadku. Lekár má zodpovedať za to svoje pracovisko a za pacienta a má sa mu v takýchto prípadoch umožniť ambulovať aj bez sestry, ak si v tom čase robí odbery sám (a to v konkrétnom popísanom prípade robil) a podáva injekcie, tak na administratívnu prácu a iné činnosti mu stačila asistentka. Najlepšie by bolo, keby minimálnym personálnym vybavením ambulancie bol len lekár. Zároveň poznamenávame, že pre lepšie odlíšenie, čo je minimálne a čo je optimálne vybavenie, by malo MZ SR prijať aj úpravu o optimálnom personálnom a materiálno-technickom vybavení zdravotníckych zariadení. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
SKIZP (Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov) K Prílohe č.1 oddiel 4 3. K Prílohe č. 1 oddiel 4 „Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky“ odsek 2. Základné funkčné priestory.... - v písm. a) vypustiť slová na konci vety „pre dvoch laborantov, na ďalšieho laboranta sa plocha zvyšuje o 5 m2,“ - v písm. b) vypustiť slová „rozmermi najmenej 4 m2,“ - v písm. c) vypustiť slová „s rozmermi najmenej 6 m2“, - písm. d) vypustiť celé. Odôvodnenie: Pri dnes bežne používaných prístrojoch na realizáciu laboratórnych vyšetrení je v súčasnosti bezpredmetné v minimálnom vybavení používať prepočet minimálnej rozlohy priestoru v závislosti od počtu prítomných laborantov. Podobne určovanie minimálnych rozmerov pre dennú miestnosť pre personál a miestnosť na príjem materiálu v takej podobe ako je platná dnes je momentálne už prekonané. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
Union ZP (Union zdravotná poisťovňa, a.s.) K bodom 11, 14 a 15 Navrhujeme, aby personálne zabezpečenie urgentných príjmov bolo nasledovné: • 3 lekári/6 sestier/3 ostatní zdravotnícki pracovníci (ZP) v dennej zmene • 2 lekári/4 sestry/2ostatní ZP v nočnej zmene. Neočakávame, že by vyťaženie urgentných príjmov 2.typu bolo až 4-násobne väčšie ako v prípade urgentných príjmov 1.typu. Preto za dostačujúce personálne zabezpečenie považujeme: 3 lekári/6 sestier/3 ostatní ZP v dennej zmene a 2 lekári/4 sestry/2ostatní ZP v nočnej zmene. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
SKIZP (Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov) K Prílohe č. 1 oddiel 4 K Prílohe č. 1 oddiel 4 IV časť „Zariadenia sploločných vyšetrovacích a liečebných zložiek za písm. K sa vkladá nové písmeno L laboratórium laboratórnej medicíny Odôvodnenie: Laboratória laboratórnej medicíny existujú a je potrebné ich zadefinovať v právnych predpisoch Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
Union ZP (Union zdravotná poisťovňa, a.s.) K bodu 17 [URGENTNÝ PRÍJEM 1. TYPU PRE DOSPELÝCH - písmeno b)] Navrhujeme vypustiť slová „alebo dve“ a slovo „lôžka“ nahradiť slovom „lôžko“. Formuláciu „najmenej jedno alebo dve expektačné lôžka“ považujeme za zmätočnú, nakoľko nie je zrejmý minimálny požadovaný počet. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
Union ZP (Union zdravotná poisťovňa, a.s.) K bodu 17 [URGENTNÝ PRÍJEM 2. TYPU PRE DOSPELÝCH - písmeno b)] Navrhujeme vypustiť slová „až tri“. Formuláciu „priestory pre najmenej dve až tri expektačné lôžka“ považujeme za zmätočnú, nakoľko nie je zrejmý minimálny požadovaný počet. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) (napríklad v názve právneho predpisu a v čl. I úvodnej vete za slovo „sa“ vložiť slová „mení a“, pretože návrh platné znenie aj mení, v bode 1 § 4ab ods. 5 za slovo „požiadavky“ vložiť slovo „na“, body 2, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 17 a 18 zosúladiť s bodom 57 prílohy LPV, v bode 10 úvodnej vete slová „časť pod písmenom Zb“ nahradiť slovami „písmeno Zb“ a v druhom bode písm. b) bode 21 slovo „zubolekárska“ nahradiť slovom „zubnolekárska“, bod 11 zosúladiť s bodom 6 prílohy LPV a vypustiť slovo „zdravotníckeho“ vzhľadom na zavedenú legislatívnu skratku v § 1 ods. 2, body 17 a 18 uviesť v jednom novelizačnom bode a v úvodnej vete za slovo „časti“ vložiť slová „oddiele 1“, časť Vybavenie informačno – komunikačnými technológiami zosúladiť s bodom 14 prílohy LPV, slovo „min.“ uviesť v plnom znení a slovo „atď.“ vypustiť, na konci bodu 17 prideliť číslo poznámke pod čiarou k odkazu X) vrátane odkazu na túto poznámku pod čiarou). Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh odporúčam prehodnotiť v kontexte s Ústavou SR z dôvodu možného nesúladu s jej čl. 13 ods. 1 (čl. I bod 1 § 4ab ods. 4 a 5, bod 19 príloha č. 2 Štvrtá časť Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno – technické vybavenie traumcentra Spoločné ustanovenia), pretože ukladá povinnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
SKZL (Slovenská komora zubných lekárov) čl. I bod 10 Žiadame v čl. I bod 10 bod 18 slová "Zubná Ambulancia" nahradiť slovami "Ambulancia". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. V aktuálne platnom výnose o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení je uvedená otázka upravená v oddiele 1 "Ambulancia" bod 8. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
Union ZP (Union zdravotná poisťovňa, a.s.) K bodu 18 [URGENTNÝ PRÍJEM 2. TYPU PRE DET A DORAST - písmeno b)] Navrhujeme vypustiť slová „až 5“ a slová „expektačných lôžok“ nahradiť slovami „expektačné lôžka“. Formuláciu „4 až 5 expektačných lôžok“ považujeme za zmätočnú, nakoľko nie je zrejmý minimálny požadovaný počet. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
SKZL (Slovenská komora zubných lekárov) čl. I bod 10 Žiadame v čl. I bod 10 bod 19 písmena d) a e) vypustiť a za bod 19 vložiť nový bod 20, ktorý znie: "20. tlakomer, fonendoskop, teplomer,". Žiadame ostatné body primerane prečíslovať. Odôvodnenie: Legislatívno - technická pripomienka. Tlakomer, fonendoskop a teplomer nie sú obdobne ako je to v oddiele 1 "Ambulancia" súčasťou resuscitačného setu. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
SKZL (Slovenská komora zubných lekárov) čl. I bod 10 Navrhujeme v čl. I bod 10 písm. b) za bod 10 vložiť nový bod 11, ktorý znie: "11. telefón,". Žiadame ostatné body primerane prečíslovať. Odôvodnenie: Telefón má v minimálnom materiálno-technickom vybavení zmysel z dôvodu dostupnosti ambulancie zubnolekárskej pohotovostnej služby ako aj riešenia akútnych stavov priamo v ambulancii. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail