LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I § 2 písm. c) bodu 5 Odporúčame v čl. I navrhovanom § 2 písm. c) bode 5 na konci pripojiť slová „alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu alebo z iných dôvodov.“ Odôvodnenie: Sme toho názoru, že taxatívne vymedzenie dôvodov spáchania trestného činu je neúplné a nedostatočné, nakoľko neobsahuje úplný výpočet možných dôvodov na spáchanie trestného činu v súlade so zákonom č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s ostatnými bodmi § 2 návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Všeobecná pripomienka Návrh zákona o ochrane a podpore obetí trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa bezprostredne týka aj cieľovej skupiny osôb so zdravotným postihnutím. Odporúčame preto, aby bol návrh zákona v zmysle čl. 4 ods. 3 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím konzultovaný aj s reprezentatívnymi organizáciami osôb so zdravotným postihnutím a predložený na Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorý je poradným orgánom vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) § 18 ods. 8 Odporúčame preformulovať nasledovne: "Obeť násilného trestného činu ani iná osoba nemôže byť k vypočutiu podľa odseku 6 nútená.". Táto pripomienka sa vzťahuje aj na § 19 ods. 5. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) § 13 ods. 2 Odporúčame v oboch prípadoch nahradiť slová "uvedeného v" slovom "podľa". Odporúčame upraviť v celom texte návrhu zákona (napr. § 16 ods. 2 písm. a)). Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) § 17 ods. 2 Odporúčame za slovami "ministerstvu súčinnosť" vypustiť slová "podľa odseku 1". Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) § 16 ods. 3 Odporúčame za slovami "akreditovaným subjektom" vypustiť slová "podľa tohto zákona". Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) § 12 ods. 4 Odporúčame nahradiť slovo "maximálne" slovo "najviac". Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I § 23 ods. 3 Odporúčame v čl. I navrhovanom § 23 ods. 3 znenie druhej vety nahradiť týmto znením: „Financovanie sociálnych služieb upravuje osobitný predpis10).“ Odôvodnenie: Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, ako vyplýva z ustanovenia § 1, upravuje právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych služieb, financovanie sociálnych služieb a dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb. V § 2 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z o sociálnych službách je uvedená definícia sociálnej služby, pod ktorou sa rozumie odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na skutočnosti uvedené v písm. a) až f). Zákon č. 448/2008 Z. z o sociálnych službách vo svojej štvrtej časti ďalej upravuje aj podmienky financovania sociálnych služieb poskytované verejným poskytovateľom sociálnej služby a neverejným poskytovateľom sociálnej služby. Ide o viaczdrojové financovanie, nielen napr. z rozpočtu poskytovateľov (obec, vyšší územný celok) alebo vlastných zdrojov poskytovateľa, z úhrad za sociálne služby od prijímateľa sociálnych služieb, ale aj z finančného príspevku poskytnutého z rozpočtu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, z prostriedkov samospráv. V rámci pôsobnosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z o sociálnych službách a za podmienok v ňom stanovených, v rámci finančnej podpory obce a neverejného poskytovateľa sociálnych služieb poskytuje finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6 (z účelovej dotácie ministerstva napr. aj na zariadenie núdzového bývania) a finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a (neverejnému poskytovateľovi na základe písomnej žiadosti). V súlade s § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z o sociálnych službách sa obci, ktorá zriadila alebo založila niektoré druhy zariadení, teda aj zariadenie núdzového bývania (§ 29), alebo obci, ktorá poskytuje sociálne služby v týchto zariadeniach, sa z účelovej dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky poskytuje finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v tomto zariadení vo výške podľa prílohy č. 4a (1800 eur/1 miesto/rozpočtový rok), podľa druhu sociálnej služby a počtu miest v tomto zariadení. V zariadení núdzového bývania (§ 29) sa podľa zákona č. 448/2008 Z. z o sociálnych službách poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo (§ 19 - základné sociálne poradenstvo a špecializované sociálne poradenstvo) a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. V súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z o sociálnych službách, vyšší územný celok je povinný poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ak ho o to požiadal a poskytuje sociálnu službu v zariadení, ktorým je, okrem iného, aj zariadenie núdzového bývania, prípadne poskytuje aj špecializované sociálne poradenstvo ako samostatnú odbornú činnosť, na ktorú má udelenú akreditáciu podľa § 88 zákona č. 448/2008 Z. z o sociálnych službách. Navrhovanú zmenu je následne potrebné zohľadniť aj v osobitnej časti dôvodovej správy k čl. I § 27. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I § 6 ods. 2 Odporúčame v čl. I navrhovanom § 6 ods. 2 vypustiť slová „alebo osobitných predpisov3)“. Odôvodnenie: V § 6 návrhu sa okrem iného ustanovuje, že všeobecnú odbornú pomoc sú povinné subjekty poskytujúce pomoc obetiam poskytnúť po dobu 90 dní bezplatne, ak získali finančný príspevok zo strany štátu. Všeobecná odborná pomoc zahŕňa aj právnu pomoc na uplatnenie práv obete, ktoré jej patria podľa tohto zákona, právnu pomoc na uplatnenie práv obete, ktorá má postavenie poškodeného alebo svedka v trestnom konaní a je súčasťou pomoci podľa § 6 ods. 3 návrhu. Vo vzťahu k detským obetiam, žiadny zo subjektov, ktoré získali akreditáciu na niektoré z opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nedostane akreditáciu na pomoc podľa § 5 ods. 2 písm. b) a c) návrhu, ako ani finančné prostriedky na takúto pomoc zo strany štátu alebo samosprávy. Preto je vylúčené, aby subjekty poskytujúce pomoc obetiam, ktoré hoci aj dostali finančnú podporu od štátu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, poskytovali bezplatne aj právnu pomoc podľa § 5 ods. 2 písm. b) a c). Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I § 32 ods. 2 Odporúčame v čl. I navrhovanom § 32 ods. 2 slovo „príspevku“ nahradiť slovami „povinných príspevkoch“. Odôvodnenie: Príspevky na starobné dôchodkové sporenie sa podľa § 20 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 252/2012 Z. z. delia na povinné a dobrovoľné príspevky. Na osobu zúčastnenú na starobnom dôchodkovom sporení sa okrem sadzby na poistné na dôchodkové poistenie vzťahuje aj sadzba na platenie povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Okrem tejto povinnosti má sporiteľ aj možnosť platenia tzv. dobrovoľných príspevkov; platenie týchto príspevkov je však na vôli sporiteľa a zamestnávateľ môže na základe vzájomnej dohody plniť len úlohu odvádzateľa a v prípade ich nezaplatenia, nedoplatok vznikne samotnému sporiteľovi, nie zamestnávateľovi. Z uvedených dôvodov považujeme za potrebné navrhovanú formuláciu spresniť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I § 29 ods. 1 písm. a) Odporúčame v čl. I navrhovanom § 29 ods. 1 písm. a) za slovo „skončenia“ vložiť slovo „platnosti“. Odôvodnenie: Navrhovaná úprava vychádza z predchádzajúcich ustanovení, kde je ako podstatná náležitosť rozhodnutia o udelení akreditácie uvedené aj obdobie platnosti akreditácie, t.j. časovo bližšie vymedzený úsek platnosti akreditácie. Uvedené doplnenie navrhujeme aj z dôvodu aplikačnej praxe v oblasti akreditácií v rámci sociálnych služieb. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I § 33 ods. 2 Odporúčame v čl. I navrhovanom § 33 ods. 2 slová „Neschválenie alebo schválenie“ nahradiť slovami „Schválenie alebo neschválenie“. Odôvodnenie: Zosúladenie znenia návrhu. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky na svojom webovom sídle zverejňuje ako prvý zoznam schválených žiadostí a až ako druhý zoznam neschválených žiadostí o poskytnutie finančnej podpory. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I § 12 ods. 2 a 3 a §13 Odporúčame v čl. I navrhovanom § 12 ods. 2 a 3 a § 13 za slová „minimálnej mzdy“ vložiť slová „podľa osobitného predpisu“ s odkazom na zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. Odôvodnenie: Spresnenie znenia návrhu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I § 36 písm. c) bodu 6 Odporúčame v čl. I § 36 písm. c) bode 6 za slovo „zloženie“ vložiť slovo „hodnotiacej“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka, zosúladenie znenia návrhu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov a analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu Odporúčame upraviť počet hodín právneho poradenstva poskytovaného deťom tak, aby bolo poskytované v rovnakom rozsahu, ak nie vo vyššom, ako pre dospelých. Odôvodnenie: Podľa doložky vybraných vplyvov a analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu na poskytovanie podpory subjektom poskytujúcim pomoc obetiam trestných činov, sa predpokladajú ročne výdavky vo výške cca 500 000 eur, a to na právne poradenstvo v sume cca 160 000 eur (cca 16 eur/hodina) a psychologické poradenstvo cca 340 000 eur (cca17 eur/hodina) pre cca 3 540 osôb, z toho 3 000 dospelých a 540 detí, pričom právne poradenstvo by sa poskytovalo dospelým v rozsahu 3 hodín a deťom v rozsahu 2 hodín a psychologické poradenstvo by sa poskytovalo dospelým v rozsahu 5 hodín a deťom v rozsahu 10 hodín. Dieťa je v predloženom návrhu vymedzené ako obzvlášť zraniteľná obeť, preto by malo mať nárok na rovnakú, ak nie vyššiu, pomoc ako dospelý. Dieťa spravidla nedisponuje žiadnym majetkom a nemá tak dostatočné finančné prostriedky na právnu pomoc, ktorá v sebe zahŕňa aj zastupovanie (§ 7 ods. 1). V tomto smere, máme zároveň za to, že počet hodín určený na poskytnutie právnej pomoci nie je dostatočný. Ak sa podľa § 7 ods. 1 návrhu právnou pomocou rozumie poskytovanie právnych informácií a právne zastupovanie obete v trestnom konaní a v civilnom procese, ak si obeť uplatnila nárok na náhradu škody v trestnom konaní a o jej nároku nebolo rozhodnuté, tak právna pomoc v rozsahu 2 alebo 3 hodiny nemôže byť dostatočná. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I § 37 ods. 1 Odporúčame v čl. I zvážiť preformulovať navrhovaný § 37 ods. 1 v tom zmysle, aby Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky viedlo na svojom webovom sídle register len vo vzťahu k subjektom poskytujúcich pomoc obetiam trestných činov, ktorým samo udelí akreditáciu. Odôvodnenie: Ak má subjekt záujem poskytovať pomoc podľa zákona o ochrane a podpore obetí trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je povinný sa akreditovať podľa tohto zákona. Nie je zrejmé, prečo by subjekty, ktoré poskytujú pomoc, alebo majú akreditáciu podľa iných právnych predpisov, napr. zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nemajú akreditáciu podľa tohto zákona, mali byť uvádzané v registri subjektov poskytujúcich pomoc obetiam. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky má na svojom webovom sídle zverejnené registre subjektov, ktoré majú udelenú akreditáciu podľa oboch vyššie uvedených zákonov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K analýze sociálnych vplyvov Odporúčame v časti 4.2 analýzy sociálnych vplyvov k špecifikácii návrhom zákona ovplyvnených skupín obyvateľstva a opisu navrhovaných opatrení doplniť zhodnotenie vplyvov predloženého návrhu zákona na súčasný stav, teda uviesť aj zásadné zmeny, ktoré návrh zákona prinesie v dotknutej oblasti. Odôvodnenie: Zosúladenie s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K osobitnej časti dôvodovej správy k čl. I § 27 Odporúčame znenie osobitnej časti dôvodovej správy k čl. I § 27 zosúladiť s navrhovaným § 27. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. IV Odporúčame v čl. IV citácii poznámky pod čiarou k odkazu 15a za slovo „15“ vložiť slovo „a“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail