LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 35. K čl. III bod 9 Navrhujeme za slová podľa osobitného predpisu vložiť slová „s výnimkou dieťaťa,“. Výsluch osoby mladšej ako 18 rokov sa realizuje podľa § 135 Trestného poriadku. Zároveň navrhujeme vypustiť tretiu vetu a celý odsek 5. Podmienka, aby výsluch obzvlášť zraniteľnej obete viedla osoba rovnakého pohlavia je opodstatnená iba v prípadoch, v ktorých je spáchanie trestného činu viazané na pohlavie obete, ani to však nemusí platiť vždy (napríklad sexuálne zneužívanie chlapca dospelým mužom). Zároveň navrhujeme vypustiť z odseku 4 poslednú vetu. Návrh zákona ani dôvodová správa nedefinujú, čo sa rozumie pod pojmom „odborná príprava“. V dôvodovej správe sa predpokladá, že ide o psychológa alebo pedagóga. Obligatórnosť prítomnosti takejto osoby na výsluchu v nočných hodinách alebo v dňoch pracovného pokoja alebo pracovného voľna môže zmariť realizáciu takéhoto úkonu. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 39. K čl. III body 13 a 14 Navrhujeme vypustiť oba novelizačné body. Navrhované znenie výrazným spôsobom znemožňuje realizáciu dohôd o vine a treste medzi obvineným a prokurátorom. Poškodený má právo uplatniť si v trestnom konaní nárok na náhradu škody, avšak konania o dohode o vine a treste sa spravidla nezúčastňuje. Prokurátor nemôže nútiť obvineného, aby priznal nárok poškodeného v celej výške, ak nezodpovedá výsledkom vyšetrovania vo vzťahu k vzniknutej škode a ani nemôže nútiť poškodeného, aby sa tohto konania zúčastnil. Výrok o povinnosti nahradiť spôsobenú škodu je však vždy súčasťou dohody uzavretej medzi obvineným a prokurátorom, a teda ani v tomto konaní nie je opomínané právo poškodeného na náhradu škody. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k § 11 ods. 4 35. K § 11 ods. 4 – Nepovažujeme za správne používať pojem „uplatnenie si ujmy na zdraví“. Prekladateľ mal zrejme na mysli uplatnenie nároku na náhradu škody. Zrejme predkladateľ chce uplatnenie nároku na náhradu škody zúžiť len na škodu vzniknutú ujmou na zdraví. V takom prípade je to potrebné výslovne uviesť s uvedením právneho inštitútu uplatnenia nároku na náhradu škody, pričom na vylúčenie ostatných nárokov je možné ďalej k tomuto inštitútu pripojiť slová „spôsobenej ujmou na zdraví“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 8. K č. I § 2 písm. d) Navrhujeme text ustanovenia upraviť tak, aby nemohli byť považované za obeť osoby vymenované v tomto ustanovení, ak spôsobili smrť priamej obeti. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
SVSR pre rozvoj občianskej spoločnosti (Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti) Čl. I § 24 Navrhujeme zmierniť navrhované predpoklady odbornej spôsobilosti na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov. Odôvodnenie: Požiadavku odbornej spôsobilosti v rozsahu vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a zároveň vykonávanie praxe v odbore po dobu najmenej piatich rokov nielen pre subjekty poskytujúce odbornú pomoc obetiam, no tiež pre všetky fyzické osoby, ktoré zamestnáva alebo bude zamestnávať alebo iné fyzické osôb v inom zmluvnom vzťahu, ktoré poskytujú alebo budú poskytovať odbornú pomoc obetiam, považujeme za neadekvátnu a kontraproduktívnu. Takto nastavená podmienka vyraďuje z možnosti poskytovať odbornú pomoc obetiam nielen mnohé subjekty poskytujúce alebo zabezpečujúce pomoc a podporu obetiam (ako sú definované v ust. § 2 písm. j) navrhovaného zákona, teda aj mimovládne neziskové organizácie), vrátane existencie funkčných právnych kliník pri vysokých školách. Takto navrhnutá právna úprava rozhodne neprispieva k rozširovaniu podpory a ochrany obetí trestných činov, ani k zvyšovaniu úrovne právneho vzdelávania a dostupnosti právnej ochrany. Dokonca je možné odôvodnene predpokladať, že takáto úprava výrazne poškodí subjekty poskytujúce pomoc obetiam, ktoré sú dlhodobo etablované. Poskytovanie odbornej pomoci v zmysle navrhovaného zákona nespočíva len v zastupovaní pred súdom, resp. zastupovaní pri uplatňovaní práv obete, v ktorom prípade sú požiadavky na odbornú spôsobilosť oprávnené, no týka sa aj iných foriem, ako napríklad informovania obetí v zmysle § 4 ods. 2 navrhovaného zákona alebo poradenstva týkajúceho sa rizika a predchádzania opakovanej viktimizácie, zastrašovaniu a pomste (§ 5 ods. 2 písm. e) navrhovaného zákona). Na poskytovanie takýchto foriem odbornej pomoci nie je nevyhnutne potrebné vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a zároveň vykonávanie praxe v odbore po dobu najmenej piatich rokov. Dlhodobo overená prax subjektov poskytujúcich takúto formu odbornej pomoci z prostredia mimovládnych organizácií ako aj z akademickej pôdy toto potvrdzujú a sú odpoveďou na dlhodobú spoločenskú objednávku. Uvedené je potvrdené aj špeciálnou právnou úpravou ochrany obetí domáceho násilia, kde exaktne môžu mimovládne organizácie poskytovať právnu pomoc. Ak je úmyslom zákonodarcu v čo najväčšej miere chrániť a podporiť obete trestných činov, považujeme za potrebné ustanovenie upraviť takým spôsobom, aby poskytovanie odbornej pomoci v zmysle navrhovaného zákona bolo otvorené čo najširšiemu okruhu potenciálnych poskytovateľov. Zásadná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) k čl. III bod 13 a 14 (§232 ods. 3 a §232 ods. 8) Navrhujeme ponechať pôvodné znenie. Odôvodnenie: Podmienenie dohody o vine a treste uzavretím dohody o náhrade škody narúša účel inštitútu dohody o vine a treste. V praxi nebude jednoduché uzavrieť dohodu aj o náhrade škody, pretože si poškodený bude môcť uplatňovať nereálnu výšku nemajetkovej ujmy (neoprávnený nárok) s ktorou sa nestotožní obvinený a tak sa úplne zablokuje inak dôvodné konanie o dohode o vine a treste, nehovoriac o priestore na iné obštrukcie. Máme za to, že navrhovanou novelizáciou Trestného poriadku by dochádzalo k zníženému počtu uzatvorených dohôd o vine a treste, pričom zo štatistických údajov vyplýva, že aj za súčasného stavu nie je počet uzatváraných dohôd o vine a treste v súlade s účelom, za ktorým bol predmetný inštitút do slovenského právneho poriadku zakotvený. Zásadná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k § 4 ods. 3 26. K § 4 ods. 3 – Navrhujeme zosúladiť rozsah informácií, ktoré je povinný prokurátor poskytnúť obeti pri prvom kontakte s ustanovením § 4 ods. 2 návrhu zákona. Uvedené zosúladenie navrhujeme z dôvodu, že k prvotnému kontaktu s obeťou môže dôjsť aj v prípade, ak sa obeť obráti priamo na prokurátora, pričom obeť by mala pri prvom kontakte dostávať rovnaké informácie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) k čl. I bod (§ 10 ods. 1) Dávame na zváženie, či na koniec citovaného odseku nie je z hľadiska osobnej pôsobnosti uvedenej v ustanovení § 5 Trestného zákona vhodné doplniť ,,alebo ak k ujme na zdraví došlo mimo územia Slovenskej republiky, ale trestné konanie sa vedie na území Slovenskej republiky.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) k čl. III bod 16 (§287 ods. 1) Navrhujeme ponechať pôvodné znenie. Odôvodnenie: Súd nemôže rozhodnúť o náhrade škody, ak tomu bráni zákonná prekážka. Zásadná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 40. K čl. III bod 15 Navrhujeme vypustiť novelizačný bod, prípadne preformulovať navrhované ustanovenie tak, aby bolo aplikovateľné iba v špecifických prípadoch. Definícia obzvlášť zraniteľnej obete je široká a vo väčšine prípadov nemá žiaden praktický význam zabraňovať kontaktu poškodeného s obžalovaným. Je žiaduce, aby predseda senátu mohol sám zvážiť špecifiká konkrétnej trestnej veci a požiadavky poškodeného a rozhodnúť o spôsobe výsluchu svedka, a to za zachovania práva obžalovaného na kontradiktórny súdny proces. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) čl. III V § 139 ods. 2 odporúčame slovo „poškodenému“ nahradiť slovom „svedkovi“ vzhľadom na to, že v ustanovení sa upravuje poskytovanie informácií svedkovi aj bez jeho žiadosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) čl. I § 2 1. V § 2 písm. b) prvom bode odporúčame vypustiť slová „tohto zákona“ z dôvodu nadbytočnosti. 2. V § 2 písm. b) druhom bode odporúčame slovo „pokolení“ nahradiť slovom „rade“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) čl. I § 29 V § 29 ods. 2 odporúčame na konci úvodnej vety pripojiť slová „akreditovaný subjekt“ a následne tieto slová vypustiť v písmenách a) až c). Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) čl. III bodu 4 V § 46 ods. 8 písm. a) a b) odporúčame slovo „prepustený“ nahradiť slovom „prepustení“. Rovnakú úpravu odporúčame vykonať aj v § 139 ods. 1 písm. a) a b). Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) čl. III úvodnej vete V úvodnej vete odporúčame uviesť aj zákon č. 152/2017 Z. z., ktorý v čl. VI. novelizoval Trestný poriadok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) čl. I § 4 V § 4 ods. 3 odporúčame slová „písm. a) až f) a písm. i)“ nahradiť slovami „písm. a) až f) a i) “. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) čl. I. § 40 Odporúčame slovo „zákon“ nahradiť slovom „zákonom“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I § 5 ods. 3 písm. d) Odporúčame v čl. I znenie navrhovaného § 5 ods. 3 písm. d) nahradiť znením: „d) sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva podľa osobitného predpisu.4)“. Zároveň odporúčame z poznámky pod čiarou k odkazu 4 vypustiť zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odôvodnenie: Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov vo svojich ustanoveniach definuje cieľovú skupinu, ktorej poskytuje sociálne služby v zariadení núdzového bývania. Ide o fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením alebo majú obmedzené schopnosti spoločensky sa začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou správania iných fyzických osôb. § 29 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení zákona č. 485/2013 Z. z. definuje odborné činnosti, obslužné a ďalšie činnosti, ktoré sa v tomto zariadení pre cieľovú skupinu poskytujú. K druhej časti pripomienky uvádzame, že zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately neposkytujú bývanie, ich cieľom je ochrana dieťaťa, nie poskytovanie bývania. Deti sa do takéhoto zariadenia umiestňujú buď na základe rozhodnutia súdu, ako je to vo väčšine prípadov umiestnených detí, alebo na základe dohody s rodičom, ktorý túto službu hradí sám a v prípade, ak rodič bude zároveň páchateľom trestného činu umiestnenie dieťaťa na základe dohody s rodičom nebude možné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I § 2 písm. c) bodu 3 Odporúčame v čl. I navrhovanom § 2 písm. c) bode 3 doplniť odkaz na Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 317/2010 Z. z.), ktorý v čl. 1 definuje osoby so zdravotným postihnutím ako osoby s dlhodobými telesnými, mentálnymi, intelektuálnymi alebo zmyslovými postihnutiami, ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môžu brániť ich plnému a účinnému zapojeniu do života spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail