LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
Centrum Slniečko, n.o. (Centrum Slniečko, n.o.) Čl.III bod 7 Novelizovaný §82 ods.6 Tr. poriadku je koncipovaný nejasne a nejednoznačne, lebo nestanovuje presný postup, ktorý má uplatniť súd v prípade, že uložíl obvinenému primerané obmedzenia. V zákone sa navrhuje : "o uložení primeraného obmedzenia podľa odsk. 1 pís h)( vypadlo slovo rozhoduje).sudca pre prípravné konanie alebo súd informuje súd, ktorý vydal rozhodnutie o úprave styku v civilnom procese" Z navrhovaného textu nie je zrejmé, aké úlohy má sudca pre prípravné konanie a súd, ktorý vydal rozhodnutie. popis ich konania absentuje. Navrhujeme doplniť v tomto zmysle novelizovaný §82. Zásadná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
Centrum Slniečko, n.o. (Centrum Slniečko, n.o.) Čl.III,9 Novelizovaný §134, ods.4a5 zavádza inštitút " osoba, ktorá absolvovala odbornú prípravu". Zákon túto osobu nedefinuje, nie je zrejmé, o akú odbornú prípravu ide a rovnako nie je popísaný spôsob, akým má táto osoba prispieť k správnemu vedeniu výsluchu a aké bude postavenie tejto osoby v trestnom konaní. Tr. poriadok v §10 v súčasnej podobe nepozná takúto osobu v súvislosti s Trestným konaním .Navrhujeme v tomto zmysle doplniť novelizovaný paragraf Tr. poriadku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I; K § 31 až 37 Podľa § 31 návrhu zákona MS SR poskytuje akreditovanému subjektu „finančnú podporu zo štátneho rozpočtu“, pričom finančnou podporou zo štátneho rozpočtu sa na účely tohto zákona rozumie poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly MS SR akreditovaným subjektom na účely podpory obetí trestných činov. Z navrhovaného znenia vyplýva, že „finančná podpora zo štátneho rozpočtu“ sa poskytuje na základe žiadosti a má nenárokovateľný charakter. Z predloženého návrhu ani z dôvodovej správy nie je zrejmý rozdiel medzi finančnou podporou zo štátneho rozpočtu a dotáciou podľa § 8a ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa dotácie poskytujú len na základe osobitného zákona v rozsahu, spôsobom a za podmienok ním ustanovených alebo ustanovených podrobnejšie iným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na jeho vykonanie a za dodržania ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. Na základe uvedeného zastávam názor, že ide de facto o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu. So zavedením „finančnej podpory zo štátneho rozpočtu“ ako ďalšej formy poskytovania prostriedkov zo štátneho rozpočtu nesúhlasím a žiadam predložený návrh upraviť tak, aby bol v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z. z. Zásadná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) k § 2 písm. c), bod 5 zákona o ochrane a podpore obetí trestných činov Navrhujeme vypustiť pojem "rod". Odôvodnenie: Preberaná Smernica 2012/29 neukladá povinnosť členským štátom prevziať povinnosť vo vzťahu k obetiam trestných činov zavedením pojmu „gender“ do vnútroštátnej legislatívy. Pojem „rod“, tak ako ho používa návrh zákona je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. Poukazujeme na české jazykové vyjadrenie v Smernici 2012/29, ktorá všade správne používa pojem „pohlavie“, a teda v návrhu tohto nového zákona a novele Trestného poriadku by sa mal objaviť iba pojem „pohlavie“. Pojem "rod", tak ako ho používa návrh tohto zákona je v rozpore a) s významom pojmu "rod", ktorý používa Ústava Slovenskej republiky b) s významom vyplývajúcim zo Smernice EÚ, ktorá sa preberá do nášho právneho poriadku, nakoľko táto smernica vyplýva z primárneho práva EÚ - zo Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie a tieto žiadny pojem „rod“ vo význame „gender“ nepoznajú c) s § 3 Zákona 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov s korpusom Slovníka Slovenského jazyka, kodifikovanom Jazykovedným ústavnom Ľudovíta štúra Slovenskej republiky Ad a) Ústava Slovenskej republiky používa pojem „rod“ ako aj pojem „pohlavie“, pričom pojem „rod“ nijako neodkazuje na kategóriu „žien a mužov“, keďže žena a muž sú kategórie pohlavia. Ústava SR používa pojem „rod“ v jeho obvyklom lingvistickom význame, ako je uvedené v Slovníku slovenského jazyka, teda s odkazom na predkov a potomkov, na líniu rodu. Takýto význam osobitného motívu trestného činu však nevyplýva z preberanej smernice, preto je potrebné v novom zákone a odkazovanom Trestnom zákone zaviesť iba pojem „pohlavie“. Ad b) Primárne právo Európskej únie je základom pre všetky predpisy sekundárneho práva, teda aj pre Smernice, a teda preklad smerníc do jednotlivých jazykov nemôže byť v rozpore s obsahom a významom pojmov, ktoré používa primárne právo EÚ. Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie ako pramene primárneho práva, v kvalite medzinárodnej zmluvy, poznajú pojem pohlavie, v anglickom znení „sex“. Slovenské znenie preberanej Smernice bezdôvodne/neodôvodnene používa pojem „rod. Poukazujeme na české znenie Smernice, ktorá pre anglický pojem „gender“, používa pojem „pohlavie“, nakoľko toto je pravým obsahovým významom a účelom smernice, ktorý musí byť v súlade s primárnym právom EÚ. Vnútroštátny zákonodarca sa nesmie odvolávať na zjavne chybný (i keď dlhodobo) preklad pojmu „gender“ do slovenského jazyka, ktorý je spôsobený iba neznalosťou právnych významov zo strany slovenských prekladateľov a právnikov-lingvistov na príslušnom oddelení, ako aj smerom prekladov – teda použitých zdrojových jazykov pri preklade do slovenčiny. Poukazujeme na to, že napr. nemčina, chorvátčina, čeština, slovinčina, poľština prekladajú anglický pojem „gender“ ako pohlavie, „gender identity“ ako pohlavná identita, teda tak, ako to vyplýva z obsahu a významu primárneho práva EÚ. Poukazujeme na to, že pojem „rod“, tak ako ho chce zaviesť nový zákon a novela Trestného zákona, spôsobuje ďalšiu protiústavnosť v právnom systéme Slovenskej republiky, ako aj samotný nesúlad s obsahom a účelom preberanej smernice a jej podklade v primárnom práve EÚ. Poukazujeme na ustálenú judikatúru Súdneho dvora EÚ, ktorá potvrdzuje princíp, že žiadna jazyková verzia predpisu nemá prednosť pred inou jazykovou verziou, všetky oficiálne jazyky EÚ majú rovnoprávne postavenie. Dokonca ani väčšinová prevaha jedného významu prekladu neodôvodňuje správnosť použitia (Princíp stanovený Súdnym dvorom EÚ vo veci CILFIT C-283/81, podľa ktorého výklad ustanovenia práva EÚ vyžaduje porovnanie rôznych jazykových verzií; rovnako pri výklade existuje zákaz izolácie jednej jazykovej verzie, (vec Stauder 29/69); súd musí pri pochybnostiach vykladať predpis v závislosti od všeobecnej systematiky a účelu právneho predpisu - prípad Bouchereau 30/77). Teda, je to samotný účel a systematika, ako aj základný princíp súladu sekundárneho práva s primárnym právom EÚ musí prevážiť pri transpozícii smernice do vnútroštátneho právneho poriadku. Primárne právo EÚ operuje s pojmom pohlavia, a preto samotným účelom akéhokoľvek sekundárneho práva nemôže byť zavedenie takého významu pojmu, ktorý by išiel nad rámec práv a povinností uvedených v primárnom práve EÚ. Samotný text preberanej smernice rovnako používa pojem pohlavie, ako je jasne vidieť nielen z českého znenia. Pre chybné prebratie obsahu smernice nemôže byť dôvodom argument, že niektoré sekundárne právo v niektorých (nie všetkých) jazykových verziách používa nekorektné právne pojmy, ktoré nie sú obsahovo v súlade s primárnym právom EÚ, resp. vnášajú jazykovú neprehľadnosť a nejednotnosť do právneho systému. Ad c) Pojem „ROD“ (Krátky slovník slovenského jazyka z r. 2003 – kodifikačná príručka.; http://slovniky.korpus.sk/) Rod: rod -u m. 1. rad, spoločenstvo potomkov pochádzajúcich z jedných prarodičov, pokolenie: starý r., šľachtický r. 2. odb. zákl. jednotka v prvotnom polit.-ekon. systéme 3. zool., bot. systematická jednotka zahŕňajúca najbližšie príbuzné druhy živočíchov al. rastlín 4. pôvod (význ. 2): bola zemianskeho r-u; je r-om Slovák 5. narodenie, zrod: je nadaný od r-u 6. lingv.: (gram.) r. gram. kategória vyjadrujúca príslušnosť podst. m. do jednej z troch zákl. skupín: mužský, ženský, stredný r.; slovesný r. gram. kategória vyjadrujúca vzťah slovesného deja k jeho východisku a k podmetu; rodový príd. k 1 – 3, 6: r-é tradície, r-é zriadenie; r-é znaky; r-é prípony (Krátky slovník slovenského jazyka z r. 2003 – kodifikačná príručka.; http://slovniky.korpus.sk/) Pojem „POHLAVIE“ Krátky slovník slovenského jazyka z r. 2003 – kodifikačná príručka.; http://slovniky.korpus.sk/) pohlavie -ia s. 1. súbor znakov odlišujúcich ženské (samičie) jedince od mužských (samčích): novorodenec mužského p-ia 2. súhrn ženských al. mužských jedincov: počtom prevládlo ženské p.; hovor.: nežné p. ženy; silné p. muži 3. (vonkajšie) pohlavné ústrojenstvo; pohlavný príd.: p-á výchova, p-é orgány; p. styk súlož; pohlavne prísl.: p. dospelý; pohlavnosť -i ž. fyz. vzťahy medzi pohlaviami, pohlavný život; pohlavný pud, sexuálnosť, sexualita Podľa §3 Zákona 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov sa pri tvorbe právneho predpisu používa štátny jazyk v kodifikovanej podobe, najmä z hľadiska jazykovej, štylistickej a významovej správnosti. Právny predpis musí byť terminologicky správny, presný a všeobecne zrozumiteľný. Používajú sa len správne a ustálené právne pojmy. Právny predpis musí byť terminologicky jednotný. Na označenie rovnakých právnych inštitútov sa používajú rovnaké právne pojmy v rovnakom význame. Pri preberaní a vykonávaní právne záväzných aktov Európskej únie sa používajú ustálené právne pojmy, ktoré zodpovedajú účelu a obsahu sledovanému preberaným a vykonávaným právne záväzným aktom Európskej únie. Vzhľadom na citované znenie § 3 zdôrazňujeme „pri preberaní a vykonávaní právne záväzných aktov Európskej únie sa používajú ustálené právne pojmy, ktoré zodpovedajú účelu a obsahu sledovanému preberaným a vykonávaným právne záväzným aktom Európskej únie“. Teda, zavedenie pojmu „rod“ v slovenskom obvyklom význame a ústavnom význame línie predkov a potomkov nie je účelom preberanej smernice. Účelom preberanej smernice nie je ani zavedenie sociálneho konštruktu „gender“, ale pomoc obetiam násilia založeného na pohlaví, preto je potrebné zaviesť do novej legislatívy iba pojem „pohlavie“. Ak chce zákonodarca do právneho poriadku definovať nové pojmy s novým obsahom, musí tak vykonať terminologicky presne a jasne, a to až vtedy, ak bude mať na takúto zmenu väčšinový súhlas. Poukazujeme inšpiratívne na český právny poriadok, ktorý pre nové kategórie zavádza pojem „gender“, (avšak nie pri tejto konkrétnej preberanej smernici) a to z dôvodu jasnej a presnej odlíšiteľnosti obsahu konceptov. Je neprípustné akceptovať, že v súčasnosti panuje v systéme slovenského právneho poriadku právny chaos a nejednoznačnosť, ktorú zaviedlo obsahovo nekorektné a jazykovo nekodifikované používanie pojmu „rod“ v niektorých právnych predpisoch, zatiaľ čo v iných právnych predpisoch sa pojem „rod“ používa tak, ako ho obsahovo mal na mysli ústavodarca pri príprave Ústavy Slovenskej republiky a tak, ako je tomu v súčasnej verzii kodifikovaného slovenského jazyka. Žiaľ, v súčasnom právnom poriadku je niekoľko protiústavných zákonov, ktoré priamo odporujú ústave a zákonu o tvorbe právnych predpisov, tým, že zavádzajú pre rôzne kategórie ten istý pojem. V záujme zachovania právnej istoty by mal zákonodarca obmedziť ďalšie zavádzanie protiústavného významu pojmu, ba práve sa usilovať napraviť tento stav. Je neakceptovateľné, ak sa zákonodarca, ktorý by mal dbať na konzistentnosť a vnútornú nerozpornosť právneho systému, uchýli k pseudo-argumentu, že veď sa pojem „rod“ vo význame sociálneho konštruktu „gender“ už masovo používa, aj v slovenskom jazyku, aj zo strany štátnych orgánov a aj v (niektorých chybných prekladoch) sekundárneho práva EÚ (nie v primárnom). V práve platí princíp, že z nepráva nemôže vzniknúť právo, a teda analogicky z chyby a chybného používania pojmu, ktorý odporuje jednak korpusu Slovenského jazyka a jednak Ústave Slovenskej republiky, nemôže vzniknúť nový jazykový a právny obsah ako ani žiadny právny dôsledok. Uvedené analogicky platí aj pre sekundárne právo EÚ. Sekundárne právo EÚ nesmie zakladať viac povinností pre členské štáty, ak je to v rozpore s primárnym právom EÚ. Ak teda niektoré jazykové verzie sekundárneho práva EÚ používajú pre pojmy pohlavia (kategórie žien a mužov) anglický koncept „gender“ (k tomu pozri posun v korpuse anglického jazyka od biologického „sex“ k sociálnemu významu „gender“), z tohto nevzniká žiadny právny úzus v zmene obsahu či významu samotného konceptu. Ak niektoré členské štáty chcú zavádzať nové právne pojmy do svojich právnych poriadkov, (ako napríklad Česká republika má právne odlíšené pojmy pohlavie, rod (pôvod), gender), a neodporuje to ich ústavným princípom, môže si takéto pojmy zavádzať, ale jasne právne oddeliteľné. V Slovenskej republike neexistuje žiadny konsenzus, aby sa zavádzal do právneho poriadku nový pojem „gender“ alebo aby sa vytváral dvojitý obsah pre pojem „rod“, pretože na toto nie je zhoda v kvantite väčšiny. Ak sa do niektorých právnych noriem dostal pojem „rod“ na základe lobistickej činnosti niektorých subjektov, nevznikol tým žiadny právny dôsledok či povinnosť pre zákonodarcu rozširovať tento lingvisticky obsahovo nesprávne používaný pojem do iných právnych predpisov. Žiadnym „množstevným“ tlakom, v zmysle „čím viac chybných zákonov, tým rýchlejšie sa zmení obsah právneho pojmu“, totiž k takejto zmene nedôjde, a to z dôvodu, že odporuje na vnútroštátnej úrovni Ústave Slovenskej republiky, na úrovni EÚ odporuje primárnemu právu EÚ. Rovnako na úrovni medzinárodného práva žiadny právny záväzok pre štáty pre nový pojem „gender“ v zmysle sociálneho konštruktu neexistuje. Ak sa niektoré štáty v medzinárodnom priestore hlásia k zavedeniu nového sociálneho konštruktu „gender“, tak je to ich právo, ale z tejto ich činnosti nevzniká žiadna povinnosť ďalším štátom, aby takúto prax iných štátov akceptovali. Ak si niektorá časť spoločnosti zamieňa sociologické aspekty či pojmy iných disciplín s obsahom právnych povinností a s obsahom právnych pojmov, je to dôsledok hrubej neznalosti fungovania, účelu a zmyslu práva. Ak však takýmto právne neodborným spôsobom postupuje aj zákonodarca, neostáva nič iné, len podrobiť jeho činnosť kontrole. Zásadná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) k § 3 ods. 2 zákona o ochrane a podpore obetí trestných činov Navrhujeme vypustiť pojem "rod". Odôvodnenie: Preberaná Smernica 2012/29 neukladá povinnosť členským štátom prevziať povinnosť vo vzťahu k obetiam trestných činov zavedením pojmu „gender“ do vnútroštátnej legislatívy. Pojem „rod“, tak ako ho používa návrh zákona je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. Poukazujeme na české jazykové vyjadrenie v Smernici 2012/29, ktorá všade správne používa pojem „pohlavie“, a teda v návrhu tohto nového zákona a novele Trestného poriadku by sa mal objaviť iba pojem „pohlavie“. Pojem "rod", tak ako ho používa návrh tohto zákona je v rozpore a) s významom pojmu "rod", ktorý používa Ústava Slovenskej republiky b) s významom vyplývajúcim zo Smernice EÚ, ktorá sa preberá do nášho právneho poriadku, nakoľko táto smernica vyplýva z primárneho práva EÚ - zo Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie a tieto žiadny pojem „rod“ vo význame „gender“ nepoznajú c) s § 3 Zákona 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov s korpusom Slovníka Slovenského jazyka, kodifikovanom Jazykovedným ústavnom Ľudovíta štúra Slovenskej republiky Ad a) Ústava Slovenskej republiky používa pojem „rod“ ako aj pojem „pohlavie“, pričom pojem „rod“ nijako neodkazuje na kategóriu „žien a mužov“, keďže žena a muž sú kategórie pohlavia. Ústava SR používa pojem „rod“ v jeho obvyklom lingvistickom význame, ako je uvedené v Slovníku slovenského jazyka, teda s odkazom na predkov a potomkov, na líniu rodu. Takýto význam osobitného motívu trestného činu však nevyplýva z preberanej smernice, preto je potrebné v novom zákone a odkazovanom Trestnom zákone zaviesť iba pojem „pohlavie“. Ad b) Primárne právo Európskej únie je základom pre všetky predpisy sekundárneho práva, teda aj pre Smernice, a teda preklad smerníc do jednotlivých jazykov nemôže byť v rozpore s obsahom a významom pojmov, ktoré používa primárne právo EÚ. Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie ako pramene primárneho práva, v kvalite medzinárodnej zmluvy, poznajú pojem pohlavie, v anglickom znení „sex“. Slovenské znenie preberanej Smernice bezdôvodne/neodôvodnene používa pojem „rod. Poukazujeme na české znenie Smernice, ktorá pre anglický pojem „gender“, používa pojem „pohlavie“, nakoľko toto je pravým obsahovým významom a účelom smernice, ktorý musí byť v súlade s primárnym právom EÚ. Vnútroštátny zákonodarca sa nesmie odvolávať na zjavne chybný (i keď dlhodobo) preklad pojmu „gender“ do slovenského jazyka, ktorý je spôsobený iba neznalosťou právnych významov zo strany slovenských prekladateľov a právnikov-lingvistov na príslušnom oddelení, ako aj smerom prekladov – teda použitých zdrojových jazykov pri preklade do slovenčiny. Poukazujeme na to, že napr. nemčina, chorvátčina, čeština, slovinčina, poľština prekladajú anglický pojem „gender“ ako pohlavie, „gender identity“ ako pohlavná identita, teda tak, ako to vyplýva z obsahu a významu primárneho práva EÚ. Poukazujeme na to, že pojem „rod“, tak ako ho chce zaviesť nový zákon a novela Trestného zákona, spôsobuje ďalšiu protiústavnosť v právnom systéme Slovenskej republiky, ako aj samotný nesúlad s obsahom a účelom preberanej smernice a jej podklade v primárnom práve EÚ. Poukazujeme na ustálenú judikatúru Súdneho dvora EÚ, ktorá potvrdzuje princíp, že žiadna jazyková verzia predpisu nemá prednosť pred inou jazykovou verziou, všetky oficiálne jazyky EÚ majú rovnoprávne postavenie. Dokonca ani väčšinová prevaha jedného významu prekladu neodôvodňuje správnosť použitia (Princíp stanovený Súdnym dvorom EÚ vo veci CILFIT C-283/81, podľa ktorého výklad ustanovenia práva EÚ vyžaduje porovnanie rôznych jazykových verzií; rovnako pri výklade existuje zákaz izolácie jednej jazykovej verzie, (vec Stauder 29/69); súd musí pri pochybnostiach vykladať predpis v závislosti od všeobecnej systematiky a účelu právneho predpisu - prípad Bouchereau 30/77). Teda, je to samotný účel a systematika, ako aj základný princíp súladu sekundárneho práva s primárnym právom EÚ musí prevážiť pri transpozícii smernice do vnútroštátneho právneho poriadku. Primárne právo EÚ operuje s pojmom pohlavia, a preto samotným účelom akéhokoľvek sekundárneho práva nemôže byť zavedenie takého významu pojmu, ktorý by išiel nad rámec práv a povinností uvedených v primárnom práve EÚ. Samotný text preberanej smernice rovnako používa pojem pohlavie, ako je jasne vidieť nielen z českého znenia. Pre chybné prebratie obsahu smernice nemôže byť dôvodom argument, že niektoré sekundárne právo v niektorých (nie všetkých) jazykových verziách používa nekorektné právne pojmy, ktoré nie sú obsahovo v súlade s primárnym právom EÚ, resp. vnášajú jazykovú neprehľadnosť a nejednotnosť do právneho systému. Ad c) Pojem „ROD“ (Krátky slovník slovenského jazyka z r. 2003 – kodifikačná príručka.; http://slovniky.korpus.sk/) Rod: rod -u m. 1. rad, spoločenstvo potomkov pochádzajúcich z jedných prarodičov, pokolenie: starý r., šľachtický r. 2. odb. zákl. jednotka v prvotnom polit.-ekon. systéme 3. zool., bot. systematická jednotka zahŕňajúca najbližšie príbuzné druhy živočíchov al. rastlín 4. pôvod (význ. 2): bola zemianskeho r-u; je r-om Slovák 5. narodenie, zrod: je nadaný od r-u 6. lingv.: (gram.) r. gram. kategória vyjadrujúca príslušnosť podst. m. do jednej z troch zákl. skupín: mužský, ženský, stredný r.; slovesný r. gram. kategória vyjadrujúca vzťah slovesného deja k jeho východisku a k podmetu; rodový príd. k 1 – 3, 6: r-é tradície, r-é zriadenie; r-é znaky; r-é prípony (Krátky slovník slovenského jazyka z r. 2003 – kodifikačná príručka.; http://slovniky.korpus.sk/) Pojem „POHLAVIE“ Krátky slovník slovenského jazyka z r. 2003 – kodifikačná príručka.; http://slovniky.korpus.sk/) pohlavie -ia s. 1. súbor znakov odlišujúcich ženské (samičie) jedince od mužských (samčích): novorodenec mužského p-ia 2. súhrn ženských al. mužských jedincov: počtom prevládlo ženské p.; hovor.: nežné p. ženy; silné p. muži 3. (vonkajšie) pohlavné ústrojenstvo; pohlavný príd.: p-á výchova, p-é orgány; p. styk súlož; pohlavne prísl.: p. dospelý; pohlavnosť -i ž. fyz. vzťahy medzi pohlaviami, pohlavný život; pohlavný pud, sexuálnosť, sexualita Podľa §3 Zákona 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov sa pri tvorbe právneho predpisu používa štátny jazyk v kodifikovanej podobe, najmä z hľadiska jazykovej, štylistickej a významovej správnosti. Právny predpis musí byť terminologicky správny, presný a všeobecne zrozumiteľný. Používajú sa len správne a ustálené právne pojmy. Právny predpis musí byť terminologicky jednotný. Na označenie rovnakých právnych inštitútov sa používajú rovnaké právne pojmy v rovnakom význame. Pri preberaní a vykonávaní právne záväzných aktov Európskej únie sa používajú ustálené právne pojmy, ktoré zodpovedajú účelu a obsahu sledovanému preberaným a vykonávaným právne záväzným aktom Európskej únie. Vzhľadom na citované znenie § 3 zdôrazňujeme „pri preberaní a vykonávaní právne záväzných aktov Európskej únie sa používajú ustálené právne pojmy, ktoré zodpovedajú účelu a obsahu sledovanému preberaným a vykonávaným právne záväzným aktom Európskej únie“. Teda, zavedenie pojmu „rod“ v slovenskom obvyklom význame a ústavnom význame línie predkov a potomkov nie je účelom preberanej smernice. Účelom preberanej smernice nie je ani zavedenie sociálneho konštruktu „gender“, ale pomoc obetiam násilia založeného na pohlaví, preto je potrebné zaviesť do novej legislatívy iba pojem „pohlavie“. Ak chce zákonodarca do právneho poriadku definovať nové pojmy s novým obsahom, musí tak vykonať terminologicky presne a jasne, a to až vtedy, ak bude mať na takúto zmenu väčšinový súhlas. Poukazujeme inšpiratívne na český právny poriadok, ktorý pre nové kategórie zavádza pojem „gender“, (avšak nie pri tejto konkrétnej preberanej smernici) a to z dôvodu jasnej a presnej odlíšiteľnosti obsahu konceptov. Je neprípustné akceptovať, že v súčasnosti panuje v systéme slovenského právneho poriadku právny chaos a nejednoznačnosť, ktorú zaviedlo obsahovo nekorektné a jazykovo nekodifikované používanie pojmu „rod“ v niektorých právnych predpisoch, zatiaľ čo v iných právnych predpisoch sa pojem „rod“ používa tak, ako ho obsahovo mal na mysli ústavodarca pri príprave Ústavy Slovenskej republiky a tak, ako je tomu v súčasnej verzii kodifikovaného slovenského jazyka. Žiaľ, v súčasnom právnom poriadku je niekoľko protiústavných zákonov, ktoré priamo odporujú ústave a zákonu o tvorbe právnych predpisov, tým, že zavádzajú pre rôzne kategórie ten istý pojem. V záujme zachovania právnej istoty by mal zákonodarca obmedziť ďalšie zavádzanie protiústavného významu pojmu, ba práve sa usilovať napraviť tento stav. Je neakceptovateľné, ak sa zákonodarca, ktorý by mal dbať na konzistentnosť a vnútornú nerozpornosť právneho systému, uchýli k pseudo-argumentu, že veď sa pojem „rod“ vo význame sociálneho konštruktu „gender“ už masovo používa, aj v slovenskom jazyku, aj zo strany štátnych orgánov a aj v (niektorých chybných prekladoch) sekundárneho práva EÚ (nie v primárnom). V práve platí princíp, že z nepráva nemôže vzniknúť právo, a teda analogicky z chyby a chybného používania pojmu, ktorý odporuje jednak korpusu Slovenského jazyka a jednak Ústave Slovenskej republiky, nemôže vzniknúť nový jazykový a právny obsah ako ani žiadny právny dôsledok. Uvedené analogicky platí aj pre sekundárne právo EÚ. Sekundárne právo EÚ nesmie zakladať viac povinností pre členské štáty, ak je to v rozpore s primárnym právom EÚ. Ak teda niektoré jazykové verzie sekundárneho práva EÚ používajú pre pojmy pohlavia (kategórie žien a mužov) anglický koncept „gender“ (k tomu pozri posun v korpuse anglického jazyka od biologického „sex“ k sociálnemu významu „gender“), z tohto nevzniká žiadny právny úzus v zmene obsahu či významu samotného konceptu. Ak niektoré členské štáty chcú zavádzať nové právne pojmy do svojich právnych poriadkov, (ako napríklad Česká republika má právne odlíšené pojmy pohlavie, rod (pôvod), gender), a neodporuje to ich ústavným princípom, môže si takéto pojmy zavádzať, ale jasne právne oddeliteľné. V Slovenskej republike neexistuje žiadny konsenzus, aby sa zavádzal do právneho poriadku nový pojem „gender“ alebo aby sa vytváral dvojitý obsah pre pojem „rod“, pretože na toto nie je zhoda v kvantite väčšiny. Ak sa do niektorých právnych noriem dostal pojem „rod“ na základe lobistickej činnosti niektorých subjektov, nevznikol tým žiadny právny dôsledok či povinnosť pre zákonodarcu rozširovať tento lingvisticky obsahovo nesprávne používaný pojem do iných právnych predpisov. Žiadnym „množstevným“ tlakom, v zmysle „čím viac chybných zákonov, tým rýchlejšie sa zmení obsah právneho pojmu“, totiž k takejto zmene nedôjde, a to z dôvodu, že odporuje na vnútroštátnej úrovni Ústave Slovenskej republiky, na úrovni EÚ odporuje primárnemu právu EÚ. Rovnako na úrovni medzinárodného práva žiadny právny záväzok pre štáty pre nový pojem „gender“ v zmysle sociálneho konštruktu neexistuje. Ak sa niektoré štáty v medzinárodnom priestore hlásia k zavedeniu nového sociálneho konštruktu „gender“, tak je to ich právo, ale z tejto ich činnosti nevzniká žiadna povinnosť ďalším štátom, aby takúto prax iných štátov akceptovali. Ak si niektorá časť spoločnosti zamieňa sociologické aspekty či pojmy iných disciplín s obsahom právnych povinností a s obsahom právnych pojmov, je to dôsledok hrubej neznalosti fungovania, účelu a zmyslu práva. Ak však takýmto právne neodborným spôsobom postupuje aj zákonodarca, neostáva nič iné, len podrobiť jeho činnosť kontrole. Zásadná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) K čl. II, k § 140 písm. e) Trestného zákona Navrhujeme vypustiť pojem "rod". Odôvodnenie: Preberaná Smernica 2012/29 neukladá povinnosť členským štátom prevziať povinnosť vo vzťahu k obetiam trestných činov zavedením pojmu „gender“ do vnútroštátnej legislatívy. Pojem „rod“, tak ako ho používa návrh zákona je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. Poukazujeme na české jazykové vyjadrenie v Smernici 2012/29, ktorá všade správne používa pojem „pohlavie“, a teda v návrhu tohto nového zákona a novele Trestného poriadku by sa mal objaviť iba pojem „pohlavie“. Pojem "rod", tak ako ho používa návrh tohto zákona je v rozpore a) s významom pojmu "rod", ktorý používa Ústava Slovenskej republiky b) s významom vyplývajúcim zo Smernice EÚ, ktorá sa preberá do nášho právneho poriadku, nakoľko táto smernica vyplýva z primárneho práva EÚ - zo Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie a tieto žiadny pojem „rod“ vo význame „gender“ nepoznajú c) s § 3 Zákona 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov s korpusom Slovníka Slovenského jazyka, kodifikovanom Jazykovedným ústavnom Ľudovíta štúra Slovenskej republiky Ad a) Ústava Slovenskej republiky používa pojem „rod“ ako aj pojem „pohlavie“, pričom pojem „rod“ nijako neodkazuje na kategóriu „žien a mužov“, keďže žena a muž sú kategórie pohlavia. Ústava SR používa pojem „rod“ v jeho obvyklom lingvistickom význame, ako je uvedené v Slovníku slovenského jazyka, teda s odkazom na predkov a potomkov, na líniu rodu. Takýto význam osobitného motívu trestného činu však nevyplýva z preberanej smernice, preto je potrebné v novom zákone a odkazovanom Trestnom zákone zaviesť iba pojem „pohlavie“. Ad b) Primárne právo Európskej únie je základom pre všetky predpisy sekundárneho práva, teda aj pre Smernice, a teda preklad smerníc do jednotlivých jazykov nemôže byť v rozpore s obsahom a významom pojmov, ktoré používa primárne právo EÚ. Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie ako pramene primárneho práva, v kvalite medzinárodnej zmluvy, poznajú pojem pohlavie, v anglickom znení „sex“. Slovenské znenie preberanej Smernice bezdôvodne/neodôvodnene používa pojem „rod. Poukazujeme na české znenie Smernice, ktorá pre anglický pojem „gender“, používa pojem „pohlavie“, nakoľko toto je pravým obsahovým významom a účelom smernice, ktorý musí byť v súlade s primárnym právom EÚ. Vnútroštátny zákonodarca sa nesmie odvolávať na zjavne chybný (i keď dlhodobo) preklad pojmu „gender“ do slovenského jazyka, ktorý je spôsobený iba neznalosťou právnych významov zo strany slovenských prekladateľov a právnikov-lingvistov na príslušnom oddelení, ako aj smerom prekladov – teda použitých zdrojových jazykov pri preklade do slovenčiny. Poukazujeme na to, že napr. nemčina, chorvátčina, čeština, slovinčina, poľština prekladajú anglický pojem „gender“ ako pohlavie, „gender identity“ ako pohlavná identita, teda tak, ako to vyplýva z obsahu a významu primárneho práva EÚ. Poukazujeme na to, že pojem „rod“, tak ako ho chce zaviesť nový zákon a novela Trestného zákona, spôsobuje ďalšiu protiústavnosť v právnom systéme Slovenskej republiky, ako aj samotný nesúlad s obsahom a účelom preberanej smernice a jej podklade v primárnom práve EÚ. Poukazujeme na ustálenú judikatúru Súdneho dvora EÚ, ktorá potvrdzuje princíp, že žiadna jazyková verzia predpisu nemá prednosť pred inou jazykovou verziou, všetky oficiálne jazyky EÚ majú rovnoprávne postavenie. Dokonca ani väčšinová prevaha jedného významu prekladu neodôvodňuje správnosť použitia (Princíp stanovený Súdnym dvorom EÚ vo veci CILFIT C-283/81, podľa ktorého výklad ustanovenia práva EÚ vyžaduje porovnanie rôznych jazykových verzií; rovnako pri výklade existuje zákaz izolácie jednej jazykovej verzie, (vec Stauder 29/69); súd musí pri pochybnostiach vykladať predpis v závislosti od všeobecnej systematiky a účelu právneho predpisu - prípad Bouchereau 30/77). Teda, je to samotný účel a systematika, ako aj základný princíp súladu sekundárneho práva s primárnym právom EÚ musí prevážiť pri transpozícii smernice do vnútroštátneho právneho poriadku. Primárne právo EÚ operuje s pojmom pohlavia, a preto samotným účelom akéhokoľvek sekundárneho práva nemôže byť zavedenie takého významu pojmu, ktorý by išiel nad rámec práv a povinností uvedených v primárnom práve EÚ. Samotný text preberanej smernice rovnako používa pojem pohlavie, ako je jasne vidieť nielen z českého znenia. Pre chybné prebratie obsahu smernice nemôže byť dôvodom argument, že niektoré sekundárne právo v niektorých (nie všetkých) jazykových verziách používa nekorektné právne pojmy, ktoré nie sú obsahovo v súlade s primárnym právom EÚ, resp. vnášajú jazykovú neprehľadnosť a nejednotnosť do právneho systému. Ad c) Pojem „ROD“ (Krátky slovník slovenského jazyka z r. 2003 – kodifikačná príručka.; http://slovniky.korpus.sk/) Rod: rod -u m. 1. rad, spoločenstvo potomkov pochádzajúcich z jedných prarodičov, pokolenie: starý r., šľachtický r. 2. odb. zákl. jednotka v prvotnom polit.-ekon. systéme 3. zool., bot. systematická jednotka zahŕňajúca najbližšie príbuzné druhy živočíchov al. rastlín 4. pôvod (význ. 2): bola zemianskeho r-u; je r-om Slovák 5. narodenie, zrod: je nadaný od r-u 6. lingv.: (gram.) r. gram. kategória vyjadrujúca príslušnosť podst. m. do jednej z troch zákl. skupín: mužský, ženský, stredný r.; slovesný r. gram. kategória vyjadrujúca vzťah slovesného deja k jeho východisku a k podmetu; rodový príd. k 1 – 3, 6: r-é tradície, r-é zriadenie; r-é znaky; r-é prípony (Krátky slovník slovenského jazyka z r. 2003 – kodifikačná príručka.; http://slovniky.korpus.sk/) Pojem „POHLAVIE“ Krátky slovník slovenského jazyka z r. 2003 – kodifikačná príručka.; http://slovniky.korpus.sk/) pohlavie -ia s. 1. súbor znakov odlišujúcich ženské (samičie) jedince od mužských (samčích): novorodenec mužského p-ia 2. súhrn ženských al. mužských jedincov: počtom prevládlo ženské p.; hovor.: nežné p. ženy; silné p. muži 3. (vonkajšie) pohlavné ústrojenstvo; pohlavný príd.: p-á výchova, p-é orgány; p. styk súlož; pohlavne prísl.: p. dospelý; pohlavnosť -i ž. fyz. vzťahy medzi pohlaviami, pohlavný život; pohlavný pud, sexuálnosť, sexualita Podľa §3 Zákona 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov sa pri tvorbe právneho predpisu používa štátny jazyk v kodifikovanej podobe, najmä z hľadiska jazykovej, štylistickej a významovej správnosti. Právny predpis musí byť terminologicky správny, presný a všeobecne zrozumiteľný. Používajú sa len správne a ustálené právne pojmy. Právny predpis musí byť terminologicky jednotný. Na označenie rovnakých právnych inštitútov sa používajú rovnaké právne pojmy v rovnakom význame. Pri preberaní a vykonávaní právne záväzných aktov Európskej únie sa používajú ustálené právne pojmy, ktoré zodpovedajú účelu a obsahu sledovanému preberaným a vykonávaným právne záväzným aktom Európskej únie. Vzhľadom na citované znenie § 3 zdôrazňujeme „pri preberaní a vykonávaní právne záväzných aktov Európskej únie sa používajú ustálené právne pojmy, ktoré zodpovedajú účelu a obsahu sledovanému preberaným a vykonávaným právne záväzným aktom Európskej únie“. Teda, zavedenie pojmu „rod“ v slovenskom obvyklom význame a ústavnom význame línie predkov a potomkov nie je účelom preberanej smernice. Účelom preberanej smernice nie je ani zavedenie sociálneho konštruktu „gender“, ale pomoc obetiam násilia založeného na pohlaví, preto je potrebné zaviesť do novej legislatívy iba pojem „pohlavie“. Ak chce zákonodarca do právneho poriadku definovať nové pojmy s novým obsahom, musí tak vykonať terminologicky presne a jasne, a to až vtedy, ak bude mať na takúto zmenu väčšinový súhlas. Poukazujeme inšpiratívne na český právny poriadok, ktorý pre nové kategórie zavádza pojem „gender“, (avšak nie pri tejto konkrétnej preberanej smernici) a to z dôvodu jasnej a presnej odlíšiteľnosti obsahu konceptov. Je neprípustné akceptovať, že v súčasnosti panuje v systéme slovenského právneho poriadku právny chaos a nejednoznačnosť, ktorú zaviedlo obsahovo nekorektné a jazykovo nekodifikované používanie pojmu „rod“ v niektorých právnych predpisoch, zatiaľ čo v iných právnych predpisoch sa pojem „rod“ používa tak, ako ho obsahovo mal na mysli ústavodarca pri príprave Ústavy Slovenskej republiky a tak, ako je tomu v súčasnej verzii kodifikovaného slovenského jazyka. Žiaľ, v súčasnom právnom poriadku je niekoľko protiústavných zákonov, ktoré priamo odporujú ústave a zákonu o tvorbe právnych predpisov, tým, že zavádzajú pre rôzne kategórie ten istý pojem. V záujme zachovania právnej istoty by mal zákonodarca obmedziť ďalšie zavádzanie protiústavného významu pojmu, ba práve sa usilovať napraviť tento stav. Je neakceptovateľné, ak sa zákonodarca, ktorý by mal dbať na konzistentnosť a vnútornú nerozpornosť právneho systému, uchýli k pseudo-argumentu, že veď sa pojem „rod“ vo význame sociálneho konštruktu „gender“ už masovo používa, aj v slovenskom jazyku, aj zo strany štátnych orgánov a aj v (niektorých chybných prekladoch) sekundárneho práva EÚ (nie v primárnom). V práve platí princíp, že z nepráva nemôže vzniknúť právo, a teda analogicky z chyby a chybného používania pojmu, ktorý odporuje jednak korpusu Slovenského jazyka a jednak Ústave Slovenskej republiky, nemôže vzniknúť nový jazykový a právny obsah ako ani žiadny právny dôsledok. Uvedené analogicky platí aj pre sekundárne právo EÚ. Sekundárne právo EÚ nesmie zakladať viac povinností pre členské štáty, ak je to v rozpore s primárnym právom EÚ. Ak teda niektoré jazykové verzie sekundárneho práva EÚ používajú pre pojmy pohlavia (kategórie žien a mužov) anglický koncept „gender“ (k tomu pozri posun v korpuse anglického jazyka od biologického „sex“ k sociálnemu významu „gender“), z tohto nevzniká žiadny právny úzus v zmene obsahu či významu samotného konceptu. Ak niektoré členské štáty chcú zavádzať nové právne pojmy do svojich právnych poriadkov, (ako napríklad Česká republika má právne odlíšené pojmy pohlavie, rod (pôvod), gender), a neodporuje to ich ústavným princípom, môže si takéto pojmy zavádzať, ale jasne právne oddeliteľné. V Slovenskej republike neexistuje žiadny konsenzus, aby sa zavádzal do právneho poriadku nový pojem „gender“ alebo aby sa vytváral dvojitý obsah pre pojem „rod“, pretože na toto nie je zhoda v kvantite väčšiny. Ak sa do niektorých právnych noriem dostal pojem „rod“ na základe lobistickej činnosti niektorých subjektov, nevznikol tým žiadny právny dôsledok či povinnosť pre zákonodarcu rozširovať tento lingvisticky obsahovo nesprávne používaný pojem do iných právnych predpisov. Žiadnym „množstevným“ tlakom, v zmysle „čím viac chybných zákonov, tým rýchlejšie sa zmení obsah právneho pojmu“, totiž k takejto zmene nedôjde, a to z dôvodu, že odporuje na vnútroštátnej úrovni Ústave Slovenskej republiky, na úrovni EÚ odporuje primárnemu právu EÚ. Rovnako na úrovni medzinárodného práva žiadny právny záväzok pre štáty pre nový pojem „gender“ v zmysle sociálneho konštruktu neexistuje. Ak sa niektoré štáty v medzinárodnom priestore hlásia k zavedeniu nového sociálneho konštruktu „gender“, tak je to ich právo, ale z tejto ich činnosti nevzniká žiadna povinnosť ďalším štátom, aby takúto prax iných štátov akceptovali. Ak si niektorá časť spoločnosti zamieňa sociologické aspekty či pojmy iných disciplín s obsahom právnych povinností a s obsahom právnych pojmov, je to dôsledok hrubej neznalosti fungovania, účelu a zmyslu práva. Ak však takýmto právne neodborným spôsobom postupuje aj zákonodarca, neostáva nič iné, len podrobiť jeho činnosť kontrole. Zásadná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
Fórum života (Fórum života, o.z.) Zákonu o ochrane a podpore obetí trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov §2, písm c) bod 5 Vo vete „obeť trestného činu spáchaného násilím alebo hrozbou násilia z dôvodu jej pohlavia, rodu,...“ vynechať slovo „rodu“, ponechať iba „pohlavie“. Odôvodnenie: Ide v podstate o násilie vykonané na obeti preto, že je mužského alebo ženského pohlavia. Na Slovensku sa určuje pohlavie osoby, nie jej rod. Rod mužský a ženský je len vo význame gramatickej kategórie. Ak ide o antidiskriminačné dôvody, v slovenskom Antidiskriminačnom zákone je použitý rod iba vo význame „narodenie, pôvod“ – z angl. originálu „birth“ z Charty základných práv EÚ (čl. 21). Ani Zmluva o fungovaní EÚ (čl. 10 TFEU) vo vymenovaných dôvodoch diskriminácie nepozná pojem „rod“. Podobne český Antidiskriminační zákon nepoužíva slovo „rod“ (používa „pohlavie“). Smernica EP a Rady 2012/29/EÚ v českom preklade nepožíva slovo „rod“, ale „pohlavie“ a „pohlavné vyjadrenie“. Ani preklady Smernice v iných jazykoch (nemecky, chorvátsky a i.) nepoužívajú „rod“, ale „pohlavie“. Transponovanie smernice nemá za povinnosť prijať feministické chápanie rodu. Zásadná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
Fórum života (Fórum života, o.z.) Zákonu o ochrane a podpore obetí trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov §41, čl. II. – zmena v Trestnom zákone 300/2005 V § 140 písm e) sa za slová „farbu pleti“ vkladajú slová „pohlavie, rod“ – ponechať iba „pohlavie“ Odôvodnenie: Výraz „rod“ doteraz nie je ustáleným a právne záväzným pojmom slovenskej a medzinárodnej legislatívy. V našom Antidiskriminačnom zákone vyjadruje rod „narodenie“ (birth). Je neprípustné, aby nedefinované slovo „rod“ včlenené do Trestného zákona zakladalo možnosť iného chápania. Transponovanie Smernice EP a Rady 2012/29/EÚ do slovenskej legislatívy nemá povinnosť terminologickej zmeny významu. Zásadná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
Fórum života (Fórum života, o.z.) Zákonu o ochrane a podpore obetí trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov §24, 1 f) Navrhujeme celý bod f) zrušiť. Odôvodnenie: poistenie by malo byť iba dobrovoľné. V prípade škody, ak subjekt nie je poistený, môžu ísť platby na odškodnenie na úkor subjektu poskytujúceho pomoc obetiam. Ak subjekt spôsobí vážnu škodu (uznanú v súdnom procese) v dôsledku „neodbornej pomoci“, možno zvážiť odobratie jeho akreditácie. Poisťovňa takto nemusí mať priamy zisk z udeľovania akreditácií. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
Fórum života (Fórum života, o.z.) Zákonu o ochrane a podpore obetí trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov §3, 2) Na konci vety „...sociálnom pôvode, majetku alebo inom postavení“. Tu možno vložiť za „majetku“ ešte „narodení, pôvode“ (vo význame “birth“). Odôvodnenie: Antidiskriminačný zákon uvádza v §2, 1) za „majetkom“ „rod“ – nie však vo význame gender ako sociálnej roly. Preto by bolo potrebné to jasne odlíšiť výrazom „narodenie, pôvod“. Zásadná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
Fórum života (Fórum života, o.z.) Zákonu o ochrane a podpore obetí trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov §3, 2) Vo vete „Práva priznané obeti týmto zákonom sa uplatňujú bez akejkoľvek diskriminácie založenej na pohlaví, rode...“ vynechať slovo „rode“ a ponechať iba „pohlaví“. Odôvodnenie: pozri pripomienku k §2, písm c) bod 5. Zásadná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) § 31 ods. (3) ods. (3) nahradiť týmto textom: "Ak suma žiadostí všetkých žiadateľov, ktorí spĺňajú podmienky, presahuje výšku alokovaných finančných prostriedkov, prerozdelí sa táto suma medzi všetky žiadajúce akreditované subjekty." Odôvodnenie: Nakoľko v praxi môže nastať situácia, že viacerí žiadatelia budú spĺňať kritériá pre udelenie finančnej podpory zo štátneho rozpočtu, môže tu vzniknúť priestor na subjektívne vyhodnocovanie a manipuláciu legislatívou. Z dôvodu zvýšenia objektívnosti pri prerozdeľovaní finančnej podpory zo štátneho rozpočtu navrhujeme prerozdelenie financií medzi všetkých akreditovaných žiadateľov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
Fórum života (Fórum života, o.z.) k Zákonu o ochrane a podpore obetí trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov §31 bod 3) Navrhujeme namiesto uvedeného textu, vložiť text: „Na finančnej podpore zo štátneho rozpočtu sa budú podieľať všetky akreditované subjekty uchádzajúce sa o podporu, ktoré spĺňajú podmienky poskytovania finančnej podpory.“ Odôvodnenie: Všetky akreditované subjekty majú právo sa podieľať na verejných financiách zozbieraných od všetkých daňových poplatníkov. Štát (resp. len niekoľkočlenná hodnotiaca komisia, ktorá nie je vlastníkom majetku) nemôže „usmerňovať subjekty poskytovania pomoci“ tokmi finančnej podpory. Môže tak dôjsť k ideologickému zneužitiu verejných financií napr. na poskytovanie pomoci subjektom, ktoré sú ideovo zhodné iba s feministickým chápaním násilia. Fórum života, resp. iné subjekty konkrétnej pomoci takúto skúsenosť z minulosti majú. Zásadná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
Inakosť (Inicatíva Inakosť) §2, písm. c), ods. 5 a § 3 ods. 2 Navrhovaný zákon v §2, písm. c), ods. 5 definuje skupinu obzvlášť zraniteľných obetí "z dôvodu jej, pohlavia, rodu, sexuálnej orientácie, národnosti, rasovej alebo etnickej príslušnosti, náboženského vyznania". Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ uvádza v tejto súvislosti aj kategórie rodový prejav (vyjadrenie) a rodová identita. Navrhujeme ich preto pridať alebo uviesť, že pojem rod zahŕňa aj tieto kategórie. V § 3 ods. sa nachádza zákaz "akejkoľvek diskriminácie založenej na pohlaví, rode, náboženskom vyznaní alebo viere, rase, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotnom stave, veku, sexuálnej orientácii, rodinnom stave, farbe pleti, jazyku, politickom alebo inom zmýšľaní, národnom alebo sociálnom pôvode, majetku alebo inom postavení." V tzv. antidiskriminačnom zákone je v obdobnom ustanovení vysvetlené že pojem pohlavie sa vzťahuje aj na pohlavnú identifikáciu, pod čím chápeme rodovú identitu. Navrhujeme to obdobne ustanoviť tu, ideálne uviesť priamo rodovú identitu, prípadne uviesť, že je zahrnutá pod pojmom rod (v menej ideálnej verzii pod pojem pohlavie). Z navrhnutého textu oboch ustanovení vzniká dojem, že sa netýkajú transrodových osôb, čo je v rozpore so spomínanou Smernicou EÚ a európskym právom ako takým. Práve transrodoví ľudia sú navyše aj podľa výskumov realizovaných na Slovensku obeťami násilných trestných činov spomedzi LGBTI ľudí v najväčšej miere. Zásadná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) k čl. I (§2) Žiadame predkladateľa zosúladiť terminológiu návrhu zákona s existujúcimi trestnoprávnymi pojmami (poškodený, chránené osoby, trestný čin). Odôvodnenie: Pojem obeť je kriminologický pojem, poškodený je trestnoprávny pojem. Pojem obeť je v návrhu zákona nekoncepčne inkorporovaná do právneho poriadku, systematika nového právneho predpisu nie je vhodne uchopená. Pojem obeť, tak ako je definovaná v § 2 písm. b/ bod 1, je presne zhodný s pojmom poškodený uvedeným v § 46 (1) prvá veta TP. Z navrhovanej úpravy však nie je zrejmé, či ide o pojmy totožné, ustanovenie § 3 ods. 6 návrhu následne stanovuje, že pod pojmom obete sa rozumie oznamovateľ, poškodený ako aj svedok. Vo výpočte v §2 písm. b) ods. 2 absentuje tiež pojem „druh“. Obdobne ako je ,,druh“ zakotvený v zákonnom znení ustanovenia § 130 ods. 1 Trestného poriadku (z hľadiska jeho práva odoprieť svedeckú výpoveď) sa domnievam, že by z hľadiska reálneho pokrytia možných obetí mal byť doplnený tiež do zákonnej dikcie ustanovenia § 2 písm. b) bod 2. návrhu zákona. Zákon zavádza dosiaľ v našich neexistujúci pojem „zraniteľné osoby“, ktorý obsahovo zodpovedá existujúcemu pojmu „chránené osoby“. Ide o prevzatie terminológie prekladom z anglického jazyka smernice, do nášho právneho poriadku však vnáša dvojkoľajnosť. Uvedený návrh zákona zakladá disproporciu medzi chránenou osobou podľa Trestného zákona (osoba vyššieho veku staršia ako 60 rokov) a obzvlášť zraniteľnou osobou podľa ustanovenia 2 písm. c) bod 2. návrhu zákona (osoba staršia ako 75 rokov). Podobne zmätočne pôsobí nová definícia trestného činu, keďže podľa trestného zákona čin inak trestný trestným činom nie je. Zásadná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) čl. I § 4 ods. 2 Odporúčam preskúmať zapracovanie zásady, podľa ktorej poučenie na osobitnom formuláre/ prípadne elektronickým doručením na adresu, sa vydáva obeti. Odôvodnenia. Analogická prax v zahraničí, pričom čl. 6 ods. 1 smernice upravuje inštitút „práva získania informácie na základe žiadosti“ čo per analógiám so sekundárnym právom EÚ znamená právo získania tejto informácie in nátura v listinnej alebo elektronickej podobe. Odporúčanie predkladám aj per analógiám s čl. 4 až 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 142, 1.6.2012, s.1) a je aj v súlade s pozíciou Európskeho parlamentu EP-PE_TC1-COD(2013)0408, na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/ o procesných zárukách pre deti, ktoré sú podozrivými alebo obvinenými osobami v trestnom konaní. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) k čl. I (k návrhu ako celku) V ustanoveniach § 3 ods. 4, ods. 6, § 4 ods. 2, ods. 3 a ods. 5 návrhu zákona navrhujem doplniť návrh zákona o odkaz na prílohu č. 1 k návrhu zákona, v ktorej by boli komplexným, prehľadným, koncentrovaným a laicky dostupným spôsobom uvedené informácie o právach obetí trestných činov v písomnej podobe. V ustanoveniach § 5 ods. 2, ods. 3 návrhu zákona navrhujem doplniť návrh zákona o odkaz na prílohu č. 2 k návrhu zákona, v ktorej by boli komplexným, prehľadným, koncentrovaným a laicky dostupným spôsobom uvedené informácie o obsahu všeobecnej odbornej pomoci a špecializovanej odbornej pomoci v konkrétnej rovine. V ustanovení § 22 ods. 1 návrhu zákona navrhujem doplniť návrh zákona o odkaz na prílohu č. 3 k návrhu zákona, v ktorej by boli komplexným, prehľadným, koncentrovaným a laicky dostupným spôsobom uvedené informácie o odškodňovaní obetí trestných činov. Máme za to, že informácie uvedené v prílohách č. 1 až 3 by mohli byť obligatórne odovzdávané obeti trestného činu v písomnej podobe proti podpisu dotknutej osoby, a to pri prvom kontakte takej osoby s orgánom verejnej moci. Rovnako máme za to, že navrhovaná forma podania informácií obetiam trestných činov by zabezpečila naplnenie účelu návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) k čl. I (§15 a 16) Navrhujeme doplniť „V prípade nevyhovenia žiadosti sa žiadateľ môže domáhať odškodnenia žalobou na súde“ alebo „tým nie je dotknuté právo domáhať sa odškodnenia žalobou na súde“. Odôvodnenie: V dôvodovej správe k §§ 15-16 návrhu sa uvádza, že sa stanovuje „možnosť obete násilného trestného činu domáhať sa odškodnenia žalobou na súde, ak ministerstvo spravodlivosti žiadosti nevyhovie alebo jej vyhovie len v časti". V texte návrhu zákona však takéto ustanovenie v § 16 po odseku 5 chýba a taktiež chýba ustanovenie, ktoré by riešilo nečinnosť ministerstva, ktoré v zákonnej lehote o žiadosti nerozhodne. Poukazujeme na skutočnosť, že na postup a rozhodnutie o žiadosti neplatí všeobecný predpis (Zákon o správnom konaní). Zásadná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) k čl. I (§7 a § 37) Navrhujeme vypustiť z § 7 ods. 2 slová „subjekty poskytujúce pomoc obetiam“. Odôvodnenie: Navrhovaná úprava je z hľadiska existencie zákona o advokácii nesystémová a nerieši otázku zodpovednosti a poistenia pri poskytovaní právnej pomoci. Navrhujeme, aby právnu pomoc mohlo poskytovať len Centrum právnej pomoci a advokáti. Podľa dôvodovej správy právnu pomoc subjekty môžu poskytovať len prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ale v návrhu absentuje ustanovenie, ktoré by vyžadovala priamo právnické vzdelanie a druh praxe (§24 ods. 3 návrhu zákona). Takáto úprava môže viesť k zníženiu kvality právnej služby. Zásadná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) k čl. I bod (§11 ods. 2) Navrhujeme za slovné spojenie ,,k zastaveniu trestného stíhania z dôvodov podľa § 215 ods. 1 písm. d) až f) Trestného poriadku“ doplniť slovné spojenie ,,alebo k zastaveniu trestného stíhania z dôvodu podľa § 215 ods. 2 písm. a) Trestného poriadku, prípadne k odloženiu veci z dôvodu neúčelnosti podľa ustanovenia § 197 ods. 2 Trestného poriadku.“ Odôvodnenie: Máme za to, že v kontexte návrhu zákona sa nedostatočne prihliada na odškodňovanie obetí trestných činov voči páchateľom, ktorým by došlo práve k aplikácii ustanovenia § 215 ods. 2 písm. a) Trestného poriadku, prípadne k aplikácii ustanovenia § 197 ods. 2 Trestného poriadku, tzn. k zastaveniu trestného stíhania, respektíve k odloženiu veci pre neúčelnosť. Zásadná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail