LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 38. K čl. III bod 12 Navrhujeme vypustiť bod 12. Ide o nekoncepčnú právnu úpravu, keďže ustanovenie § 196 Trestného poriadku sa dotýka výlučne podávania trestných oznámení, pričom poškodený nemusí byť zároveň oznamovateľom trestného činu. Odporúčame túto povinnosť zaradiť ku všeobecným povinnostiam orgánov činných v trestnom konaní a súdu vymedzených v ustanovení § 49 Trestného poriadku. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 27. K čl. I § 37 Navrhujeme zakotviť povinnosť Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pravidelne aktualizovať pri každej zmene register subjektov poskytujúcich pomoc obetiam. Ide o skutočnosť nevyhnutnú pre poskytovanie pravdivých a aplikovateľných informácií obeti od subjektov, ktoré jej ich poskytujú. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 31. K čl. III bod 3 Navrhujeme preformulovať prvú vetu § 30a nasledovne: „V prípadoch ustanovených týmto zákonom sa na vykonanie úkonu priberie psychológ.“. Ide o legislatívno-technickú úpravu textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 36. K čl. III bod 10 Navrhujeme slová „priebehu“ nahradiť slovom „vedenia“ a slová „druhotnou viktimizáciou“ nahradiť slovami „druhotnej viktimizácii“. Ide o gramatickú úpravu textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 28. K čl. I § 39 Navrhujeme v nadpise ustanovenia nahradiť slovo „ustanovenia“ slovom „ustanovenie“. Ide o gramatickú úpravu textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 34. K čl. III bod 8 Navrhujeme za slová „osobitného predpisu“ vložiť čiarku. Ide o gramatickú úpravu textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 30. K čl. III bod 2 Navrhujeme slovo „poskytujúcich“ nahradiť slovom „poskytujúci“. Ide o gramatickú úpravu textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 29. K čl. I § 40 Navrhujeme slovo „zákon“ nahradiť slovom „zákonom“. Ide o gramatickú úpravu textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) čl. I § 2 písm. b) druhý bod. V druhom bode § 2 písm. b) odporúčam za slová „v spoločnej domácnosti s osobou“ vložiť čiarku a za ňou slová „osoba závislá od obete,“. Odôvodnenie: Čl. 2 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV (Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 66), ktorý precizuje § 116 OZ. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
Centrum Slniečko, n.o. (Centrum Slniečko, n.o.) §4(1) V navrhovanom zákone je obeť v zmysle §3(6) oznamovateľom, poškodeným aj svedkom, pričom oznamovateľ a svedok nemajú právo na prístup k informáciám, ktoré sa týkajú trestnej veci. Navrhované ustanovenie §4(1) bude v poriadku vtedy, ak sa pojem "obeť" v §3(6) upraví na znenie: "obeť má v Trestnom konaní postavenie poškodeného" Zásadná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
Centrum Slniečko, n.o. (Centrum Slniečko, n.o.) §3(6) v zmysle navrhovaného zákona má "obeť " v trestnom konaní postavenie oznamovateľa trestného činu, poškodeného alebo svedka a patria jej všetky práva a povinnosti upravené v Tr. poriadku súvisiace s uvedeným postavením. Podľa súčasného Trestného poriadku oznamovateľ a svedok nie sú účastníkmi Tr. konania a nemajú právo na uplatnenie náhrady škody v trestnom konaní ( pokiaľ oznamovateľ a svedok nie sú súčasne aj poškodenými). Teda postavenie oznamovateľa a svedka sa líši od postavenia poškodeného , ktorého práva a povinnosti sú širšie koncipované. Navrhujeme §3(6) upraviť takto : " Obeť má v Tr.konaní postavenie poškodeného a patria jej všetky práva a povinnosti upravené v Tr. poriadku súvisiace s uvedeným postavením." Zásadná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
Centrum Slniečko, n.o. (Centrum Slniečko, n.o.) §2b , §2d, §9 V §2b sa používa výraz obeť a chápe sa ňou fyzická osoba , alebo jej príbuzný , ktorej bolo ublížené trestným činom ( akýmkoľvek). §2d pomenúva obeť násilného trestného činu, čo je fyzická osoba, alebo pozostalý po nej, ktorej bolo ublížené násilným trestným činom. v §9 sa priznáva právo na finančné odškodnenie iba obeti násilného trestného činu ( §2d) a nie aj obeti akéhokoľvek trestného činu ( §2b) . Navrhujeme §9 zmeniť takto: " obeť má za podmienok a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom právo na finančné odškodnenie, ktorej jej poskytne štát. " násilného trestného činu" sa vypúšťa Zásadná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
Centrum Slniečko, n.o. (Centrum Slniečko, n.o.) §5odst.3d, odst.4, Zákon zaručuje obeti právo na poskytnutie odbornej pomoci , pritom napr. odkazuje v zmysle §5(3)d) na sprostredkovanie krízového ubytovania na nevyhnutný čas v zariadení, ak obzvlášť zraniteľnej obeti hrozí bezprostredné alebo vysoké nebezpečenstvo a odkazuje na zariadenia v sociálnych službách a opatreniach SPODaSK . Tieto zariadenia, však z dôvodu finančnej poddimenzovanosti nespĺňajú štandardy a nie sú prevádzkované napr. 24 hodín denne, nemajú žiadne bezpečnostné prvky , takže nemôžu a nevedia naplniť , ak obeti hrozí vysoké nebezpečenstvo. §5 (4) tento paragraf zaručuje obeti právo na poskytnutie pomoci so svojimi osobitnými potrebami ( nikde však nie je deklarované čo všetko osobitné potreby zahŕňajú ) . Dôležitosť chápeme najmä v potrebe rozsahu poskytovanej odbornej pomoci a tým pádom aj jeho finančného zabezpečenia. V súčasnosti absentujú dostatočné siete takýchto špecializovaných " odborných centier" . Zásadná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
Centrum Slniečko, n.o. (Centrum Slniečko, n.o.) §6(1) §6(2) Táto časť zákona deklaruje poskytnutie pomoci obetiam bezplatne alebo za poplatok. Máme za to, že sa jedná o druhotnú viktimizáciu zo strany štátu, pokiaľ sám alebo cestou akreditovaných subjektov nezabezpečí dostatočnú sieť subjektov poskytujúcich pomoc a ich financovanie tak, aby obeť túto pomoc mohla dostať bezplatne. Je povinnosťou štátu zabezpečiť pomoc obetiam trestných činov bezodplatne. Takže navrhujeme " v §6(2) vypustiť "za poplatok" a upraviť s tým súvisiace zmeny v zákone. Zásadná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
Centrum Slniečko, n.o. (Centrum Slniečko, n.o.) §4(2) Navrhovaný zákon zavádza v §4(2) popri označení Policajt aj označenie Príslušník PZ, ktorým ukladá povinnosti v zmysel zákona. Tr. poriadok pozná iba jeden pojem a to " Policajt" a to v § 10(8,9,10) Tr. poriadku, ktorý zahŕňa vo všeobecnosti všetkých policajtov, s ktorými môže prísť obeť do kontaktu. Pojem príslušník PZ nepozná. Tento pojem nevysvetľuje ani §2 navrhovaného zákona. Navrhujeme v §4(2) vypustiť " príslušník Policajného zboru" Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
Centrum Slniečko, n.o. (Centrum Slniečko, n.o.) §7,ods.2 Podľa súčasnej právnej úpravy Centrum právnej pomoci neposkytuje právnu pomoc v Tr. konaní a preto navrhujeme §7 ods. 2 vypustiť, alebo zmeniť takto : "CPP poskytuje obetiam právnu pomoc v civilnom procese". Alebo, v zmysle navrhovaného zákona rozšíriť pôsobenie CPP na poskytovanie právnej pomoci v Tr. konaní. Zásadná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
Centrum Slniečko, n.o. (Centrum Slniečko, n.o.) §4(2)m) Navrhovaný zákon zavádza pojem " trovy obete" ale v §2 ho nevysvetľuje . tento pojem nepozná ani súčasný Tr. zákon a Tr. poriadok . Navrhujeme zmeniť §4(2)m) takto: " .. o možnosti a podmienkach náhrady škody obete, ktorá má postavenie poškodeného v Tr. konaní. Zásadná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
Centrum Slniečko, n.o. (Centrum Slniečko, n.o.) §5 ods.2 pís.c Navrhujeme vypustiť pojem "svedka" ako subjekt právnej pomoci, nakoľko podľa súčasnej platnej legislatívy svedok nemá postavenie poškodeného v Tr. konaní. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
Centrum Slniečko, n.o. (Centrum Slniečko, n.o.) ČL.III bod 5 Navrhovaný zákon zavádza pojem " právny zástupca z radov subjektov poskytujúcich pomoc obetiam". Nevysvetľuje však tento inštitút z pohľadu charakteru práce právneho zástupcu, jeho oprávnení povinností . Nie je teda zrejmé, aká bude úloha tohto právneho zástupcu, ktorý bude zastupovať poškodeného - maloletú osobu. Nevysvetľuje sa aký bude rozdiel v právach a povinnostiach už zavedeného inštitútu " kolízny opatrovník pre Trestné konanie" a právny zástupca z radov subjektov. Poukazujeme aj na nedostatočnú sieť subjektov poskytujúcich pomoc obetiam a minimálny počet právnikov, ktoré tieto subjekty zamestnávajú , je teda otázne, či bude dostatočne množstvo erudovaných odborníkov ako aj dostatočné finančné zdroje. Túto skutočnosť treba zohľadniť aj pri stanovení výšky príspevku zo strany štátu pre tieto subjekty. Zásadná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
Centrum Slniečko, n.o. (Centrum Slniečko, n.o.) §23 (2),(3) Navrhovaný zákon umožňuje poskytovanie odbornej pomoci obetiam subjektom poskytujúcim pomoc. Tieto subjekty môžu získať finančnú podporu a majú povinnosť sa akreditovať. Rozdiel medzi poskytovateľmi sociálnych služieb , ktoré poskytujú špecializované sociálne poradenstvo obetiam už v súčasnosti a subjektmi, ktoré môžu v zmysle tohto zákona poskytovať odbornú pomoc nie je jednoznačný a tieto " služby " alebo pomoc sa môžu prelínať. Z tohto hľadiska by bolo užitočné jasne deklarovať, čo môže byť financované z hľadiska predloženého zákona a čo by malo byť financované prostredníctvom sociálnych služieb ( Zákon 448/2008 Z.z.) a opatrení SPODaSK ( 305/2005 Z.z.) Napr. v sociálnych službách nie je možné financovať právnika , ktorý z hľadiska navrhovaného zákona ale aj zo skúseností z praxe má nezastupiteľnú úlohu pri riešení právnych otázok obetí. Zásadná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail