LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k čl. III bod 16 § 287 ods. 1 53. K bodu 16 – K novelizácii § 287 ods. 1 uvádzame, že dané ustanovenie používa pojem „morálna škoda“, kým návrh zákona pojem „morálna ujma“. Bolo by žiaduce používať len jeden z daných pojmov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. III bod 11 Upozorňujeme na potrebu vykonania gramatickej úpravy v slove "prepustený" v ods. 1 písm. a) a b). Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k čl. IV 55. V poznámke pod čiarou pri odkaze „15 a)“ je uvedené iba „15)“, chýba písmeno „a“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. I § 16 V odseku 1 odporúčame slová "je nevyhnutné uviesť" nahradiť slovami "sa uvedie" a slová za bodkočiarkou odporúčame nahradiť slovami "tlačivo žiadosti zverejní ministertvo na svojom webovom sídle.". V odseku 2 úvodnú vetu odporúčame upraviť nasledovne: "(2) Súčasťou žiadosti podľa odseku 1 je". Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 3. K čl. I § 2 písm. b) prvý bod Navrhujeme slovo „ujma“ nahradiť slovom „škoda“. Ide o zosúladenie definície poškodenej fyzickej osoby s jej definíciou v Trestnom poriadku (§ 46 ods. 1 prvá veta). Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 6. K čl. I § 2 písm. b) druhý bod Navrhujeme text ustanovenia upraviť tak, aby nemohli byť považované za obeť osoby uvedené v tomto ustanovení, ak spôsobili smrť priamej obeti. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 4. K čl. I § 2 písm. b) druhý bod Navrhujeme za slovo „žila“ vložiť slová „v čase smrti“. Je žiaduce spresniť dobu spolužitia obete so zomretou priamou obeťou trestného činu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. 1 § 11 ods. 3 V prvej vete odporúčame vypustiť slovo "ale" ako nadbytočné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. I § 15 ods. 4 Slovo "pre" odporúčame nahradiť slovom "pred". Gramatická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 7. K čl. I § 2 písm. c) šiesty bod Navrhujeme za slovo „riziku“ vložiť slová „druhotnej a“. Ide o spresnenie transpozície bodu 55 preambuly smernice. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 5. K čl. I § 2 písm. b) druhý bod Navrhujeme slovo „ujmu“ nahradiť slovom „škodu“. Ide o zjednotenie právnej terminológie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 24. K čl. I § 16 ods. 1 Navrhujeme slová „dátum narodenie, bydlisko a rodné číslo“ nahradiť slovami „dátum narodenia a bydlisko“. Obeťou trestného činu spáchaného na území Slovenskej republiky môže podľa ustanovenia § 10 ods. 1 byť aj občan členského štátu Európskej únie alebo cudzí štátny príslušník, ktorí nedisponujú rodným číslom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 10. K čl. I § 2 Navrhujeme vložením nového písmena zadefinovať pojem „policajt“. Návrh zákona rozlišuje pojmy policajt a príslušník Policajného zboru, avšak nie je zrejmé, v čom tento rozdiel spočíva. Z tohto dôvodu je potrebné pre účely tohto zákona vymedziť tento pojem, a to pojmom „policajt“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 19. K čl. I § 9 Navrhujeme za slová „právo na finančné odškodnenie“ zaviesť legislatívnu skratku „(ďalej len „odškodnenie“)“. Vzhľadom k tomu, že ustanovenie vymedzuje právo na finančné odškodnenie, ktoré právna úprava v ďalšom texte označuje len ako odškodnenie, žiada sa zaviesť príslušnú legislatívnu skratku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 20. K čl. I § 11 ods. 3 Úvod vety navrhujeme preformulovať nasledovne: „Obeť trestného činu sexuálneho zneužívania nemá nárok na odškodnenie (...).“. Ide o legislatívno-technickú úpravu textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 26. K čl. I § 24 ods. 3 Navrhujeme konkretizovať vysokoškolské vzdelanie a odbor, v ktorom vykonávala prax osoba, ktorá má byť spôsobilá na poskytovanie odbornej pomoci. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 11. K čl. I § 3 Navrhujeme v § 3 doplniť nadpis ustanovenia „Základné zásady“. Ide o zvýraznenie, že navrhované ustanovenie obsahuje základné postupy pri ochrane a podpore obetí trestných činov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 18. K čl. I § 8 ods. 3 Navrhujeme preformulovať navrhované znenie tak, aby nevzbudzovalo dojem, že lekárske vyšetrenie je možno vykonať len, ak je nevyhnutné na účely trestného konania. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 12. K čl. I § 3 ods. 1 Navrhujeme slovo „identifikovaný“ nahradiť slovom „zistený“ a vypustiť slovo „zadržaný“. Ide o legislatívno-technickú úpravu textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 23. K čl. I § 15 ods. 4 Navrhujeme predložku „pre“ nahradiť predložkou „pred“. Ide o gramatickú úpravu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail