LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k § 16 ods. 3 36. K § 16 ods. 3 – Navrhujeme za slovom „osobitných predpisov“ zaviesť odkaz na poznámku pod čiarou, kde by sa dané predpisy citovali. V prípade poznámky pod čiarou k odkazu 9, kde sa uvádza Občiansky zákonník žiadame rešpektovať bod 22.9 legislatívno-technických pokynov (pozri aj odkaz 16). Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k § 27 ods. 1 39. K § 27 ods. 1 - V uvedenom odseku je v písmene b) a d) duplicitne uvedené, že rozhodnutie obsahuje „miesto poskytovania odbornej pomoci“. Navrhujeme danú náležitosť ponechať iba v písmene d), keďže písmeno b) je zamerané na formu, akou sa odborná pomoc poskytuje. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k § 24 ods. 3 37. K § 24 ods. 3 - Nie je zrejmé, či je dôležitý odbor, v ktorom sa má získať vysokoškolské vzdelanie a odborná prax. Zrejme nemôže ísť o akýkoľvek odbor, preto navrhujeme dané odbory doplniť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k § 35 ods. 2 44. K § 35 ods. 2 - K poznámke pod čiarou k odkazu 15 uvádzame, že je potrebné uviesť úplnú citáciu daného predpisu, keďže je citovaný prvýkrát. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k § 27 ods. 5 41. K § 27 ods. 5 – Podľa nášho názoru má byť dané ustanovenie súčasťou § 30, pričom ho považujeme v časti pred bodkočiarkou za duplicitné s ustanovením § 30 ods. 1. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k § 28 písm. d) 42. K § 28 písm. d) - Navrhujeme uviesť, komu sa zmeny oznamujú. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k čl: III bod 9 § 134 ods. 4 50. K bodu 9 - V § 134 ods. 4 navrhujeme vypustiť vetu: „Výsluch v prípravnom konaní spravidla vedie osoba rovnakého pohlavia ako vypočúvaná osoba, ak tomu nebránia závažné dôvody, ktoré je orgán činný v trestnom konaní povinný uviesť v zápisnici.“. Zastávame názor, že podmienka vedenia výsluchu osobou rovnakého pohlavia ako obeť by bola v praxi ťažko aplikovateľná vo vzťahu ku všetkým kategóriám obzvlášť zraniteľných obetí, tak ako sú definované v § 2 písm. c) návrhu zákona. Takýto postup podľa nášho názoru prichádza do úvahy v prvom rade u obetí určitých špecifických trestných činov ako sú najmä obete trestných činov proti ľudskej dôstojnosti, trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby a trestného činu obchodovania s ľuďmi. Ustanovenie odseku 4 pôsobí aj zmätočne vo vzťahu k ustanoveniu odseku 5. Namietaná veta je totožná s ustanovením odseku 5 až na výpočet trestných činov. Ak sa celé ustanovenie odseku 4 má vzťahovať na svedka ako osobu, ktorá je obzvlášť zraniteľnou osobou podľa § 2 písm. c), tak je ustanovenie odseku 5 nadbytočné vo vzťahu k zneniu odseku 4, pretože ide o totožné znenie, keďže pod obzvlášť zraniteľnou osobou sa rozumie aj osoba podľa § 2 písm. c) bod 4 návrhu zákona. Ale pre vyššie uvedené dôvody navrhujeme vypustiť citovanú vetu z ustanovenia odseku 4. V § 134 ods. 4 navrhujeme bližšie definovať osobu, ktorá absolvovala odbornú prípravu a prispeje k správnemu vedeniu výsluchu. Z návrhu zákona a ani z dôvodovej správy nie je zrejmé, o akú osobu v danom prípade ide. Takto navrhované ustanovenie nie je v praxi aplikovateľné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k čl. III bod 11 § 139 ods. 1 písm. e) a f) 52. K bodu 11 – V § 139 ods. 1 písm. e) a f) navrhujeme preformulovať na znenie: „ e) zmene formy výkonu ochranného liečenia z ústavnej na ambulantnú, alebo f) prepustení alebo útek odsúdeného z výkonu detencie.“. Ustanovenie § 139 ods. 2 žiadame preformulovať. V navrhovanom znení § 139 ods. 2 sa ustanovuje požiadavka, aby orgány činné v trestnom konaní alebo súd poskytli určené informácie poškodenému, ak zistia, že svedkovi hrozí nebezpečenstvo, a to bez žiadosti svedka. Prípadne slovo „poškodenému“ nahraďte slovom „svedkovi“. Slová „odseku 8“ navrhujeme nahradiť slovami „odseku 1“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl I § 25 ods. 2 V zmysle ustanovenia § 17 ods. 5 zákona č. 305/2013 Z. z. o eGovernmente upozorňujeme predkladateľa na prehodnotenie daného ustanovenia. Orgán verejnej moci môže požadovať údaje alebo skutočnosti len v prípadoch vymenovaných v dotknutom paragrafe zákona o eGov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k § 36 písm. f) 45. K § 36 písm. f) – Odporúčame znenie upraviť nasledovne: „vyhodnotenie použitia poskytnutej finančnej podpory zo štátneho rozpočtu“. Takto upravený text jasnejšie definuje, že sa vyhodnocuje, na čo sa použili poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na stanovený účel. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k čl. III bod 4 § 46 ods. 8 písm. a) a b) 48. K bodu 4 – V § 46 ods. 8 písm. a) a b) navrhujeme slovo „prepustený“ nahradiť slovom „prepustení“. V písmenách d) a f) slová „prepustenie alebo útek“ je potrebné nahradiť slovami „prepustení alebo úteku“. V písmene e) slovo „zmena“ je potrebné nahradiť slovom „zmene“. Tieto isté pripomienky uplatňujeme aj k § 139 ods. 1. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k čl. III nový bod § 135 ods. 5 51. Za bod 10 žiadame vložiť nový bod, ktorý znení: „V § 135 ods. 5 sa slovo „dieťaťom“ nahrádza slovami „osobou mladšou ako 18 rokov“. Pozri odôvodnenie k pripomienke k čl. III siedmemu bodu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k čl. III bod 7 49. K bodu 7 – Slovo „dieťa“ žiadame nahradiť slovami „osoba mladšia ako 18 rokov“. Pozri pripomienky k § 2 návrhu zákona. Ide o zosúladenie terminológie v normách Trestného poriadku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k § 37 46. K § 37 – Žiadame v registri subjektov poskytujúcich pomoc zapísať ako povinný údaj, či je odborná pomoc poskytovaná bezplatne alebo za poplatok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k § 37 ods. 2 47. K § 37 ods. 2 – Za slovami „osobitného predpisu“ žiadame uviesť odkaz na poznámku pod čiarou, kde by sa tieto predpisy citovali. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
SVSR pre rozvoj občianskej spoločnosti (Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti) Čl. I § 24 ods. 2 Navrhujeme zmierniť prílišnú tvrdosť požiadavky bezúhonnosti. Odôvodnenie: Požiadavku absolútnej bezúhonnosti pre osoby poskytujúce odbornú pomoc obetiam považujeme za kontraproduktívnu. Nevidíme dôvod, prečo by mala byť bezúhonnosť osôb poskytujúcich odbornú pomoc obetiam nastavená tvrdšie, než je tomu napríklad pri advokátoch, ktorí sú zo zákona oprávnení nielen poskytovať odbornú pomoc obetiam, no tiež zastupovať obvinených v trestnom konaní a celkovo vykonávať činnosti, ktoré možno považovať za citlivejšie, než je odborná pomoc obetiam. Taktiež nevidíme dôvod, prečo by mali byť z poskytovania pomoci obetiam vylúčené všetky osoby, ktoré nie sú bezúhonné. Napríklad osoby, ktoré síce boli odsúdené za úmyselný trestný čin, ktorý však nemusí byť potrestaný trestom odňatia slobody, resp. trest môže byť podmienečný. Takto navrhnutá požiadavka bezúhonnosti zamedzuje jednej z možností, ako prispieť k účinnej náprave odsúdeného, ktorá je jedným z hlavných cieľov trestného konania. Ak by odsúdený mal napríklad možnosť prichádzať do styku s problematikou viktimizácie, resp. s následkami trestnej činnosti na obetiach a ich riešením, je oprávnené predpokladať, že to môže prispieť k jeho náprave, čo je pre spoločnosť užitočnejšie, než jeho vylúčenie. Považovanie odsúdených en bloc za neprevychovateľných, by tiež mohlo byť vnímané ako diskriminačné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k čl. III § 125 ods. 5 (nad rámec návrhu zákona) 54. Nad rámec návrhu zákona V § 125 Trestného poriadku navrhujeme doplniť nový odsek 5, ktorý znie: „(5) V trestnom konaní o trestných činoch proti ľudskej dôstojnosti, o trestnom čine týrania blízkej osoby a zverenej osoby alebo o trestnom čine obchodovania s ľuďmi sa ustanovenia odsekov 1 a 2 nepoužijú, ak ide o svedka, na ktorom bol takýto trestný čin spáchaný. Ustanovenie odsekov 1 a 2 sa nepoužijú ani v prípade svedka, na ktorom bol spáchaný trestný čin násilím alebo hrozbou násilia, ak hrozí nebezpečenstvo spôsobenia druhotnej alebo opakovanej viktimizácie, najmä s ohľadom na vek, pohlavie, sexuálnu orientáciu, rasu, pôvod rodu, národnosť, náboženské vyznanie, rozumovú vyspelosť alebo na vzťah k páchateľovi trestného činu alebo závislosti na ňom.“. Návrhom sa má obmedziť vedenie konfrontácie s obvineným u obetí, na ktorých bol spáchaný niektorý z taxatívne uvedených trestných činov, u ktorých vzhľadom na charakter trestného činu hrozí zvýšené riziko sekundárnej alebo opakovanej viktimizácie pri priamom kontakte obete s páchateľom v trestnom konaní (prvá veta). Návrhom sa rovnako má obmedziť vedenie konfrontácie s obvineným u obetí trestných činov spáchaných násilím alebo hrozbou násilia, pri ktorých vzhľadom na okolnosti na strane obete alebo vzhľadom na vzťah obete k páchateľovi hrozí zvýšené riziko sekundárnej alebo opakovanej viktimizácie pri priamom kontakte obete s páchateľom v trestnom konaní (druhá veta). Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) Čl. I § 2 písm. c) piaty bod. V § 2 písm. c) piaty bod odporúčam za slová „rasovej alebo etnickej príslušnosti“ vložiť čiarku a za ňou slová „farby pleti“. Odôvodnenie: Aj keď osobitne vítam uvedenú úpravu, v dôsledku bezproblémovej aplikačnej praxe odporúčam vložiť uvedený identifikačný znak, obsiahnutý v právnych normách viacerých štátov. Uvedený kvalifikačný znak je napríklad rovnako použitý v bode 9 úvodných citácií smernice, ako aj v bode 19 rezolúcie OSN A/RES/70/1 Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj, čl. 2 ods. 1 Dohovoru o právach dieťaťa (oznam č. 104/1991 Zb.), čl. 2 ods. 1, 24 ods. 1, 26 Dohovoru o občianskych a politických právach (oznam č. 120/1975 Zb.). Odporúčanie predkladám aj v súlade § 130 ods. 7, § 140 písm. e) Trestného zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I; K § 32 V odseku 2 odporúčam za slová „okruh obetí a rozpočet,“ vložiť slová „potvrdenie daňového úradu a colného úradu o tom, že osoba nemá daňové nedoplatky a colné nedoplatky,“ a vypustiť slová „daňové nedoplatky,“. Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov je správcom dane daňový úrad, colný úrad a obec. Takže z navrhovaného znenia by osobe, ktorá žiada o poskytnutie finančnej podpory zo štátneho rozpočtu, vyplývala povinnosť predložiť doklad o tom, že nemá daňové nedoplatky od každej obce (ide o takmer 3000 obcí). Nedoplatok na cle sa navrhuje doplniť v nadväznosti na to, že ide o poskytnutie finančnej podpory zo štátneho rozpočtu, a teda žiadateľ má spĺňať podmienku, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad v čl. I § 2 písm. k) zosúladiť s bodom 9. 1 v spojení s bodom 61. 2 prílohy LPV, § 23 ods. 1 zosúladiť s bodom 55 prílohy LPV, v § 29 ods. 2 slová „akreditovaný subjekt“ z písmen a) až c) uviesť v úvodnej vete, v § 39 za slovo „doterajších“ vložiť slovo „právnych“, v čl. III bode 4 (§ 46 ods. 8) znenie písmen a), b), d) až f) gramaticky zosúladiť so znením úvodnej vety, v bode 11 (§ 139 ods. 1) znenie písmen a), b), d) až f) gramaticky zosúladiť so znením úvodnej vety, v čl. IV novelizačný bod zosúladiť s bodom 35. 2 prílohy LPV]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail