LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K odkazom na poznámky pod čiarou - všeobecne Odporúčame v poznámkach pod čiarou uviesť konkrétne ustanovenie zákona. Odôvodnenie: Bod 23.3. Prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.7.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K poznámke pod čiarou na odkaz 7 V poznámke pod čiarou k odkazu 7 odporúčame vypustiť slová "v znení neskorších predpisov". Odôvodnenie: § 5 ods. 5 zákona č. 437/2004 Z. z. nebol novelizovaný. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.7.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K Čl. I - § 8 ods. 3 V Čl. I § 8 ods. 3 odporúčame slovo "iba" nahradiť slovom "len". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.7.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K Čl. I - § 6 ods. 2 a 4 V Čl. I § 6 ods. 2 odporúčame slová "zo strany štátu" nahradiť slovami "zo štátneho rozpočtu" a v odseku 4 čiarku za slovom "obete" odporúčame vypustiť a vložiť čiarku za slovom "tak". Odôvodnenie: Terminologické zosúladenie s § 31 a nasl. a gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.7.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K Čl. I - k odkazu 1 a poznámke pod čiarou k odkazu 1 1) V Čl. I - odkaz 1 na poznámku pod čiarou je treba opatriť okrúhlou zátvorkou a umiestniť ho až za čiarkou. Odôvodnenie: Bod 22.1 Prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.7.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K Čl. I - § 3 ods. 3 K Čl. I - § 3 ods. 3 odporúčame slová "alebo činností" nahradiť slovami "alebo v rozsahu svojich činností". Táto pripomienka platí aj pre odsek 4 Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.7.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K Čl. I prvej časti § 1 V Čl. I prvej časti - § 1 odporúčame vymedziť okruh spoločenských vzťahov, ktoré upravuje zákon. Odôvodnenie: Čl. 8 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.7.2017 Detail
Slovenská komora SP a ASP (Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce) § 24 Bod 3) navrhujeme formulovať nasledovne: (3) Za odborne spôsobilú na poskytovanie odbornej pomoci sa považuje osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca v prípade činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú výkonu sociálnej práce podľa osobitných predpisov alebo získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní rozhodnutím podľa osobitného predpisu a vykonávala prax po dobu troch rokov vo svojom odbore. Odborná spôsobilosť sa preukazuje úradne overenou kópiou vysokoškolského diplomu získaného v magisterskom študijnom programe a životopisom. Odôvodnenie: Z návrhu zákona, najmä popisu odbornej pomoci sa dá usúdiť, že jej časť môže byť považovaná za výkon sociálnej práce podľa Zákona o sociálnej práci. Preto túto skutočnosť navrhujeme v návrhu zohľadniť. Zároveň navrhujeme, aby ustanovenie exaktnejšie pomenovalo odbory, ktoré sú relevantné pre oprávnenie poskytovať odbornú pomoc. Predkladateľom navrhovaná formulácia môže byť interpretovaná spôsobom, že vyštudovaný mechatronik s II. stupňom VŠ vzdelania a 5 ročnou praxou vo svojom - technickom - obore spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti, čo predpokladáme nebolo zámerom predkladateľa. Odbory, ktoré uvádzame prosím berte ako príklad, isto je možné a užitočné zaradiť aj ďalšie relevantné. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2017 Detail
Slovenská komora SP a ASP (Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce) §27 Navrhujeme preformulovať bod 3) nasledovne: (3) Ministerstvo rozhoduje o udelení akreditácie, predĺžení jej platnosti a o zrušení akreditácie na návrh hodnotiacej komisie, ktorú menuje minister a ktorá má aspoň troch členov. Členovia hodnotiacej komisie nesmú byť subjektom poskytujúcim pomoc obetiam, ktorý žiada o podporu zo štátneho rozpočtu ani zaujatí voči subjektom poskytujúcim pomoc obetiam. Členovia komisie ani jemu blízke osoby7) nesmú byť štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu subjektu poskytujúceho pomoc obetiam, ktorý žiada o finančnú podporu zo štátneho rozpočtu, alebo spoločníkmi právnickej osoby, ktorá je subjektom poskytujúcim pomoc obetiam, alebo osobami, ktoré sú zamestnancami subjektu poskytujúceho pomoc obetiam. Zdôvodnenie: Navrhujeme doplniť aspoň základnú formuláciu toho, kto komisiu formuje. Zároveň dávame na zváženie preformulovať tento bod ešte spôsobom, aby odkázal na štatút hodnotiacej (akreditačnej) komisie, ktorý by upravil ďalšie podmienky a zodpovedal otázky: 1. Pre každé akreditačné konanie sa ustanovuje nová komisia alebo je stála? 2. Kto ju zvoláva, kto vedie jej rokovanie? 3. Rozhodnutie vydávajú na základe hlasovania jej členov? 4. Aké sú kvalifikačné predpoklady pre výkon pozície člena hodnotiacej skupiny (aby vedel posúdiť kvalitu predloženého plánu zo strany subjektu) 5. Budú členmi komisie tak pracovníci MS SR, ako i iných orgánov alebo zástupcovia NGO - ak áno, je to honorované 6. A ďalšie... Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2017 Detail
Slovenská komora SP a ASP (Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce) § 23 Navrhujeme odstrániť bod 3). Zdôvodnenie: Skutočnosť, že sociálne služby sú oprávnené poskytovať len subjekty, ktoré na to oprávňuje Zákon o sociálnych službách je daná už touto legislatívnou normou. Druhú časť vety považujeme za zmätočnú a nejednoznačnú. V zmysle dôvodovej správy rozumieme, že predkladateľ chce zamedziť duplicitnému financovaniu, no navrhovaná formulácia môže vytvárať predstavu, že odbornú pomoc nie je možné zo strany poskytovateľa sociálnej služby financovať vôbec. Predpokladáme však, že ak je subjekt zapísaný v registri poskytovateľov sociálnych služieb a zároveň získa akreditáciu na poskytovanie odbornej pomoci obetiam, je možné financovať túto odbornú pomoc aj podľa predloženého zákona, len nemôže dochádzať k duplicite. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2017 Detail
Slovenská komora SP a ASP (Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce) § 29 V bode 2), písm. b) sa uvádza: b) akreditovaný subjekt neplní povinnosti uvedené v § 28 alebo ich poruší zvlášť závažným spôsobom Dávame len pozornosti nejasnosť slovného spojenia "zvlášť závažným spôsobom", napr. vo vzťahu ku kvalite poskytovania, resp. neposkytovania odbornej pomoci v rozsahu udelenej akreditácie (kto posudzuje "zvlášť zásadný spôsob"). Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2017 Detail
Slovenská komora SP a ASP (Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce) § 32 K bodu 4, ktorý znie: (4) Príloha k žiadosti podľa odseku 2 musí byť predložená vo forme originálu alebo úradne overenej kópie nie staršej ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti. Navrhujeme zohľadniť aj Zákon č. 305/2013 Z.z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých predpisov, ktorý predpokladá možnosť elektronickej komunikácie k téme tak akreditácie ako i dotácie medzi MS SR a žiadateľmi. V súlade s vyššie uvedením zákonom predpokladáme, že žiadosť spolu s prílohami je možné podať aj do e-podateľne ministerstva. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2017 Detail
Slovenská komora SP a ASP (Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce) § 33 Znenie bodu 1 navrhujeme nasledovné: (1) Žiadosti vyhodnocuje hodnotiaca komisia, ktorej činnosť upraví štatút (§ 27 ods. 3). Zdôvodnenie: Obdobne ako v prípade hodnotiacej komisie pre udeľovanie akreditácie, ani v tomto prípade nie je zrejmé, akým spôsobom komisia rozhoduje o pridelení alebo nepridelení dotácie. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2017 Detail
Verejnosť (Verejnosť) K vlastnému materiálu, čl. II a dôvodovej správe: 1.Článok II. návrhu zákona požadujeme vypustiť. Článok III navrhuje označiť ako Čl. II. 2. V dôvodovej správe – všeobecnej časti navrhujeme vypustiť vetu „V čl. II sa v súlade s požiadavkou smernice 2012/29/EÚ formulačne dopĺňa osobitný motív v písmene e) o odkaz na pojmy „pohlavie“ a „rod“.“. A v dôvodovej správe - osobitnej časti navrhujeme vypustiť celú časť II. Pripomienky sú zásadné. Odôvodnenie k pripomienkam 1 a 2: Zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV (jej článkov 1 až 32) nevyplýva, že Slovenská republika je povinná časť svojho Trestného zákona nazvanú Osobný motív (spáchania trestného činu) doplniť o slová „pohlavie, rod“. Nie je jasné, prečo navrhovateľ uvádza, že sa formulačne dopĺňa o odkaz na pojmy, keď sa nejedná o odkaz, ale návrh na doplnenie ustanovenia. Slovo sex (angl.) sa rovná slovenskému pohlavie. § 140 písmeno f) TZ znie: „f) so sexuálnym motívom.“. Podľa KSSJ slovo rod = 4. pôvod (význ. 2). V § 140 písm. e) TZ je uvedené „pre ich skutočný alebo domnelý pôvod,“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2017 Detail