LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) všeobecná pripomienka k druhej časti návrhu zákona Navrhovaný zákon upravuje okrem iného povinnosť poskytnúť obeti informácie, pričom tieto informácie sa čiastočne kryjú s obsahom poučenia poškodeného v trestnom konaní. Trestný poriadok je jedným zo základných kódexov právneho poriadku Slovenskej republiky a trestné konanie upravuje výlučným spôsobom. Preto je otázne, ako má byť riešené poučenie poškodeného, ak toto poučenie má podľa noriem európskeho práva obsahovať nielen ustanovenia upravujúce realizáciu procesných práv a podrobenie sa procesným povinnostiam poškodeného vzťahujúcich sa priamo na postup v trestnom konaní, ale aj ustanovenia upravujúce pomoc poškodenému, ktoré nemajú priamy vplyv na trestné konanie. Teda či je vhodné, aby právna úprava postupu orgánu činného v trestnom konaní pri poučení poškodeného (komplexne) bola upravená v jednom predpise alebo aby bola roztrieštená vo viacerých predpisoch. V súčasnosti je úprava poskytnutia niektorých informácií poškodenému a poučenia o niektorých právach poškodeného, ktoré sú predmetom navrhovaného zákona, obsiahnutá v § 49 Trestného poriadku. Toto riešenie zrejme predkladateľ návrhu nepovažuje za vhodné, keď uvažuje o vypustení týchto ustanovení a ich začlenení do osobitného predpisu. S touto úvahou je možné sa stotožniť, najmä s ohľadom na vnútornú nesúrodosť súčasnej úpravy § 49 Trestného poriadku, aj nesúrodosť s ostatnými normami a charakterom Trestného poriadku. Je vhodné, aby Trestný poriadok na jednej strane obsahoval iba povinnosť poučiť poškodeného o jeho procesných právach a procesných povinnostiach, pričom absencia tohto poučenia má vplyv na zákonnosť postupu v trestnom konaní. Na druhej strane je namieste, aby Trestný poriadok neobsahoval povinnosť informovať poškodeného o právach, ktorých realizácia má za cieľ ochrániť ho alebo pomôcť mu pri odstránení následkov trestného činu, ale ich realizovanie alebo nerealizovanie nemá žiadny zásadný vplyv na priebeh trestného konania, jeho zákonnosť a pod. Navrhovaný zákon (rovnako ako súčasné ustanovenie § 49 ods. 3 Trestného poriadku) žiadnym spôsobom nerieši otázku, aký následok bude mať na zákonnosť trestného konania alebo konkrétneho úkonu, ak poškodený nebude riadne informovaný podľa navrhovaného zákona. Zrejme navrhovateľ s absenciou tohto informovania nemieni spájať nezákonnosť trestného konania, čo možno považovať za legitímne. Nemožno sa však stotožniť so spôsobom transpozície smernice, keď dochádza k úplnej transpozícii do jedného predpisu bez akéhokoľvek ohľadu na existujúcu úpravu trestného konania a na charakter jednotlivých práv. Považujeme za nevyhnutné rozčleniť práva poškodeného upravené smernicou na dve skupiny podľa vyššie uvedených kritérií a nezahrnúť do navrhovaného zákona medzi povinnosti orgánov činných v trestnom konaní poučiť poškodeného napr. o práve na tlmočenie a preklad, o možnosti a podmienkach uzavretia zmieru a pod., a tieto práva naďalej ponechať na výlučnú úpravu v Trestnom poriadku. Súčasne je potrebné z existujúcich ustanovení Trestného poriadku vypustiť práva poškodeného, ktoré sú duplicitne obsiahnuté v navrhovanom zákone (napr. § 46 ods. 1 Trestného poriadku). Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k § 3 ods. 1 18. K § 3 ods. 1 – Navrhujeme explicitne upraviť, ktorý subjekt a v akom konaní preukazuje, že osoba, ktorá tvrdí, že je obeťou trestného činu, nie je takouto obeťou. Navrhujeme explicitne upraviť, čo sa považuje za „zjavné zneužitie postavenia obete podľa tohto zákona“, ako aj ktorý subjekt a v akom konaní je oprávnený o tom rozhodnúť. Navrhovaná úprava je v oboch uvedených prípadoch prakticky neaplikovateľná. Možno oceniť zámer predkladateľa vylúčiť nie ojedinelé prípady, keď osoba vyhlasuje, že je obeťou trestného činu, hoci je celkom zjavné, že toto tvrdenie je motivované snahou riešiť občianskoprávne, obchodnoprávne, rodinné, správnoprávne, či iné vzťahy pomocou noriem trestného práva bez zachovania princípu ultima ratio. Je evidentné, že nie je účelné, aby v takýchto prípadoch štátne orgány a iné subjekty boli viazané povinnosťami podľa navrhovaného zákona, a aby sa tak plytvalo časom a prostriedkami, ktoré by mohli byť použité v prospech obetí trestných činov. Pri uplatňovaní tohto zámeru však predkladateľ neustanovil príslušným subjektom žiadny legálny postup, ktorý by mohli použiť pri rozhodovaní o predmetných otázkach. Teda príslušné subjekty zrejme jednoduchou úvahou, bez nutnosti odvolania sa na dôvody, majú právo dospieť k záveru, že „je preukázané, že osoba nie je obeťou trestného činu“ alebo že „osoba zjavne zneužíva postavenie obete“. Na druhej strane návrh zákona neobsahuje ani nástroje, ktoré môžu využiť obete trestných činov, ktoré v dôsledku svojvoľného rozhodnutia príslušného subjektu majú odopreté využitie práv podľa navrhovaného zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k § 4 ods. 1 20. K § 4 ods. 1 – Žiadame vo vzťahu k orgánom činným v trestnom konaní znenie zosúladiť s právami poškodeného v trestnom konaní, pokiaľ ide o formu informovania. Pod pojmom „informácie, ktoré sa týkajú veci, v ktorej je obeťou trestného činu“, je zrejme nutné rozumieť napr. aj informácie o stave konania. Tomu nasvedčuje aj znenie smernice. Podľa Trestného poriadku je poškodený informovaný o stave trestného konania formou doručenia zákonom určených rozhodnutí v trestnom konaní alebo umožnením nazrieť do vyšetrovacieho spisu a vyhotoviť si kópie spisu alebo jeho časti na vlastné náklady. V prípravnom konaní teda zákon neukladá povinnosť orgánom činným v trestnom konaní informovať poškodeného ústne. Navrhovaná úprava foriem informovania obete neumožňuje alternatívne použitie jednotlivých foriem. Smernica kumulatívne použitie oboch foriem informovania nevyžaduje. Je potrebné upozorniť, že v iných štátoch Európskej únie nie je štandardom označovať konanie polície pri vyšetrovaní trestných činov ako trestné konanie. Trestným konaním sa spravidla rozumie konanie vykonávané súdom v trestnej veci. Zo smernice je celkom zjavné, že pod pojmom trestné konanie sa rozumie konanie súdu. Priamo v ustanoveniach o povinnosti informovať obeť o jej právach smernica výslovne používa pojmy „postavenie obete v príslušnom systéme trestného súdnictva“, či „rozsudok v súdnom konaní“ bez ustanovení obsahujúcich konanie alebo rozhodovanie orgánu polície, ktoré predchádzalo súdnemu konaniu. Teda je celkom zjavné, že obsah pojmu trestné konanie podľa smernice nie je totožný, ani rozsahom podobný obsahu pojmu trestné konanie podľa Trestného poriadku. Pri transpozícii smernice tento fakt nebol zohľadnený. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k § 3 ods. 6 19. K § 3 ods. 6 uvádzame, že podľa nášho názoru dané ustanovenie má iba deklaratórnu povahu, t.j. neukladá nové práva či povinnosti iba deklaruje už Trestným poriadkom priznané práva či povinnosti. Z tohto dôvodu sa javí ako nadbytočné a navrhujeme ho vypustiť. Dávame však do pozornosti, že ustanovenie odseku 6 zabúda na osoby (podľa § 2 písm. b) bod 2 návrhu označené tiež za obete) § 369 Trestného poriadku označené ako oprávnené osoby. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k § 4 ods. 2 písm. e) 23. K § 4 ods. 2 písm. e) – Z predloženého návrhu zákona nie je zrejmé, o aké osobitné ochranné opatrenia ide, ktoré bude možné prijať. V tomto smere je potrebné návrh zákona dopracovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k § 4 ods. 2 písm. g) 24. K § 4 ods. 2 písm. g) – Z predloženého návrhu zákona nie je zrejmé o aké opatrenia ide, ktoré bude možné prijať. V tomto smere je potrebné návrh zákona dopracovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k § 3 ods. 1 17. K § 3 – V odseku 1 navrhujeme slovo „identifikovaný“ nahradiť slovom „zistený“ a zosúladiť text návrhu zákona s § 201 ods. 2 Trestného poriadku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k § 4 ods. 2 písm. d) 22. K § 4 ods. 2 písmeno d) – Ustanovenie navrhujeme preformulovať na znenie: „d) prístupe k právnej pomoci“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k § 4 ods. 6 a 7 29. K § 4 ods. 6 a 7 – V prípade, ak existuje úprava v oblasti zdravotníctva týkajúca sa poskytovania kontaktných údajov o subjektoch poskytujúcich pomoc obetiam, na ktoré sa obeť môže obrátiť o pomoc, navrhujeme uviesť odkaz na príslušný predpis, ktorý by obsahoval túto úpravu. Inak je možné túto úpravu považovať za veľmi všeobecnú, z ktorej nevyplýva ani forma podanej informácie a z legislatívneho hľadiska by bolo žiaduce, aby takto uložená povinnosť subjektom v oblasti zdravotníctva bola zahrnutá v predpise, ktorý ukladá povinnosti subjektom zdravotníctva ako jedna z ich povinností podľa osobitného predpisu, t. j. predloženého návrhu zákona. Primerane sa táto pripomienka vzťahuje aj k odseku 7, a to z dôvodu, že ak ide o novú povinnosť stanovenú pre orgány verejnej moci, je naformulovaná veľmi všeobecne a mala by byť zakotvená v predpisoch upravujúcich povinnosti týchto orgánov ako tzv. „zrkadlová úprava“ odkazujúca na osobitný predpis, t. j. predložený návrh zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k § 6 ods. 2 31. K § 6 ods. 2 – Navrhujeme bližšie vymedziť kedy pôjde o „odôvodnené prípady“, pretože v danom znení sa pripúšťa subjektívny výklad. Nie je tiež zrejmé, kto bude o odôvodnenosti daných prípadov rozhodovať. Keďže poskytovanie pomoci obetiam má byť v týchto prípadoch bezplatné zo strany poskytovateľa (§ 6 ods. 1 druhá veta), zrejme sa bude brániť bezplatnému poskytovaniu takejto pomoci, ak ju inak poskytuje odplatne. Môže to klásť na poskytovateľa aj nemalé finančné nároky, najmä ak pôjde o viaceré alebo aj zdĺhavé prípady. Nie je tiež zrejmé, či dané situácie bude naďalej podporovať štát (zrejme však nie podľa čl. 2 ods. 2 ústavy). Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k § 5 až 7 30. K § 5 až 7- Primerane je možné pripomienky k § 4 ods. 6 a 7 uplatniť aj k § 5 až 7, pretože podľa nášho názoru by nové povinnosti mali byť premietnuté odkazom na predložený návrh zákona v príslušných všeobecných predpisoch upravujúcich postavenie subjektov poskytujúcich pomoc obetiam. Podľa nášho názoru, je potrebné, ak je to možné, dané subjekty v rámci jednotlivých právnych úprav identifikovať a priradiť im odkazom na predložený predpis nové povinnosti. Takýmto prístupom sa dosiahne väčšia previazanosť a prehľadnosť v systéme právnych predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k § 4 ods. 5 písm. d) 28. K § 4 ods. 5 písm. d) – Dané ustanovenie považujeme za veľmi všeobecné, preto navrhujeme bližšie vymedziť čo by malo spadať pod vyjadrenie „finančné a praktické záležitosti vzniknuté ako následok trestného činu“, aby subjekty poskytujúce pomoc obetiam neboli či už aj z objektívnej nemožnosti poskytnutia všetkých informácií spadajúcich pod citované vyjadrenie napadnuteľné pre neposkytnutie všetkých informácií týkajúcich sa finančných a praktických záležitosti vzniknutých ako následok trestného činu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k § 6 ods.4 32. K § 6 – Odsek 4 navrhujeme vypustiť. S poukazom na ustanovenie § 2 písm. c) návrhu zákona je policajt prvého kontaktu schopný posúdiť, či ide o obzvlášť zraniteľnú obeť v prípade bodu 1 a 2. Orgán činný v trestnom konaní by bol schopný posúdiť uvedený aspekt v prípade bodov 1, 2, 4 a 5. Na posúdenie obzvlášť zraniteľnej obete je potrebné buď disponovať príslušnými odbornými vedomosťami v prípade bodu 3. V prípade bodov 4, 5 a 6 je možné tento aspekt posúdiť až v trestnom konaní. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k § 4 ods. 4 27. K § 4 ods. 4 – Odsek 4 navrhujeme vypustiť. Pre účely návrhu zákona považujeme za postačujúce poskytnutie informácií podľa § 4 ods. 2 písm. b). Zastávame názor, že navrhované sprostredkovanie kontaktov je nad rámec úloh Policajného zboru definovaných zákonom o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k § 4 ods. 2 písm. h), j), l) a m) 25. K § 4 ods. 2 písmená h), j), l) a m) – Upozorňujeme, že tieto otázky je možné riešiť až v trestnom konaní a sú v kompetencii orgánu činného v trestnom konaní a nie príslušníka Policajného zboru. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k § 10 ods. 1 34. K § 10 ods. 1- Navrhujeme slová „Európskej únie“ nahradiť slovami „členského štátu“, a to vzhľadom na zavedenú legislatívnu skratku v § 2 písm. l). Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k § 9 33. K § 9 – Ustanovenie navrhujeme uviesť ako súčasť tretej časti návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k § 25 ods. 2 písm. c) 38. K § 25 ods. 2 písm. c) – Podľa navrhovanej úpravy je „prílohou žiadosti o udelenie akreditácie aj výpis zo živnostenského registra, ak ide o žiadateľa, ktorým je samostatne zárobkovo činná osoba zapísaná v živnostenskom registri alebo obdobnom registri osvedčujúcom oprávnenie na vykonávanie činnosti“. Danú úpravu navrhujeme vypustiť z dôvodu, že nie je zrejmé, čo by sa malo živnostenským oprávnením preukazovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k § 33 ods. 2 43. K § 33 ods. 2 - Text počnúc druhou vetou navrhujeme vypustiť a vložiť do § 36 písm. d) a následne upraviť znenie dopĺňaného písmena vzhľadom na vložený text. Takáto úprava celistvejšie na jednom mieste charakterizuje čo a v akom rozsahu sa zverejňuje o finančnej podpore na webovom sídle ministerstva zdravotníctva. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k § 27 ods. 3 40. K § 27 ods. 3 – Za slovami „členovia komisie ani jemu blízke osoby“ sa nachádza odkaz na zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia. Odporúčame odkaz 7 nahradiť odkazom 9, ktorý odkazuje na § 116 Občianskeho zákonníka a keďže ide o odkaz na Občiansky zákonník, je potrebné rešpektovať bod 22.9 legislatívno-technických pokynov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2017 Detail