LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I ako celku - v celom texte odporúčame jednotne používať pojmy, napr. „morálna škoda“ alebo „morálna ujma“ (napr. v § 2 písm. d) a písm. i), § 12 ods. 3), „civilný proces“ alebo „civilné konanie“ (v § 7 ods. 1, § 15), „subjekt poskytujúci pomoc obetiam“ alebo „subjekt poskytujúci podporu obetiam“ (napr. v § 2 písm. j), § 16 ods. 3), „tlačivá“ alebo „formuláre“ (v § 16 ods. 1, § 20 ods. 3) atď., - odporúčame zosúladiť znenie príslušných ustanovení s dôvodovou správou k nim, napr. znenie § 11 ods. 3 nekorešponduje s dôvodovou správou k tomuto ustanoveniu; to isté platí pre znenie § 21, § 27 ods. 4 atď.; zároveň je potrebné premietnuť odôvodnenia z dôvodovej správy do textu príslušných ustanovení návrhu zákona, napr. slová „a možnosť obeti násilného trestného činu domáhať sa odškodnenia žalobou na súde, ak ministerstvo spravodlivosti žiadosti nevyhovie alebo jej vyhovie iba sčasti“ uvedené v dôvodovej správe k Čl. I k § 15 a 16 je potrebné premietnuť do znenia § 16 atď., - text odporúčame upraviť gramaticky, predovšetkým vypustiť čiarky (napr. v § 2 písm. c) piatom bode za slovom „jej“, v § 9 za slovom „činu“) a vložiť čiarky (napr. v § 3 ods. 7 za slovom „dieťa“, v § 6 ods. 3 pred slovami „a to“) atď. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I § 25 ods. 1 písm. b) druhý bod odporúčame zosúladiť s ods. 2 písm. a) druhým bodom, keďže fyzickú osobu zodpovednú za poskytovanie odbornej pomoci (príp. zodpovedného zástupcu) môže mať nielen fyzická osoba, ktorá žiada o akreditáciu, ale aj právnická osoba, ktorá žiada o akreditáciu. Zároveň v ods. 2 odporúčame ako prílohu k žiadosti o udelenie akreditácie ustanoviť aj výpis z obchodného registra alebo obdobného registra, ak ide o žiadateľa, ktorým je právnická osoba. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K Čl. I - § 19 ods. 2 až 5 V Čl. I § 19 ods. 2 až 6 odporúčame slová "asistenčný orgán" nahradiť slovami "asistenčný orgán Slovenskej republiky", z dôvodu, že legislatívna skratka nebola zavedená v § 18 ods. 2, v ktorom je upravené, že "Asistenčným orgánom Slovenskej republiky je ministerstvo spravodlivosti." . Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.7.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K Čl. I - § 15 ods. 1 V Čl. I § 15 ods. 1 odporúčame uviesť názov ministerstva "Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky" a následne zaviesť skratku "ministerstvo spravodlivosti". Odôvodnenie: Bod 9.1. Prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.7.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K Čl. I - § 16 ods. 3 V Čl. I § 16 ods. 3 odporúčame odkaz 9 opatriť okrúhlou zátvorkou a umiestniť ho až za bodkou. Odôvodnenie: Bod 22.1. Prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.7.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K Čl. I - § 23 ods. 3 V Čl. I - § 23 ods. 3 odporúčame slovo "prináleží" nahradiť slovami "možno poskytnúť". Odôvodnenie: Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.7.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K Čl. I - § 15 ods. 4 V Čl. I - § 15 ods. 4 odporúčame slovo "pre" nahradiť slovom "pred". Odôvodnenie: Odstránenie preklepu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.7.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K Čl. I - odkaz 11 V Čl. I - odkaz 11 na poznámku pod čiarou je treba opatriť okrúhlou zátvorkou. V poznámke pod čiarou k odkazu 11 odporúčame slová "zákona č. 10/1996 Z.z." nahradiť slovami "zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z.z.". Odôvodnenie: 1. Bod 22.1 Prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. 2) § 91 ods. 1 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z.. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.7.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K Čl. I - § 38 ods. 1 V Čl. I § 38 ods. 1 odporúčame slová "s výnimkou" nahradiť slovom "okrem". Odôvodnenie: Legislatívna pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.7.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K Čl. I - § 39 V Čl. I § 39 slovo "predo" nahradiť slovom "pred". Odôvodnenie: Gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.7.2017 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.7.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K Čl. I - § 18 ods. 6 V Čl. I § 18 ods. 6 odporúčame z dôvodu jednoznačnosti a zrozumiteľnosti vnútorný odkaz "podľa odseku 4" nahradiť slovami "členského štátu". V odseku 6 písm. a) a b) a odseku 7 je treba spresniť "rozhodcovský orgán", ak ide o rozhodcovský orgán členského štátu, potom je to treba vyjadriť doplnením chýbajúcich slov, pretože nie je vhodné používať takúto skratku, keď existuje aj rozhodcovský orgán Slovenskej republiky (pozri § 19 ods. 2) a v ustanovení § 20 ods. 1 sa zasa má na mysli rozhodcovský orgán členského štátu. Odôvodnenie: Jednoznačnosť a zrozumiteľnosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.7.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K Čl I § 16 ods. 1 V Čl. I § 16 ods. 1 odporúčame slovo "bydlisko" nahradiť slovami "trvalé bydlisko" s ohľadom na § 10 a slovo "ministerstvo" nahradiť slovami "ministerstvo spravodlivosti" s ohľadom na legislatívnu skratku, ktorú navrhujeme zaviesť v § 15 ods. 1. Pripomienka o zavedenej legislatívnej skratke platí pre celý text návrhu zákona v príslušnom gramatickom tvare t.zn. tam, kde je slovo "ministerstvo" treba doplniť slovo "spravodlivosti". Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.7.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K Čl. I - § 10 ods. 2 písm. b) V Čl. I § 10 ods. 2 písm. b) odporúčame zvážiť, či je jednoznačné a dostatočne zrozumiteľné vyjadrenie vo vnútornom odkaze ustanovenia, keď sa odkazuje na "časť vety za prvou bodkočiarkou". odporúčame Odôvodnenie: Článok 6 ods. 1 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.7.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K Čl. I - § 34 ods. 2 V Čl. I § 34 ods. 2 písm. a) odporúčame na konci pripojiť slová "s uvedením identifikačných údajov". V § 34 ods. 2 vložiť nové písmeno g), ktoré znie: "g) podmienky použitia finančnej podpory zo štátneho rozpočtu," a doterajšie písmena g) až k) sa označujú ako písmena h) až l). Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.7.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K Čl. I - § 25 ods. 1 písm. a) V Čl. I § 25 ods. 1 písm. a) odporúčame v slovách "trvalý pobyt alebo prechodný pobyt" vypustiť slovo "alebo" z dôvodu, aby z ustanovenia bolo zrejmé, že trvalý pobyt FO uvádza vždy a prechodný pobyt len ak je aktuálny. Táto pripomienka platí aj v ďalšom texte. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.7.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K Čl. I - § 29 ods. 2 písm. b) V Čl. I § 29 ods. 2 písm. b) odporúčame definovať porušenie povinnosti uvedených v § 28 "zvlášť závažným spôsobom". Odôvodnenie: Zrozumiteľnosť a jednoznačnosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.7.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K Čl. I - § 5 ods. 1 (prvá veta) V Čl. I - § 5 ods. 1 odporúčame prvú vetu upraviť takto:"Subjekty poskytujúce pomoc obetiam poskytujú alebo zabezpečujú odbornú pomoc obetiam za podmienok upravených týmto zákonom alebo osobitným predpisom.3) Odôvodnenie: Bod 2 Prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.7.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K Čl. I - § 4 ods. 5 písm. a) V Čl. I - § 4 ods. 5 písm. a) odporúčame upraviť takto: "forme a rozsahu odbornej pomoci, ktorá je poskytovaná obetiam, vrátane informácie v akom rozsahu je poskytovaná bezplatne;".... Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.7.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K Čl. I § 5 (nadpis) ods. 1 V Čl. I § 5 odporúčame doplniť nadpis o "formy odbornej pomoci", ktoré sú upravené v troch odsekoch (napríklad "Formy odbornej pomoci a právo na poskytnutie odbornej pomoci"). Odsek 1 odporúčame správne štylisticky upraviť napr. takto: " Subjekty poskytujúce pomoc obetiam poskytujú alebo zabezpečujú obetiam odbornú pomoc za podmienok ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom. 3)". Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.7.2017 Detail