LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I § 5 odporúčame: - v ods. 2 písm. a) vypustiť slová „tohto zákona“, - v ods. 2 písm. e) čiarku za slovom „viktimizácii“ nahradiť bodkou a vypustiť slová „zastrašovaniu a pomste“ (zastrašovanie a pomsta sú obsiahnuté v pojme opakovaná viktimizácia v § 2 písm. f)), - v ods. 3 úvodnej vete slová „zraniteľným obetiam“ nahradiť slovami „zraniteľnej obeti“, - v ods. 3 písm. c) zvážiť doplnenie vyhodnotenia hrozby nebezpečenstva značnej škody na majetku (zosúladenie s § 4 ods. 2 písm. e)) a - v ods. 5 nahradiť slovo „obetiam“ slovom „obeti“ a slovo „ich“ slovom „jej“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I § 2 odporúčame: - v písm. b) druhom bode slovo „pokolení“ nahradiť slovom „rade“, - v písm. c) piatom bode za slovom „vyznania“ vložiť slová „alebo viery“ (zosúladenie s § 3 ods. 2), - v písm. k) za slovami „alebo iného členského štátu“ vložiť slová „Európskej únie (ďalej len „členský štát“)“, vypustiť slovo „poškodenému“ a vložiť slovo „obete“ za slovom „žiadosti“, - v písm. l) vypustiť slová „Európskej únie (ďalej len „členský štát“)“ a slovo „poškodeného“ nahradiť slovom „obete“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I § 10 ods. 1 odporúčame slová „Európskej únie“ nahradiť slovami „iného členského štátu“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I § 4 ods. 2 písm. g) odporúčame vypustiť slová „Európskej únie“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. III bod 4, § 46 ods. 8 úvodnej vete odporúčame vložiť čiarku za slovom „slobode“ a v nadväznosti na úvodnú vetu gramaticky upraviť znenie písmen a) až f), t. j. nahradiť slovo „prepustený“ slovom „prepustení“, slová „prepustenie alebo útek“ slovami „prepustení alebo úteku“ atď. . Obdobne odporúčame upraviť v Čl. III bode 11 znenie § 139 ods. 1. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I § 29 ods. 2 odporúčame slová „akreditovaný subjekt“ uvedené v písm. a) až c) presunúť do úvodnej vety tohto ustanovenia Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I § 16 ods. 2 úvodnú vetu odporúčame upraviť nasledovne: „Prílohou k žiadosti podľa § 15 ods. 1 je“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I § 32 ods. 2 odporúčame za slovom „rozpočtu“ vypustiť čiarku a vložiť slovo „obsahujúci“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. III bod 10, § 135 ods. 1 novej vete odporúčame slová „druhotnou viktimizáciou“ nahradiť slovami „druhotnej viktimizácii“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I § 27 ods. 3 odporúčame nahradiť slovo „jemu“ slovom „im“ a odkaz „7)“ nad slovom „osoby“ odkazom „9)“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. III bod 7, § 82 ods. 6 odporúčame slovo „proces“ nahradiť slovom „procese“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I § 40 odporúčame slovo „zákon“ nahradiť slovom „zákonom“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I § 15 ods. 4 odporúčame slovo „pre“ nahradiť slovom „pred“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) poznámkam pod čiarou - Čl. I a Čl. IV v Čl. I - v poznámke pod čiarou k odkazu 1 odporúčame za slovom „predpisov“ vypustiť slová „v znení neskorších predpisov“, - v poznámke pod čiarou k odkazu 3 odporúčame slová „zákon č. 576/2044 Z. z.“ nahradiť slovami „zákon č. 576/2004 Z. z.“, - v poznámke pod čiarou k odkazu 7 odporúčame slovo „poisťovaní“ nahradiť slovom „poisťovní“ a za slovom „predpisov“ vložiť slová „v znení neskorších predpisov“, - v poznámke pod čiarou k odkazu 8 odporúčame vypustiť slová „v znení neskorších predpisov“, - v poznámke pod čiarou k odkazu 11 odporúčame za slovo „zákona“ vložiť slová „Národnej rady Slovenskej republiky“, - v poznámke pod čiarou k odkazu 12 odporúčame za slovo „zákonov“ vložiť slová „v znení zákona č. 84/2014 Z. z.“, - v poznámke pod čiarou k odkazu 15 odporúčame za slová „Z. z.“ vložiť slová „o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ a v Čl. IV v poznámke pod čiarou k odkazu 15a odporúčame slová „15)“ nahradiť slovami „15a)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. III bod 11, § 139 ods. 2 odporúčame nahradiť slovo „poškodenému“ slovom „svedkovi“ a číslo „8“ číslom „1“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. III bod 2 úvodnej vete odporúčame slovo „poskytujúcich“ nahradiť slovom „poskytujúci“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I § 6 odporúčame v ods. 2 nahradiť slovo „obetiam“ pred slovom „bezplatne“, „najviac“ a pred slovami „za poplatok“ slovom „obeti“, vypustiť slová „zo strany štátu“ a ods. 4 upraviť gramaticky a vypustiť slová „zastrašovaniu a pomste“ (už sú obsiahnuté v pojme opakovaná viktimizácia v § 2 písm. f)) Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2017 Detail
AZR (Aliancia za rodinu) čl. II zákona 3. Článok II navrhujeme vypustiť. Odôvodnenie: Dôvodová správa uvádza, že v § 140 sa formulačne upravuje písmeno e), ktorého znenie sa dopĺňa v súlade so záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov odkazom na „pohlavie“ a „rod“. V citovanej smernici sa však povinnosť zvýšiť trestnú sadzbu z dôvodu osobitného motívu páchateľov akou je nenávisť pre pohlavie, či rod obete nenachádza. Vzhľadom k neexistencii definície pojmu rod a snahe Istanbulského dohovoru zaviesť definíciu „rodu“ ako súboru rolí bez súvisu s pohlavím do právneho poriadku odmietame zavádzanie pojmu „rod“ v neurčitom význame do právneho poriadku. Súčasné trestné sadzby pre ochranu pred domácim násilím (týranie blízkej a zverenej osoby), ktoré sa týkajú praktického problému konfliktov medzi mužmi a ženami boli zvýšené v roku 2002 zo základnej trestnej sadzby 1-5 rokov na sadzbu 2-8 rokov, následne v novom Trestnom zákone v roku 2005 bola opätovne zvýšená trestná sadzba na 3 až 8 rokov. V tomto štádiu plnia svoju zákonom danú funkciu. Zvyšovanie trestných sadzieb cestou osobitného motívu musí byť prakticky odôvodnené v kontexte situácie v Slovenskej republike. Stúpa počet trestných činov páchaných psychopatickými osobnosťami z nenávisti pre pohlavie, alebo „rod“ t. j. rodinný pôvod obete? Takúto informáciu MS SR nepredložilo do dôvodovej správy. Je menej opovrhnutiahodné nenávidieť ľudí s okuliarmi, obéznych či ryšavých ľudí? Podľa nášho názoru je každá z týchto nenávistí rovnako nebezpečná ako nenávisť pre pohlavie či rod. Cielené vyberanie len na niektorej formy nenávisti diskriminuje obete podľa pohnútok páchateľov a to nepovažujeme za správne. Praktickým odôvodnením pre osobitný právny prístup môže byť napríklad veľmi silná negatívna historická skúsenosť rasových, náboženských, národnostných či etnických genocíd. V týchto prípadoch sa dá súhlasiť, že existuje oprávnený záujem štátu predísť podobným prípadom zvýšenou trestnou sadzbou. Existuje tu však rozšírená podobná forma nenávisti z dôvodu pohlavia na Slovensku? Nedisponujeme takýmito informáciami a žiadame, aby ministerstvo zverejnilo štatistiky trestných činov, ktoré sú páchané z dôvodu nenávisti voči pohlaviu. Rovnako Ministerstvo spravodlivosti nepredložilo v dôvodovej správe informácie, že stúpa počet trestných činov motivovaných nenávisťou medzi rodmi. Historicky na Slovensku nemá tradíciu krvná pomsta, či iné formy vendety medzi rodmi. Primeranosť právnej úpravy Ktorý motív páchateľa je zavrhnutiahodnejší? Spáchanie trestného činu voči mužovi z nenávisti voči mužom alebo spáchanie trestného činu pre získanie majetku obete? Príklad: Po prijatí príslušného osobitného motívu trestného činu: Týranie blízkej a zverenej osoby, bez ťažkej ujmy na zdraví Motív – získanie majetku obete Trest: 3 až 8 rokov. Motív Nenávisť voči ženám či mužom, nenávisť pre rod Trest 7 až 15 rokov Zásadná pripomienka Odoslaná 28.7.2017 Detail
AZR (Aliancia za rodinu) k čl. I, § 2, písm. c), bod 5 1. V § 2, písm. c) bod 5 navrhujeme vypustiť slová: „z dôvodu jej, pohlavia, rodu, sexuálnej orientácie, národnosti, rasovej alebo etnickej príslušnosti, náboženského vyznania,“ Odôvodnenie Oceňujeme zákon ako celok, v petícii proti Istanbulskému dohovoru ktorú podpísalo viac ako 12.600 občanov sme žiadali už pred rokmi zákon o obetiach násilia, ktorý nebude diskriminovať obete podľa pohnútok ich páchateľov. K obetiam sa musí pristupovať bez diskriminácie podľa motívov páchateľov. Táto formulácia, ktorá nie je v samotnom štádiu vyšetrovania preukázaná a závisí od subjektívneho pocitu páchateľov a znamená pre obete diskrimináciu v prístupe k službám. Ak je násilný čin spáchaný z dôvodu chudoby obete alebo pre charakteristické črty obete ako je obezita, má byť ochrana a poskytované služby na rovnakej úrovni. Podľa smernice sa má totiž prihliadať k osobným vlastnostiam obete. Z týchto a mnohých iných praktických dôvodov navrhujeme zaradenie medzi obzvlášť zraniteľné obete, všetky obete násilia bez skúmania, aké pohnútky mal páchateľ. A tiež preto, aby sa im všetkým poskytovali rovnako kvalitné služby. Zároveň v zákone absentuje podstatná okolnosť, a to definícia rodu. Pôjde o pôvod rodu v zmysle rodinného pôvodu, alebo o definíciu v zmysle Istanbulského dohovoru, ktorá presadzuje gender ako rodu, nesúvisiaceho s pohlavím? Ak bude doplnená definícia v zmysle gender ideológie či Istanbulského dohovoru musíme takýto význam pojmu rod odmietnuť ako nevedecký. Zásadná pripomienka Odoslaná 28.7.2017 Detail
AZR (Aliancia za rodinu) čl. I, § 3, ods. 2 2. V § 3, ods. 2 navrhujeme slovo „rode“ nahradiť slovom „pôvode rodu“ Odôvodnenie Vzhľadom chýbajúcej definícii navrhujeme objasniť pojem rod formuláciou, ktorú poznal náš Trestný zákon a ktorá vyjadrovala rod vo význame „pôvodu rodu“ či rodinného pôvodu. V opačnom prípade ostane tento pojem vágny a nezabezpečí dostatočnú ochranu pred diskrimináciou na základe rodinného pôvodu. Túto zmenu navrhujeme aj preto, lebo nesúhlasíme so zmenou pojmu rod v zmysle gender ideológie. Zásadná pripomienka Odoslaná 28.7.2017 Detail