LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K Čl. I prvej časti - § 2 písm. b) prvý bod a druhý bod V Čl. I prvej časti - § 2 písm. b) prvom bode pred slovo "či" vložiť čiarku a v druhom bode výraz "danej" nahradiť iným vhodnejším. Odôvodnenie: Gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.7.2017 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. III K bodom 4 a 11 – znenia v §46 ods.8 písm. a) až f) a v §139 ods.1 písm. a) až f) odporúčame príslušne gramaticky upraviť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.7.2017 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. III K bodu 2 – slová „subjekt poskytujúcich“ odporúčame nahradiť slovami „subjekt poskytujúci“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.7.2017 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. III K bodu 12 – začiatok znenia odporúčame upraviť „V §196 ods.1 sa...“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.7.2017 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Doložke zlučiteľnosti právneho predpisu s právom Európskej únie Odporúčame v bode 4 písm. c) nahradiť slová „Výzva Európskej komisie: prípad 2016/0149 v systéme EU Pilot“ slovami „formálne oznámenie – porušenie č. 2016/0149“. Odôvodnenie: konanie v EÚ Pilot bolo uzavreté, vec pokračuje ako infringement. Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.7.2017 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Prekladacej správe Odporúčame doplniť súlad návrhu zákona s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky. Táto pripomienka sa týka aj dôvodovej správy - všeobecnej časti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.7.2017 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Prekladacej správe Odporúčame nahradiť slová "vplyv životné prostredie" slovami "vplyv na životné prostredie". Táto pripomienka sa týka aj dôvodovej správy - všeobecnej časti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.7.2017 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Dôvodovej správe - všeobecnej časti Odporúčame nahradiť slová "transpozícia smernica Európskeho parlamentu" slovami "transpozícia smernice Európskeho parlamentu". Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.7.2017 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Prekladacej správe Odporúčame v treťom odseku predkladacej správy slovo "smernica" a nahradiť ho slovom "smernice". Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.7.2017 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Prekladacej správe Odporúčame v prvom odseku predkladacej správy vypustiť slová "o zákon". Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.7.2017 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) § 5 ods. 2 písm e) Odporúčame vypustiť slová ", zastrašovaniu a pomste" z dôvodu, že zastrašovanie a pomsta by mali byť súčasťou opakovanej viktimizácie podľa § 2 písm. f). Rovnakú pripomienku uplatňujeme aj k § 6 ods. 4. Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.7.2017 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) § 2 písm. c) bod 1. Odporúčame preformulovať nasledovne: "1. dieťa; ak nie je vek osoby známy a existuje dôvod domnievať sa, že je dieťaťom, považuje sa za dieťa, až kým sa nepreukáže opak,". Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.7.2017 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) § 2 písm. k) a l) Odporúčame slová "alebo iného členského štátu " nahradiť slovami "alebo iného členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“)" a vypustiť zavedenie legislatívnej skratky v písm. l). Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.7.2017 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) § 4 ods. 2 písm. g) Odporúčame používať zavedenú legislatívnu skratku "členský štát". Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.7.2017 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) § 3 ods. 3 Odporúčame nahradiť slová "svojich právomocí alebo činností" slovami "svojej právomoci alebo činnosti". Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.7.2017 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) § 10 Odporúčame slová "bez štátnej príslušnosti" nahradiť slovami "bez štátneho občianstva". Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.7.2017 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) § 8 ods. 4 Odporúčame nahradiť slová "príslušný orgán je" slovami "je príslušný orgán". Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.7.2017 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) § 3 ods. 2 Odporúčame vypustiť slovo "akejkoľvek" pre nadbytočnosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.7.2017 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Predkladacia správa V prvom odseku odporúčame vypustiť slová "o zákon" pre nadbytočnosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.7.2017 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Čl. III novelizačný bod 4. a 11. V § 46 ods. 8 a v § 139 ods. 1 odporúčame v písm. a) a b) slovo "prepustený" nahradiť slovom "prepustení" a text v písm. d) až f) upraviť gramaticky tak, aby nadväzoval na uvádzaciu vetu odseku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.7.2017 Detail