LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody so smernicou 2012.29.EÚ 13. Žiadame transponovať čl. 13 smernice do slovenského právneho poriadku a to v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody so smernicou 2012.29.EÚ 17. Žiadame čl. 22 ods. 3 smernice transponovať do slovenského právneho poriadku a to v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti. V uvedenom prípade nejde o „D“ - transpozíciu podľa úvahy (dobrovoľnú ), ale o bežnú transpozíciu „N“, čo znamená, že ustanovenie uvedené v smernici je povinné (záväzné) a musí sa transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky vo svojej podstate. Uvedenú pripomienku rovnako uplatňujeme aj pre čl. 22 ods. 5 smernice, čl. 22 ods. 6 smernice, čl. 22 ods. 7 smernice, čl. 23 ods. 1 smernice. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody so smernicou 2012.29.EÚ 20. Pri preukazovaní transpozície čl. 25 ods. 4 žiadame v stĺpci č. 3 zmeniť poznámku „D“ – dobrovoľná transpozícia, na poznámku „N“, čo znamená, že ustanovenie uvedené v smernici je povinné (záväzné) a musí sa transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky vo svojej podstate. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody so smernicou 2012.29.EÚ 19. Žiadame čl. 25 ods. 1 smernice transponovať do slovenského právneho poriadku a to v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti. V uvedenom prípade nejde o („n. a.“) - transpozícia sa neuskutočňuje, ale o bežnú transpozíciu („N“), čo znamená, že ustanovenie uvedené v smernici je povinné (záväzné) a musí sa transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky vo svojej podstate. Uvedenú pripomienku rovnako uplatňujeme aj pre čl. 25 ods. 2 smernice a čl. 25 ods. 3 smernice. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody so smernicou 2012.29.EÚ 18. Žiadame čl. 23 ods. 2 písm. a) smernice transponovať do slovenského právneho poriadku a to v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti. V uvedenom prípade nejde o „n. a.“ - transpozícia sa neuskutočňuje, ale o bežnú transpozíciu „N“, čo znamená, že ustanovenie uvedené v smernici je povinné (záväzné) a musí sa transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky vo svojej podstate. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Všeobecne k návrhu zákona 1. Upozorňujeme, že transpozičná lehota smernice 2012/29/EÚ uplynula dňa 16. novembra 2015. Vo veci netransponovania predmetnej smernice začalo proti Slovenskej republike konanie o porušení čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pod č. 2016/0148. Napriek tomu, že jedným z dôvodov predloženia návrhu zákona je odstránenie transpozičného deficitu a úplná transpozícia smernice, tento účel nie je predloženým návrhom zákona naplnený. Mnohé ustanovenia smernice nie sú transponované vôbec alebo úplne. Samotný predkladateľ pri niektorých ustanoveniach smernice uvádza, že dochádza len k čiastočnej zhode (napr. čl. 1 ods. 1 smernice, čl. 6 ods. 2 písm. a) smernice), resp. k žiadnej zhode právneho predpisu so smernicou (napr. čl. 9 ods. 1 písm. c) smernice, čl. 12 ods. 1 písm. e) smernice, čl. 13 smernice), resp. že ustanovenie smernice sa netýka Slovenskej republiky alebo nie je potrebné ho prebrať, pričom ide o ustanovenia, ktoré sú povinné (záväzné) a musia sa transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky vo svojej podstate (napr. čl. 11 ods. 3, 4 a 5 smernice, čl. 19 ods. 2 smernice). V zmysle uvedeného žiadame prepracovať návrh zákona tak, aby ustanovenia smernice boli prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti 3. Žiadame v bode 4 písm. b) doložky zlučiteľnosti zmeniť uvedenú lehotu. Upozorňujeme, že uznesením vlády SR č. 155 z 3. apríla 2013 bola lehota na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov určená na 31. júl 2015. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti 4. Žiadame zmeniť informáciu v bode 4 písm. c) doložky zlučiteľnosti. Vo veci začalo konanie proti Slovenskej republike o porušení čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pod č. 2016/0148. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti 1. V bode 3 písm. a) doložky zlučiteľnosti žiadame ako primárne právo Európskej únie, v ktorom je problematika návrhu zákona upravená, citovať konkrétne články Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti 2. Žiadame zmeniť lehotu uvedenú v bode 4 písm. a) doložky zlučiteľnosti. Upozorňujeme, že v zmysle čl. 27 smernice 2012/29/EÚ bola transpozičná lehota smernice ustanovená do 16. novembra 2015. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody so smernicou 2012.29.EÚ 21. Žiadame čl. 25 ods. 5 smernice transponovať do slovenského právneho poriadku a to v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti. V uvedenom prípade nejde o „n. a.“ - transpozícia sa neuskutočňuje, ale o bežnú transpozíciu „N“, čo znamená, že ustanovenie uvedené v smernici je povinné (záväzné) a musí sa transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky vo svojej podstate. Uvedenú pripomienku rovnako uplatňujeme aj pre čl. 26 ods. 1 písm. a) smernice, čl. 26 ods. 1 písm. b) smernice, čl. 26 ods. 1 písm. c) smernice a čl. 26 ods. 2 smernice. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Všeobecne k návrhu zákona 2. V zmysle § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2016 Z. z., „návrh právneho predpisu predkladaný do pripomienkového konania obsahuje okrem paragrafového znenia najmä...návrh vykonávacieho právneho predpisu, ak právny predpis obsahuje splnomocňovacie ustanovenie na jeho vydanie“. Takéto splnomocňovacie ustanovenie obsahuje napr. čl. I, § 38 ods. 2 návrhu zákona a preto v zmysle uvedeného žiadame predložiť spolu s návrhom zákona, aj návrhy vykonávacích právnych predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. I K §37 - odporúčame doplniť odsek 4 vrátane poznámky pod čiarou s nasledujúcim znením: „(4) Ak subjekt podľa § 25 ods. 1 písm. c) zapísaný v registri uvedenom v odseku 1 ešte nemá pridelené identifikačné číslo, prideľuje mu ho Štatistický úrad Slovenskej republiky na žiadosť ministerstva podľa osobitného predpisu x). x) § 9 ods. 3 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ Odôvodnenie: Fyzická osoba, ktorej je udelená akreditácia podľa navrhovaného zákona, sa stáva fyzickou osobou, ktorá podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť. Z tohto dôvodu odporúčame zosúladiť navrhovaný zákon s príslušnými ustanoveniami zákona č. 272/2015 Z. z. , ktoré sa týkajú povinnosti povinných osôb poskytovať údaje Štatistickému úradu Slovenskej republiky pre účely zápisu do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (§ 2 ods. 2 písm. b), § 3 ods. 2, § 4 ods. 5 a § 9 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z.). Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.7.2017 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Predkladacia správa V treťom odseku odporúčame slovo „smernica“ nahradiť slovom „smernice“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.7.2017 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. III V úvodnej vete k čl. III odporúčame uviesť všetky zmeny a doplnenia pôvodného právneho predpisu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.7.2017 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. I V poznámke pod čiarou k odkazu 15 odporúčame uviesť úplné znenie zákona č. 523/2004 Z. z. . Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.7.2017 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. I K §4 ods.3 – slová „podľa odseku 2 písm. a) až f) a písm. i)“ odporúčame nahradiť slovami „podľa odseku 2 písm. a) až f) a i)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.7.2017 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. I K §27 ods.3 – nad slovami „blízke osoby“ odporúčame odkaz „7“ nahradiť odkazom „9“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.7.2017 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. I K §2 písm. b) prvý bod, §5 ods.2 písm. a) – slová „tohto zákona“ odporúčame vypustiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.7.2017 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. I K §23 ods.1 - slová „podľa §5 ods.2 alebo 3“ odporúčame nahradiť slovami „podľa §5 ods.2 alebo ods. 3“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.7.2017 Detail