LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody so smernicou 2012.29.EÚ 2. Žiadame náležite transponovať čl. 5 ods. 1 smernice, a to tak, aby písomné potvrdenie obsahovalo „základné skutkové okolnosti príslušného trestného činu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody so smernicou 2012.29.EÚ 5. Pri preukazovaní transpozície čl. 7 ods. 4 smernice žiadame vyplniť stĺpec 7 tabuľky zhody. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody so smernicou 2012.29.EÚ 8. Žiadame náležite preukázať transpozíciu čl. 11 ods. 3 smernice v slovenskom právnom poriadku a to tak, aby bolo z uvedeného zrejmé, že sa obetiam bez zbytočného odkladu poskytnú informácie o ich práve na poskytnutie dostatočných informácií na to, aby sa mohli rozhodnúť, či požiadajú o preskúmanie rozhodnutia nestíhať skutok, a aby na ich žiadosť takéto informácie dostali. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody so smernicou 2012.29.EÚ 7. Čl. 9 ods. 1 písm. c) smernice žiadame transponovať do slovenského právneho poriadku tak, aby bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti a následne uviesť v stĺpci 7 poznámku „Ú“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody so smernicou 2012.29.EÚ 11. Žiadame náležite preukázať transpozíciu čl. 12 ods. 1 písm. d) smernice v slovenskom právnom poriadku a to tak, aby bolo z uvedeného zrejmé, že k dohode sa dospeje dobrovoľne, pričom sa smie zohľadniť v akomkoľvek ďalšom trestnom konaní. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody so smernicou 2012.29.EÚ 10. Žiadame náležite preukázať transpozíciu čl. 12 ods. 1 písm. b) smernice v slovenskom právnom poriadku a to tak, aby bolo z uvedeného zrejmé, že obeti sa pred poskytnutím súhlasu s účasťou na konaní restoratívnej spravodlivosti poskytnú úplné a nestranné informácie o konaní a jeho možných výsledkoch, ako aj informácie o postupoch dohľadu nad vykonávaním akejkoľvek dohody. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody so smernicou 2012.29.EÚ 9. Žiadame transponovať čl. 11 ods. 4 a ods. 5 do slovenského právneho poriadku a túto transpozíciu náležite preukázať v tabuľke zhody. Ide o ustanovenia smernice, ktoré sú povinné (záväzné) a musia sa transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky vo svojej podstate. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody so smernicou 2012.29.EÚ 17. Žiadame čl. 22 ods. 3 smernice transponovať do slovenského právneho poriadku a to v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti. V uvedenom prípade nejde o „D“ - transpozíciu podľa úvahy (dobrovoľnú ), ale o bežnú transpozíciu „N“, čo znamená, že ustanovenie uvedené v smernici je povinné (záväzné) a musí sa transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky vo svojej podstate. Uvedenú pripomienku rovnako uplatňujeme aj pre čl. 22 ods. 5 smernice, čl. 22 ods. 6 smernice, čl. 22 ods. 7 smernice, čl. 23 ods. 1 smernice. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody so smernicou 2012.29.EÚ 20. Pri preukazovaní transpozície čl. 25 ods. 4 žiadame v stĺpci č. 3 zmeniť poznámku „D“ – dobrovoľná transpozícia, na poznámku „N“, čo znamená, že ustanovenie uvedené v smernici je povinné (záväzné) a musí sa transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky vo svojej podstate. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody so smernicou 2012.29.EÚ 19. Žiadame čl. 25 ods. 1 smernice transponovať do slovenského právneho poriadku a to v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti. V uvedenom prípade nejde o („n. a.“) - transpozícia sa neuskutočňuje, ale o bežnú transpozíciu („N“), čo znamená, že ustanovenie uvedené v smernici je povinné (záväzné) a musí sa transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky vo svojej podstate. Uvedenú pripomienku rovnako uplatňujeme aj pre čl. 25 ods. 2 smernice a čl. 25 ods. 3 smernice. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody so smernicou 2012.29.EÚ 18. Žiadame čl. 23 ods. 2 písm. a) smernice transponovať do slovenského právneho poriadku a to v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti. V uvedenom prípade nejde o „n. a.“ - transpozícia sa neuskutočňuje, ale o bežnú transpozíciu „N“, čo znamená, že ustanovenie uvedené v smernici je povinné (záväzné) a musí sa transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky vo svojej podstate. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody so smernicou 2012.29.EÚ 21. Žiadame čl. 25 ods. 5 smernice transponovať do slovenského právneho poriadku a to v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti. V uvedenom prípade nejde o „n. a.“ - transpozícia sa neuskutočňuje, ale o bežnú transpozíciu „N“, čo znamená, že ustanovenie uvedené v smernici je povinné (záväzné) a musí sa transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky vo svojej podstate. Uvedenú pripomienku rovnako uplatňujeme aj pre čl. 26 ods. 1 písm. a) smernice, čl. 26 ods. 1 písm. b) smernice, čl. 26 ods. 1 písm. c) smernice a čl. 26 ods. 2 smernice. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. I K §37 - odporúčame doplniť odsek 4 vrátane poznámky pod čiarou s nasledujúcim znením: „(4) Ak subjekt podľa § 25 ods. 1 písm. c) zapísaný v registri uvedenom v odseku 1 ešte nemá pridelené identifikačné číslo, prideľuje mu ho Štatistický úrad Slovenskej republiky na žiadosť ministerstva podľa osobitného predpisu x). x) § 9 ods. 3 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ Odôvodnenie: Fyzická osoba, ktorej je udelená akreditácia podľa navrhovaného zákona, sa stáva fyzickou osobou, ktorá podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť. Z tohto dôvodu odporúčame zosúladiť navrhovaný zákon s príslušnými ustanoveniami zákona č. 272/2015 Z. z. , ktoré sa týkajú povinnosti povinných osôb poskytovať údaje Štatistickému úradu Slovenskej republiky pre účely zápisu do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (§ 2 ods. 2 písm. b), § 3 ods. 2, § 4 ods. 5 a § 9 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z.). Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.7.2017 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Predkladacia správa V treťom odseku odporúčame slovo „smernica“ nahradiť slovom „smernice“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.7.2017 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. III V úvodnej vete k čl. III odporúčame uviesť všetky zmeny a doplnenia pôvodného právneho predpisu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.7.2017 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. I V poznámke pod čiarou k odkazu 15 odporúčame uviesť úplné znenie zákona č. 523/2004 Z. z. . Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.7.2017 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. I K §4 ods.3 – slová „podľa odseku 2 písm. a) až f) a písm. i)“ odporúčame nahradiť slovami „podľa odseku 2 písm. a) až f) a i)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.7.2017 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. I K §27 ods.3 – nad slovami „blízke osoby“ odporúčame odkaz „7“ nahradiť odkazom „9“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.7.2017 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. I K §2 písm. b) prvý bod, §5 ods.2 písm. a) – slová „tohto zákona“ odporúčame vypustiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.7.2017 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. I K §23 ods.1 - slová „podľa §5 ods.2 alebo 3“ odporúčame nahradiť slovami „podľa §5 ods.2 alebo ods. 3“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.7.2017 Detail