LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti 4. Žiadame zmeniť informáciu v bode 4 písm. c) doložky zlučiteľnosti. Vo veci začalo konanie proti Slovenskej republike o porušení čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pod č. 2016/0148. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti 1. V bode 3 písm. a) doložky zlučiteľnosti žiadame ako primárne právo Európskej únie, v ktorom je problematika návrhu zákona upravená, citovať konkrétne články Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti 2. Žiadame zmeniť lehotu uvedenú v bode 4 písm. a) doložky zlučiteľnosti. Upozorňujeme, že v zmysle čl. 27 smernice 2012/29/EÚ bola transpozičná lehota smernice ustanovená do 16. novembra 2015. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Všeobecne k návrhu zákona 2. V zmysle § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2016 Z. z., „návrh právneho predpisu predkladaný do pripomienkového konania obsahuje okrem paragrafového znenia najmä...návrh vykonávacieho právneho predpisu, ak právny predpis obsahuje splnomocňovacie ustanovenie na jeho vydanie“. Takéto splnomocňovacie ustanovenie obsahuje napr. čl. I, § 38 ods. 2 návrhu zákona a preto v zmysle uvedeného žiadame predložiť spolu s návrhom zákona, aj návrhy vykonávacích právnych predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I, § 11 návrhu zákona V zmysle § 2 písm. a) návrhu zákona sa za trestný čin považuje aj čin inak trestný, ak páchateľ nebol v čase činu pre nedostatok veku trestne zodpovedný. V § 11 ods. 3 návrhu zákona sa ustanovuje výnimka pri trestnom čine sexuálneho zneužívania, a to ak obvinený alebo obžalovaný nie je pre nedostatok veku trestne zodpovedný, obeti nevzniká nárok na odškodnenie. Máme za to, že uvedené ustanovenie odporuje cieľom predkladaného materiálu a žiadame ho vypustiť. Zároveň žiadame prepracovať dôvodovú správu, osobitnú časť k § 11 návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I, § 15 návrhu zákona 2. V § 15 ods. 4 návrhu zákona žiadame slovo „pre“ nahradiť slovom „pred“. Zároveň máme za to, že znenie ustanovenia za slovom „najmä“ pôsobí zmätočne, keďže už z predchádzajúceho textu je zrejmé, že lehoty podľa ods. 2 a 3 neplynú počas konania pred príslušným orgánom. Považujeme za nadbytočné dopĺňať, že je to „najmä“ počas civilného a exekučného konania. Časť vety za slovom „orgánom“ odporúčame vypustiť z predmetného ustanovenia a odporúčame ho vložiť do dôvodovej správy, osobitnej časti k § 15 návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) § 12 ods. 2 Druhú vetu odporúčame preformulovať nasledovne: "Ak je obetí násilného trestného činu viac, suma odškodnenia sa medzi nich rozdelí rovnakým dielom.". Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 10 V § 10 ods. 2 žiadame vypustiť písmeno a). Odôvodnenie: Odškodnenie obetí sa má vzťahovať na všetky obete bez rozdielu. Nemožno preto akceptovať odškodnenie len tých obetí, ktorých ujma na zdraví nebola uhradená inak. Súčasné znenie zákona neumožní odškodniť tú obeť, ktorej zdravotná ujma bude v plnej miere uhradená napr. na základe poistenia. Súčasná formulácia zákona tak znevýhodňuje zodpovedné osoby, čím pôsobí veľmi demotivačne. Pripomienku predkladá občianske združenie Pomoc obetiam násilia s podporou organizácie Liga za ľudské práva. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 11 V § 11 žiadame vypustiť ods. 3. Odôvodnenie: Pokiaľ je preukázané, že skutok sa stal, neexistuje dôvod na neodškodnenie obete. Rozdielny prístup voči obetiam vybraných trestných činov naviac nie je nijako zdôvodnený ani v dôvodovej správe. Pripomienku predkladá občianske združenie Pomoc obetiam násilia s podporou organizácie Liga za ľudské práva. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody so smernicou 2004.80.ES 1. Žiadame v tabuľke zhody doplniť do slovenských právnych predpisov, do ktorých sa smernica transponuje aj zákon 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a následne v celej tabuľke zhody vyplniť stĺpec č. 4. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody so smernicou 2004.80.ES 2. Pri preukazovaní čl. 3 ods. 2 smernice žiadame do stĺpca 5 a 6 tabuľky zhody doplniť ustanovenie návrhu zákona, ktoré ustanovuje, že zodpovedným orgánom za rozhodovanie o žiadostiach o odškodnenie je na území Slovenskej republiky Ministerstvo spravodlivosti SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody so smernicou 2004.80.ES 4. Pri preukazovaní čl. 5 ods. 1 a čl. 5 ods. 2 žiadame vypustiť v stĺpci 3 poznámku „D“ - transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná) a žiadame ju nahradiť poznámkou „N“ - bežná transpozícia, čo znamená, že ustanovenie uvedené v smernici je povinné (záväzné) a musí sa transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky vo svojej podstate. Zároveň žiadame náležite transponovať čl. 5 ods. 2 smernice, keďže smernica v tomto ustanovení upravuje situáciu pred podaním žiadosti a predkladateľ preukazuje transpozíciu tohto ustanovenia, ustanovením čl. I, § 18 ods. 5 návrhu zákona, ktoré upravuje situáciu po podaní žiadosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody so smernicou 2004.80.ES 7. Pri preukazovaní čl. 18 ods. 4 smernice je nesprávne vyplnený stĺpec 5 a 6 tabuľky zhody, žiadame ich vyplniť v súlade so stĺpcom 4 tabuľky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody so smernicou 2004.80.ES 6. Žiadame transponovať čl. 12 ods. 2 smernice a transpozíciu náležite preukázať v tabuľke zhody. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody so smernicou 2004.80.ES 5. Žiadame preukázať transpozíciu čl. 11 ods. 2 aj doplnením stĺpca 6 tabuľky zhody. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody so smernicou 2004.80.ES 3. Pri preukazovaní čl. 3 ods. 3 smernice žiadame doplniť ďalšie ustanovenia návrhu zákona, ktoré preukazujú, že administratívne formality vyžadované od žiadateľa o odškodnenie sú minimálne. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody so smernicou 2012.29.EÚ 6. Žiadame náležite preukázať transpozíciu čl. 9 ods. 1 písm. b) smernice, a to tak, aby bolo zrejmé, že subjekty poskytujúce pomoc obetiam poskytujú obeti informácie o všetkých príslušných existujúcich špecializovaných službách podpory alebo ich priamo sprostredkujú. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody so smernicou 2012.29.EÚ 3. Žiadame čl. 6 ods. 2 písm. a) smernice transponovať tak, aby bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti a nie, aby išlo iba o čiastočnú zhodu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody so smernicou 2012.29.EÚ 4. Žiadame transponovať čl. 6 ods. 5 smernice a to v časti: „Okrem toho členské štáty zabezpečia, aby sa obetiam poskytli informácie o akýchkoľvek príslušných opatreniach prijatých na ich ochranu v prípade prepustenia alebo úteku páchateľa.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody so smernicou 2012.29.EÚ 1. Žiadame náležite preukázať čl. 1 ods. 1 smernice v tabuľke, tak, aby bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail