LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I, § 16 návrhu zákona V § 16 ods. 3 návrhu zákona žiadame dať za slovami „podľa osobitných predpisov“ odkaz formou poznámky pod čiarou na takéto právne predpisy, a to v zmysle bodu 22.1. a nasl. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. III, bod 4 návrhu zákona 2. V § 46 ods. 8 písm. d) žiadame slová „prepustenie alebo útek“ nahradiť slovami „prepustení alebo úteku“. Rovnakú pripomienku uplatňujeme aj pri § 46 ods. 8 písm. f) návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I, § 29 návrhu zákona Žiadame v dôvodovej správe, osobitnej časti uviesť k § 29 ods. 2 písm. b), čo sa rozumie pod pojmom „porušenie zvlášť závažným spôsobom“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. III, bod 4 návrhu zákona 1. V § 46 ods. 8 písm. a), a b) žiadame slovo „prepustený“ nahradiť slovom „prepustení“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. III, bod 4 návrhu zákona 3. V § 46 ods. 8 písm. e) žiadame slovo „zmena“ nahradiť slovom „zmene“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. I § 2 písm. a) Navrhujeme upraviť znenie ustanovenia v tom zmysle, aby sa definícia trestného činu neobmedzovala iba na okolnosť vylučujúcu trestnosť činu. Navrhujeme, aby sa trestným činom pre navrhovaný zákon rozumeli všetky trestné činy podľa druhej časti Trestného zákona, keďže záujmom ochrany podľa navrhovaného zákona má byť obeť trestného činu, čiže obeť, ktorej bola spôsobená trestným konaním ujma bez ohľadu na možnosť zániku trestnosti takého činu alebo bez ohľadu na okolnosti vylučujúce trestnú zodpovednosť s výnimkou pre činy spáchané za okolností vylučujúcich protiprávnosť činu. Zároveň by sa tým odstránili aj možné problémy pri výklade v spojitosti s udelením výnimky podľa § 11 ods. 3. Legislatívna úprava Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. III, bod 11 návrhu zákona 2. V § 139 ods. 1 písm. d) žiadame slová „prepustenie alebo útek“ nahradiť slovami „prepustení alebo úteku“. Rovnakú pripomienku uplatňujeme aj pri § 139 ods. 1 písm. f) návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. III, bod 11 návrhu zákona 1. V § 139 ods. 1 písm. a), a b) žiadame slovo „prepustený“ nahradiť slovom „prepustení“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. III, bod 11 návrhu zákona 3. V § 139 ods. 1 písm. e) žiadame slovo „zmena“ nahradiť slovom „zmene“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 24 ods. 3 Odporúčame slová „vysokoškolského diplomu získaného v magisterskom študijnom programe“ nahradiť slovami „dokladu o absolvovaní štúdia magisterského študijného programu“. Súčasne odporúčame zvážiť rozšírenie preukázania odbornej spôsobilosti o preukázanie vysokoškolského diplomu získaného v doktorskom študijnom programe. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 25 ods. 1 písm. f) Odporúčame slovo „zaistenia“ nahradiť slovom „zabezpečenia“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 5 Doterajší § 5 žiadame nahradiť novým § 5, ktorý znie: „§ 5 Právo na poskytnutie odbornej pomoci a prístup k službám (1) Subjekty poskytujúce pomoc obetiam poskytujú alebo zabezpečujú obetiam za podmienok ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom odbornú pomoc a služby, ktorými sa rozumie predovšetkým psychologické poradenstvo, sociálne poradenstvo, právna pomoc a poskytovanie informácií. (2) Obeť má právo na poskytnutie odbornej pomoci a služieb v súlade so svojimi osobitnými potrebami a v rozsahu primeranom ujme spôsobenej trestným činom. (3) Právo na poskytnutie odbornej pomoci a služieb sa obetiam zaručuje bez ohľadu na podanie trestného oznámenia alebo ich aktívnu účasť v trestnom konaní.“ (4) Služby pre obete a) poskytujú odbornú a praktickú pomoc a podporu obetiam trestných činov b) sú určené obetiam a ich príbuzným a svedkom všetkých trestných činov (všeobecné služby obetiam) alebo špecifickým skupinám obetí (napr. obete domáceho násilia, deti, obete obchodovania s ľuďmi a pod. - špecializované služby obetiam). c) Subjekty poskytujúce odbornú pomoc a služby obetiam poskytujú svoje služby v zmysle ustanovení §-u 6 bezplatne, pokiaľ dostali finančný príspevok podľa tohto zákona . Odôvodnenie: je potrebné rozlišovať odbornú pomoc a služby pre obete. Odborná pomoc je uplatňovanie odborných postupov na dosiahnutie stanoveného cieľa, služby pre obete predstavujú organizačné zabezpečenie tejto pomoci. Historicky sa vyprofilovali skupiny organizácií, ktoré poskytujú služby všetkým kategóriám obetí trestných činov, ich príbuzným a svedkom trestných činov a v rámci svojej činnosti poskytujú odbornú i praktickú pomoc a podporu obetiam (všeobecné služby) a ďalšie organizácie, ktoré sa špecializujú na poskytovanie špecifických služieb špecifickým skupinám obetí (špecializované služby) Pripomienka k celému textu V celom texte žiadame slová „všeobecná odborná pomoc“ a „špecializovaná odborná pomoc“ nahradiť slovami „odborná pomoc a služby“, resp. „prístup k službám“. Odôvodnenie: Článok 8 Smernice 2012/29/EÚ definuje Právo na prístup k službám na podporu obetí, čo výstižnejšie vyjadruje činnosť, ktorú má za cieľ podporiť tento zákon. Slovo „služby“ je zásadný pojem, historicky používaný od polovice 20. storočia, kedy začali vznikať prvé služby pre obete, ktoré sa v rámci Európy neskôr združili do organizácie Európske fórum služieb obetiam (dnešný názov je Victim Support Europe). Tieto služby poskytujú odbornú, ale aj praktickú pomoc a podporu, preto označenie „odborná pomoc“ úplne nevystihuje činnosť subjektov poskytujúcich rôzne druhy pomoci. Pripomienku predkladá občianske združenie Pomoc obetiam násilia s podporou organizácie Liga za ľudské práva. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 4 ods. 5 V § 4 ods. 5 žiadame doplniť nové písmeno e), ktoré znie: „e) o práve na odškodnenie a postupe pri jeho uplatnení.“ Odôvodnenie: Podstatou predloženého návrhu zákona je poskytnutie dodatočnej pomoci pre obeť trestného činu a snaha o zmiernenie negatívnych následkov trestného činu. Práve za týmto účelom je v návrhu zákona zakomponovaný inštitút odškodňovania obetí násilných trestných činov. Jeho význam je podčiarknutý aj tým, že tvorí samostatnú (tretiu) časť návrhu zákona. Vzhľadom na význam tohto inštitútu považujeme včasné poskytnutie informácií o náhrade škody, odškodnení, možnostiach a postupoch jeho uplatnenia za nevyhnutnosť. Z aplikačnej praxe vyplýva, že obete trestných činov nie sú oboznámené a nerozumejú formám náhrady škody a odškodnenia, najmä nevedia, ako si náhradu škody, resp. odškodnenie môžu uplatniť, pričom jednorazové poučenie tento problém nerieši. Dôležitým cieľom je, aby o náhrade škody rozhodovali trestné súdy, čo je možné len vtedy, ak bol nárok na náhradu škody uplatnený včas. Vzhľadom k tomu obete musia byť v rámci práva na informácie a právnej pomoci explicitne a včas oboznámené o svojom práve na náhradu škody, podmienkach a postupoch jeho uplatnenia a to subjektmi poskytujúcimi pomoc a služby obetiam. Pripomienku predkladá občianske združenie Pomoc obetiam násilia s podporou organizácie Liga za ľudské práva. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 7 V § 7 žiadame za slovo „rozhodnuté“ doplniť čiarku a slová „, alebo právne zastupovanie v civilnom procese, ktoré priamo súvisí s konaním v ktorom má obeť postavenie poškodeného“ Odôvodnenie: Obete trestných činov sa v civilnom konaní ocitnú nielen z dôvodu náhrady škody, ale neraz aj v množstve iných súvisiacich prípadov. Popri trestnom konaní sa rôzne civilné konania objavujú najmä v situáciach, kedy páchateľ týral svojho manžela/ku a deti. Okrem toho, že takéto prípady sú veľmi rozšírené, práve tu sa okrem konania o náhrade škody najčastejšie vedú konania aj o rozvode manželstva, zverení maloletého do starostlivosti, konania o výživnom a podobne. Pre obeť sú tieto konania nerozlučne späté a bez ich zdarného absolvovania nie je možné uspokojiť potreby obete. Na základe uvedeného sa navrhuje explicitne vyjadriť právnu pomoc obeti aj v takýchto konaniach. Pripomienku predkladá občianske združenie Pomoc obetiam násilia s podporou organizácie Liga za ľudské práva. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
Verejnosť (Verejnosť) celému textu V celom texte žiadame slová „všeobecná odborná pomoc“ a „špecializovaná odborná pomoc“ nahradiť slovami „odborná pomoc a služby“, resp. „prístup k službám“. Odôvodnenie: Článok 8 Smernice 2012/29/EÚ definuje Právo na prístup k službám na podporu obetí, čo výstižnejšie vyjadruje činnosť, ktorú má za cieľ podporiť tento zákon. Slovo „služby“ je zásadný pojem, historicky používaný od polovice 20. storočia, kedy začali vznikať prvé služby pre obete, ktoré sa v rámci Európy neskôr združili do organizácie Európske fórum služieb obetiam (dnešný názov je Victim Support Europe). Tieto služby poskytujú odbornú, ale aj praktickú pomoc a podporu, preto označenie „odborná pomoc“ úplne nevystihuje činnosť subjektov poskytujúcich rôzne druhy pomoci. Pripomienku predkladá občianske združenie Pomoc obetiam násilia s podporou organizácie Liga za ľudské práva. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 6 V § 6 žiadame vypustiť odseky 3 až 7. Odôvodnenie: Podľa § 6 ods. 2 je povinne bezplatná len prvá konzultácia u subjektu poskytujúceho pomoc, pričom každá ďalšia konzultácia už môže byť spoplatnená. Ustanovenia § 6 ods. 3 až 6 sú však v rozpore so spomínaným odsekom 2 v tom, že bezplatnosť poskytovania služieb deklarujú v trvaní 90 dní od prvej konzultácie, resp. počas trestného konania a primeraný čas po ňom. Odsek 7 sa vypúšťa z dôvodu jeho vhodnejšieho umiestnenia do § 3 návrhu zákona. Pripomienku predkladá občianske združenie Pomoc obetiam násilia s podporou organizácie Liga za ľudské práva. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 6 ods. 1 V § 4 žiadame preformulovať odsek 1. Odôvodnenie: Súčasné znenie je zo štylistického a formulačného hľadiska nesprávne. Pripomienku predkladá občianske združenie Pomoc obetiam násilia s podporou organizácie Liga za ľudské práva. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 7 V § 7 žiadame za slovo „rozhodnuté“ doplniť čiarku a slová „, alebo právne zastupovanie v civilnom procese, ktoré priamo súvisí s konaním v ktorom má obeť postavenie poškodeného“ Odôvodnenie: Obete trestných činov sa v civilnom konaní ocitnú nielen z dôvodu náhrady škody, ale neraz aj v množstve iných súvisiacich prípadov. Popri trestnom konaní sa rôzne civilné konania objavujú najmä v situáciach, kedy páchateľ týral svojho manžela/ku a deti. Okrem toho, že takéto prípady sú veľmi rozšírené, práve tu sa okrem konania o náhrade škody najčastejšie vedú konania aj o rozvode manželstva, zverení maloletého do starostlivosti, konania o výživnom a podobne. Pre obeť sú tieto konania nerozlučne späté a bez ich zdarného absolvovania nie je možné uspokojiť potreby obete. Na základe uvedeného sa navrhuje explicitne vyjadriť právnu pomoc obeti aj v takýchto konaniach. Pripomienku predkladá občianske združenie Pomoc obetiam násilia s podporou organizácie Liga za ľudské práva. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 7 V § 7 žiadame za slovo „rozhodnuté“ doplniť čiarku a slová „, alebo právne zastupovanie v civilnom procese, ktoré priamo súvisí s konaním v ktorom má obeť postavenie poškodeného“ Odôvodnenie: Obete trestných činov sa v civilnom konaní ocitnú nielen z dôvodu náhrady škody, ale neraz aj v množstve iných súvisiacich prípadov. Popri trestnom konaní sa rôzne civilné konania objavujú najmä v situáciach, kedy páchateľ týral svojho manžela/ku a deti. Okrem toho, že takéto prípady sú veľmi rozšírené, práve tu sa okrem konania o náhrade škody najčastejšie vedú konania aj o rozvode manželstva, zverení maloletého do starostlivosti, konania o výživnom a podobne. Pre obeť sú tieto konania nerozlučne späté a bez ich zdarného absolvovania nie je možné uspokojiť potreby obete. Na základe uvedeného sa navrhuje explicitne vyjadriť právnu pomoc obeti aj v takýchto konaniach. Pripomienku predkladá občianske združenie Pomoc obetiam násilia s podporou organizácie Liga za ľudské práva. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 24 V § 24 ods. 3 žiadame za slovo „prax“ vložiť slová „v relevantných odboroch v oblastiach podľa § 5 ods. 1“ a slovo „piatich“ sa nahrádza slovom „troch“. Odôvodnenie: Súčasné znenie zákona nie je dostatočne precízne, čo umožní udeliť aj akreditáciu napr. aj osobe s technickým vzdelaním s praxou výlučne v technickom odbore. Zároveň sa navrhuje odstrániť prílišnú tvrdosť zákona v požiadavke piatich rokov odbornej praxe aj s cieľom, aby subjekty poskytujúce pomoc a služby obetiam mohli zabezpečiť dostatočný počet kvalifikovaných odborníkov.. Pripomienku predkladá občianske združenie Pomoc obetiam násilia s podporou organizácie Liga za ľudské práva. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail